Jaarverslag ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag (2011-2012) EMAIL info@hogeweerdschool.nl"

Transcriptie

1 Jaarverslag ( )

2 Inleiding Hoofdstuk 1 Onderwijskundig beleid (evaluatie schooljaar ) 1.1 ICT, doorontwikkelen schoolbordportaal en netwijs 1.2 Rekenen (1) 1.3 Rekenen (2) 1.4 Rekenen (3) 1.5 Rekenen (4) 1.6 Opbrengstgericht werken 1.7 Monitoren Afstemming organisatie 1.8 ICT, monitoren van tekst/foto s op website 1.9 ICT, meer gebruik van digilessen 1.10 Persoonlijk ontwikkelingsplan 1.11 Klassenconsultatie 1.12 Coachen 1.13 Netwerken 1.13 Handelingsgerichte procesdiagnostiek 1.14 Werken met kwaliteitskaarten (WMK) 1.15 Conferenties 1.16 Kwaliteitsimpuls dramaonderwijs 1.17 Reflectie op autonoom leren 1.18 Actief Burgerschap en Integratie 1.19 Kwaliteitsimpuls dansonderwijs 1.20 Taal op maat 1.21 Voorbereiding nieuwbouw unielocatie 1.22 Monitoren gebruik ParnaSsys 1.23 beleidsvoornemens 2

3 Hoofdstuk 2 Beleidsvoornemens Bijlagen (2) 3

4 Inleiding In het schoolplan, vastgesteld in juni 2011, staat ons beleid beschreven ten aanzien van ontwikkelingen en vernieuwingen voor de komende 4 jaren. Per jaar is aangegeven welke doelen we willen bereiken en welke activiteiten zullen worden uitgevoerd om het een en ander te realiseren. Tevens geeft het plan aan wie betrokken zijn bij de uitvoering. Er komt ieder jaar een jaarverslag met daarin in ieder geval: De beleidsvoornemens van het afgelopen jaar en de evaluatie van de beleidsvoornemens. De beleidsvoornemens voor de schooljaren t/m Dit jaarverslag wordt gemaakt door de directie. Daarna wordt het verslag besproken in het team en in de medezeggenschapsraad. Na de vaststelling door de medezeggenschapsraad van de school en de Stichting PrOo wordt het jaarverslag gestuurd naar de inspectie van het onderwijs en wordt het verslag geplaatst op de website van de school. H.D. Kraassenberg (directeur) 4

5 Hoofdstuk 1 Onderwijskundig beleid (evaluatie schooljaar ) Legenda: Groen: doel behaald Blauw: doel niet geheel behaald Rood: doel niet behaald 1.1 ICT, Doorontwikkelen schoolbordportaal en netwijs De evaluatie aan het eind van het schooljaar zal plaatsvinden op de volgende aspecten: Gebruik van websites Het schoolbordportaal en netwijs zijn niet meer de enige websites waarop leerkrachten hun bijdragen kunnen vinden voor het onderwijs. Er zijn ook andere en nieuwere sites die gebruikt kunnen worden: bv. Wikiwijs. Dit doel kan dus afgesloten worden. 1.2 Rekenen (1) : Monitoren Met sprongen vooruit in groep 3 en 4. De leerkrachten van de groepen 3 en 4 kennen Met sprongen vooruit en kunnen er succesvol mee werken. 1.3 Rekenen (2) : Leraren vermelden bij elke les het te bereiken leerdoel. Leraren checken aan het eind van elke les of het leerdoel behaald is De leerkrachten kunnen werken met het didactische model Directe instructie en hebben speciale aandacht voor de onderdelen: Leraren vermelden bij elke instructie het te bereiken leerdoel. Leraren checken aan het eind van elke instructie of het leerdoel behaald is. De directeur heeft 2x dit schooljaar een klassenbezoek afgelegd. 1.4 Rekenen (3) : De leerkrachten bezitten kennis van leerlijnen en cruciale leermomenten De leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 hebben kennis gemaakt met en informatie gekregen over de leerlijnen en cruciale leermomenten van de methode WIG 4 tijdens een studiemiddag ( ). 5

6 1.5 Rekenen (4) : Zinvol en afwisselend automatiseren Omschrijving: Leerkrachten zijn in staat om met de leerlingen gedachtevol te oefenen, waardoor er meer afwisseling in de rekenlessen komt Leerkrachten beschikken aan het eind van het schooljaar over een repertoire van oefeningen, die ze kunnen inzetten. Op een studiemiddag ( ) hebben de leerkrachten informatie van de interne begeleider bovenbouw gekregen over gedachtevol oefenen bij het rekenen en tijdens verschillende overlegmomenten bovenbouw heeft gedachtevol oefenen op de agenda gestaan ter bespreking. 1.6 Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken Rekenen en wiskunde Omschrijving De volgende items uit de teamevaluatie komen aan bod: De school maakt trendanalyses van haar rekenen-wiskunde resultaten De school heeft meetbare doelen voor haar eindopbrengsten rekenenwiskunde vastgelegd. De school heeft meetbare doelen voor haar tussenopbrengsten rekenenwiskunde vastgelegd. De interne begeleider bovenbouw heeft trendanalyses gemaakt van de halfjaarlijkse CITO-toetsen voor rekenen en begrijpend lezen en gepresenteerd aan het team. In samenspraak hebben de leerkrachten van de groepen 4 t/m 7 en de directeur meetbare doelen vastgelegd voor de CITO-toetsen rekenen in juni 2012, de zogenoemde tussenopbrengsten. Het vastleggen van meetbare doelen voor de eindopbrengsten gebeurt in het najaar van Monitoren Afstemming organisatie De organisatie in de groepen 4 t/m 8 v.w.b. klassenmanagement op elkaar afstemmen (groeperingwijze, materiaal, inrichting lokaal, pre-teaching, lesrooster, omgaan met meer- en hoogbegaafden, enz.) De afstemming in een organisatie betreft niet alleen afspraken over het gebruik van materiaal of de inrichting van het lokaal ed. Het gaat b.v. ook over het gebruik van didactische modellen en over het niveau van de leerstof. Dit schooljaar stonden twee grote items op de agenda, t.w. Optimaliseren van technisch leesonderwijs Optimaliseren van ons begrijpend leesonderwijs, w.o. de 4 v s. Het optimaliseren van het technisch leesonderwijs is 2 jaar geleden ingezet, omdat de resultaten op de DMT-toetsen te wensen overlieten. Inmiddels zijn de resultaten weer prima: 6

7 Resultaten DMT (versie 2009) Norm 2010/ /12 DMTm ,9 DMTe ,2 31,8 DMTm ,7 57,3 DMTe ,7 DMTm ,2 77,4 DMTe ,5 78 DMTm ,4 87,8 DMTe ,3 92,6 DMTm ,1 105 DMTe ,5 104 DMTm ,5 110 Najaar 2011 hebben we een begin gemaakt met het verbeteren van ons begrijpend leesonderwijs: de introductie van het hardopdenkend voorlezen en de 4 v s op een studiemiddag, voor alle leerkrachten. Twee artikelen stonden centraal: 1) De didactiek van het Hardopdenkend (voor)lezen door Paul Filipiak uit JSW, februari ) Hardopdenkend leren lezen door dr. Jeffrey D. Wilhelm (www.onderwijsmaakjesamen.nl) De 4 v s, overigens, staan voor Voorkennis gebruiken, Voorspellen,Visualiseren en Vragen bedenken. De resultaten op de CITO-begrijpend leestoetsen waren in bijna alle groepen 5 t/m 8 onder de maat. Maart 2012 heeft de directeur een notitie geschreven, die uitgebreid is besproken in het team en aanvaard (zie bijlage). Daarna is met de uitvoering van de afspraken begonnen. 1.8 ICT, monitoren van tekst/foto s op website Monitoren van het hanteren van protocollen tekst/wijzigen tekst en het zetten van foto s op de website. Opzetten van en het bemannen van een helpdesk De evaluatie aan het eind van het schooljaar zal plaatsvinden op de volgende aspecten: Het hanteren van protocollen tekst/wijzigen tekst en het zetten van foto s op de website Het functioneren van de helpdesk Er is een nieuw protocol gemaakt (tekst en foto s op weblog plaatsen) vanwege de nieuwe website. Deze wordt door de leerkrachten nog weinig gebruikt en kan volgend jaar verder doorgevoerd worden. De helpdesk was iedere 1 e maandag van de maand aanwezig waar zo af en toe gebruik van werd gemaakt met o.a. vragen, demonstratie Wikiwijs,enz. 7

8 1.9 ICT, meer gebruik van digilessen De leerkrachten gaan meer gebruik maken van digilessen Tijd Middelen 1 jaar Overleg vindt plaats tijdens bovenbouwvergaderingen en studiemiddagen. Bekostiging geen Competentie zelfontwikkeling, innovatie, communicatie, samenwerking, plannen en organiseren, kwaliteitsgerichtheid Wie Leerkrachten groep 4 t/m 8 Begeleiding Coördinator ICT en bovenbouwcoördinator Meer gebruik van digilessen Het gebruik van digilessen is vaker aan bod gekomen in de bovenbouw (museumbezoek A dam). Ook gastlesgevers maakten hier gebruik van, zoals Unicef, Amnesty International. Groep 7 heeft meegedaan aan de week van de Mediawijsheid (eind nov. 11) Persoonlijk ontwikkelingsplan Ontwikkelen van bekwaamheden ten dienste van de leerkracht zelf en de organisatie Elke leerkracht heet dit jaar een persoonlijk ontwikkelingsplan (pop) gemaakt en uitgevoerd. In de functioneringsgesprekken werden o.a. de pop s besproken Klassenconsultatie Belangstelling tonen voor het werk van de leerkrachten en toetsing van afspraken De directeur doet twee klassenbezoeken per jaar en bespreekt ze na. Het accent lag dit jaar op doel-evaluatie binnen het model van de directe instructie Coachen Verbetering van de kwaliteit van het onderwijzen/ van de organisatie/van de begeleiding van leerlingen Een leerkracht bovenbouw is vooral de eerste helft van afgelopen schooljaar begeleid, intern en extern. Voor de rest heeft geen coaching plaatsgevonden. Wel begeleiding Netwerken : Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het onderwijs. Omschrijving: WSNS ICT Interne beleiders In voornoemde netwerken participeren om kennis en ervaringen in te brengen, op te doen en om inspiratie op te doen. ICT Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest met de volgende onderwerpen: ICT Koersplan, Mediawijsheid, contract met Station to Station, website, webmail, digitale plusklas. 8

9 Daarnaast zijn er speciale workshops geweest waarop alle leerkrachten zich konden inschrijven: Wikiwijs, yurls website maken, Google earth, Prezi. Ook onze leerkrachten zijn hier naar toe geweest. WSNS: 2 bijeenkomsten voor directeuren, waarvan een met IB-ers. Onderwerp: de ontwikkeling van Passend Onderwijs Interne begeleiding: twee netwerkbijeenkomsten,waarin aandacht voor Ontwikkelingsperspectief en een waarin prangende vragen konden worden gesteld aan de inspectrice mevr. Van Hemert Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) : In de leerlingenzorg uitgaan van de ontwikkelingskracht van de leerkracht. Omschrijving: De HGPD is oplossingsgericht, interactief, focus op ontwikkelingskracht en bekwaamheden van de leerkracht. : In de handelingsplanning is sprake van handelingsgerichte procesdiagnostiek: Ouders en school zijn samen betrokken Resultaatgericht Gericht op sterke kanten, competentiegericht De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor Handelingsgericht Werken (HGW) op individueel niveau (kinderen met een handelingsplan). De aandacht voor alle kinderen v.w.b. Handelingsgericht Werken komt nadrukkelijker tot uitdrukking als er gewerkt wordt met groepsplannen. Dat gaat volgend schooljaar gebeuren. Wij beginnen het traject HGW en Opbrengstgericht Werken (OGW) volgend schooljaar, volgens afspraak met het Samenwerkingsverband en ons Bestuur. De Kick-off meeting is geweest op een studiedag, woensdag 16 mei jl. (zie bijlage). Wij gaan dan systematisch werken volgens de uitgangspunten van HGW en OWG met als instrument het groepsplan. Het groepsplanformat is ontwikkeld door de interne begeleider onderbouw en is akkoord bevonden door het team. Bij de overdracht van de kinderen naar het volgende schooljaar wordt al gebruik gemaakt van dit format Werken met Kwaliteitskaarten (WMK) : Op een methodische wijze ontwikkelen van de kwaliteit van het onderwijs en de medewerkers. Omschrijving: WMK is een zelfevaluatie-instrument, ontwikkeld door Cees Bos, voor kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid. Het instrument wordt ingezet om de doelgerichte ontwikkeling van de school en de doelgerichte ontwikkeling van de medewerkers te bevorderen. Er zijn drie studiedagen geweest voor de directeur. Onderwerpen waren; het Deskundigheidsprofiel en de voorbereidingen op de afname van de vragenlijsten sociale veiligheid voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Ook is de Quickscan afgenomen voor: Pedagogisch handelen, Schoolklimaat, Beroepshouding, Automatiseren rekenen en wiskunde, Handelingsgericht Werken in de groep en Handelingsgericht Werken op schoolniveau. De verbeterpunten uit de rapportages worden verwerkt in het jaarplan voor volgend schooljaar. 9

10 1.16 Conferenties : Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het basisonderwijs Opdoen van inspiratie Gezien de financiële situatie van onze Stichting konden geen conferenties bezocht worden Kwaliteitsimpuls dramaonderwijs Verhogen van de kwaliteit van ons drama-onderwijs De evaluatie zal zich richten op de volgende aspecten: kerndoelen dramatische vorming. Er is ook dit schooljaar veel gedaan aan drama, maar van scholing kon geen sprake zijn, gezien de financiële situatie Reflectie op autonoom leren Huidige inzichten en werkwijze toetsen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in het schoolplan. Omschrijving Op enkele momenten in het schooljaar gaan we de uitgangspunten en werkwijze bespreken, die te maken hebben met autonoom leren. Vragen die we ons stellen: Zijn we op de goede weg? Doen we wat we willen? Maken we onze doelstellingen/uitgangspunten waar? Enz. De inloop nieuwe stijl is dit schooljaar ingezet op kwaliteit en naleving van de afspraken. Er was permanent toezicht in de hal. Er is op verschillende momenten een evaluatie geweest en iedereen is tevreden over de kwaliteit van de inloop. De inloop voor de groepen 5 en 6 s ochtends is per 1 mei 2012 afgeschaft. Na veel discussie is afgesproken dat de ochtendinloop voor de groepen 5 en 6 gebruikt gaat worden voor extra instructie rekenen, hoofdrekenen en begrijpend lezen. Ook het zelfstandig werken is onder de loep genomen. Begin schooljaar vindt afstemming plaats Actief Burgerschap en Integratie : Invoeren van een leerlingenraad (groep 5 t/m 8), Oefenen in het omgaan met elkaar, Het systematisch houden van kringgesprekken, Stimuleren van sociaal-emotionele ontwikkeling middels projecten (3x per jaar) : Zie doel Leerlingenraad Er zijn begin dit schooljaar verkiezingen geweest, met kandidaatsstelling, toespraken enz. In december is de eerste bijeenkomst van de leerlingenraad geweest. De verslagen worden gepubliceerd in de nieuwsbrief. De onderwerpen voor de leerlingenraad komen middels een ideeënbus. Er wordt in elke groep besproken welke ideeën meegenomen gaan worden naar de leerlingenraad. Oefenen in het omgaan met elkaar Er is in de bovenbouw regelmatig aandacht besteed aan het oefenen in het omgaan met elkaar. Groep 8 heeft daarnaast ook extern begeleiding gehad (8 bijeenkomsten). Het systematisch houden van kringgesprekken 10

11 Kringgesprekken zijn in de bovenbouw niet structureel gevoerd, wel incidenteel. Op de laatste bovenbouwvergadering is afgesproken dat in september een bovenbouwoverleg zal worden gewijd aan Kringgesprekken: nut en noodzaak? Stimuleren van sociaal-emotionele ontwikkeling middels projecten Aan het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt op onze school veel aandacht besteed, maar niet middels een methode. De aandacht zit hem in de dagelijkse dingen: groepswerk in de klas, aandacht voor het spel op het schoolplein, tijdens het bewegingsonderwijs. De leerkrachten lopen allemaal pleinwacht, vooral om te observeren. De afspraak om drie x per jaar een project sociaal-emotioneel te doen is niet gelukt. Als team zijn we over het algemeen zeer tevreden met de manier waarop onze leerlingen met elkaar omgaan, waardoor structureel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling als minder noodzakelijk wordt gezien Kwaliteitsimpuls dansonderwijs : Verhogen van de kwaliteit van ons dansonderwijs, aanzet tot het beschrijven van leerlijnen voor dansante vorming : De evaluatie is gericht op de inhoud, de begeleiding en de beschrijving van leerlijnen. Aan dansante vorming is de nodige aandacht besteed, maar van nascholing is niet gekomen door gebrek aan financiële middelen Taal op maat : Monitoren van de invoering van de taalmethode Taal op Maat Voor groep 4 worden de lessen van Taal op Maat vertaald naar thema s. Ze raken wel gewend aan het werken met Taal op Maat. Regelmatig is het werken met Taal op Maat besproken in de bovenbouwvergaderingen en er is veel afstemming geweest Voorbereiding nieuwbouw unielocatie : Inrichting van de nieuwe school volgens onze wensen. Omschrijving: Zie boven Middelen: Geen Tijd: 1 jaar Bekostiging: Geen Competentie: Innovatief, samenwerkend, kwaliteitsgericht Wie: Team Begeleiding: Interne begeleider en directeur : Zie doel Er is een groot aantal stuurgroepvergaderingen geweest over de verkeerssituatie, procedures betreffende bestemmingsplannen, over duurzaamheid, de inrichting van het schoolplein en de Frisse school enz. (zie verslagen van de stuurgroep). De MR krijgt van elke bijeenkomst een verslag en wordt van elke ontwikkeling op de hoogte gehouden en/of wordt betrokken bij het onderwerp, zoals de verkeerssituatie of de inrichting van het schoolplein. 11

12 1.23 Monitoren gebruik ParnaSsys : Intensiveren gebruik Parnassys Groep 1 t/m 4: verslag oudergesprekken, logboek, IB-gesprekken, CITOgegevens invoeren Groep 5 t/m 8: CITO-gegevens invoeren, IB-gesprekken De doelstellingen zijn gehaald. De leerkrachten worden steeds handiger in het gebruik van Parnassys, omdat de voordelen evident zijn beleidsvoornemens : Beleidsvoornemens beoordelen op hun doelstellingen De beleidsvoornemens en de uitvoering worden besproken in een plenair overleg van het team en door de MR. Verbeterpunten worden in het jaarplan van het volgend schooljaar opgenomen. Het jaarverslag, goedgekeurd door het team en de M, wordt geplaatst op de site van onze school en wordt gestuurd naar ons Bestuur. 12

13 Hoofdstuk 2 Beleidsvoornemens /2013 Werken met kwaliteitskaarten team ICT team Klassenconsultaties dir/ib-er, coll. Coaching dir/ib-er Reflectie autonoom leren team Passend Onderwijs: Handelingsgericht Werken/ Opbrengst Gericht Werken dir en team Project Ieder kind heeft recht op gedifferentieerd rekenonderwijs dir. en team Implementatie notitie Begrijpend lezen dir. en team Teambuilding dir. en team beleidsvoornemens team 2013/2014 Werken met kwaliteitskaarten team ICT team Klassenconsultaties dir/ib-er, coll. Coaching dir/ib-er Reflectie autonoom leren team Passend Onderwijs: Handelingsgericht Werken/ Opbrengst Gericht Werken dir en team beleidsvoornemens team 2014/2015 Werken met kwaliteitskaarten team ICT team Klassenconsultaties dir/ib-er, coll. Coaching dir/ib-er Reflectie autonoom leren team Passend Onderwijs: Handelingsgericht Werken/ Opbrengst Gericht Werken dir en team beleidsvoornemens team 2015/2016 Werken met kwaliteitskaarten team ICT team Klassenconsultaties dir/ib-er, coll. Coaching dir/ib-er Reflectie autonoom leren team Passend Onderwijs: Handelingsgericht Werken/ Opbrengst Gericht Werken dir en team beleidsvoornemens team Bijlage (2) 13

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 Inhoud 1 inleiding 4 1.1 kader en doel 4 1.2 schoolbeschrijving 4 1.2.1 bestuurlijke structuur 4 1.2.2 geschiedenis 5 1.2.3 huisvesting 5 1.2.4 groepering en leerlingaantal 6 1.2.5

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014

Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014 1 Inhoud Inleiding.... 3 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst... 3 1. Opbrengsten... 4 1.1 Opbrengsten van de CITO-Eindtoets...

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Naam Inhoud Blz Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2013

Jaarverslag 2012 2013 Hoofdlocatie Plein Emaus Tevens postadres Plein Emaus 6, 3135 JN Vlaardingen telefoon: 010 434 70 07 Locatie Goudsesingel Goudsesingel 100, 3135 CC Vlaardingen telefoon: 010 234 24 27 Jaarverslag 2012

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind Van harte welkom op de site van www.cbsjuliana.nl Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF... 3 2. DE SCHOOLSITUATIE... 4 2.1.

Nadere informatie

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Lees/leer in de naam van de Heer die je heeft geschapen (de Koran) Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs I Q R A Brinnummer 27 PC Administratienummer 40389 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 Inhoudsopgave zorgplan OBS de Tuimelaar De school met aandacht voor verschillen. 1. Inleiding 2. Onze visie op zorg 3. De 1- zorg route 3.1 de 1-zorgroute op groepsniveau

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool

Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool Het Baken Khbgiuyfi uf Jaarverslag 2012-2013 christelijke basisschool 2 Het Baken jaarverslag 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen 4-13 Evaluatie doelen 2012-2013 14-22 Identiteit 23 Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014

JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014 JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014 In dit jaarverslag legt de directie van de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen schooljaar. In dit verslag vindt u de informatie over

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK CBS De Ark Gedupeteerdenlaan 47 8016 AX Zwolle www.dearkzwolle.nl 0 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Missie Vivente:... 2 1.2 Visie Vivente:... 2 1.3 Missie en visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3. 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5

Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3. 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5 Jaarplan 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5 A. Jaarlijkse beleidscyclus 5 B. Nieuw beleid 6 1. Netwerk identiteit 6 2. Educatief

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie