Jaarverslag Hoge Weerdschool voor openbaar primair onderwijs. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010-2011 Hoge Weerdschool voor openbaar primair onderwijs. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Onderwijskundig beleid (evaluatie schooljaar ) 1.1. ICT, doorontwikkelen van het gebruik van educatieve sites 1.2. Rekenen 1.3. Voorbereiding op Handelingsgericht Werken 1.4. Afstemming organisatie 1.5. ICT, monitoren van tekst/foto s op website 1.6. ICT, meer gebruik van digilessen 1.7. Persoonlijk ontwikkelingsplan 1.8. Klassenconsultatie 1.9. Coaching Netwerken Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) Werken met Kwaliteitskaarten (WMK) Conferenties Kwaliteitsimpuls muziekonderwijs Op zoek naar een nieuwe rekenmethode Afstemming didactisch handelen Reflectie op autonoom leren Ontwikkelen van een beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid Actief Burgerschap en Integratie Kwaliteitsimpuls dansonderwijs Het ontwikkelen van een flyer Invoeren van de nieuwe taalmethode Voorbereiding nieuwbouw unielocatie Doorontwikkelen gebruik Parnassys Ontwikkeling schoolplan Evaluatie beleidsvoornemens Hoofdstuk 2 Beleidsvoornemens schooljaar

2 Inleiding In het schoolplan, vastgesteld in juni 2011, staat ons beleid beschreven ten aanzien van ontwikkelingen en vernieuwingen voor de 4 jaren. Per jaar is aangegeven welke doelen we willen bereiken en welke activiteiten zullen worden uitgevoerd om het een en ander te realiseren. Tevens geeft het plan aan wie betrokken zijn bij de uitvoering. Er komt ieder jaar een jaarverslag met daarin in ieder geval: De beleidsvoornemens van het afgelopen jaar, de evaluatie van de beleidsvoornemens en eventueel de aangepaste beleidsvoornemens voor het volgende schooljaar De beleidsvoornemens voor de schooljaren t/m Dit jaarverslag wordt gemaakt door de directie. Daarna wordt het verslag besproken in het team en in de medezeggenschapsraad. Na de vaststelling door de medezeggenschapsraad van de school en de Stichting PrOo wordt het jaarverslag gestuurd naar de inspectie van het onderwijs en het verslag wordt geplaatst op de website van de school. H.D. Kraassenberg (directeur) 2

3 Hoofdstuk 1 Onderwijskundig beleid (evaluatie schooljaar ) Legenda: Groen: doel behaald Blauw: doel niet geheel behaald Rood: doel niet behaald 1.1. ICT, doorontwikkelen van het gebruik van educatieve sites Doorontwikkelen van het gebruik van educatieve sites, zoals klasse-tv en leerwereld van klas.nu. De leerkrachten hebben niet heel veelvuldig de websites gebruikt. Eén reden is de overgang, halverwege het schooljaar, van ons netwerkbeheer van Heutink (Klas.nu) naar Station to Station (C3LO). Er kon dus geen gebruik meer worden gemaakt van Leerwereld van Klas.nu 1.2. Rekenen : Beleidsvoornemens uit het beleidsplan Rekenen (voorjaar 2010) omzetten in acties Monitoren klassenorganisatie: instructie in drie niveaus 4x hoofdrekenen per week Structurele en verantwoorde aandacht voor meer- en hoogbegaafdheid bij het rekenen Invoering met sprongen vooruit Er zijn twee klassenbezoeken geweest (directeur) en er heeft collegiale consultatie plaatsgevonden in de groepen 4 t/m 8 Het lukt de leerkrachten om 3 á 4 keer per week hoofdrekenen te geven. Er is een studiemiddag gewijd aan meer- en hoogbegaafdheid en rekenen : wat verstaan we onder meer en hoogbegaafdheid, welke criteria hanteren we voor de kinderen die in aanmerking komen voor extra leerstof en hoe gaan we om met de organisatie. De studiemiddag was onder leiding van Marja (zie bijlage 1). Met sprongen vooruit is ingevoerd Voorbereiding op Handelingsgericht Werken Adequate voorbereiding op het project Handelingsgericht Werken in het kader van Passend Onderwijs. Items zijn: Aandacht voor attitudeverandering (Handelingsgerichte Procesdiagnostiek) Kennismaken met referentieniveaus rekenen De IB-ers hebben 2 dagdelen algemene scholing gehad over HGW, georganiseerd door WSNS. Daarnaast hebben de IB-ers, als voorwaarde voor HGW, scholing gehad in het voeren van gesprekken met collega s, ouders en kinderen. Deze scholing werd georganiseerd door PROo en omvatte 4 dagdelen. Daarnaast huiswerkopdrachten en overdracht naar de collega s. Er is een studiemiddag geweest waar de leerkrachten informatie gekregen hebben over referentieniveaus. Die studiemiddag stond onder leiding van Marja. 3

4 1.4. Afstemming organisatie De organisatie in de groepen 4 t/m 8 v.w.b. klassenmanagement op elkaar afstemmen (groeperingwijze, materiaal, inrichting lokaal, pre-teaching, enz.) In veel bovenbouwvergaderingen zijn bovengenoemde zaken aan de orde geweest en de directeur is tweemaal op klassenbezoek geweest. Er was een nagesprek en er werd een verslag gemaakt ICT, monitoren van tekst/foto s op website Monitoren van het hanteren van protocollen tekst/wijzigen tekst en het zetten van foto s op de website. Opzetten van en het bemannen van een helpdesk Door een overgang van websitebeheer, waren de gemaakte protocollen niet meer bruikbaar. Het vergde enige tijd voor de leerkrachten hun deel van de website in het nieuwe websitebeheer konden gebruiken en beheren vanwege bepaalde instellingen. Rein Kroon, onze bovenschoolse ICT-er, heeft een instructie hierover gegeven. We staan aan het begin en het behoeft zeker nog oefening. De helpdesk was door de overgang van netwerkbeheer en websitebeheer niet heel goed van de grond gekomen. Er zijn 6 momenten geweest dat monitoring van ICT-er of bovenschoolse ICT-er hebben plaats gevonden. Aan bod zijn o.a. geweest: software Taal op maat, websitebeheer oude site, websitebeheer nieuwe site + C3LO beheer (door Rein), plaatsen van een weblog op de website ICT, meer gebruik van digilessen De leerkrachten gaan meer gebruik maken van digilessen Niet zozeer het gebruik van Digilessen is aan bod gekomen, maar wel het gebruik van digitaal lesmateriaal. Dit wordt in de bovenbouw vaker gebruikt Persoonlijk ontwikkelingsplan Ontwikkelen van bekwaamheden ten dienste van de leerkracht zelf en de organisatie Bijna iedereen heeft afgelopen schooljaar een of meer ontwikkel- en aandachtspunten aangegeven, die voor verandering/verbetering vatbaar waren. Bij sommigen komen die punten dit schooljaar terug. Die ontwikkel- en aandachtspunten hadden merendeels betrekking op de inloop en het model directe instructie bij rekenen. Andere onderwerpen hadden te maken met inspiratie en ideeën opdoen. Bijzondere vermelding krijgt Marja van Ass, die de cursus Coördinator rekenen met succes gevolgd heeft Klassenconsultatie Belangstelling tonen voor het werk van de leerkrachten en toetsing van afspraken De Ib-er onderbouw heeft enkele klassenbezoeken afgelegd, vaak in combinatie met de observatie van een kind. Tijdens de IB-gesprekken kwamen de afspraken aan de orde en kon er gereflecteerd worden. 4

5 1.9. Coachen Verbetering van de kwaliteit van het onderwijzen/ van de organisatie/van de begeleiding van leerlingen Zie 2.8 Samen met Dorothe Ligtenberg (ambulant begeleider) zijn er regelmatig gesprekken gevoerd over de kwaliteit van met name de instructie in de kleine en grote kring. Specifiek voor de rugzakkinderen, maar zeker ook in algemene zin Netwerken : Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het onderwijs. 2x IB netwerk (over ontwikkelingsperspectief en over Parnassys) van WSNS 1x IB + directie over Parnassys van PROO Op 8 nov gaat het team van de onderbouw op bezoek bij de Wittering.nl in Rosmalen. Een inspirerende dag! (zie bijlage 6) Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) : In de leerlingenzorg uitgaan van de ontwikkelingskracht van de leerkracht. Omschrijving: De HGPD is oplossingsgericht, interactief, focus op ontwikkelingskracht en bekwaamheden van de leerkracht. Dit schooljaar 3x overleg gehad met Else Boers (orthopedagoge van het Kenniscentrum van PrOo). Zij is onze vaste schoolbegeleidster. Iedere keer heeft tenminste 1 leerkracht van de onderbouw aan de hand van het HGPD formulier een kind ingebracht. De leerkracht heeft vervolgens volgens afgesproken manier met het kind gewerkt. Deze aanpak is vervolgens geëvalueerd Werken met Kwaliteitskaarten (WMK) : Op een methodische wijze ontwikkelen van de kwaliteit van het onderwijs en de medewerkers. De directeur heeft drie studiedagen gevolgd o.l.v. Cees Bos: schoolplan , format en enkele onderdelen voorbereiden van de quickscan: tijd, didactisch handelen, zorg en begeleiding, de schoolleiding, taalleesonderwijs, sociaal-emotionele ontwikkeling en expertise sociaal- emotionele ontwikkeling Hij heeft ook een notitie geschreven opbrengstgericht werken en rekenen en wiskunde. Vragenlijsten zijn ingevuld n.a.v. deze notitie en de resultaten zijn in het team besproken. Acties zijn al ondernomen en worden schooljaar voortgezet. De rapportage is besproken in het team en daarna in de Medezeggenschapsraad (MR) Conferenties : Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het basisonderwijs Opdoen van inspiratie 9 sept Henk en Gillian naar een conferentie over Coaching in de buitensociëteit in Zwolle. Dit was de afsluiting van de opleiding Coaching van Henk. 21 jan Henk, Marja en Gillian naar een lezing van het Seminarium voor Orthopedagogiek in Velp over de DMT en AVI in het leesonderwijs. 5

6 8 en 9 febr Belinda en Gillian gaan naar de conferentie Duurzaam onderwijs in Den Haag. Zie bijlage febr Henk en Gillian gaan naar een lezing van Kees Vreugdenhil in de Knapvilla in Heelsum. Kees vertelt over de werking van het brein in relatie tot leren. Marja is met Leerschool on tour geweest, een week lang op reis met een gezelschap langs scholen met een autonoom concept. Voor een verslag zie bijlage Kwaliteitsimpuls muziekonderwijs Verhogen van de kwaliteit van ons muziekonderwijs Dit schooljaar is Pieter Jaap Iedema ( muziekdocent Mamuze)2 x geweest om met het team te werken. De eerste keer in november. Met enthousiasme en muzikaliteit weet hij iedereen op het spoor te zetten van wat meer dan alleen een liedje zingen rond Sint en Kerst. De tweede keer stond in het teken van het afscheid van Leni. Met het team samen heeft hij laten zien wat er allemaal mogelijk is met een liedje. Ritme met muziekinstrumenten, 2 de stem en stemtraining zorgen voor een prachtig resultaat Op zoek naar een nieuwe rekenmethode Het aanschaffen van een nieuwe rekenmethode. In september 2010 hebben we aandacht geschonken aan de criteria voor een nieuwe rekenmethode. Voorjaar 2011 hebben we een drietal methodes bekeken en er een uitgezocht. Het is Wereld in getallen 4 geworden. Door de weinig florissante financiële situatie van onze Stichting wordt de nieuwe methode schooljaar alleen in groep 3 en 4 met verbruiksmateriaal ingevoerd. De rest van de groepen hopelijk augustus Afstemming didactisch handelen Het monitoren van het gebruik van het didactische model directe instructie. De directeur heeft tweemaal een klassenbezoek afgelegd en daarbij is ook het model directe instructie aan de orde geweest. Er was een nagesprek en er is een verslag gemaakt van elk bezoek Reflectie op autonoom leren Huidige inzichten en werkwijze toetsen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in het schoolplan. De onderbouw (groep 1 t/m 4) heeft twee studiedagen gewijd aan respectievelijk reflectie op autonoom leren en wat voor leerkracht wil ik zijn. Voor een verslag van beide dagen, zie bijlage 2. Met het hele team is gereflecteerd op autonoom leren. Als basis is gebruikt een artikel over idealen. De samenvatting van dat artikel is in bijlage 3 opgenomen. Naast reflectie op missie en visie, zijn we ook bezig geweest met een heroriëntatie op de inloop voor de groepen 3 t/m 8. 6

7 1.18. Ontwikkelen van een beleidsplan meer- en hoog begaafdheid : Ontwikkelen van beleid inzake meer- en hoogbegaafdheid In september wordt het beleidsplan Meer- en hoogbegaafdheid besproken in het team en daarna in de MR. Met onderdelen van het plan zijn we al aan het werk, zie Actief Burgerschap en Integratie : Invoeren van een leerlingenraad (groep 5 t/m 8), Oefenen in het omgaan met elkaar, Het systematisch houden van kringgesprekken, Stimuleren van sociaal-emotionele ontwikkeling middels projecten (3x per jaar) De directeur heeft een reglement samengesteld voor een leerlingenraad. Deze is besproken met het team en zal worden besproken met de MR in september. Ook in september zal het reglement in werking treden en zal er een leerlingenraad worden geïnstalleerd. In de eindejaarsevaluatie hebben we geconstateerd dat de drie andere onderdelen van dit item onvoldoende zijn gerealiseerd. Schooljaar komt dit onderwerp terug en zal het extra aandacht krijgen Kwaliteitsimpuls dansonderwijs : Verhogen van de kwaliteit van ons dansonderwijs, aanzet tot het komen leerlijnen voor dansante vorming Juliette Nieboer (dansdocente Mamuze) is 2x op school geweest om het dansonderwijs een positieve impuls te geven. De onder- en bovenbouw werden gescheiden omdat het aanbod wel heel ver uit elkaar ligt en omdat de onderbouwleerkrachten verder zijn in hun ontwikkeling bij het geven van dansante vorming. Daarnaast hebben Juliette en Gillian een inventarisatie gemaakt van alle muziek die op school voor handen is om op te dansen Het ontwikkelen van een flyer : Een flyer van onze school Samen met Marjolein Wiersma (moeder van school) hebben we een prachtige flyer ontwikkeld, die op veel plekken in Epe de aandacht op onze school moet vestigen Het invoeren van een nieuwe taalmethode : Invoeren van de taalmethode Taal op Maat De methode Taal op Maat is ingevoerd in groep 5 t/m 8. Bijna elke bovenbouwvergadering zijn onderdelen van de methode besproken en afgestemd Voorbereiding nieuwbouw unielocatie : Inrichting van de nieuwe school volgens onze wensen. De stuurgroep heeft een architect uitgekozen en de scholen zijn met de architect aan de slag gegaan om de tekening voor de school in te vullen naar de wensen van de scholen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de tekening. 7

8 1.24. Doorontwikkelen gebruik Parnassys : Intensiveren gebruik Parnassys Groep 1 t/m 4: verslag oudergesprekken, logboek, IB-gesprekken, CITOgegevens invoeren Groep 5 t/m 8: CITO-gegevens invoeren, IB-gesprekken Het gebruik van Parnassys wordt in de onderbouw steeds vanzelfsprekender. Nu wordt alles nog dubbel gedaan, dus ook nog op papier. Voor komend schooljaar is de verwachting dat ook die stap genomen wordt, dus alleen maar op de computer werken. Voor CITO-uitslagen gebruiken we nog CITO LVS en Parnassys, maar ook dat zal steeds minder worden. Voor de bovenbouw geldt: verslagen van IB-gesprekken en verslagen van oudergesprekken worden door de leerkrachten ingevoerd. CITO-gegevens worden het komend schooljaar door de leerkrachten ingevoerd in Parnassys Ontwikkeling schoolplan : Ontwikkelen van een schoolplan In overleg met het team en de MR is er een nieuw schoolplan ontstaan, die gaat gelden van Evaluatie beleidsvoornemens : Beleidsvoornemens beoordelen op hun doelstellingen De beleidsvoornemens zijn geëvalueerd met het team en de MR, resulterend in een jaarverslag. Dat jaar verslag wordt aangeboden aan het Bestuur en aan de inspectie en komt op de website te staan 8

9 Hoofdstuk 2 Beleidsvoornemens schooljaar Onderwijskundig jaarplan WMK Jaar School Obs Hoge Weerdschool Schoolleider H. D. Kraassenberg Datum Inleiding In ons jaarplan geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2011), [2] welke vragenlijsten we hebben ingezet (mei 2011), en [3] wat onze voornemens zijn gelet op het deelplan (zie schoolplan). Daarnaast vermelden we [4] welke activiteiten we nog meer gepland hebben, los van het bovenstaande. In ons jaarplan geven we per onderdeel aan welke verbeterpunten we hebben gekozen en wat we wanneer gaan doen. Zie verder: zie 7.5, 7.6, 7.7 en 7.8 en rapportages WMK Uitwerking van de verbeterpunten per beleidsterrein thema aspect Beleidsterrein Kwaliteitszorg Verbeterpunt (wat) Ontwikkelen kwaliteitskaarten Gewenste situatie (doel) We beschikken over kwaliteitskaarten leiderschap, wet- en regelgeving, ipb, HGW op groepsniveau en HGW op schoolniveau Activiteiten (hoe) 3 studiebijeenkomsten, 1 teambijeenkomst Betrokkenen Directie en team Periode (wanneer) Eigenaar (wie) directie Kosten St. PrOo Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar Borging (hoe) Opname in de quickscan en HGW: klassenbezoeken en functioneringsgesprekken Geplande vragenlijsten [mei 2012] Vragenlijst Wanneer uitvoeren Eigenaar 1 Sv ouders Mei 2012 dir Juni 2 Sv leerlingen Mei 2012 dir Juni 3 Sv leraren Mei 2012 dir Juni Uitslagen bespreken Wie Wanneer? Beleidsterreinen die we gaan beoordelen (evalueren) [mei 2012] Beleidsterrein Directie Team Anderen 1 Pedagogisch handelen X x 2 beroepshouding X x 3 schoolklimaat X x 4 HGW groepsniveau X x 5 HGW schoolniveau X x 6 Automatiseren R&W X x 7 Opbrengsten (diagnose) X 9

10 Algemene werkzaamheden Wat? Wie? Wanneer? Kosten? 1 Opstellen schoolgids Juni Opstellen jaarplan Juni Opstellen jaarverslag Juni 2012 Het schoolontwikkelplan Jaar (gekozen verbeterdoelen) Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder schooljaar zullen we terugblikken, of we verbeterdoelen en in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de Opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag. Richtinggevend voor het schoolplan zijn de geformuleerde streefbeelden (zie hoofdstuk 3.1, Missie): 1. Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling 2. Op onze school is er sprake van passend onderwijs 3. Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling 4. Op onze school werken leerlingen coöperatief samen 5. Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt ICT, schoolbordportaal en netwijs Doorontwikkelen van het gebruik van educatieve sites Tijd Middelen Bekostiging Competenties Wie Begeleiding Evaluatie 1 jaar Websites, zoals klas.nu en klasse-tv. Geen Samenwerken Innovatief Plannen en organiseren team Coördinator ICT De evaluatie aan het eind van het schooljaar zal plaatsvinden op de volgende aspecten: Gebruik van websites 10

11 Rekenen (1) : Monitoren Met sprongen vooruit in groep 3 en 4. Omschrijving: De leerkrachten kennen Met sprongen vooruit en kunnen die gebruiken. Middelen: geen Tijd: 1 jaar Bekostiging: Geen Competentie: Zelfontwikkeling, innovatief Wie: Leerkrachten groep 3, 4 en 5 Begeleiding: Interne begeleiders De evaluatie aan het eind van het schooljaar betreft het volgende: Zie omschrijving Rekenen (2) : Omschrijving: Leraren vermelden bij elke les het te bereiken leerdoel. Leraren checken aan het eind van elke les of het leerdoel behaald is De leerkrachten kunnen werken met het model directe instructie, maar bovengenoemde onderdelen van dat model verdienen extra aandacht geen 1 jaar Geen Zelfontwikkeling, innovatief Middelen: Tijd: Bekostiging: Competentie: Wie: Leerkrachten groep 4 t/m 8 Begeleiding: Interne begeleider bovenbouw De evaluatie aan het eind van het schooljaar betreft het volgende: Zie doel Rekenen (3) : De leerkrachten bezitten kennis van leerlijnen en cruciale leermomenten Omschrijving: Leerkrachten worden geïnformeerd over leerlijnen en cruciale leermomenten. Middelen: geen Tijd: 1 jaar Bekostiging: Geen Competentie: Zelfontwikkeling, innovatief Wie: Leerkrachten groep 4 t/m 8 Begeleiding: Interne begeleider bovenbouw De evaluatie aan het eind van het schooljaar betreft het volgende: Zie doel Rekenen (4) : Omschrijving: Middelen: Tijd: Bekostiging: Competentie: Zinvol en afwisselend automatiseren Leerkrachten zijn in staat om met de leerlingen gedachtevol te oefenen, waardoor er meer afwisseling in de rekenlessen komt Leerkrachten beschikken aan het eind van het schooljaar over een repertoire van oefeningen, die ze kunnen inzetten. geen 1 jaar Geen Zelfontwikkeling, innovatief 11

12 Wie: Leerkrachten groep 4 t/m 8 Begeleiding: Interne begeleider bovenbouw De evaluatie aan het eind van het schooljaar betreft het volgende: Zie doel Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken Rekenen en wiskunde Omschrijving De volgende items uit de teamevaluatie komen aan bod: De school maakt trendanalyses van haar rekenen-wiskunde resultaten De school heeft meetbare doelen voor haar eindopbrengsten rekenenwiskunde vastgelegd. De school heeft meetbare doelen voor haar tussenopbrengsten rekenenwiskunde vastgelegd. Tijd 1 jaar Middelen Geen Bekostiging Competentie Wie Begeleiding Evaluatie Geen Innovatief, zelfontwikkeling Team Coördinator onder- en bovenbouw, directeur Zie omschrijving Monitoren Afstemming organisatie De organisatie in de groepen 4 t/m 8 v.w.b. klassenmanagement op elkaar afstemmen (groeperingwijze, materiaal, inrichting lokaal, pre-teaching, lesrooster, omgaan met meer- en hoogbegaafden, enz.) Tijd 1 jaar Middelen geen Bekostiging Competentie geen Samenwerken, plannen en organiseren. Wie Leerkrachten groep 4 t/m 8 Begeleiding Evaluatie Interne begeleiders en directeur De mate waarin de afstemming, zoals omschreven bij doel, geoptimaliseerd is. ICT, monitoren van tekst/foto s op website Monitoren van het hanteren van protocollen tekst/wijzigen tekst en het zetten van foto s op de website. Opzetten van en het bemannen van een helpdesk Tijd 1 jaar Middelen Protocollen,computers Bekostiging Competentie Wie Begeleiding Geen Plannen en organiseren, communicatie, zelfontwikkeling Alle leerkrachten Coördinator ICT 12

13 Evaluatie De evaluatie aan het eind van het schooljaar zal plaatsvinden op de volgende aspecten: Het hanteren van protocollen tekst/wijzigen tekst en het zetten van foto s op de website Het functioneren van de helpdesk ICT, meer gebruik van digilessen De leerkrachten gaan meer gebruik maken van digilessen Tijd Middelen 1 jaar Overleg vindt plaats tijdens bovenbouwvergaderingen en studiemiddagen. Bekostiging geen Competentie zelfontwikkeling, innovatie, communicatie, samenwerking, plannen en organiseren, kwaliteitsgerichtheid Wie Leerkrachten groep 4 t/m 8 Begeleiding Evaluatie Coördinator ICT en bovenbouwcoördinator Meer gebruik van digilessen Persoonlijk ontwikkelingsplan Ontwikkelen van bekwaamheden ten dienste van de leerkracht zelf en de organisatie Omschrijving Zie boven Middelen Gesprekken, studiedagen intern, collegiale consultaties, cursussen e.d. Tijd Bekostiging Competentie Wie Begeleiding Evaluatie oneindig Afhankelijk ban beschikbare budget bovenschools Zelfontwikkeling en innovatief Leerkrachten Directeur/interne begeleiders Samen met de leerkrachten kijken of de doelstelling(en) gehaald zijn. Klassenconsultatie Belangstelling tonen voor het werk van de leerkrachten en toetsing van afspraken Omschrijving Belangstelling tonen spreekt voor zich en het tweede betreft afstemmingsafspraken die in de loop van het jaar worden gemaakt. (zie b.v. rekenen, 1,2,3 en 4) Middelen Tijd Bekostiging Competentie Wie Begeleiding Evaluatie Lijst met afspraken 1 jaar Geen Voortgangsbewaking Leerkrachten Directeur De evaluatie zal zich richten op het volgende aspect: afspraaklijst(en) 13

14 Coachen Omschrijving Middelen Tijd Bekostiging Competentie Wie Begeleiding Evaluatie Netwerken : Omschrijving: Middelen: Tijd: Bekostiging: Competentie: Wie: Begeleiding: Verbetering van de kwaliteit van het onderwijzen/ van de organisatie/van de begeleiding van leerlingen Elke leerkracht heeft aangegeven tegen coaching geen bezwaar te hebben. Het doel spreekt voor zich Een in samenspraak gekozen onderwerp/kind(eren), Video-interactie, WMK, enz. 1 jaar Geen Zelfontwikkeling en innovatief Leerkrachten Coördinatoren onder- en bovenbouw, directeur en/of extern De evaluatie zal zich richten op de volgende aspecten: zie doel Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het onderwijs. WSNS ICT Interne begeleiders In voornoemde netwerken participeren om kennis en ervaringen in te brengen en op te doen en om inspiratie op te doen. Eigen kennis en ervaringen Diverse dagdelen Op stichtingsniveau Innovatie, zelfontwikkeling Leerkrachten, interne begeleiders en directeur Geen Op plenaire vergadering wordt verslag uitgebracht. Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) : In de leerlingenzorg uitgaan van de ontwikkelingskracht van de leerkracht. Omschrijving: De HGPD is oplossingsgericht, interactief, focus op ontwikkelingskracht en bekwaamheden van de leerkracht. Middelen: Geen Tijd: Een aantal bijeenkomsten met leerkrachten, interne begeleider en orthopedagoog. Bekostiging: Budget uren begeleiding Kenniscentrum Competentie: Zelfontwikkeling, innovatief Wie: leerkrachten Begeleiding: Orthopedagoog van het Kenniscentrum van St. Proo. In de handelingsplanning is sprake van handelingsgerichte procesdiagnostiek: Ouders en school zijn samen betrokken Resultaatgericht Gericht op sterke kanten, competentiegericht 14

15 Werken met Kwaliteitskaarten (WMK) : Op een methodische wijze ontwikkelen van de kwaliteit van het onderwijs en de medewerkers. Omschrijving: WMK is een zelfevaluatie-instrument, ontwikkeld door Cees Bos, voor kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid. Het instrument wordt ingezet om de doelgerichte ontwikkeling van de school en de doelgerichte ontwikkeling van de medewerkers te bevorderen. Middelen: Kwaliteitskaarten van Cees Bos Tijd: Het traject duurt 4 jaar. Dit is het 4e jaar. Er zijn drie studiedagen Bekostiging: Budget deskundigheidsbevordering bovenschools Competentie: Zelfontwikkeling, innovatief, kwaliteitsgericht, samenwerking Wie: Interne begeleiders en directeur Begeleiding: Cees Bos De evaluatie richt zich op de volgende onderdelen Quickscan van de kaarten: pedagogisch handelen, beroepshouding, schoolklimaat, HGW op groepsniveau, HGW op schoolniveau, automatiseren rekenen/wiskunde Het opstellen van verbeterplannen. Conferenties : Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het basisonderwijs Opdoen van inspiratie Omschrijving: Zie boven Middelen: n.v.t. Tijd: Gedurende het schooljaar Bekostiging: Afhankelijk van beschikbare budget op stichtingsniveau Competentie: Zelfontwikkeling, innovatief Wie: Leerkrachten, ICT-coördinator, interne begeleiders en directeur Begeleiding: Geen Er wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan het team Kwaliteitsimpuls dramaonderwijs Verhogen van de kwaliteit van ons drama-onderwijs Omschrijving Middelen Tijd Bekostiging Competentie Wie Begeleiding Evaluatie De leerkrachten geven aan nascholing te willen op het gebied van dramaonderwijs Eigen middelen en de methode Moet je doen Twee studiemiddagen Afhankelijk van beschikbare budget op stichtingsniveau Zelfontwikkeling, innovatief, plannen en organiseren Leerkrachten Een dramadocent De evaluatie zal zich richten op de volgende aspecten: kerndoelen dramatische vorming. 15

16 Reflectie op autonoom leren Huidige inzichten en werkwijze toetsen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in het schoolplan. Omschrijving Op enkele momenten in het schooljaar gaan we de uitgangspunten en werkwijze bespreken, die te maken hebben met autonoom leren. Vragen die we ons stellen: Zijn we op de goede weg? Doen we wat we willen? Maken we onze doelstellingen/uitgangspunten waar? Enz. Middelen Video-opnames, klassenconsultaties,discussies Tijd Minimaal 1 dagdeel Bekostiging Geen Competentie Zelfontwikkeling, innovatief, plannen en organiseren Wie Leerkrachten en directie Begeleiding Extern, coördinatoren en directeur Evaluatie De evaluatie zal zich richten op de volgende aspecten: zie omschrijving Actief Burgerschap en Integratie : Invoeren van een leerlingenraad (groep 5 t/m 8), Oefenen in het omgaan met elkaar, Het systematisch houden van kringgesprekken, Stimuleren van sociaal-emotionele ontwikkeling middels projecten (3x per jaar) Omschrijving: Zie boven Middelen: Geen Tijd: 1 jaar Bekostiging: Geen Competentie: Innovatief, samenwerkend, kwaliteitsgericht, plannen en organiseren Wie: Team Begeleiding: Interne begeleiders/directeur Zie doel Kwaliteitsimpuls dansonderwijs : Verhogen van de kwaliteit van ons dansonderwijs, aanzet tot het beschrijven van leerlijnen voor dansante vorming Omschrijving: Het dansonderwijs op onze school heeft een impuls nodig. Middelen: Geen Tijd: 2 dagdelen en 2x begeleiding in de groep Bekostiging: Afhankelijk van beschikbare budget op stichtingsniveau Competentie: Innovatief, kwaliteitsgericht, zelfontwikkeling Wie: Team Begeleiding: Dansdocente van Mamuze De evaluatie is gericht op de inhoud, de begeleiding en de beschrijving van leerlijnen. 16

17 Taal op maat : Monitoren van de invoering van de taalmethode Taal op Maat Omschrijving: Zie boven Middelen: Geen Tijd: 1 jaar Bekostiging: Geen Competentie: Innovatief, samenwerkend, kwaliteitsgericht Wie: Bovenbouwleerkrachten (groep 5 t/m 8) Begeleiding: Interne begeleider, directeur Zie doel. Voor groep 4 worden de lessen van Taal op Maat vertaald naar thema s. Ze raken wel gewend aan het werken met Taal op Maat. Voorbereiding nieuwbouw unielocatie : Inrichting van de nieuwe school volgens onze wensen. Omschrijving: Zie boven Middelen: Geen Tijd: 1 jaar Bekostiging: Geen Competentie: Innovatief, samenwerkend, kwaliteitsgericht Wie: Team Begeleiding: Interne begeleider en directeur Zie doel Monitoren gebruik ParnaSsys : Intensiveren gebruik Parnassys Groep 1 t/m 4: verslag oudergesprekken, logboek, IB-gesprekken, CITOgegevens invoeren Groep 5 t/m 8: CITO-gegevens invoeren, IB-gesprekken Omschrijving: Zie boven Middelen: Geen Tijd: 1 jaar Bekostiging: Geen Competentie: Innovatief, samenwerkend, kwaliteitsgericht Wie: Leerkrachten Begeleiding: Interne begeleiders Zie doel Evaluatie beleidsvoornemens : Beleidsvoornemens beoordelen op hun doelstellingen Omschrijving: Zie boven Middelen: Protocollen, beleidsplannen, afsprakenlijsten, gesprekken, videoopnames enz. Tijd: Gedurende het schooljaar Bekostiging: Geen Competentie: Geen Wie: Team/MR/Bestuur Begeleiding: Geen 17

18 Beleidsvoornemens /2013 Werken met kwaliteitskaarten team ICT team Klassenconsultaties dir/ib-er, coll. Coaching dir/ib-er Reflectie autonoom leren team Passend Onderwijs: Handelingsgericht Werken dir en team Evaluatie beleidsvoornemens team 2013/2014 Werken met kwaliteitskaarten team ICT team Klassenconsultaties dir/ib-er, coll. Coaching dir/ib-er Reflectie autonoom leren team Passend Onderwijs: Handelingsgericht Werken dir en team Evaluatie beleidsvoornemens team 2014/2015 Werken met kwaliteitskaarten team ICT team Klassenconsultaties dir/ib-er, coll. Coaching dir/ib-er Reflectie autonoom leren team Passend Onderwijs: Handelingsgericht Werken dir en team Evaluatie beleidsvoornemens team 18

19 Bijlage 1 Studiemiddag Datum: Aanwezig: leerkrachten groep 4 t/m 8 Onderwerp: referentieniveaus rekenen en toelichting/discussie beleid meer- en hoogbegaafdheid Referentieniveaus Leerkrachten krijgen een uitdraai van de referentieniveaus rekenen van het SLO. Er volgt een toelichting op nut en noodzaak. : kwaliteitsimpuls om het niveau van het rekenen te verhogen. Het betreft: F-niveau= fundamenteel niveau. Minimaal niveau vanaf KB S-niveau= streefniveau. Dit is voor TL en hoger. Daarnaast is er nog een bijlage voor de zorglln Het is de bedoeling dat de leerkrachten kennisnemen van deze niveaus en deze naast de methode gaan leggen. Wij gaan echter over op een nieuwe methode voor rekenen, zodat de referentieniveaus worden bekeken in de nieuwe methode. Wel is er speciale aandacht voor hoofdrekenen in de referentieniveaus, omdat dat onze speciale aandacht heeft, als succesfactor voor het rekenen (zie stuk van de PO-raad en ons beleidsplan rekenen). Hoofdrekenen is slim rekenen met gebruik van strategieën. Dus is instructie gewenst af en toe en niet alleen automatiseren. Ten tweede is er aandacht voor het rekendictee. Meer- en hoogbegaafdheid Onze Interne begeleider, Marja, is bezig met een beleidsplan Meer- en hoogbegaafdheid. De hoogbegaafdheid is 1 % van de schoolbevolking heeft onderzoek uitgewezen. Die laten we hier even buiten beschouwing. Zij leidt dit agendapunt in met een kort historisch overzicht waarom de meer- en hoogbegaafdheid tegenwoordig zo in de belangstelling staat. Centraal staat de zorg, de zorg voor het gemiddelde kind en het zwakkere. De anderen, de snelle en/of de meerbegaafden worden vaak zoet gehouden met meer van hetzelfde rekenwerk, of ander werk, maar er is geen sprake van een doorgaande lijn. Na enige discussie worden de volgende conclusies getrokken: We streven naar een optimale ontwikkeling voor alle kinderen Zorg verlenen we aan die kinderen die het nodig hebben Meerbegaafde kinderen zijn die kinderen die: 2x achtereenvolgens een A+ scoren, 80% van de opgaven goed hebben van de methodegebonden toetsen, snel klaar zijn met hun reguliere werk en voldoende gemotiveerd zijn om zich te willen ontwikkelen (leren denken). Deze kinderen hebben structurele zorg nodig, d.w.z. instructie/feedback, doorgaande lijn in de stof en een enthousiasmerende leerkracht die er ook voor zorgt dat afspraken over wat af moet, worden nagekomen. Dan laat Marja de methode Kien zien aan de leerkrachten. Het is voor haar belangrijk materiaal voor meerbegaafden van groep 4 t/m 8. Daarnaast zullen deze kinderen de 19

20 plustaken van de methode blijven doen en ze kunnen ook gebruik maken van Geo, dat is uitdagend materiaal en ook Sompact gaat Marja bestellen voor de slimmeriken. Afspraken: De leerkrachten laten de slimmeriken toets 12 van blok 1 maken. Is die toets goed gemaakt dan gaan ze met die leerlingen compacten, d.w.z. die opgaven oefenen die gebleken moeilijk zijn na de analyse van de toets. De leerkrachten laten de slimmeriken ook een belevingslijst invullen. Verslag: Henk 20

Jaarverslag (2011-2012) EMAIL info@hogeweerdschool.nl

Jaarverslag (2011-2012) EMAIL info@hogeweerdschool.nl Jaarverslag (2011-2012) EMAIL info@hogeweerdschool.nl Inleiding Hoofdstuk 1 Onderwijskundig beleid (evaluatie schooljaar 2011-2012) 1.1 ICT, doorontwikkelen schoolbordportaal en netwijs 1.2 Rekenen (1)

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk Onderwijskundig jaarplan Jaar 2016-2017 School O.B.S. Durperhonk Schoolleider Ingeborg Halsema Datum Juli 2016 Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke beleidsterreinen we hebben gescoord, welke vragenlijsten

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Jaarplan Hoge Weerdschool 2015-2016

Jaarplan Hoge Weerdschool 2015-2016 7 oktober 2015 Jaarplan Hoge Weerdschool 2015-2016 Schoolgegevens: Hoge Weerdschool Brinnummer: 14 FS Directeur: A. Stam Locatieleider: G. Quanjer Adres hoofdvestiging: Wachtelenbergweg 21, 8162 XC Epe

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan

Schoolontwikkelplan Schoolontwikkelplan 2017-2018 Jaar 2017-2018 School Sint Lidwina school Directeur Linda Blok (waarnemend) tot 1 augustus, vanaf 1 augustus Annemarie Slagter-Kool. Datum 25 juni 2017 concept (sept definitief)

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon 0524-513531 Fa 0524-523360 E-Mail info@willibrordusschool.nl Website www.willibrordusschool.nl

Nadere informatie

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015 School SBO de Vonder Schoolleider Barbara Schram Datum Januari 2015 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeterdoelen voor het jaar

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Contacten met ouders

Contacten met ouders Schoolontwikkelplan Jaar 2015-2016 School De Hoeksteen Directeur Marry Vollebregt en Jacintha Floris Datum 3 juli 2015 (concept) 4 september 2015 (definitief) Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2015-2016

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten.

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten. JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar De Peddepoel Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar.

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK School/vestiging: Plaats: Sint Anthonis BRIN-nummer: 14ZG Onderzoeksnummer: 103635 Datum uitvoering

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan. De Schelp

Schoolontwikkelplan. De Schelp 2016-2017 Schoolontwikkelplan De Schelp Schoolontwikkelplan Jaar 2016-2017 School De Schelp Directeur Debora Davidzon en Emilie Smit Datum September 2016 Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2016-2017

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Johannes Looijengaskoalle Surhuizum Datum: 28 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Johannes Looijengaskoalle Schoolnaam Johannes

Nadere informatie

1. Leerlijn taal/spelling implementeren

1. Leerlijn taal/spelling implementeren Bijlage bij het schoolplan 2015-2019 Jaarplan 2017-2018 Voor 2017-2018 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein didactisch handelen: leerlijn taal/spelling implementeren

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Stap 1 Doelen vaststellen

Stap 1 Doelen vaststellen Stap 1 Doelen vaststellen! Lesdoelen staan altijd in relatie tot langere termijn doelen. Zorg dat je de leerlijn of opbouw van doelen op schoolniveau helder hebt! Groepsdoelen staan altijd in relatie tot

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS DE FLAMBOU/OBS TRIMBEETS Adres MIENTEWEI 4/H RINGENOLDUSSTRAAT 1 Postcode 8401 AA/8401 PV Telefoon 0513 461638/0513462280 E-mail INFO@FLAMBOUNL/INFO@TRIMBEETSNL

Nadere informatie

r.k. basisschool Petrus Canisius Vekenweg 4, 1663 BA De Weere Tel:

r.k. basisschool Petrus Canisius Vekenweg 4, 1663 BA De Weere Tel: r.k. basisschool Petrus Canisius Vekenweg 4, 1663 BA De Weere Tel: 0229-581335 www.skowf.nl/site/petruscanisius/ een school waar muziek in zit Schoolontwikkelplan Jaar 2017-2018 School Petrus Canisius

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL School : Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 09AG Onderzoeksnummer : 95006 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar OBS Weisterbeek School Bart Mous Schoolleider 07-07-2015 Datum In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke Quick Scans

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

1. Masterclass Opbrengstgericht werken en leerlingvolgsysteem. 2. Masterclass Fundamenten van het rekenen

1. Masterclass Opbrengstgericht werken en leerlingvolgsysteem. 2. Masterclass Fundamenten van het rekenen MASTERCLASSES 2011 Voor adviseurs/ondersteuners gericht op Basisvaardigheden en Opbrengstgericht werken 2 Masterclassthema / workshopleiders / datum Voorwoord & doelgroep Overzicht masterclasses 1. Masterclass

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG Schooljaar 2013-2014 Jacqueline de Fouw Buren, 15 september 2014 Inleiding In dit verslag van obs Koningin Beatrix geef ik weer welke activiteiten zijn ondernomen in het

Nadere informatie

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli Jaarplan 2017-2018 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 12 juli 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 13-06-2017 Inleiding Wij doen mee met het Next Level project. Door

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

PLG Leerkrachten middenbouw. maart PLG Leerkrachten (2) Agenda. Introductie. De toetsanalyse en vervolgstappen centraal

PLG Leerkrachten middenbouw. maart PLG Leerkrachten (2) Agenda. Introductie. De toetsanalyse en vervolgstappen centraal PLG Leerkrachten (2) PLG Leerkrachten middenbouw maart 2011 vs 1.0 100422 Agenda 1. Introductie 2. De toetsanalyse en vervolgstappen centraal 1.1: 1.2: 1.3: 1.4: Programma en doelen schooljaar 2010-2011

Nadere informatie

Jaarplan Hoge Weerdschool

Jaarplan Hoge Weerdschool Jaarplan Hoge Weerdschool 2014-2015 Datum: 22-8-2014 Status: definitief Versie: 2.3 Schoolgegevens: Hoge Weerdschool Brinnummer: 14 FS Directeur: A. Stam Locatieleider: G. Quanjer Adres hoofdvestiging:

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 6 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS School : obs Het Kompas Plaats : Beverwijk BRIN-nummer : 12IF Onderzoeksnummer : 94556 Datum schoolbezoek : 25 mei 2007 Datum vaststelling : 3 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie