Jaarverslag Hoge Weerdschool voor openbaar primair onderwijs. Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010-2011 Hoge Weerdschool voor openbaar primair onderwijs. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Onderwijskundig beleid (evaluatie schooljaar ) 1.1. ICT, doorontwikkelen van het gebruik van educatieve sites 1.2. Rekenen 1.3. Voorbereiding op Handelingsgericht Werken 1.4. Afstemming organisatie 1.5. ICT, monitoren van tekst/foto s op website 1.6. ICT, meer gebruik van digilessen 1.7. Persoonlijk ontwikkelingsplan 1.8. Klassenconsultatie 1.9. Coaching Netwerken Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) Werken met Kwaliteitskaarten (WMK) Conferenties Kwaliteitsimpuls muziekonderwijs Op zoek naar een nieuwe rekenmethode Afstemming didactisch handelen Reflectie op autonoom leren Ontwikkelen van een beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid Actief Burgerschap en Integratie Kwaliteitsimpuls dansonderwijs Het ontwikkelen van een flyer Invoeren van de nieuwe taalmethode Voorbereiding nieuwbouw unielocatie Doorontwikkelen gebruik Parnassys Ontwikkeling schoolplan Evaluatie beleidsvoornemens Hoofdstuk 2 Beleidsvoornemens schooljaar

2 Inleiding In het schoolplan, vastgesteld in juni 2011, staat ons beleid beschreven ten aanzien van ontwikkelingen en vernieuwingen voor de 4 jaren. Per jaar is aangegeven welke doelen we willen bereiken en welke activiteiten zullen worden uitgevoerd om het een en ander te realiseren. Tevens geeft het plan aan wie betrokken zijn bij de uitvoering. Er komt ieder jaar een jaarverslag met daarin in ieder geval: De beleidsvoornemens van het afgelopen jaar, de evaluatie van de beleidsvoornemens en eventueel de aangepaste beleidsvoornemens voor het volgende schooljaar De beleidsvoornemens voor de schooljaren t/m Dit jaarverslag wordt gemaakt door de directie. Daarna wordt het verslag besproken in het team en in de medezeggenschapsraad. Na de vaststelling door de medezeggenschapsraad van de school en de Stichting PrOo wordt het jaarverslag gestuurd naar de inspectie van het onderwijs en het verslag wordt geplaatst op de website van de school. H.D. Kraassenberg (directeur) 2

3 Hoofdstuk 1 Onderwijskundig beleid (evaluatie schooljaar ) Legenda: Groen: doel behaald Blauw: doel niet geheel behaald Rood: doel niet behaald 1.1. ICT, doorontwikkelen van het gebruik van educatieve sites Doorontwikkelen van het gebruik van educatieve sites, zoals klasse-tv en leerwereld van klas.nu. De leerkrachten hebben niet heel veelvuldig de websites gebruikt. Eén reden is de overgang, halverwege het schooljaar, van ons netwerkbeheer van Heutink (Klas.nu) naar Station to Station (C3LO). Er kon dus geen gebruik meer worden gemaakt van Leerwereld van Klas.nu 1.2. Rekenen : Beleidsvoornemens uit het beleidsplan Rekenen (voorjaar 2010) omzetten in acties Monitoren klassenorganisatie: instructie in drie niveaus 4x hoofdrekenen per week Structurele en verantwoorde aandacht voor meer- en hoogbegaafdheid bij het rekenen Invoering met sprongen vooruit Er zijn twee klassenbezoeken geweest (directeur) en er heeft collegiale consultatie plaatsgevonden in de groepen 4 t/m 8 Het lukt de leerkrachten om 3 á 4 keer per week hoofdrekenen te geven. Er is een studiemiddag gewijd aan meer- en hoogbegaafdheid en rekenen : wat verstaan we onder meer en hoogbegaafdheid, welke criteria hanteren we voor de kinderen die in aanmerking komen voor extra leerstof en hoe gaan we om met de organisatie. De studiemiddag was onder leiding van Marja (zie bijlage 1). Met sprongen vooruit is ingevoerd Voorbereiding op Handelingsgericht Werken Adequate voorbereiding op het project Handelingsgericht Werken in het kader van Passend Onderwijs. Items zijn: Aandacht voor attitudeverandering (Handelingsgerichte Procesdiagnostiek) Kennismaken met referentieniveaus rekenen De IB-ers hebben 2 dagdelen algemene scholing gehad over HGW, georganiseerd door WSNS. Daarnaast hebben de IB-ers, als voorwaarde voor HGW, scholing gehad in het voeren van gesprekken met collega s, ouders en kinderen. Deze scholing werd georganiseerd door PROo en omvatte 4 dagdelen. Daarnaast huiswerkopdrachten en overdracht naar de collega s. Er is een studiemiddag geweest waar de leerkrachten informatie gekregen hebben over referentieniveaus. Die studiemiddag stond onder leiding van Marja. 3

4 1.4. Afstemming organisatie De organisatie in de groepen 4 t/m 8 v.w.b. klassenmanagement op elkaar afstemmen (groeperingwijze, materiaal, inrichting lokaal, pre-teaching, enz.) In veel bovenbouwvergaderingen zijn bovengenoemde zaken aan de orde geweest en de directeur is tweemaal op klassenbezoek geweest. Er was een nagesprek en er werd een verslag gemaakt ICT, monitoren van tekst/foto s op website Monitoren van het hanteren van protocollen tekst/wijzigen tekst en het zetten van foto s op de website. Opzetten van en het bemannen van een helpdesk Door een overgang van websitebeheer, waren de gemaakte protocollen niet meer bruikbaar. Het vergde enige tijd voor de leerkrachten hun deel van de website in het nieuwe websitebeheer konden gebruiken en beheren vanwege bepaalde instellingen. Rein Kroon, onze bovenschoolse ICT-er, heeft een instructie hierover gegeven. We staan aan het begin en het behoeft zeker nog oefening. De helpdesk was door de overgang van netwerkbeheer en websitebeheer niet heel goed van de grond gekomen. Er zijn 6 momenten geweest dat monitoring van ICT-er of bovenschoolse ICT-er hebben plaats gevonden. Aan bod zijn o.a. geweest: software Taal op maat, websitebeheer oude site, websitebeheer nieuwe site + C3LO beheer (door Rein), plaatsen van een weblog op de website ICT, meer gebruik van digilessen De leerkrachten gaan meer gebruik maken van digilessen Niet zozeer het gebruik van Digilessen is aan bod gekomen, maar wel het gebruik van digitaal lesmateriaal. Dit wordt in de bovenbouw vaker gebruikt Persoonlijk ontwikkelingsplan Ontwikkelen van bekwaamheden ten dienste van de leerkracht zelf en de organisatie Bijna iedereen heeft afgelopen schooljaar een of meer ontwikkel- en aandachtspunten aangegeven, die voor verandering/verbetering vatbaar waren. Bij sommigen komen die punten dit schooljaar terug. Die ontwikkel- en aandachtspunten hadden merendeels betrekking op de inloop en het model directe instructie bij rekenen. Andere onderwerpen hadden te maken met inspiratie en ideeën opdoen. Bijzondere vermelding krijgt Marja van Ass, die de cursus Coördinator rekenen met succes gevolgd heeft Klassenconsultatie Belangstelling tonen voor het werk van de leerkrachten en toetsing van afspraken De Ib-er onderbouw heeft enkele klassenbezoeken afgelegd, vaak in combinatie met de observatie van een kind. Tijdens de IB-gesprekken kwamen de afspraken aan de orde en kon er gereflecteerd worden. 4

5 1.9. Coachen Verbetering van de kwaliteit van het onderwijzen/ van de organisatie/van de begeleiding van leerlingen Zie 2.8 Samen met Dorothe Ligtenberg (ambulant begeleider) zijn er regelmatig gesprekken gevoerd over de kwaliteit van met name de instructie in de kleine en grote kring. Specifiek voor de rugzakkinderen, maar zeker ook in algemene zin Netwerken : Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het onderwijs. 2x IB netwerk (over ontwikkelingsperspectief en over Parnassys) van WSNS 1x IB + directie over Parnassys van PROO Op 8 nov gaat het team van de onderbouw op bezoek bij de Wittering.nl in Rosmalen. Een inspirerende dag! (zie bijlage 6) Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) : In de leerlingenzorg uitgaan van de ontwikkelingskracht van de leerkracht. Omschrijving: De HGPD is oplossingsgericht, interactief, focus op ontwikkelingskracht en bekwaamheden van de leerkracht. Dit schooljaar 3x overleg gehad met Else Boers (orthopedagoge van het Kenniscentrum van PrOo). Zij is onze vaste schoolbegeleidster. Iedere keer heeft tenminste 1 leerkracht van de onderbouw aan de hand van het HGPD formulier een kind ingebracht. De leerkracht heeft vervolgens volgens afgesproken manier met het kind gewerkt. Deze aanpak is vervolgens geëvalueerd Werken met Kwaliteitskaarten (WMK) : Op een methodische wijze ontwikkelen van de kwaliteit van het onderwijs en de medewerkers. De directeur heeft drie studiedagen gevolgd o.l.v. Cees Bos: schoolplan , format en enkele onderdelen voorbereiden van de quickscan: tijd, didactisch handelen, zorg en begeleiding, de schoolleiding, taalleesonderwijs, sociaal-emotionele ontwikkeling en expertise sociaal- emotionele ontwikkeling Hij heeft ook een notitie geschreven opbrengstgericht werken en rekenen en wiskunde. Vragenlijsten zijn ingevuld n.a.v. deze notitie en de resultaten zijn in het team besproken. Acties zijn al ondernomen en worden schooljaar voortgezet. De rapportage is besproken in het team en daarna in de Medezeggenschapsraad (MR) Conferenties : Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het basisonderwijs Opdoen van inspiratie 9 sept Henk en Gillian naar een conferentie over Coaching in de buitensociëteit in Zwolle. Dit was de afsluiting van de opleiding Coaching van Henk. 21 jan Henk, Marja en Gillian naar een lezing van het Seminarium voor Orthopedagogiek in Velp over de DMT en AVI in het leesonderwijs. 5

6 8 en 9 febr Belinda en Gillian gaan naar de conferentie Duurzaam onderwijs in Den Haag. Zie bijlage febr Henk en Gillian gaan naar een lezing van Kees Vreugdenhil in de Knapvilla in Heelsum. Kees vertelt over de werking van het brein in relatie tot leren. Marja is met Leerschool on tour geweest, een week lang op reis met een gezelschap langs scholen met een autonoom concept. Voor een verslag zie bijlage Kwaliteitsimpuls muziekonderwijs Verhogen van de kwaliteit van ons muziekonderwijs Dit schooljaar is Pieter Jaap Iedema ( muziekdocent Mamuze)2 x geweest om met het team te werken. De eerste keer in november. Met enthousiasme en muzikaliteit weet hij iedereen op het spoor te zetten van wat meer dan alleen een liedje zingen rond Sint en Kerst. De tweede keer stond in het teken van het afscheid van Leni. Met het team samen heeft hij laten zien wat er allemaal mogelijk is met een liedje. Ritme met muziekinstrumenten, 2 de stem en stemtraining zorgen voor een prachtig resultaat Op zoek naar een nieuwe rekenmethode Het aanschaffen van een nieuwe rekenmethode. In september 2010 hebben we aandacht geschonken aan de criteria voor een nieuwe rekenmethode. Voorjaar 2011 hebben we een drietal methodes bekeken en er een uitgezocht. Het is Wereld in getallen 4 geworden. Door de weinig florissante financiële situatie van onze Stichting wordt de nieuwe methode schooljaar alleen in groep 3 en 4 met verbruiksmateriaal ingevoerd. De rest van de groepen hopelijk augustus Afstemming didactisch handelen Het monitoren van het gebruik van het didactische model directe instructie. De directeur heeft tweemaal een klassenbezoek afgelegd en daarbij is ook het model directe instructie aan de orde geweest. Er was een nagesprek en er is een verslag gemaakt van elk bezoek Reflectie op autonoom leren Huidige inzichten en werkwijze toetsen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in het schoolplan. De onderbouw (groep 1 t/m 4) heeft twee studiedagen gewijd aan respectievelijk reflectie op autonoom leren en wat voor leerkracht wil ik zijn. Voor een verslag van beide dagen, zie bijlage 2. Met het hele team is gereflecteerd op autonoom leren. Als basis is gebruikt een artikel over idealen. De samenvatting van dat artikel is in bijlage 3 opgenomen. Naast reflectie op missie en visie, zijn we ook bezig geweest met een heroriëntatie op de inloop voor de groepen 3 t/m 8. 6

7 1.18. Ontwikkelen van een beleidsplan meer- en hoog begaafdheid : Ontwikkelen van beleid inzake meer- en hoogbegaafdheid In september wordt het beleidsplan Meer- en hoogbegaafdheid besproken in het team en daarna in de MR. Met onderdelen van het plan zijn we al aan het werk, zie Actief Burgerschap en Integratie : Invoeren van een leerlingenraad (groep 5 t/m 8), Oefenen in het omgaan met elkaar, Het systematisch houden van kringgesprekken, Stimuleren van sociaal-emotionele ontwikkeling middels projecten (3x per jaar) De directeur heeft een reglement samengesteld voor een leerlingenraad. Deze is besproken met het team en zal worden besproken met de MR in september. Ook in september zal het reglement in werking treden en zal er een leerlingenraad worden geïnstalleerd. In de eindejaarsevaluatie hebben we geconstateerd dat de drie andere onderdelen van dit item onvoldoende zijn gerealiseerd. Schooljaar komt dit onderwerp terug en zal het extra aandacht krijgen Kwaliteitsimpuls dansonderwijs : Verhogen van de kwaliteit van ons dansonderwijs, aanzet tot het komen leerlijnen voor dansante vorming Juliette Nieboer (dansdocente Mamuze) is 2x op school geweest om het dansonderwijs een positieve impuls te geven. De onder- en bovenbouw werden gescheiden omdat het aanbod wel heel ver uit elkaar ligt en omdat de onderbouwleerkrachten verder zijn in hun ontwikkeling bij het geven van dansante vorming. Daarnaast hebben Juliette en Gillian een inventarisatie gemaakt van alle muziek die op school voor handen is om op te dansen Het ontwikkelen van een flyer : Een flyer van onze school Samen met Marjolein Wiersma (moeder van school) hebben we een prachtige flyer ontwikkeld, die op veel plekken in Epe de aandacht op onze school moet vestigen Het invoeren van een nieuwe taalmethode : Invoeren van de taalmethode Taal op Maat De methode Taal op Maat is ingevoerd in groep 5 t/m 8. Bijna elke bovenbouwvergadering zijn onderdelen van de methode besproken en afgestemd Voorbereiding nieuwbouw unielocatie : Inrichting van de nieuwe school volgens onze wensen. De stuurgroep heeft een architect uitgekozen en de scholen zijn met de architect aan de slag gegaan om de tekening voor de school in te vullen naar de wensen van de scholen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de tekening. 7

8 1.24. Doorontwikkelen gebruik Parnassys : Intensiveren gebruik Parnassys Groep 1 t/m 4: verslag oudergesprekken, logboek, IB-gesprekken, CITOgegevens invoeren Groep 5 t/m 8: CITO-gegevens invoeren, IB-gesprekken Het gebruik van Parnassys wordt in de onderbouw steeds vanzelfsprekender. Nu wordt alles nog dubbel gedaan, dus ook nog op papier. Voor komend schooljaar is de verwachting dat ook die stap genomen wordt, dus alleen maar op de computer werken. Voor CITO-uitslagen gebruiken we nog CITO LVS en Parnassys, maar ook dat zal steeds minder worden. Voor de bovenbouw geldt: verslagen van IB-gesprekken en verslagen van oudergesprekken worden door de leerkrachten ingevoerd. CITO-gegevens worden het komend schooljaar door de leerkrachten ingevoerd in Parnassys Ontwikkeling schoolplan : Ontwikkelen van een schoolplan In overleg met het team en de MR is er een nieuw schoolplan ontstaan, die gaat gelden van Evaluatie beleidsvoornemens : Beleidsvoornemens beoordelen op hun doelstellingen De beleidsvoornemens zijn geëvalueerd met het team en de MR, resulterend in een jaarverslag. Dat jaar verslag wordt aangeboden aan het Bestuur en aan de inspectie en komt op de website te staan 8

9 Hoofdstuk 2 Beleidsvoornemens schooljaar Onderwijskundig jaarplan WMK Jaar School Obs Hoge Weerdschool Schoolleider H. D. Kraassenberg Datum Inleiding In ons jaarplan geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2011), [2] welke vragenlijsten we hebben ingezet (mei 2011), en [3] wat onze voornemens zijn gelet op het deelplan (zie schoolplan). Daarnaast vermelden we [4] welke activiteiten we nog meer gepland hebben, los van het bovenstaande. In ons jaarplan geven we per onderdeel aan welke verbeterpunten we hebben gekozen en wat we wanneer gaan doen. Zie verder: zie 7.5, 7.6, 7.7 en 7.8 en rapportages WMK Uitwerking van de verbeterpunten per beleidsterrein thema aspect Beleidsterrein Kwaliteitszorg Verbeterpunt (wat) Ontwikkelen kwaliteitskaarten Gewenste situatie (doel) We beschikken over kwaliteitskaarten leiderschap, wet- en regelgeving, ipb, HGW op groepsniveau en HGW op schoolniveau Activiteiten (hoe) 3 studiebijeenkomsten, 1 teambijeenkomst Betrokkenen Directie en team Periode (wanneer) Eigenaar (wie) directie Kosten St. PrOo Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar Borging (hoe) Opname in de quickscan en HGW: klassenbezoeken en functioneringsgesprekken Geplande vragenlijsten [mei 2012] Vragenlijst Wanneer uitvoeren Eigenaar 1 Sv ouders Mei 2012 dir Juni 2 Sv leerlingen Mei 2012 dir Juni 3 Sv leraren Mei 2012 dir Juni Uitslagen bespreken Wie Wanneer? Beleidsterreinen die we gaan beoordelen (evalueren) [mei 2012] Beleidsterrein Directie Team Anderen 1 Pedagogisch handelen X x 2 beroepshouding X x 3 schoolklimaat X x 4 HGW groepsniveau X x 5 HGW schoolniveau X x 6 Automatiseren R&W X x 7 Opbrengsten (diagnose) X 9

10 Algemene werkzaamheden Wat? Wie? Wanneer? Kosten? 1 Opstellen schoolgids Juni Opstellen jaarplan Juni Opstellen jaarverslag Juni 2012 Het schoolontwikkelplan Jaar (gekozen verbeterdoelen) Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder schooljaar zullen we terugblikken, of we verbeterdoelen en in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de Opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag. Richtinggevend voor het schoolplan zijn de geformuleerde streefbeelden (zie hoofdstuk 3.1, Missie): 1. Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling 2. Op onze school is er sprake van passend onderwijs 3. Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling 4. Op onze school werken leerlingen coöperatief samen 5. Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt ICT, schoolbordportaal en netwijs Doorontwikkelen van het gebruik van educatieve sites Tijd Middelen Bekostiging Competenties Wie Begeleiding Evaluatie 1 jaar Websites, zoals klas.nu en klasse-tv. Geen Samenwerken Innovatief Plannen en organiseren team Coördinator ICT De evaluatie aan het eind van het schooljaar zal plaatsvinden op de volgende aspecten: Gebruik van websites 10

11 Rekenen (1) : Monitoren Met sprongen vooruit in groep 3 en 4. Omschrijving: De leerkrachten kennen Met sprongen vooruit en kunnen die gebruiken. Middelen: geen Tijd: 1 jaar Bekostiging: Geen Competentie: Zelfontwikkeling, innovatief Wie: Leerkrachten groep 3, 4 en 5 Begeleiding: Interne begeleiders De evaluatie aan het eind van het schooljaar betreft het volgende: Zie omschrijving Rekenen (2) : Omschrijving: Leraren vermelden bij elke les het te bereiken leerdoel. Leraren checken aan het eind van elke les of het leerdoel behaald is De leerkrachten kunnen werken met het model directe instructie, maar bovengenoemde onderdelen van dat model verdienen extra aandacht geen 1 jaar Geen Zelfontwikkeling, innovatief Middelen: Tijd: Bekostiging: Competentie: Wie: Leerkrachten groep 4 t/m 8 Begeleiding: Interne begeleider bovenbouw De evaluatie aan het eind van het schooljaar betreft het volgende: Zie doel Rekenen (3) : De leerkrachten bezitten kennis van leerlijnen en cruciale leermomenten Omschrijving: Leerkrachten worden geïnformeerd over leerlijnen en cruciale leermomenten. Middelen: geen Tijd: 1 jaar Bekostiging: Geen Competentie: Zelfontwikkeling, innovatief Wie: Leerkrachten groep 4 t/m 8 Begeleiding: Interne begeleider bovenbouw De evaluatie aan het eind van het schooljaar betreft het volgende: Zie doel Rekenen (4) : Omschrijving: Middelen: Tijd: Bekostiging: Competentie: Zinvol en afwisselend automatiseren Leerkrachten zijn in staat om met de leerlingen gedachtevol te oefenen, waardoor er meer afwisseling in de rekenlessen komt Leerkrachten beschikken aan het eind van het schooljaar over een repertoire van oefeningen, die ze kunnen inzetten. geen 1 jaar Geen Zelfontwikkeling, innovatief 11

12 Wie: Leerkrachten groep 4 t/m 8 Begeleiding: Interne begeleider bovenbouw De evaluatie aan het eind van het schooljaar betreft het volgende: Zie doel Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken Rekenen en wiskunde Omschrijving De volgende items uit de teamevaluatie komen aan bod: De school maakt trendanalyses van haar rekenen-wiskunde resultaten De school heeft meetbare doelen voor haar eindopbrengsten rekenenwiskunde vastgelegd. De school heeft meetbare doelen voor haar tussenopbrengsten rekenenwiskunde vastgelegd. Tijd 1 jaar Middelen Geen Bekostiging Competentie Wie Begeleiding Evaluatie Geen Innovatief, zelfontwikkeling Team Coördinator onder- en bovenbouw, directeur Zie omschrijving Monitoren Afstemming organisatie De organisatie in de groepen 4 t/m 8 v.w.b. klassenmanagement op elkaar afstemmen (groeperingwijze, materiaal, inrichting lokaal, pre-teaching, lesrooster, omgaan met meer- en hoogbegaafden, enz.) Tijd 1 jaar Middelen geen Bekostiging Competentie geen Samenwerken, plannen en organiseren. Wie Leerkrachten groep 4 t/m 8 Begeleiding Evaluatie Interne begeleiders en directeur De mate waarin de afstemming, zoals omschreven bij doel, geoptimaliseerd is. ICT, monitoren van tekst/foto s op website Monitoren van het hanteren van protocollen tekst/wijzigen tekst en het zetten van foto s op de website. Opzetten van en het bemannen van een helpdesk Tijd 1 jaar Middelen Protocollen,computers Bekostiging Competentie Wie Begeleiding Geen Plannen en organiseren, communicatie, zelfontwikkeling Alle leerkrachten Coördinator ICT 12

13 Evaluatie De evaluatie aan het eind van het schooljaar zal plaatsvinden op de volgende aspecten: Het hanteren van protocollen tekst/wijzigen tekst en het zetten van foto s op de website Het functioneren van de helpdesk ICT, meer gebruik van digilessen De leerkrachten gaan meer gebruik maken van digilessen Tijd Middelen 1 jaar Overleg vindt plaats tijdens bovenbouwvergaderingen en studiemiddagen. Bekostiging geen Competentie zelfontwikkeling, innovatie, communicatie, samenwerking, plannen en organiseren, kwaliteitsgerichtheid Wie Leerkrachten groep 4 t/m 8 Begeleiding Evaluatie Coördinator ICT en bovenbouwcoördinator Meer gebruik van digilessen Persoonlijk ontwikkelingsplan Ontwikkelen van bekwaamheden ten dienste van de leerkracht zelf en de organisatie Omschrijving Zie boven Middelen Gesprekken, studiedagen intern, collegiale consultaties, cursussen e.d. Tijd Bekostiging Competentie Wie Begeleiding Evaluatie oneindig Afhankelijk ban beschikbare budget bovenschools Zelfontwikkeling en innovatief Leerkrachten Directeur/interne begeleiders Samen met de leerkrachten kijken of de doelstelling(en) gehaald zijn. Klassenconsultatie Belangstelling tonen voor het werk van de leerkrachten en toetsing van afspraken Omschrijving Belangstelling tonen spreekt voor zich en het tweede betreft afstemmingsafspraken die in de loop van het jaar worden gemaakt. (zie b.v. rekenen, 1,2,3 en 4) Middelen Tijd Bekostiging Competentie Wie Begeleiding Evaluatie Lijst met afspraken 1 jaar Geen Voortgangsbewaking Leerkrachten Directeur De evaluatie zal zich richten op het volgende aspect: afspraaklijst(en) 13

14 Coachen Omschrijving Middelen Tijd Bekostiging Competentie Wie Begeleiding Evaluatie Netwerken : Omschrijving: Middelen: Tijd: Bekostiging: Competentie: Wie: Begeleiding: Verbetering van de kwaliteit van het onderwijzen/ van de organisatie/van de begeleiding van leerlingen Elke leerkracht heeft aangegeven tegen coaching geen bezwaar te hebben. Het doel spreekt voor zich Een in samenspraak gekozen onderwerp/kind(eren), Video-interactie, WMK, enz. 1 jaar Geen Zelfontwikkeling en innovatief Leerkrachten Coördinatoren onder- en bovenbouw, directeur en/of extern De evaluatie zal zich richten op de volgende aspecten: zie doel Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het onderwijs. WSNS ICT Interne begeleiders In voornoemde netwerken participeren om kennis en ervaringen in te brengen en op te doen en om inspiratie op te doen. Eigen kennis en ervaringen Diverse dagdelen Op stichtingsniveau Innovatie, zelfontwikkeling Leerkrachten, interne begeleiders en directeur Geen Op plenaire vergadering wordt verslag uitgebracht. Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) : In de leerlingenzorg uitgaan van de ontwikkelingskracht van de leerkracht. Omschrijving: De HGPD is oplossingsgericht, interactief, focus op ontwikkelingskracht en bekwaamheden van de leerkracht. Middelen: Geen Tijd: Een aantal bijeenkomsten met leerkrachten, interne begeleider en orthopedagoog. Bekostiging: Budget uren begeleiding Kenniscentrum Competentie: Zelfontwikkeling, innovatief Wie: leerkrachten Begeleiding: Orthopedagoog van het Kenniscentrum van St. Proo. In de handelingsplanning is sprake van handelingsgerichte procesdiagnostiek: Ouders en school zijn samen betrokken Resultaatgericht Gericht op sterke kanten, competentiegericht 14

15 Werken met Kwaliteitskaarten (WMK) : Op een methodische wijze ontwikkelen van de kwaliteit van het onderwijs en de medewerkers. Omschrijving: WMK is een zelfevaluatie-instrument, ontwikkeld door Cees Bos, voor kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid. Het instrument wordt ingezet om de doelgerichte ontwikkeling van de school en de doelgerichte ontwikkeling van de medewerkers te bevorderen. Middelen: Kwaliteitskaarten van Cees Bos Tijd: Het traject duurt 4 jaar. Dit is het 4e jaar. Er zijn drie studiedagen Bekostiging: Budget deskundigheidsbevordering bovenschools Competentie: Zelfontwikkeling, innovatief, kwaliteitsgericht, samenwerking Wie: Interne begeleiders en directeur Begeleiding: Cees Bos De evaluatie richt zich op de volgende onderdelen Quickscan van de kaarten: pedagogisch handelen, beroepshouding, schoolklimaat, HGW op groepsniveau, HGW op schoolniveau, automatiseren rekenen/wiskunde Het opstellen van verbeterplannen. Conferenties : Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het basisonderwijs Opdoen van inspiratie Omschrijving: Zie boven Middelen: n.v.t. Tijd: Gedurende het schooljaar Bekostiging: Afhankelijk van beschikbare budget op stichtingsniveau Competentie: Zelfontwikkeling, innovatief Wie: Leerkrachten, ICT-coördinator, interne begeleiders en directeur Begeleiding: Geen Er wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan het team Kwaliteitsimpuls dramaonderwijs Verhogen van de kwaliteit van ons drama-onderwijs Omschrijving Middelen Tijd Bekostiging Competentie Wie Begeleiding Evaluatie De leerkrachten geven aan nascholing te willen op het gebied van dramaonderwijs Eigen middelen en de methode Moet je doen Twee studiemiddagen Afhankelijk van beschikbare budget op stichtingsniveau Zelfontwikkeling, innovatief, plannen en organiseren Leerkrachten Een dramadocent De evaluatie zal zich richten op de volgende aspecten: kerndoelen dramatische vorming. 15

16 Reflectie op autonoom leren Huidige inzichten en werkwijze toetsen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in het schoolplan. Omschrijving Op enkele momenten in het schooljaar gaan we de uitgangspunten en werkwijze bespreken, die te maken hebben met autonoom leren. Vragen die we ons stellen: Zijn we op de goede weg? Doen we wat we willen? Maken we onze doelstellingen/uitgangspunten waar? Enz. Middelen Video-opnames, klassenconsultaties,discussies Tijd Minimaal 1 dagdeel Bekostiging Geen Competentie Zelfontwikkeling, innovatief, plannen en organiseren Wie Leerkrachten en directie Begeleiding Extern, coördinatoren en directeur Evaluatie De evaluatie zal zich richten op de volgende aspecten: zie omschrijving Actief Burgerschap en Integratie : Invoeren van een leerlingenraad (groep 5 t/m 8), Oefenen in het omgaan met elkaar, Het systematisch houden van kringgesprekken, Stimuleren van sociaal-emotionele ontwikkeling middels projecten (3x per jaar) Omschrijving: Zie boven Middelen: Geen Tijd: 1 jaar Bekostiging: Geen Competentie: Innovatief, samenwerkend, kwaliteitsgericht, plannen en organiseren Wie: Team Begeleiding: Interne begeleiders/directeur Zie doel Kwaliteitsimpuls dansonderwijs : Verhogen van de kwaliteit van ons dansonderwijs, aanzet tot het beschrijven van leerlijnen voor dansante vorming Omschrijving: Het dansonderwijs op onze school heeft een impuls nodig. Middelen: Geen Tijd: 2 dagdelen en 2x begeleiding in de groep Bekostiging: Afhankelijk van beschikbare budget op stichtingsniveau Competentie: Innovatief, kwaliteitsgericht, zelfontwikkeling Wie: Team Begeleiding: Dansdocente van Mamuze De evaluatie is gericht op de inhoud, de begeleiding en de beschrijving van leerlijnen. 16

17 Taal op maat : Monitoren van de invoering van de taalmethode Taal op Maat Omschrijving: Zie boven Middelen: Geen Tijd: 1 jaar Bekostiging: Geen Competentie: Innovatief, samenwerkend, kwaliteitsgericht Wie: Bovenbouwleerkrachten (groep 5 t/m 8) Begeleiding: Interne begeleider, directeur Zie doel. Voor groep 4 worden de lessen van Taal op Maat vertaald naar thema s. Ze raken wel gewend aan het werken met Taal op Maat. Voorbereiding nieuwbouw unielocatie : Inrichting van de nieuwe school volgens onze wensen. Omschrijving: Zie boven Middelen: Geen Tijd: 1 jaar Bekostiging: Geen Competentie: Innovatief, samenwerkend, kwaliteitsgericht Wie: Team Begeleiding: Interne begeleider en directeur Zie doel Monitoren gebruik ParnaSsys : Intensiveren gebruik Parnassys Groep 1 t/m 4: verslag oudergesprekken, logboek, IB-gesprekken, CITOgegevens invoeren Groep 5 t/m 8: CITO-gegevens invoeren, IB-gesprekken Omschrijving: Zie boven Middelen: Geen Tijd: 1 jaar Bekostiging: Geen Competentie: Innovatief, samenwerkend, kwaliteitsgericht Wie: Leerkrachten Begeleiding: Interne begeleiders Zie doel Evaluatie beleidsvoornemens : Beleidsvoornemens beoordelen op hun doelstellingen Omschrijving: Zie boven Middelen: Protocollen, beleidsplannen, afsprakenlijsten, gesprekken, videoopnames enz. Tijd: Gedurende het schooljaar Bekostiging: Geen Competentie: Geen Wie: Team/MR/Bestuur Begeleiding: Geen 17

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Tweestroom Altforst, september 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Inleiding

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen.

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Alstublieft! Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Van visie tot praktische zaken In deze gids leest u waar wij

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 Inhoud 1 inleiding 4 1.1 kader en doel 4 1.2 schoolbeschrijving 4 1.2.1 bestuurlijke structuur 4 1.2.2 geschiedenis 5 1.2.3 huisvesting 5 1.2.4 groepering en leerlingaantal 6 1.2.5

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Lees/leer in de naam van de Heer die je heeft geschapen (de Koran) Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs I Q R A Brinnummer 27 PC Administratienummer 40389 Inhoudsopgave

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering Professionaliseringsaanbod voor Primair Onderwijs in Zeeland Deskundigheidsbevordering Gids 2012-2013 2013 Scholingen Vensters Ateliers PLG s Coaching 2 De nieuwe 3L academie gids We zijn blij te constateren

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2013

Jaarverslag 2012 2013 Hoofdlocatie Plein Emaus Tevens postadres Plein Emaus 6, 3135 JN Vlaardingen telefoon: 010 434 70 07 Locatie Goudsesingel Goudsesingel 100, 3135 CC Vlaardingen telefoon: 010 234 24 27 Jaarverslag 2012

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

9.12 Sponsoring 61 Voorwoord Sopora 7. 9.13 Stagiaires en LIO-ers 61 Hoofdstuk 1: De Vroonhoeve 8. 9.14 Verlof 61 1.

9.12 Sponsoring 61 Voorwoord Sopora 7. 9.13 Stagiaires en LIO-ers 61 Hoofdstuk 1: De Vroonhoeve 8. 9.14 Verlof 61 1. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 5: Leerlingenzorg 30 7.3 Inloopmiddagen 48 9.12 Sponsoring 61 Voorwoord Sopora 7 5.1 Passend Onderwijs 31 7.4 Spreektijden 48 9.13 Stagiaires en

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK CBS De Ark Gedupeteerdenlaan 47 8016 AX Zwolle www.dearkzwolle.nl 0 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Missie Vivente:... 2 1.2 Visie Vivente:... 2 1.3 Missie en visie

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie