Activiteitenplan VE 2014 Steunpunt taal en rekenen ve. Steun in de rug voor de sector volwasseneneducatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan VE 2014 Steunpunt taal en rekenen ve. Steun in de rug voor de sector volwasseneneducatie"

Transcriptie

1 Activiteitenplan VE 2014 Steunpunt taal en rekenen ve Steun in de rug voor de sector volwasseneneducatie

2 1

3 Activiteitenplan Steunpunt volwasseneneducatie 2014 INHOUD Pagina Titel 4 Inleiding 5 I Informatie en helpdeskfunctie I.1 Helpdeskfunctie I.2 Netwerken I.3 Bijeenkomsten en conferenties voor instellingen 1.4 Toegankelijk maken opbrengsten onderzoek 1.5 Ontsluiten aanbod volwasseneneducatie 9 II Activiteiten t.b.v. landelijke structuur voor ve II.1 Implementatie Standaarden en Eindtermen ve II.2 Onderzoeksagenda en vervolgacties op onderzoeken II.3 Deskundigheidsbevordering 10 III Netwerkfunctie III.1 Samenwerking Stichting Lezen & Schrijven III.2 Samenwerking overige strategische en uitvoerende partners 11 IV Sector Instituut Openbare Bibliotheken (SIOB) 2

4 Inleiding Op 1 januari 2012 is het Steunpunt Volwasseneneducatie gestart met de uitvoering van zijn taken binnen het Actieplan Laaggeletterdheid Het eerste jaar heeft in het teken gestaan van opbouw en oriëntatie. Het Steunpunt volwasseneneducatie heeft zich geprofileerd als vraagbaak voor een breed publiek van onderwijsinstellingen (al dan niet bekostigd), welzijnsinstellingen en gemeenten rondom de wijzigingen in de wet- en regelgeving. De samenwerking met partners in het veld van laaggeletterdheid heeft een goede basis. De niveaus 1F en 2F van het Referentiekader taal en rekenen vormen sinds 1 januari 2013 ook voor de volwasseneneducatie de vastgestelde standaard voor de opleidingen Nederlandse taal en rekenen. De eindtermen Nederlandse taal en rekenen die al enkele jaren wettelijk waren vastgesteld voor het initieel onderwijs zijn hiertoe in 2012 uitgewerkt op een wijze die passend is voor het leven en leren van volwassenen. Voor digitale vaardigheden zijn eindtermen uitgewerkt gerelateerd aan de standaarden en eindtermen voor de educatie-opleidingen Nederlandse taal en rekenen. In 2013 heeft het Steunpunt ve ook een Handreiking voor docenten opgeleverd bij de Standaarden en Eindtermen. Nieuwe ontwikkelingen in 2012 zoals de val van het kabinet en de herverdelings-effecten van het budget voor educatie brachten grote onzekerheid met zich mee voor de sector. Een verkenning van mogelijke ontwikkelrichtingen voor de sector is eind 2012 opgeleverd. In 2013 volgde daarop het voorgenomen besluit van de minister om per 2016 de bekostigingsvoorwaarden voor de educatie te wijzigen (gemeenten krijgen meer beleidsvrijheid en worden niet langer verplicht gesteld het budget bij roc s te besteden). Het educatiedeel van het Participatiebudget zal opgaan in de nieuwe Participatiewet. Hoe dit er precies zal gaan uitzien en of hieraan nog consequenties zitten voor de inrichting/organisatie van de volwasseneneducatie is op het moment dat dit plan geschreven wordt nog onduidelijk. Naast deze ontwikkelingen is de verwachting dat het budget voor landelijke ondersteuning van laaggeletterdheid in ieder geval gehalveerd zal worden in De nieuwe structuur voor de volwasseneneducatie moet nog verder worden vormgegeven en de wetswijzigingen geïmplementeerd. Ook de positie van het net ingevoerde Referentiekader voor de volwasseneneducatie en de vastgestelde opleidingen is nog onderhevig aan nadere besluitvorming afhankelijk van eerdergenoemde ontwikkelingen. Van belang is en blijft de ondersteuning van aanbieders, zowel bekostigd als niet-bekostigd, en andere partijen die onderwijsondersteunende activiteiten ontplooien in het veld van laaggeletterdheid (denk aan bijvoorbeeld bibliotheken). Daarnaast zal het bevorderen van kennis(deling) over laaggeletterdheid, oplossingen en wetgeving bij gemeenten cruciaal zijn in het toewerken naar de situatie na In 2013 is gebleken dat het Steunpunt ve hierin een aanvullende rol heeft op de activiteiten die de Stichting L&S hierin ontplooit. De Stichting L&S en het Steunpunt ve werken hierin nauw samen en stemmen activiteiten op en met elkaar af. Er zal ook een taak blijven voor het Steunpunt ve in het laten uitvoeren van onderzoeken/analyses t.b.v. beleidsvoorbereiding en monitoring van ontwikkelingen. Onderzoekswensen stemt het Steunpunt ve af met de Stichting L&S en de directie BVE. De exacte invulling van deze en andere activiteiten hangt voor een 3

5 deel af van de besluitvorming en verdere ontwikkelingen in de sector. Het Steunpunt volwasseneneducatie speelt flexibel in op de nieuwe ontwikkelingen en op de vragen die daaruit voortkomen vanuit de sector en vanuit het Ministerie van OCW. In dit activiteitenplan vindt u een overzicht van de door het Steunpunt volwasseneneducatie geplande activiteiten voor het jaar 2014 onderverdeeld naar drie kerngroepen: I II III Informatie en helpdeskfunctie Activiteiten t.b.v. landelijke structuur voor ve Netwerkfunctie: delen kennis en stroomlijnen acties i.h.k. van het Actieplan Daarnaast zijn in het Activiteitenplan van het Steunpunt ve activiteiten opgenomen van het Sector Instituut Openbare Bibliotheken. 4

6 I. Informatie- en helpdeskfunctie I.1 Helpdeskfunctie Informerende rol (zowel passief/vraaggericht als actief) over de wijzigingen in de volwasseneneducatie (wet- en regelgeving) en relevante ontwikkelingen en initiatieven in het kader van het Actieplan. Deze informerende rol is gericht op een breed publiek, van aanbieders volwasseneneducatie tot gemeenten en andere organisaties die op één of andere wijze actief zijn in het veld van laaggeletterdheid. Hierbij wordt gebruikgemaakt van verschillende communicatiemiddelen en strategieën, met name persoonlijk contact (telefonisch of per mail) via de helpdesk, informatieverstrekking via de website, het verspreiden van een nieuwsbrief. Ook worden Servicedocumenten gemaakt om de wijzigingen in wet- en regelgeving te verhelderen en worden lijsten met veelgestelde vragen gepubliceerd. Tot slot worden presentaties en voorlichtingen gegeven op bijeenkomsten van derden. Dit is een doorlopende activiteit. I.2 Netwerken Bij de start van het Steunpunt ve bestonden al verscheidene netwerken. Aan de volgende netwerken neemt het Steunpunt ve deel: Netwerk Leven lang leren (MBO Raad, directeuren) Instellingenoverleg (SLO, APS, CPS, KPC, MBO raad, VO raad, OCW, CITO) Doelstelling: Waar nodig verbinding tussen de netwerken tot stand brengen. Relevante communicatie via de netwerken naar de aanbieders opleidingen ve en vice versa. Voorzitterschap van het volgende netwerk: Werkgroep en netwerk Basisvaardigheden Voorzitten van de werkgroep Basisvaardigheden en het netwerk Basisvaardigheden informeren. Elk roc heeft een aantal contactpersonen basisvaardigheden: het netwerk basisvaardigheden. Daarnaast is er een kleine groep vertegenwoordigers van roc s die de werkgroep basisvaardigheden vormen. Het Steunpunt raadpleegt de werkgroep basisvaardigheden bij tijd en wijle als klankbordgroep. Het Steunpunt ve initieert bijeenkomsten wanneer er relevante bespreekpunten zijn. De rol en samenstelling van de werkgroep basisvaardigheden zal naar verwachting in 2014 opnieuw vorm krijgen in het licht van de ontwikkelingen rond educatie en het voorgenomen besluit van de minister. Het netwerk basisvaardigheden bestaat uit docenten/ stafleden van afdelingen educatie bij de roc s en uit vertegenwoordigers uit de niet-bekostigde instellingen. Deze mensen zijn als contactpersoon bij het Steunpunt ve ingeschreven en worden nu via die weg geïnformeerd over relevante ontwikkelingen via de nieuwsbrief. Dit is een doorlopende activiteit. 5

7 I.3 Bijeenkomsten en conferenties organiseren rond relevante thema s voor de instellingen Vanuit de taak om samenwerking tussen organisaties te bevorderen, de kennisdelingstaak en de informerende taak organiseert het Steunpunt ve flitsbijeenkomsten over actuele ontwikkelingen en conferenties over relevante onderwerpen, al dan niet in samenwerking met partners. Ook leveren wij bijdragen op bijeenkomsten/conferenties van anderen. Voor met name gemeenten maar ook andere belangstellenden en partners uit het Actieplan Laaggeletterdheid organiseert het Steunpunt ve in maart 2014 een conferentie waar kennis over laaggeletterdheid en volwasseneneducatie centraal staat. Op deze bijeenkomst worden de websites van bvekennis.nl en de Canon bve publiek gelanceerd. Zie voor meer informatie 1.4. In 2013 heeft het Steunpunt ve twee conferenties georganiseerd over het werken met de nieuwe Standaarden en Eindtermen volwasseneneducatie volgens Meijerink en de bestaande materialen en toetsen voor de volwasseneneducatie. De doelgroepen waren met name docenten en onderwijsondersteuners (onder meer vanuit het programma Taal voor het Leven) die direct betrokken zijn bij de inhoudelijke begeleiding van volwassenen in een opleiding Nederlandse taal of rekenen. Afhankelijk van besluitvorming over de positie van de Standaarden en Eindtermen ve zal het Steunpunt ve in 2014 opnieuw werkconferenties organiseren rond dit onderwerp. In de loop van 2014 voorzien wij verder behoefte aan (regionale) informatiebijeenkomsten en eventueel conferenties met workshops. De definitieve invulling van de bijeenkomsten stemmen wij af op actuele ontwikkelingen. In samenspraak met het onderwijsveld en de partners in het Actieplan geven wij de bijeenkomsten inhoud. Voorbeelden van thema s waar wij informatiebehoefte voorzien: Wet- en regelgeving Ontwikkelingen in de sector Samenwerking met partners Werken met de eindtermen Materialen Toetsing I.4 Toegankelijk maken opbrengsten uit onderzoek Toegankelijk maken van onderzoeksresultaten over laaggeletterdheid voor diverse doelgroepen (docenten, adviseurs, managers). Voor dit doel is in 2013 BVE-kennis aangevuld met onderzoeken in het veld van laaggeletterdheid en volwasseneneducatie. Themabeschrijvingen die relevant zijn voor professionals in het werkveld van de volwasseneneducatie/laaggeletterdheid zijn gemaakt in de Canon bve. In de themabeschrijvingen worden kennisopbrengsten geïntegreerd; bijvoorbeeld relevante conclusies uit onderzoeken. In de themabeschrijving kan men desgewenst doorklikken naar het gehele rapport. Met de combinatie en de Canon bve is er een prachtige bibliotheek ontstaan voor professionals en beleidsmakers in en rond het veld van laaggeletterdheid. 6

8 Het volwasseneneducatiedeel van de website is eind 2013 operationeel, evenals de Canon. Het eigenaarschap en de exploitatie liggen bij het Ministerie van OCW en ECBO volgens afspraak. Voor met name gemeenten maar ook andere belangstellenden en partners uit het Actieplan Laaggeletterdheid organiseert het Steunpunt ve in maart 2014 een conferentie waar kennis over laaggeletterdheid en volwasseneneducatie centraal staat. Op deze bijeenkomst worden de websites van bvekennis.nl en de Canon bve publiek gelanceerd. Naast presentaties van onderzoeken zou hier ook een plek moeten zijn voor presentaties van reeds behaalde resultaten danwel monitor onderzoek van Taal voor het Leven. Steunpunt ve zoekt hiertoe de samenwerking met de Stichting L&S. NB de kosten voor deze conferentie zijn opgenomen in de post Bijeenkomsten en conferenties. I.5 Ontsluiten aanbod (materialen en toetsen) voor volwasseneneducatie Zorgdragen dat ondersteuningsaanbod, materialen en toetsen (taal, rekenen en digitale vaardigheden) op overzichtelijke wijze vindbaar zijn voor opleiders volwasseneneducatie. Bestaande materialen en toetsen In de Handreiking ve (zie onder II.1) wordt de koppeling gemaakt met beschikbare materialen en toetsen ingedeeld naar niveau, context, doelgroep etc. Handreiking en overzicht materialen en toetsen worden via de website beschikbaar gesteld. Aanbodoverzicht taal en rekenen De website bevat ook een onderdeel volwasseneneducatie. De website wordt langzaamaan steeds verder gevuld door aanbieders van ondersteuningsaanbod, materialen en toetsen. Hierop doet het Steunpunt ve periodiek wervende acties om hen aan te sporen hun aanbod op de site te plaatsen voor de onderwijsinstellingen. Nieuwe materialen Als er nieuwe materialen of toetsen ontwikkeld worden ten behoeve van de nieuwe opleidingen Nederlandse taal en rekenen, bijvoorbeeld door de Stichting Expertisecentrum ETV of de Stichting Lezen & Schrijven, dan zal het Steunpunt ve de landelijke beschikbaarheid en bekendheid van deze materialen ondersteunen. Mochten er hiaten zijn in het aanbod aan materialen of toetsen waar toch grote behoefte aan is en die niet door marktpartijen wordt ingevuld dan zal het Steunpunt ve de ontwikkeling daarvan stimuleren, uiteraard in overleg met andere partijen. Hierbij moet wel goed gelet worden op de uitkomsten van het onderzoek naar eigenaarschap en exploitatie van leermiddelen (zie II.2). Omdat niet in te schatten is wat de behoefte zal zijn is voor dit onderdeel een PM in de begroting opgenomen. Het Steunpunt ve zal een aanvullende aanvraag doen als er nieuw materiaal of nieuwe toetsen moeten worden ontwikkeld. 7

9 II. Activiteiten t.b.v. landelijke structuur voor ve II.1 Implementatie van de Standaarden en Eindtermen ve Ondersteuning bieden bij de praktische toepassing van de standaarden en eindtermen ve op niveaus instroom, 1F en 2F. Implementatie nieuwe opleidingen en bijbehorende eindtermen De handreiking ve biedt een handvat voor het in kaart brengen van de weg naar 1F en tussen 1F en 2F (voortgangsmeting), uitwerkingen van de eindtermen met voorbeeldopgaven in verschillende contexten, in een bruikbaar handboek met materialen en toetsen per niveau daaraan gekoppeld. Hiermee is echter de nieuwe structuur van opleidingen en eindtermen ve nog niet goed geïmplementeerd. Er is behoefte aan uitvoeriger informatie over de praktische invulling van de opleidingen zoals gedefinieerd in de WEB. Ook zijn de opleidingen rekenen helemaal nieuw voor veel aanbieders. We verwachten dat hier de behoefte aan praktische informatie zal groeien bij de start van de opleidingen in de nieuwe vorm. Hoe we de implementatie het best kunnen ondersteunen hangt tevens af van de toekomstige positie van de Standaarden en Eindtermen ve (na 2015). Gedacht kan worden aan specifieke studiedagen of wellicht ook gedetailleerde handreikingen op specifieke onderdelen. De ondersteuning zal zich in het licht van het voorgenomen besluit van de minister dd 16 mei 2013 naast op de roc s ook in toenemende mate richten op andere aanbieders en op onderwijsondersteuners zoals bibliotheken en vrijwilligers bijvoorbeeld in het Programma Taal voor het Leven. II.2 Onderzoeksagenda en eventuele vervolgacties op onderzoeken Onderzoek laten uitvoeren, kennis ontwikkelen over (nieuwe) vraagstukken/thema s op het terrein van laaggeletterdheid. Vervolgacties op uitgevoerde onderzoeken ten behoeve van implementatie en/of kennisdeling van de uitkomsten. Nieuw onderzoek Het gaat hier over mogelijke onderzoekswensen vanuit het Ministerie van OCW. Een onderwerp waaraan gedacht kan worden is: Toetsing en certificering ten behoeve van de nieuwe opleidingen Nederlandse taal en rekenen in de volwasseneneducatie. Voorbeeldvragen voor dit beleidsonderzoek: Is certificering wenselijk en welke mogelijkheden zijn er? Kan er aangesloten worden bij bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de Entreeopleidingen? Welke bestaande toetsen voor taal en rekenen op 1F en 2F zijn (eventueel met kleine aanpassing) geschikt voor de volwasseneneducatie? Vervolgacties De behoefte-analyse bij gemeenten die eind 2013-begin 2014 is uitgevoerd kan omgezet worden in vervolgacties ten behoeve van ondermeer beleidsontwikkeling voor de periode na Ook zal 8

10 hieruit mogelijk ondersteuningsbehoefte blijken voor gemeenten, waar het Steunpunt ve dan in samenwerking met L&S op in kan spelen. II.3 Deskundigheidsbevordering Bevorderen nascholingsaanbod voor docenten VE / deskundigheidsbevordering voor professionals die in het veld van laaggeletterdheid een rol hebben. Op basis van de inkoop door gemeenten zal duidelijk worden op welke opleidingen zich de activiteiten van de roc s in het kader van de WEB concentreren in Het Steunpunt ve speelt daar dan in samenspraak met partners (Stichting L&S, MBO-raad en anderen) op in. III. Netwerkfunctie: delen kennis en stroomlijnen acties i.h.k. van het Actieplan III.1 Samenwerking Stichting Lezen & Schrijven Versterken van de samenwerking met de Stichting L&S, zorgdragen voor gezamenlijke afstemming en effectieve berichtgeving naar het veld over de activiteiten binnen het Actieplan Laaggeletterdheid en het programma Taal voor het Leven. Dit is een doorlopende activiteit III.2 Samenwerking overige strategische en uitvoerende partners Versterken samenwerking met partners in het veld, bijvoorbeeld: MBO-Raad / VNG / NTRO / LVO /Stichting ABC / SIOB/ Stichting Expertisecentrum ETV / Kennisnet / Beroepsvereniging docenten NT2. De activiteit bestaat uit het voeren van periodiek overleg, het informeren van de verschillende partijen over relevante ontwikkelingen en het betrekken van partijen wanneer dit van belang is voor het onderwerp. Behalve de overkoepelende organisatie NTRO horen hier ook andere (niet verenigde) NBI s (Niet bekostigde instellingen) bij. Alle belangstellenden die niet bij een overkoepelend orgaan zijn aangesloten informeren wij door onze nieuwsbrief en website, en via persoonlijk contact als zij ons een vraag stellen. Dit is een doorlopende activiteit. 9

11 IV. Sectorinstituut Openbare Bibliotheken De rol van de openbare bibliotheek is in toenemende mate van belang voor burgers die in de bibliotheek gebruik willen maken van de voorzieningen rond laaggeletterdheid. De vraag naar collecties van bijvoorbeeld (digitale) oefenproducten, advies aan intermediairs zoals docenten en vrijwilligers en groepsontvangsten neemt toe. Ook het faciliteren van zelfstudie in de bibliotheek is een groeiende activiteit. Door beperking van de mogelijkheden bij sommige roc s is een actieve aanpak door bibliotheken extra nodig en ondersteunend aan de bestaande infrastructuur bij roc s en andere aanbieders. Nieuwe intermediairs zijn de taalaanbieders en opleidingsconsulenten van SW-bedrijven en vrijwilligersorganisaties. Ook is merkbaar dat immigranten en inburgeraars juist de bibliotheek kiezen voor het voorbereiden op certificaten en examens. In de ondersteuning van het werken met vrijwilligers en taalcoaches zoals in de landelijke meerjarenprogramma s als Taal voor het Leven van de Stichting Lezen&Schrijven wordt op verschillende fronten in de regio s gewerkt aan samenwerking met de bibliotheken. Dit gebeurt op de vaardigheden waaraan binnen het Programma Taal voor het Leven gewerkt wordt, en alleen in de betreffende regio s. Ter ondersteuning van de landelijke infrastructuur heeft het Steunpunt taal en rekenen ve aan SIOB gevraagd activiteiten voor te stellen die passen binnen het takenpakket van het Steunpunt en aanvullend zijn op de activiteiten van SIOB met de Stichting Lezen & Schrijven. In bijlage I vindt u het projectplan van SIOB. 10

Activiteitenplan VE 2013 Steunpunt taal en rekenen ve. Steun in de rug voor de sector volwasseneneducatie

Activiteitenplan VE 2013 Steunpunt taal en rekenen ve. Steun in de rug voor de sector volwasseneneducatie Activiteitenplan VE 2013 Steunpunt taal en rekenen ve Steun in de rug voor de sector volwasseneneducatie 1 Activiteitenplan Steunpunt volwasseneneducatie 2013 INHOUD Pagina Titel 4 Inleiding 6 I Informatie

Nadere informatie

Taal en rekenen. in de volwasseneneducatie ABC. Standaarden en eindtermen ve 30% en rekenen

Taal en rekenen. in de volwasseneneducatie ABC. Standaarden en eindtermen ve 30% en rekenen 2F Taal en rekenen abc ABC taal 1FHandreiking Standaarden en eindtermen ve in de volwasseneneducatie 30% en rekenen 75 Taal en rekenen in de volwasseneneducatie In opdracht van het ministerie van OCW heeft

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Steunpunt taal en rekenen mbo Steun in de rug bij intensivering van taal en rekenen in het mbo 2 Activiteitenplan 2012 Steunpunt taal en rekenen Activiteitenplan 2012 Steunpunt taal

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW die in

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW. Op 19

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Nulmeting leermiddelen laaggeletterdheid

Nulmeting leermiddelen laaggeletterdheid Een inventarisatie van lesmaterialen en toetsen taal, rekenen en digitale vaardigheden voor laaggeletterden. Een inventarisatie van lesmaterialen en toetsen taal, rekenen en digitale vaardigheden voor

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen

Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen Op weg naar opleidingen VE Wetswijziging per 1-1-2013 Opleidingen Taal en Rekenen 1F Opleidingen Taal en Rekenen 2F Noodzaak aanwezigheid professionele

Nadere informatie

Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP. Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013

Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP. Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013 Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013 Even voorstellen Marga Tubbing, taalregisseur regio Utrecht marga@lezenenschrijven.nl 06-44349008 Lineke Maat,

Nadere informatie

Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen

Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen Op weg naar opleidingen VE Wetswijziging per 1-1-2013 Opleidingen Taal en Rekenen 1F Opleidingen Taal en Rekenen 2F Noodzaak aanwezigheid professionele

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Naar een duurzame regionale infrastructuur voor scholing van laaggeletterden en laagopgeleiden. Festival van het Leren 2015

Naar een duurzame regionale infrastructuur voor scholing van laaggeletterden en laagopgeleiden. Festival van het Leren 2015 Naar een duurzame regionale infrastructuur voor scholing van laaggeletterden en laagopgeleiden Festival van het Leren 2015 Europese agenda Adult Learning Waarom een Europese agenda voor Adult Learning

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 3.1.1, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB; Besluit:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 3.1.1, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB; Besluit: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake nadere voorschriften voor de contacturen (Regeling contacturen opleidingen educatie) Gelet op artikel 3.1.1, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Rekenconferentie Je kunt rekenen op de rekendocent 6 december 2011

Rekenconferentie Je kunt rekenen op de rekendocent 6 december 2011 Rekenen in het mbo: Stand van zaken regelgeving Rekenconferentie Je kunt rekenen op de rekendocent 6 december 2011 Rianne Reichardt Onderwerpen Algemene regelgeving Rekenen in het mbo Invoering referentieniveaus

Nadere informatie

Aanvalsplan laaggeletterdheid en de toekomst van de volwasseneneducatie

Aanvalsplan laaggeletterdheid en de toekomst van de volwasseneneducatie Aanvalsplan laaggeletterdheid en de toekomst van de volwasseneneducatie Ina den Hollander Weert, 19 mei 2011 Kenniscirkel Leven Lang Leren Brabantse en Limburgse bibliotheken Wat is laaggeletterdheid?

Nadere informatie

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010 Rianne Reichardt Wet- en regelgeving Taal- en rekenniveau omhoog Invoering referentiekader Meijerink Invoering centrale examinering taal

Nadere informatie

2. CEVO/CvE 3. Coe voor niveau 4 4. Niveau 1, 2 en 3 5. Verkenning vanuit voorbeelden vmbo

2. CEVO/CvE 3. Coe voor niveau 4 4. Niveau 1, 2 en 3 5. Verkenning vanuit voorbeelden vmbo Taal en rekenen in het mbo Op weg naar centraal ontwikkelde examens GDW kennisdelingsconferentie 16 april 2009 Jan Paul de Vries/Mia van Boxel Centraal ontwikkelde examens taal & rekenen mbo 1. Coe t&r

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Activiteitenplan Steun in de rug

Activiteitenplan Steun in de rug Activiteitenplan 2010 Steunpunt taal en rekenen mbo Steun in de rug bij intensivering van taal en rekenen in het mbo 2 Activiteitenplan 2010 - Steunpunt taal en rekenen mbo Activiteitenplan 2010 - Steunpunt

Nadere informatie

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Laaggeletterdheid en educatie 2.1 Afbakening Wet educatie en beroepsonderwijs 2.2 Doelgroep 2.3 Formeel en non-formeel

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie

WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie Regio Noord- Limburg Ten behoeve van periode 2018-2019 De 7 samenwerkende gemeenten in de regio Noord-Limburg, juli 2017 RPE Noord-Limburg 2018-2019 versie

Nadere informatie

Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017

Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017 Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017 Stad met een hart Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitvoering RPE in 2016... 4 2.1 Besteding van het verplichte deel van het budget... 4 2.2 Besteding van

Nadere informatie

Naar een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Naar een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie INHOUD nieuwsbrief #5 Naar een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie Invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden EED Rekenvoorbeeld bij Handreiking Tariefopbouw Dyslexiezorg Nieuw: Protocol Dyslexie mbo

Nadere informatie

Het Landelijk Montessori Centrum

Het Landelijk Montessori Centrum Het Landelijk Montessori Centrum J.E.Geluk-Oosterman 1 Het advies 1 Het geven van een advies kent zoals altijd twee zijden. In het onderhavige geval zijn de twee zijden scherp en van elkaar verwijderd.

Nadere informatie

Activiteitenplan Branche Welzijn (inclusief onderwijsberoepen) 2012

Activiteitenplan Branche Welzijn (inclusief onderwijsberoepen) 2012 Activiteitenplan (inclusief onderwijsberoepen) 2012 In dit activiteitenplan van de branche wordt een vertaalslag gemaakt van het overkoepelende activiteitenplan Btg Zorg, en Sport 2012, vastgesteld ALV

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Inleiding. Kerngroep

Jaarverslag 2012. Inleiding. Kerngroep Inleiding Vanaf 2014 kunnen jongeren zonder vooropleiding via de Entreeopleiding alsnog een diploma halen dat toegang geeft tot het mbo niveau 2. Alle mbo-scholen zijn nu aan de slag om de entreeopleidingen

Nadere informatie

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015 Projectplan Servicepunt examinering mbo 2014 en 2015 Woerden, 8 oktober 2013 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Voorwoord... 4 3. Stand van zaken... 5 3.1 Het project Focus op standaarden in Examinering....

Nadere informatie

Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden kenmerk

Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden kenmerk Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden kenmerk 14.502863 Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden November 2014 Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden

Nadere informatie

Servicedocument Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus rekenen 2015

Servicedocument Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus rekenen 2015 Servicedocument Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus 2015 Brief aan Tweede Kamer d.d. 25 juni 2015 Dit is een servicedocument voor het mbo bij de brief die door de minister en de staatssecretaris

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Memo. Aan u wordt gevraagd:

Memo. Aan u wordt gevraagd: Memo Aan : PHO Economie en Werkgelegenheid FoodValley Van : ambtelijke werkgroep volwasseneneducatie Datum : 24 november 2014 Onderwerp : Regionale inzet Volwasseneneducatie 2015 Aanleiding Rond de zomer

Nadere informatie

Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden

Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden Kaders voor een digitale leer- en oefenomgeving Onderzoekssamenvatting Drs. Maurice de Greef Onderzoeker, Adviseur en Trainer Artéduc

Nadere informatie

Leergang mbo 2016. Programma

Leergang mbo 2016. Programma Leergang mbo 2016 Programma Dinsdag 22 maart 2016, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2016 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG. laaggeletterdheid. Geachte mevrouw Arib,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG. laaggeletterdheid. Geachte mevrouw Arib, De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl D A T U M 20

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College Werving tbv Educatieve Trajecten 19 juni 2013 Drenthe College Drenthe College - Middelgroot ROC met werkgebied: provincie Drenthe - Ca 650 medewerkers en 8300 studenten - 3 sectoren voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Aandachtspunten versterking volwasseneneducatie Nederland 1 oktober 2016

Aandachtspunten versterking volwasseneneducatie Nederland 1 oktober 2016 Aandachtspunten versterking volwasseneneducatie Nederland 1 oktober 2016 De infrastructuur van volwasseneneducatie (ve) in Nederland is de afgelopen 10 tot 15 jaar veranderd van een vanuit overheidswege

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Leergang mbo Programma

Leergang mbo Programma Leergang mbo 2016 Programma Dinsdag 22 maart 2016, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2016 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Sectorakkoord VO Uitbreiding opleidingsplaatsen voor VO. Nienke Wirtz Judith de Ruijter en Esther de Ruijter Projectleiders

Sectorakkoord VO Uitbreiding opleidingsplaatsen voor VO. Nienke Wirtz Judith de Ruijter en Esther de Ruijter Projectleiders Sectorakkoord VO Uitbreiding opleidingsplaatsen voor VO Nienke Wirtz Judith de Ruijter en Esther de Ruijter Projectleiders Doel workshop Informatie over regeling en tijdspad Gewenste ondersteuning in kaart

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Servicepunt examinering mbo 2014-2015. Versie 1.0 December 2014 (verplichtingsnummer 61200-26704)

Voortgangsrapportage Servicepunt examinering mbo 2014-2015. Versie 1.0 December 2014 (verplichtingsnummer 61200-26704) Voortgangsrapportage Servicepunt examinering mbo 2014-2015 Versie 1.0 December 2014 (verplichtingsnummer 61200-26704) Inhoud Voortgangsrapportage Servicepunt examinering mbo 2014-2015... 1 1 INLEIDING...

Nadere informatie

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Zie voor volledige tekst Staatscourant: ministeriële regeling met de standaarden en eindtermen voor de opleiding digitale vaardigheden

Zie voor volledige tekst Staatscourant: ministeriële regeling met de standaarden en eindtermen voor de opleiding digitale vaardigheden Notitie Digisterker-cursussen en de WEB-gelden Versie december 2017 Op 29 september 2017 is de ministeriële regeling met de standaarden en eindtermen voor de opleiding digitale vaardigheden 1 gepubliceerd

Nadere informatie

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling.

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling. Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en onderstaande onderwijsinstelling inzake de uitvoering van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Partijen:

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Projectplan Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Versie 02 Amsterdam, 17 november 2014 J.Dankers/S.Rijnberg 1. Projectgegevens 1.1 Gegevens van de klant Het project wordt

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ

Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Lancering Ondersteuningsprogramma Maart 2014 Inhoud Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Stip op de horizon Inhoud akkoord gemeenten en verzekeraars Doelstelling Ondersteuningsprogramma

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Bijeenkomst Taalweb Referentieniveaus

Bijeenkomst Taalweb Referentieniveaus Referentiekader Bijeenkomst Taalweb 14-11-11 Referentieniveaus Steunpunt PO steunpuntpo@poraad.nl 030-3100940 Referentieniveaus Domeinen taalvaardigheid Mondelinge taalvaardigheid gesprekken luisteren

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Geletterdheid in Nederland Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015

Geletterdheid in Nederland Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015 Geletterdheid in Nederland Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015 In dit Actieplan vindt u de plannen van het kabinet om de geletterdheid van de groep laaggeletterden in Nederland verder te bevorderen.

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut

najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut Waarom? de aanleiding Wie gaat wat doen? wiskunde of schoolbreed Rol van de docent Wat ga je inzetten? materialen, ook ict Doelgroepen,

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen

Actuele ontwikkelingen Actuele ontwikkelingen Op weg met de instellingsexamens taal Regiobijeenkomst op weg met de instellingsexamens taal Alet van Leeuwen Steunpunt taal en rekenen mbo Rol Steunpunt taal en rekenen mbo onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Subnetwerkbijeenkomsten. Oktober / November 2010

Subnetwerkbijeenkomsten. Oktober / November 2010 Subnetwerkbijeenkomsten Oktober / November 2010 Subnetwerk Zuid-West 13 oktober 2010 ROC Albeda, Rotterdam Subnetwerk Noord 20 oktober 2010 Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle Subnetwerk Zuid-Oost 4 november

Nadere informatie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Korte versie Colofon Titel Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Auteur Christel Kuijpers en

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien?

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien? Inkoop, contractafspraken en verantwoording In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt vinden.

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP Communicatieplan 1 1 Aan- en inleiding Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke deelname (participatie) te bevorderen, heeft het kabinet besloten de gemeentelijke middelen voor

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Steunpunt taal en rekenen vo

Voortgangsrapportage Steunpunt taal en rekenen vo Voortgangsrapportage 2012 Steunpunt taal en rekenen vo Maart 2013 2 Inhoud Voorwoord 1. Het Steunpunt in 2012 2. Activiteitenverslag 2012 2.1. Website Steunpunt vo 2.2. Website aanbodoverzicht 2.3. Helpdesk

Nadere informatie

Rapportage 2009. Steun in de rug

Rapportage 2009. Steun in de rug Rapportage 2009 Steunpunt taal en rekenen mbo Steun in de rug bij intensivering van taal en rekenen in het mbo 2 Steun in de rug: rapportage 2009 Steun in de rug: rapportage 2009 3 Inhoud Voorwoord 1.

Nadere informatie

Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn)

Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn) Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn) GGD Nederland Utrecht, 28 maart 2007 Inleiding Het ministerie van VWS heeft zich voorgenomen de kwaliteit, financiering en organisatie

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Informatiepakket Leerlabs

Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs De vraag naar gepersonaliseerd onderwijs en het gebruik van ict in de klas groeit. Veel scholen werken aan initiatieven gericht op gepersonaliseerd leren

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

1 h APR Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Algemene Rekenkamer De heer drs. A Visser Lange Voorhout EA DEN HAAG.

1 h APR Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Algemene Rekenkamer De heer drs. A Visser Lange Voorhout EA DEN HAAG. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Algemene Rekenkamer De heer drs. A Visser Lange Voorhout 8 2500 EA DEN HAAG Datum Betreft 1 h APR.2016 Reactie

Nadere informatie

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO E-nieuwsbrief speciale leerlingen Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO Dagbesteding en Arbeid, Hét Congres en nog veel meer. Stuur deze

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Voorbeeldtoetsen Nederlands

Voorbeeldtoetsen Nederlands Actuele ontwikkelingen Voorbeeldtoetsen Regiobijeenkomst Alet van Leeuwen Programma Programma vanmiddag: 13.00-13.30 inloop 13.30-13.45 toelichting door Steunpunt taal en rekenen mbo 13.45-14.00 presentatie

Nadere informatie

Acadin voor talenten in uw klas!

Acadin voor talenten in uw klas! Acadin voor talenten in uw klas! Dé digitale leeromgeving met uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen. Acadin voor talenten in uw klas! In het Bestuursakkoord primair onderwijs (2014) staat

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Regionale subnetwerken rekenen Den Haag Velp Zwolle

Regionale subnetwerken rekenen Den Haag Velp Zwolle Regionale subnetwerken rekenen 26-09-2017 Den Haag 27-09-2017 Velp 28-09-2017 Zwolle Programma 13.00 uur Inloop met koffie/thee 13.30 uur Opening 13.35 uur Stand van zaken vanuit het Steunpunt taal en

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars SAMENVATTING WAARDERINGSONDERZOEK PROJECT TAALCOACH Deze samenvatting geeft de belangrijkste uitkomsten

Nadere informatie

Regionaal programma volwasseneneducatie 2015

Regionaal programma volwasseneneducatie 2015 Regionaal programma volwasseneneducatie 2015 Arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam April 2015 Inleiding De gemeenten in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam hebben de voor het jaar 2015 geplande educatieve

Nadere informatie

DIGI-ZORG. Jaarplan 2007. Domein Zorg. Programmacoördinator: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling:

DIGI-ZORG. Jaarplan 2007. Domein Zorg. Programmacoördinator: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling: Jaarplan 2007 DIGI-ZORG Domein Zorg Programmacoördinator: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl Penvoerende instelling: Hogeschool Rotterdam Directeur Instituut Verpleegkunde en Verloskunde:

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen. Mbo Taalacademie 19 September 2014. Alet van Leeuwen

Actuele ontwikkelingen. Mbo Taalacademie 19 September 2014. Alet van Leeuwen Actuele ontwikkelingen Mbo Taalacademie 19 September 2014 Alet van Leeuwen Onderwerpen Invoering centraal examen 3F in 2014-2105 Periodes examinering in 2014-2015 Herkansen en vrijstellingen Examens en

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Modelbegroting t.b.v. een subsidieverlening

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Modelbegroting t.b.v. een subsidieverlening Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Modelbegroting t.b.v. een subsidieverlening I. Vul de n.a.w.gegevens en overige gegevens van uw instelling in. naam instelling: postadres: postcode: vestigingsplaats:

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016 2.1.7 Volwasseneneducatie 2016-2017 1 Dossier 735 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 735 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 23 augustus 2016 Agendapunt 2.1.7 Omschrijving Volwasseneneducatie 2016-2017

Nadere informatie