Activiteitenplan VE 2013 Steunpunt taal en rekenen ve. Steun in de rug voor de sector volwasseneneducatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan VE 2013 Steunpunt taal en rekenen ve. Steun in de rug voor de sector volwasseneneducatie"

Transcriptie

1 Activiteitenplan VE 2013 Steunpunt taal en rekenen ve Steun in de rug voor de sector volwasseneneducatie

2 1

3 Activiteitenplan Steunpunt volwasseneneducatie 2013 INHOUD Pagina Titel 4 Inleiding 6 I Informatie en helpdeskfunctie I.1 Helpdeskfunctie I.2 Netwerken I.3 Bijeenkomsten en conferenties voor instellingen 1.4 Toegankelijk maken opbrengsten onderzoek 1.5 Ontsluiten aanbod volwasseneneducatie 9 II Activiteiten t.b.v. landelijke structuur voor ve II.1 Implementatie Standaarden en Eindtermen ve II.2 Onderzoeksagenda en vervolgacties op onderzoeken 2012 II.3 Deskundigheidsbevordering 10 III Netwerkfunctie III.1 Samenwerking Stichting Lezen & Schrijven III.2 Samenwerking overige strategische en uitvoerende partners 11 IV Sector Instituut Openbare Bibliotheken (SIOB) 11 V Stichting Expertisecentrum ETV 2

4 3

5 Inleiding Op 1 januari 2012 is het Steunpunt Volwasseneneducatie gestart met de uitvoering van zijn taken binnen het Actieplan Laaggeletterdheid Het eerste jaar heeft in het teken gestaan van opbouw en oriëntatie. Het Steunpunt volwasseneneducatie heeft zich inmiddels geprofileerd als vraagbaak voor een breed publiek van onderwijsinstellingen (al dan niet bekostigd), welzijnsinstellingen en gemeenten rondom de wijzigingen in de wet- en regelgeving. De samenwerking met partners in het veld van laaggeletterdheid is op gang gekomen. Het Referentiekader Meijerink is in opdracht van het Ministerie beschreven naar de context voor de volwasseneneducatie, materiaal is in kaart gebracht en er wordt gewerkt aan een handreiking voor docenten. Nieuwe ontwikkelingen in 2012 zoals de val van het kabinet en de herverdelings-effecten van het budget voor educatie brengen op dit moment grote onzekerheid met zich mee voor de sector. Een verkenning van mogelijke ontwikkelrichtingen voor de sector is eind 2012 opgeleverd. De relatief korte tijdspanne waarin de wijzigingen moeten worden doorgevoerd legt grote druk op de uitvoerende instellingen. De structuur voor de volwasseneneducatie moet nog verder worden vormgegeven en de wetswijzigingen geïmplementeerd. De ondersteuning van de bekostigde aanbieders, die het fundament vormen van de infrastructuur voor de volwasseneneducatie, is voor de sector van essentieel belang. Uit de belangstelling voor de activiteiten van het Steunpunt ve, de opkomst op de conferenties Volwasseneneducatie in 2013 (georganiseerd in samenwerking met LVO en MBO-raad) en de input die daar geleverd is blijkt dat er groot maatschappelijk belang wordt gehecht aan brede beschikbaarheid van opleidingen en cursussen binnen de volwasseneneducatie. De betrokkenheid bij het onderwerp is groot, en de bereidheid om waar nodig (samen) te werken aan verbetering door bijvoorbeeld resultaten zichtbaar te maken is er eveneens. Na dit eerste jaar van investeren in samenwerkingsrelaties willen wij ons in 2013 meer richten op onze kerntaak in het Actieplan Laaggeletterdheid : het ondersteunen van de aanbieders (bekostigd en niet-bekostigd) van volwasseneneducatie. De exacte invulling hangt voor een deel van de voorgenomen activiteiten af van de besluitvorming en verdere ontwikkelingen in de sector. Het Steunpunt volwasseneneducatie speelt flexibel in op de nieuwe ontwikkelingen en op de vragen die daaruit voortkomen vanuit de sector en vanuit het Ministerie van OCW. In dit activiteitenplan vindt u een overzicht van de door het Steunpunt volwasseneneducatie geplande activiteiten voor het jaar 2013 onderverdeeld naar drie kerngroepen: I II III Informatie en helpdeskfunctie Activiteiten t.b.v. landelijke structuur voor ve Netwerkfunctie: delen kennis en stroomlijnen acties i.h.k. van het Actieplan Daarnaast zijn in het Activiteitenplan van het Steunpunt ve activiteiten opgenomen van het Sector Instituut Openbare Bibliotheken en Stichting Expertisecentrum ETV. 4

6 5

7 I. Informatie- en helpdeskfunctie I.1 Helpdeskfunctie Informerende rol (zowel passief/vraaggericht als actief) over de wijzigingen in de volwasseneneducatie (wet- en regelgeving) en relevante ontwikkelingen en initiatieven in het kader van het Actieplan. Deze informerende rol is gericht op een breed publiek, van aanbieders volwasseneneducatie tot gemeenten en andere organisaties die op één of andere wijze actief zijn in het veld van laaggeletterdheid. Hierbij wordt gebruikgemaakt van verschillende communicatiemiddelen en strategieën, met name persoonlijk contact (telefonisch of per mail) via de helpdesk, informatieverstrekking via de website, het verspreiden van een nieuwsbrief. Ook worden Servicedocumenten gemaakt om de wijzigingen in wet- en regelgeving te verhelderen en worden lijsten met veelgestelde vragen gepubliceerd. Tot slot worden presentaties en voorlichtingen gegeven op bijeenkomsten van derden. Dit is een doorlopende activiteit. I.2 Netwerken Bij de start van het Steunpunt ve bestonden al verscheidene netwerken. Aan de volgende netwerken neemt het Steunpunt ve deel: Netwerk Leven lang leren (MBO Raad, directeuren) Netwerk EVC Community Educatie (Kennisnet) Doelstelling: Waar nodig verbinding tussen de netwerken tot stand brengen. Relevante communicatie via de netwerken naar de aanbieders opleidingen ve en vice versa. In de loop van 2012 is door de MBORaad aan het Steunpunt ve gevraagd de leiding van het volgende netwerk over te nemen, omdat deze goed past binnen het takenpakket van het Steunpunt ve: Werkgroep en netwerk Basisvaardigheden Voorzitten van de werkgroep Basisvaardigheden en het netwerk Basisvaardigheden informeren. Elk roc heeft een aantal contactpersonen basisvaardigheden die altijd de informatie en uitnodigingen van de MBO Raad ontvingen: het netwerk basisvaardigheden. Daarnaast is er een kleine groep vertegenwoordigers van roc's die de werkgroep basisvaardigheden vormen. Met de werkgroep basisvaardigheden en het Steunpunt VE is afgesproken dat de inhoudelijke informatie uitwisseling en kennisdeling vanaf oktober 2012 door het Steunpunt zal worden uitgevoerd. Het Steunpunt zal de werkgroep basisvaardigheden ook bij tijd en wijle raadplegen als klankbordgroep. Het netwerk basisvaardigheden bestaat uit docenten/ stafleden van afdelingen educatie bij de roc s en uit vertegenwoordigers uit de niet-bekostigde instellingen. Deze mensen zijn allemaal als contactpersoon bij het Steunpunt ve ingeschreven en worden nu via die weg geïnformeerd over relevante ontwikkelingen. 6

8 Dit is een doorlopende activiteit. I.3 Bijeenkomsten en conferenties organiseren rond relevante thema s voor de instellingen Vanuit de taak om samenwerking tussen organisaties te bevorderen, de kennisdelingstaak en de informerende taak organiseert het Steunpunt ve flitsbijeenkomsten en conferenties over relevante onderwerpen, al dan niet in samenwerking met partners. Ook leveren wij bijdragen op bijeenkomsten/conferenties van anderen. In 2013 organiseert het Steunpunt ve eind januari een conferentie over het werken met de nieuwe Standaarden en Eindtermen volwasseneneducatie volgens Meijerink en de bestaande materialen en toetsen voor de volwasseneneducatie. De conferentie richt zich op docenten en onderwijsondersteuners (onder meer vanuit het programma Taal voor het Leven) die direct betrokken zijn bij de inhoudelijke begeleiding van volwassenen in een opleiding Nederlandse taal of rekenen. De link wordt in de conferentie gelegd met de plannen van de Stichting Lezen & Schrijven rondom (het beschikbaar stellen van) materialen en de planning en invulling daaromtrent. Dit om alle betrokkenen inzicht te geven in het totaal van ontwikkelingen en in de samenwerking Stichting L&S en Steunpunt ve. De input vanuit de conferentie en workshops wordt gebruikt om de handreiking volwasseneneducatie (concrete uitwerkingen bij de Eindtermen met voorbeelden en opdrachten, gekoppeld aan materialen) compleet te maken. In de loop van 2013 voorzien wij verder behoefte aan (regionale) informatiebijeenkomsten en eventueel conferenties met workshops. De definitieve invulling van de bijeenkomsten stemmen wij af op actuele ontwikkelingen en in samenspraak met het onderwijsveld en de partners in het Actieplan vormgeven. Voorbeelden van thema s waar wij informatiebehoefte voorzien: Wet- en regelgeving Ontwikkelingen in de sector Samenwerking met partners Werken met de eindtermen Materialen Toetsing I.4 Toegankelijk maken opbrengsten uit onderzoek Toegankelijk maken van onderzoeksresultaten over laaggeletterdheid voor diverse doelgroepen (docenten, adviseurs, managers). De bedoeling is om themabeschrijvingen te maken die relevant zijn voor professionals in het werkveld van de volwasseneneducatie/laaggeletterdheid. In de themabeschrijvingen worden kennisopbrengsten geïntegreerd; bijvoorbeeld relevante conclusies uit onderzoeken. In de themabeschrijving kan men desgewenst doorklikken naar het gehele rapport. 7

9 De website is ontwikkeld voor het MBO door ECBO en doet in een andere vorm ook aan ontsluiting van kennisopbrengsten. Aangezien er al een basisstructuur ligt is het logisch hierop aan te sluiten met een specifieke afdeling voor volwasseneneducatie/laaggeletterdheid. Het Het voornemen is om samen met ECBO dit plan verder uit te werken. Vanwege de vraagstukken over continuïteit, eigenaarschap, en de ontwikkelingen rondom het Nationaal Regie-orgaan Onderwijsonderzoek zal dit plan in overleg met deze partijen worden vormgegeven en zullen go-no go momenten worden ingebouwd die mede afhangen van deze ontwikkelingen. Plan is om het volwasseneneducatiedeel eind 2013 operationeel te hebben. I.5 Ontsluiten aanbod (materialen en toetsen) voor volwasseneneducatie Zorgdragen dat ondersteuningsaanbod, materialen en toetsen (taal, rekenen en digitale vaardigheden) op overzichtelijke wijze vindbaar zijn voor opleiders volwasseneneducatie. Bestaande materialen en toetsen In de Handreiking ve (zie onder II.1) wordt de koppeling gemaakt met beschikbare materialen en toetsen ingedeeld naar niveau, context, doelgroep etc. Handreiking en overzicht materialen en toetsen worden via de website beschikbaar gesteld. Aanbodoverzicht taal en rekenen In 2012 is de website uitgebreid met een onderdeel volwasseneneducatie. In 2013 zal de website verder gevuld moeten worden door aanbieders van ondersteuningsaanbod, materialen en toetsen. Hierop zal het Steunpunt ve een aantal wervende acties doen om hen aan te sporen hun aanbod op de site te plaatsen voor de onderwijsinstellingen. Nieuwe materialen Als er nieuwe materialen of toetsen ontwikkeld worden ten behoeve van de nieuwe opleidingen Nederlandse taal en rekenen, bijvoorbeeld door de Stichting Expertisecentrum ETV of de Stichting Lezen & Schrijven, dan zal het Steunpunt ve de landelijke beschikbaarheid en bekendheid van deze materialen ondersteunen. Mochten er hiaten zijn in het aanbod aan materialen of toetsen waar toch grote behoefte aan is en die niet door marktpartijen wordt ingevuld dan zal het Steunpunt ve de ontwikkeling daarvan stimuleren, uiteraard in overleg met andere partijen. Hierbij moet wel goed gelet worden op de uitkomsten van het onderzoek naar eigenaarschap en exploitatie van leermiddelen (zie II.2). Omdat niet in te schatten is wat de behoefte zal zijn is voor dit onderdeel een PM in de begroting opgenomen. Het Steunpunt ve zal een aanvullende aanvraag doen als er nieuw materiaal of nieuwe toetsen moeten worden ontwikkeld. 8

10 II. Activiteiten t.b.v. landelijke structuur voor ve II.1 Implementatie van de Standaarden en Eindtermen ve Ondersteuning bieden bij de praktische toepassing van de standaarden en eindtermen ve op niveaus instroom, 1F en 2F. Implementatie nieuwe opleidingen en bijbehorende eindtermen De handreiking ve biedt een handvat voor het in kaart brengen van de weg naar 1F en tussen 1F en 2F (voortgangsmeting), uitwerkingen van de eindtermen met voorbeeldopgaven in verschillende contexten, in een bruikbaar handboek met materialen en toetsen per niveau daaraan gekoppeld. Hiermee is echter de nieuwe structuur van opleidingen en eindtermen ve nog niet goed geïmplementeerd. Er is nog behoefte aan uitvoeriger informatie over de praktische invulling van de opleidingen zoals gedefinieerd in de WEB. Ook zijn de opleidingen rekenen helemaal nieuw voor veel aanbieders. We verwachten dat hier de behoefte aan praktische informatie zal groeien bij de start van de opleidingen in de nieuwe vorm. Hoe we de implementatie het best kunnen ondersteunen zal blijken bij de start van de nieuwe opleidingen en op de conferentie over de Eindtermen eind januari Gedacht kan worden aan specifieke studiedagen of wellicht ook gedetailleerde handreikingen op specifieke onderdelen. II.2 Onderzoeksagenda en eventuele vervolgacties op onderzoeken 2012 Onderzoek uitvoeren, kennis ontwikkelen over (nieuwe) vraagstukken/thema s op het terrein van laaggeletterdheid. Vervolgacties op uitgevoerde onderzoeken ten behoeve van implementatie en/of kennisdeling van de uitkomsten. Nieuw onderzoek Toetsing en certificering ten behoeve van de nieuwe opleidingen Nederlandse taal en rekenen in de volwasseneneducatie. Voorbeeldvragen voor dit beleidsonderzoek: Is certificering wenselijk en welke mogelijkheden zijn er? Kan er aangesloten worden bij bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de Entreeopleidingen? Welke bestaande toetsen voor taal en rekenen op 1F en 2F zijn (eventueel met kleine aanpassing) geschikt voor de volwasseneneducatie? Vervolgacties De uitkomsten van de onderzoeken die in 2012 zijn gestart in overleg met OCW moeten in 2013 worden gedeeld en eventuele vervolgacties worden uitgevoerd. Het betreft de onderzoeken: NT1NT2 Accounts Oefenen.nl Educatieve kaart Analyse Materialen en Toetsen ve Eigenaarschap en exploitatie online leermiddelen 9

11 II.3 Deskundigheidsbevordering Bevorderen nascholingsaanbod voor docenten VE / deskundigheidsbevordering voor professionals die in het veld van laaggeletterdheid een rol hebben. Op basis van de inkoop door gemeenten zal duidelijk worden op welke opleidingen zich de activiteiten van de roc s in het kader van de WEB concentreren in Het werken volgens de nieuwe opleidingenstructuur en de Eindtermen ve gaat van start en dan blijkt waar er eventueel behoefte bestaat aan deskundigheidsbevordering voor onderwijsgevenden. Het Steunpunt ve speelt daar dan in samenspraak met partners (Stichting L&S, MBO-raad en anderen) op in. In 2013 zal de module voor signalering laaggeletterdheid worden opgeleverd. Deze module is bedoeld voor de opleidingen Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent (MBO-3 en -4), maar is zo gemaakt dat onderdelen ervan ook ingezet kunnen worden als bijscholing/deskundigheidsbevordering voor professionals die te maken hebben met laaggeletterden (voorbeeld: gemeenteambtenaren, zittende medewerkers in kinderopvang of initieel onderwijs, bibliotheekmedewerkers etc.). III. Netwerkfunctie: delen kennis en stroomlijnen acties i.h.k. van het Actieplan III.1 Samenwerking Stichting Lezen & Schrijven Versterken van de samenwerking met de Stichting L&S, zorgdragen voor gezamenlijke afstemming en effectieve berichtgeving naar het veld over de activiteiten binnen het Actieplan Laaggeletterdheid en het programma Taal voor het Leven. Plannen 2013 Dit is een doorlopende activiteit III.2 Samenwerking overige strategische en uitvoerende partners Versterken samenwerking met partners in het veld, bijvoorbeeld: MBO-Raad / VNG / NTRO /Stichting ABC / SIOB/ Stichting Expertisecentrum ETV / Kennisnet / Beroepsvereniging docenten NT2. De activiteit bestaat uit het voeren van periodiek overleg, het informeren van de verschillende partijen over relevante ontwikkelingen en het betrekken van partijen wanneer dit van belang is voor het onderwerp. Behalve de overkoepelende organisatie NTRO horen hier ook andere (niet verenigde) NBI s (Niet bekostigde instellingen) bij. Alle belangstellenden die niet bij een overkoepelend orgaan zijn aangesloten informeren wij door onze nieuwsbrief en website, en via persoonlijk contact als zij ons een vraag stellen. Dit is een doorlopende activiteit. 10

12 IV. Sectorinstituut Openbare Bibliotheken In 2013 zal de rol van de openbare bibliotheek voor burgers die in de bibliotheek gebruik willen maken van de voorzieningen, van nog groter belang zijn. De vraag naar collecties van bijvoorbeeld (digitale) oefenproducten, advies aan intermediairs zoals docenten en vrijwilligers en groepsontvangsten neemt toe. Ook het faciliteren van zelfstudie in de bibliotheek is een groeiende activiteit. Door beperking van de mogelijkheden bij sommige roc s is een actieve aanpak door bibliotheken extra nodig en ondersteunend aan de bestaande infrastructuur bij roc s en andere aanbieders. Nieuwe intermediairs zijn de taalaanbieders en opleidingsconsulenten van SW-bedrijven en vrijwilligersorganisaties. Ook is merkbaar dat immigranten en inburgeraars juist de bibliotheek kiezen voor het voorbereiden op certificaten en examens. In de ondersteuning van het werken met vrijwilligers en taalcoaches zoals in de landelijke meerjarenprogramma s als Taal voor het Leven van de Stichting Lezen&Schrijven wordt op verschillende fronten in de regio s gewerkt aan samenwerking met de bibliotheken. Dit gebeurt op de vaardigheden waaraan binnen het Programma Taal voor het Leven gewerkt wordt, en alleen in de betreffende regio s. Ter ondersteuning van de landelijke infrastructuur heeft het Steunpunt taal en rekenen ve aan SIOB gevraagd activiteiten voor te stellen die passen binnen het takenpakket van het Steunpunt en aanvullend zijn op de activiteiten van SIOB met de Stichting Lezen & Schrijven. In bijlage I vindt u het projectplan van SIOB. V. Stichting Expertisecentrum ETV Het plan Geletterdheid in Nederland, Actieplan laaggeletterdheid van het ministerie van OCW onderscheidt vier programmalijnen: onderwijs, regio s, bedrijfsleven, gezin en gezondheid. Daarnaast wordt de ontwikkeling van programma s in de digitale leeromgeving voortgezet. Stichting Lezen & Schrijven en het Steunpunt taal en rekenen ve dragen in samenwerking met andere organisaties, zoals Stichting ABC en Stichting Expertisecentrum ETV.nl, zorg voor de ondersteuning bij de implementatie. In de uitvoering is Stichting Expertisecentrum ETV.nl voor een aantal activiteiten gekoppeld aan het Steunpunt taal en rekenen ve. In bijlage II vindt u het projectplan van ETV dat op deze activiteiten betrekking heeft. 11

Activiteitenplan VE 2014 Steunpunt taal en rekenen ve. Steun in de rug voor de sector volwasseneneducatie

Activiteitenplan VE 2014 Steunpunt taal en rekenen ve. Steun in de rug voor de sector volwasseneneducatie Activiteitenplan VE 2014 Steunpunt taal en rekenen ve Steun in de rug voor de sector volwasseneneducatie 1 Activiteitenplan Steunpunt volwasseneneducatie 2014 INHOUD Pagina Titel 4 Inleiding 5 I Informatie

Nadere informatie

Taal en rekenen. in de volwasseneneducatie ABC. Standaarden en eindtermen ve 30% en rekenen

Taal en rekenen. in de volwasseneneducatie ABC. Standaarden en eindtermen ve 30% en rekenen 2F Taal en rekenen abc ABC taal 1FHandreiking Standaarden en eindtermen ve in de volwasseneneducatie 30% en rekenen 75 Taal en rekenen in de volwasseneneducatie In opdracht van het ministerie van OCW heeft

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW die in

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen

Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen Op weg naar opleidingen VE Wetswijziging per 1-1-2013 Opleidingen Taal en Rekenen 1F Opleidingen Taal en Rekenen 2F Noodzaak aanwezigheid professionele

Nadere informatie

Nulmeting leermiddelen laaggeletterdheid

Nulmeting leermiddelen laaggeletterdheid Een inventarisatie van lesmaterialen en toetsen taal, rekenen en digitale vaardigheden voor laaggeletterden. Een inventarisatie van lesmaterialen en toetsen taal, rekenen en digitale vaardigheden voor

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Steunpunt taal en rekenen mbo Steun in de rug bij intensivering van taal en rekenen in het mbo 2 Activiteitenplan 2012 Steunpunt taal en rekenen Activiteitenplan 2012 Steunpunt taal

Nadere informatie

Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen

Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen Op weg naar opleidingen VE Wetswijziging per 1-1-2013 Opleidingen Taal en Rekenen 1F Opleidingen Taal en Rekenen 2F Noodzaak aanwezigheid professionele

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW. Op 19

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet

Nadere informatie

Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP. Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013

Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP. Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013 Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013 Even voorstellen Marga Tubbing, taalregisseur regio Utrecht marga@lezenenschrijven.nl 06-44349008 Lineke Maat,

Nadere informatie

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College Werving tbv Educatieve Trajecten 19 juni 2013 Drenthe College Drenthe College - Middelgroot ROC met werkgebied: provincie Drenthe - Ca 650 medewerkers en 8300 studenten - 3 sectoren voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden

Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden Kaders voor een digitale leer- en oefenomgeving Onderzoekssamenvatting Drs. Maurice de Greef Onderzoeker, Adviseur en Trainer Artéduc

Nadere informatie

Aanvalsplan laaggeletterdheid en de toekomst van de volwasseneneducatie

Aanvalsplan laaggeletterdheid en de toekomst van de volwasseneneducatie Aanvalsplan laaggeletterdheid en de toekomst van de volwasseneneducatie Ina den Hollander Weert, 19 mei 2011 Kenniscirkel Leven Lang Leren Brabantse en Limburgse bibliotheken Wat is laaggeletterdheid?

Nadere informatie

Naar een duurzame regionale infrastructuur voor scholing van laaggeletterden en laagopgeleiden. Festival van het Leren 2015

Naar een duurzame regionale infrastructuur voor scholing van laaggeletterden en laagopgeleiden. Festival van het Leren 2015 Naar een duurzame regionale infrastructuur voor scholing van laaggeletterden en laagopgeleiden Festival van het Leren 2015 Europese agenda Adult Learning Waarom een Europese agenda voor Adult Learning

Nadere informatie

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Laaggeletterdheid en educatie 2.1 Afbakening Wet educatie en beroepsonderwijs 2.2 Doelgroep 2.3 Formeel en non-formeel

Nadere informatie

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010 Rianne Reichardt Wet- en regelgeving Taal- en rekenniveau omhoog Invoering referentiekader Meijerink Invoering centrale examinering taal

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

2. CEVO/CvE 3. Coe voor niveau 4 4. Niveau 1, 2 en 3 5. Verkenning vanuit voorbeelden vmbo

2. CEVO/CvE 3. Coe voor niveau 4 4. Niveau 1, 2 en 3 5. Verkenning vanuit voorbeelden vmbo Taal en rekenen in het mbo Op weg naar centraal ontwikkelde examens GDW kennisdelingsconferentie 16 april 2009 Jan Paul de Vries/Mia van Boxel Centraal ontwikkelde examens taal & rekenen mbo 1. Coe t&r

Nadere informatie

WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie

WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie Regio Noord- Limburg Ten behoeve van periode 2018-2019 De 7 samenwerkende gemeenten in de regio Noord-Limburg, juli 2017 RPE Noord-Limburg 2018-2019 versie

Nadere informatie

Hierbij delen wij u mee dat op donderdag 13 februari het Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen is opgericht.

Hierbij delen wij u mee dat op donderdag 13 februari het Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen is opgericht. Maatschappelijke Ingekomen stuk D1 (PA 12 maart 2014) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden kenmerk

Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden kenmerk Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden kenmerk 14.502863 Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden November 2014 Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017

Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017 Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017 Stad met een hart Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitvoering RPE in 2016... 4 2.1 Besteding van het verplichte deel van het budget... 4 2.2 Besteding van

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Scholing binnen BoekStart. voor de Bibliotheek en kinderopvang

Scholing binnen BoekStart. voor de Bibliotheek en kinderopvang Scholing binnen BoekStart voor de Bibliotheek en kinderopvang SCHOLING BINNEN BOEKSTART In het kader van BoekStart zijn trainingen ontwikkeld die Bibliotheekmedewerkers, medewerkers van de Provinciale

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Naar een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Naar een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie INHOUD nieuwsbrief #5 Naar een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie Invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden EED Rekenvoorbeeld bij Handreiking Tariefopbouw Dyslexiezorg Nieuw: Protocol Dyslexie mbo

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG. laaggeletterdheid. Geachte mevrouw Arib,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG. laaggeletterdheid. Geachte mevrouw Arib, De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl D A T U M 20

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Aandachtspunten versterking volwasseneneducatie Nederland 1 oktober 2016

Aandachtspunten versterking volwasseneneducatie Nederland 1 oktober 2016 Aandachtspunten versterking volwasseneneducatie Nederland 1 oktober 2016 De infrastructuur van volwasseneneducatie (ve) in Nederland is de afgelopen 10 tot 15 jaar veranderd van een vanuit overheidswege

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Geletterdheid in Nederland Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015

Geletterdheid in Nederland Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015 Geletterdheid in Nederland Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015 In dit Actieplan vindt u de plannen van het kabinet om de geletterdheid van de groep laaggeletterden in Nederland verder te bevorderen.

Nadere informatie

Leergang mbo Programma

Leergang mbo Programma Leergang mbo 2016 Programma Dinsdag 22 maart 2016, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2016 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Activiteitenplan Branche Welzijn (inclusief onderwijsberoepen) 2012

Activiteitenplan Branche Welzijn (inclusief onderwijsberoepen) 2012 Activiteitenplan (inclusief onderwijsberoepen) 2012 In dit activiteitenplan van de branche wordt een vertaalslag gemaakt van het overkoepelende activiteitenplan Btg Zorg, en Sport 2012, vastgesteld ALV

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Informatiepakket Leerlabs

Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs De vraag naar gepersonaliseerd onderwijs en het gebruik van ict in de klas groeit. Veel scholen werken aan initiatieven gericht op gepersonaliseerd leren

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 2 INHOUD 1. Community management

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Inleiding. Kerngroep

Jaarverslag 2012. Inleiding. Kerngroep Inleiding Vanaf 2014 kunnen jongeren zonder vooropleiding via de Entreeopleiding alsnog een diploma halen dat toegang geeft tot het mbo niveau 2. Alle mbo-scholen zijn nu aan de slag om de entreeopleidingen

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Wetgeving rond participatiesamenleving biedt kansen. voor bibliotheken

Wetgeving rond participatiesamenleving biedt kansen. voor bibliotheken Wetgeving rond participatiesamenleving biedt kansen voor bibliotheken Breng vraag en aanbod bij elkaar en help laaggeletterden vooruit Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterde volwassenen (16-65 jaar).

Nadere informatie

1 h APR Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Algemene Rekenkamer De heer drs. A Visser Lange Voorhout EA DEN HAAG.

1 h APR Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Algemene Rekenkamer De heer drs. A Visser Lange Voorhout EA DEN HAAG. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Algemene Rekenkamer De heer drs. A Visser Lange Voorhout 8 2500 EA DEN HAAG Datum Betreft 1 h APR.2016 Reactie

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Servicepunt examinering mbo 2014-2015. Versie 1.0 December 2014 (verplichtingsnummer 61200-26704)

Voortgangsrapportage Servicepunt examinering mbo 2014-2015. Versie 1.0 December 2014 (verplichtingsnummer 61200-26704) Voortgangsrapportage Servicepunt examinering mbo 2014-2015 Versie 1.0 December 2014 (verplichtingsnummer 61200-26704) Inhoud Voortgangsrapportage Servicepunt examinering mbo 2014-2015... 1 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Activiteitenplan Steun in de rug

Activiteitenplan Steun in de rug Activiteitenplan 2010 Steunpunt taal en rekenen mbo Steun in de rug bij intensivering van taal en rekenen in het mbo 2 Activiteitenplan 2010 - Steunpunt taal en rekenen mbo Activiteitenplan 2010 - Steunpunt

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Train de trainer programma voor Taalambassadeurs Zeg het voort. Train-de-trainer programma voor taalambassadeurs Zeg het voort

Train de trainer programma voor Taalambassadeurs Zeg het voort. Train-de-trainer programma voor taalambassadeurs Zeg het voort ABSTRACT Train de trainer programma voor Taalambassadeurs Zeg het voort Name / Project title Contact Person Country Website Lead organisation Main partners Period of activity Language Objectives Train-de-trainer

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Regionaal programma volwasseneneducatie 2015

Regionaal programma volwasseneneducatie 2015 Regionaal programma volwasseneneducatie 2015 Arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam April 2015 Inleiding De gemeenten in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam hebben de voor het jaar 2015 geplande educatieve

Nadere informatie

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Projectplan Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Versie 02 Amsterdam, 17 november 2014 J.Dankers/S.Rijnberg 1. Projectgegevens 1.1 Gegevens van de klant Het project wordt

Nadere informatie

Leergang mbo 2016. Programma

Leergang mbo 2016. Programma Leergang mbo 2016 Programma Dinsdag 22 maart 2016, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2016 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Subnetwerkbijeenkomsten. Oktober / November 2010

Subnetwerkbijeenkomsten. Oktober / November 2010 Subnetwerkbijeenkomsten Oktober / November 2010 Subnetwerk Zuid-West 13 oktober 2010 ROC Albeda, Rotterdam Subnetwerk Noord 20 oktober 2010 Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle Subnetwerk Zuid-Oost 4 november

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

12. Kennisbenutting door onderzoek

12. Kennisbenutting door onderzoek 12. Kennisbenutting door onderzoek Kennisbenutting door onderzoek: Hoe zorg ik dat mijn onderzoek wordt gebruikt? Anje Ros Lector Leren en Innoveren, Fontys Wie ben ik Lector FHKE Leren & Innoveren AOS

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf. Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext

Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf. Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext 1 Inleiding Dit onderwijsmodel is ontwikkeld op basis van de strategische doelstellingen van het

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER Bepalingen bij het Digisterker-abonnement De Algemene Voorwaarden Digisterker beschrijven de bepalingen die gelden voor het Digisterker-abonnement. 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Dinsdag 30 oktober 2012 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief van H.K.H. Prinses

Nadere informatie

Memo. Aan u wordt gevraagd:

Memo. Aan u wordt gevraagd: Memo Aan : PHO Economie en Werkgelegenheid FoodValley Van : ambtelijke werkgroep volwasseneneducatie Datum : 24 november 2014 Onderwerp : Regionale inzet Volwasseneneducatie 2015 Aanleiding Rond de zomer

Nadere informatie

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016 Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS 13 april 2016 Het komende uurtje... 14.15-14.35 uur Implementatie afstudeerrichtingen HAN ILS 14.35 14.45 uur Uitwisseling 14.45-15.05 uur

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

SAMEN DIGITAAL : de opgave

SAMEN DIGITAAL : de opgave SAMEN DIGITAAL : de opgave -> Bibliotheek Utrecht, Mariken van Meer Internetvaardigheden Utrechtse situatie De Utrechtse aanpak / Leven en Leren -> Stichting Digisterker, Piet Boekhoudt CBS typen internetvaardigheden

Nadere informatie

Zie voor volledige tekst Staatscourant: ministeriële regeling met de standaarden en eindtermen voor de opleiding digitale vaardigheden

Zie voor volledige tekst Staatscourant: ministeriële regeling met de standaarden en eindtermen voor de opleiding digitale vaardigheden Notitie Digisterker-cursussen en de WEB-gelden Versie december 2017 Op 29 september 2017 is de ministeriële regeling met de standaarden en eindtermen voor de opleiding digitale vaardigheden 1 gepubliceerd

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Tel mee met Taal 2016 2018

Tel mee met Taal 2016 2018 Tel mee met Taal 2016 2018 versie 8 december 2015 Actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018 Tel mee met Taal in een notendop Tel mee met Taal is een landelijk actieprogramma van de ministeries van Onderwijs,

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

Taal voor het leven jaar ervaring in de regio's

Taal voor het leven jaar ervaring in de regio's Legenda 0800 nummer Inzet taalambassadeurs (regionale) campagne Website Herkennen bij balie, door arts etc Gezinsaanpak via school Laaggeletterdheid in de opvang Taal voor Thuis: methodiek taalstimulering

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus is een samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn en beroepsopleidingen in Friesland. Onze focus is de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator,

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars SAMENVATTING WAARDERINGSONDERZOEK PROJECT TAALCOACH Deze samenvatting geeft de belangrijkste uitkomsten

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Leergang Deelnemeradministraties

Leergang Deelnemeradministraties DEFINITIEF Leergang Deelnemeradministraties 1/9 21 november 2013 PBLQ HEC - Leergang Deelnemeradministraties Leergang Deelnemeradministraties Plan van Aanpak versie 1.0 datum 21 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015 Projectplan Servicepunt examinering mbo 2014 en 2015 Woerden, 8 oktober 2013 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Voorwoord... 4 3. Stand van zaken... 5 3.1 Het project Focus op standaarden in Examinering....

Nadere informatie

Het Landelijk Montessori Centrum

Het Landelijk Montessori Centrum Het Landelijk Montessori Centrum J.E.Geluk-Oosterman 1 Het advies 1 Het geven van een advies kent zoals altijd twee zijden. In het onderhavige geval zijn de twee zijden scherp en van elkaar verwijderd.

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

LLL-rondetafelgesprek Learn for Life

LLL-rondetafelgesprek Learn for Life LLL-rondetafelgesprek Learn for Life s-hertogenbosch, 25 maart 2015 Roots van CINOP SVE richtte zich 100% op de VE WEB en roc-vorming aanleiding voor fusie SVE-CIBB Nieuwe organisatie gaat verder onder

Nadere informatie