Activerend huisbezoek bij mensen met een psychische of verstandelijke beperking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activerend huisbezoek bij mensen met een psychische of verstandelijke beperking"

Transcriptie

1 Activerend huisbezoek bij mensen met een psychische of verstandelijke beperking Evaluatie pilot Arne van den Bos Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe

2 2

3 Vooraf Wmo werkplaats Groningen/Drenthe De Wmo werkplaats Groningen/Drenthe is één van de Wmo werkplaatsen die met financiering van het Ministerie van VWS zijn ingesteld bij zes hogescholen, verspreid over het land. De noordelijke werkplaats is aangehaakt bij het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool. Het Lectoraat Rehabilitatie, STAMM CMO, een aantal gemeenten en instellingen werken in de werkplaats samen. De werkplaats is gericht op het uitvoeren van onderzoek, praktijkontwikkeling en opleiding op het terrein van zorg en welzijn en meer specifiek op het terrein van zorg in en door de gemeenschap. De ontwikkeling van praktijkkennis prescriptieve kennis voor het handelen staat centraal in de Wmo werkplaats. De werkplaats ontwikkelt en monitort vijf innovatieve Wmo praktijken, samen met de gemeenten en instellingen die in de werkplaats deelnemen. Lokaal wordt intensief samengewerkt met diverse andere instellingen. Op het snijvlak van AWBZ en Wmo De rode draad in de activiteiten: stimuleren en ondersteunen van mensen met psychische en/of psychosociale problematiek bij hun maatschappelijke participatie. Daarbij ligt de focus op het realiseren van werkwijzen die voortvloeien uit de Wmo doelstelling: eerst de eigen verantwoordelijkheid en kracht van mensen aanboren en versterken, benutten en activeren van het eigen sociale netwerk, betrekken van ervaringsdeskundigheid van de doelgroep, inzetten van collectieve arrangementen en als nodig individuele zorg en hulpverlening. Deze benadering sluit goed aan bij de rehabilitatiebenadering. De Wmo werkplaats beweegt zich met de activiteiten voor bovengenoemde doelgroep op het snijvlak van AWBZ en Wmo. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Voorwoord en leeswijzer 7 1. Inleiding 9 2. De Wmo praktijk: Activerend huisbezoek Resultaten Activering en participatie Knelpunten Conclusie en aanbevelingen Literatuurlijst 19 Bijlagen 21 Uitgebreide beschrijving activerend huisbezoek in wijken 21 Corpus den Hoorn en de Wijert Vragenlijst ter ondersteuning huisbezoek 25 Compilatie van topiclists van interviews 29 5

6 6

7 Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het evaluatierapport van het project pilot activerend huisbezoek bij mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen met een verstandelijke beperking, dat heeft plaatsgevonden in de wijken Corpus den Hoorn en de Wijert in Groningen. Deze pilot heeft plaatsgevonden door samenwerking tussen de stichting MJD, de gemeente Groningen en de Hanzehogeschool Groningen, lectoraat Rehabilitatie. Hierbij wil ik graag alle betrokken van de Wmowerkplaats, de vrijwilligers, de welzijnsorganisaties en uiteraard de wijkbewoners bedanken voor hun medewerking aan dit rapport. Dit rapport bestaat uit meerdere delen. Het wordt aangeraden om alvorens de resultaten van de evaluatie te lezen, bijlage 1 door te nemen, aangezien deze dieper ingaat op de samenstelling en de verschillende elementen van de interventie. 7

8 8

9 1. Inleiding De Wmo praktijk Activerend huisbezoek bij mensen met een psychiatrische achtergrond of verstandelijke beperking Door middel van het project Activerend huisbezoek wil de Groningse welzijnsorganisatie MJD de hulpvragen achterhalen van mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig in de wijk wonen alsmede hun sociale participatie versterken door het stimuleren mee te doen aan activiteiten in de wijk. Onderzoek Vanuit de Wmo-werkplaats is het project Activerend Huisbezoek mee ontwikkeld en onderzocht. Er is meegedacht in de opzet en het trainen van de vrijwilligers. De resultaten zijn gemonitord en geëvalueerd. Doelstelling van het onderzoek: 1. Beschrijving van de interventie: hierbij zijn alle aspecten van de interventie (zie stroomdiagram op pagina 9) in ogenschouw genomen. Deze is in bijlage 1 geplaatst. 2. Evaluatie: in kaart brengen van de resultaten en knelpunten bij het activerend huisbezoek met betrekking tot de Wmo-doelstellingen, uitmondend in een conclusie en aanbevelingen. Onderzoeksaanpak Het onderzoek kan worden gekarakteriseerd als een beschrijvend en kwalitatief onderzoek. Om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van het huisbezoek, het huisbezoek te evalueren en werkzame bestanddelen en knelpunten te identificeren, is het van belang om alle elementen van het huisbezoek kwalitatief te onderzoeken. Om deze reden zijn zowel vrijwilligers, buurtwerkers, begeleiders van de wijkbewoners en medewerkers van de betrokken instanties geïnterviewd. Hiervoor is het stroomdiagram van Activerend huisbezoek als leidraad genomen. De uitgebreide beschrijving van de gehele interventie is eveneens tot stand gekomen op basis van onderstaande informatiebronnen en bijeenkomsten met afgevaardigden van de Gemeente Groningen en de MJD. Deze is te vinden in Bijlage 1. Onderstaand worden de gebruikte informatiebronnen uiteengezet: Informatieverzameling De informatie is via verschillende wegen verzameld: Observaties huisbezoeken: tweemaal is een activerend huisbezoek bij mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen met een verstandelijke beperking bijgewoond, eenmaal een inventariserend huisbezoek bij ouderen. Bij de activerende huisbezoeken is het huisbezoek geobserveerd. Er is gelet op de wijze waarop het huisbezoek is afgelegd; op welke manier de opgedane kennis en technieken van de vrijwilligerstraining werd toegepast en hoe het huisbezoek werd gewaardeerd door de wijkbewoner. Bestudering schriftelijk materiaal: al het schriftelijk materiaal dat voor de ontwikkeling van de pilot interventie nodig is geweest is bestudeerd. Dat wil zeggen materiaal gebruikt voor de vrijwilligerstraining (oa. powerpoints), wervings- en selectieteksten van de vrijwilligers, documentatie van de MJD met betrekking tot de ontwikkeling van de interventie en competentieprofielen van betrokkenen. Tevens is gebruikt gemaakt van teksten met betrekking tot Rehabilitatie, de Wmo-wet en Welzijn nieuwe stijl. Zie ook de literatuurlijst. 9

10 Interviews: diverse interviews hebben plaatsgevonden om een beeld te krijgen van de gehele interventie, de werkzame bestanddelen en knelpunten alsmede de verschillende visies van de betrokken organisaties op de interventie. Met de volgende mensen hebben interview plaatsgevonden: 3 vrijwilligers, 2 cliënt-begeleiders (1 Novo, 1 Lentis), 2 buurtwerkers MJD. 1 sociaal cultureel werker, team Buurtwelzijn Corpus de Hoorn, 1 medewerker MEE Groningen, 2 leidinggevenden betrokken instanties (MEE Groningen, Novo Groningen) Projectgroep: in de periode van eind 2009 tot begin 2011 is de projectgroep, bestaande uit ondergetekende, diverse werknemers van de MJD (Iris Engelsman, Sabine Snellen van Vollenhoven, Kees Dijkstra, en Rene Paulissen) een afgevaardigde van de Gemeente Groningen (Jelly Bruining) regelmatig bijeengekomen om de voortgang van het project te bespreken en uit te lijnen. Ook is er informatie gehaald uit de workshop Burgers met verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond: hoe communiceer je met hen? die vanuit het lectoraat Rehabilitatie was georganiseerd en feedback van vele betrokkenen en specialisten uit het veld heeft opgeleverd. Verder heeft er ook regelmatig overleg (WOK-bijeenkomsten) plaatsgevonden tussen de onderzoekers van de Wmo-praktijken, onder leiding van een adviseur van STAMM CMO Drenthe (Ferry Wester) en de lector van het lectoraat Rehabilitatie (Lies Korevaar). 10

11 2. De Wmo praktijk: Activerend huisbezoek De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft ten doel de sociale participatie van de burgers in de samenleving en de zelfredzaamheid te bevorderen. Onder sociale participatie wordt het deelhebben en bijdragen aan de samenleving verstaan (Kwekkeboom & Jager-Vreugdehil, 2009). Sociale cohesie en een bijdrage leveren aan de samenleving staan dan ook centraal in deze wet. Voor mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen met een verstandelijke beperking is het vaak lastig om volwaardig te participeren in de samenleving en het gevoel te hebben als gelijkwaardige medeburger te worden gezien. Verschillende redenen liggen hieraan ten grondslag, waaronder verwaterde sociale contacten door externe opname, stigma s, laag zelfvertrouwen en betutteling vanuit de hulpverlening (Plooy & van Weeghel, 2008; Droës, van Wel, & Korevaar, 2008). Als gevolg daarvan is men dikwijls minder op de hoogte van de activiteiten en mogelijkheden tot participatie in de wijk. De MJD heeft er, samen met de gemeente Groningen en de Hanzehogeschool Groningen, op ingezet om de sociale participatie van de bovengenoemde doelgroep te vergroten. Hiervoor is een bestaande methode, het activerend huisbezoek van ouderen als handvat gebruikt. Doel van Activerend huisbezoek Inzicht krijgen in de vragen en behoeften van mensen met een psychiatrische achtergrond of verstandelijke handicap die in de wijk wonen. Inzicht verkrijgen in mogelijkheden en talenten van doelgroep en op basis daarvan hen activeren tot meer participatie in eigen woon-leefomgeving. Het huisbezoek Het huisbezoek wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Zie daarover hieronder. De interventie behelst een eenmalig huisbezoek van een vrijwilliger aan een wijkbewoner. De vrijwilliger gaat met tweeërlei focus bij de wijkbewoner met psychiatrische of verstandelijke beperking op bezoek: ten eerste om zo hun vragen te signaleren, inventariseren en zo nodig te verbinden aan mogelijkheden voor ondersteuning. Ten tweede om hen bewust te maken van de mogelijkheden tot participatie en hen daartoe te stimuleren. De vrijwilliger stelt de wijkbewoner op de hoogte van de activiteiten die er in de wijk zijn en overhandigt hem de activiteitenkalender. De wijkbewoners worden daarbij bewust als bewoner van de wijk 1 benaderd en niét als cliënt. De methodiek van het huisbezoek is meer gericht op de kenmerken van de nieuwe doelgroep en op de sociale participatie van de doelgroep in hun woonomgeving. Huisbezoeken moesten meer het doel krijgen om de wijkbewoners uit te nodigen hun talenten in eigen woon- en leefomgeving in te zetten en ze te leiden naar voorzieningen, organisaties en activiteiten in de wijk. Stapsgewijze beschrijving van de aanpak stap 1 Werving vrijwilligers. Dit gebeurt via een advertentie in regionale en lokale bladen en de digitale vrijwilligersvacaturebank. Op een informatiebijeenkomst konden geïnteresseerde vrijwilligers meer informatie krijgen. stap 2 Training vrijwilligers. De training behelst vijf bijeenkomsten (door MJD, Lentis (ggz) en Novo (ghz) en het Lectoraat Rehabilitatie 1 Individuele leden van de doelgroep zullen om deze reden waar mogelijk met de term wijkbewoner worden aangeduid. 11

12 stap 3 stap 4 Afleggen huisbezoek. Tijdens het huisbezoek worden de behoeften en wensen van de wijkbewoner geïnventariseerd met behulp van een topiclijst. Daarbij gaat het om eenmalig, signalerend huisbezoek. De vrijwilliger signaleert en zorgt voor het doorsluizen van informatie naar de buurtwerker en onderneemt zelf geen actie met de wijkbewoner. De adressen van de wijkbewoners zijn verkregen van MEE Groningen (een onafhankelijke organisatie die informatie, advies en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking in de provincie Groningen), Lentis (voorheen GGz Groningen) en Novo (stichting die in Groningen en Drenthe ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, werk en dagbesteding). De wijkbewoners zijn hier van tevoren op de hoogte gesteld in samenwerking met de drie instanties waar de wijkbewoners mee in contact zijn of waren. Terugkoppeling aan buurtwerker. Na het huisbezoek maakt de huisbezoeker een verslag dat wordt verwerkt door de buurtwerker werkzaam voor Buurtwelzijn, die verantwoordelijk is voor de specifieke wijk. Relevante informatie wordt vervolgens door de buurtwerker gefilterd en vervolgens gekoppeld aan relevante welzijnsorganisaties in de wijk, die samen team Buurtwelzijn 2 vormen. Hieronder wordt het proces weergegeven middels een stroomdiagram. Zie het diagram hieronder voor een schematische weergave. In bijlage 1 is de aanpak uitgebreid beschreven. Diagram 1: proces activerend huisbezoek Vrijwilligers Werven en selecteren Trainen vrijwilligers Afleggen huisbezoek Terugkoppelen aan buurtwerker Doorverwijzen binnen Buurtwelzijn Borgen informatie in registratiesysteem 2 In de Groningse wijk Corpus den Hoorn bestaat het team Buurtwelzijn uit vertegenwoordigers van verschillende welzijnsorganisaties (Humanitas, Stiel, MJD), met diverse functies (oa. buurt maatschappelijk werker, zorgondersteuner, opbouwwerker, mantelzorgondersteuner). Idem in Wijk de Wijert. 12

13 3. Resultaten 3.1 Activering en participatie In de periode van medio 2010 tot juni 2011 zijn er 80 cliënten van MEE, 8 cliënten van NOVO en 3 cliënten van Lentis aangedragen voor een huisbezoek. In het totaal zijn er 47 huisbezoeken afgelegd. Daarbij ging het om 3 cliënten van Lentis, 8 cliënten van Novo en 36 cliënten van MEE. Uit deze 47 huisbezoeken kwamen de volgende 28 zorgsignalen naar voren: Drie bewoners gaven aan behoefte te hebben aan mantelondersteuning. De Projectcoördinator Mantelondersteuning en Vrijwillige Thuishulp heeft snel contact opgenomen en geregeld dat de mensen hulp kregen van de mantelondersteuning van Humanitas. Twee bewoners gaven zorgsignalen af over buurtbewoners. Drie bewoners gaven aan vrijwilliger te willen worden en zijn inmiddels vrijwilliger. Acht bewoners gaven aan mee te willen helpen bij buurt/straatactiviteiten. De Buurtwerker Ontmoeting heeft contact met hen opgenomen. Drie bewoners gaven aan behoefte te hebben aan een rommelmarkt en boden aan mee te helpen bij de organisatie ervan. De Buurtwerker Ontmoeting heeft dit opgepakt. Zes bewoners gaven aan mee te willen doen aan buurtactiviteiten, maar moeite te hebben over de drempel te stappen. De Buurtwerker Ontmoeting zorgt voor warme toeleiding naar de activiteiten en onderhoudt contact om te kijken of het goed gaat. Drie bewoners gaven aan dat de activiteiten waaraan ze mee willen doen te duur zijn, zoals zwemmen en aquarobics. Zij hebben informatie ontvangen over de Stadjerspas en andere inkomstenondersteunende regelingen. Naast deze bevindingen is ook gebleken dat een aantal bewoners niet goed op de hoogte van de activiteiten van de wijk bleek te zijn en dat er behoefte bleek te zijn aan specifieke activiteiten, zoals computerles, bingo, sporten en fotografie. De behoeften zijn geïnventariseerd door het team Buurtwelzijn en worden meegenomen in de optimalisering van de afstemming tussen vraag en aanbod in de wijk. Het activiteitenaanbod wordt middels activiteitenkalenders, die de vrijwilligers meenemen op het huisbezoek gepresenteerd aan de bewoners. Tevens blijkt het huisbezoek soms ook indirect meer participatie in de wijk kan stimuleren. Zo merkte de Buurtwerker Ontmoeting op dat een bewoner na begeleid te zijn naar een koffieochtend als gevolg van een huisbezoek, later ook meer is gaan deelnemen aan andere wijkactiviteiten (zoals met de Groninger Plusbus naar Beverwijk). Ook een begeleider van NOVO merkte op dat een wijkbewoner middels het huisbezoek enthousiast is geworden over het volgen van een computercursus in de wijk. Door het promoten van computervaardigheden kon deze wijkbewoner vervolgens meer taken zelfstandig uitvoeren en meer zelfredzaam zijn in de wijk. 3.2 Knelpunten Relatief veel afvallers onder de vrijwilligers en wisselend niveau Aan het begin van de pilot waren er 15 vrijwilligers, hiervan zijn er 5 overgebleven. Het uitdunnen van de groep vrijwilligers is niet per definitie onwenselijk, omdat vrijwilligers gaandeweg de training 13

14 erachter kunnen komen dat dit type vrijwilligerswerk toch niet helemaal aansluit aan hun wensen, of een baan hebben gevonden. Ook zijn opstartproblemen inherent aan een pilot. Doordat de groep echter dermate is uitgedund, is de flexibiliteit met betrekking tot samenwerking met Lentis en NOVO en het maken van afspraken met begeleiders en wijkbewoners in het geding. Ook is gebleken dat het niveau van de vrijwilligers met betrekking tot gesprekstechnieken (oa. doorvragen) en rapporteren aan de buurtmedewerker wisselend is. Hierdoor blijven er kansen liggen tot activering, omdat informatie niet wordt opgepikt door de vrijwilliger, of niet wordt doorgegeven aan de buurtmedewerker. Missende onderdelen in de training De training is over het algemeen als positief en behulpzaam ervaren. Uit de interviews met de vrijwilligers kwam naar voren dat er nog meer interactief kan worden getraind. Met name vanuit NOVO en Lentis is er hoofdzakelijk frontaal gedoceerd, waardoor informatie minder beklijft. Ook kan er meer worden geoefend met het telefonisch contact opnemen met wijkbewoners, aangezien een groot aantal wijkbewoners op deze wijze worden benaderd. Verder merkte een vrijwilliger op dat er meer handvatten gegeven kunnen worden over de wijze waarop men het gesprek weer richting de kernthema s kan sturen, wanneer de wijkbewoner veel uitweidt over andere zaken. Continuering training met betrekking tot terugkomdagen Een belangrijk onderdeel van de training waren de terugkomdagen. Op deze bijeenkomsten konden er ervaringen worden uitgewisseld en feedback worden gegeven. Het is moeilijk gebleken om deze te plannen, waardoor de opkomst laag was. Naast het missen van feedback en tips en het verbeteren van de onderlinge band tussen de vrijwilligers, zijn hierdoor kansen blijven liggen om de vrijwilligers te kunnen laten zien wat er is gebeurt met de informatie die uit de huisbezoeken is gekomen. Problemen bij benaderen wijkbewoners Bij het benaderen van wijkbewoners kwamen verschillende knelpunten naar boven. Door miscommunicatie en te snel overgaan tot het gebruiken van het Mee-cliëntenbestand vanuit de MJD, hebben enkele (ex-)cliënten van MEE klachten ingediend over de telefonische benadering van de vrijwilligers. Zij voelden zich aangetast in hun privacy, aangezien hun persoonsgegevens in het bezit waren van de MJD, zonder dat zij daar expliciet toestemming voor hadden gegeven. In het algemeen was meer communicatie met MEE Groningen wenselijk geweest; MEE had ook meer betrokken kunnen worden bij het meedenken en opstellen van de vragenlijst en de vrijwilligerstraining en meer op de hoogte gehouden kunnen worden omtrent de ontwikkelingen van het huisbezoek. Terugkoppeling en borging van de informatie uit de huisbezoeken Voor de effectiviteit van het activerend huisbezoek is de buurtmedewerker van vitaal belang. Door verschillen in gedetailleerdheid van terugkoppeling door de vrijwilligers, blijft er mogelijk informatie liggen. Verder is er op dit moment van schrijven nog geen duurzaam cliënt-registratiesysteem ontwikkeld en zit veel informatie in het hoofd van de buurtwerker. Hierdoor is de informatie niet vrij toegankelijk voor de rest van het team Buurtwelzijn en kan er informatie verloren gaan bij afwezigheid van de buurtwerker. Toegankelijkheid activiteiten Door de persoonlijke problematiek van een gedeelte van de doelgroep, wordt het ondernemen van nieuwe initiatieven en contact leggen met nieuwe mensen bemoeilijkt. De stap van door Lentis of Novo georganiseerde activiteiten naar het participeren in activiteiten in de wijk / buurtcentra met (in eerste instantie) vreemden is dikwijls best groot. Doordat de cultuur in sommige buurthuizen dikwijls al is uitgekristalliseerd, is het moeilijk om hier tussen te komen als nieuwe wijkbewoner en kunnen kwetsbare mensen zich snel onwelkom en afgewezen voelen. 14

15 4. Conclusie en aanbevelingen Conclusie Concluderend blijkt dat het huisbezoek van de vrijwilliger stimulerend werkt om de participatie van mensen met een psychiatrische achtergrond of verstandelijke beperking in de wijk te verhogen. Er zijn geen knelpunten naar boven gekomen met betrekking tot de specifieke doelgroep. Hiernaast heeft het huisbezoek ook een inventariserende functie met betrekking tot vraag naar - en aanbod van activiteiten in de wijk. Op basis van de bevindingen uit het onderzoek zijn onderstaande aanbevelingen opgesteld. Aanbevelingen Werving en selectie vrijwilligers Van belang is dat het activerende karakter van het huisbezoek duidelijk naar voren wordt gebracht. Het verdient ook aanbeveling om een overkoepelende databank van vrijwilligers te creëren binnen team Buurtwelzijn, om zo een betere afstemming te kunnen maken tussen de wensen en capaciteiten van de vrijwilliger en het project waarbinnen deze vrijwilliger functioneert. Vanuit het Lectoraat Rehabilitatie (Hanzehogeschool Groningen) worden bevindingen vanuit de Wmo-werkplaats geïntegreerd in het curriculum van Sociale Studies (SPH, MWD, TP). Dit maakt studenten van Sociale Studies uitermate geschikt als vrijwilliger: ze zijn ten slotte de toekomstige zorg- en welzijnswerker en zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Training vrijwilligers Het is van belang om stichting MEE te betrekken bij de training. Qua inhoudt kunnen beltechnieken worden toegevoegd aan de training en kunnen er meer rollenspellen worden gedaan om zo te oefenen met diverse probleemsituaties en gesprekstechnieken. De benadering van de wijkbewoners is van cruciaal belang voor het gevoel dat de wijkbewoner heeft over het huisbezoek. Wellicht kan er bij de introductie van de doelgroep ook worden ingegaan op de effecten van beeldvorming en stigma s op het benaderen van en omgaan met - de wijkbewoners. Er dient voor gewaakt te worden dat de focus ligt op het benaderen van de wijkbewoners als zodanig en niet als patiënten of cliënten waarbij de problematiek centraal staat. Dit is een natuurlijke neiging van hulpverleners en kan door gerichte trainen worden ondervangen (zie ook Droës, van Wel, & Korevaar, 2008). Dit geldt waarschijnlijk ook voor vrijwilligers. Met betrekking tot het huisbezoekverslag dient dieper te worden ingegaan op de kenmerken van een goed terugkoppelverslag. In plaats van te noteren dat Meneer X geen behoefte heeft aan contact, is het bijvoorbeeld veel waardevoller wanneer er is doorgevraagd en er bijvoorbeeld..geen behoefte aan contact, omdat hij niet alleen het huis uit durft is opgetekend over een wijkbewoner. Op deze wijze kan de buurtwerker gerichter de wensen en behoeften koppelen aan de voorzieningen en juiste personen binnen team Buurtwelzijn. Met betrekking tot de planning van de training en het maken van afspraken over terugkomdagen, verdient het aanbeveling om in de eerste bijeenkomst direct een planning te maken hieromtrent en dit vast te leggen. Dit is ook van belang omdat goed bezochte terugkomdagen de sfeer tussen de vrijwilligers zal verbeteren en men kan zien wat er is gebeurt na de huisbezoeken, wat het gevoel van nut van het huisbezoek bij de vrijwilliger zal verhogen, leidend tot meer motivatie. Takenpakket vrijwilligers uitbreiden Het huisbezoek in huidige vorm heeft een eenmalig karakter, waardoor het contact tussen de vrijwilliger en de wijkbewoner ook eenmalig is. Zoals eerder genoemd vinden vrijwilligers dit dikwijls 15

16 jammer en zijn nieuwsgierig hoe het de bewoner verder vergaat. Er zou mogelijk een constructie gecreëerd kunnen worden, waarbij de vrijwilliger ook een rol kan vervullen in de verdere koppeling van de bewoner naar de activiteiten. Dit kan mogelijk een assisterende rol van een Buurtwerker inhouden. Methode benaderen wijkbewoners heroverwegen In deze pilot zijn de meeste huisbezoeken tot stand gekomen via het cliëntenbestand van MEE. Dit bestand is waardevol, omdat het dikwijls kwetsbare burgers betreft. De benadering van de cliënten en communicatie naar MEE is niet optimaal verlopen. Hierom verdient het aanbeveling om samen met MEE te evalueren wat de beste methode is om de wijkbewoners in kwestie te benaderen en daarbij privacy hoog in het vaandel te houden. Een optie hierbij is om analoog aan de manier waarop Lentis en NOVO wijkbewoners benaderen een gezamenlijke brief te schrijven of dit uit te besteden aan MEE. Informatieoverdracht tussen vrijwilliger, buurtwerker en organisaties verbeteren Er kan meer aandacht worden besteedt aan de wijze waarop de vrijwilliger het huisbezoek terugkoppelt aan de buurtwerker. Idealiter komt er een vast format van terugkoppeling dat wordt geïntroduceerd en toegelicht tijdens de vrijwilligerstraining. Ook kan de terugkoppeling gecommuniceerd naar de begeleider van de wijkbewoner (van Lentis of NOVO); zo kan het gecheckt worden op onjuistheden en wordt de transparantie tevens vergroot richting de begeleiders. Het verdient ook aanbeveling dat naast de vrijwilligers, ook de begeleiders en betrokken instanties op de hoogte gehouden worden van de concrete activiteiten en acties die zijn ondernomen op basis van de huisbezoeken. Dit zal idealiter ook de samenwerking tussen Lentis, NOVO en de MJD vergroten. Aangezien dagbesteding gefaseerd uit de AWBZ zal verdwijnen en vanuit de Wmo zal worden georganiseerd, kunnen cliënt-begeleiders van Lentis en NOVO zo in de toekomst gerichter wensen qua dagbesteding koppelen aan activiteiten die in de wijk plaatsvinden. Cliëntregistratiesysteem verder ontwikkelen Om efficiënt informatie uit huisbezoeken en collectieve signalen uit de wijk te kunnen borgen, is een cliënt-registratiesysteem van belang. Het verdient ook aanbeveling om de opgedane en opgeslagen informatie transparant te maken voor alle leden van team Buurtwelzijn. Om wijkbewoners met een initiële angst om activiteiten bij te wonen of andere acties te ondernemen een extra steun in de rug te geven, is het ook van belang om hen te koppelen aan een vrijwilliger of sociaal cultureel werker, die hun - in ieder geval - de eerste keer fysiek te begeleiden, en dit op te nemen in het registratiesysteem. Een bijkomend voordeel is dat de cultuur in de buurthuizen en bij de activiteiten geïnventariseerd (mogelijk in samenwerking met de opbouwwerker en sociaal cultureel werker) kan worden, zodat deze zo open mogelijk wordt. Samenstelling projectgroep Bij een mogelijke continuering van dit project de groep op twee punten kan veranderen. Ten eerste kunnen er afgevaardigden van MEE en NOVO en misschien Lentis bij. Ten tweede kan het aantal afgevaardigden van de MJD binnen de groep verminderd worden. Zo zal de communicatie over minder schijven gaan en is de projectgroep een evenwichtiger afspiegeling van de deelnemende partijen. Profielen betrokkenen aanscherpen Gedurende de invoering van de Wmo, wordt er voortdurend gewerkt aan de vraag: aan welke kwaliteitskenmerken dient een professional te voldoen, gelet op de Wmo en de negen prestatievelden? Volgens van Dam en Vlaar (2010) zijn deze kwaliteitskenmerken: respectvol bejegenen, eigen regie versterken, integraal benaderen, ontwikkelingsgericht ondersteunen en resultaatgericht ondersteunen. Deze kenmerken klinken door in alle Wmo-interventies en in alle 16

17 betrokken beroepsprofielen. Het is aan te bevelen om deze kwaliteitskenmerken te verwerken in de beroepsprofielen van Buurtwerkers en vrijwilligers, alsmede de ondersteuning daarvan. Generalisatie huisbezoek en toekomstig onderzoek Op basis van de resultaten van het activerende huisbezoek en de geïnvesteerde energie, is het een logisch gevolg om de pilot uit te breiden over de gehele stad Groningen. Hierdoor kunnen ook andere wijken worden bereikt, kan de vrijwilligerspool worden uitgebreid en kan wellicht in een later stadium een uitgebreide evaluatie van het project plaatsvinden. Om deze uitbreiding een succes te maken, is het van belang oog te hebben voor de verschillende structuren en voorzieningen in wijken. Wellicht kan het team Buurtwelzijn in Corpus den Hoorn input leveren hiervoor op basis van deze pilot en een blauwdruk zijn voor de overige teams. Om de communicatie te vergemakkelijken is het ook aan te bevelen de functiebeschrijvingen binnen de teams te uniformiseren. Uit de resultaten is naar voren gekomen de informatiestroom tussen vrijwilliger, buurtwerker en team Buurtwelzijn een centrale rol speelt in het huisbezoek. Vragen als hoe staat het met de totstandkoming van het cliëntregistratiesysteem?, hoe verloopt het vrijwilligersbeleid in vergelijking met het pre-pilot tijdperk?, wat gebeurt er binnen de NOVO waardoor hun cliënten al relatief veel in de wijk participeren en daar content mee zijn? en is de vrijwilliger genoeg voorbereid en opgeleid om de activerende huisbezoeken af te kunnen leggen? vormen belangrijke pijlers voor toekomstig onderzoek. 17

18 18

19 5. Literatuurlijst J. Droës, T.van Wel, & E.L. Korevaar (2008). Rehabilitatie en herstel. In E.L. Korevaar & J. Droës (red.), Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn (pp ). Amsterdam: Coutinho. Kwekkeboom, R.,& M., Jager-Vreugdehil (2009). De Wet maatschappelijke ondersteuning reikweidte, inhoud en betekenis. In R. Kwekkeboom & M. Jager-Vreugenhil (eds.), De praktijk van de WMO. Onderzoeksresultaten lectoraten social work (pp ). Amsterdam: SWP. A. Plooy & J. van Weeghel (2008). Hallo medemens! Over het stigma van mensen met psychische aandoeningen en hoe dat tegen te gaan. In L. Korevaar & J. Droës (red.), Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn (pp ). Amsterdam: Coutinho. Rijksoverheid (2011). Prestatievelden WMO. Opgevraagd 19 september 2011 van Van Dam, C. & Vlaar, P. (2010). Handreiking professioneel ondersteunen, kwaliteitskenmerken van dienstverlening in de WMO. Utrecht: MOVISIE. Van der Lans, J. (2010). Erop af! De nieuwe start van het sociaal werk. Uitgeverij Augustus. 19

20 20

21 Bijlage 1: Beschrijving van activerend huisbezoek (aan de hand van stroomdiagram 1) Werven en selectie vrijwilligers De vrijwilligers zijn geworven middels een vacaturetekst die in verschillende (regionale) kranten alsmede een digitale vrijwilligersvacaturebank was opgenomen. In deze vacaturetekst stond beschreven wat het project inhielden wat de gewenste competenties hiervoor waren. Ook was er een centrale informatiebijeenkomst, waar kandidaat vrijwilligers die gereageerd hadden op de advertentie meer informatie konden krijgen: Algemene informatie MJD Toelichting WMO, doelstelling project Toelichting doelgroepen Wat verwachten we van de vrijwilligers Beperkte info sociale kaart Op die avond is ook al iets verteld over de opzet van de training (zodat de kandidaat vrijwilligers een indruk hebben gekregen): Realiseren huisbezoeken Bevorderen participatie, inhoudend meepraten, meedoen, meehelpen Verzamelen en analyseren van informatie Bijdrage aan buurt- en wijkgerichte netwerken Informatie en advies Wanneer men zich wou opgeven, kon er een intakeformulier worden ingevuld, waarna er vanuit de MJD contact werd gezocht met de kandidaat-vrijwilliger. Vervolgens vond er een intakegesprek plaats waar dieper werd ingegaan op de kwaliteiten, motivatie en persoonlijkheid van de kandidaatvrijwilliger. De vereiste competenties van de vrijwilligers waar op gelet is, zijn: Affiniteit met de doelgroep Creativiteit Makkelijk contact kunnen leggen Goed kunnen luisteren Goed kunnen samenwerken Enthousiasme Sterk in de schoenen staan Na het intakegesprek met de buurtwerkers werd er vanuit de MJD een beslissing gemaakt met betrekking tot het aannemen van de sollicitant. Trainen vrijwilligers Nadat de vrijwilligers het intakegesprek hebben gehad en zijn aangenomen, worden zij uitgenodigd voor het trainingsprogramma. De training bestaat uit vijf bijeenkomsten. Bijeenkomst 1: De eerste bijeenkomst stond in het kader van uitgebreide kennismaking, bespreking doelen en kennismaking met de wijk. Bij de introductie is er tevens informatie gegeven over de begrenzing van het vrijwilligerswerk (oa. dat de vrijwilliger niet zelf moet gaan organiseren, maar voornamelijk moet inventariseren en informatie terugkoppelen aan de buurtwerker) en dat het huisbezoek een eenmalige actie is. Bij de kennismaking met de wijk is heeft de hele groep en begeleiding een fietstocht gemaakt en zijn de voorzieningen bezocht ( Multifunctioneel Centrum en Confiance). 21

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Jongeren met kansen. Een casestudy naar de ervaringen met het Campus Diep-programma. Geertjan Emmens Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe

Jongeren met kansen. Een casestudy naar de ervaringen met het Campus Diep-programma. Geertjan Emmens Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe Jongeren met kansen Een casestudy naar de ervaringen met het Campus Diep-programma Geertjan Emmens Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 1 Vooraf Wmo werkplaats Groningen/Drenthe De Wmo werkplaats Groningen/Drenthe

Nadere informatie

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening Kenniscentrum Maatschappij en Recht Lectoraat armoede en

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Verwey-Jonker Instituut Sociale professionaliteit in beweging Erik van Marissing Astrid Huygen Katja van Vliet Sociale professionaliteit in beweging Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Kenniscahier Wmo

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk

PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk Een onderzoek naar de huidige situatie en behoeften m.b.t. participatie en deskundigheidsbevordering van migranten en uitwisseling met migranten in de wijkgerichte

Nadere informatie

Methodebeschrijving Wijk en Psychiatrie. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Wijk en Psychiatrie. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Wijk en Psychiatrie Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Simona Karbouniaris Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht 088 481

Nadere informatie

Methodebeschrijving Activerend huisbezoek bij ouderen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Activerend huisbezoek bij ouderen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Activerend huisbezoek bij ouderen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Renske van der Zwet MOVISIE 030-789 2254 r.vanderzwet@movisie.nl

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Methodiek. Sterk in je netwerk (Sijn)

Methodiek. Sterk in je netwerk (Sijn) Sijn is een methodiek waarmee het sociale netwerk van zorgvragers wordt vergroot en versterkt. Tevens levert de methodiek een (preventieve) bijdrage aan de draagkracht van mantelzorgers. Methodiek Sterk

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers. Een draaiboek

Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers. Een draaiboek Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers Een draaiboek Zelfs wanneer men aan het verleden denkt, gaat men vooruit, en dus zou ik zeggen dat verleden dat herleeft, altijd toekomst is. Heer

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE CREATING TOMORROW Marieke Goede Rick Kwekkeboom In opdracht

Nadere informatie

Methodebeschrijving Community Support. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Community Support. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Community Support Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: N. Heijs Community Support 050 311 72 72 n.heijs@communitysupport.nl N. Heijs is

Nadere informatie

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio)

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) januari 2015 Drs. Hilair Balsters 1 Inhoudsopgave 1. Eenvoudig lezen samenvatting...

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie