Project nr. C

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project nr. C-15-031"

Transcriptie

1 7 augustus Desguinlei Antwerpen T F IBAN: BE BIC: GKCCBEBB BESTEK Raamovereenkomst voor levering van opslagcapaciteit met onderhoudscontract - periode Project nr. C Onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke bekendmaking Ontvangst offertes : 14 november 2014 om uur Opdrachthoudende vereniging intergemeentelijk samenwerkingsverband in de zin van het decreet van 6 juli Project nr. C bestek pagina 1 van 30

2 Inhoudsopgave BESTEK... 1 Deel 1 administratieve bepalingen Van toepassing zijnde wetgeving Wet van 15 juni Overheidsopdrachten Art.2 Aanbestedende overheid - aanvullend Art.7 Betalingen - wijzigend Art.32 Raamovereenkomst - aanvullend Art.41 Technische specificaties Art.42 Sociale en fiscale verplichtingen - aanvullend Art.53 Gunningswijze - vervangend Gunningswijze - vervangend Gunningscriteria Art.73 Werken, leveringen, diensten - aanvullend K.B. van 16 juli 2012 K.B. plaatsing speciale sectoren Art.5 Elektronische middelen aanvullend Art.8 Technische specificaties - aanvullend Art.9 Varianten - aanvullend Vrije variante Art.10 Opties - aanvullend Vrije optie(s) Art.12 Onderaannemers aanvullend Worden bedoeld met onderaannemers Algemene bepalingen Facultatief in te zetten onderaannemers Verplicht in te zetten onderaannemers Art. 13 Prijsvaststelling - aanvulling Art.14 Informatie - aanvullend Art.16 Heffingen aanvullend/vervangend Art.18 Keurings- en opleveringskosten Art.19 Zijn inbegrepen in de prijs aanvullend Voor leveringen Art. 20 Prijsherziening aanvullend/vervangend Art.21 Prijsonderzoek aanvullend Art Art Art Art.47 Termijnen voor ontvangst aanvragen tot deelneming / offertes Art.58 Taal van de aanvraag tot deelneming / offerte - aanvullend Art.62 Verbintenistermijn vervangend/wijzigend Art.63 Selectie kandidaten en inschrijvers wijzigend/aanvullend Art.65 Administratieve vereenvoudiging aanvullend/wijzigend Art Art.66 Toegangsrecht aanvullend Uitsluiting na toepassing van Art.47 2 van het K.B. van 14 januari Uitsluiting na ongunstige evaluatie Art.67 R.S.Z. aanvullend Art.72 Andere entiteiten & combinatie van kandidaten/inschrijvers - aanvullend/wijzigend Art.72 Andere entiteiten Art.72 Combinatie van kandidaten/inschrijvers Art.77 Kwalitatieve selectie Milieubeheer aanvullend Afdeling 3 Kwalitatieve selectie aanvullend Art.80 Inhoud van de offerte wijzigend/aanvullend Project nr. C bestek pagina 2 van 30

3 3.24 Art.81 Handtekeningen aanvullend Art.83 Inventaris Art.84 Voorrangsvolgorde documenten wijzigend/aanvullend Art.87 Prijsopgave aanvullend/wijzigend Art.105 Zijn eveneens toepasselijk op deze opdracht Art.107 Indiening offerte aanvullend/wijzigend K.B. van 14 januari 2013 K.B. algemene uitvoeringsregels Art.5 Toepassingsgebied - wijzigend Art.11 Leidend ambtenaar - aanvullend Medewerker Pidpa als leidend ambtenaar Art.12 Onderaannemers - aanvullend Art.23 Wederzijdse bijstand en waarborg - aanvullend Art.24 Verzekeringen Art.25 Borgtocht - aanvullend Art.26 Aard van de borgtocht aanvullend Art.30 Rechten van de opdrachtgever op de borgtocht aanvullend Art.35 Documenten opdracht Art.39 Controle en toezicht aanvullend Doelstelling evaluatiesysteem Basiscriteria van de evaluatie Beoordelingscriteria leveranciers Evaluatie Art.47 Ambtshalve maatregelen aanvullend Art.48 Overige sancties - aanvullend Art.67 Voorschotten Art.115 Gedeeltelijke bestellingen Sluiting van de opdracht - bestelbons Orderbevestiging Afleveringsnota / Verzendingsborderel Art.116 Leveringstermijn Art.117 Te leveren hoeveelheden - aanvullend Art.118 Leveringsmodaliteiten Art.120 Nazicht van de levering op de leveringsplaats aanvullend/wijzigend Zonder opmerkingen Met opmerkingen Proces-verbaal Waarborgtermijn Art.121 Wijzigingen aan de opdracht Art.123 Vertragingsboetes Art.127 Betalingen Art.131 Oplevering op de leveringsplaats Art.133 Vrijgave van de borgtocht aanvullend Art.134 Waarborgtermijn aanvullend Waarborgtermijn is geen gunningscriterium Art.135 Definitieve oplevering - aanvullend Wet van 17 juni 2013 Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten Art Kennisgeving gemotiveerde beslissing Deel 2 technische specificaties Voorwerp van de opdracht Doelstellingen Productkeuze Huidige situatie Hardware Software Project nr. C bestek pagina 3 van 30

4 5 Nieuwe situatie Prijzen Performantie garantie Verantwoordelijkheid en onderhoud Timing Opleiding en ervaring Deel 3 Offertedossier project nr. C Algemene inlichtingen Inschrijver Inschrijving Zonder percelen Checklist Checklist administratieve bepalingen Inventaris Project nr. C bestek pagina 4 van 30

5 Deel 1 administratieve bepalingen 1 Van toepassing zijnde wetgeving Goedgekeurd door het directiecomité van 8 september Op deze opdracht zijn van toepassing: - de Wet van 15 juni 2006 Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere wijzigingen. - het Koninklijk Besluit van 16 juli 2012 Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren, met inbegrip van alle latere wijzigingen. - het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met inbegrip van alle latere wijzigingen. Volgens bepalingen van Art.9 van dit besluit dient gewezen op de wijzigingen aan Art. 5, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 30, 35, 39, 47, 48, 67, 115, 116,117, 118, 120, 121, 123, 127, 131, 133, 134, de Wet van 17 juni 2013 Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere wijzigingen. de bepalingen van dit bestek. De bepalingen in dit bestek zijn - ofwel aanvullingen aan, verduidelijkingen van, aangeven van keuzemogelijkheid binnen (aangeduid met aanvullend); - ofwel wijzigingen van (aangeduid met wijzigend); - of treden in de plaats van (aangeduid met vervangend); bovengenoemde wetgeving. Indien specifieke bepalingen niet van toepassing zijn, worden ze eveneens in dit bestek opgenomen. Elke verwijzing naar de opdrachtgever of medewerkers daarvan, moet worden gelezen als een verwijzing naar Pidpa o.v., haar personeelsleden of gemachtigden. Project nr. C bestek pagina 5 van 30

6 2 Wet van 15 juni Overheidsopdrachten 2.1 Art.2 Aanbestedende overheid - aanvullend Pidpa o.v. treedt op als aanbestedende overheid. Inlichtingen kunnen worden verkregen op het hoofdkantoor van Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen (tel. 03/ ) 2.1 Art.7 Betalingen - wijzigend Aangelegde voorraden voor de uitvoering van deze opdracht komen niet in aanmerking voor betaling. 2.2 Art.32 Raamovereenkomst - aanvullend Deze opdracht betreft een raamovereenkomst. De uitvoeringstermijn bedraagt in principe 5 jaar, dit in overeenstemming met de gangbare uitvoeringstermijn voor dergelijke raamovereenkomsten. De opdracht is eenzijdig door Pidpa opzegbaar op de jaarlijkse einddatum, dit is een volledig kalenderjaar na de sluiting van de opdracht of de vorige jaarlijkse einddatum. Indien Pidpa de overeenkomst wenst te beëindigen, zal dit gebeuren bij aangetekende zending, minstens drie maanden vóór de jaarlijkse einddatum. Pidpa heeft echter de mogelijkheid om, in geval van opzeg of op het einde van de vooropgestelde uitvoeringstermijn, nog bestellingen te doen gedurende 2 maanden na de einddatum. 2.3 Art.41 Technische specificaties Zie deel twee technische specificaties 2.4 Art.42 Sociale en fiscale verplichtingen - aanvullend Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de opdrachtnemer de bepalingen van dit artikel na te leven en te doen naleven door zijn eigen onderaannemers. 2.5 Art.53 Gunningswijze - vervangend Gunningswijze - vervangend Deze opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure met bekendmaking Gunningscriteria Uitsluitingscriteria Offertes welke niet aan de volgende minimum vereisten voldoen worden uitgesloten. - 60% behalen op kwaliteitsgaranties en leverbetrouwbaarheid van de aangeboden diensten - kunnen de nodige performantie garanties aanbieden ( zie deel 2 technische specificaties punt 7 ) - kunnen opnemen van de nodige verantwoordelijkheid, consultancy en onderhoudsverplichtingen ( zie deel 2 technische specificaties punt 1 ) - kunnen voldoen aan de vooropgestelde timing ( zie deel 2 technische specificaties punt 9 ) - kunnen voldoen aan de NetApp support Matrix voor hard- en software Bij zijn offerte voegt de inschrijver een verklarende nota bij met relevante informatie i.v.m. deze uitsluitingscriteria Gunningscriteria Voor het bepalen van de economisch voordeligste offerte zal rekening worden gehouden met - 70% TCO ( oa prijs materiaal en diensten, overnamewaarde, ) Project nr. C bestek pagina 6 van 30

7 - 30% Kwaliteitsgaranties en leverbetrouwbaarheid van de aangeboden diensten ( oa partnership met NetApp en ervaring van de eigen medewerkers, stappenplan, ) Bij zijn offerte voegt de inschrijver een verklarende nota bij met relevante informatie i.v.m. deze gunningscriteria. 2.6 Art.73 Werken, leveringen, diensten - aanvullend Deze opdracht is onderworpen aan de voorschriften van toepassing op leveringen. 3 K.B. van 16 juli 2012 K.B. plaatsing speciale sectoren 3.1 Art.5 Elektronische middelen aanvullend De inschrijver wordt dringend gevraagd, naast de papieren versie, bij zijn offerte eveneens een elektronische versie van volgende documenten te voegen (op CD-rom, USB-stick, ) - het offerteformulier (in PDF- en Wordformaat) - de samenvattende opmeting / inventaris, volgens model in bijlage (in PDF- en Excelformaat). Van dit model mag niet afgeweken worden. - Alle gevraagde documenten O.a. volgende documenten zullen elektronisch worden doorgestuurd: - Door Pidpa: opmerkingen op leveringen. - Door de opdrachtnemer: factuur. Deze kan elektronisch (PDF-formaat) doorgestuurd worden naar Een papieren versie is dan niet meer noodzakelijk. De inschrijver maakt in zijn offerte uitdrukkelijk voorbehoud indien de hierboven aangeduide documenten niet in het aangeduide formaat kunnen worden doorgestuurd. De inschrijver dient in zijn offerte het adres mee te geven ifv elektronische uitwisseling van documenten. Het adres van Pidpa voor uitwisseling van elektronische documenten is voor deze opdracht 3.2 Art.8 Technische specificaties - aanvullend In het geval dat er in het tweede deel technische specificaties, specifiek verwezen wordt naar een bepaald fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze, dienen deze te worden gelezen als de vermelding of verwijzing zelf, aangevuld met "of gelijkwaardig". 3.3 Art.9 Varianten - aanvullend Vrije variante Voor deze opdracht worden vrije varianten toegestaan. In deel 2 technische specificaties wordt aangegeven aan welke minimale vereisten deze moeten beantwoorden. De in het bestek vermelde administratieve en uitvoeringsvoorwaarden gelden voor elke variante afzonderlijk. Tenzij anders vermeld. 3.4 Art.10 Opties - aanvullend Vrije optie(s) Voor deze opdracht worden vrije opties toegestaan. Alle gevraagde elementen uit het basisontwerp dienen in de basisofferte te zijn opgenomen. Ze kunnen niet als vrije optie worden aangeboden. In de offerte dienen duidelijk het voorwerp, de aard en de draagwijdte van de vrije optie(s) aangegeven te worden. Project nr. C bestek pagina 7 van 30

8 De in het bestek vermelde administratieve en uitvoeringsvoorwaarden gelden voor elke optie afzonderlijk. Tenzij anders vermeld. 3.5 Art.12 Onderaannemers aanvullend Worden bedoeld met onderaannemers - Bij leveringen: o leveranciers die in de plaats van de opdrachtnemer leveringen uitvoeren Algemene bepalingen Een weigering van een voorgestelde onderaannemer kan onder geen enkele omstandigheid aanleiding geven tot vergoeding of schadeloosstelling, noch tot weigering van uitvoering van de opdracht, noch tot verlenging van de uitvoeringstermijn. De onderaannemers dienen: - Voor leveringen & diensten: in orde zijn met de verplichtingen inzake belastingen en sociale zekerheid ihkv uitvoering overheidsopdrachten. Te bewijzen met een bijgevoegd attest. Pidpa kan, zonder ingebrekestelling, de onmiddellijke stopzetting bevelen van elke opdracht die door een niet door Pidpa goedgekeurde onderaannemer wordt uitgevoerd. In dat geval draagt de opdrachtnemer alle gevolgen van de stopzetting. De opdrachtnemer blijft in alle gevallen alleen aansprakelijk ten opzichte van Pidpa Facultatief in te zetten onderaannemers Vermelding bij offerte De inschrijvers worden verzocht om, in voorkomend geval, in hun offerte te vermelden welk gedeelte van de opdracht zij voornemens zijn aan derden in onderaanneming te geven en welke onderaannemers worden voorgesteld. Deze vermelding wordt beschouwd als een aanvraag voor het inschakelen van genoemde onderaannemers en kan gebeuren via een volledig ingevuld aanvraagformulier te downloaden via Indien, bij het sluiten van de opdracht, goedkeuring wordt verleend voor het inschakelen van vermelde onderaannemers, dient de aanvraag bij het effectief inschakelen van de onderaannemer niet meer herhaald te worden (tenzij de situatie van betrokken onderaannemer gewijzigd is). De opdrachtgever is niet verplicht de opdracht uit te voeren met de aangegeven/goedgekeurde onderaannemer(s) Niet vermeld bij de offerte Alvorens onderaannemers in te schakelen, zal de opdrachtnemer voorafgaand en schriftelijk de toelating aan Pidpa vragen. De aanvraag voor het inschakelen van onderaannemers dient te gebeuren via een volledig ingevuld formulier (online in te vullen of te downloaden via ) en dit minimum 15d VOOR het inschakelen van de betrokken onderaannemer, tenzij in geval van hoogdringendheid (te motiveren door de opdrachtnemer). Project nr. C bestek pagina 8 van 30

9 3.5.4 Verplicht in te zetten onderaannemers Bij inroepen van draagkracht van de onderaannemer (cfr. Art.72 van dit besluit) De vermelding van welk gedeelte van de opdracht aan één of meerdere onderaannemers zal worden toevertrouwd, is verplichtend, en bij het ontbreken ervan kan de inschrijver en zijn inschrijving uitgesloten worden, indien voor de selectie van de inschrijver de draagkracht van de onderaannemer bepalend is geweest. In dit geval dient de opdracht uitgevoerd te worden met de aangegeven onderaannemer(s). 3.6 Art. 13 Prijsvaststelling - aanvulling Het betreft hier een opdracht tegen prijslijst: de op te geven eenheidsprijzen zijn forfaitair, de opgegeven of op te geven hoeveelheden zijn vermoedelijk. De afrekening zal gebeuren op basis van werkelijk uitgevoerde hoeveelheden. Er dient opgemerkt dat het geven van een eenheidsprijs in staffels niet toegelaten is. 3.7 Art.14 Informatie - aanvullend De bij Pidpa van toepassing zijnde eisen ivm Preventie en bescherming en milieu zijn terug te vinden op : https://www.pidpa.be/sites/www.pidpa.be/files/bestanden/eisen_pidpa_preventie_en_bescherming_en_mili eu.pdf Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver dat hij bij het opstellen van zijn offerte rekening heeft gehouden met de verplichtingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar de prestaties worden uitgevoerd. 3.8 Art.16 Heffingen aanvullend/vervangend De eenheidsprijzen dienen te zijn opgegeven excl. B.T.W. 3.9 Art.18 Keurings- en opleveringskosten - Keuringskosten: zie Art.42 K.B. van 14 januari Opleveringskosten: zie Art.130 K.B. van 14 januari Art.19 Zijn inbegrepen in de prijs aanvullend Voor leveringen Alle kosten, metingen en prestaties die inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht met inbegrip van verzekeringen, e.d. Meer bepaald gaat het hier over: - De goederen dienen franco geleverd te worden, d.i. in de opgegeven prijzen dient de levering ter plaatste te zijn begrepen ; - Extra hardware en software, tijdelijk nodig bij het uitvoeren van de migratie naar de nieuwe controllers 3.11 Art. 20 Prijsherziening aanvullend/vervangend Een herziening van de prijzen wordt toegepast na het verstrijken van de jaarlijkse einddatum (d.i. 1 of meerdere kalenderjaren na de startdatum vermeld in de sluiting van de opdracht). De nieuwe eenheidsprijzen zijn dan van toepassing op de nieuwe bestellingen die vanaf die datum worden geplaatst (ongeacht de leveringsdatum). De herziening van de eenheidsprijzen wordt max. één maal per jaar toegepast. Deze eenheidsprijzen zijn geldig voor het volledige volgende jaar. De prijsherziening voor support wordt berekend met volgende formule: p = P [ 0,8 s/s + 0,2 ] Waarbij: - p= de aangepaste eenheidsprijs; - P= de eenheidsprijs opgegeven bij de inschrijving; Project nr. C bestek pagina 9 van 30

10 - S= de consumptie-index van toepassing op het ogenblik van de datum, vastgesteld voor het openen van de inschrijvingen; - s= de consumptie-index van toepassing op datum van 1 december van het jaar van aanvraag tot prijsherziening. De eenheidsprijzen worden afgerond op twee cijfers na de komma. De prijsherziening voor de materialen wordt berekend op basis van brutoprijslijsten. De kandidaat / inschrijver bezorgt bij zijn inschrijving ( elektronisch ) de brutoprijslijsten (in EURO) met vermelding van de geldende korting( en ). De brutoprijslijsten moeten minimaal een prijsgeldigheid hebben van 1 jaar. Wanneer de geldigheidstermijn verstreken is stuurt de opdrachtnemer elektronisch de nieuwe prijslijsten toe. De opgegeven kortingen blijven de volledige contractduur geldig Art.21 Prijsonderzoek aanvullend Art.21-1 De inschrijver dient alle in het bestek en in de samenvattende opmeting / inventaris gevraagde inlichtingen om het onderzoek van de prijzen mogelijk te maken, bij zijn offerte te voegen Art.21-2 De opdrachtgever heeft het recht één of meerdere personen aan te wijzen, die de boekhoudkundige stukken verifiëren en ter plaatse onderzoeken uitvoeren om de juistheid van de door de inschrijver verstrekte inlichtingen te onderzoeken Art.21-3 Deze paragraaf is eveneens van toepassing op de onderhandelingsprocedure Art.47 Termijnen voor ontvangst aanvragen tot deelneming / offertes Vooraleer prijs in te dienen, is de inschrijver verplicht de toestand ter plaatse na te zien om een perfecte kennis te hebben van de voorwaarden van zijn aanneming. Dit betreft een verplicht plaatsbezoek De inschrijver dient voorafgaandelijk een afspraak te maken met Dhr. J. Boven op het nr. 03/ Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver dat hij bij het opstellen van zijn offerte rekening heeft gehouden met de toestand ter plaatse Art.58 Taal van de aanvraag tot deelneming / offerte - aanvullend De aanvraag tot deelneming / offerte dient in het Nederlands te worden gesteld. Pidpa behoudt zich het recht voor aan de inschrijver de vertaling te vragen van bepaalde documenten die als bijlage aan de aanvraag tot deelneming / offerte werden toegevoegd en niet in het Nederlands werden opgesteld. Pidpa bepaalt de termijn die haar redelijk lijkt voor het opvragen van de vertaling Art.62 Verbintenistermijn vervangend/wijzigend De verbintenistermijn bedraagt voor deze opdracht 90 kalenderdagen Art.63 Selectie kandidaten en inschrijvers wijzigend/aanvullend Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de kandidaat/inschrijver op erewoord dat: - Hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 66 tot 71 van dit besluit; - Hij voldaan heeft aan de bepalingen van artikelen 66 tot 71 van dit besluit Elke wijziging in zijn situatie dient onmiddellijk aan Pidpa te worden gemeld. Pidpa kan op elk moment in de procedure de gevraagde inlichtingen en documenten opeisen. Een onjuiste verklaring kan de niet-selectie van een kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben. Project nr. C bestek pagina 10 van 30

11 Het niet verstrekken van de gevraagde inlichtingen/documenten kan de niet-selectie van de kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben Art.65 Administratieve vereenvoudiging aanvullend/wijzigend Art.65-2 Indien de kandidaat of inschrijver zich beroept op dit artikel om de gevraagde inlichtingen en documenten ivm de selectievoorwaarden niet bij te voegen, dient uitdrukkelijk te worden verwezen naar de voorgaande procedure (projectnr, omschrijving) Art.66 Toegangsrecht aanvullend Uitsluiting na toepassing van Art.47 2 van het K.B. van 14 januari 2013 Onverminderd de bepalingen van dit artikel zullen bovendien worden uitgesloten van deelname aan de opdracht (zowel als opdrachtnemer, als onderaannemer, als entiteit waarop een kandidaat/inschrijver zich beroept cfr. Art.72, als deelnemer aan een combinatie cfr. Art.72) die aannemers, leveranciers, dienstverleners waarop de ambtshalve maatregelen zoals voorzien in Art.47 2 van het K.B. van 14 januari 2013 werden toegepast, en dit gedurende de laatste vijf jaar (te rekenen vanaf datum opening/ontvangst offertes). De toepassing van de ambtshalve maatregelen kan zowel slaan op zijn hoedanigheid als opdrachtnemer, als onderaannemer of als deelnemer aan een combinatie. Deze bepaling is eveneens van toepassing indien dezelfde ambtshalve maatregelen werden toegepast ihkv Art.20 6 van de Bijlage aan het KB van 26 september 1996 (algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten). Deze bepaling geldt onverkort voor alle aannemers, leveranciers, dienstverleners ongeacht of zij al dan niet in rechte de toepassing van de ambtshalve maatregel betwisten, tenzij er vóór het verstrijken van de uiterste datum van indiening van de kandidaturen/offertes een vonnis of arrest met kracht van gewijsde voorhanden is, houdende dat die ambtshalve maatregel onterecht werd toegepast Uitsluiting na ongunstige evaluatie Zie aanvullingen aan Art.39 K.B. van 14 januari Art.67 R.S.Z. aanvullend De kandidaat/inschrijver dient in zijn offerte de nationaliteit aan te geven van de personeelsleden die hij voor deze opdracht tewerkstelt. Een geldig attest overeenkomstig dit artikel dient bij de offerte gevoegd Art.72 Andere entiteiten & combinatie van kandidaten/inschrijvers - aanvullend/wijzigend Art.72 Andere entiteiten Indien de kandidaat/inschrijver zich voor deze opdracht wenst te beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, dient dit uitdrukkelijk te worden vermeld in een aparte nota. In deze nota dient minstens vermeld/aangevuld te worden met: - Naam, adres, rechtsvorm van deze andere entiteit(en); - De (juridische) band tussen de kandidaat/inschrijver en andere entiteit(en); - De noodzakelijke middelen aangebracht door de andere entiteit waarover de kandidaat/inschrijver zal kunnen beschikken bij de uitvoering van de opdracht; - Door alle partijen gehandtekende verbintenis, zoals bedoeld in dit artikel, tussen kandidaat/inschrijver en andere entiteit(en). Project nr. C bestek pagina 11 van 30

12 De bijgevoegde gehandtekende verbintenis geldt tevens als verklaring op erewoord dat de andere entiteit: - zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 66 tot 71 van dit besluit (met aanvullingen zoals opgenomen in dit bestek); - voldaan heeft aan de bepalingen van artikelen 66 tot 71 van dit besluit. Het is de kandidaat/inschrijver niet toegelaten een beroep te doen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer: - aan deze laatste het toegangsrecht is ontzegd op grond van artikel 21 van de Wet; - deze zich bevinden in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 66 tot 71 van dit besluit (met aanvullingen zoals opgenomen in dit bestek). Elke wijziging in deze situatie dient onmiddellijk aan Pidpa te worden gemeld. Pidpa kan op elk moment in de procedure de gevraagde inlichtingen en documenten opeisen. Een onjuiste verklaring kan de niet-selectie van een kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben. Het niet verstrekken van de gevraagde inlichtingen/documenten kan de niet-selectie van de kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben Art.72 Combinatie van kandidaten/inschrijvers Indien de kandidaat/inschrijver bestaat uit een combinatie van kandidaten/inschrijvers, dient dit uitdrukkelijk te worden vermeld in een aparte nota. In deze nota dient minstens vermeld/aangevuld te worden met: - Naam, adres, rechtsvorm van elk van de deelnemers aan de combinatie; - De (juridische) band tussen de deelnemers aan de combinatie; - De noodzakelijke middelen aangebracht door elke deelnemer aan de combinatie en waarover de combinatie zal kunnen beschikken bij de uitvoering van de opdracht; - Door elke deelnemer aan de combinatie gehandtekende verbintenis, zoals bedoeld in dit artikel. De bijgevoegde gehandtekende verbintenis geldt tevens als verklaring op erewoord dat elke deelnemer aan de combinatie: - zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 66 tot 71 van dit besluit (met aanvullingen zoals opgenomen in dit bestek); - voldaan heeft aan de bepalingen van artikelen 66 tot 71 van dit besluit. Een combinatie van kandidaten/inschrijvers kan worden uitgesloten indien één of meerdere deelnemers aan de combinatie: - aan deze laatste het toegangsrecht is ontzegd op grond van artikel 21 van de Wet; - deze zich bevinden in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 66 tot 71 van dit besluit (met aanvullingen zoals opgenomen in dit bestek). Elke wijziging in deze situatie dient onmiddellijk aan Pidpa te worden gemeld. Pidpa kan op elk moment in de procedure de gevraagde inlichtingen en documenten opeisen. Een onjuiste verklaring kan de niet-selectie van een kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben. Het niet verstrekken van de gevraagde inlichtingen/documenten kan de niet-selectie van de kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben Art.77 Kwalitatieve selectie Milieubeheer aanvullend Op deze opdracht zijn de algemene bepalingen van Pidpa i.v.m. milieuaspecten van toepassing. Deze zijn terug te vinden op: u.pdf Project nr. C bestek pagina 12 van 30

13 3.22 Afdeling 3 Kwalitatieve selectie aanvullend De kandidaat/inschrijver voegt verplicht volgende inlichtingen bij - Alle nutttige informatie mbt de uitsluitings- en gunningscriteria 3.23 Art.80 Inhoud van de offerte wijzigend/aanvullend Er dient op gewezen dat het offertedossier dient samengesteld zoals aangegeven. Elk document dient te verwijzen naar het projectnummer en naar het artikel uit het bestek waarop het betrekking heeft. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het gebruik van een verklarende nota met algemene opmerkingen/aanvullingen/afwijkingen t.o.v. dit bijzonder bestek. Pidpa behoudt zich het recht voor om, in het kader van de onderhandelingsprocedure, de inhoud van deze verklarende nota geheel of gedeeltelijk te aanvaarden. Het niet verstrekken van de gevraagde inlichtingen/documenten in de juiste vorm kan de niet-selectie van de inschrijver tot gevolg hebben. Er dient vermeld dat noch een kandidaat/inschrijver, noch een combinatie van verschillende kandidaten/inschrijvers, een naam zal aannemen mbt de uit te voeren opdracht en evenmin een inschrijving zal doen in de Kruispuntbank, met/onder een naam die 'Pidpa' omvat of enige verwarring met Pidpa o.v. zou kunnen geven Art.81 Handtekeningen aanvullend Indien de ondertekening gebeurt door een gemachtigde waarvan de bevoegdheid blijkt uit een publicatie in het Belgisch Staatsblad, is een verwijzing naar het nummer van de bijlage van het B.S. voldoende als bewijs van bevoegdheid. Zo niet dient een afschrift van de volmacht bij de offerte te zijn bijgevoegd Art.83 Inventaris De opgegeven hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden en zijn geenszins bindend voor Pidpa. Zij mogen niet verbeterd worden Art.84 Voorrangsvolgorde documenten wijzigend/aanvullend Op deze opdracht zijn volgende documenten en de erin opgenomen verwijzingen van toepassing: - Wijzigingsbevelen, richtlijnen, verduidelijkingen en bijkomende tekeningen gegeven door de opdrachtgever; - De sluiting van de opdracht en bepaling aanvangsdatum; - In voorkomende geval: de op het einde van de onderhandelingsrondes opgestelde nota met weergave van het resultaat van de onderhandeling; - De berichten en rechtzettingen, tijdig en op dezelfde wijze als de bekendmaking van de opdracht aangekondigd; - Onderhavig bestek en samenvattende opmeting/inventaris; - De inschrijving, net als alle latere plannen of documenten door de opdrachtnemer opgesteld in zoverre zij werden goedgekeurd door de opdrachtgever. Deze documenten dienen geïnterpreteerd te worden, het ene in functie van het andere. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende documenten heeft het eerstgenoemde voorrang op het volgende en dit volgens de volgorde van bovenstaande lijst, evenwel, in geval van tegenstrijdigheid tussen de plans en de bestekken gelden de aanduidingen van de plans Art.87 Prijsopgave aanvullend/wijzigend Enkel het totale offertebedrag dient voluit te worden geschreven. Project nr. C bestek pagina 13 van 30

14 De eenheidsprijzen dienen opgegeven met maximaal 2 cijfers na de komma. Indien dit niet het geval is zal Pidpa de 3 e en volgende cijfers na de komma als niet geschreven beschouwen. De totaalbedragen van iedere post dienen te worden afgerond op de tweede decimaal naar boven of naar beneden Art.105 Zijn eveneens toepasselijk op deze opdracht Volgende artikelen van dit K.B. en aanvullingen in dit bestek worden toepasselijk gemaakt. - Art Volledig hoofdstuk 5 Art = bijkomende bepalingen ivm kwalitatieve selectie - Volledig hoofdstuk 6 met uitzondering van art Art.107 Indiening offerte aanvullend/wijzigend De kandidaturen/inschrijvingen moeten worden gericht aan Pidpa o.v. (Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen) en moeten in een dubbele omslag gestoken zijn, allebei met de vermelding van - Kandidaatstelling / Offerte voor C raamovereenkomst voor levering van opslagcapaciteit met onderhoudscontract periode Datum van de ontvangst van de documenten. De kandidaturen/offertes worden ingewacht op het hoofdkantoor van Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen op 14 november 2014 om 11:00 uur. 4 K.B. van 14 januari 2013 K.B. algemene uitvoeringsregels 4.1 Art.5 Toepassingsgebied - wijzigend In het kader van de administratieve vereenvoudiging en gelijkschakeling van procedures binnen Pidpa is dit K.B. volledig van toepassing op alle opdrachten vanaf EUR. 4.2 Art.11 Leidend ambtenaar - aanvullend Medewerker Pidpa als leidend ambtenaar Alle medewerkers van Pidpa kunnen optreden als leidend ambtenaar. De contactpersoon voor deze opdracht zal meegedeeld worden bij de sluiting van de opdracht. De opdrachtnemer richt zich bij voorkeur tot deze persoon in zijn contacten met Pidpa. 4.3 Art.12 Onderaannemers - aanvullend Zie ook Art.12 K.B. van 16 juli 2012 en aanvullende bepalingen in dit bestek 4.4 Art.23 Wederzijdse bijstand en waarborg - aanvullend De kandidaat/inschrijver geeft in zijn offerte aan welke schikkingen en/of formaliteiten zijn getroffen ivm het vrijwaren van de rechten van de opdrachtgever tov een derde. 4.5 Art.24 Verzekeringen Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver dat hij voldaan heeft aan de bepalingen van dit artikel, en dit op het vlak van de aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van deze opdracht. Op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever dienen de verzekeringsattesten te worden overgemaakt Art.25 Borgtocht - aanvullend De borgtocht voor deze opdracht bedraagt 5% van de totale waarde van het toegewezen bedrag (over de volledige looptijd). De borgtocht moet worden gesteld op naam van Pidpa o.v. en het bewijs ervan moet verstuurd worden aan het adres van de opdrachtgever. Project nr. C bestek pagina 14 van 30

15 4.7 Art.26 Aard van de borgtocht aanvullend Indien, in het bewijs van de gestelde borgtocht, afwijkingen tov de bepalingen van dit bestek omtrent het stellen of vrijgeven van de borgtocht, zijn opgenomen, zullen deze als niet geschreven worden beschouwd. De bepalingen van Art.29 van dit besluit zijn aldus onverminderd van toepassing. 4.8 Art.30 Rechten van de opdrachtgever op de borgtocht aanvullend Vermits de gestelde borgtocht als waarborg voor een niet correcte, of een niet volledige uitvoering werd gesteld, houdt de opdrachtgever in eerste instantie de onder meer van ambtswege haar toekomende sommen van de op de opdracht verschuldigde bedragen af. Bij ontstentenis van op de opdracht verschuldigde bedragen zal de opdrachtgever de onder meer van ambtswege haar toekomende sommen afhouden van de borgtocht. 4.9 Art.35 Documenten opdracht Bij de sluiting van de opdracht zal aan de opdrachtnemer worden overgemaakt (in één exemplaar): - Brief sluiting opdracht; - De opdrachtdocumenten; - In voorkomende geval: de op het einde van de onderhandelingsrondes opgestelde nota met weergave van het resultaat van de onderhandeling; - Nummer contractbon Art.39 Controle en toezicht aanvullend Voor de opvolging van haar opdrachtnemers gebruikt Pidpa een evaluatiesysteem Doelstelling evaluatiesysteem Volgende opdrachtnemers die voor Pidpa opdrachten uitvoeren, zullen worden onderworpen aan de hierna beschreven evaluatieprocedure: - Opdrachtnemers met een facturatiebedrag van meer dan EUR per semester zullen halfjaarlijks worden beoordeeld; - Opdrachtnemers met een facturatiebedrag van meer dan EUR per jaar zullen jaarlijks worden beoordeeld; - Bovendien behoudt Pidpa zich het recht voor om dit evaluatiesysteem toe te passen wanneer dit nuttig wordt geacht en dit op elke opdracht voor leveringen/diensten of op elke opdrachtnemer (in afwijking van bovenstaande bepalingen). Wanneer Pidpa het evaluatiesysteem in dit geval wenst toe te passen, zal de opdrachtnemer hiervan, ten laatste bij de sluiting van de opdracht, worden verwittigd. Wanneer de opdracht wordt uitgevoerd door een combinatie van opdrachtnemers, zal het evaluatiesysteem worden toegepast op de combinatie ongeacht welke deelnemer eraan eventueel zou aanleiding geven tot een negatieve evaluatie. Het doel hiervan is kwaliteitsverbetering tot stand te brengen. Die opdrachtnemers die twee opeenvolgende ongunstige evaluaties (minder dan 60%) hebben gekregen (zowel in de hoedanigheid van hoofdaannemer als van deelnemer aan een combinatie die geen gunstige evaluatie heeft gekregen) kunnen gedurende een periode van drie jaar (te rekenen vanaf de betekening van de 2e evaluatie) van deelname aan elke procedure worden geweerd, ook als onderaannemer. De offertes aangeboden door een combinatie waarvan een deelnemer zich in bovenstaande situatie bevindt, zullen eveneens worden geweerd. Deze bepaling geldt onverkort voor alle opdrachtnemers, ongeacht of zij al dan niet in rechte de evaluatie betwisten, tenzij er vóór het verstrijken van de uiterste datum van indiening van de offertes een vonnis of arrest met kracht van gewijsde voorhanden is, houdende dat die evaluatie onterecht werd toegepast. Project nr. C bestek pagina 15 van 30

16 Basiscriteria van de evaluatie Algemeen wordt aandacht besteed aan zowel een operationele beoordeling (administratieve, product- en leveringskwaliteit of kwaliteit dienstverlening) als een samenwerkingsbeoordeling Deze aandachtspunten zijn onontbeerlijk in een goede relatie met Pidpa Beoordelingscriteria leveranciers I. OPERATIONELE BEOORDELING ADMINISTRATIEVE KWALITEIT 1Offertes ("Inschrijvingsbiljet") zijn duidelijk en volledig ingevuld 1 2Niet correcte facturen (in% van aantal facturen) 2 3Past Leverancier maandelijkse facturatie toe? (Y/N) 2 PRODUKT KWALITEIT 4Heeft leverancier een kwaliteitssysteem? 3 5Kwalitatieve incidenten (aantal) 3 6Kostprijs ERNSTIGE kwalitatieve incidenten ( ) 3 LEVERINGS KWALITEIT 7Leveringsflexibiliteit 2 8Niet tijdige leveringen ( in % van aantal leveringen ) 3 II. SAMENWERKINGSBEOORDELING Bereid en kundig om te zoeken naar alternatieven of oplossingen en ze aan te bieden 9(tijdens offertefase, bij problemen, ) 3 10Premium Client attitude 2 11Communicatie + communicatieniveau's (juiste contactpersonen) Evaluatie Deze lijst wordt ingevuld door een team van inkopers/gebruikers in samenspraak met het diensthoofd F-AO. Aan elk van de criteria wordt een score van 1 tot 10 gegeven. Hierbij wordt enerzijds gesteund op feiten, anderzijds op vaststellingen door Pidpa waarbij elke evaluatie van kleiner of gelijk aan 6 dient gemotiveerd te worden. Sommige criteria wegen bovendien zwaarder door in de globale beoordeling, afhankelijk van de mate waarin Pidpa belang hecht aan deze criteria. Een positieve evaluatie wordt bekomen wanneer de opdrachtnemer (zowel in de hoedanigheid van hoofdaannemer, als van deelnemer aan een combinatie die geëvalueerd wordt) minimum 60% heeft behaald. Elke evaluatie en de behaalde scores zullen met de betrokken opdrachtnemer worden besproken Art.47 Ambtshalve maatregelen aanvullend Vermits een tijdige levering van de juiste materialen absoluut noodzakelijk is voor een vlotte uitvoering van de door Pidpa ingeplande werken, behoudt Pidpa zich het recht van volgende ambtshalve maatregel voor, en dit zonder bijkomende ingebrekestelling. Na drie aanmaningen op een deelopdracht voor overschrijding van de leveringstermijn, is Pidpa gemachtigd, naast de toepassing van de boeteaanrekening, de deelbestelling, voor rekening en op kosten van de in gebreke blijvende opdrachtnemer, te verkrijgen bij een nieuwe opdrachtnemer van haar keuze en op de wijze die zij meest aangewezen acht Art.48 Overige sancties - aanvullend Zie de aanvullingen bij Art.66 van het K.B. van 16 juli Project nr. C bestek pagina 16 van 30

17 4.13 Art.67 Voorschotten Voor deze opdracht kunnen geen voorschotten aan de opdrachtnemer worden toegestaan Art.115 Gedeeltelijke bestellingen Sluiting van de opdracht - bestelbons De bestelling wordt in eerste instantie d.m.v. een contractbon en / of opdrachtbrief aan de opdrachtnemer overgemaakt voor de globale opdracht. De werkelijk te leveren hoeveelheden worden d.m.v. afroepbestelbons overgemaakt, naargelang de behoeften van Pidpa en rekening houdend met de opgegeven leveringstermijnen. Per afroep zal een afzonderlijke bestelbon worden overgemaakt. Het BESTELBONNUMMER is het refertenummer dat op alle briefwisseling en ook op de factuur moet worden vermeld (zie ook Art.127 K.B. van 14 januari 2013) Orderbevestiging Voor elke bestelling dient een orderbevestiging binnen twee weken na besteldatum bij Pidpa toe te komen. Vermeldingen, verkoopsvoorwaarden en bepalingen op de orderbevestiging die afwijken van de bepalingen van onderhavig bestek, worden als niet-bestaand beschouwd Afleveringsnota / Verzendingsborderel Een levering wordt slechts aanvaard indien een afleveringsnota/verzendingsborderel ter ondertekening wordt afgegeven aan de afgevaardigde van Pidpa. Hierop worden minstens vermeld : bestelbonnummer(s) Pidpa, het aantal bestelde en geleverde materialen. Leveringen zonder dergelijk document worden, voor de berekening van eventuele boetes, slechts als geleverd beschouwd op de datum van het verkrijgen van de afleveringsnota/verzendingsborderel met vermelding van het bestelbonnummer. De ondertekening door de afgevaardigde van Pidpa dient te worden beschouwd onder voorbehoud van nazicht (zie Art.120 K.B. van 14 januari 2013) Art.116 Leveringstermijn De inschrijver zal, op straffe van nietigheid van zijn offerte, een door hem gegarandeerde maximum leveringstermijn invullen (op te geven in kalenderdagen). De leveringstermijn is bindend en geldt vanaf de eerste werkdag na verzending van de afroep-bestelbon. De termijn nodig voor de uitvoering van een eventuele keuring in de fabriek of magazijn leverancier dient in deze leveringstermijn begrepen te zijn (max. termijn uitvoering keuring na aanvraag te rekenen op 14 kalenderdagen). De inschrijver is zodanig georganiseerd dat hij na toewijzing van de opdracht ervoor zorgt dat de opgegeven leveringstermijn steeds kan gerespecteerd worden. Indien de opstarttermijn (= bij eerste bestelling) voor een bepaald materiaal afwijkt van de leveringstermijn, dient dit uitdrukkelijk te worden vermeld (zie Deel 3: Offertedossier -> Inventaris -> Inventaris-voorraad -> leveringstermijn bij opstart, diskette). De inschrijver vult de hoeveelheid aan materialen die hij - in voorkomend geval - op voorraad houdt voor Pidpa in (zie Deel 3: Offertedossier -> Inventaris -> Inventaris-voorraad -> hoeveelheid permanent in voorraad voor Pidpa, diskette). Bij het begin van elk kalenderjaar dient de opdrachtnemer de jaarlijkse vakanties (sluitingsdagen) van meer dan 1 week door te geven Art.117 Te leveren hoeveelheden - aanvullend De in de inventaris opgegeven hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden. De bepalingen van dit artikel zijn op deze opdracht niet van toepassing. Project nr. C bestek pagina 17 van 30

18 4.17 Art.118 Leveringsmodaliteiten De opdrachtnemer zal de goederen voor levering aanbieden te 2018 Antwerpen Desguinlei 246, te 2280 Grobbendonk, Vierselsebaan 5, of te 2200 Herentals Haanheuvel 7, dit afhankelijk van de vooropgestelde gebruikslocatie. Openingstijden kantoren: 9-12 uur en 13:30-16:00 uur. In ieder geval zal de leveringsplaats zich in de provincie Antwerpen bevinden Art.120 Nazicht van de levering op de leveringsplaats aanvullend/wijzigend Zonder opmerkingen Indien binnen de verificatietermijn zoals vastgesteld in dit artikel geen opmerkingen worden overgemaakt aan de opdrachtnemer, wordt de deellevering stilzwijgend beschouwd als voorlopig opgeleverd zonder opmerkingen Met opmerkingen Indien er wel opmerkingen worden geformuleerd, worden deze elektronisch meegedeeld cfr. Art.5 van het K.B. van 16 juli De verificatietermijn (en daarmee samenhangend de voorlopige oplevering) cfr. dit besluit wordt opgeschort en begint opnieuw te lopen vanaf het ogenblik van aanvaarden van de oplossing van de opmerkingen. Zolang niet voldaan is aan de opmerkingen, blijft de leveringstermijn doorlopen Proces-verbaal Noch voor het aanvaarden zonder opmerkingen, noch voor het niet-aanvaarden van de leveringen wordt een proces-verbaal opgemaakt door de opdrachtgever Waarborgtermijn De waarborgtermijn begint te lopen vanaf het einde van de verificatietermijn Art.121 Wijzigingen aan de opdracht De opdracht is te beschouwen als een raamovereenkomst. Het bepaalde in dit artikel op het vlak van de verhoging of verlaging van de prijs van de opdracht of op het stuk van de verhoging of verlaging van de vermoedelijke hoeveelheden per post is niet van toepassing Art.123 Vertragingsboetes Vermits de leveringstermijn een gunningscriterium is wordt de maximum vertragingsboete op 10% gezet van de waarde van de leveringen met dezelfde vertraging. Aangezien de herziening van de oorspronkelijke eenheidsprijzen de waarde van de te laat geleverde materialen mee bepalen, zijn eveneens de herzieningen zoals toegepast cfr. Art.20 K.B. 16 juli 2012, inbegrepen voor de berekening van de eventuele vertragingsboete Art.127 Betalingen De betaling gebeurt binnen de 30 dagen na ontvangst factuur voor zover de goederen zonder opmerking werden ontvangen. Indien er, in het kader van het nazicht van de leveringen (cfr. Art.120 van dit K.B.) opmerkingen werden geformuleerd, wordt de betaling van de volledige factuur waarin de betrokken leveringen zijn opgenomen, geblokkeerd tot aan de opmerkingen werd voldaan. De factuur dient minimum volgende gegevens te vermelden: - Bestelbonnummer. - Artikelnummer Pidpa (in voorkomend geval), omschrijving goederen, hoeveelheden, eenheidsprijzen, totaalprijzen. - Datum van levering van de goederen. Project nr. C bestek pagina 18 van 30

19 Zonder vermelding hiervan wordt de factuur als niet-regelmatig opgesteld beschouwd en Pidpa kan deze weigeren. De inschrijver geeft in zijn offerte aan met welke frequentie hij de support factureert Art.131 Oplevering op de leveringsplaats Voor deze opdracht wordt een enkel een voorlopige oplevering op de leveringsplaats voorzien: zie Art.120 K.B. van 14 januari Art.133 Vrijgave van de borgtocht aanvullend De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na voorlopige oplevering van de laatste deellevering en dit na aftrek van de sommen die de opdrachtnemer eventueel aan de opdrachtgever verschuldigd is Art.134 Waarborgtermijn aanvullend Waarborgtermijn is geen gunningscriterium De waarborgtermijn voor de geleverde goederen bedraagt 5 jaar. Bij het vaststellen door de opdrachtgever van verborgen gebreken gedurende deze termijn dient de opdrachtnemer deze goederen zonder verwijl te vervangen. Voor de vervangen goederen wordt een nieuwe waarborgtermijn ingesteld Art.135 Definitieve oplevering - aanvullend De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn voor de laatst geleverde goederen binnen deze opdracht. 5 Wet van 17 juni 2013 Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten 5.1 Art Kennisgeving gemotiveerde beslissing In het kader van de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing zullen alle detailscores per inschrijving (in voorkomend geval) aan elke inschrijver worden meegedeeld tenzij één van de inschrijvers hierover uitdrukkelijk voorbehoud maakt (via een bij de offerte gevoegde nota). In dit laatste geval zullen enkel de totaalscores worden meegedeeld én de detailscore van de eigen inschrijving. Project nr. C bestek pagina 19 van 30

20 Deel 2 technische specificaties 1 Voorwerp van de opdracht Pidpa beschikt momenteel over 5 Netapp controllers. Een FAS3270AE active - active cluster in Antwerpen (HK) Een FAS3240AE active - active cluster in Grobendonk (GB) Een FAS2220 in Herentals (HR) Deze sites beschikken over volgende hoeveelheid diskcapaciteit in netto TB. HK 171TB GB 132TB HR 4,4TB De huidige controllers werden in 2011 aangekocht. De schijven werden gekocht vanaf 2008 en systematisch uitgebreid. Momenteel dringt een uitbreiding en een gedeeltelijke vernieuwing zich op. Meer specifiek: 1. Er is nood aan 50 TB extra netto opslag (25 TB voor Antwerpen en 25 TB voor Grobbendonk). 2. Een reeks schijven is te oud, vallen niet meer onder support en moeten daarom vervangen worden. 3. Een reeks schijven wordt te oud, vallen uit normaal onderhoud en moeten daarom op termijn vervangen worden. 4. De controllers gaan uit normaal onderhoud en moeten vervangen worden. Er moeten recentere, krachtigere modellen in de plaats komen om de toenemende datastroom te kunnen verwerken. De inschrijver verbindt zich tot het leveren, installeren en migreren van de SAN omgeving voor de computerzaal te HK, GB en HR. De inschrijver verbindt zich tot het leveren en installeren van de nodige uitbreidingen wat betreft diskcapaciteit (inclusief vervanging van disken uit onderhoud) en performantie om de continuïteit gedurende 5 jaar te garanderen. De inschrijver verbindt zich tot het 24/24 hr monitoren van de systemen, vervanging van defecte systemen binnen een 4hr interventiewindow, uitvoeren van de nodige Ontap upgrades, leveren van de nodige consultancy om de systemen optimaal te gebruiken. Alle gebruikte software componenten die beïnvloed worden door de NetApp upgrade dienen, indien nodig bijgewerkt te worden zodat deze aan de support matrix voldoen. Voor een overzicht van de gebruikte software componenten, zie punt "Huidige situatie" 2 Doelstellingen Met de invoering van nieuwe controllers en schijven wil Pidpa diverse doelstellingen bereiken. Technische limieten per controller verhogen: o FlexVol Volumes per controller = 1000 o PCIe expansion slots >= 4 o 10GbE Ports >= 4 o FCoE Target Ports >= 4 o FC initiator ports >= 8 o Sas ports >= 10 Gebruik kunnen maken van features met toegevoegde waarde (vb, non-disruptive upgrades, Quality of Service, SMB3, Storage Virtualisatie) Groei opvangen TCO optimalisatie. Vervangen van Qtree snapmirror door een andere oplossing. Project nr. C bestek pagina 20 van 30

21 Mogelijkheid tot invoer van performance acceleration zoals flash pool Samen werken met Cisco UCS omgeving. Samen werken met VMware omgeving. Samen werken met IBM 3584-L32 tapelibrary en Arcserve omgeving te Antwerpen voor het nemen van hoofdzakelijk NDMP backups. (De filers gebruiken hiervoor per filer 2 dedicated fiber poorten die geconfigureerd zijn als initiator) Samen werken met onze commvault omgeving. Vervanging van de Brocade 4100 omgeving te HK. Bij voorkeur een migratie naar de bestaande Cisco UCS omgeving. Het geheel moet erkend worden als een Flexpod omgeving. De Netapp tool LREP vervangen door iets wat werkt met de nieuwe omgeving. Deze tool wordt momenteel gebruikt om via een externe USB disk de initiele qtree snapmirror relatie van grote volumes, tussen Antwerpen en Grobbendonk op te zetten. Einddoelstelling is het bekomen van een identieke/gelijkaardige omgeving in HK en GB, dit om onze disaster recovery behoeftes te kunnen realiseren en te vereenvoudigen. 3 Productkeuze Vanuit standaardiseringsstandpunt mogen enkel NetApp of NetApp gecertifieerde producten aangeboden worden. 4 Huidige situatie 4.1 Hardware Snelle schijven zoals Fiber schijven en SAS schijven worden gebruikt als first line storage. Tragere schijven zoals SATA schijven worden gebruikt als second line storage en archive. De juiste details dienen verplicht opgevraagd te worden bij NetApp België en de verkregen informatie dient opgenomen te worden in het offertedossier. Project nr. C bestek pagina 21 van 30

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

Overheidsopdracht VAN DIENSTEN VOOR DE REALISATIE EN PUBLICATIE VAN EEN WEBSITE MET SITECORE- TECHNOLOGIE

Overheidsopdracht VAN DIENSTEN VOOR DE REALISATIE EN PUBLICATIE VAN EEN WEBSITE MET SITECORE- TECHNOLOGIE Overheidsopdracht VAN DIENSTEN VOOR DE REALISATIE EN PUBLICATIE VAN EEN WEBSITE MET SITECORE- TECHNOLOGIE Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking in België Aanbestedende overheid Partena

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP OF HUUR VAN ICT APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN.

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP EN ONDERHOUD SOFTWARE ASSET MANAGEMENT Opdrachtgevend bestuur Indienen offerte

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek nummer CD000621

Bestek nummer CD000621 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000621 Voor het

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Bestek nummer CDA002362

Bestek nummer CDA002362 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDA002362 Voor

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42 BB2013.034 BIJZONDER BESTEK VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN CONFIGURATIE VAN MONITORING AGENTS ALSOOK DE LEVERING VAN AGENTLESS LICENTIES VOOR HET DATACENTER VAN HET CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING OPENBARE AANBESTEDING LEVERINGEN LEVERING VAN ENERGIE AAN DE AQUAFIN INSTALLATIES CA/MAPO/2012/00041 RECHTZETTING Opdrachtgever Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar INHOUD HOOFDSTUK 1 - ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijzonder bestek betreffende een overheidsopdracht van diensten. OPD2015Onderhoud Netapp Hardware

Bijzonder bestek betreffende een overheidsopdracht van diensten. OPD2015Onderhoud Netapp Hardware Bijzonder bestek betreffende een overheidsopdracht van diensten OPD2015Onderhoud Netapp Hardware Het verlenen van onderhoud voor een periode van 36 maanden op hardwarecomponenten van het merk Netapp met

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG PG1231-00286 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN RAGHENO PARK

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur: Vzw Hospilim Gebouw BioVille Agoralaan A bis B-3590 Diepenbeek Maatschappelijke zetel: Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Nadere informatie