Project nr. C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project nr. C-15-031"

Transcriptie

1 7 augustus Desguinlei Antwerpen T F IBAN: BE BIC: GKCCBEBB BESTEK Raamovereenkomst voor levering van opslagcapaciteit met onderhoudscontract - periode Project nr. C Onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke bekendmaking Ontvangst offertes : 14 november 2014 om uur Opdrachthoudende vereniging intergemeentelijk samenwerkingsverband in de zin van het decreet van 6 juli Project nr. C bestek pagina 1 van 30

2 Inhoudsopgave BESTEK... 1 Deel 1 administratieve bepalingen Van toepassing zijnde wetgeving Wet van 15 juni Overheidsopdrachten Art.2 Aanbestedende overheid - aanvullend Art.7 Betalingen - wijzigend Art.32 Raamovereenkomst - aanvullend Art.41 Technische specificaties Art.42 Sociale en fiscale verplichtingen - aanvullend Art.53 Gunningswijze - vervangend Gunningswijze - vervangend Gunningscriteria Art.73 Werken, leveringen, diensten - aanvullend K.B. van 16 juli 2012 K.B. plaatsing speciale sectoren Art.5 Elektronische middelen aanvullend Art.8 Technische specificaties - aanvullend Art.9 Varianten - aanvullend Vrije variante Art.10 Opties - aanvullend Vrije optie(s) Art.12 Onderaannemers aanvullend Worden bedoeld met onderaannemers Algemene bepalingen Facultatief in te zetten onderaannemers Verplicht in te zetten onderaannemers Art. 13 Prijsvaststelling - aanvulling Art.14 Informatie - aanvullend Art.16 Heffingen aanvullend/vervangend Art.18 Keurings- en opleveringskosten Art.19 Zijn inbegrepen in de prijs aanvullend Voor leveringen Art. 20 Prijsherziening aanvullend/vervangend Art.21 Prijsonderzoek aanvullend Art Art Art Art.47 Termijnen voor ontvangst aanvragen tot deelneming / offertes Art.58 Taal van de aanvraag tot deelneming / offerte - aanvullend Art.62 Verbintenistermijn vervangend/wijzigend Art.63 Selectie kandidaten en inschrijvers wijzigend/aanvullend Art.65 Administratieve vereenvoudiging aanvullend/wijzigend Art Art.66 Toegangsrecht aanvullend Uitsluiting na toepassing van Art.47 2 van het K.B. van 14 januari Uitsluiting na ongunstige evaluatie Art.67 R.S.Z. aanvullend Art.72 Andere entiteiten & combinatie van kandidaten/inschrijvers - aanvullend/wijzigend Art.72 Andere entiteiten Art.72 Combinatie van kandidaten/inschrijvers Art.77 Kwalitatieve selectie Milieubeheer aanvullend Afdeling 3 Kwalitatieve selectie aanvullend Art.80 Inhoud van de offerte wijzigend/aanvullend Project nr. C bestek pagina 2 van 30

3 3.24 Art.81 Handtekeningen aanvullend Art.83 Inventaris Art.84 Voorrangsvolgorde documenten wijzigend/aanvullend Art.87 Prijsopgave aanvullend/wijzigend Art.105 Zijn eveneens toepasselijk op deze opdracht Art.107 Indiening offerte aanvullend/wijzigend K.B. van 14 januari 2013 K.B. algemene uitvoeringsregels Art.5 Toepassingsgebied - wijzigend Art.11 Leidend ambtenaar - aanvullend Medewerker Pidpa als leidend ambtenaar Art.12 Onderaannemers - aanvullend Art.23 Wederzijdse bijstand en waarborg - aanvullend Art.24 Verzekeringen Art.25 Borgtocht - aanvullend Art.26 Aard van de borgtocht aanvullend Art.30 Rechten van de opdrachtgever op de borgtocht aanvullend Art.35 Documenten opdracht Art.39 Controle en toezicht aanvullend Doelstelling evaluatiesysteem Basiscriteria van de evaluatie Beoordelingscriteria leveranciers Evaluatie Art.47 Ambtshalve maatregelen aanvullend Art.48 Overige sancties - aanvullend Art.67 Voorschotten Art.115 Gedeeltelijke bestellingen Sluiting van de opdracht - bestelbons Orderbevestiging Afleveringsnota / Verzendingsborderel Art.116 Leveringstermijn Art.117 Te leveren hoeveelheden - aanvullend Art.118 Leveringsmodaliteiten Art.120 Nazicht van de levering op de leveringsplaats aanvullend/wijzigend Zonder opmerkingen Met opmerkingen Proces-verbaal Waarborgtermijn Art.121 Wijzigingen aan de opdracht Art.123 Vertragingsboetes Art.127 Betalingen Art.131 Oplevering op de leveringsplaats Art.133 Vrijgave van de borgtocht aanvullend Art.134 Waarborgtermijn aanvullend Waarborgtermijn is geen gunningscriterium Art.135 Definitieve oplevering - aanvullend Wet van 17 juni 2013 Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten Art Kennisgeving gemotiveerde beslissing Deel 2 technische specificaties Voorwerp van de opdracht Doelstellingen Productkeuze Huidige situatie Hardware Software Project nr. C bestek pagina 3 van 30

4 5 Nieuwe situatie Prijzen Performantie garantie Verantwoordelijkheid en onderhoud Timing Opleiding en ervaring Deel 3 Offertedossier project nr. C Algemene inlichtingen Inschrijver Inschrijving Zonder percelen Checklist Checklist administratieve bepalingen Inventaris Project nr. C bestek pagina 4 van 30

5 Deel 1 administratieve bepalingen 1 Van toepassing zijnde wetgeving Goedgekeurd door het directiecomité van 8 september Op deze opdracht zijn van toepassing: - de Wet van 15 juni 2006 Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere wijzigingen. - het Koninklijk Besluit van 16 juli 2012 Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren, met inbegrip van alle latere wijzigingen. - het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met inbegrip van alle latere wijzigingen. Volgens bepalingen van Art.9 van dit besluit dient gewezen op de wijzigingen aan Art. 5, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 30, 35, 39, 47, 48, 67, 115, 116,117, 118, 120, 121, 123, 127, 131, 133, 134, de Wet van 17 juni 2013 Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere wijzigingen. de bepalingen van dit bestek. De bepalingen in dit bestek zijn - ofwel aanvullingen aan, verduidelijkingen van, aangeven van keuzemogelijkheid binnen (aangeduid met aanvullend); - ofwel wijzigingen van (aangeduid met wijzigend); - of treden in de plaats van (aangeduid met vervangend); bovengenoemde wetgeving. Indien specifieke bepalingen niet van toepassing zijn, worden ze eveneens in dit bestek opgenomen. Elke verwijzing naar de opdrachtgever of medewerkers daarvan, moet worden gelezen als een verwijzing naar Pidpa o.v., haar personeelsleden of gemachtigden. Project nr. C bestek pagina 5 van 30

6 2 Wet van 15 juni Overheidsopdrachten 2.1 Art.2 Aanbestedende overheid - aanvullend Pidpa o.v. treedt op als aanbestedende overheid. Inlichtingen kunnen worden verkregen op het hoofdkantoor van Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen (tel. 03/ ) 2.1 Art.7 Betalingen - wijzigend Aangelegde voorraden voor de uitvoering van deze opdracht komen niet in aanmerking voor betaling. 2.2 Art.32 Raamovereenkomst - aanvullend Deze opdracht betreft een raamovereenkomst. De uitvoeringstermijn bedraagt in principe 5 jaar, dit in overeenstemming met de gangbare uitvoeringstermijn voor dergelijke raamovereenkomsten. De opdracht is eenzijdig door Pidpa opzegbaar op de jaarlijkse einddatum, dit is een volledig kalenderjaar na de sluiting van de opdracht of de vorige jaarlijkse einddatum. Indien Pidpa de overeenkomst wenst te beëindigen, zal dit gebeuren bij aangetekende zending, minstens drie maanden vóór de jaarlijkse einddatum. Pidpa heeft echter de mogelijkheid om, in geval van opzeg of op het einde van de vooropgestelde uitvoeringstermijn, nog bestellingen te doen gedurende 2 maanden na de einddatum. 2.3 Art.41 Technische specificaties Zie deel twee technische specificaties 2.4 Art.42 Sociale en fiscale verplichtingen - aanvullend Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de opdrachtnemer de bepalingen van dit artikel na te leven en te doen naleven door zijn eigen onderaannemers. 2.5 Art.53 Gunningswijze - vervangend Gunningswijze - vervangend Deze opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure met bekendmaking Gunningscriteria Uitsluitingscriteria Offertes welke niet aan de volgende minimum vereisten voldoen worden uitgesloten. - 60% behalen op kwaliteitsgaranties en leverbetrouwbaarheid van de aangeboden diensten - kunnen de nodige performantie garanties aanbieden ( zie deel 2 technische specificaties punt 7 ) - kunnen opnemen van de nodige verantwoordelijkheid, consultancy en onderhoudsverplichtingen ( zie deel 2 technische specificaties punt 1 ) - kunnen voldoen aan de vooropgestelde timing ( zie deel 2 technische specificaties punt 9 ) - kunnen voldoen aan de NetApp support Matrix voor hard- en software Bij zijn offerte voegt de inschrijver een verklarende nota bij met relevante informatie i.v.m. deze uitsluitingscriteria Gunningscriteria Voor het bepalen van de economisch voordeligste offerte zal rekening worden gehouden met - 70% TCO ( oa prijs materiaal en diensten, overnamewaarde, ) Project nr. C bestek pagina 6 van 30

7 - 30% Kwaliteitsgaranties en leverbetrouwbaarheid van de aangeboden diensten ( oa partnership met NetApp en ervaring van de eigen medewerkers, stappenplan, ) Bij zijn offerte voegt de inschrijver een verklarende nota bij met relevante informatie i.v.m. deze gunningscriteria. 2.6 Art.73 Werken, leveringen, diensten - aanvullend Deze opdracht is onderworpen aan de voorschriften van toepassing op leveringen. 3 K.B. van 16 juli 2012 K.B. plaatsing speciale sectoren 3.1 Art.5 Elektronische middelen aanvullend De inschrijver wordt dringend gevraagd, naast de papieren versie, bij zijn offerte eveneens een elektronische versie van volgende documenten te voegen (op CD-rom, USB-stick, ) - het offerteformulier (in PDF- en Wordformaat) - de samenvattende opmeting / inventaris, volgens model in bijlage (in PDF- en Excelformaat). Van dit model mag niet afgeweken worden. - Alle gevraagde documenten O.a. volgende documenten zullen elektronisch worden doorgestuurd: - Door Pidpa: opmerkingen op leveringen. - Door de opdrachtnemer: factuur. Deze kan elektronisch (PDF-formaat) doorgestuurd worden naar Een papieren versie is dan niet meer noodzakelijk. De inschrijver maakt in zijn offerte uitdrukkelijk voorbehoud indien de hierboven aangeduide documenten niet in het aangeduide formaat kunnen worden doorgestuurd. De inschrijver dient in zijn offerte het adres mee te geven ifv elektronische uitwisseling van documenten. Het adres van Pidpa voor uitwisseling van elektronische documenten is voor deze opdracht 3.2 Art.8 Technische specificaties - aanvullend In het geval dat er in het tweede deel technische specificaties, specifiek verwezen wordt naar een bepaald fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze, dienen deze te worden gelezen als de vermelding of verwijzing zelf, aangevuld met "of gelijkwaardig". 3.3 Art.9 Varianten - aanvullend Vrije variante Voor deze opdracht worden vrije varianten toegestaan. In deel 2 technische specificaties wordt aangegeven aan welke minimale vereisten deze moeten beantwoorden. De in het bestek vermelde administratieve en uitvoeringsvoorwaarden gelden voor elke variante afzonderlijk. Tenzij anders vermeld. 3.4 Art.10 Opties - aanvullend Vrije optie(s) Voor deze opdracht worden vrije opties toegestaan. Alle gevraagde elementen uit het basisontwerp dienen in de basisofferte te zijn opgenomen. Ze kunnen niet als vrije optie worden aangeboden. In de offerte dienen duidelijk het voorwerp, de aard en de draagwijdte van de vrije optie(s) aangegeven te worden. Project nr. C bestek pagina 7 van 30

8 De in het bestek vermelde administratieve en uitvoeringsvoorwaarden gelden voor elke optie afzonderlijk. Tenzij anders vermeld. 3.5 Art.12 Onderaannemers aanvullend Worden bedoeld met onderaannemers - Bij leveringen: o leveranciers die in de plaats van de opdrachtnemer leveringen uitvoeren Algemene bepalingen Een weigering van een voorgestelde onderaannemer kan onder geen enkele omstandigheid aanleiding geven tot vergoeding of schadeloosstelling, noch tot weigering van uitvoering van de opdracht, noch tot verlenging van de uitvoeringstermijn. De onderaannemers dienen: - Voor leveringen & diensten: in orde zijn met de verplichtingen inzake belastingen en sociale zekerheid ihkv uitvoering overheidsopdrachten. Te bewijzen met een bijgevoegd attest. Pidpa kan, zonder ingebrekestelling, de onmiddellijke stopzetting bevelen van elke opdracht die door een niet door Pidpa goedgekeurde onderaannemer wordt uitgevoerd. In dat geval draagt de opdrachtnemer alle gevolgen van de stopzetting. De opdrachtnemer blijft in alle gevallen alleen aansprakelijk ten opzichte van Pidpa Facultatief in te zetten onderaannemers Vermelding bij offerte De inschrijvers worden verzocht om, in voorkomend geval, in hun offerte te vermelden welk gedeelte van de opdracht zij voornemens zijn aan derden in onderaanneming te geven en welke onderaannemers worden voorgesteld. Deze vermelding wordt beschouwd als een aanvraag voor het inschakelen van genoemde onderaannemers en kan gebeuren via een volledig ingevuld aanvraagformulier te downloaden via Indien, bij het sluiten van de opdracht, goedkeuring wordt verleend voor het inschakelen van vermelde onderaannemers, dient de aanvraag bij het effectief inschakelen van de onderaannemer niet meer herhaald te worden (tenzij de situatie van betrokken onderaannemer gewijzigd is). De opdrachtgever is niet verplicht de opdracht uit te voeren met de aangegeven/goedgekeurde onderaannemer(s) Niet vermeld bij de offerte Alvorens onderaannemers in te schakelen, zal de opdrachtnemer voorafgaand en schriftelijk de toelating aan Pidpa vragen. De aanvraag voor het inschakelen van onderaannemers dient te gebeuren via een volledig ingevuld formulier (online in te vullen of te downloaden via ) en dit minimum 15d VOOR het inschakelen van de betrokken onderaannemer, tenzij in geval van hoogdringendheid (te motiveren door de opdrachtnemer). Project nr. C bestek pagina 8 van 30

9 3.5.4 Verplicht in te zetten onderaannemers Bij inroepen van draagkracht van de onderaannemer (cfr. Art.72 van dit besluit) De vermelding van welk gedeelte van de opdracht aan één of meerdere onderaannemers zal worden toevertrouwd, is verplichtend, en bij het ontbreken ervan kan de inschrijver en zijn inschrijving uitgesloten worden, indien voor de selectie van de inschrijver de draagkracht van de onderaannemer bepalend is geweest. In dit geval dient de opdracht uitgevoerd te worden met de aangegeven onderaannemer(s). 3.6 Art. 13 Prijsvaststelling - aanvulling Het betreft hier een opdracht tegen prijslijst: de op te geven eenheidsprijzen zijn forfaitair, de opgegeven of op te geven hoeveelheden zijn vermoedelijk. De afrekening zal gebeuren op basis van werkelijk uitgevoerde hoeveelheden. Er dient opgemerkt dat het geven van een eenheidsprijs in staffels niet toegelaten is. 3.7 Art.14 Informatie - aanvullend De bij Pidpa van toepassing zijnde eisen ivm Preventie en bescherming en milieu zijn terug te vinden op : https://www.pidpa.be/sites/www.pidpa.be/files/bestanden/eisen_pidpa_preventie_en_bescherming_en_mili eu.pdf Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver dat hij bij het opstellen van zijn offerte rekening heeft gehouden met de verplichtingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar de prestaties worden uitgevoerd. 3.8 Art.16 Heffingen aanvullend/vervangend De eenheidsprijzen dienen te zijn opgegeven excl. B.T.W. 3.9 Art.18 Keurings- en opleveringskosten - Keuringskosten: zie Art.42 K.B. van 14 januari Opleveringskosten: zie Art.130 K.B. van 14 januari Art.19 Zijn inbegrepen in de prijs aanvullend Voor leveringen Alle kosten, metingen en prestaties die inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht met inbegrip van verzekeringen, e.d. Meer bepaald gaat het hier over: - De goederen dienen franco geleverd te worden, d.i. in de opgegeven prijzen dient de levering ter plaatste te zijn begrepen ; - Extra hardware en software, tijdelijk nodig bij het uitvoeren van de migratie naar de nieuwe controllers 3.11 Art. 20 Prijsherziening aanvullend/vervangend Een herziening van de prijzen wordt toegepast na het verstrijken van de jaarlijkse einddatum (d.i. 1 of meerdere kalenderjaren na de startdatum vermeld in de sluiting van de opdracht). De nieuwe eenheidsprijzen zijn dan van toepassing op de nieuwe bestellingen die vanaf die datum worden geplaatst (ongeacht de leveringsdatum). De herziening van de eenheidsprijzen wordt max. één maal per jaar toegepast. Deze eenheidsprijzen zijn geldig voor het volledige volgende jaar. De prijsherziening voor support wordt berekend met volgende formule: p = P [ 0,8 s/s + 0,2 ] Waarbij: - p= de aangepaste eenheidsprijs; - P= de eenheidsprijs opgegeven bij de inschrijving; Project nr. C bestek pagina 9 van 30

10 - S= de consumptie-index van toepassing op het ogenblik van de datum, vastgesteld voor het openen van de inschrijvingen; - s= de consumptie-index van toepassing op datum van 1 december van het jaar van aanvraag tot prijsherziening. De eenheidsprijzen worden afgerond op twee cijfers na de komma. De prijsherziening voor de materialen wordt berekend op basis van brutoprijslijsten. De kandidaat / inschrijver bezorgt bij zijn inschrijving ( elektronisch ) de brutoprijslijsten (in EURO) met vermelding van de geldende korting( en ). De brutoprijslijsten moeten minimaal een prijsgeldigheid hebben van 1 jaar. Wanneer de geldigheidstermijn verstreken is stuurt de opdrachtnemer elektronisch de nieuwe prijslijsten toe. De opgegeven kortingen blijven de volledige contractduur geldig Art.21 Prijsonderzoek aanvullend Art.21-1 De inschrijver dient alle in het bestek en in de samenvattende opmeting / inventaris gevraagde inlichtingen om het onderzoek van de prijzen mogelijk te maken, bij zijn offerte te voegen Art.21-2 De opdrachtgever heeft het recht één of meerdere personen aan te wijzen, die de boekhoudkundige stukken verifiëren en ter plaatse onderzoeken uitvoeren om de juistheid van de door de inschrijver verstrekte inlichtingen te onderzoeken Art.21-3 Deze paragraaf is eveneens van toepassing op de onderhandelingsprocedure Art.47 Termijnen voor ontvangst aanvragen tot deelneming / offertes Vooraleer prijs in te dienen, is de inschrijver verplicht de toestand ter plaatse na te zien om een perfecte kennis te hebben van de voorwaarden van zijn aanneming. Dit betreft een verplicht plaatsbezoek De inschrijver dient voorafgaandelijk een afspraak te maken met Dhr. J. Boven op het nr. 03/ Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver dat hij bij het opstellen van zijn offerte rekening heeft gehouden met de toestand ter plaatse Art.58 Taal van de aanvraag tot deelneming / offerte - aanvullend De aanvraag tot deelneming / offerte dient in het Nederlands te worden gesteld. Pidpa behoudt zich het recht voor aan de inschrijver de vertaling te vragen van bepaalde documenten die als bijlage aan de aanvraag tot deelneming / offerte werden toegevoegd en niet in het Nederlands werden opgesteld. Pidpa bepaalt de termijn die haar redelijk lijkt voor het opvragen van de vertaling Art.62 Verbintenistermijn vervangend/wijzigend De verbintenistermijn bedraagt voor deze opdracht 90 kalenderdagen Art.63 Selectie kandidaten en inschrijvers wijzigend/aanvullend Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de kandidaat/inschrijver op erewoord dat: - Hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 66 tot 71 van dit besluit; - Hij voldaan heeft aan de bepalingen van artikelen 66 tot 71 van dit besluit Elke wijziging in zijn situatie dient onmiddellijk aan Pidpa te worden gemeld. Pidpa kan op elk moment in de procedure de gevraagde inlichtingen en documenten opeisen. Een onjuiste verklaring kan de niet-selectie van een kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben. Project nr. C bestek pagina 10 van 30

11 Het niet verstrekken van de gevraagde inlichtingen/documenten kan de niet-selectie van de kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben Art.65 Administratieve vereenvoudiging aanvullend/wijzigend Art.65-2 Indien de kandidaat of inschrijver zich beroept op dit artikel om de gevraagde inlichtingen en documenten ivm de selectievoorwaarden niet bij te voegen, dient uitdrukkelijk te worden verwezen naar de voorgaande procedure (projectnr, omschrijving) Art.66 Toegangsrecht aanvullend Uitsluiting na toepassing van Art.47 2 van het K.B. van 14 januari 2013 Onverminderd de bepalingen van dit artikel zullen bovendien worden uitgesloten van deelname aan de opdracht (zowel als opdrachtnemer, als onderaannemer, als entiteit waarop een kandidaat/inschrijver zich beroept cfr. Art.72, als deelnemer aan een combinatie cfr. Art.72) die aannemers, leveranciers, dienstverleners waarop de ambtshalve maatregelen zoals voorzien in Art.47 2 van het K.B. van 14 januari 2013 werden toegepast, en dit gedurende de laatste vijf jaar (te rekenen vanaf datum opening/ontvangst offertes). De toepassing van de ambtshalve maatregelen kan zowel slaan op zijn hoedanigheid als opdrachtnemer, als onderaannemer of als deelnemer aan een combinatie. Deze bepaling is eveneens van toepassing indien dezelfde ambtshalve maatregelen werden toegepast ihkv Art.20 6 van de Bijlage aan het KB van 26 september 1996 (algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten). Deze bepaling geldt onverkort voor alle aannemers, leveranciers, dienstverleners ongeacht of zij al dan niet in rechte de toepassing van de ambtshalve maatregel betwisten, tenzij er vóór het verstrijken van de uiterste datum van indiening van de kandidaturen/offertes een vonnis of arrest met kracht van gewijsde voorhanden is, houdende dat die ambtshalve maatregel onterecht werd toegepast Uitsluiting na ongunstige evaluatie Zie aanvullingen aan Art.39 K.B. van 14 januari Art.67 R.S.Z. aanvullend De kandidaat/inschrijver dient in zijn offerte de nationaliteit aan te geven van de personeelsleden die hij voor deze opdracht tewerkstelt. Een geldig attest overeenkomstig dit artikel dient bij de offerte gevoegd Art.72 Andere entiteiten & combinatie van kandidaten/inschrijvers - aanvullend/wijzigend Art.72 Andere entiteiten Indien de kandidaat/inschrijver zich voor deze opdracht wenst te beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, dient dit uitdrukkelijk te worden vermeld in een aparte nota. In deze nota dient minstens vermeld/aangevuld te worden met: - Naam, adres, rechtsvorm van deze andere entiteit(en); - De (juridische) band tussen de kandidaat/inschrijver en andere entiteit(en); - De noodzakelijke middelen aangebracht door de andere entiteit waarover de kandidaat/inschrijver zal kunnen beschikken bij de uitvoering van de opdracht; - Door alle partijen gehandtekende verbintenis, zoals bedoeld in dit artikel, tussen kandidaat/inschrijver en andere entiteit(en). Project nr. C bestek pagina 11 van 30

12 De bijgevoegde gehandtekende verbintenis geldt tevens als verklaring op erewoord dat de andere entiteit: - zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 66 tot 71 van dit besluit (met aanvullingen zoals opgenomen in dit bestek); - voldaan heeft aan de bepalingen van artikelen 66 tot 71 van dit besluit. Het is de kandidaat/inschrijver niet toegelaten een beroep te doen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer: - aan deze laatste het toegangsrecht is ontzegd op grond van artikel 21 van de Wet; - deze zich bevinden in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 66 tot 71 van dit besluit (met aanvullingen zoals opgenomen in dit bestek). Elke wijziging in deze situatie dient onmiddellijk aan Pidpa te worden gemeld. Pidpa kan op elk moment in de procedure de gevraagde inlichtingen en documenten opeisen. Een onjuiste verklaring kan de niet-selectie van een kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben. Het niet verstrekken van de gevraagde inlichtingen/documenten kan de niet-selectie van de kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben Art.72 Combinatie van kandidaten/inschrijvers Indien de kandidaat/inschrijver bestaat uit een combinatie van kandidaten/inschrijvers, dient dit uitdrukkelijk te worden vermeld in een aparte nota. In deze nota dient minstens vermeld/aangevuld te worden met: - Naam, adres, rechtsvorm van elk van de deelnemers aan de combinatie; - De (juridische) band tussen de deelnemers aan de combinatie; - De noodzakelijke middelen aangebracht door elke deelnemer aan de combinatie en waarover de combinatie zal kunnen beschikken bij de uitvoering van de opdracht; - Door elke deelnemer aan de combinatie gehandtekende verbintenis, zoals bedoeld in dit artikel. De bijgevoegde gehandtekende verbintenis geldt tevens als verklaring op erewoord dat elke deelnemer aan de combinatie: - zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 66 tot 71 van dit besluit (met aanvullingen zoals opgenomen in dit bestek); - voldaan heeft aan de bepalingen van artikelen 66 tot 71 van dit besluit. Een combinatie van kandidaten/inschrijvers kan worden uitgesloten indien één of meerdere deelnemers aan de combinatie: - aan deze laatste het toegangsrecht is ontzegd op grond van artikel 21 van de Wet; - deze zich bevinden in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 66 tot 71 van dit besluit (met aanvullingen zoals opgenomen in dit bestek). Elke wijziging in deze situatie dient onmiddellijk aan Pidpa te worden gemeld. Pidpa kan op elk moment in de procedure de gevraagde inlichtingen en documenten opeisen. Een onjuiste verklaring kan de niet-selectie van een kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben. Het niet verstrekken van de gevraagde inlichtingen/documenten kan de niet-selectie van de kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben Art.77 Kwalitatieve selectie Milieubeheer aanvullend Op deze opdracht zijn de algemene bepalingen van Pidpa i.v.m. milieuaspecten van toepassing. Deze zijn terug te vinden op: u.pdf Project nr. C bestek pagina 12 van 30

13 3.22 Afdeling 3 Kwalitatieve selectie aanvullend De kandidaat/inschrijver voegt verplicht volgende inlichtingen bij - Alle nutttige informatie mbt de uitsluitings- en gunningscriteria 3.23 Art.80 Inhoud van de offerte wijzigend/aanvullend Er dient op gewezen dat het offertedossier dient samengesteld zoals aangegeven. Elk document dient te verwijzen naar het projectnummer en naar het artikel uit het bestek waarop het betrekking heeft. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het gebruik van een verklarende nota met algemene opmerkingen/aanvullingen/afwijkingen t.o.v. dit bijzonder bestek. Pidpa behoudt zich het recht voor om, in het kader van de onderhandelingsprocedure, de inhoud van deze verklarende nota geheel of gedeeltelijk te aanvaarden. Het niet verstrekken van de gevraagde inlichtingen/documenten in de juiste vorm kan de niet-selectie van de inschrijver tot gevolg hebben. Er dient vermeld dat noch een kandidaat/inschrijver, noch een combinatie van verschillende kandidaten/inschrijvers, een naam zal aannemen mbt de uit te voeren opdracht en evenmin een inschrijving zal doen in de Kruispuntbank, met/onder een naam die 'Pidpa' omvat of enige verwarring met Pidpa o.v. zou kunnen geven Art.81 Handtekeningen aanvullend Indien de ondertekening gebeurt door een gemachtigde waarvan de bevoegdheid blijkt uit een publicatie in het Belgisch Staatsblad, is een verwijzing naar het nummer van de bijlage van het B.S. voldoende als bewijs van bevoegdheid. Zo niet dient een afschrift van de volmacht bij de offerte te zijn bijgevoegd Art.83 Inventaris De opgegeven hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden en zijn geenszins bindend voor Pidpa. Zij mogen niet verbeterd worden Art.84 Voorrangsvolgorde documenten wijzigend/aanvullend Op deze opdracht zijn volgende documenten en de erin opgenomen verwijzingen van toepassing: - Wijzigingsbevelen, richtlijnen, verduidelijkingen en bijkomende tekeningen gegeven door de opdrachtgever; - De sluiting van de opdracht en bepaling aanvangsdatum; - In voorkomende geval: de op het einde van de onderhandelingsrondes opgestelde nota met weergave van het resultaat van de onderhandeling; - De berichten en rechtzettingen, tijdig en op dezelfde wijze als de bekendmaking van de opdracht aangekondigd; - Onderhavig bestek en samenvattende opmeting/inventaris; - De inschrijving, net als alle latere plannen of documenten door de opdrachtnemer opgesteld in zoverre zij werden goedgekeurd door de opdrachtgever. Deze documenten dienen geïnterpreteerd te worden, het ene in functie van het andere. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende documenten heeft het eerstgenoemde voorrang op het volgende en dit volgens de volgorde van bovenstaande lijst, evenwel, in geval van tegenstrijdigheid tussen de plans en de bestekken gelden de aanduidingen van de plans Art.87 Prijsopgave aanvullend/wijzigend Enkel het totale offertebedrag dient voluit te worden geschreven. Project nr. C bestek pagina 13 van 30

14 De eenheidsprijzen dienen opgegeven met maximaal 2 cijfers na de komma. Indien dit niet het geval is zal Pidpa de 3 e en volgende cijfers na de komma als niet geschreven beschouwen. De totaalbedragen van iedere post dienen te worden afgerond op de tweede decimaal naar boven of naar beneden Art.105 Zijn eveneens toepasselijk op deze opdracht Volgende artikelen van dit K.B. en aanvullingen in dit bestek worden toepasselijk gemaakt. - Art Volledig hoofdstuk 5 Art = bijkomende bepalingen ivm kwalitatieve selectie - Volledig hoofdstuk 6 met uitzondering van art Art.107 Indiening offerte aanvullend/wijzigend De kandidaturen/inschrijvingen moeten worden gericht aan Pidpa o.v. (Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen) en moeten in een dubbele omslag gestoken zijn, allebei met de vermelding van - Kandidaatstelling / Offerte voor C raamovereenkomst voor levering van opslagcapaciteit met onderhoudscontract periode Datum van de ontvangst van de documenten. De kandidaturen/offertes worden ingewacht op het hoofdkantoor van Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen op 14 november 2014 om 11:00 uur. 4 K.B. van 14 januari 2013 K.B. algemene uitvoeringsregels 4.1 Art.5 Toepassingsgebied - wijzigend In het kader van de administratieve vereenvoudiging en gelijkschakeling van procedures binnen Pidpa is dit K.B. volledig van toepassing op alle opdrachten vanaf EUR. 4.2 Art.11 Leidend ambtenaar - aanvullend Medewerker Pidpa als leidend ambtenaar Alle medewerkers van Pidpa kunnen optreden als leidend ambtenaar. De contactpersoon voor deze opdracht zal meegedeeld worden bij de sluiting van de opdracht. De opdrachtnemer richt zich bij voorkeur tot deze persoon in zijn contacten met Pidpa. 4.3 Art.12 Onderaannemers - aanvullend Zie ook Art.12 K.B. van 16 juli 2012 en aanvullende bepalingen in dit bestek 4.4 Art.23 Wederzijdse bijstand en waarborg - aanvullend De kandidaat/inschrijver geeft in zijn offerte aan welke schikkingen en/of formaliteiten zijn getroffen ivm het vrijwaren van de rechten van de opdrachtgever tov een derde. 4.5 Art.24 Verzekeringen Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver dat hij voldaan heeft aan de bepalingen van dit artikel, en dit op het vlak van de aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van deze opdracht. Op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever dienen de verzekeringsattesten te worden overgemaakt Art.25 Borgtocht - aanvullend De borgtocht voor deze opdracht bedraagt 5% van de totale waarde van het toegewezen bedrag (over de volledige looptijd). De borgtocht moet worden gesteld op naam van Pidpa o.v. en het bewijs ervan moet verstuurd worden aan het adres van de opdrachtgever. Project nr. C bestek pagina 14 van 30

15 4.7 Art.26 Aard van de borgtocht aanvullend Indien, in het bewijs van de gestelde borgtocht, afwijkingen tov de bepalingen van dit bestek omtrent het stellen of vrijgeven van de borgtocht, zijn opgenomen, zullen deze als niet geschreven worden beschouwd. De bepalingen van Art.29 van dit besluit zijn aldus onverminderd van toepassing. 4.8 Art.30 Rechten van de opdrachtgever op de borgtocht aanvullend Vermits de gestelde borgtocht als waarborg voor een niet correcte, of een niet volledige uitvoering werd gesteld, houdt de opdrachtgever in eerste instantie de onder meer van ambtswege haar toekomende sommen van de op de opdracht verschuldigde bedragen af. Bij ontstentenis van op de opdracht verschuldigde bedragen zal de opdrachtgever de onder meer van ambtswege haar toekomende sommen afhouden van de borgtocht. 4.9 Art.35 Documenten opdracht Bij de sluiting van de opdracht zal aan de opdrachtnemer worden overgemaakt (in één exemplaar): - Brief sluiting opdracht; - De opdrachtdocumenten; - In voorkomende geval: de op het einde van de onderhandelingsrondes opgestelde nota met weergave van het resultaat van de onderhandeling; - Nummer contractbon Art.39 Controle en toezicht aanvullend Voor de opvolging van haar opdrachtnemers gebruikt Pidpa een evaluatiesysteem Doelstelling evaluatiesysteem Volgende opdrachtnemers die voor Pidpa opdrachten uitvoeren, zullen worden onderworpen aan de hierna beschreven evaluatieprocedure: - Opdrachtnemers met een facturatiebedrag van meer dan EUR per semester zullen halfjaarlijks worden beoordeeld; - Opdrachtnemers met een facturatiebedrag van meer dan EUR per jaar zullen jaarlijks worden beoordeeld; - Bovendien behoudt Pidpa zich het recht voor om dit evaluatiesysteem toe te passen wanneer dit nuttig wordt geacht en dit op elke opdracht voor leveringen/diensten of op elke opdrachtnemer (in afwijking van bovenstaande bepalingen). Wanneer Pidpa het evaluatiesysteem in dit geval wenst toe te passen, zal de opdrachtnemer hiervan, ten laatste bij de sluiting van de opdracht, worden verwittigd. Wanneer de opdracht wordt uitgevoerd door een combinatie van opdrachtnemers, zal het evaluatiesysteem worden toegepast op de combinatie ongeacht welke deelnemer eraan eventueel zou aanleiding geven tot een negatieve evaluatie. Het doel hiervan is kwaliteitsverbetering tot stand te brengen. Die opdrachtnemers die twee opeenvolgende ongunstige evaluaties (minder dan 60%) hebben gekregen (zowel in de hoedanigheid van hoofdaannemer als van deelnemer aan een combinatie die geen gunstige evaluatie heeft gekregen) kunnen gedurende een periode van drie jaar (te rekenen vanaf de betekening van de 2e evaluatie) van deelname aan elke procedure worden geweerd, ook als onderaannemer. De offertes aangeboden door een combinatie waarvan een deelnemer zich in bovenstaande situatie bevindt, zullen eveneens worden geweerd. Deze bepaling geldt onverkort voor alle opdrachtnemers, ongeacht of zij al dan niet in rechte de evaluatie betwisten, tenzij er vóór het verstrijken van de uiterste datum van indiening van de offertes een vonnis of arrest met kracht van gewijsde voorhanden is, houdende dat die evaluatie onterecht werd toegepast. Project nr. C bestek pagina 15 van 30

16 Basiscriteria van de evaluatie Algemeen wordt aandacht besteed aan zowel een operationele beoordeling (administratieve, product- en leveringskwaliteit of kwaliteit dienstverlening) als een samenwerkingsbeoordeling Deze aandachtspunten zijn onontbeerlijk in een goede relatie met Pidpa Beoordelingscriteria leveranciers I. OPERATIONELE BEOORDELING ADMINISTRATIEVE KWALITEIT 1Offertes ("Inschrijvingsbiljet") zijn duidelijk en volledig ingevuld 1 2Niet correcte facturen (in% van aantal facturen) 2 3Past Leverancier maandelijkse facturatie toe? (Y/N) 2 PRODUKT KWALITEIT 4Heeft leverancier een kwaliteitssysteem? 3 5Kwalitatieve incidenten (aantal) 3 6Kostprijs ERNSTIGE kwalitatieve incidenten ( ) 3 LEVERINGS KWALITEIT 7Leveringsflexibiliteit 2 8Niet tijdige leveringen ( in % van aantal leveringen ) 3 II. SAMENWERKINGSBEOORDELING Bereid en kundig om te zoeken naar alternatieven of oplossingen en ze aan te bieden 9(tijdens offertefase, bij problemen, ) 3 10Premium Client attitude 2 11Communicatie + communicatieniveau's (juiste contactpersonen) Evaluatie Deze lijst wordt ingevuld door een team van inkopers/gebruikers in samenspraak met het diensthoofd F-AO. Aan elk van de criteria wordt een score van 1 tot 10 gegeven. Hierbij wordt enerzijds gesteund op feiten, anderzijds op vaststellingen door Pidpa waarbij elke evaluatie van kleiner of gelijk aan 6 dient gemotiveerd te worden. Sommige criteria wegen bovendien zwaarder door in de globale beoordeling, afhankelijk van de mate waarin Pidpa belang hecht aan deze criteria. Een positieve evaluatie wordt bekomen wanneer de opdrachtnemer (zowel in de hoedanigheid van hoofdaannemer, als van deelnemer aan een combinatie die geëvalueerd wordt) minimum 60% heeft behaald. Elke evaluatie en de behaalde scores zullen met de betrokken opdrachtnemer worden besproken Art.47 Ambtshalve maatregelen aanvullend Vermits een tijdige levering van de juiste materialen absoluut noodzakelijk is voor een vlotte uitvoering van de door Pidpa ingeplande werken, behoudt Pidpa zich het recht van volgende ambtshalve maatregel voor, en dit zonder bijkomende ingebrekestelling. Na drie aanmaningen op een deelopdracht voor overschrijding van de leveringstermijn, is Pidpa gemachtigd, naast de toepassing van de boeteaanrekening, de deelbestelling, voor rekening en op kosten van de in gebreke blijvende opdrachtnemer, te verkrijgen bij een nieuwe opdrachtnemer van haar keuze en op de wijze die zij meest aangewezen acht Art.48 Overige sancties - aanvullend Zie de aanvullingen bij Art.66 van het K.B. van 16 juli Project nr. C bestek pagina 16 van 30

17 4.13 Art.67 Voorschotten Voor deze opdracht kunnen geen voorschotten aan de opdrachtnemer worden toegestaan Art.115 Gedeeltelijke bestellingen Sluiting van de opdracht - bestelbons De bestelling wordt in eerste instantie d.m.v. een contractbon en / of opdrachtbrief aan de opdrachtnemer overgemaakt voor de globale opdracht. De werkelijk te leveren hoeveelheden worden d.m.v. afroepbestelbons overgemaakt, naargelang de behoeften van Pidpa en rekening houdend met de opgegeven leveringstermijnen. Per afroep zal een afzonderlijke bestelbon worden overgemaakt. Het BESTELBONNUMMER is het refertenummer dat op alle briefwisseling en ook op de factuur moet worden vermeld (zie ook Art.127 K.B. van 14 januari 2013) Orderbevestiging Voor elke bestelling dient een orderbevestiging binnen twee weken na besteldatum bij Pidpa toe te komen. Vermeldingen, verkoopsvoorwaarden en bepalingen op de orderbevestiging die afwijken van de bepalingen van onderhavig bestek, worden als niet-bestaand beschouwd Afleveringsnota / Verzendingsborderel Een levering wordt slechts aanvaard indien een afleveringsnota/verzendingsborderel ter ondertekening wordt afgegeven aan de afgevaardigde van Pidpa. Hierop worden minstens vermeld : bestelbonnummer(s) Pidpa, het aantal bestelde en geleverde materialen. Leveringen zonder dergelijk document worden, voor de berekening van eventuele boetes, slechts als geleverd beschouwd op de datum van het verkrijgen van de afleveringsnota/verzendingsborderel met vermelding van het bestelbonnummer. De ondertekening door de afgevaardigde van Pidpa dient te worden beschouwd onder voorbehoud van nazicht (zie Art.120 K.B. van 14 januari 2013) Art.116 Leveringstermijn De inschrijver zal, op straffe van nietigheid van zijn offerte, een door hem gegarandeerde maximum leveringstermijn invullen (op te geven in kalenderdagen). De leveringstermijn is bindend en geldt vanaf de eerste werkdag na verzending van de afroep-bestelbon. De termijn nodig voor de uitvoering van een eventuele keuring in de fabriek of magazijn leverancier dient in deze leveringstermijn begrepen te zijn (max. termijn uitvoering keuring na aanvraag te rekenen op 14 kalenderdagen). De inschrijver is zodanig georganiseerd dat hij na toewijzing van de opdracht ervoor zorgt dat de opgegeven leveringstermijn steeds kan gerespecteerd worden. Indien de opstarttermijn (= bij eerste bestelling) voor een bepaald materiaal afwijkt van de leveringstermijn, dient dit uitdrukkelijk te worden vermeld (zie Deel 3: Offertedossier -> Inventaris -> Inventaris-voorraad -> leveringstermijn bij opstart, diskette). De inschrijver vult de hoeveelheid aan materialen die hij - in voorkomend geval - op voorraad houdt voor Pidpa in (zie Deel 3: Offertedossier -> Inventaris -> Inventaris-voorraad -> hoeveelheid permanent in voorraad voor Pidpa, diskette). Bij het begin van elk kalenderjaar dient de opdrachtnemer de jaarlijkse vakanties (sluitingsdagen) van meer dan 1 week door te geven Art.117 Te leveren hoeveelheden - aanvullend De in de inventaris opgegeven hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden. De bepalingen van dit artikel zijn op deze opdracht niet van toepassing. Project nr. C bestek pagina 17 van 30

18 4.17 Art.118 Leveringsmodaliteiten De opdrachtnemer zal de goederen voor levering aanbieden te 2018 Antwerpen Desguinlei 246, te 2280 Grobbendonk, Vierselsebaan 5, of te 2200 Herentals Haanheuvel 7, dit afhankelijk van de vooropgestelde gebruikslocatie. Openingstijden kantoren: 9-12 uur en 13:30-16:00 uur. In ieder geval zal de leveringsplaats zich in de provincie Antwerpen bevinden Art.120 Nazicht van de levering op de leveringsplaats aanvullend/wijzigend Zonder opmerkingen Indien binnen de verificatietermijn zoals vastgesteld in dit artikel geen opmerkingen worden overgemaakt aan de opdrachtnemer, wordt de deellevering stilzwijgend beschouwd als voorlopig opgeleverd zonder opmerkingen Met opmerkingen Indien er wel opmerkingen worden geformuleerd, worden deze elektronisch meegedeeld cfr. Art.5 van het K.B. van 16 juli De verificatietermijn (en daarmee samenhangend de voorlopige oplevering) cfr. dit besluit wordt opgeschort en begint opnieuw te lopen vanaf het ogenblik van aanvaarden van de oplossing van de opmerkingen. Zolang niet voldaan is aan de opmerkingen, blijft de leveringstermijn doorlopen Proces-verbaal Noch voor het aanvaarden zonder opmerkingen, noch voor het niet-aanvaarden van de leveringen wordt een proces-verbaal opgemaakt door de opdrachtgever Waarborgtermijn De waarborgtermijn begint te lopen vanaf het einde van de verificatietermijn Art.121 Wijzigingen aan de opdracht De opdracht is te beschouwen als een raamovereenkomst. Het bepaalde in dit artikel op het vlak van de verhoging of verlaging van de prijs van de opdracht of op het stuk van de verhoging of verlaging van de vermoedelijke hoeveelheden per post is niet van toepassing Art.123 Vertragingsboetes Vermits de leveringstermijn een gunningscriterium is wordt de maximum vertragingsboete op 10% gezet van de waarde van de leveringen met dezelfde vertraging. Aangezien de herziening van de oorspronkelijke eenheidsprijzen de waarde van de te laat geleverde materialen mee bepalen, zijn eveneens de herzieningen zoals toegepast cfr. Art.20 K.B. 16 juli 2012, inbegrepen voor de berekening van de eventuele vertragingsboete Art.127 Betalingen De betaling gebeurt binnen de 30 dagen na ontvangst factuur voor zover de goederen zonder opmerking werden ontvangen. Indien er, in het kader van het nazicht van de leveringen (cfr. Art.120 van dit K.B.) opmerkingen werden geformuleerd, wordt de betaling van de volledige factuur waarin de betrokken leveringen zijn opgenomen, geblokkeerd tot aan de opmerkingen werd voldaan. De factuur dient minimum volgende gegevens te vermelden: - Bestelbonnummer. - Artikelnummer Pidpa (in voorkomend geval), omschrijving goederen, hoeveelheden, eenheidsprijzen, totaalprijzen. - Datum van levering van de goederen. Project nr. C bestek pagina 18 van 30

19 Zonder vermelding hiervan wordt de factuur als niet-regelmatig opgesteld beschouwd en Pidpa kan deze weigeren. De inschrijver geeft in zijn offerte aan met welke frequentie hij de support factureert Art.131 Oplevering op de leveringsplaats Voor deze opdracht wordt een enkel een voorlopige oplevering op de leveringsplaats voorzien: zie Art.120 K.B. van 14 januari Art.133 Vrijgave van de borgtocht aanvullend De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na voorlopige oplevering van de laatste deellevering en dit na aftrek van de sommen die de opdrachtnemer eventueel aan de opdrachtgever verschuldigd is Art.134 Waarborgtermijn aanvullend Waarborgtermijn is geen gunningscriterium De waarborgtermijn voor de geleverde goederen bedraagt 5 jaar. Bij het vaststellen door de opdrachtgever van verborgen gebreken gedurende deze termijn dient de opdrachtnemer deze goederen zonder verwijl te vervangen. Voor de vervangen goederen wordt een nieuwe waarborgtermijn ingesteld Art.135 Definitieve oplevering - aanvullend De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn voor de laatst geleverde goederen binnen deze opdracht. 5 Wet van 17 juni 2013 Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten 5.1 Art Kennisgeving gemotiveerde beslissing In het kader van de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing zullen alle detailscores per inschrijving (in voorkomend geval) aan elke inschrijver worden meegedeeld tenzij één van de inschrijvers hierover uitdrukkelijk voorbehoud maakt (via een bij de offerte gevoegde nota). In dit laatste geval zullen enkel de totaalscores worden meegedeeld én de detailscore van de eigen inschrijving. Project nr. C bestek pagina 19 van 30

20 Deel 2 technische specificaties 1 Voorwerp van de opdracht Pidpa beschikt momenteel over 5 Netapp controllers. Een FAS3270AE active - active cluster in Antwerpen (HK) Een FAS3240AE active - active cluster in Grobendonk (GB) Een FAS2220 in Herentals (HR) Deze sites beschikken over volgende hoeveelheid diskcapaciteit in netto TB. HK 171TB GB 132TB HR 4,4TB De huidige controllers werden in 2011 aangekocht. De schijven werden gekocht vanaf 2008 en systematisch uitgebreid. Momenteel dringt een uitbreiding en een gedeeltelijke vernieuwing zich op. Meer specifiek: 1. Er is nood aan 50 TB extra netto opslag (25 TB voor Antwerpen en 25 TB voor Grobbendonk). 2. Een reeks schijven is te oud, vallen niet meer onder support en moeten daarom vervangen worden. 3. Een reeks schijven wordt te oud, vallen uit normaal onderhoud en moeten daarom op termijn vervangen worden. 4. De controllers gaan uit normaal onderhoud en moeten vervangen worden. Er moeten recentere, krachtigere modellen in de plaats komen om de toenemende datastroom te kunnen verwerken. De inschrijver verbindt zich tot het leveren, installeren en migreren van de SAN omgeving voor de computerzaal te HK, GB en HR. De inschrijver verbindt zich tot het leveren en installeren van de nodige uitbreidingen wat betreft diskcapaciteit (inclusief vervanging van disken uit onderhoud) en performantie om de continuïteit gedurende 5 jaar te garanderen. De inschrijver verbindt zich tot het 24/24 hr monitoren van de systemen, vervanging van defecte systemen binnen een 4hr interventiewindow, uitvoeren van de nodige Ontap upgrades, leveren van de nodige consultancy om de systemen optimaal te gebruiken. Alle gebruikte software componenten die beïnvloed worden door de NetApp upgrade dienen, indien nodig bijgewerkt te worden zodat deze aan de support matrix voldoen. Voor een overzicht van de gebruikte software componenten, zie punt "Huidige situatie" 2 Doelstellingen Met de invoering van nieuwe controllers en schijven wil Pidpa diverse doelstellingen bereiken. Technische limieten per controller verhogen: o FlexVol Volumes per controller = 1000 o PCIe expansion slots >= 4 o 10GbE Ports >= 4 o FCoE Target Ports >= 4 o FC initiator ports >= 8 o Sas ports >= 10 Gebruik kunnen maken van features met toegevoegde waarde (vb, non-disruptive upgrades, Quality of Service, SMB3, Storage Virtualisatie) Groei opvangen TCO optimalisatie. Vervangen van Qtree snapmirror door een andere oplossing. Project nr. C bestek pagina 20 van 30

21 Mogelijkheid tot invoer van performance acceleration zoals flash pool Samen werken met Cisco UCS omgeving. Samen werken met VMware omgeving. Samen werken met IBM 3584-L32 tapelibrary en Arcserve omgeving te Antwerpen voor het nemen van hoofdzakelijk NDMP backups. (De filers gebruiken hiervoor per filer 2 dedicated fiber poorten die geconfigureerd zijn als initiator) Samen werken met onze commvault omgeving. Vervanging van de Brocade 4100 omgeving te HK. Bij voorkeur een migratie naar de bestaande Cisco UCS omgeving. Het geheel moet erkend worden als een Flexpod omgeving. De Netapp tool LREP vervangen door iets wat werkt met de nieuwe omgeving. Deze tool wordt momenteel gebruikt om via een externe USB disk de initiele qtree snapmirror relatie van grote volumes, tussen Antwerpen en Grobbendonk op te zetten. Einddoelstelling is het bekomen van een identieke/gelijkaardige omgeving in HK en GB, dit om onze disaster recovery behoeftes te kunnen realiseren en te vereenvoudigen. 3 Productkeuze Vanuit standaardiseringsstandpunt mogen enkel NetApp of NetApp gecertifieerde producten aangeboden worden. 4 Huidige situatie 4.1 Hardware Snelle schijven zoals Fiber schijven en SAS schijven worden gebruikt als first line storage. Tragere schijven zoals SATA schijven worden gebruikt als second line storage en archive. De juiste details dienen verplicht opgevraagd te worden bij NetApp België en de verkregen informatie dient opgenomen te worden in het offertedossier. Project nr. C bestek pagina 21 van 30

BESTEK. Raamovereenkomst voor levering van labobenodigdheden periode 2015 2019. Project nr. C 15 012

BESTEK. Raamovereenkomst voor levering van labobenodigdheden periode 2015 2019. Project nr. C 15 012 06 10 2014 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Raamovereenkomst voor levering van labobenodigdheden

Nadere informatie

Project nr. C-15-003

Project nr. C-15-003 2013-10-22 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Kandidaatstelling voor raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Project nr. C-15-009

Project nr. C-15-009 6 februari 2014 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Raamovereenkomst voor onderhoud technische

Nadere informatie

Project nr. C

Project nr. C 2013-07-22 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Raamovereenkomst voor levering van huurinstallaties

Nadere informatie

Project nr. C

Project nr. C 10 februari 2014 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Raamovereenkomst voor levering van

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Project nr. C-12-100

Project nr. C-12-100 5 februari 2014 Pidpa Desguinlei 246 2018 Antwerpen T 0800 90 300 F 03 260 60 03 www.pidpa.be IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Opdracht voor project "Mobiel werken"

Nadere informatie

Project nr. C-14-013

Project nr. C-14-013 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Raamovereenkomst voor levering van PLC-materialen voor

Nadere informatie

Project nr. C-13-015

Project nr. C-13-015 27 september 2013 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK - KANDIDATUURSTELLING Kandidaatstelling

Nadere informatie

Project nr. K-11-064

Project nr. K-11-064 16-09-2013 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Gemeente BONHEIDEN - Rioleringswerken in

Nadere informatie

Project nr. C

Project nr. C 15 januari 2014 www.pidpa.be Vierselse baan 5 2280 Grobbendonk overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB KANDIDATUURSTELLING Voor het opstellen

Nadere informatie

Raamovereenkomst voor Minnelijke invordering (binnenland) Project nr. C

Raamovereenkomst voor Minnelijke invordering (binnenland) Project nr. C 23 december 2013 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Raamovereenkomst voor Minnelijke invordering

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BESTEK. Aanstellen studiebureau voor ontwerp, afkoppelingsdeskundige. Project nr. K 12 020

BESTEK. Aanstellen studiebureau voor ontwerp, afkoppelingsdeskundige. Project nr. K 12 020 14/05/2014 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Gemeente Malle Afkoppelingen en Rioleringswerken

Nadere informatie

Project nr. D-18-132

Project nr. D-18-132 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Opdracht voor WT Putte: renovatie gevel Project nr.

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BESTEK. Opdracht voor raamovereenkomst voor het herstellen van wegverhardingen in de regio Oost 2014-2017. Project nr. C-14-014

BESTEK. Opdracht voor raamovereenkomst voor het herstellen van wegverhardingen in de regio Oost 2014-2017. Project nr. C-14-014 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Opdracht voor raamovereenkomst voor het herstellen van

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Project nr. C Raamovereenkomst voor levering van labobenodigdheden

Project nr. C Raamovereenkomst voor levering van labobenodigdheden PROVINCIALE EN INTERCOMMUNALE DRINKWATERMAATSCHAPPIJ DER PROVINCIE ANTWERPEN opdrachthoudende vereniging, intergemeentelijk samenwerkingsverband in de zin van het decreet van 6 juli 2001. --------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL VOOR HET

CONCORDANTIETABEL VOOR HET CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 JANUARI 2013 Algemene bepalingen KB Uitvoering 14.01.2013 KB 26.09.1996 AUR KB 26.09.1996 bijlage - AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel 2: definities

Nadere informatie

Project nr. C

Project nr. C www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Opdracht voor levering van 3 vrachtwagens met gesloten

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Project nr. D-18-318

Project nr. D-18-318 14 november 2014 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Opdracht voor Renovatie watertorens

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB 15.07.2011 KB 08.01.1996 Wet 24.12.1993 KB 26.09.1996-AUR KB 26.09.1996-AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Pagina 1/8 aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Meerjarige overeenkomst (2017-2018) tegen prijslijst betreffende de levering van zuivel, oliën & vetten, bake-off-, diepvries- en aardappelproducten aan de

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019.

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019. HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/2017-31/12/2019. RC1600314 2016 Directie Algemene Zaken Afdeling ICT Business Intelligence - Geosystemen Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Artikel 1 Omzetting 1. Artikel 2 Definities 10. Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Artikel 1 Omzetting 1. Artikel 2 Definities 10. Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36 Basisboek Artikelsgewijze Kaft 3 afl 15.book Page 7 Tuesday, July 15, 2014 11:29 AM INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Artikel 1 Omzetting 1 Artikel 2 Definities 10 Artikel 3 Belasting over

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:292330-2011:text:nl:html B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S 178-292330 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197901-2010:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347346-2010:text:nl:html B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2010/S 227-347346 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER RC1600219_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het uitvoeren van huishoudelijke aftakkingen in de sectoren Noord, West en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195505-2015:text:nl:html België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S 108-195505 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie