Project nr. C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project nr. C-13-015"

Transcriptie

1 27 september Desguinlei Antwerpen T F IBAN: BE BIC: GKCCBEBB BESTEK - KANDIDATUURSTELLING Kandidaatstelling voor Upgrade module SAP-CRM Project nr. C Onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke bekendmaking Ontvangst kandidaturen : 15 november 2013 voor uur Opdrachthoudende vereniging intergemeentelijk samenwerkingsverband in de zin van het decreet van 6 juli Project nr. C bestek pagina 1 van 18

2 Inhoudsopgave BESTEK - KANDIDATUURSTELLING... 1 Deel 1 administratieve bepalingen Van toepassing zijnde wetgeving Wet van 15 juni Overheidsopdrachten Art.2 Aanbestedende overheid - aanvullend Art.53 Gunningswijze - vervangend Art.73 Werken, leveringen, diensten aanvullend K.B. van 16 juli 2012 K.B. plaatsing speciale sectoren Art.5 Elektronische middelen aanvullend Art.58 Taal van de aanvraag tot deelneming / offerte - aanvullend Art.63 Selectie kandidaten en inschrijvers wijzigend/aanvullend Algemeen Art.63-1 Kwalitatieve selectie - aanvullend Art.63-3 Kwalitatieve selectie aanvullend Art.65 Administratieve vereenvoudiging aanvullend/wijzigend Art Art.66 Toegangsrecht aanvullend Uitsluiting na toepassing van Art.47 2 van het K.B. van 14 januari Uitsluiting na ongunstige evaluatie Art.67 R.S.Z. aanvullend Art.69 Toegangsverbod aanvullend Art.72 Andere entiteiten & combinatie van kandidaten/inschrijvers - aanvullend/wijzigend Art.72 Andere entiteiten Art.72 Combinatie van kandidaten/inschrijvers Art.80 Inhoud van de kandidaatstelling wijzigend/aanvullend Art.81 Handtekeningen aanvullend Art.107 Indiening offerte aanvullend/wijzigend K.B. van 14 januari 2013 K.B. algemene uitvoeringsregels Art.39 Controle en toezicht aanvullend Doelstelling evaluatiesysteem Basiscriteria van de evaluatie Beoordelingscriteria dienstverleners Evaluatie Wet van 17 juni 2013 Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten Art Kennisgeving gemotiveerde beslissing Deel 2 technische specificaties Voorwerp van de opdracht Deel 3 Kandidatuurstellingsdossier Algemene inlichtingen Kandidaat Contactgegevens Bijlagen Overzicht Bijlage 1 bij te voegen documenten Administratieve bepalingen Bijlage 2 Selectiecriteria Ervaring Hergebruik van eerdere ervaringen Projectaanpak Actualiteitsgraad interne kennis Kwaliteitsborging Bijlage 3 - Structuur en huidige versies van het SAP-landschap Project nr. C bestek pagina 2 van 18

3 Deel 1 administratieve bepalingen 1 Van toepassing zijnde wetgeving Goedgekeurd door het directiecomité van 7 oktober Op deze opdracht zijn van toepassing: - de Wet van 15 juni 2006 Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere wijzigingen. - het Koninklijk Besluit van 16 juli 2012 Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren, met inbegrip van alle latere wijzigingen. - het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met inbegrip van alle latere wijzigingen. de Wet van 17 juni 2013 Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere wijzigingen. de bepalingen van onderhavig bestek. De bepalingen in onderstaand bijzonder bestek zijn - ofwel aanvullingen aan, verduidelijkingen van, aangeven van keuzemogelijkheid binnen (aangeduid met aanvullend) - ofwel wijzigingen van (aangeduid met wijzigend) - of treden in de plaats van (aangeduid met vervangend) bovengenoemde wetgeving. Indien specifieke bepalingen niet van toepassing zijn, worden ze eveneens in dit bijzonder bestek opgenomen. Elke verwijzing in de bovengenoemde wetgeving net als in de teksten van het bestek naar de opdrachtgever of medewerkers daarvan moet worden gelezen als een verwijzing naar Pidpa o.v., haar personeelsleden of gemachtigden. Project nr. C bestek pagina 3 van 18

4 2 Wet van 15 juni Overheidsopdrachten 2.1 Art.2 Aanbestedende overheid - aanvullend Pidpa o.v. treedt op als aanbestedende overheid. Inlichtingen kunnen worden verkregen op het hoofdkantoor van Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen, bij Patrick Vercruyssen, directeur klantenrelaties (03/ ), Kristien Keppens, diensthoofd klantenbeheer (03/ ) of Caroline Schuit, celhoofd contactcenter (03/ ) of via mail naar 2.2 Art.53 Gunningswijze - vervangend De voorliggende opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke bekendmaking. 2.3 Art.73 Werken, leveringen, diensten aanvullend De voorliggende opdracht is onderworpen aan de voorschriften van toepassing op diensten categorie 07 Computer & aanverwante diensten - van de Bijlage II van de Wet van 15 juni K.B. van 16 juli 2012 K.B. plaatsing speciale sectoren 3.1 Art.5 Elektronische middelen aanvullend De inschrijver wordt dringend gevraagd, naast de papieren versie, bij zijn offerte eveneens een elektronische versie van volgende documenten te voegen (op CD-rom, USB-stick, ) - het formulier kandidaatstelling (in PDF- en Wordformaat) - Alle gevraagde documenten. De inschrijver maakt in zijn offerte uitdrukkelijk voorbehoud indien de hierboven aangeduide documenten niet in het aangeduide formaat kunnen worden doorgestuurd. De inschrijver dient in zijn offerte het adres mee te geven ifv elektronische uitwisseling van documenten. Het adres van Pidpa voor uitwisseling van elektronische documenten is voor deze opdracht 3.2 Art.58 Taal van de aanvraag tot deelneming / offerte - aanvullend De aanvraag tot deelneming / offerte dient in het Nederlands te worden gesteld. Pidpa behoudt zich het recht voor aan de inschrijver de vertaling te vragen van bepaalde documenten die als bijlage aan de aanvraag tot deelneming / offerte werden toegevoegd en niet in het Nederlands werden opgesteld. Pidpa bepaalt de termijn die haar redelijk lijkt voor het opvragen van de vertaling. 3.3 Art.63 Selectie kandidaten en inschrijvers wijzigend/aanvullend Algemeen De kwalitatieve selectiecriteria voor deze opdracht worden niet apart in de aankondiging van opdracht vermeld, vermits deze bij de aankondiging van de opdracht beschikbaar is op de website van Pidpa: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de kandidaat/inschrijver op erewoord dat: - Hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 66 tot 71 van dit besluit; - Hij voldaan heeft aan de bepalingen van artikelen 66 tot 71 van dit besluit Elke wijziging in zijn situatie dient onmiddellijk aan Pidpa te worden gemeld. Pidpa kan op elk moment in de procedure de gevraagde inlichtingen en documenten opeisen. Een onjuiste verklaring kan de niet-selectie van een kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben. Project nr. C bestek pagina 4 van 18

5 Het niet verstrekken van de gevraagde inlichtingen/documenten kan de niet-selectie van de kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben Art.63-1 Kwalitatieve selectie - aanvullend Uitsluitingscriteria Volgende uitsluitingscriteria zijn van toepassing op deze opdracht: - Minimum één aantoonbare en met goed gevolg beëindigde migratie naar of installatie van CRM 7.x hebben uitgevoerd, die samenwerkt met een ISU-installatie. Van het project dat door u als meest relevant naar voren wordt geschoven dient een korte beschrijving te worden toegevoegd. Voor dit project dient ook een referentiefiche (zie bijlage 2) ingevuld te worden. - Beschikken over een eigen demo- en CRM 7.x-testsysteem Selectiecriteria de kandidaat dient aan te tonen dat er binnen de organisatie een aantoonbare en inzetbare ervaring is in het realiseren van een installatie en/of migratietraject naar CRM 7.x, bij voorkeur in de nutssector. Criteria zijn o.a.: - Het aantal (minstens één - zie uitsluitingscriteria) concrete, met goed gevolg beëindigde, migraties of installaties en de mate van hun relevantie voor project nr. C (20%); - Het aantoonbare hergebruik van deze reeds eerder opgedane ervaringen met CRM in het Pidpa-project (20%) ; - projectaanpak voor dit type van projecten: plan van aanpak, projectstructuur, methodologie, inzetbare tools (20%); - Opleidingscertificaten, attesten van deelnames aan workshops, conferenties e.d., waaruit blijkt de aanbieder op de hoogte is van de meest recente en toekomstige evoluties op het domein van SAP CRM (20%); - Het al dan niet inzetten van een kwaliteitssysteem en de specificaties van het kwaliteitssysteem (20%). Zie bijlage 2 voor de in te vullen documenten Diverse inlichtingen Bij de kandidaatstelling dient verplicht te worden gevoegd: - Een passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt. - Omschrijving van de bedrijfsstructuur en organisatie : jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren, interne organisatie, vestigingen, aantal werknemers, eventuele samenwerkingsverbanden of onderaannemingen, certificaten, Art.63-3 Kwalitatieve selectie aanvullend Het aantal kandidaten waaraan een gedetailleerd bestek zal worden overgemaakt met de vraag om hiervoor een offerte op te maken, zal beperkt worden tot vijf. 3.4 Art.65 Administratieve vereenvoudiging aanvullend/wijzigend Art.65-2 Indien de kandidaat of inschrijver zich beroept op dit artikel om de gevraagde inlichtingen en documenten ivm de selectievoorwaarden niet bij te voegen, dient uitdrukkelijk te worden verwezen naar de voorgaande procedure (projectnr, omschrijving). Project nr. C bestek pagina 5 van 18

6 3.5 Art.66 Toegangsrecht aanvullend Uitsluiting na toepassing van Art.47 2 van het K.B. van 14 januari 2013 Onverminderd de bepalingen van dit artikel zullen bovendien worden uitgesloten van deelname aan de opdracht (zowel als opdrachtnemer, als onderaannemer, als entiteit waarop een kandidaat/inschrijver zich beroept cfr. Art.72, als deelnemer aan een combinatie cfr. Art.72) die aannemers, leveranciers, dienstverleners waarop de ambtshalve maatregelen zoals voorzien in Art.47 2 van het K.B. van 14 januari 2013 werden toegepast, en dit gedurende de laatste vijf jaar (te rekenen vanaf datum opening/ontvangst offertes). De toepassing van de ambtshalve maatregelen kan zowel slaan op zijn hoedanigheid als opdrachtnemer, als onderaannemer of als deelnemer aan een combinatie. Deze bepaling is eveneens van toepassing indien dezelfde ambtshalve maatregelen werden toegepast ihkv Art.20 6 van de Bijlage aan het KB van 26 september 1996 (algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten). Deze bepaling geldt onverkort voor alle aannemers, leveranciers, dienstverleners ongeacht of zij al dan niet in rechte de toepassing van de ambtshalve maatregel betwisten, tenzij er vóór het verstrijken van de uiterste datum van indiening van de kandidaturen/offertes een vonnis of arrest met kracht van gewijsde voorhanden is, houdende dat die ambtshalve maatregel onterecht werd toegepast Uitsluiting na ongunstige evaluatie Zie aanvullingen aan Art.39 K.B. van 14 januari Art.67 R.S.Z. aanvullend De kandidaat/inschrijver dient in zijn offerte de nationaliteit aan te geven van de personeelsleden die hij voor deze opdracht tewerkstelt. Een geldig attest overeenkomstig dit artikel dient bij de offerte gevoegd. 3.7 Art.69 Toegangsverbod aanvullend Indien de kandidaat/inschrijver belast werd met het (voor)onderzoek, de beproeving, studie of ontwikkeling van deze opdracht maar door die prestaties geen voordeel geniet (toestand van belangenvermenging), dient dit gemotiveerd verantwoord te worden bij de aanvraag tot deelneming/offerte. Deze bepaling geldt eveneens voor de kandidaten/inschrijvers die bedoeld worden onder 2. Het niet melden van een mogelijke toestand van belangenvermenging en de bijhorende verantwoording kan de niet-selectie van een kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben. 3.8 Art.72 Andere entiteiten & combinatie van kandidaten/inschrijvers - aanvullend/wijzigend Art.72 Andere entiteiten Indien de kandidaat/inschrijver zich voor deze opdracht wenst te beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, dient dit uitdrukkelijk te worden vermeld in een aparte nota. In deze nota dient minstens vermeld/aangevuld te worden met: - Naam, adres, rechtsvorm van deze andere entiteit(en); - De (juridische) band tussen de kandidaat/inschrijver en andere entiteit(en); - De noodzakelijke middelen aangebracht door de andere entiteit waarover de kandidaat/inschrijver zal kunnen beschikken bij de uitvoering van de opdracht; - Door alle partijen gehandtekende verbintenis, zoals bedoeld in dit artikel, tussen kandidaat/inschrijver en andere entiteit(en). Project nr. C bestek pagina 6 van 18

7 De bijgevoegde gehandtekende verbintenis geldt tevens als verklaring op erewoord dat de andere entiteit: - zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 66 tot 71 van dit besluit (met aanvullingen zoals opgenomen in dit bestek); - voldaan heeft aan de bepalingen van artikelen 66 tot 71 van dit besluit. Het is de kandidaat/inschrijver niet toegelaten een beroep te doen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer: - aan deze laatste het toegangsrecht is ontzegd op grond van artikel 21 van de Wet; - deze zich bevinden in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 66 tot 71 van dit besluit (met aanvullingen zoals opgenomen in dit bestek). Elke wijziging in deze situatie dient onmiddellijk aan Pidpa te worden gemeld. Pidpa kan op elk moment in de procedure de gevraagde inlichtingen en documenten opeisen. Een onjuiste verklaring kan de niet-selectie van een kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben. Het niet verstrekken van de gevraagde inlichtingen/documenten kan de niet-selectie van de kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben Art.72 Combinatie van kandidaten/inschrijvers Indien de kandidaat/inschrijver bestaat uit een combinatie van kandidaten/inschrijvers, dient dit uitdrukkelijk te worden vermeld in een aparte nota. In deze nota dient minstens vermeld/aangevuld te worden met: - Naam, adres, rechtsvorm van elk van de deelnemers aan de combinatie; - De (juridische) band tussen de deelnemers aan de combinatie; - De noodzakelijke middelen aangebracht door elke deelnemer aan de combinatie en waarover de combinatie zal kunnen beschikken bij de uitvoering van de opdracht; - Door elke deelnemer aan de combinatie gehandtekende verbintenis, zoals bedoeld in dit artikel. De bijgevoegde gehandtekende verbintenis geldt tevens als verklaring op erewoord dat elke deelnemer aan de combinatie: - zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 66 tot 71 van dit besluit (met aanvullingen zoals opgenomen in dit bestek); - voldaan heeft aan de bepalingen van artikelen 66 tot 71 van dit besluit. Een combinatie van kandidaten/inschrijvers kan worden uitgesloten indien één of meerdere deelnemers aan de combinatie: - aan deze laatste het toegangsrecht is ontzegd op grond van artikel 21 van de Wet; - deze zich bevinden in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 66 tot 71 van dit besluit (met aanvullingen zoals opgenomen in dit bestek). Elke wijziging in deze situatie dient onmiddellijk aan Pidpa te worden gemeld. Pidpa kan op elk moment in de procedure de gevraagde inlichtingen en documenten opeisen. Een onjuiste verklaring kan de niet-selectie van een kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben. Het niet verstrekken van de gevraagde inlichtingen/documenten kan de niet-selectie van de kandidaat/inschrijver tot gevolg hebben. 3.9 Art.80 Inhoud van de kandidaatstelling wijzigend/aanvullend Er dient op gewezen dat het kandidaatstellingsdossier dient samengesteld zoals aangegeven. Elk document dient te verwijzen naar het projectnummer en naar het artikel uit het bestek waarop het betrekking heeft. Project nr. C bestek pagina 7 van 18

8 Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het gebruik van een verklarende nota met algemene opmerkingen/aanvullingen/afwijkingen t.o.v. dit bijzonder bestek. Pidpa behoudt zich het recht voor om, in het kader van de onderhandelingsprocedure, de inhoud van deze verklarende nota geheel of gedeeltelijk te aanvaarden. Het niet verstrekken van de gevraagde inlichtingen/documenten in de juiste vorm kan de niet-selectie van de inschrijver tot gevolg hebben. Er dient vermeld dat noch een kandidaat/inschrijver, noch een combinatie van verschillende kandidaten/inschrijvers, een naam zal aannemen mbt de uit te voeren opdracht en evenmin een inschrijving zal doen in de Kruispuntbank, met/onder een naam die 'Pidpa' omvat of enige verwarring met Pidpa o.v. zou kunnen geven Art.81 Handtekeningen aanvullend Indien de ondertekening gebeurt door een gemachtigde waarvan de bevoegdheid blijkt uit een publicatie in het Belgisch Staatsblad, is een verwijzing naar het nummer van de bijlage van het B.S. voldoende als bewijs van bevoegdheid. Zo niet dient een afschrift van de volmacht bij de offerte te zijn bijgevoegd Art.107 Indiening offerte aanvullend/wijzigend De kandidaturen/inschrijvingen moeten worden gericht aan Pidpa o.v. (Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen) en moeten in een dubbele omslag gestoken zijn, allebei met de vermelding van - Kandidaatstelling / Offerte voor projectnr. C upgrade module SAP CRM - Datum van de ontvangst van de documenten. De kandidaturen/offertes worden ingewacht op het hoofdkantoor van Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen op 15 november 2013 vóór 11:00 uur. Project nr. C bestek pagina 8 van 18

9 4 K.B. van 14 januari 2013 K.B. algemene uitvoeringsregels 4.1 Art.39 Controle en toezicht aanvullend Voor de opvolging van haar opdrachtnemers gebruikt Pidpa een evaluatiesysteem Doelstelling evaluatiesysteem Volgende opdrachtnemers die voor Pidpa opdrachten uitvoeren, zullen worden onderworpen aan de hierna beschreven evaluatieprocedure: - Opdrachtnemers met een facturatiebedrag van meer dan EUR per semester zullen halfjaarlijks worden beoordeeld; - Opdrachtnemers met een facturatiebedrag van meer dan EUR per jaar zullen jaarlijks worden beoordeeld; - Bovendien behoudt Pidpa zich het recht voor om dit evaluatiesysteem toe te passen wanneer dit nuttig wordt geacht en dit op elke opdracht voor leveringen/diensten of op elke opdrachtnemer (in afwijking van bovenstaande bepalingen). Wanneer Pidpa het evaluatiesysteem in dit geval wenst toe te passen, zal de opdrachtnemer hiervan, ten laatste bij de sluiting van de opdracht, worden verwittigd. Wanneer de opdracht wordt uitgevoerd door een combinatie van opdrachtnemers, zal het evaluatiesysteem worden toegepast op de combinatie ongeacht welke deelnemer eraan eventueel zou aanleiding geven tot een negatieve evaluatie. Het doel hiervan is kwaliteitsverbetering tot stand te brengen. Die opdrachtnemers die twee opeenvolgende ongunstige evaluaties (minder dan 60%) hebben gekregen (zowel in de hoedanigheid van hoofdaannemer als van deelnemer aan een combinatie die geen gunstige evaluatie heeft gekregen) kunnen gedurende een periode van drie jaar (te rekenen vanaf de betekening van de 2e evaluatie) van deelname aan elke procedure worden geweerd, ook als onderaannemer. De offertes aangeboden door een combinatie waarvan een deelnemer zich in bovenstaande situatie bevindt, zullen eveneens worden geweerd. Deze bepaling geldt onverkort voor alle opdrachtnemers, ongeacht of zij al dan niet in rechte de evaluatie betwisten, tenzij er vóór het verstrijken van de uiterste datum van indiening van de offertes een vonnis of arrest met kracht van gewijsde voorhanden is, houdende dat die evaluatie onterecht werd toegepast Basiscriteria van de evaluatie Algemeen wordt aandacht besteed aan zowel een operationele beoordeling (administratieve, product- en leveringskwaliteit of kwaliteit dienstverlening) als een samenwerkingsbeoordeling Deze aandachtspunten zijn onontbeerlijk in een goede relatie met Pidpa Beoordelingscriteria dienstverleners I. OPERATIONELE BEOORDELING ADMINISTRATIEVE KWALITEIT 1 Offertes ("Inschrijvingsbiljet") zijn duidelijk en volledig ingevuld 1 2 Niet correcte facturen (in% van aantal facturen) 2 3 Past dienstverlener maandelijkse facturatie toe? (Y/N) 2 PRODUKT KWALITEIT 4 Heeft dienstverlener een kwaliteitssysteem? 3 5 Kwalitatieve incidenten (aantal) 3 6 Kostprijs ERNSTIGE kwalitatieve incidenten ( ) 3 Project nr. C bestek pagina 9 van 18

10 KWALITEIT DIENSTVERLENER 7 Flexibiliteit dienstverlener 2 8 Niet tijdige dienstverlening ( in % van voorziene termijn) 3 II. SAMENWERKINGSBEOORDELING Bereid en kundig om te zoeken naar alternatieven of oplossingen en ze aan te bieden 9 (tijdens offertefase, bij problemen, ) 3 10 Premium Client attitude 2 11 Communicatie + communicatieniveau's (juiste contactpersonen) Evaluatie Deze lijst wordt ingevuld door een team van inkopers/gebruikers in samenspraak met het diensthoofd F-AO. Aan elk van de criteria wordt een score van 1 tot 10 gegeven. Hierbij wordt enerzijds gesteund op feiten, anderzijds op vaststellingen door Pidpa waarbij elke evaluatie van kleiner of gelijk aan 6 dient gemotiveerd te worden. Sommige criteria wegen bovendien zwaarder door in de globale beoordeling, afhankelijk van de mate waarin Pidpa belang hecht aan deze criteria. Een positieve evaluatie wordt bekomen wanneer de opdrachtnemer (zowel in de hoedanigheid van hoofdaannemer, als van deelnemer aan een combinatie die geëvalueerd wordt) minimum 60% heeft behaald. Elke evaluatie en de behaalde scores zullen met de betrokken opdrachtnemer worden besproken. 5 Wet van 17 juni 2013 Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten 5.1 Art Kennisgeving gemotiveerde beslissing In het kader van de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing zullen alle detailscores per inschrijving (in voorkomend geval) aan elke inschrijver worden meegedeeld tenzij één van de inschrijvers hierover uitdrukkelijk voorbehoud maakt (via een bij de kandidaatstelling gevoegde nota). In dit laatste geval zullen enkel de totaalscores worden meegedeeld én de detailscore van de eigen inschrijving. Project nr. C bestek pagina 10 van 18

11 Deel 2 technische specificaties 1 Voorwerp van de opdracht Voor algemene informatie over Pidpa verwijzen we naar de jaarverslagen op de website Pidpa wenst de bestaande SAP CRM-module van versie 5.0 up te graden naar de versie 7.3, minstens met behoud van de huidige functionaliteit en waar mogelijk gebruikmakend van de bestaande en nieuwe functionaliteiten in CRM 7.3. Bijlage 3: Structuur en huidige versies van het SAP-landschap Hiertoe heeft Pidpa opdracht gegeven aan een consultancy bedrijf dat zowel ervaring heeft met de versie 7.2 (ten tijde van de opdracht was de versie 7.2 de laatste algemene beschikbare versie ) van SAP CRM als met de huidige Pidpa versie 5.0, om een zgn. "fit-gap impact analyse" uit te voeren. De doelstellingen waren: - De impact analyse onderzoekt de gevolgen van een SAP CRM upgrade op de organisatie en andere componenten van het IT landschap. Er wordt nagegaan of de upgrade wijzigingen in procedures en processen zal vereisen. - Daarnaast wordt ook nagegaan welke de impact zal zijn van de upgrade op gekoppelde systemen, integraties, en andere SAP componenten. Deze studie toonde aan dat : - Er heel wat functionele meerwaarde zit in de nieuwe functionaliteiten van CRM 7.2, die een aantal maatwerkoplossingen die bovenop 5.0 werden gemaakt overbodig maken; - Het migratiepad van de versie 5.0 naar de versie 7.2 beheersbaar is en, mits goed voorbereid en uitgevoerd, niet tot verrassingen zal leiden. Bijkomend werd een inschatting gemaakt van de externe inspanningen nodig om deze conversie te kunnen realiseren. Deze oproep tot kandidatuursstelling heeft tot doel om te komen tot een selectie van kandidaten, waaraan het gedetailleerd bestek zal worden overgemaakt met de vraag om hiervoor een offerte op te maken. In het gedetailleerd bestek zullen de resultaten van de fit-gap impact analyse ter beschikking worden gesteld als ondersteunende informatie. De uiteindelijke gunningscriteria zullen eveneens worden opgenomen in het gedetailleerd bestek. Project nr. C bestek pagina 11 van 18

12 Deel 3 Kandidatuurstellingsdossier Project nr. C Upgrade module SAP-CRM 1 Algemene inlichtingen 1.1 Kandidaat De kandidaat (handelsnaam of benaming rechtsvorm, zetel eventueel THV) Vertegenwoordigd door ondergetekende(n) Inschrijving bij de R.S.Z.: nr(s): B.T.W. (alleen in België): nr. 1.2 Contactgegevens Contactgegevens ivm deze kandidaatstelling Naam Telefoon Fax Correspondentie adres Project nr. C bestek pagina 12 van 18

13 Gedaan te, de Naam + handtekening inschrijver, Project nr. C bestek pagina 13 van 18

14 2 Bijlagen 2.1 Overzicht - Bijlage 1: overzicht bij te voegen documenten cfr. deel 1 Administratieve bepalingen - Bijlage 2: overzicht bij te voegen documenten ifv de selectiecriteria - Bijlage 3: Structuur en huidige versies van het SAP-landschap 2.2 Bijlage 1 bij te voegen documenten Administratieve bepalingen Wet / K.B. Art.nr Omschrijving Checklist adres voor ontvangst elektronische middelen 5 Voorbehoud gebruik elektronische middelen Inlichtingen ivm uitsluitingscriteria Inlichtingen ivm selectiecriteria Diverse inlichtingen Nationaliteit van de voor deze opdracht voorziene personeelsleden Geldig attest R.S.Z IN VOORKOMEND GEVAL Verklaring ivm toegangsverbod IN VOORKOMEND GEVAL - Inlichtingen andere entiteiten IN VOORKOMEND GEVAL - Inlichtingen combinatie van kandidaten/inschrijvers Formulier kandidaatstelling (op papier & elektronisch) IN VOORKOMEND GEVAL - Verklarende nota met algemene 80 opmerkingen/aanvullingen/afwijkingen tov het bijzonder bestek verwijzing B.S. bevoegdheid gemachtigde OF afschrift volmacht Kennisgeving gemotiveerde beslissing 2.3 Bijlage 2 Selectiecriteria De inschrijver dient aan te tonen dat er binnen de organisatie een aantoonbare en inzetbare ervaring is in het realiseren van een installatie of migratietraject naar CRM 7.x. Elementen die hiervoor o.a. dienen aangebracht zijn: Ervaring Graag opgave van uw referenties betreffende upgrades naar CRM 7.x. Gebruik onderstaande tabel voor elke referentie. Referentie Contactpersoon van de klant die door ons gecontacteerd mag worden + contactgegevens Uw rol (rechtstreekse contractpartner / onderaannemer vd contractpartner / andere) Startdatum en einddatum project Aantal door u gepresteerde mandagen in dit project Project nr. C bestek pagina 14 van 18

15 Sector Aantal werknemers van de klant die CRM gebruiken Aantal klanten beheerd in CRM CRM-versie bij aanvang project en CRM-versie bij einde project Beschrijf de voornaamste technische kenmerken van de implementatie (vb. Hana, full of lean replicatie) Implementatie bijkomende CRM-onderdelen (vb. complaints, case of marketing management)? Welke? Korte opsomming van het maatwerk dat, als van toepassing, bovenop standaard CRM werd gebouwd in CRM 7.x Werd in dit project ook aan process redesign / verbetering gedaan en zo ja, geef een beknopte beschrijving. Welke integraties tussen CRM 7.x en andere SAP en niet-sap modules werden opgezet? (ISU, PM/PS/MM, FICA, R/3, GIS, mobile, ) Opmerkingen Aanvullende referenties waarbij op een bestaande CRM 7.x één of meerdere van volgende functionele uitbreidingen marketing management case management complaints management andere werden geïmplementeerd. Gebruik onderstaande tabel voor elke referentie. Referentie Contactpersoon van de klant die door ons gecontacteerd mag worden + Project nr. C bestek pagina 15 van 18

16 contactgegevens Uw rol (rechtstreekse contractpartner / onderaannemer vd contractpartner / andere) Startdatum en einddatum project Aantal door u gepresteerde mandagen in dit project Scope van het project Sector Geïmplementeerde functionaliteiten op CRM 7.x Opmerkingen Hergebruik van eerdere ervaringen Kan de aanbieder putten uit de eerdere ervaringen om de upgrade en implementatie van CRM 7.x bij Pidpa efficiënter te laten verlopen. Beschikt de aanbieder m.a.w. over herbruikbare templates, handleidingen, opleidingen, tools, en zo ja, welke, en met welke impact op het project (reductie in doorlooptijd, kostprijs, mandagen; verhogen van kwaliteit; ). Kwantificeer waar mogelijk de impact Projectaanpak Beschrijving van de standaard projectaanpak voor dit type van projecten: Beschrijf uw plan van aanpak Beschrijf uw methodologie Beschrijf een voorbeeldprojectstructuur Beschrijf uw eigen demo- en CRM 7.xtestsysteem Beschrijf de wijze waarop omgegaan wordt met afwijkingen van de oorspronkelijke projectbeschrijving Project nr. C bestek pagina 16 van 18

17 Beschrijf de manier waarop de interne kennisen ervaringsdeling geborgd wordt binnen uw organisatie. Is er kennisoverdracht voorzien naar een opdrachtgever, en zo ja, beschrijf welke kennis en de wijze waarop overdracht wordt voorzien. Opmerkingen Actualiteitsgraad interne kennis Toon aan d.m.v. vb. opleidingscertificaten, attesten van deelnames aan workshops, conferenties e.d. dat uw organisatie op de hoogte is van de meest recente en toekomstige evoluties op het domein van SAP CRM Kwaliteitsborging Beschrijving van het kwaliteitssysteem dat zal gebruikt worden om de kwaliteit van de migratie en de implementatie van eventuele bijkomende delen te borgen. Wordt een kwaliteitssysteem ingezet voor dit type van projecten? Voor welke fase(n) in het project? Naam kwaliteitssysteem Is het kwaliteitssysteem gecertifieerd? Zo ja, welke certificatie? Voeg certificaat toe als van toepassing. Datum laatste externe audit van uw kwaliteitssysteem? Wordt binnen de kwaliteitsborging voor dit type van projecten een interne audit van het project voorzien? Wordt binnen de kwaliteitsborging voor dit type van projecten een externe audit voorzien? Volgens welke criteria wordt de kwaliteit van dit type van projecten beoordeeld? Opmerkingen Project nr. C bestek pagina 17 van 18

18 2.4 Bijlage 3 - Structuur en huidige versies van het SAP-landschap Pidpa heeft voor SAP gekozen als ERP-systeem ter ondersteuning van de logistieke-, financiële-, commerciëleen HR-processen. Volgende SAP-modules werden geïmplementeerd : PM, PS, MM, WM, SD, FI/CO, AA, FM, IS/U, CRM, MI, HR, BW. Het is vanzelfsprekend dat de aangeboden oplossing naadloos moet geïntegreerd worden in de aanwezige installatie. Schematisch beschikt Pidpa momenteel over volgende SAP-componenten : Pidpa SAP CRM SD IS-U SAP BW FI/CO PS/PM/MM HR SAP ECC SAP Workflow SAP ArchiveLink SAP Spool Inkomende documenten Scanning Fax DM (Doc.Archief) Covus (EPS) Uitgaande documenten Hierna volgt schematisch de huidge SAP-architectuur. Het is een klassieke 3-lagen architectuur, waarbij de ontwikkelingen via het DEV-systeem (development), langs een QAS-systeem (quality-assurance) naar het operationeel PRD-systeem (Productie) worden getransporteerd. ECC 6.0 DEV CRM 5.0 DC1 BW 7.0 DB1 Portal 7.0 DP1 WAS-MI 7.0 DM1 Solution manager 4.0 QAS QC1 QB1 QP1 QM1 PRD PC1 PB1 PP1 PM1 PS1 Voor dit project zijn het de ECC- en de CRM-omgevingen waarin de nodige aanpassingen zullen moeten aangebracht worden. Huidige versies zijn : SAP ECC 6.0 EHP5 SPS 9 SAP CRM 5.0 SPS 18 Binnen deze omgevingen zijn het de financiële en commerciële modules die de nodige aanpassingen zullen moeten ondergaan. Een belangrijk aandachtspunt is de integratie tussen CRM en IS/U via replicatie. Project nr. C bestek pagina 18 van 18

Project nr. C-15-003

Project nr. C-15-003 2013-10-22 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Kandidaatstelling voor raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Project nr. C

Project nr. C 15 januari 2014 www.pidpa.be Vierselse baan 5 2280 Grobbendonk overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB KANDIDATUURSTELLING Voor het opstellen

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Project nr. C-12-100

Project nr. C-12-100 5 februari 2014 Pidpa Desguinlei 246 2018 Antwerpen T 0800 90 300 F 03 260 60 03 www.pidpa.be IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Opdracht voor project "Mobiel werken"

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BESTEK. Raamovereenkomst voor levering van labobenodigdheden periode 2015 2019. Project nr. C 15 012

BESTEK. Raamovereenkomst voor levering van labobenodigdheden periode 2015 2019. Project nr. C 15 012 06 10 2014 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Raamovereenkomst voor levering van labobenodigdheden

Nadere informatie

Project nr. C-15-009

Project nr. C-15-009 6 februari 2014 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Raamovereenkomst voor onderhoud technische

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende.

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende. Publicatiebericht Oproep voor kandidaten voor ontwerp en realisatie van geïntegreerde kunst in het woonzorgcentrum Sint Elisabeth, Zwaluwenstraat 2 te Oostende. Aankondiging van een opdracht voor het ontwerp

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

Project nr. D-18-132

Project nr. D-18-132 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Opdracht voor WT Putte: renovatie gevel Project nr.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Raamovereenkomst voor Minnelijke invordering (binnenland) Project nr. C

Raamovereenkomst voor Minnelijke invordering (binnenland) Project nr. C 23 december 2013 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Raamovereenkomst voor Minnelijke invordering

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

BESTEK. Opdracht voor raamovereenkomst voor het herstellen van wegverhardingen in de regio Oost 2014-2017. Project nr. C-14-014

BESTEK. Opdracht voor raamovereenkomst voor het herstellen van wegverhardingen in de regio Oost 2014-2017. Project nr. C-14-014 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Opdracht voor raamovereenkomst voor het herstellen van

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Project nr. C

Project nr. C 2013-07-22 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Raamovereenkomst voor levering van huurinstallaties

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000012. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000012. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Conceptnota Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Versie 5.1 CDG000712_conceptnota Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis...

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Project nr. D-18-318

Project nr. D-18-318 14 november 2014 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Opdracht voor Renovatie watertorens

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN. Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN. Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Project nr. C

Project nr. C 10 februari 2014 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Raamovereenkomst voor levering van

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 31/07/2017 - BDA nummer: 2017-525001 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25592-2012:text:nl:html B-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2012/S 16-025592 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Stadsgericht sociaal landbouwproject Overeenkomst tot kosteloos gebruik landbouwgrond Afsneekouter op 10ha 70a DMK/2017/08

OFFERTEFORMULIER. Stadsgericht sociaal landbouwproject Overeenkomst tot kosteloos gebruik landbouwgrond Afsneekouter op 10ha 70a DMK/2017/08 Stadsgericht sociaal landbouwproject Overeenkomst tot kosteloos gebruik landbouwgrond Afsneekouter op 10ha 70a DMK/2017/08 OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Project nr. C-14-013

Project nr. C-14-013 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Raamovereenkomst voor levering van PLC-materialen voor

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Project nr. K-11-064

Project nr. K-11-064 16-09-2013 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Gemeente BONHEIDEN - Rioleringswerken in

Nadere informatie