SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT"

Transcriptie

1 SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts

2 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties, financiële en beroepswaarborgen, ) GUNNINGSCRITERIA: de intrinsieke waarde van de OFFERTE (bedrag van de offerte, uitvoeringstermijn, ) TECHNISCHE SPECIFICATIES: kenmerken waaraan product of dienst moet voldoen (art. 82 e.v. KB Gunning 2008)

3 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING kwalitatieve selectie SELECTIECRITERIA Financiële draagkracht Economische draagkracht Technische draagkracht: certificaten, attesten, erkenning etc. PROBLEEM: certificaten, attesten en erkenning vaak te streng uitgesloten van deelname kan men hier iets tegen doen? Op welke wijze?

4 INHOUD LAW IN THE BOOKS KB Gunning 8 januari 1996 KB Plaatsing 15 juli 2011 LAW IN ACTION de voorlegging van certificaten, attesten, etc. de kwalificatie en erkenning van onderaannemers BESLUIT

5 LAW IN THE BOOKS De overheidsopdrachtenwet van 24 december 1993 KB Gunning van 8 januari 1996 De overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 KB Plaatsing 15 juli 2011 (B.S. 9 augustus 2011) Van toepassing op alle overheidsopdrachten, opdrachten en concessies van openbare werken die vanaf 1 juli 2013 worden bekendgemaakt in het Europees Publicatieblad of het Bulletin der aanbestedingen.

6 LAW IN THE BOOKS SELECTIECRITERIA m.b.t. de TECHNISCHE bekwaamheid LIMITATIEF opgesomd in: KB Gunning 1996 KB Plaatsing 2011 artikel 19 (werken) artikel 45 (leveringen) artikel 71 (diensten) artikel 69 (werken) artikel 71 (leveringen) artikel 72 (diensten) Selectiecriteria, bewijsmiddelen en referenties BINDEND Te bereiken niveau DISCRETIONAIR

7 LAW IN THE BOOKS Selectiecriteria die gehanteerd kunnen worden bij werken Artikel 19, lid 1 KB Gunning ) studie- en beroepskwalificatie van de aannemer en/of ondernemingskader 2) lijst van werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar gestaafd door getuigenschriften 3) verklaring die werktuigen, materieel en technische uitrusting vermeldt 4) verklaring gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting 5) verklaring van technici of technische diensten die al dan niet deel uitmaken van de onderneming

8 LAW IN THE BOOKS Artikel 58, 1, 2 KB Plaatsing De aanbestedende overheid gaat over tot de selectie van de kandidaten of inschrijvers in de mate dat de noodzakelijke inlichtingen en documenten aantonen dat ze cumulatief voldoen aan: 1 de bepalingen betreffende het toegangsrecht tot de opdracht zoals omschreven in de artikelen 61 tot 66; 2 de kwalitatieve selectiecriteria van financiële, economische of technische aard of inzake beroepsbekwaamheid die de aanbestedende overheid heeft vastgesteld op grond van de artikelen 67 tot 79. Zij preciseert deze criteria en het vereiste niveau ervan op zodanige wijze dat ze verband houden met en in verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. Bij open procedure en vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking is het opleggen van een minimaal niveau verplicht.

9 LAW IN THE BOOKS Selectiecriteria die gehanteerd kunnen worden bij werken Artikel 68 KB Plaatsing 2011 In geval van een opdracht voor werken, een opdracht voor leveringen waarvoor plaatsings- of installatiewerkzaamheden nodig zijn of een opdracht voor diensten, kan de aanbestedende overheid: 1. de technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaten of inschrijvers om de werken of de installatie uit te voeren of de diensten te verstrekken beoordelen aan de hand van met name hun knowhow, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid; 2. de rechtspersonen verplichten om in hun aanvraag tot deelneming of in hun offerte de namen en de beroepskwalificaties te vermelden van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.

10 LAW IN THE BOOKS Selectiecriteria die gehanteerd kunnen worden bij werken Artikel 69 KB Plaatsing ) door het bewijs dat de kandidaat of de inschrijver voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen overeenkomstig artikel 77; 2) aan de hand van een opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole, die de aannemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren; 3) aan de hand van de studie- of beroepskwalificaties van de aannemer of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de leiding van de werken worden belast; 4) enkel in passende gevallen, door de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de aannemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht;

11 LAW IN THE BOOKS 5) aan de hand van een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar; 6) aan de hand van een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt; 7) aan de hand van een lijst van de werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, welke lijst vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.

12 LAW IN THE BOOKS Technische draagkracht van andere entiteiten Artikel 19, lid 2 KB Gunning 1996 Een kandidaat of een inschrijver kan zich in voorkomend geval en voor welbepaalde opdrachten beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij de aanbestedende dienst aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de aannemer dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Aanbestedende overheid Kandidaat inschrijver OA OA OA

13 LAW IN THE BOOKS Technische draagkracht van andere entiteiten Artikel 74 KB Plaatsing 2011 Een kandidaat of een inschrijver kan zich voor welbepaalde opdrachten beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval toont hij de aanbestedende overheid aan dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de kandidaat of inschrijver dergelijke middelen ter beschikking te stellen.

14 LAW IN ACTION SELECTIECRITERIA m.b.t. de TECHNISCHE bekwaamheid LIMITATIEF CONCRETE invulling leidt vaak tot discussie (law in action) Law in the books Law in action Selectiecriteria van groot belang niet aan voldoen is niet deelnemen

15 EIS TOT VOORLEGGING VAN CERTIFICATEN, ATTESTEN, ETC. PRINCIPE: de eis tot voorlegging van certificaten, attesten is toegelaten als criterium van de beoordeling van de technische bekwaamheid Certificaten geven bepaalde garantie op technische bekwaamheid Ratio legis: artikel 19,1,1 KB Gunning 1996 door studie- en beroepskwalificaties van de aannemer en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de werken;

16 EIS TOT VOORLEGGING VAN CERTIFICATEN, ATTESTEN, ETC. artikel 69, 1, 2 en 3 KB Plaatsing door het bewijs dat de kandidaat of de inschrijver voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen overeenkomstig artikel 77; 2 aan de hand van een opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole, die de aannemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren; 3 aan de hand van de studie- of beroepskwalificaties van de aannemer of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de leiding van de werken worden belast;

17 EIS TOT VOORLEGGING VAN CERTIFICATEN, ATTESTEN, ETC. Bevestigd door de Raad van State (R.v.St. 15 juli 2010 Labonorm-arrest) De verzoekende partij stelt dat een ISO-9002 attest niet onder het begrip beroepskwalificaties zoals opgenomen in art. 19,1 kan vallen. Deze zienswijze wordt niet bijgevallen. Artikel 19, eerste lid, 1 maakt immers gewag van beroepskwalificaties van zowel de aannemer als het ondernemingskader als van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de werken. Er wordt niet ingezien om welke reden de beroepskwalificatie enkel van natuurlijke personen zou mogen worden gevraagd op grond van de betrokken bepaling. De NOODZAKELIJKHEID van een certificaat moet niet gemotiveerd worden

18 EIS TOT VOORLEGGING VAN CERTIFICATEN, ATTESTEN, ETC PRINCIPE: toegelaten MAAR geen schending van gelijkheidsbeginsel en vrije mededinging Criteria: de selectiecriteria moeten objectief en relevant in redelijke verhouding tot de aard, omvang en complexiteit van de opdracht

19 EIS TOT VOORLEGGING CERTIFICATEN, ARRESTEN, ETC. geen schending GELIJKHEIDSBEGINSEL en VRIJE MEDEDINGING Voorbeelden waarbij er een schending werd vastgesteld: Te specifieke eisen waardoor minder bedrijven in aanmerking komen In de aankondiging van de opdracht wordt, onder andere, als minimumvereiste gesteld referenties voor soortgelijke werken in de omgeving van Hasselt. Deze vereiste houdt een schending in van de gelijkheid tussen aannemers (R.v.St. 28 februari 2006, nr )

20 EIS TOT VOORLEGGING CERTIFICATEN, ARRESTEN, ETC. Aldus heeft de aanbestedende overheid voorafgaand aan de bestreden beslissing, niet met de vereiste zorgvuldigheid onderzocht of de gekozen inschrijver voldeed aan de selectievereisten zoals ze werden vastgesteld in het bestek. Meer nog, zij heeft een afwijking toegestaan op de selectievereisten opgenomen in het bestek in het voordeel van de gekozen inschrijver zodat zij voorbij is gegaan aan haar eigen bestek bepalingen en daardoor ook het beginsel patere legm quam ipse fecisti schond evenals het gelijkheidsbeginsel nu bij een minder strenge selectievereiste meerdere kandidaten een offerte hadden kunnen indienen. (R.v.St. 2 mei 2013, nr )

21 EIS TOT VOORLEGGING CERTIFICATEN, ARRESTEN, ETC. Voorbeelden waarbij er GEEN schending werd vastgesteld: Met de verwerende partij moet worden vastgesteld dat uit het administratief dossier blijkt dat het bestek werd aangekocht door acht ondernemingen, waarvan er drie over een ISO-9002 dan wel een ISO-9001 attest beschikten: ( ) De stelling dat er een de facto monopolie werd gecreëerd in hoofde van de nv Potteau Labo dient dan ook te worden verworpen, alsook de daarop gesteun de schending van het gelijkheidsbeginsel. (R.v.St. 15 juli 2010, nr. 206,645, Labonorm arrest)

22 EIS TOT VOORLEGGING CERTIFICATEN, ARRESTEN, ETC. OBJECTIEF EN RELEVANT en in REDELIJKE VERHOUDING tot de aard, omvang en complexiteit van de opdracht Te dezen werd zowel in de aankondiging van de opdracht als in het bestek met betrekking tot de kwalitatieve selectie van de inschrijvers bepaald dat zij dienden te beschikken over een attest van erkenning als bosexploitant in de zin van artikel 79 van het Bosdecreet van 13 juni 1990 dewelke lijkt te mogen worden beschouwd als een beroepskwalificatie in de zin van artikel 19,1 van het koninklijk besluit van 8 januari Deze erkenning lijkt op het eerste gezicht het bewijs te kunnen leveren van een zekere beroepskwalificatie waarover de houder van de erkenning beschikt met betrekking tot het uitvoeren van werken in bossen. ( ) Deze selectievoorwaarde lijkt immers niet het vereiste verband met het voorwerp van de opdracht te ontberen en is, gelet op de specifieke omstandigheden, een adequate selectievoorwaarde die in redelijke verhouding staat tot het voorwerp van de opdracht. ( R.v.St. 26 april 2012, nr )

23 EIS TOT VOORLEGGING VAN CERTIFICATEN, ATTESTEN, ETC SAMENGEVAT PRINCIPIËLE GELDIGHEID van het eisen van bepaalde certificaten, attesten, etc. als selectiecriteria bewijsmiddelen die de beroepsbekwaamheid van de aannemer kunnen aantonen (artikel 19,1,1 KB Gunning 2008/ artikel 69, 1 KB Plaatsing 2011) MAAR eisen van bepaalde certificaten, attesten, etc. geen schending gelijkheid en vrije mededinging objectief verantwoord en in verhouding tot de aard, omvang en complexiteit van de opdracht (artikel 58, 1, 2 KB Plaatsing 2011) vereiste niveau bepalen (artikel 58, 1, 2 KB Plaatsing 2011)

24 DE KWALIFICATIE EN ERKENNING VAN ONDERAANNEMERS PRINCIPE: beroepen op technische draagkracht van onderaannemers Ratio legis: art. 19, 2 KB Gunning 2008 / art. 74 KB Plaatsing 2011 Een kandidaat of een inschrijver kan zich in voorkomend geval en voor welbepaalde opdrachten beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij de aanbestedende dienst aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de aannemer dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Voorbeeld: een algemene elektriciteitsonderneming die wil inschrijven voor een opdracht die 90% elektriciteitswerken en 10% brandbeveiligingswerken (met BOSEC certificaat), kan beroep doen op een onderaannemer die in het bezit is van een dergelijk certificaat

25 DE KWALIFICATIE EN ERKENNING VAN ONDERAANNEMERS bewijs van effectieve verbintenis van de onderaannemer (arrest R.v.St. 3 oktober 2006, nr ; arrest R.v.St. 9 april 2009, nr. 192,274) aanbestedende overheid mag beroep op onderaannemers niet verbieden de aanbestedende overheid kan wel eisen dat: kandidaat inschrijver minimum gedeelte zelf uitvoert de onderaannemer erkend is, doch slechts in verhouding tot deel van de werken die zij effectief uitvoeren

26 DE KWALIFICATIE EN ERKENNING VAN ONDERAANNEMERS SAMENGEVAT kandidaat inschrijver is gerechtigd om beroep te doen op onderaannemer aanbestedende overheid mag niet eisen dat onderaannemer erkend is in dezelfde klasse als kandidaat inschrijver welke klasse de onderaannemer erkend moet zijn omvang en aard van de werken die hij zal uitvoeren

27 BESLUIT selectiecriteria zijn toegelaten moeten in verhouding staan tot de aard, omvang en complexiteit van de opdracht en objectief verantwoordbaar vertrekken van de opdracht zelf

28 BESLUIT Quid indien aanbestedende overheid duidelijk bepaalde ondernemingen bevoordeelt ten opzichte van andere? toch een offerte indienen maar voorbehoud formuleren zonder voorbehoud geacht betwiste voorwaarde aanvaard De verzoekende partij heeft geen vragen gesteld of opmerkingen geformuleerd bij dit criterium, zij heeft zonder meer een offerte ingediend ( ) (R.v.St. 1 februari 2013, nr ) daargelaten de vaststelling dat zij voor of bij het indienen van haar offerte geen opmerkingen maakte bij de gestelde vereisten ( ) (R.v.St. 14 april 2011, nr )

29

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Bld Roi Albert 2 Koning Albert 2 laan n 33/95 Plaats: BRUSSEL / BRUXELLES Postcode: 1030

Bld Roi Albert 2 Koning Albert 2 laan n 33/95 Plaats: BRUSSEL / BRUXELLES Postcode: 1030 1/ 14 BE001 20/09/2013 - BDA nummer: 2013-520713 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Johan Geerts en Simon Verhoeven GSJ advocaten 1 2 april 2014 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur

Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur 1 Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur 2 INHOUDSOPGAVE FOD Sociale Zekerheid Kruidtuinlaan 50 bus 145 1000 Brussel Bestek 2015/NON/LOG/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 16 BE001 23/07/2013 - BDA nummer: 2013-516796 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIËN

Federale Overheidsdienst FINANCIËN Federale Overheidsdienst FINANCIËN BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 21 mei 2010 om 10 u. Indiening

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen LEIDRAAD Regelgeving overheidsopdrachten Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen 1 Inleiding p. 3 Toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten p. 5 1. Personeel toepassingsgebied

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA OPROEP AANVRAGEN TOT DEELNEMING

SELECTIECRITERIA OPROEP AANVRAGEN TOT DEELNEMING WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 225 33 33, Fax: 09 225 92 27 SELECTIECRITERIA OPROEP AANVRAGEN TOT DEELNEMING SELECTIEPROCEDURE VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN SOCIAAL

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van de verzekeringscontracten van Woonhaven Antwerpen: Personen

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2009L0081 NL 01.01.2014 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2009/81/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT 1 Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht 1.1.1 Aanbestedende

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK

EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK LUXEMBURG Eenheid OiL.06 Financiën - Inkoop - Verslaglegging Ref. Ares(2012)176988-16/02/2012 Luxemburg, 16.02.2012 O1L.06 - DM/mk ARES (2012) Uitnodiging

Nadere informatie