Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting"

Transcriptie

1 VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting Perceel 1 : Vlaamse zorgverzekering Perceel 2 : Gezondheids- en welzijnsrecht Perceel 3 : Strafzaken Perceel 4: Recht met betrekking tot de personeelszaken Perceel 5: Algemene zaken Bestek nr. DEP WVG / BO / JT / 2014 / 01 / Advocaten 2 SELECTIELEIDRAAD Uiterste termijn van ontvangst van de kandidaatstellingen: Op 14 april 2014 om 9u. 1

2 1. HET VOORWERP VAN DE OPDRACHT Deze opdracht voor diensten heeft betrekking op de bijstand en de vertegenwoordiging in rechte van de Vlaamse Gemeenschap (met name voor het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het Agentschap Zorg en Gezondheid, het Agentschap Jongerenwelzijn of het Agentschap Zorginspectie) en de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid, meer bepaald het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), het Vlaams Zorgfonds of het Fonds Jongerenwelzijn inzake juridische geschillen als eiser/verzoeker of verweerder, of in het kader van de rechtsbijstand die door deze entiteiten aan hun personeelsleden wordt gegeven, voor de rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting of de geschillenpreventie met betrekking tot : Perceel 1 : Vlaamse zorgverzekering Perceel 2 : Gezondheids- en welzijnsrecht (waaronder terugvorderingen van subsidies, weigeringen van voorafgaande vergunningen of erkenningen, overheidsaansprakelijkheid en administratief recht) Perceel 3 : Strafzaken (waaronder beroepsgeheim, laster en eerroof) Perceel 4: Recht met betrekking tot de personeelszaken (waaronder sociaal recht, arbeidsrecht en ambtenarenrecht) Perceel 5: Algemene zaken (verbintenissen en contractenrecht (waaronder huurrecht), onroerend vermogensrecht (waaronder zakenrecht, erfpacht en opstalrecht)). Meer informatie over de werking van de betrokken agentschappen is te vinden op 2

3 Perceel 1 : Vlaamse zorgverzekering De afdeling Beleidsontwikkeling behandelt rechtszaken met betrekking tot de Vlaamse zorgverzekering. Het zijn rechtszaken waarin het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Zorgfonds wordt betrokken met betrekking tot de regelgeving van de Vlaamse zorgverzekering. Dit perceel focust vooral op geschillen die worden aanhangig gemaakt bij de Arbeidsgerechten tegen beslissingen van de leidend ambtenaar van het Vlaams Zorgfonds, inzake de bezwaarprocedure tegen de beslissingen van een zorgkas over de tegemoetkoming in de zorgverzekering. Daarnaast gaat het ook in mindere mate om geschillen die ingeleid worden bij de Raad van State, tegen beslissingen van de leidend ambtenaar van het Vlaams Zorgfonds, inzake de bezwaarprocedure tegen de administratieve geldboete. Deze opsomming is niet limitatief. Perceel 2 : Gezondheids- en welzijnsrecht De afdeling Beleidsontwikkeling behandelt rechtszaken van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het Agentschap Zorg en Gezondheid, het Agentschap Jongerenwelzijn, het Agentschap Zorginspectie, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, het Vlaams Zorgfonds en het Fonds Jongerenwelzijn wat betreft het gezondheids- en welzijnsrecht. Hieronder valt onder andere de terugvordering van subsidies, de intrekking / weigering / schorsing van (voorafgaande) vergunningen en erkenningen en de sluiting van voorzieningen. Hieronder valt onder andere ook de overheidsaansprakelijkheid en het administratief recht. Deze opsomming is niet limitatief. Perceel 3: Strafzaken De afdeling Beleidsontwikkeling behandelt rechtszaken van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het Agentschap Zorg en Gezondheid, het Agentschap Jongerenwelzijn, het Agentschap Zorginspectie, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, het Vlaams Zorgfonds en het Fonds Jongerenwelzijn wat betreft het strafrecht. Hieronder vallen onder andere de rechtszaken rond beroepsgeheim of laster en eerroof, schuldig verzuim of schriftvervalsing die tegen de personeelsleden wordt ingespannen. Hieronder vallen ook geschillen met betrekking tot het verkeersrecht. Ook de geschillen rond de strafbepalingen uit de regelgeving met betrekking tot de voornoemde entiteiten valt onder dit perceel. Deze opsomming is niet limitatief. Perceel 4: Recht met betrekking tot personeelszaken De afdeling Beleidsontwikkeling behandelt rechtszaken van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het Agentschap Zorg en Gezondheid, het Agentschap Jongerenwelzijn, het Agentschap Zorginspectie, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, het Vlaams Zorgfonds en het Fonds Jongerenwelzijn wat betreft het sociaal recht en het sociaal zekerheidsrecht. Hieronder valt onder andere alles wat met het ambtenarenrecht of het arbeidsrecht heeft te maken, bijvoorbeeld de bevorderingen, het tuchtrecht, de betwistingen rond het salaris, het ontslag van een statutair of contractueel personeelslid. Deze opsomming is niet limitatief. Perceel 5: Algemene zaken De afdeling Beleidsontwikkeling behandelt de andere rechtszaken van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het Agentschap Zorg en Gezondheid, het Agentschap Jongerenwelzijn, het Agentschap Zorginspectie, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, het Vlaams Zorgfonds en het Fonds Jongerenwelzijn. Hieronder valt het verbintenissen- of contractenrecht (met inbegrip van huurrecht) en het onroerend vermogensrecht (met inbegrip van zakenrecht, erfpacht en opstalrecht). Deze opsomming is niet limitatief. 3

4 De kandidaat mag voor alle percelen inschrijven, voor zover hij in elk van deze percelen een grondige ervaring en deskundigheid kan aantonen en voldoet aan de criteria zoals vermeld in deze selectieleidraad en de bekendmaking via e-notification. 2. TOEGANGSRECHT UITSLUITING SOCIALE ZEKERHEIDS- FISCALE BIJDRAG (ART. 60 TOT MET 64 KB ) Art. 61 en 62. Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de kandidaat zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61. Voor de Belgische kandidaat vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest, de jaarrekeningen en het attest van niet-faling via elektronische weg op conform art. 60, 1. De overige documenten worden opgevraagd bij de kandidaat. De buitenlandse kandidaat, alsook de Belgische kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, 2. Art. 64. Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de kandidaat zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel. 3. KWALITATIEVE SELECTIE (ART. 67, KB ) De advocaten die ten individuele titel voor deze opdracht inschrijven dienen hun stage beëindigd te hebben en gedurende minstens vijf jaar ingeschreven te zijn op het Tableau van de Orde van Advocaten. Zij tonen dit aan door middel van het bewijs van inschrijving op het Tableau van de Orde van Advocaten. Indien voor deze opdracht ingeschreven wordt onder de vorm van een associatie van advocaten, dient opgegeven te worden welke advocaat (advocaten) de associatie zal (zullen) verbinden. Deze advocaten dienen elk hun stage beëindigd te hebben en gedurende minstens vijf jaar ingeschreven te zijn op het Tableau van de Orde van Advocaten. Zij tonen dit aan door middel van het bewijs van inschrijving op het Tableau van de Orde van Advocaten. Hieronder worden specifieke kwalitatieve selectievoorwaarden opgelegd per perceel. De kandidaat toont bij elk van de percelen zijn expertise aan aan de hand van de lijst van referenties van de laatste drie jaar waaruit een grondige ervaring en deskundigheid blijkt m.b.t. de percelen waarvoor ingeschreven wordt. Per referentie moeten volgende gegevens worden meegedeeld : beschrijving referentie, opdrachtgever, periode van uitvoering en relevantie voor deze opdracht, waarbij de relevantie van de opdracht duidelijk moet gemotiveerd zijn. Voor perceel 1: Voor perceel 1 dient de kandidaat aan te tonen dat hij tijdens de laatste drie jaar: - minstens 3 rechtszaken heeft behandeld met goede bekwaamheid in het kader van de regelgeving op de zorgverzekering of andere zwaarwichtige bekwaamheid heeft met betrekking tot de materie van de zorgverzekering (bijvoorbeeld door het schrijven van relevante publicaties) - minstens 10 rechtszaken voor de arbeidsrechtbank heeft behandeld met goede bekwaamheid 4

5 - minstens vijf rechtszaken waarin een deskundige werd aangesteld, heeft behandeld met goede bekwaamheid - minstens 5 rechtszaken voor de Raad van State heeft behandeld met goede bekwaamheid Voor perceel 2: Voor perceel 2 dient de kandidaat aan te tonen dat hij de laatste drie jaar: 1) minstens 5 rechtszaken heeft behandeld met goede bekwaamheid in het kader van het gezondheids- of welzijnsrecht of andere zwaarwichtige bekwaamheid heeft met betrekking tot het gezondheids- en welzijnsrecht (bijvoorbeeld door het schrijven van relevante publicaties) 2) minstens 3 rechtszaken heeft behandeld met goede bekwaamheid in het kader van overheidsaansprakelijkheid 3) minstens 10 rechtszaken voor de Raad van State heeft behandeld met goede bekwaamheid. De kandidaat dient dit niet te bewijzen door 18 verschillende rechtszaken, één rechtszaak kan bijvoorbeeld gebruikt worden om zowel de expertise voor de Raad van State als om de rechtszaken met betrekking tot het gezondheids- en welzijnsrecht aan te tonen. Voor perceel 3: Voor perceel 3 dient de kandidaat aan te tonen dat hij de laatste drie jaar: 1) minstens 3 rechtszaken inzake verkeersrecht heeft behandeld met goede bekwaamheid 2) minstens 2 rechtszaken met betrekking tot laster en eerroof, schuldig verzuim, slagen en verwondingen of beroepsgeheim heeft behandeld met goede bekwaamheid 3) minstens 5 andere rechtszaken met betrekking tot het strafrecht heeft behandeld met goede bekwaamheid. Voor perceel 4: Voor perceel 4 dient de kandidaat aan te tonen dat hij de laatste drie jaar: 1) minstens 5 rechtszaken inzake statutaire personeelsleden met goede bekwaamheid heeft behandeld 2) minstens 7 rechtszaken inzake een contractuele tewerkstelling binnen of buiten een overheid met goede bekwaamheid heeft behandeld. Voor perceel 5: Voor perceel 5 dient de kandidaat aan te tonen dat hij de laatste drie jaar: 1) minstens 5 rechtszaken inzake het verbintenissen- of contractenrecht (met inbegrip van huurrecht) met goede bekwaamheid heeft behandeld 2) minstens 5 rechtszaken inzake het onroerend vermogensrecht (met inbegrip van zakenrecht, erfpacht en opstalrecht) met goede bekwaamheid heeft behandeld. Gezien de intellectuele aard van de opdracht, stelt de aanbestedende overheid geen voorwaarden op vlak van financiële en economische draagkracht. De inschrijving op het tableau van de balie geldt als voldoende bewijs voor het bestaan van een verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid. 5

6 De aanbestedende overheid heeft het recht de geselecteerde kandidaten te beperken tot minimaal 6 geselecteerde kandidaten per perceel, voor zover er geschikte kandidaten zijn. De selectie van de beste kandidaten zal gebeuren op basis van de kwalitatieve selectiecriteria en de bepalingen van het toegangsrecht (uitsluitingscriteria, sociale zekerheids- en fiscale bijdragen). 4. INDIING VAN DE KANDIDATUURSTELLING De kandidaat dient per perceel zijn kandidatuurstelling in aan de hand van het document voor kandidatuurstelling dat als bijlage 5 tot en met 10 bij deze selectieleidraad werd bijgevoegd. De kandidaat voegt hierbij ook alle benodigde documenten in het kader van de kwalitatieve selectiecriteria en de bepalingen van het toegangsrecht (uitsluitingscriteria, sociale zekerheids- en fiscale bijdragen). De kandidatuurstelling moeten gestuurd worden naar of ingediend worden op volgend adres: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling T.a.v. de heer Patrick Bedert Koning Albert II-laan 35, bus Brussel De inschrijver moet de kandidatuurstelling in een definitief gesloten envelop steken en daarop in grote drukletters vermelden: KANDIDATUURSTELLING DEP WVG / BO / JT / 2014 / 01 NIET OP. Er kan ook worden ingeschreven onder de vorm van of namens een associatie van advocaten of een advocatenkantoor (al dan niet onder de vorm van een rechtspersoon). In dat geval moet één advocaat worden opgegeven als verantwoordelijke en moeten alle advocaten die het kantoor zullen verbinden, worden opgesomd. De uiterste datum van de kandidatuurstelling is 14 april 2014 om 9 uur. 6

7 5. DOCUMT VOOR KANDIDATUURSTELLING PERCEEL 1 VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting Perceel 1 : Vlaamse zorgverzekering Bestek nr. DEP WVG / BO / JT / 2014 / 01 / Advocaten 2 KANDIDATUURSTELLING A. ALGEME VERBINTIS De ondergetekende (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel): vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) dient hierbij zijn kandidatuurstelling in voor het bovenvermelde perceel. B. ALGEME INLICHTING 7

8 - Ondernemingsnummer: - BTW-nummer: - RSZ-nummer: C. RSZ - VERPLICHTING De Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan euro in de zin van art. 62, 1, van het KB van 15 juli 2011, voegt bij deze offerte alle inlichtingen over de in dezelfde bepaling bedoelde schuldvorderingen die hij zou bezitten. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij deze offerte desgevallend een attest of een verklaring in de zin van art. 62, 2 van het KB Plaatsing. D. FISCALE VERPLICHTING De inschrijver die een beroepsmatige fiscale schuld heeft van meer dan euro in de zin van artikel 63 van het KB van 15 juli 2011, voegt bij deze offerte alle inlichtingen over de in deze bepaling bedoelde schuldvorderingen die hij zou bezitten. Gedaan te... op... De inschrijver(s), 8

9 6. DOCUMT VOOR KANDIDATUURSTELLING PERCEEL 2 VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting Perceel 2 : Gezondheids- en welzijnsrecht Bestek nr. DEP WVG / BO / JT / 2014 / 01 / Advocaten 2 KANDIDATUURSTELLING A. ALGEME VERBINTIS De ondergetekende (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel): vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) dient hierbij zijn kandidatuurstelling in voor het bovenvermelde perceel. 9

10 B. ALGEME INLICHTING - Ondernemingsnummer: - BTW-nummer: - RSZ-nummer: C. RSZ - VERPLICHTING De Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan euro in de zin van art. 62, 1, van het KB van 15 juli 2011, voegt bij deze offerte alle inlichtingen over de in dezelfde bepaling bedoelde schuldvorderingen die hij zou bezitten. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij deze offerte desgevallend een attest of een verklaring in de zin van art. 62, 2 van het KB Plaatsing. D. FISCALE VERPLICHTING De inschrijver die een beroepsmatige fiscale schuld heeft van meer dan euro in de zin van artikel 63 van het KB van 15 juli 2011, voegt bij deze offerte alle inlichtingen over de in deze bepaling bedoelde schuldvorderingen die hij zou bezitten. Gedaan te... op... De inschrijver(s), 10

11 7. DOCUMT VOOR KANDIDATUURSTELLING PERCEEL 3 VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting Perceel 3: Strafzaken Bestek nr. DEP WVG / BO / JT / 2014 / 01 / Advocaten 2 KANDIDATUURSTELLING A. ALGEME VERBINTIS De ondergetekende (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel): vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) dient hierbij zijn kandidatuurstelling in voor het bovenvermelde perceel. 11

12 B. ALGEME INLICHTING - Ondernemingsnummer: - BTW-nummer: - RSZ-nummer: C. RSZ - VERPLICHTING De Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan euro in de zin van art. 62, 1, van het KB van 15 juli 2011, voegt bij deze offerte alle inlichtingen over de in dezelfde bepaling bedoelde schuldvorderingen die hij zou bezitten. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij deze offerte desgevallend een attest of een verklaring in de zin van art. 62, 2 van het KB Plaatsing. D. FISCALE VERPLICHTING De inschrijver die een beroepsmatige fiscale schuld heeft van meer dan euro in de zin van artikel 63 van het KB van 15 juli 2011, voegt bij deze offerte alle inlichtingen over de in deze bepaling bedoelde schuldvorderingen die hij zou bezitten. Gedaan te... op... De inschrijver(s), 12

13 8. DOCUMT VOOR KANDIDATUURSTELLING PERCEEL 4 VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting Perceel 4: Recht met betrekking tot de personeelszaken Bestek nr. DEP WVG / BO / JT / 2014 / 01 / Advocaten 2 KANDIDATUURSTELLING A. ALGEME VERBINTIS De ondergetekende (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel): vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) dient hierbij zijn kandidatuurstelling in voor het bovenvermelde perceel. 13

14 B. ALGEME INLICHTING - Ondernemingsnummer: - BTW-nummer: - RSZ-nummer: C. RSZ - VERPLICHTING De Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan euro in de zin van art. 62, 1, van het KB van 15 juli 2011, voegt bij deze offerte alle inlichtingen over de in dezelfde bepaling bedoelde schuldvorderingen die hij zou bezitten. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij deze offerte desgevallend een attest of een verklaring in de zin van art. 62, 2 van het KB Plaatsing. D. FISCALE VERPLICHTING De inschrijver die een beroepsmatige fiscale schuld heeft van meer dan euro in de zin van artikel 63 van het KB van 15 juli 2011, voegt bij deze offerte alle inlichtingen over de in deze bepaling bedoelde schuldvorderingen die hij zou bezitten. Gedaan te... op... De inschrijver(s), 14

15 9. DOCUMT VOOR KANDIDATUURSTELLING PERCEEL 5 VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting Perceel 5 : Algemene Zaken Bestek nr. DEP WVG / BO / JT / 2014 / 01 / Advocaten 2 KANDIDATUURSTELLING A. ALGEME VERBINTIS De ondergetekende (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel): vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) dient hierbij zijn kandidatuurstelling in voor het bovenvermelde perceel. 15

16 B. ALGEME INLICHTING - Ondernemingsnummer: - BTW-nummer: - RSZ-nummer: C. RSZ - VERPLICHTING De Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan euro in de zin van art. 62, 1, van het KB van 15 juli 2011, voegt bij deze offerte alle inlichtingen over de in dezelfde bepaling bedoelde schuldvorderingen die hij zou bezitten. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij deze offerte desgevallend een attest of een verklaring in de zin van art. 62, 2 van het KB Plaatsing. D. FISCALE VERPLICHTING De inschrijver die een beroepsmatige fiscale schuld heeft van meer dan euro in de zin van artikel 63 van het KB van 15 juli 2011, voegt bij deze offerte alle inlichtingen over de in deze bepaling bedoelde schuldvorderingen die hij zou bezitten. Gedaan te... op... De inschrijver(s), 16

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Vlaamse overheid Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Open offerteaanvraag Bestek nr. IRWO/TZ/2014 Huur van

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62

Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 4/5/2015 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Johan Geerts en Simon Verhoeven GSJ advocaten 1 2 april 2014 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0)2 226 89 40 e-mail: tom.van.landeghem@bipt.be BESTEK

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 15 BE001 19/11/2012 - BDA nummer: 2012-527174 Standaardformulier 2 - NL het gecombineerd presenteren van data uit ArcGis software en Cognos Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Oproep tot kandidaatstelling. BTC beheert haar projecten via verschillende verouderde softwarepakketten.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Oproep tot kandidaatstelling. BTC beheert haar projecten via verschillende verouderde softwarepakketten. Nota voor de kandidaten BXL 1278 - OPDRACHT VOOR ONTWIKKELING, IMPLEMENTATIE EN ONDERHOUD VAN ERP-SOFTWARE VOOR ADMINISTRATIEF BEHEER, PLANNING EN OPVOLGING VAN DE ONTWIKKELINGSPROJECTEN VAN BTC Opdracht

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen.

BIJZONDER BESTEK. van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen. BIJZONDER BESTEK van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Algemene Offerteaanvraag voor proc es- en projectmanagement

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie