Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk?"

Transcriptie

1 Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk? Bas de Koning Profielproduct Ontwikkelaar Instituut voor de Lerarenopleiding, UvA Open Schoolgemeenschap Bijlmer Begeleiders: Tanja Janssen (ILO) Jos van den Bongaardt (OSB) Monica Sienders (OSB) 20 juli 2010

2 Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk I Probleemstelling en methoden 2 Inleiding 2 Probleemstelling 2 Doelstelling 3 Onderzoeksvragen 4 Onderzoeksopzet 5 Hoofdstuk II Differentiatietypen 7 Werkwijze 7 Wat is differentiatie? 7 Interne en externe differentiatie 8 Verschillende typen interne differentiatie 9 Discussie 12 Hoofdstuk III Doelen en vormen van differentiatie op de OSB 15 Werkwijze 15 Geschreven bronnen 16 Interviews met de deelschoolleiders 17 Interviews met good practices 19 Hoofdstuk IV Checklist 21 De totstandkoming van de checklist 21 Uitkomsten testfase 23 Literatuurlijst 25 Bijlage 1: Checklist 26 Bijlage 2: Sleutel Checklist 29 Bijlage 3: Plan van aanpak 30 Bijlage 4: Learner report 34 1

3 Hoofdstuk I Probleemstelling en methoden Inleiding Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van mijn opleiding tot eerstegraads docent aardrijkskunde aan het ILO. Aangezien ik stage loop op de academische opleidingsschool Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) is mijn onderzoek voor het profielproduct onderdeel van het lopende onderzoek aldaar. Dit jaar is het onderzoeksthema op de OSB differentiatie. Differentiatie is een belangrijk thema op de OSB gezien de breedheterogene tweejarige onderbouw en de derde klas havo/vwo. De onderzoeksdocenten van de OSB, Jos van den Bongaardt en Monica Sienders, hebben mij gevraagd een onderdeel van het grote onderzoek uit te voeren. De begeleiding vanuit het ILO is in handen van Tanja Janssen. Probleemstelling Differentiatie is een van de zeven peilers van de OSB. In de OSB Schoolgids 2008/2009 (p.10) wordt dit als volgt omschreven: Differentiatie vindt binnen de lessen op verschillende manieren plaats. We spreken elke leerling op zijn eigen niveau aan met een gedifferentieerd aanbod en eisen die passen bij het niveau.. Niet alleen het denkvermogen en de taal van het kind wordt ontwikkeld, ook de praktische en creatieve aanleg van de leerling krijgt in de vakken veel aandacht. In de keuze van de lesstof en de aan te brengen vaardigheden blijft ruimte voor eigen aanvullingen en ideeën van de kinderen. Jos van den Bongaardt en Monica Sienders omschrijven het in hun Onderzoeksplan Differentiatie OSB (2009) als volgt: differentiatie is peiler, maar blijkt in de praktijk lastig te realiseren. De differentiatie knowhow lijkt deels verdwenen met de grote personeelswisselingen van de afgelopen jaren. Docenten noemen een veranderende 2

4 doelgroep als reden van het onvoldoende toekomen aan differentiatie. Anderen voelen zich onvoldoende toegerust. De examenresultaten van de H/V suggereren dat deze leerlingen niet optimaal uitgedaagd worden (Schoolgids OSB 2008/2009: 27). De didactiek in de werkfase wordt door de Onderwijsinspectie (Kwaliteitsbeleidsplan OSB , verwijzend naar Onderwijs Inspectierapport juni 2003) als onvoldoende gedifferentieerd aangemerkt. De schoolleiding maakt zich zorgen over de mate waarin de differentiatiebelofte wordt waargemaakt: gebeurt het op OSB wijze differentiëren voldoende in alle lessen? Onderzoek naar differentiatie heeft vaker plaats gevonden binnen de OSB (Ploeger, 2006), maar hierbij ging het vooral om visies en intenties van docenten en schoolleiders, niet het bestuderen van wat er daadwerkelijk in de les gebeurt. Informatieverzameling door middel van interviews of vragenlijsten geeft de situatie weer zoals deze door de informant wordt weergegeven, hetgeen kan leiden tot een geïdealiseerd of onjuist beeld van de werkelijkheid. Doelstelling Het doel van mijn onderzoek is een checklist te ontwikkelen die docenten kunnen gebruiken om na te gaan in hoeverre zij differentiëren in de les. Het gaat hierbij om een instrument dat ingezet kan worden om de verschillende factoren van differentiatie in de lessen op de OSB op een gestructureerde manier te bekijken. Hierdoor krijgen docenten inzicht in de verschillende vormen van differentiatie in een les en kunnen deze onderzoeken. De checklist moet een praktisch en concreet instrument worden voor docenten om hun eigen lessen onder de loep te nemen. Hierbij zullen de taken en opdrachten in de les centraal staan. Dit leidt hopelijk tot bewustwording bij docenten over niveau van differentiatie in de eigen les. Dit is de doelstelling binnen mijn eigen onderzoek. Het doel van mijn onderzoek binnen het grotere geheel is omvangrijker. Mijn onderzoek zal namelijk een bijdrage leveren om de onderzoeksvraag van de onderzoeksdocenten te beantwoorden: Het achterhalen van factoren die bevorderend 3

5 of belemmerend werken voor differentiatie en op basis hiervan een model te formuleren dat het voornoemde OSB ideaal m.b.t. differentiatie kan faciliteren (Onderzoeksplan Differentiatie OSB, 2009) Onderzoeksvragen 1. Hoe kan differentiatie omschreven worden en wat zijn de doelen hiervan? 2. Aan welke voorwaarden moet een goede checklist voor differentiatie voldoen? 3. In hoeverre is de ontworpen checklist bruikbaar in de praktijk? Deelvragen Ik zal hier de verschillende onderzoeksvragen operationaliseren. 1. Hoe kan differentiatie omschreven worden en wat zijn de doelen hiervan? Welke verschillende vormen van differentiatie worden er onderscheiden? Wat zijn de doelen van differentiatie op de OSB? Welke vormen en doelen van differentiatie noemen docenten van de OSB? 2. Aan welke voorwaarden moet een goede checklist voor differentiatie voldoen? Welke voorwaarden kunnen uit de literatuur gedestilleerd worden? Op welke manier zijn de velerlei vormen van differentiatie concreet en praktisch te vatten in een checklist? 3. In hoeverre is de ontworpen checklist bruikbaar in de praktijk naar het oordeel van OSB docenten? Welke problemen en onvolledigheden komen er naar voren tijdens het testen van de checklist in de praktijk? In hoeverre dient de checklist aangepast te worden naar aanleiding van de testfase? 4

6 Onderzoeksopzet Mijn onderzoeksopzet is gebaseerd op het lineair model van de ontwerpcyclus (Bimmel et. al., 2008: 17) Hierin worden vijf fasen (probleemdiagnose, ontwerpplan, ontwerp maken, ontwerp beproeven en terugblik) onderscheidden die gedurende het ontwerpproces doorlopen worden. Ik zal in de beschrijving van mijn onderzoeksopzet aangeven bij welke fase een bepaalde stap hoort. De probleemdiagnose is grotendeels gedaan door de schoolleiding alsmede de onderzoeksdocenten (zie probleemstelling). Gezien het feit dat mijn onderzoek inhaakt op de onderzoeksgroep van de OSB en ook in dienst daarvan staat, zal deze fase in mijn onderzoek slechts kort aan bod komen. De fase van het ontwerpplan vindt zijn weerslag in het plan van aanpak. Het bleek gedurende deze fase van het ontwerpproces geregeld nodig een stap terug te gaan naar de probleemdiagnose, om te kijken hoe het ontwerpplan er precies uit moest komen te zien. De volgende stap was het maken van het ontwerp. Om mijn hoofdvraag te beantwoorden heb ik een checklist voor docenten ontwikkeld. Hierbij heb ik zowel gebruik gemaakt van de literatuur over differentiatie als informatie uit interviews met docenten en deelschoolleiders op de OSB. De literatuur vormt de basis voor het beantwoorden van mijn eerste onderzoeksvraag. Als het gaat om de tweede onderzoeksvraag dan heb ik zowel gebruik gemaakt van literatuur als interviews. Die interviews zijn door de onderzoeksdocenten van de OSB, Jos van den Bongaardt en Monica Sienders, afgenomen in het kader van het schoolbrede onderzoek naar differentiatie dat reeds in de inleiding genoemd is. Zodra de conceptversie van de checklist ontworpen was begon de vierde fase van mijn onderzoek, namelijk het testen van de checklist (ontwerp beproeven). Ik heb de checklist door vijf docenten laten invullen. Deze docenten geven allen les in de onderbouw (A deelschool) en hebben dus dagelijks te maken met breed heterogene klassen. Ik heb een mondelinge toelichting bij de checklist gegeven waarin ik duidelijk gemaakt heb wat mijn onderzoek inhoudt en wat ik van hen verwachtte (hardop denken, aangeven waar problemen of onduidelijkheden zitten en feedback op meer 5

7 algemeen niveau). Zij hebben de checklist hardop doorgenomen waardoor duidelijk werd welke onderdelen te vaag of moeilijk geformuleerd waren. Bovendien heb ik gevraagd of ze bepaalde dingen in de checklist misten en in hoeverre ze de checklist nuttig vonden. Na deze test heb ik de checklist op bepaalde punten aangepast. Tot slot presenteer ik mijn bevindingen en de uiteindelijke checklist in dit onderzoeksverslag. 6

8 Hoofdstuk II Differentiatietypen In dit hoofdstuk zal ik een antwoord geven op de eerste onderzoeksvraag en de eerste deelvraag die daarbij hoort. De eerste onderzoeksvraag luidt: Hoe kan differentiatie omschreven worden en wat zijn de doelen hiervan? Hiertoe zal ik eerst de verschillende vormen en typen van differentiatie behandelen zoals die in de literatuur naar voren komen. Vervolgens zal ik in hoofdstuk drie uitweiden over de doelen van differentiatie op de OSB. Ten slotte zal ik ingaan op de vormen en doelen van differentiaties die uit de interviews met de deelschoolleiders en good practices naar voren komen. Werkwijze Om de onderzoeksvraag te beantwoorden ben ik mij eerst gaan verdiepen in de literatuur. De literatuur waarop dit hoofdstuk gebaseerd is, komt deels voort uit suggesties van de andere onderzoeksdocenten, en deels uit mijn eigen zoektocht. Bij het zoeken heb ik vooral gebruik gemaakt van de digitale bibliotheek van de UvA en Google Scholar. Zoektermen waren onder andere: differentiatie onderwijs, differentiatievormen, adaptief onderwijs, adaptive learning. Ik heb de verschillende artikelen en boeken vervolgens globaal doorgenomen (of de samenvatting gelezen als die er was) en besloten of de betreffende literatuur van nut kon zijn voor mijn onderzoek. De literatuur die daarna overbleef heb ik grondig gelezen. Daarbij heb ik belangrijke passages genoteerd / gearceerd. Na het bestuderen van de literatuur ben ik gekomen tot een aantal typen van differentiatie die als basis voor de checklist dienen. Wat is differentiatie? Het begrip differentiatie wordt breed gebruikt en kan op velerlei manieren worden gedefinieerd. In het onderwijs, echter, komen de definities van differentiatie over het algemeen redelijk overeen. Bosker (2005) gebruik in zijn rede De grenzen van gedifferentieerd onderwijs de definitie van De Koning (1973: 3): het doen ontstaan van 7

9 verschillen tussen delen (bijvoorbeeld scholen, afdelingen, klassen, subgroepen, individuele leerlingen) van een onderwijssysteem (bijvoorbeeld nationaal schoolwezen, scholengemeenschap, afdeling, klas) ten aanzien van één of meerdere aspecten (bijvoorbeeld doelstellingen, leertijd, instructie methoden). Hoewel deze definitie de lading dekt, vind ik hem onduidelijk door de vele bepalingen. Zelf zal ik in dit onderzoek de definitie van interne differentiatie 1 van de Hogeschool Kempen hanteren: het nemen van één of meer onderwijskundige maatregelen, waardoor je als leerkracht in staat bent om in je lespraktijk rekening te houden met de verschillen tussen de leerlingen. (Lambaerts & Thys, 2007) In deze bondige en duidelijke definitie staat de docent en zijn handelen centraal, wat past bij de focus van mijn onderzoek. In de literatuur wordt soms de term adaptief onderwijs gebruikt. Hoewel er door de meeste auteurs geen onderscheid wordt gemaakt met differentiatie, wordt er soms alleen interne differentiatie mee bedoeld (Bosker, 2005: 8 9). Daarom heb ik besloten de neutralere term differentiatie te hanteren in mijn onderzoek. Interne en externe differentiatie Het is van belang om onderscheid te maken tussen twee hoofdvormen van differentiatie, namelijk externe en interne differentiatie. Speelt de differentiatie zich af binnen klassenverband dan spreken we van interne differentiatie. Waar dat niet het geval is, is er sprake van externe differentiatie (Bosker, 2005: 5). Externe differentiatie krijgt vorm in de verschillende schooltypen (openbaar, bijzonder of speciaal onderwijs) en de stroming in verschillende niveaus binnen de scholen (van VMBO tot gymnasium). Volgens Bosker (2005) kent Nederland in vergelijking met andere westerse landen een verregaande externe differentiatie. 2 In het Nederlandse onderwijssysteem is externe differentiatie de belangrijkste manier om met 1 Interne differentiatie is differentiatie binnen klassenverband, zie volgende paragraaf. 2 In landen als de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en de Scandinavische landen is er sprake van veel minder stratificatie (verschillende onderwijsniveaus) of vind de indeling hiervan op latere leeftijd of per vak plaats. Het Duitse onderwijssysteem kent net als Nederland een sterke mate van stratificatie, dus externe differentiatie (Van de Werfhorst en Mijs, 2007: 8 9) 8

10 verschillen tussen leerlingen om te gaan. De OSB neemt met een breed heterogene onderbouw dan ook een bijzondere positie in. De belangrijkste vorm van externe differentiatie stroming in de verschillende niveaus wordt hierdoor namelijk uitgesteld. In dit onderzoek is vooral interne differentiatie van belang. Hier zal ik in de volgende paragrafen uitgebreider op in gaan. Verschillende typen interne differentiatie Ik zal hier de verschillende typen van differentiatie bespreken. Ik zal beginnen met de meest gebruikelijke en bekende typen. Hierbij moet echter worden aangemerkt dat deze lijst niet uitputtend of ondiscutabel is. Bij het inventariseren van de verschillende differentiatietypen kwam ik veel verschillende voorbeelden, terminologieën en indelingen tegen (Bosker, 2005; Felder & Silverman, 1988; Ploeger, 2006; Terwel, 1994). Een lijst van differentiatietypen is dan ook per definitie een keuze van de auteur. Per differentiatietype zal ik een korte omschrijving geven. De praktische uitwerking van deze differentiatietypen zal zijn weerslag vinden in de checklist. Niveaudifferentiatie Niveaudifferentiatie is onderscheid aanbrengen tussen de verschillende niveaus waarop de lesstof aan de leerlingen wordt aangeboden. Door verschillen te hanteren in het niveau dat van verschillende leerlingen verwacht wordt, hebben alle leerlingen kans op succeservaringen. Niveaudifferentiatie komt vaak tot uiting in toetsen op verschillende niveaus. Een andere manier is het wisselen tussen centraal en decentraal lesgeven door de docent. Een goed voorbeeld hiervan is de zogenoemde kleine kring waarin leerlingen die dat nodig hebben extra instructie of uitleg krijgen. Tempodifferentiatie Tempodifferentiatie is onderscheid aanbrengen in het tempo waarop de leerlingen de lesstof tot zich nemen. Leerlingen mogen in hun eigen tempo werken. In de praktijk betekent dit soms dat zwakkere leerlingen minder ver komen in de lesstof, terwijl de 9

11 sterke leerlingen zogezegd vooruit werken. Het tempo waarmee een leerling opdrachten maakt en de lesstof zich eigen maakt hangt niet altijd samen met het niveau van de leerling. Verdiepingsdifferentiatie Verdiepingsdifferentiatie houdt in dat de sterkere leerlingen verder op de stof ingaan dan zwakkere leerlingen. Het gaat hierbij vooral om de vierde dimensie van Marzano (2007): het toepassen van kennis in betekenisvolle situaties. Sterke leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun kennis te verdiepen door kleine onderzoekjes, het oplossen van problemen of het analyseren bronnen met behulp van de lesstof. Het gaat hierbij dus niet slechts om stof van een hoger niveau (in tegenstelling tot niveaudifferentiatie), een bekend voorbeeld hiervan is het basis, herhalings en verrijkingsstof model (BHV). Het verschil zit hem vooral in hoe de lesstof wordt ingezet op een betekenisvolle manier. Differentiatie naar belangstelling Leerlingen hebben verschillende interesses. Men spreekt van differentiatie naar belangstelling als een docent de lesstof op verschillende manieren aanbiedt of vanuit verschillende kanten belicht, waardoor het aansluit bij de verschillende interesses van leerlingen. Differentiatie naar belangstelling uit zich vaak in de keuzes die leerlingen krijgen. Differentiatie naar meervoudige intelligenties Howard Gardner (1983) onderscheidt een achttal intelligenties, dit zijn verschillende manieren waarop iemand intelligent kan zijn. Hij gaat er vanuit dat leerlingen op verschillende manieren bekwaam om te leren zijn. De acht intelligenties die hij onderscheidt zijn: verbaal/linguïstische intelligentie (woordknap) logisch/mathematische intelligentie (rekenknap) lichamelijke/kinesthetische intel. (beweegknap) interpersoonlijke intelligentie (mensknap) 10

12 visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldknap) muzikaal/ritmische intelligentie (muziekknap) intrapersoonlijke intelligentie (zelfknap) natuurgerichte intelligentie (natuurknap) Zodra een docent leerlingen op verschillende intelligenties probeert aan te spreken, differentieert hij/zij naar meervoudige intelligenties. Het is duidelijk dat per vak verschilt welke intelligenties (gemakkelijk) aangesproken kunnen worden. Het is voor de meeste vakken in de praktijk haast onmogelijk om met alle intelligenties rekening te houden. Differentiatie naar leerstijl Leerlingen (en docenten!) hebben een eigen voorkeurstijl als het gaat om het leren. David Kolb (1984) heeft een theorie ontwikkeld waarin hij twee dimensies in het leren onderscheidt: abstracte concepten versus concrete ervaring en reflectieve observatie versus actief experimenteren. Hierdoor ontstaan vier verschillende leerstijlen. Ik hanteer hiervoor in navolging van De Koning (1998) de termen dromer (leren door inleving), doener (leren door doen), denker (leren door onderzoek) en beslisser (leren door informatie) om aan te geven wat iemands voorkeursleerstijl is. Deze voorkeursleerstijl bepaalt waar in het leerproces deze persoon het liefst instapt (zie figuur). Docenten die rekening houden met verschillende leerstijlen bij hun uitleg en de taken die de leerlingen krijgen doen aan differentiatie naar leerstijl. 11

13 Differentiatie naar voorkennis Leerlingen komen de klas binnen met verschillende voorkennis. Er kunnen derhalve grote verschillen zijn tussen het kennisniveau van leerlingen, zowel per vak als per onderwerp. Sommige leerlingen hebben meer kennis dan anderen, maar ook assumpties van leerlingen spelen een rol. Zo komt het geregeld voor dat leerlingen bepaalde ideeën hebben over de lesstof die onvolledig of misleidend blijken te zijn. Als docenten inspringen op deze verschillen in voorkennis is dat differentiatie naar voorkennis. Differentiatie naar percepties van leerlingen Terwel (1994) noemt in zijn oratie het belang van de percepties die leerlingen van een bepaalde taak of vak hebben: Bij percepties gaat het onder meer om de wijze waarop de leerling zijn taaksituatie waarneemt, bijvoorbeeld als moeilijk of gemakkelijk. Hoe een leerling de taak ervaart is van grote invloed op het resultaat. In de praktijk valt hierbij te denken aan faalangst, onder of overschatting en het idee van een leerling dat hij of zij dat vak toch niet snapt. Hierbij speelt de vergelijking die leerlingen onderling maken een belangrijke rol (Terwel, 1994: 10). Docenten die aandacht hebben voor de verschillende percepties van leerlingen en hier een passende aanpak voor realiseren hetzij individueel of klassikaal differentiëren naar percepties van leerlingen. Discussie Het moge duidelijk zijn dat mijn onderzoek zich vooral richt op interne differentiatie, oftewel differentiatie binnen klassenverband. In de chaos van velerlei differentiatietypen en voorbeelden heb ik keuzes gemaakt die geleid hebben tot een lijst van acht differentiatietypen. Deze lijst vormt de theoretische basis voor de checklist. Sommige differentiatietypen zijn onomstreden; het is duidelijk dat de docent in zijn lessen onderscheid moet maken tussen leerlingen met een vmbo niveau en leerlingen met vwo niveau. Differentiatie naar tempo, voorkennis en belangstelling zal 12

14 ook weinig wenkbrauwen doen fronsen. De meeste docenten, zo blijkt uit de interviews met docenten op de OSB, zijn ook wel bekend met deze differentiatietypen. Als we het hebben over differentiatie naar leerstijl, dan ligt dat anders. Sinds David Kolb zijn leerstijltheorie ontwikkelde in 1984 is er bijzonder veel onderzoek gedaan naar leerstijlen. Dit heeft ook discussie opgeleverd over de validiteit van zijn theorie. Empirisch onderzoek van Loo (2004) wijst uit dat het verband tussen leervoorkeuren (hoe iemand graag leert) en de leerstijlindeling van Kolb nauwelijks aan te tonen is. Loo wijst er verder op dat in voorgaande studies waarin die correlatie wel aangetoond werd, het verband zwak was. Hoewel de leerstijltheorie van Kolb aan kritiek onderhevig is, twijfelt men niet over het feit dat leerlingen verschillende leervoorkeuren hebben. De vraag is eerder of de indeling van Kolb (in vier kwadranten met bijpassende leervoorkeuren) de juiste is. Loo (2004: 107) besluit dan ook met een aanbeveling voor docenten om wel degelijk te differentiëren in hun lesmethoden: It is recommended that educators use a variety of learning methods, and encourage students to be receptive to different learning methods, rather than try to link specific learning methods to specific learning styles. Mijns inziens hoeft de kritiek op de leerstijltheorie daarom geen bezwaar te zijn om hem toch op te nemen in lijst van differentiatietypen. Docenten op de middelbare school hebben namelijk niet de tijd en middelen om voor elke leerling individueel de leervoorkeuren vast te stellen en hun lessen daar op aan te passen (hetgeen Loo bekritiseert). Dat leerlingen verschillende voorkeuren hebben staat vast, dus het aanbieden van de lesstof op verschillende manieren die aansluiten bij verschillende voorkeuren 3 is een nuttige manier van differentiëren. Gardners meervoudige intelligentietheorie is ook aan kritiek onderhevig. Een van de belangrijkste bezwaren is dat het bestaan van meervoudige intelligenties moeilijk empirisch aan te tonen is (Visser et. al, 2006). Toch heb ik er voor gekozen meervoudige intelligenties mee te nemen als aspect waarop docenten kunnen en zouden moeten differentiëren. Dit omdat het uiting geeft aan de verschillende kwaliteiten die leerlingen 3 Hierbij valt te denken aan de lesstof aanbieden via een practicum, instructie, een spel, onderzoek, enzovoort. 13

15 hebben. Dit past ook goed bij de OSB, getuige de verhandeling over meervoudige intelligenties in de OSB Werkwijze 4. Hierin worden meervoudige intelligenties genoemd als een van de redenen om te differentiëren (2008: 48 49). Het was soms moeilijk de verschillende vaak overlappende terminologieën te vatten in een uitputtende en consequente inventarisatie. Al met al denk ik dat dit redelijk gelukt is. Hierbij heb ik gekozen voor het uitgangspunt dat differentiatie plaatsvindt aan de hand van kenmerken van (groepen) leerlingen. Dit uit zich vervolgens in instructie, werkvormen, toetsing; kortom de lespraktijk. Het enige type dat hier niet helemaal aan voldoet is verdiepingsdifferentiatie. Soms wordt deze variant dan ook onder niveaudifferentiatie geschaard. Uiteindelijk heb ik er dan ook voor gekozen om dit type in de checklist bij niveaudifferentiatie onder te brengen. De manier waarop deze lijst van differentiatietypen zijn weerslag vindt in die checklist en de keuzes die daarbij gemaakt zijn worden weergegeven in hoofdstuk IV. 4 Publicatie over de missie en visie van de OSB, zie voor meer informatie hoofdstuk III. 14

16 Hoofdstuk III Doelen en vormen van differentiatie op de OSB Om de doelen van differentiatie op de OSB te achterhalen gebruik ik twee soorten bronnen. Ten eerste geschreven bronnen van de OSB (zie volgende paragraaf) waarin uitspraken worden gedaan over heterogeniteit, differentiatie en de doelen hiervan. Ten tweede dienen de interviews met de deelschoolleiders als bron. Vervolgens zal ik door middel van interviews met een aantal docenten nagaan welke typen van differentiatie zij in hun lespraktijk toepassen en in welke vorm dat gebeurt. Dit zal dan als basis voor de checklist dienen. Werkwijze Na de literatuurstudie ben ik mij gaan toeleggen op de vraag welk doel differentiatie op de OSB heeft en welke vormen van differentiatie naar voren komen. Hiertoe heb ik een aantal geschreven bronnen (zie volgende paragraaf) geraadpleegd; deze scheppen vooral een beeld hoe het ideaalbeeld van differentiatie op de OSB is. Vervolgens heb ik de interviewverslagen 5 bestudeerd om te kijken welke typen en vormen van differentiatie daarin naar voren kwamen. De interviews met de deelschoolleiders zijn gehouden door Jos. De interviews met de good practices zijn zowel door Jos als door Monica gehouden. Beiden zijn toegankelijk gemaakt via Surfgroepen 6. Ik heb vier interviews met deelschoolleiders en zeven interviews met good practices gebruikt. Deze interviews zijn tussen december 2009 en mei 2010 gehouden. Ik heb niet alle interviews met de good practices gebruikt omdat sommige interviews zeer laat voor mij beschikbaar waren en er al een behoorlijke mate van verzadiging optrad. Na bestudering van de interviews heb ik de checklist op enkele vlakken aangevuld. 5 Ik doel hier op de transcripties van de interviews die Jos en Monica voor hun schoolbrede onderzoek naar differentiatie hebben gehouden met de deelschoolleiders (4) en good practices (meestal ervaren docenten, aangedragen door de deelschoolleider van de betreffende deelschool) (14). 6 Surfgroepen is een online samenwerkingsomgeving voor studenten en medewerkers van kennisinstellingen. 15

17 Geschreven bronnen In het kader van de Academische Opleidingsschool is het boekje De OSB werkwijze ontwikkeld. In zeven pijlers worden de missie en visie van de OSB en de daaraan gekoppelde inrichting en vormgeving van het onderwijs op de OSB uiteengezet. De breed heterogene onderbouw is onderdeel van die inrichting en vormgeving van het onderwijs. Er komen dan ook een aantal doelen van die heterogeniteit in de gids naar voren (o.a. leren omgaan met verschillen, samenwerkend leren, uitgestelde schoolkeuze). Differentiatie komt echter niet prominent aan bod in De OSB werkwijze. Uit de vierde pijler Ontwikkelingsgericht onderwijs blijkt dat de school de ontwikkeling van de leerlingen tracht te stimuleren door differentiatie: [ ] een onderwijsaanbod dat uitdaagt en dat aansluit bij de leefwereld van kinderen, aandacht voor de individuele leerling én een doeltreffend systeem van beoordelen en begeleiden. We hebben ons onderwijs en onze schoolorganisatie zo ingericht dat er voor leerlingen maximale kansen bestaan op een optimale ontwikkeling. (De OSB werkwijze, 2008: 42). De genoemde differentiatie heeft dus een optimale ontwikkeling van de leerling als doel. In de vijfde pijler (Hoofd, hart en handen) komen de doelen van differentiatie het duidelijkst naar voren. Na een korte uiteenzetting over meervoudige intelligenties en leerstijlen gaat de auteur in op de praktijk: Om iedere leerling maximale kansen te bieden zich te ontwikkelen, zorgen we voor een gedifferentieerd lesaanbod. [ ] Door onze lessen te verrijken met opdrachten en leeractiviteiten waarin aandacht is voor meer vormen van intelligentie, bieden we ieder kind de mogelijkheid tot het leveren van prestaties en daarmee het vergroten van het vertrouwen in eigen kunnen. (De OSBwerkwijze, 2008: 48 49). Naast het al genoemde doel om leerlingen zich optimaal te kunnen laten ontwikkelen komt hier een ander doel naar voren, namelijk het vergroten van vertrouwen in eigen kunnen. Verder wordt het toegankelijker en aantrekkelijker maken van vakken door middel van differentiatie als doel genoemd. Ten slotte komt het aanpassen aan de 16

18 mogelijkheden van de leerlingen als doel van differentiatie naar voren. (De OSBwerkwijze, 2008: 50 51). Dat laatste komt ook naar voren in de schoolgids van de OSB. Onder een apart kopje Differentiatie: leerlingen aanspreken op hun eigen niveau, gaat men kort in op de doelen van differentiatie: aanpassen aan het niveau van de leerling, uitdagen en inspireren (Schoolgids OSB 2008/2009: 10). Na bestudering van de geschreven bronnen vallen drie zaken op. Ten eerste schetsen de schoolgids en het boekje De OSB werkwijze de schoolidealen en niet de praktijk. Dit heeft te maken met de functie van beide gidsen. De schoolgids is het uithangbord van de school. Onder andere via deze gids presenteert en profileert de school zich, dit heeft als onvermijdelijk gevolg dat ze een ideaalbeeld van de school(praktijk) geeft. De OSB werkwijze is vooral geschreven voor mensen in het onderwijs: (nieuwe) docenten, leraren in opleiding, enz. Het doel is het beschrijven en verhelderen van de werkwijze van de OSB (De OSB werkwijze, 2008: 6 7). Dit is een gekleurde weergave van de dagelijkse (les)praktijk. Het is een ideaalbeeld: zo zou het moeten zijn. Ten tweede is de aandacht voor differentiatie minimaal. Er wordt veel meer aandacht geschonken aan (het hoe en wat van) de heterogeniteit op school, dan aan de middelen om daar in de klas mee om te gaan. Daarnaast zijn de passages en daarmee kom ik bij het derde punt vaak enigszins oppervlakkig. Er wordt verteld wat men met differentiatie probeert te bereiken en welke vormen van differentiatie daarbij worden ingezet. Echter, hoe dat dan in de praktijk gaat wordt achterwege gelaten. Het blijft vooral bij de theorie van differentiëren. Interviews met de deelschoolleiders In de interviews met de deelschoolleiders komen de doelen van differentiatie op de OSB nauwelijks aan bod. Dit heeft te maken met de focus van de interviews, die meer ligt op de differentiatiepraktijk dan op de achterliggende gedachte. De stand van zaken wat 17

19 betreft differentiatie in de onderbouw komt wel uit de interviews naar voren, hier zal ik eerst op ingaan. Vervolgens zal ik inventariseren welke voorbeelden van differentiatie de verschillende deelschoolleiders noemen. Overigens zeggen de deelschoolleiders dat ze niet altijd een even goed beeld hebben van wat er precies in de klas gebeurt qua differentiatie. De deelschoolleiders zijn in wisselende mate tevreden over differentiatie in de lessen. Een deelschoolleider stelt dat er op de deelschool over het algemeen veel aandacht is voor diversiteit in werkvormen. Sommige vakken doen ook aan niveaudifferentiatie. Een andere deelschoolleider vertelt dat differentiatie erg docentafhankelijk is: Initiatieven wat betreft differentiatie zijn er niet veel. Onderling wordt hooguit een beetje over gepraat, geen gestructureerde behandeling. Men werkt veel individueel, niet per vakgroep (gym uitgezonderd). Als docenten vervolgens vertrekken is de kennis weg. Een derde deelschoolleider is zelfs geschrokken van hoe weinig er gedifferentieerd wordt. Ook zij benadrukt dat het sterk afhankelijk is van de individuele docenten. In de interviews komen verschillende voorbeelden van differentiatie naar voren die ik hier zal opsommen. De geïnterviewden gaan zelden dieper op de voorbeelden in, vandaar dat een uitgebreide bespreking niet aan de orde is. Deze voorbeelden zal ik meenemen in het ontwerp van de checklist: Toetsen op verschillend niveau 7 Andere eisen aan werkstukken stellen (open differentiatie) Tempodifferentiatie (vaak genoemd) Werken via de Basis, Herhaling, Verdieping methode (BHV) Werkvormdifferentiatie 8 Aparte niveaukringen Belangstellingsdifferentiatie 7 Een van de deelschoolleiders merkt hierbij op dat het beter is verschillende toetsen te maken in plaats van verschillende normering voor dezelfde toets. Op die manier kunnen VMBO leerlingen namelijk gewend raken dat ze geen 100% hoeven te scoren. 8 Wordt genoemd als aparte differentiatietype maar zal in dit onderzoek worden gezien als uitwerking van verschillende differentiatietypen. 18

20 Interviews met good practices De onderzoeksdocenten hebben voor hun onderzoek elk zeven interviews gehouden met docenten van de OSB. Hierbij hebben ze rekening gehouden met een goede onderbouw/bovenbouw verdeling en komen docenten uit alle vakgroepen 9 aan bod. Deze docenten worden in mijn onderzoek de good practices genoemd, omdat er bij de selectie rekening is gehouden met de ervaring en kwaliteiten van de docent als het gaat om didactiek. Hoewel deze interviews in het kader van het overkoepelende onderzoek naar differentiatie op de OSB gehouden werden, kwam er veel informatie uit naar voren die van nut was voor mijn eigen onderzoek. Het blijkt dat veel docenten in enige mate differentiëren in hun lessen. De meest genoemde differentiatietypen zijn niveaudifferentiatie en tempodifferentiatie. Bij sommige vakken zijn de voorwaarden voor differentiatie op vakgroepniveau geregeld. Bij het vak mens & maatschappij gebruiken ze in de onderbouw bijvoorbeeld een studiewijzer waarin staat welke opdrachten de leerlingen per niveau moeten maken. Voor het vak Engels maken de docenten gebruik van een extra, gedifferentieerd boek waaruit gewerkt wordt als de basisstof af is. In hoeverre dit geregeld is op vakgroepniveau verschilt nogal. Er zijn ook vakgroepen die geen centraal georganiseerde schema s of materiaal voor handen hebben. Hierdoor hangt het geheel van de individuele docent af in hoeverre er in de lessen gedifferentieerd wordt, met behoorlijke verschillen als gevolg. Hoewel de genoemde voorbeelden van differentiatie in de lespraktijk legio zijn, kwamen er uit de interviews geen nieuwe differentiatietypen naar voren. Alle voorbeelden konden geplaatst worden in de indeling naar differentiatietypen (zie hoofdstuk II) die ik gemaakt had. Dit is voor mij een bevestiging dat de gehanteerde indeling voldoet. In de interviews kwamen vooral praktische uitwerkingen van differentiatie naar voren, dit omdat er specifiek naar de huidige lespraktijk gevraagd werd. Voorbeelden 9 Sommige vakken zijn in de onderbouw geclusterd, waardoor niet alle aparte vakken naar voren komen (voorbeeld: aardrijkskunde en geschiedenis vormen in de onderbouw samen mens & maatschappij). 19

Excellentie en differentiatie

Excellentie en differentiatie Excellentie en differentiatie Met praktijkvoorbeelden van vo-scholen uit het netwerk van het Junior College Utrecht Dr. Ton van der Valk Met dank aan: Judith Schenzel, voor haar bijdrage aan de research

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Excelleren van leerlingen mogelijk maken

Excelleren van leerlingen mogelijk maken PASSEND ONDERWIJS EN ZORG VO Excelleren van leerlingen mogelijk maken Voor één docent is het te moeilijk Minke Bruning Gert Kamphof Josée von Weijhrother Greet de Boer Excelleren van leerlingen mogelijk

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Piet Groenewegen Lydia van Deelen-Meeng Zeger van Hoffen Bruno Emans Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN juni 2004 nummer 57 OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN Studie huis Auteur Yvonne de Vries Redactie Wynand Wijnen en Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr.

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

En, heb je vandaag nog een goede vraag gesteld?

En, heb je vandaag nog een goede vraag gesteld? En, heb je vandaag nog een goede vraag gesteld? Wat onderzoek kan doen voor de professionalisering van docenten Ditte Lockhorst, Ineke van den Berg, Marianne Boogaard Over deze publicaties En, heb je vandaag

Nadere informatie

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f Schoolgrootte uit leerlingperspectief - Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs

Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs Leren over innoveren Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs Expeditie durven, delen, doen durven delen doen Sietske Waslander Colofon Leren

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Het kwartje valt. Doelgericht rekenen in anders georganiseerd onderwijs. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Het kwartje valt. Doelgericht rekenen in anders georganiseerd onderwijs. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 5 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Kris Verbeeck met medewerking van Maaike Verschuren Het kwartje valt Doelgericht rekenen in anders georganiseerd onderwijs Het kwartje valt Doelgericht

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders. Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck

OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders. Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Mind the map. Digitale mindmaps inzetten voor vraaggestuurd leren. nderzoeksreeks ict in het onderwijs

Mind the map. Digitale mindmaps inzetten voor vraaggestuurd leren. nderzoeksreeks ict in het onderwijs Mind the map Digitale mindmaps inzetten voor vraaggestuurd leren nderzoeksreeks ict in het onderwijs Voorwoord Inhoud Dit is de zevenendertigste publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks Ict in het onderwijs.

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Meneer, we willen beginnen

Meneer, we willen beginnen PASSEND ONDERWIJS EN ZORG VO Meneer, we willen beginnen Leerlingen motiveren leidt tot beter presteren Geraldine Brouwer Ingrid Dirksen Boudewijn Hogeboom Meneer, we willen beginnen Leerlingen motiveren

Nadere informatie