Stichting Modus. Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Modus. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Stichting Modus Jaarverslag 2012

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de stichting Modus. Naast de ondersteuning van mantelzorgers en ouderen coördineert Modus de zorg- en vrijwilligerscentrale die bestaat uit de klussendienst, de boodschappendienst en de ondersteuning door zorgvrijwilligers. In hoofdstuk 1 worden de belangrijkste ontwikkelingen van 2012 nader toegelicht. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van alle afgesproken taken. In het laatste hoofdstuk komt kort de organisatie van de stichting Modus aan de orde. Drunen, 9 april 2013 R. Morshuis L.H. van Geffen - Rozendaal voorzitter Directeur 2

3 Inhoudsopgave: 1. Modus in 2012, 4 2. Activiteiten Algemeen 7 Kerntaak 1: Informatie- en adviesfunctie diverse doelgroepen Kerntaak 2: Ondersteuning / opzet vrijwillige thuiszorg Kerntaak 3: Afstemming met loket maatschappelijke ondersteuning en overige instellingen/organisaties op het gebied van zorg en dienstverlening 2.2 Mantelzorgers 13 Kerntaak 4: Ondersteuning en begeleiding mantelzorgers 2.3 Ouderen 14 Kerntaak 5: Ondersteuning en coördinatie ouderenadvieswerk Kerntaak 6: Coördinatie flankerend ouderenbeleid collectieve deel Kerntaak 7: Ondersteuning t.b.v. belangenbehartiging (o.a. ouderenbonden) 3. De organisatie 15 Bijlage 1: Financieel verslag 2012 Bijlage 2: Nota visie op de toekomst 3

4 1. Modus in Hét steunpunt voor ouderen en mantelzorgers in de gemeente Heusden Stichting Modus was in 2012 vraagbaak, steunpunt en intermediair voor ouderen, mantelzorgers en andere kwetsbare burgers op het terrein van wonen, zorg en welzijn in de gemeente Heusden. Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat iedereen kan meedoen in de samenleving. In de wet staat niet precies beschreven hoe dat moet. Gemeenten kunnen (moeten) dat voor een groot deel zelf bepalen. De gemeente Heusden heeft in het kader van deze Wmo aan Modus gevraagd om met name mantelzorgers en ouderen maar ook andere kwetsbare burgers te ondersteunen bij vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. In 2012 heeft stichting Modus zich voornamelijk gericht op mantelzorgers en ouderen. Er hebben zich echter ook cliënten gemeld die niet in deze doelgroep vallen. Hierbij kan gedacht worden aan een terminale zieke inwoner waarbij diverse vormen van zorg en ondersteuning geregeld moeten worden. Uiteraard begeleiden we ook dit soort cliënten. Modus is vooral gericht op het ondersteunen van mensen die, om wat voor reden dan ook, een beperking ervaren in hun dagelijks leven. Als concrete ondersteuning bieden wij informatiemiddagen, cursussen en voorlichting op het gebied van mantelzorg / begeleiding bij dementie en vooral individuele begeleiding door middel van spreekuren en huisbezoeken. Daarnaast is op de Alzheimerdag en de Dag van de Mantelzorger extra aandacht besteed aan deze groepen. Een steeds belangrijkere kerntaak is de ondersteuning van cliënten door vrijwilligers op het gebied van klussen, boodschappen, zorg of welzijn. In 2012 zijn wederom belangrijke stappen gezet met betrekking tot een structurele ondersteuning van deze vrijwilligers. Modus biedt tevens ondersteuning aan belangenorganisaties (zoals ouderenbonden) en de stichting is partner van professionele instellingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 1.2 Actuele thema s Vergroten zelfredzaamheid door versterken van het netwerk Met de gemeente Heusden is afgesproken om bij de begleiding van ouderen en mantelzorgers in eerste instantie in te zetten op het eigen netwerk. In 2012 hebben 2 consulenten een scholing gevolgd bij Mezzo. Het versterken van een netwerk bij een cliënt kost veel tijd en kan prima door een vrijwilliger worden uitgevoerd. Dit betekent dat wij vrijwilligers, na een uitgebreide scholing, willen inzetten bij cliënten met een beperkt sociaal netwerk. Dit heeft geresulteerd in het aanvragen van het project Modusmaatjes bij het Thebe stimuleringsfonds. Zij heeft een subsidie toegezegd van euro. Dit project zal in 2013 worden uitgevoerd. Naast scholing van vrijwilligers zullen ook onze consulenten worden geschoold in het geven van deze training aan vrijwilligers zodat zij deze training in de toekomst zelf kunnen geven. 4

5 Transitie AWBZ WMO (projectaanvragen) De transitie AWBZ WMO is helaas vertraagd. In 2012 is veel energie gestoken in het uitwerken van 4 projecten op het gebied van begeleiding van ouderen en mantelzorgers in de toekomst waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van de inzet van vrijwilligers. Het betrof projecten op het gebied van vervoer, inloophuis, dementie en uitbreiding van onze vrijwilligerscentrale. Helaas heeft geen van deze aanvragen geleid tot een toekenning van de aanvraag. De belangrijkste oorzaak is dat de transitie is uitgesteld. Het is onbekend wat, hoeveel en op welke wijze deze taken door de gemeente uitgevoerd moeten gaan worden. Project ontmoeten Ontmoeten Op 22 september 2011 is het project ontmoeten gestart. Het belangrijkste doel is 45 plussers in de gemeente Heusden te stimuleren hun sociale netwerk uit te breiden en hun leven anders in te richten. Ontmoeten is een interdisciplinair initiatief waaraan veel ketenpartners en vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente Heusden meewerken. In 2012 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: Activiteiten Ontmoeten Datum Activiteit Opkomst Februari en Maart Cursus Mandalatekenen 20 personen (4X) Mei Maria en Worstenbrood 40 personen Juni September Vriendenkringen 29 personen Juni Augustus OntmoetenSport 21 personen Juni Mandala-expositie +/ personen September Boottocht 35 personen Sept - November Levensboek 10 personen Oktober Samenkomst + evaluatie met 40 personen deelnemers eerste jaar Ontmoeten November Feestelijke samenkomst en 15 personen uitreiking levensboek November Ontmoeting café i.s.m. KBO en ANBO 22 personen vanuit Ontmoeten December Kerstdiner 70 personen December Kerstwandeling 10 personen 31 december Lunch met koor i.s.m. Sint Janshof 14 personen vanuit Ontmoeten 5

6 Signaleren van sociaal isolement Een belangrijk onderdeel van ontmoeten is het signaleren van sociaal isolement en het opzij zetten van het taboe. In dit kader heeft de gemeente Heusden een subsidie verleend aan de stichting Modus. In het kader van dit project is er in 2011 een training georganiseerd voor (potentiële) signaleerders van eenzaamheid. Dit zijn de mensen die in aanraking komen met eenzame mensen in hun eigen omgeving. Hierbij valt te denken aan vrijwilligers en/of medewerkers die bij de cliënt thuis werken (bv. voor het verrichten van huishoudelijke hulp en/of zorgondersteuning). Naast het scholen van deze groep voorziet het project ook in het scholen van aandachtsfunctionarissen eenzaamheid bij diverse organisaties. In 2012 zijn deze aandachtsfunctionarissen geschoold. Werkgroep Armoede Marion Arends vertegenwoordigt de stichting Modus in de werkgroep armoede die invulling geeft aan de gemeentelijke nota: Werk maken van Armoede In 2012 is de nieuwe kanswijzer ontwikkeld. 1.3 Ontwikkelingen in de organisatie Visiedocument Het bestuur en de directie hebben in het najaar 2011 haar huidige visie / missie besproken. In januari 2012 is deze visie vastgesteld. Deze visie is als bijlage bij het jaarverslag 2012 gevoegd. Governancecode Het bestuur van Modus heeft de governancecode met het bestuurs- en directiereglement in het voorjaar van 2011 vastgesteld. Uitwerking van de governancecode heeft in 2012 plaatsgevonden. Nieuwe voorzitter De stichting Modus heeft in oktober de heer Ronald Morshuis aangetrokken als bestuurslid en op 11 december is hij benoemd als nieuwe voorzitter. Begeleiding cliëntenoverleg / casuïstiek Om het cliëntenoverleg te professionaliseren is gekozen voor externe begeleiding van het cliëntenoverleg. Deze is in december 2012 gestart. Werkbezoek College B&W In oktober heeft het college van B&W een bezoek gebracht aan stichting Modus. Naast het presenteren van een casus door vrijwilligers, consulenten en medewerkers van de administratie gingen de deelnemers in discussie over een aantal stellingen op het gebied van ondersteuning van mantelzorgers en ouderen. 6

7 Ondersteuning zwemmen voor ouderen mbv zwemvrijwilligers Stichting Modus ondersteunt al vele jaren het zwemmen voor ouderen bij het zweminstituut van Bladel in Drunen. Al enige jaren is het MBvO geen kerntaak meer van stichting Modus. De gemeente heeft in het kader van bezuinigingen besloten deze activiteit vanaf juli 2013 niet meer te ondersteunen. Modus is met de vrijwilligers en het zweminstituut in gesprek te gaan. De vrijwilligers blijven de activiteiten uitvoeren onder verantwoordelijkheid van het zweminstituut. De financiële afhandeling wordt vanaf juli 2013 rechtstreeks geregeld door het zweminstituut. 2. Activiteiten 2012 De stichting Modus heeft in overleg met de gemeente Heusden de volgende zeven kerntaken uitgevoerd: Algemeen Informatie- en adviesfunctie diverse doelgroepen Ondersteuning / opzet vrijwillige thuiszorg Afstemming met loket maatschappelijke ondersteuning en overige instellingen/organisaties op het gebied van zorg en dienstverlening Mantelzorgers Ondersteuning en begeleiding mantelzorgers Ouderen Ondersteuning ouderen en coördinatie ouderenadvieswerk Coördinatie flankerend ouderenbeleid collectieve deel Ondersteuning t.b.v. belangenbehartiging (b.v. ouderenbonden) 2.1 Algemeen Kerntaak 1: Informatie- en adviesfunctie diverse doelgroepen Voorlichtings- en/informatiebijeenkomsten In 2012 zijn onder meer over de volgende onderwerpen voorlichting en informatiemiddagen voor ouderen en mantelzorgers georganiseerd. In totaal zijn 14 onderwerpen aan bod gekomen. Sommige onderwerpen zijn meerdere malen aan bod gekomen in verschillende kernen. Halverwege het jaar zijn we overgestapt naar een combinatie van voorlichting voor ouderen en mantelzorgers daar de doelgroep elkaar vaak overlapt. De maandelijkse voorlichting wordt Kennis met Koffie genoemd. Tijdens deze bijeenkomsten is er naast informatie ook de gelegenheid om met andere deelnemers een kopje koffie te drinken en ervaringen te delen. De voorlichtings- en informatiebijeenkomsten vonden afwisselend plaats in Drunen, Heusden en Vlijmen. De opkomst varieerde van minder dan tien tot maximaal 90 personen. Op aanvraag geven wij voorlichting over Modus bij KBO s, KVO en Zonnebloem etc. De opkomst bij deze bijeenkomsten is vaak hoger dan 100 personen. 7

8 De volgende onderwerpen zijn aan bod geweest: Dementie Loket maatschappelijke ondersteuning Mantelzorger, hoe gaat het met u? Osteoporose Toon Hermanshuis COPD Parkinson in beeld Notaris: wat moet je regelen als je ouder wordt? Levenskunst, een spel voor mantelzorgers Rondleiding en informatie over Zorgcentrum Zandley Osteoporose Themadag o Wonen o Welzijn o Zorg Foldermateriaal In 2012 is gebruik gemaakt van diverse folders en flyers. Modus beschikt over een omslagfolder met inlegvellen. Inmiddels zijn er naast inlegvellen m.b.t. ondersteuning van ouderen, ondersteuning van mantelzorgers, de boodschappendienst en de klussendienst ook inlegvellen ontwikkeld met als onderwerp de ondersteuning door zorgvrijwilligers en het werven van vrijwilligers. Tevens zijn er templates beschikbaar voor posters. De folders zijn verspreid via diverse informatiemarkten zoals een beurs voor ouderen, informatieavonden van de KBO etc. Daarnaast worden de folders verspreid via huisartsen, bibliotheken etc. Mantelzorgers zijn tevens bereikt via diverse acties in de maand van de mantelzorg. Naast eigen folders heeft de stichting zeer divers foldermateriaal op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Op spreekuren en bij huisbezoeken wordt hier zo nodig gebruik van gemaakt. Website In 2012 heeft stichting Modus de opdracht gegeven voor de bouw van een nieuwe website. De website zal in 2013 worden gepresenteerd. Inloopspreekuur Er zijn drie algemene spreekuren per week. In Drunen is het spreekuur op maandagochtend van u In Heusden is het spreekuur op dinsdagochtend van u In Vlijmen is het spreekuur op woensdagochtend van u Gemiddeld bezoeken er 2 tot 4 personen het spreekuur. Het spreekuur in Heusden is het best bezocht. 8

9 (Telefonische) helpdesk De stichting is gedurende de ochtenduren (ma t/m vr) en s middags van tot uur (di, wo, do) telefonisch bereikbaar. Buiten deze tijden of in uitzonderlijke gevallen wordt gebruik gemaakt van een antwoordapparaat; de cliënt wordt uiterlijk de dag erop teruggebeld. Hiernaast is een groeiend gebruik van het internet te constateren: steeds meer mantelzorgers en ouderen nemen per contact op met Modus. Invullen belastingformulieren In samenwerking met de KBO organiseert Modus een groep deskundige vrijwilligers die belastingformulieren invult voor ouderen en burgers met een laag inkomen. In de maanden februari t/m maart zijn er gemiddeld 8 dagdelen waarop een vrijwilliger aanwezig is om, op afspraak, belastingaangifteformulieren in te vullen. In 2012 zijn er 230 formulieren op lokatie ingevuld. Daarnaast zijn er ongeveer 100 huisbezoeken afgelegd. De samenwerking met vluchtelingenwerk die gestart is in 2011 heeft voor 2012 een vervolg gekregen. Tevens bestaat er door het jaar heen de mogelijkheid een afspraak te maken met één van de adviseurs. Hiervan wordt enkele malen per maand gebruik van gemaakt (50 op jaarbasis). Kerntaak 2: Ondersteuning via zorgcentrale In 2012 is de zorgcentrale verder geprofessionaliseerd. Begin 2012 is een aanvraag ingediend bij de gemeente ter uitbreiding van deze centrale. Financieel bleek dit echter niet haalbaar. Samen met de gemeente wordt gezocht naar een oplossing waarbij toch een groter aantal cliënten ondersteuning kunnen krijgen. Dit betekent dat stichting Modus met meer gekwalificeerde vrijwilligers zal gaan werken. In 2013 zal dit verder worden ontwikkeld. Klussendienst Stichting MOO is in 2012 een intensieve samenwerking aangegaan met de stichting Modus. In juli 2012 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden bij stichting MOO. Stichting Modus is met drie zetels vertegenwoordigd in stichting MOO. In 2012 verricht stichting Modus vooralsnog met name coördinerende werkzaamheden. Als bijlage bij dit jaarverslag treft u het jaarverslag van de stichting MOO. In onderstaande paragraaf is een korte samenvatting van het aantal klussers en het aantal uitgevoerde klussen. 9

10 Aantal klussers en klussen De stichting MOO had per 31 december 2011 zestien klussers in dienst. In de loop van het jaar zijn om diverse redenen vier klussers afgevallen. Hierdoor heeft stichting MOO per 31 december 2012 nog twaalf klussers aan het werk. Het aantal klussen dat in 2011 is uitgevoerd bedraagt 475. Het aantal klussen dat in 2012 is uitgevoerd voor onze ouderen bedraagt 606 klussen. Een toename van bijna 30 % t.o.v Verdeling van de klussen in huis en groene klussen alsmede de verdeling over de drie voormalige kernen. Jaar Soort klus Drunen Heusden Vlijmen Totaal 2011 Huis Tuin Totaal Huis Tuin Totaal Aan de hand van bovenstaande lijst is het aantal uitgevoerde klussen per kern en per onderdeel af te lezen. Een forse toename (ruim 50%) is er bij de klussen van Drunen waar te nemen, daar waar in de kern Heusden het aantal klussen vrij stabiel is gebleven. Het aantal uitgevoerde klussen in de kern Vlijmen is ook met bijna 50% gestegen. Gelet op de inwonersaantallen van de drie kernen, moeten we helaas constateren dat het aantal klussen in de kern Vlijmen en Drunen achterblijven. Omdat het vanaf 2011 een nieuwe dienst is voor de ouderen uit de kernen Drunen en Vlijmen, moet deze dienst, met name in deze kernen, nadrukkelijker onder de aandacht van de ouderen worden gebracht. Ondersteuning door vrijwilligers (inclusief de boodschappendienst) Inmiddels beschikt stichting Modus over ruim 140 vrijwilligers. Dit varieert van zorg- en/of boodschappenvrijwilligers tot vrijwilligers op het gebied van belastingadvies etc. In 2012 is gestart met structurering van intakegesprekken van de matchingsprocedure en de koppelingsgesprekken. Begin 2012 voerde de consulent vrijwilligers al deze gesprekken. In 2012 zijn ook de andere consulenten betrokken bij dit proces. 10

11 In onderstaande tabel vindt u een overzicht van het aantal vrijwilligers en het aantal dienstverleningen aan cliënten. Vrijwilligers Verloop vrijwilligers: Dienstverleningen: zorg + boodschappen: overig belasting: ouderenadvies: zwem: bestuur: Totaal aantal vrijwilligers: Aantal unieke vrijwilligers 117 nieuwe aanmeldingen: Onbekend afmeldingen: Onbekend Aantal cliënten die ondersteuning van vrijwilligers krijgen gedurende het hele jaar 2012 Nieuw aangemelde 88 cliënten die daadwerkelijk gekoppeld zijn Cliënten waarbij 59 dienstverlening is afgesloten gedurende 2012 Belastingadvies Totaal aantal dienstverleningen (excl klussen):

12 Kerntaak 3 Afstemming met loket maatschappelijke ondersteuning en overige instellingen/organisaties op het gebied van zorg en dienstverlening Afstemming loket maatschappelijke ondersteuning Een maal per jaar is er overleg tussen de consulenten van het Wmo-loket en de consulenten van Modus. Daarnaast is er overleg tussen de directeur en de coördinator van het loket. Consulenten hebben frequent contact over cliënten en men weet elkaar goed te vinden. Incidenteel is er ook cliëntenoverleg over cliënten met een complexe zorgvraag. Afstemming met Stichting Juvans (Maatschappelijk werk) Er is regelmatig overleg met Juvans op consulenten / cliënt niveau. Een aantal malen per jaar is er ook overleg tussen de manager Juvans en de directie. Afstemming met thuiszorgorganisaties Zowel met Vivent als Thebe wordt regelmatig overleg gevoerd op zowel consulenten als directieniveau. Daarnaast wordt zo nodig overleg gevoerd met de kleinere thuiszorgorganisaties. Met Thebe bestaat een 3 maandelijks cliëntenoverleg. Overleg met de vrijwilligerscentrale Met name wat betreft inzet van vrijwilligers en de maatschappelijk stage is overleg geweest met de vrijwilligerscentrale van de Twern. Afstemming met de Twern Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de directie en de regiomanager van de Twern. Op consulentenniveau is er regelmatig overleg. Afstemming met stichting MEE Zowel op directieniveau als op consulentniveau vindt regelmatig overleg plaats. Participatie in netwerken wonen, zorg en welzijn Voorts wordt er op dit moment geparticipeerd in: - BVWO (Brabantse Vereniging Welzijn Ouderen) - MO groep (werkgeversorgansiatie) - Platform Wonen, Welzijn en Zorg Heusden - Regelmatig overleg met management Schakelring, Thebe en Twern - Bestuurlijk en ambtelijk overleg met gemeente Heusden. - Jaarlijks overleg met SOGH (seniorenoverleg gemeente Heusden) en daarnaast met individuele ouderenbonden - Redactiecommissie Seniorenkompas - Projectgroep Kwaliteit Mezzo - Regionaal Dementie Overleg - Multidisciplinair casuïstiekoverleg in elk van de drie grotere kernen Drunen, Vlijmen en Heusden - Project Ontmoeten (aandacht voor burgers die zich in een sociaal isolement bevinden dan wel dreigen te raken) - Gemeentelijke werkgroep Armoede - Platform mantelzorg s Hertogenbosch 12

13 2.2 Mantelzorgers In 2012 hebben zich 23 nieuwe mantelzorgers aangemeld. In totaal zijn eind mantelzorgers geregistreerd. Kerntaak 4 Ondersteuning en begeleiding mantelzorgers Individuele begeleiding door consulent mantelzorg De mantelzorger wordt op individuele basis begeleid door een consulent al dan niet in de thuissituatie. De consulent brengt de persoonlijke situatie in beeld, adviseert en draagt oplossingen aan met betrekking tot knelpunten in de zorg voor de zieke en de draagkracht van de mantelzorger. In 2012 zijn er inclusief de huisbezoeken voor ouderen bijna 248 huisbezoeken afgelegd. Dit is een stijging van bijna 25%. Daar het onderscheid tussen een huisbezoek van een mantelzorger en een oudere niet altijd te maken is, is besloten dit onderscheid niet meer te maken zodat er geen huisbezoeken dubbel worden geregistreerd. Cursus voor mantelzorgers In 2012 is er 1 cursus gegeven Gespreksgroep dementie voor partners en familieleden van mensen met dementie. Het totaal aantal deelnemers was negen. Naar een cursus voor partners van mensen met dementie is er een maandelijkse bijeenkomst voor lotgenoten. Dit lotgenotencontact is sinds september toegankelijk voor alle mantelzorgers. Informatiemiddag/avond mantelzorgers Deze middagen zijn samengevoegd met de informatiemiddagen voor ouderen. In kerntaak 1 worden de behandelde onderwerpen beschreven. Dag van de mantelzorg De dag van de Mantelzorg editie 2012 is gezien het meer beperkte budget bezocht door zo n 80 mantelzorgers. De dag vond plaats in de Hunenhof en duurde van 13.00u tot 17.00u. De dag is bedoeld als verwendag voor mantelzorgers in de gemeente Heusden. Hiernaast is er ook volop gelegenheid om kennis te maken met andere lotgenoten. In 2012 kregen de mantelzorgers de gelegenheid om koeien van papier-maché te schilderen. Daarnaast was er nog optreden van een zangtrio Three times a lady. Na afloop gaven diverse mantelzorgers aan dat het een bijzonder leuke middag is geweest. De activiteiten in het kader van de Dag van de Mantelzorg werden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Abdij Mariënkroon en de dr. Harry Verhaakstichting, Stichting Kruiswerk Drunen en de RABObank. 13

14 2.3 Ouderen In 2012 hebben zich 67 nieuwe ouderen aangemeld. In totaal zijn eind ouderen geregistreerd t.o.v. 269 ouderen in Kerntaak 5 Ondersteuning en coördinatie ouderenadvieswerk Begeleiding door consulent ouderen (vaak d.m.v. een huisbezoek) Ouderenadvisering wordt uitgevoerd door een consulent. Deze consulent is een professioneel opererende deskundige die het zelfstandig functioneren van de oudere bevordert en streeft naar vergroting van de zelfredzaamheid en het welbevinden van de oudere. Hij of zij werkt op verzoek van de oudere op de terreinen wonen, welzijn en zorg. Vaak vindt begeleiding plaats in de vorm van een huisbezoek. In 2012 zijn er inclusief de huisbezoeken voor mantelzorgers 248 huisbezoeken afgelegd. Eind 2012 is het project modusmaatjes aangevraagd bij het Thebe stimuleringsfonds. Dit project is toegekend en zal in 2013 worden uitgevoerd. Tevens is een start gemaakt met het nadenken over een veranderde werkwijze in 2013 m.b.t. de taakverdeling tussen consulenten en vrijwilligers. Meer werkzaamheden zullen in de toekomst door vrijwilligers moeten worden uitgevoerd. De consulenten krijgen een meer coachende rol naar vrijwilligers toe. Functie dementieconsulent Een van de consulenten draait mee in het netwerk van dementieconsulenten in West-Brabant (Regionaal Dementie Overleg, RDO). Helaas geeft de gemeente Heusden geen extra budget voor het instellen van een dementieconsulent. Tweemaandelijks Informatiebulletin (Seniorenkompas ) Het seniorenkompas is 5 x verschenen in Het heeft een oplage van 4000 stuks per uitgave. Het geplande bewaarexemplaar is niet verschenen. Helaas bleek het niet mogelijk om dit gratis te laten drukken door HRMpartners. De maximale oplage is niet toereikend. Wereld Alzheimerdag Op woensdag 26 september is een middag georganiseerd voor mensen met dementie en hun mantelzorger. Kerntaak 6 Coördinatie flankerend ouderenbeleid collectieve deel Zwemmen Stichting Modus heeft jaren de coördinatie verzorgd van het zwemmen voor ouderen in de gemeente Heusden. In 2012 is besloten door de gemeente Heusden om deze groep niet meer financieel te ondersteunen. Dit betekent dat er in juli 2013 een einde komt aan deze ondersteuning. 14

15 Kerntaak 7 Ondersteuning t.b.v. belangenbehartiging (b.v. ouderenbonden) Ouderenbonden Ouderenbonden kunnen altijd een beroep doen op Modus indien zij over een onderwerp advies willen hebben. Daarnaast proberen wij ieder jaar met alle bonden een gesprek te hebben. Zo nodig is er overleg geweest met de ouderensociëteiten in Drunen, Elshout en Heusden. In het werkgebied Vlijmen vallen de ouderensociëteiten onder stichting De Twern. WMO adviesraad De WMO-adviesraad heeft de stichting Modus in één van haar vergaderingen in het najaar stichting Modus uitgenodigd. De gesprekken gaan in 2013 weer verder. De discussie spitste zich toe op het nut van de klussendienst binnen de gemeente. Gehandicaptenplatform De subsidie die de gemeente verstrekt via Modus aan het gehandicaptenplatform is overgemaakt aan het Gehandicapten Platform Heusden (GPH). Zij zullen zelf verslag doen met behulp van een jaarverslag. 3. De organisatie 3.1 Bestuur De samenstelling van het bestuur van de stichting is in 2012 gewijzigd. De heer R. Morshuis is toegevoegd aan het bestuur en is op 11 december 2012 benoemd als voorzitter. Per 31 december is de samenstelling als volgt: Voorzitter: De heer R. Morshuis Secretaris: Mevrouw M. van Delft Baars Penningmeester Leden: De heer H. Klokman De heer B. van Hooft De heer D. Jansen De heer T. Janssen Mevro uw G. Verspuij Mevrouw M. Wilhelm Het bestuur wordt geadviseerd door de directeur van de stichting, mevrouw L.H. van Geffen Het bestuur is in 2012 acht maal bij elkaar geweest. 15

16 3.2 Personeel Professionele ondersteuning Het bestuur laat zich professioneel bijstaan door een directeur, vier consulenten en twee administratieve krachten. De personeelsleden zijn in dienst van de Stichting Modus. De arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn vastgelegd in de CAO Welzijn. Mevrouw Linda van Geffen heeft een aanstelling als directeur voor 32 uur per week. De dames Marion Arends, Josje van Hal, Lara van Heist, en Marieke van Rooij hebben een aanstelling als consulent voor respectievelijk 32, 36, 22 en 24 uur. Als administratieve ondersteuning werkt mevrouw Noëlle Leijsten 24 uur per week. Mevrouw Petra Siebenga heeft een contract als administratief medewerker voor 5 uur per week. Vrijwilligers In totaal zijn er eind 2012 ongeveer 140 vrijwilligers actief. In de rapportage bij kerntaak 2 is een gedetailleerd verslag terug te vinden. Al onze vrijwilligers beschikken over een vrijwilligerscontract. In december is een avond als dank voor de inzet van deze vrijwilligers georganiseerd in Haarsteeg. Opleidings- en scholing Er zijn diverse bijscholingen gevolgd op het gebied van het versterken van het sociale netwerk, coördinatie vrijwilligers en het cliëntvolgsysteem. Alle consulenten hebben de training signalering eenzaamheid gevolgd samen met andere aandachtsfunctionarissen uit het veld. Diverse consulenten hebben symposia bijgewoond. 3.3 Kantoorhuisvesting De stichting is gehuisvest aan de Grotestraat 71 in Drunen. Deze huisvesting is absoluut te krap voor 7 medewerkers. In de loop van 2011 is overeenstemming bereikt over het uitbreiden door middel van een extra unit op de parkeerplaatst. In augustus 2012 is de unit geplaats op het parkeerterrein. 3.4 ICT Het onderhoud van de hardware is uitbesteed aan Theiner ICT uit Veghel. In augustus 2012 is een nieuwe digitale telefooncentrale geplaatst. 3.5 Financiering van de werkzaamheden Zoals gebruikelijk wordt jaarlijks een apart financieel verslag gemaakt met daarin opgenomen de gespecificeerde uitgaven voor personeels-, huisvestings-, organisatie- en activiteitenkosten. 16

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2013 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant Jaarverslag 212 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving

Nadere informatie

Resultaten doorlichting VenZO Rapport Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost

Resultaten doorlichting VenZO Rapport Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost Resultaten doorlichting VenZO Rapport Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost BMC april 2013 drs. A.J. Dekker M.C. van Wietmarschen E.L. Visser MSc Projectnummer: 035119 Correspondentienummer: AD-1504-62965 INHOUD

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Dienstenboek Gemeente Druten 2014

Dienstenboek Gemeente Druten 2014 Dienstenboek Gemeente Druten 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Cliëntondersteuning... 5 2. Info- en Coördinatiepunt Mantelzorg en vrijwilligers... 8 3. Vrijwilligersdiensten... 15 4. Samenlevingsopbouw dicht

Nadere informatie

Jaarverslag Centrum Mantelzorg. Mantelzorg is overal

Jaarverslag Centrum Mantelzorg. Mantelzorg is overal Jaarverslag Centrum Mantelzorg Mantelzorg is overal 2012 Identificatiegegevens: Naam: Centrum Mantelzorg Zaanstreek-Waterland Locaties: Emmakade 4 te Purmerend en Peperstraat 135 in Zaandam. Telefoon:

Nadere informatie

jaarverslag.2011 Oud en nieuw

jaarverslag.2011 Oud en nieuw jaarverslag.2011 Oud en nieuw in Nieuw-West Inhoudsopgave 2Oud en nieuw in Nieuw-West. Voorwoord 3 De maatschappelijk dienstverlener van Nieuw-West 4 Terugblik 2011/2012 4 Veranderende markt 5 Welzijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Verslag van het bestuur over 2012. 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013. 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden

Inhoudsopgave. 1. Verslag van het bestuur over 2012. 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013. 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur over 2012 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden 4. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden in 2012 5. Organisatie en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 WAT IS ISOFA? De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 i.s.m. Blijf Den Helder Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 HG0007 Schagen, juni 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT JAARVERSLAG 2013

TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT JAARVERSLAG 2013 Telefonische Hulpdienst Utrecht Jaarverslag 2013 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord..pag. 3 Inleiding... pag. 4 organisatie pag. 4 de Telefonische Hulpdienst Utrecht in Utrecht pag. 5 de Telefonische Hulpdienst

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven

Jaarverslag 2014. Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Jaarverslag 2014 Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur over 2014 2. Verwachte ontwikkelingen in 2015 3. Het werk van het Bureau Sociaal Raadslieden 4. Personeel

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 6610

BIS BenW adviezen - 6610 BIS BenW adviezen - 6610. BIS BenW adviezen - 6610. Voortgangsrapportage actieprogramma Mantelzorgondersteuning 2013 Toelichting: In Juli 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het integreren van de

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014 Humanitas district Noord Jaarverslag 2014 1 1. Voorwoord In een tijd waarin vernieuwing in de zorg en de hulpverlening vaak ook bezuinigingen en onzekerheden met zich meebrengt wordt een groter beroep

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz.

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz. Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord blz. 3 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4 3. Communicatie en P.R. blz. 7 4. De projecten blz. 9 4.1. Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA s) blz. 9 4.2. Werkgroep

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1 Voorwoord Van AMW naar Samis Sinds 2013 werkt AMW in 3 gemeenten en was onze naam: AMW Hoorn, Enkhuizen, Koggenland. In januari 2013 is een eerste aanzet gegeven voor het bedenken van een meer passende

Nadere informatie