Stichting Modus. Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Modus. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Stichting Modus Jaarverslag 2012

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de stichting Modus. Naast de ondersteuning van mantelzorgers en ouderen coördineert Modus de zorg- en vrijwilligerscentrale die bestaat uit de klussendienst, de boodschappendienst en de ondersteuning door zorgvrijwilligers. In hoofdstuk 1 worden de belangrijkste ontwikkelingen van 2012 nader toegelicht. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van alle afgesproken taken. In het laatste hoofdstuk komt kort de organisatie van de stichting Modus aan de orde. Drunen, 9 april 2013 R. Morshuis L.H. van Geffen - Rozendaal voorzitter Directeur 2

3 Inhoudsopgave: 1. Modus in 2012, 4 2. Activiteiten Algemeen 7 Kerntaak 1: Informatie- en adviesfunctie diverse doelgroepen Kerntaak 2: Ondersteuning / opzet vrijwillige thuiszorg Kerntaak 3: Afstemming met loket maatschappelijke ondersteuning en overige instellingen/organisaties op het gebied van zorg en dienstverlening 2.2 Mantelzorgers 13 Kerntaak 4: Ondersteuning en begeleiding mantelzorgers 2.3 Ouderen 14 Kerntaak 5: Ondersteuning en coördinatie ouderenadvieswerk Kerntaak 6: Coördinatie flankerend ouderenbeleid collectieve deel Kerntaak 7: Ondersteuning t.b.v. belangenbehartiging (o.a. ouderenbonden) 3. De organisatie 15 Bijlage 1: Financieel verslag 2012 Bijlage 2: Nota visie op de toekomst 3

4 1. Modus in Hét steunpunt voor ouderen en mantelzorgers in de gemeente Heusden Stichting Modus was in 2012 vraagbaak, steunpunt en intermediair voor ouderen, mantelzorgers en andere kwetsbare burgers op het terrein van wonen, zorg en welzijn in de gemeente Heusden. Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat iedereen kan meedoen in de samenleving. In de wet staat niet precies beschreven hoe dat moet. Gemeenten kunnen (moeten) dat voor een groot deel zelf bepalen. De gemeente Heusden heeft in het kader van deze Wmo aan Modus gevraagd om met name mantelzorgers en ouderen maar ook andere kwetsbare burgers te ondersteunen bij vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. In 2012 heeft stichting Modus zich voornamelijk gericht op mantelzorgers en ouderen. Er hebben zich echter ook cliënten gemeld die niet in deze doelgroep vallen. Hierbij kan gedacht worden aan een terminale zieke inwoner waarbij diverse vormen van zorg en ondersteuning geregeld moeten worden. Uiteraard begeleiden we ook dit soort cliënten. Modus is vooral gericht op het ondersteunen van mensen die, om wat voor reden dan ook, een beperking ervaren in hun dagelijks leven. Als concrete ondersteuning bieden wij informatiemiddagen, cursussen en voorlichting op het gebied van mantelzorg / begeleiding bij dementie en vooral individuele begeleiding door middel van spreekuren en huisbezoeken. Daarnaast is op de Alzheimerdag en de Dag van de Mantelzorger extra aandacht besteed aan deze groepen. Een steeds belangrijkere kerntaak is de ondersteuning van cliënten door vrijwilligers op het gebied van klussen, boodschappen, zorg of welzijn. In 2012 zijn wederom belangrijke stappen gezet met betrekking tot een structurele ondersteuning van deze vrijwilligers. Modus biedt tevens ondersteuning aan belangenorganisaties (zoals ouderenbonden) en de stichting is partner van professionele instellingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 1.2 Actuele thema s Vergroten zelfredzaamheid door versterken van het netwerk Met de gemeente Heusden is afgesproken om bij de begleiding van ouderen en mantelzorgers in eerste instantie in te zetten op het eigen netwerk. In 2012 hebben 2 consulenten een scholing gevolgd bij Mezzo. Het versterken van een netwerk bij een cliënt kost veel tijd en kan prima door een vrijwilliger worden uitgevoerd. Dit betekent dat wij vrijwilligers, na een uitgebreide scholing, willen inzetten bij cliënten met een beperkt sociaal netwerk. Dit heeft geresulteerd in het aanvragen van het project Modusmaatjes bij het Thebe stimuleringsfonds. Zij heeft een subsidie toegezegd van euro. Dit project zal in 2013 worden uitgevoerd. Naast scholing van vrijwilligers zullen ook onze consulenten worden geschoold in het geven van deze training aan vrijwilligers zodat zij deze training in de toekomst zelf kunnen geven. 4

5 Transitie AWBZ WMO (projectaanvragen) De transitie AWBZ WMO is helaas vertraagd. In 2012 is veel energie gestoken in het uitwerken van 4 projecten op het gebied van begeleiding van ouderen en mantelzorgers in de toekomst waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van de inzet van vrijwilligers. Het betrof projecten op het gebied van vervoer, inloophuis, dementie en uitbreiding van onze vrijwilligerscentrale. Helaas heeft geen van deze aanvragen geleid tot een toekenning van de aanvraag. De belangrijkste oorzaak is dat de transitie is uitgesteld. Het is onbekend wat, hoeveel en op welke wijze deze taken door de gemeente uitgevoerd moeten gaan worden. Project ontmoeten Ontmoeten Op 22 september 2011 is het project ontmoeten gestart. Het belangrijkste doel is 45 plussers in de gemeente Heusden te stimuleren hun sociale netwerk uit te breiden en hun leven anders in te richten. Ontmoeten is een interdisciplinair initiatief waaraan veel ketenpartners en vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente Heusden meewerken. In 2012 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: Activiteiten Ontmoeten Datum Activiteit Opkomst Februari en Maart Cursus Mandalatekenen 20 personen (4X) Mei Maria en Worstenbrood 40 personen Juni September Vriendenkringen 29 personen Juni Augustus OntmoetenSport 21 personen Juni Mandala-expositie +/ personen September Boottocht 35 personen Sept - November Levensboek 10 personen Oktober Samenkomst + evaluatie met 40 personen deelnemers eerste jaar Ontmoeten November Feestelijke samenkomst en 15 personen uitreiking levensboek November Ontmoeting café i.s.m. KBO en ANBO 22 personen vanuit Ontmoeten December Kerstdiner 70 personen December Kerstwandeling 10 personen 31 december Lunch met koor i.s.m. Sint Janshof 14 personen vanuit Ontmoeten 5

6 Signaleren van sociaal isolement Een belangrijk onderdeel van ontmoeten is het signaleren van sociaal isolement en het opzij zetten van het taboe. In dit kader heeft de gemeente Heusden een subsidie verleend aan de stichting Modus. In het kader van dit project is er in 2011 een training georganiseerd voor (potentiële) signaleerders van eenzaamheid. Dit zijn de mensen die in aanraking komen met eenzame mensen in hun eigen omgeving. Hierbij valt te denken aan vrijwilligers en/of medewerkers die bij de cliënt thuis werken (bv. voor het verrichten van huishoudelijke hulp en/of zorgondersteuning). Naast het scholen van deze groep voorziet het project ook in het scholen van aandachtsfunctionarissen eenzaamheid bij diverse organisaties. In 2012 zijn deze aandachtsfunctionarissen geschoold. Werkgroep Armoede Marion Arends vertegenwoordigt de stichting Modus in de werkgroep armoede die invulling geeft aan de gemeentelijke nota: Werk maken van Armoede In 2012 is de nieuwe kanswijzer ontwikkeld. 1.3 Ontwikkelingen in de organisatie Visiedocument Het bestuur en de directie hebben in het najaar 2011 haar huidige visie / missie besproken. In januari 2012 is deze visie vastgesteld. Deze visie is als bijlage bij het jaarverslag 2012 gevoegd. Governancecode Het bestuur van Modus heeft de governancecode met het bestuurs- en directiereglement in het voorjaar van 2011 vastgesteld. Uitwerking van de governancecode heeft in 2012 plaatsgevonden. Nieuwe voorzitter De stichting Modus heeft in oktober de heer Ronald Morshuis aangetrokken als bestuurslid en op 11 december is hij benoemd als nieuwe voorzitter. Begeleiding cliëntenoverleg / casuïstiek Om het cliëntenoverleg te professionaliseren is gekozen voor externe begeleiding van het cliëntenoverleg. Deze is in december 2012 gestart. Werkbezoek College B&W In oktober heeft het college van B&W een bezoek gebracht aan stichting Modus. Naast het presenteren van een casus door vrijwilligers, consulenten en medewerkers van de administratie gingen de deelnemers in discussie over een aantal stellingen op het gebied van ondersteuning van mantelzorgers en ouderen. 6

7 Ondersteuning zwemmen voor ouderen mbv zwemvrijwilligers Stichting Modus ondersteunt al vele jaren het zwemmen voor ouderen bij het zweminstituut van Bladel in Drunen. Al enige jaren is het MBvO geen kerntaak meer van stichting Modus. De gemeente heeft in het kader van bezuinigingen besloten deze activiteit vanaf juli 2013 niet meer te ondersteunen. Modus is met de vrijwilligers en het zweminstituut in gesprek te gaan. De vrijwilligers blijven de activiteiten uitvoeren onder verantwoordelijkheid van het zweminstituut. De financiële afhandeling wordt vanaf juli 2013 rechtstreeks geregeld door het zweminstituut. 2. Activiteiten 2012 De stichting Modus heeft in overleg met de gemeente Heusden de volgende zeven kerntaken uitgevoerd: Algemeen Informatie- en adviesfunctie diverse doelgroepen Ondersteuning / opzet vrijwillige thuiszorg Afstemming met loket maatschappelijke ondersteuning en overige instellingen/organisaties op het gebied van zorg en dienstverlening Mantelzorgers Ondersteuning en begeleiding mantelzorgers Ouderen Ondersteuning ouderen en coördinatie ouderenadvieswerk Coördinatie flankerend ouderenbeleid collectieve deel Ondersteuning t.b.v. belangenbehartiging (b.v. ouderenbonden) 2.1 Algemeen Kerntaak 1: Informatie- en adviesfunctie diverse doelgroepen Voorlichtings- en/informatiebijeenkomsten In 2012 zijn onder meer over de volgende onderwerpen voorlichting en informatiemiddagen voor ouderen en mantelzorgers georganiseerd. In totaal zijn 14 onderwerpen aan bod gekomen. Sommige onderwerpen zijn meerdere malen aan bod gekomen in verschillende kernen. Halverwege het jaar zijn we overgestapt naar een combinatie van voorlichting voor ouderen en mantelzorgers daar de doelgroep elkaar vaak overlapt. De maandelijkse voorlichting wordt Kennis met Koffie genoemd. Tijdens deze bijeenkomsten is er naast informatie ook de gelegenheid om met andere deelnemers een kopje koffie te drinken en ervaringen te delen. De voorlichtings- en informatiebijeenkomsten vonden afwisselend plaats in Drunen, Heusden en Vlijmen. De opkomst varieerde van minder dan tien tot maximaal 90 personen. Op aanvraag geven wij voorlichting over Modus bij KBO s, KVO en Zonnebloem etc. De opkomst bij deze bijeenkomsten is vaak hoger dan 100 personen. 7

8 De volgende onderwerpen zijn aan bod geweest: Dementie Loket maatschappelijke ondersteuning Mantelzorger, hoe gaat het met u? Osteoporose Toon Hermanshuis COPD Parkinson in beeld Notaris: wat moet je regelen als je ouder wordt? Levenskunst, een spel voor mantelzorgers Rondleiding en informatie over Zorgcentrum Zandley Osteoporose Themadag o Wonen o Welzijn o Zorg Foldermateriaal In 2012 is gebruik gemaakt van diverse folders en flyers. Modus beschikt over een omslagfolder met inlegvellen. Inmiddels zijn er naast inlegvellen m.b.t. ondersteuning van ouderen, ondersteuning van mantelzorgers, de boodschappendienst en de klussendienst ook inlegvellen ontwikkeld met als onderwerp de ondersteuning door zorgvrijwilligers en het werven van vrijwilligers. Tevens zijn er templates beschikbaar voor posters. De folders zijn verspreid via diverse informatiemarkten zoals een beurs voor ouderen, informatieavonden van de KBO etc. Daarnaast worden de folders verspreid via huisartsen, bibliotheken etc. Mantelzorgers zijn tevens bereikt via diverse acties in de maand van de mantelzorg. Naast eigen folders heeft de stichting zeer divers foldermateriaal op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Op spreekuren en bij huisbezoeken wordt hier zo nodig gebruik van gemaakt. Website In 2012 heeft stichting Modus de opdracht gegeven voor de bouw van een nieuwe website. De website zal in 2013 worden gepresenteerd. Inloopspreekuur Er zijn drie algemene spreekuren per week. In Drunen is het spreekuur op maandagochtend van u In Heusden is het spreekuur op dinsdagochtend van u In Vlijmen is het spreekuur op woensdagochtend van u Gemiddeld bezoeken er 2 tot 4 personen het spreekuur. Het spreekuur in Heusden is het best bezocht. 8

9 (Telefonische) helpdesk De stichting is gedurende de ochtenduren (ma t/m vr) en s middags van tot uur (di, wo, do) telefonisch bereikbaar. Buiten deze tijden of in uitzonderlijke gevallen wordt gebruik gemaakt van een antwoordapparaat; de cliënt wordt uiterlijk de dag erop teruggebeld. Hiernaast is een groeiend gebruik van het internet te constateren: steeds meer mantelzorgers en ouderen nemen per contact op met Modus. Invullen belastingformulieren In samenwerking met de KBO organiseert Modus een groep deskundige vrijwilligers die belastingformulieren invult voor ouderen en burgers met een laag inkomen. In de maanden februari t/m maart zijn er gemiddeld 8 dagdelen waarop een vrijwilliger aanwezig is om, op afspraak, belastingaangifteformulieren in te vullen. In 2012 zijn er 230 formulieren op lokatie ingevuld. Daarnaast zijn er ongeveer 100 huisbezoeken afgelegd. De samenwerking met vluchtelingenwerk die gestart is in 2011 heeft voor 2012 een vervolg gekregen. Tevens bestaat er door het jaar heen de mogelijkheid een afspraak te maken met één van de adviseurs. Hiervan wordt enkele malen per maand gebruik van gemaakt (50 op jaarbasis). Kerntaak 2: Ondersteuning via zorgcentrale In 2012 is de zorgcentrale verder geprofessionaliseerd. Begin 2012 is een aanvraag ingediend bij de gemeente ter uitbreiding van deze centrale. Financieel bleek dit echter niet haalbaar. Samen met de gemeente wordt gezocht naar een oplossing waarbij toch een groter aantal cliënten ondersteuning kunnen krijgen. Dit betekent dat stichting Modus met meer gekwalificeerde vrijwilligers zal gaan werken. In 2013 zal dit verder worden ontwikkeld. Klussendienst Stichting MOO is in 2012 een intensieve samenwerking aangegaan met de stichting Modus. In juli 2012 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden bij stichting MOO. Stichting Modus is met drie zetels vertegenwoordigd in stichting MOO. In 2012 verricht stichting Modus vooralsnog met name coördinerende werkzaamheden. Als bijlage bij dit jaarverslag treft u het jaarverslag van de stichting MOO. In onderstaande paragraaf is een korte samenvatting van het aantal klussers en het aantal uitgevoerde klussen. 9

10 Aantal klussers en klussen De stichting MOO had per 31 december 2011 zestien klussers in dienst. In de loop van het jaar zijn om diverse redenen vier klussers afgevallen. Hierdoor heeft stichting MOO per 31 december 2012 nog twaalf klussers aan het werk. Het aantal klussen dat in 2011 is uitgevoerd bedraagt 475. Het aantal klussen dat in 2012 is uitgevoerd voor onze ouderen bedraagt 606 klussen. Een toename van bijna 30 % t.o.v Verdeling van de klussen in huis en groene klussen alsmede de verdeling over de drie voormalige kernen. Jaar Soort klus Drunen Heusden Vlijmen Totaal 2011 Huis Tuin Totaal Huis Tuin Totaal Aan de hand van bovenstaande lijst is het aantal uitgevoerde klussen per kern en per onderdeel af te lezen. Een forse toename (ruim 50%) is er bij de klussen van Drunen waar te nemen, daar waar in de kern Heusden het aantal klussen vrij stabiel is gebleven. Het aantal uitgevoerde klussen in de kern Vlijmen is ook met bijna 50% gestegen. Gelet op de inwonersaantallen van de drie kernen, moeten we helaas constateren dat het aantal klussen in de kern Vlijmen en Drunen achterblijven. Omdat het vanaf 2011 een nieuwe dienst is voor de ouderen uit de kernen Drunen en Vlijmen, moet deze dienst, met name in deze kernen, nadrukkelijker onder de aandacht van de ouderen worden gebracht. Ondersteuning door vrijwilligers (inclusief de boodschappendienst) Inmiddels beschikt stichting Modus over ruim 140 vrijwilligers. Dit varieert van zorg- en/of boodschappenvrijwilligers tot vrijwilligers op het gebied van belastingadvies etc. In 2012 is gestart met structurering van intakegesprekken van de matchingsprocedure en de koppelingsgesprekken. Begin 2012 voerde de consulent vrijwilligers al deze gesprekken. In 2012 zijn ook de andere consulenten betrokken bij dit proces. 10

11 In onderstaande tabel vindt u een overzicht van het aantal vrijwilligers en het aantal dienstverleningen aan cliënten. Vrijwilligers Verloop vrijwilligers: Dienstverleningen: zorg + boodschappen: overig belasting: ouderenadvies: zwem: bestuur: Totaal aantal vrijwilligers: Aantal unieke vrijwilligers 117 nieuwe aanmeldingen: Onbekend afmeldingen: Onbekend Aantal cliënten die ondersteuning van vrijwilligers krijgen gedurende het hele jaar 2012 Nieuw aangemelde 88 cliënten die daadwerkelijk gekoppeld zijn Cliënten waarbij 59 dienstverlening is afgesloten gedurende 2012 Belastingadvies Totaal aantal dienstverleningen (excl klussen):

12 Kerntaak 3 Afstemming met loket maatschappelijke ondersteuning en overige instellingen/organisaties op het gebied van zorg en dienstverlening Afstemming loket maatschappelijke ondersteuning Een maal per jaar is er overleg tussen de consulenten van het Wmo-loket en de consulenten van Modus. Daarnaast is er overleg tussen de directeur en de coördinator van het loket. Consulenten hebben frequent contact over cliënten en men weet elkaar goed te vinden. Incidenteel is er ook cliëntenoverleg over cliënten met een complexe zorgvraag. Afstemming met Stichting Juvans (Maatschappelijk werk) Er is regelmatig overleg met Juvans op consulenten / cliënt niveau. Een aantal malen per jaar is er ook overleg tussen de manager Juvans en de directie. Afstemming met thuiszorgorganisaties Zowel met Vivent als Thebe wordt regelmatig overleg gevoerd op zowel consulenten als directieniveau. Daarnaast wordt zo nodig overleg gevoerd met de kleinere thuiszorgorganisaties. Met Thebe bestaat een 3 maandelijks cliëntenoverleg. Overleg met de vrijwilligerscentrale Met name wat betreft inzet van vrijwilligers en de maatschappelijk stage is overleg geweest met de vrijwilligerscentrale van de Twern. Afstemming met de Twern Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de directie en de regiomanager van de Twern. Op consulentenniveau is er regelmatig overleg. Afstemming met stichting MEE Zowel op directieniveau als op consulentniveau vindt regelmatig overleg plaats. Participatie in netwerken wonen, zorg en welzijn Voorts wordt er op dit moment geparticipeerd in: - BVWO (Brabantse Vereniging Welzijn Ouderen) - MO groep (werkgeversorgansiatie) - Platform Wonen, Welzijn en Zorg Heusden - Regelmatig overleg met management Schakelring, Thebe en Twern - Bestuurlijk en ambtelijk overleg met gemeente Heusden. - Jaarlijks overleg met SOGH (seniorenoverleg gemeente Heusden) en daarnaast met individuele ouderenbonden - Redactiecommissie Seniorenkompas - Projectgroep Kwaliteit Mezzo - Regionaal Dementie Overleg - Multidisciplinair casuïstiekoverleg in elk van de drie grotere kernen Drunen, Vlijmen en Heusden - Project Ontmoeten (aandacht voor burgers die zich in een sociaal isolement bevinden dan wel dreigen te raken) - Gemeentelijke werkgroep Armoede - Platform mantelzorg s Hertogenbosch 12

13 2.2 Mantelzorgers In 2012 hebben zich 23 nieuwe mantelzorgers aangemeld. In totaal zijn eind mantelzorgers geregistreerd. Kerntaak 4 Ondersteuning en begeleiding mantelzorgers Individuele begeleiding door consulent mantelzorg De mantelzorger wordt op individuele basis begeleid door een consulent al dan niet in de thuissituatie. De consulent brengt de persoonlijke situatie in beeld, adviseert en draagt oplossingen aan met betrekking tot knelpunten in de zorg voor de zieke en de draagkracht van de mantelzorger. In 2012 zijn er inclusief de huisbezoeken voor ouderen bijna 248 huisbezoeken afgelegd. Dit is een stijging van bijna 25%. Daar het onderscheid tussen een huisbezoek van een mantelzorger en een oudere niet altijd te maken is, is besloten dit onderscheid niet meer te maken zodat er geen huisbezoeken dubbel worden geregistreerd. Cursus voor mantelzorgers In 2012 is er 1 cursus gegeven Gespreksgroep dementie voor partners en familieleden van mensen met dementie. Het totaal aantal deelnemers was negen. Naar een cursus voor partners van mensen met dementie is er een maandelijkse bijeenkomst voor lotgenoten. Dit lotgenotencontact is sinds september toegankelijk voor alle mantelzorgers. Informatiemiddag/avond mantelzorgers Deze middagen zijn samengevoegd met de informatiemiddagen voor ouderen. In kerntaak 1 worden de behandelde onderwerpen beschreven. Dag van de mantelzorg De dag van de Mantelzorg editie 2012 is gezien het meer beperkte budget bezocht door zo n 80 mantelzorgers. De dag vond plaats in de Hunenhof en duurde van 13.00u tot 17.00u. De dag is bedoeld als verwendag voor mantelzorgers in de gemeente Heusden. Hiernaast is er ook volop gelegenheid om kennis te maken met andere lotgenoten. In 2012 kregen de mantelzorgers de gelegenheid om koeien van papier-maché te schilderen. Daarnaast was er nog optreden van een zangtrio Three times a lady. Na afloop gaven diverse mantelzorgers aan dat het een bijzonder leuke middag is geweest. De activiteiten in het kader van de Dag van de Mantelzorg werden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Abdij Mariënkroon en de dr. Harry Verhaakstichting, Stichting Kruiswerk Drunen en de RABObank. 13

14 2.3 Ouderen In 2012 hebben zich 67 nieuwe ouderen aangemeld. In totaal zijn eind ouderen geregistreerd t.o.v. 269 ouderen in Kerntaak 5 Ondersteuning en coördinatie ouderenadvieswerk Begeleiding door consulent ouderen (vaak d.m.v. een huisbezoek) Ouderenadvisering wordt uitgevoerd door een consulent. Deze consulent is een professioneel opererende deskundige die het zelfstandig functioneren van de oudere bevordert en streeft naar vergroting van de zelfredzaamheid en het welbevinden van de oudere. Hij of zij werkt op verzoek van de oudere op de terreinen wonen, welzijn en zorg. Vaak vindt begeleiding plaats in de vorm van een huisbezoek. In 2012 zijn er inclusief de huisbezoeken voor mantelzorgers 248 huisbezoeken afgelegd. Eind 2012 is het project modusmaatjes aangevraagd bij het Thebe stimuleringsfonds. Dit project is toegekend en zal in 2013 worden uitgevoerd. Tevens is een start gemaakt met het nadenken over een veranderde werkwijze in 2013 m.b.t. de taakverdeling tussen consulenten en vrijwilligers. Meer werkzaamheden zullen in de toekomst door vrijwilligers moeten worden uitgevoerd. De consulenten krijgen een meer coachende rol naar vrijwilligers toe. Functie dementieconsulent Een van de consulenten draait mee in het netwerk van dementieconsulenten in West-Brabant (Regionaal Dementie Overleg, RDO). Helaas geeft de gemeente Heusden geen extra budget voor het instellen van een dementieconsulent. Tweemaandelijks Informatiebulletin (Seniorenkompas ) Het seniorenkompas is 5 x verschenen in Het heeft een oplage van 4000 stuks per uitgave. Het geplande bewaarexemplaar is niet verschenen. Helaas bleek het niet mogelijk om dit gratis te laten drukken door HRMpartners. De maximale oplage is niet toereikend. Wereld Alzheimerdag Op woensdag 26 september is een middag georganiseerd voor mensen met dementie en hun mantelzorger. Kerntaak 6 Coördinatie flankerend ouderenbeleid collectieve deel Zwemmen Stichting Modus heeft jaren de coördinatie verzorgd van het zwemmen voor ouderen in de gemeente Heusden. In 2012 is besloten door de gemeente Heusden om deze groep niet meer financieel te ondersteunen. Dit betekent dat er in juli 2013 een einde komt aan deze ondersteuning. 14

15 Kerntaak 7 Ondersteuning t.b.v. belangenbehartiging (b.v. ouderenbonden) Ouderenbonden Ouderenbonden kunnen altijd een beroep doen op Modus indien zij over een onderwerp advies willen hebben. Daarnaast proberen wij ieder jaar met alle bonden een gesprek te hebben. Zo nodig is er overleg geweest met de ouderensociëteiten in Drunen, Elshout en Heusden. In het werkgebied Vlijmen vallen de ouderensociëteiten onder stichting De Twern. WMO adviesraad De WMO-adviesraad heeft de stichting Modus in één van haar vergaderingen in het najaar stichting Modus uitgenodigd. De gesprekken gaan in 2013 weer verder. De discussie spitste zich toe op het nut van de klussendienst binnen de gemeente. Gehandicaptenplatform De subsidie die de gemeente verstrekt via Modus aan het gehandicaptenplatform is overgemaakt aan het Gehandicapten Platform Heusden (GPH). Zij zullen zelf verslag doen met behulp van een jaarverslag. 3. De organisatie 3.1 Bestuur De samenstelling van het bestuur van de stichting is in 2012 gewijzigd. De heer R. Morshuis is toegevoegd aan het bestuur en is op 11 december 2012 benoemd als voorzitter. Per 31 december is de samenstelling als volgt: Voorzitter: De heer R. Morshuis Secretaris: Mevrouw M. van Delft Baars Penningmeester Leden: De heer H. Klokman De heer B. van Hooft De heer D. Jansen De heer T. Janssen Mevro uw G. Verspuij Mevrouw M. Wilhelm Het bestuur wordt geadviseerd door de directeur van de stichting, mevrouw L.H. van Geffen Het bestuur is in 2012 acht maal bij elkaar geweest. 15

16 3.2 Personeel Professionele ondersteuning Het bestuur laat zich professioneel bijstaan door een directeur, vier consulenten en twee administratieve krachten. De personeelsleden zijn in dienst van de Stichting Modus. De arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn vastgelegd in de CAO Welzijn. Mevrouw Linda van Geffen heeft een aanstelling als directeur voor 32 uur per week. De dames Marion Arends, Josje van Hal, Lara van Heist, en Marieke van Rooij hebben een aanstelling als consulent voor respectievelijk 32, 36, 22 en 24 uur. Als administratieve ondersteuning werkt mevrouw Noëlle Leijsten 24 uur per week. Mevrouw Petra Siebenga heeft een contract als administratief medewerker voor 5 uur per week. Vrijwilligers In totaal zijn er eind 2012 ongeveer 140 vrijwilligers actief. In de rapportage bij kerntaak 2 is een gedetailleerd verslag terug te vinden. Al onze vrijwilligers beschikken over een vrijwilligerscontract. In december is een avond als dank voor de inzet van deze vrijwilligers georganiseerd in Haarsteeg. Opleidings- en scholing Er zijn diverse bijscholingen gevolgd op het gebied van het versterken van het sociale netwerk, coördinatie vrijwilligers en het cliëntvolgsysteem. Alle consulenten hebben de training signalering eenzaamheid gevolgd samen met andere aandachtsfunctionarissen uit het veld. Diverse consulenten hebben symposia bijgewoond. 3.3 Kantoorhuisvesting De stichting is gehuisvest aan de Grotestraat 71 in Drunen. Deze huisvesting is absoluut te krap voor 7 medewerkers. In de loop van 2011 is overeenstemming bereikt over het uitbreiden door middel van een extra unit op de parkeerplaatst. In augustus 2012 is de unit geplaats op het parkeerterrein. 3.4 ICT Het onderhoud van de hardware is uitbesteed aan Theiner ICT uit Veghel. In augustus 2012 is een nieuwe digitale telefooncentrale geplaatst. 3.5 Financiering van de werkzaamheden Zoals gebruikelijk wordt jaarlijks een apart financieel verslag gemaakt met daarin opgenomen de gespecificeerde uitgaven voor personeels-, huisvestings-, organisatie- en activiteitenkosten. 16

Stichting Modus Jaarverslag 2014

Stichting Modus Jaarverslag 2014 Stichting Modus Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de stichting Modus. Naast de ondersteuning van mantelzorgers en ouderen coördineert Modus de zorg- en vrijwilligerscentrale.

Nadere informatie

Voorwoord. Drunen, juni 2010. W. van Gorp L.H. van Geffen Rozendaal

Voorwoord. Drunen, juni 2010. W. van Gorp L.H. van Geffen Rozendaal Jaarverslag 2009 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2009 van de stichting Modus. Naast de ondersteuning van ouderen en mantelzorgers coördineert Modus de vrijwillige thuishulp die in 2009 voornamelijk

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Sociaal-diaconale kaart Drunen Protestantse gemeente te Drunen

Sociaal-diaconale kaart Drunen Protestantse gemeente te Drunen Welke hulp is nodig Wie biedt het aan Adresgegevens / Bereikbaarheid Acute medische hulp Huisarts Spoed Eisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis Huisartsen (Zie Gemeentegids) Alarmnummer 112 De afdeling Spoedeisende

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OWZCM11. Tijdelijke huisvesting Modus

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OWZCM11. Tijdelijke huisvesting Modus Collegevoorstel Inleiding Stichting Modus is de lokale instelling die ondersteuning biedt aan ouderen en mantelzorgers in het kader van prestatievelden 3 en 4 (respectievelijk het geven van informatie,

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker Heerhugowaard, oktober 2012 Opdrachtgever Uitvoering : Gemeente Heerhugowaard : WonenPlus Noord-Holland Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017.

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. Inhoudsopgave: Inleiding blz. 2 Bestuur. blz. 3 Werkgroep achterban. blz. 4 Werkgroep jonge en werkende mantelzorgers

Nadere informatie

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014 NPV-afdeling Bommelerwaard beleidsplan 2014 Ten geleide De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.

JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.nl JAARVERSLAG 2014 De Senioren Advies Raad Moerdijk is samengesteld uit: Een vertegenwoordiging van de Senioren Raden van 10 kernen. Een vertegenwoordiging

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel Dementie 2006-2007

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 1.0. Samenstelling Wmo adviesraad 2.0. Dagelijks bestuur 2.1. Regionale vertegenwoordiging 2.2. Bijeenkomsten 2.

Inhoudsopgave. Voorwoord 1.0. Samenstelling Wmo adviesraad 2.0. Dagelijks bestuur 2.1. Regionale vertegenwoordiging 2.2. Bijeenkomsten 2. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 1.0 Samenstelling Wmo adviesraad 2.0 Dagelijks bestuur 2.1 Regionale vertegenwoordiging 2.2 Bijeenkomsten 2.3 Adviezen 3.0 Communicatie 4.1 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

ZORGCENTRUM DE MOLENBURG

ZORGCENTRUM DE MOLENBURG ZORGCENTRUM DE MOLENBURG De heer Frank van Hattem Postbus 511, 2003 PB Haarlem De Molenburg, 15 augustus 2012 Geachte heer van Hattem, In aansluiting op ons telefoongesprek van vorige week, waarin u ons

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 1: werkdocument Bespreking in de bestuursvergadering d.d. 19 januari 2015 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 TERMINALE THUISHULP NOORDWEST OVERIJSSEL Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De missie van de Stichting Terminale Thuishulp NWO 3. Beleidsdoelen Stichting Terminale thuishulp Noordwest

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d week 08 VASTGESTELD

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d week 08 VASTGESTELD Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), E. Deutekom-Muntjewerff, H. Stoker en R.A.H.P. Heijtink Secretaris: M.A.S. Winder Volgnr: 001 Poststuk: 17.0002069 PZI Omschrijving: Besluitenlijst B&W Opmeer d.d.

Nadere informatie

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK SWOS in het kort 212 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 35 6 23 681 info@swos.nl www.swos.nl twitter @swos1 KvK 41189365 Bestuursrapportage Met genoegen bieden wij U het jaarverslag

Nadere informatie

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Jaarverslag 2011 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Stichting Thuishuis Deurne. 2011 is voor het bestuur van de Stichting Thuishuis een enerverend jaar

Nadere informatie

WELKOM. Groen voor Grijs: de Groene Beweging voor Gezondheid in Brabant

WELKOM. Groen voor Grijs: de Groene Beweging voor Gezondheid in Brabant WELKOM Groen voor Grijs: de Groene Beweging voor Gezondheid in Brabant Wat verwachten jullie? Stel je wilt het welbevinden van kwetsbare ouderen in je wijk verbeteren Hoe pak je dat aan? Waar begin je?

Nadere informatie

EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009

EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009 EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009 Signalerend huisbezoek Het signalerend huisbezoek is voor de eerste keer als project in 2004-2005 uitgevoerd, daarna herhaald

Nadere informatie

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein preventief, signalerend en klant centraal Cintha Tubbing, december 2013 Een korte kennismaking met de organisatie Versa Welzijn de dienst VTH

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2015

Subsidieregels Hof van Twente 2015 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Vragen en toezeggingen raad d.d. 27 januari 2015

Vragen en toezeggingen raad d.d. 27 januari 2015 Vragen en toezeggingen raad d.d. 27 januari 2015 Agenda 3 Toezegging dat de er een terugkoppeling naar de raad plaatsvindt over het nog te voeren overleg met parochiebestuur en omwonenden/belanghebbenden

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Wie zijn wij?

Jaarverslag 2010. Wie zijn wij? Jaarverslag 2010 Wie zijn wij? Wij zijn het Platform Gehandicapten Zuidplas (PGZ). Het PGZ bestaat al ruim 15 jaar en had tot november 2009 de naam AGN, Adviesraad Gehandicaptenbeleid Nieuwerkerk aan den

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: vragen art. 61 Rvo J. Levink (CDA) over transitie sociaal domein

Collegevoorstel. Zaaknummer: vragen art. 61 Rvo J. Levink (CDA) over transitie sociaal domein Zaaknummer: 00419129 Onderwerp: vragen art. 61 Rvo J. Levink (CDA) over transitie sociaal domein Collegevoorstel Inleiding Raadslid J. Levink van het CDA stelt in een brief van 9 december 2014 vragen op

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre Tel: (040) 222 11 94 Email: liac.waalre@inter.nl.net KLUSSENDIENST DIENST BEGELEID VERVOER BOODSCHAPPENDIENST THUISADMINISTRATIE WOONVERBETERADVIEZEN SENIORENVOORLICHTING

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Jaarverslag Vivaan 2014 gemeente Boekel

Jaarverslag Vivaan 2014 gemeente Boekel Jaarverslag Vivaan 2014 gemeente Boekel Vivaan staat voor het opzoeken en ondersteunen van (kwetsbare) burgers en burgerinitiatieven op een out-reachende wijze. Het jaar 2014 stond in het teken van de

Nadere informatie

4. Projectbeschrijving, vraaginterpretatie, achtergrond en aanpak.

4. Projectbeschrijving, vraaginterpretatie, achtergrond en aanpak. Projectplan Onderzoek één brede welzijnsinstelling in Drimmelen 1. Inleiding Op 12 mei 2011 heeft de gemeenteraad een besluit genomen naar aanleiding van de ingediende bezuinigingsvoorstellen. Ook heeft

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen mantelzorgers die aan bepaalde criteria voldeden via het SVB het mantelzorgcompliment. Per 1-1-2015 is deze regeling

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1 2 Doelstelling 2 2 Organisatie 3 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Coördinatie 3 3.3 Vrijwilligers 3 Activiteiten 4 3 4.1 Werkzaamheden/activiteiten

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Thieu Heijltjes, oud-huisarts Medisch en zorginhoudelijk secretaris van de SCZW 1 Zorg en Wonen veranderen Wat kan je als Client? Hou je de regie? Hoe blijf

Nadere informatie

Welzijn De Meierij. Maakt meer mogelijk!

Welzijn De Meierij. Maakt meer mogelijk! Welzijn De Meierij Maakt meer mogelijk! NIEUWE ORGANISATIE Per 1 januari 2013 zijn Welzijn Salus uit Sint-Oedenrode en BWI Het Palet uit Schijndel gefuseerd. De naam voor de nieuwe organisatie is: Welzijn

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Stichting HEST: Jaarverslag 2016 en plannen voor 2017

Stichting HEST: Jaarverslag 2016 en plannen voor 2017 Stichting HEST: Jaarverslag 2016 en plannen voor 2017 Inleiding De stichting Hulpgroep Ernstig Zieken en Stervenden Thuis (HEST) is opgericht in 1983. De stichting heeft als doelstelling het thuis sterven

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

ASTER Vrijwilligers bieden mantelzorgers een paar uurtjes voor zichzelf

ASTER Vrijwilligers bieden mantelzorgers een paar uurtjes voor zichzelf ASTER Vrijwilligers bieden mantelzorgers een paar uurtjes voor zichzelf Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord ASTER Vrijwilligers bieden

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg

Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg Thema/Bron/Beleid Participatie/ WMO prestatieveld 1 Leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten bevorderen Prestatieveld 3 Informatie, advies,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer 00466002. Onderwerp Informatiemarkt en rookmeldercampagne voor zelfstandigwonende 65+

Collegevoorstel. Zaaknummer 00466002. Onderwerp Informatiemarkt en rookmeldercampagne voor zelfstandigwonende 65+ Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Nederlandse zelfstandig wondende ouderen (65+) blijven steeds langer zelfstandig wonen. Met ouderdom worden ook de risico s van het vergeten van bijvoorbeeld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist 30 Zeist 7 Driebergen 1 Doorn - vrijwillige terminale thuiszorg in en rond Zeist - Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1

Nadere informatie

Seniorenconsulent voor SeniorenInfo

Seniorenconsulent voor SeniorenInfo Seniorenconsulent voor SeniorenInfo Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Wilt ú ouderen informeren over het zorg- en dienstenaanbod in

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7 Werkplan 2017 2018 Inhoud 1. Voorwoord blz. 3 2. Organisatie en missie blz. 5 3. Voorgenomen werkzaamheden blz. 6 4. Tijdsbesteding blz. 7 2 1. Voorwoord Het Bestuur van het Gehandicapten Platform heeft

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Goedemiddag. In aansluiting op het verhaal van het Landelijk Steunpunt vertel ik u hoe het in en rondom het Haagse is georganiseerd.

Goedemiddag. In aansluiting op het verhaal van het Landelijk Steunpunt vertel ik u hoe het in en rondom het Haagse is georganiseerd. Goedemiddag. In aansluiting op het verhaal van het Landelijk Steunpunt vertel ik u hoe het in en rondom het Haagse is georganiseerd. Op de foto achter mij ziet u een momentopname tijdens een inzet. De

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g. Klussen en Diensten Centrale. in de gemeente Loon op Zand

J a a r v e r s l a g. Klussen en Diensten Centrale. in de gemeente Loon op Zand J a a r v e r s l a g 2 0 1 2 Klussen en Diensten Centrale in de gemeente Loon op Zand 1. ALGEMENE GEGEVENS 1.1 Oprichting en vestiging De stichting Klussen en Diensten Centrale (KDC) is 11 mei 2005 opgericht

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: projectsubsidies vierde tranche 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: projectsubsidies vierde tranche 2014 Collegevoorstel Inleiding Projectsubsidies worden verstrekt voor incidentele activiteiten. Met projectsubsidies kunt u nieuwe en vernieuwende activiteiten ondersteunen en inspelen op actuele maatschappelijke

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014 Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn Jaarverslag 2014 Voorwoord Geachte lezer, D O O R G A A N Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB). Een jaar waarin we als

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2003. Naam/adres: Stichting Terminale Thuiszorg Almelo e.o. Vriezenveenseweg 176 7602 PV Almelo Telefoonnummer: 0546-490465

JAARVERSLAG 2003. Naam/adres: Stichting Terminale Thuiszorg Almelo e.o. Vriezenveenseweg 176 7602 PV Almelo Telefoonnummer: 0546-490465 JAARVERSLAG 2003 Naam/adres: Stichting Terminale Thuiszorg Almelo e.o. Vriezenveenseweg 176 7602 PV Almelo Telefoonnummer: 0546-490465 Postadres: Vriezenveenseweg 176 7602 PV Almelo Bank: Rabobank Almelo

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 46/2017 Datum : 22 maart 2017 B&W datum : 21 maart 2017 Beh. Ambtenaar : Henk ter Beest Portefeuillehouder : H. Wiltink Onderwerp : Evaluatie 2016, Armoedebeleid gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal Bloemendaal 1. Inleiding De gemeente heeft vormgegeven aan participatie van inwoners door het instellen van een Wmo-raad. De Wmo-Raad Bloemendaal adviseert het college van B&W geheel onafhankelijk over

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

PCOB Afdeling Tiel e.o

PCOB Afdeling Tiel e.o PCOB Afdeling Tiel e.o 2011 Tiel Rivierenland Thoil Tiel Tijel Tiell Toel Thyl 2 Kerngegevens Tiel (1) Regiocentrum van de Betuwe Oppervlakte 35 km 2 (1/1000 van Ned.) Relatief jongere bevolking t.o.v.

Nadere informatie

Mantelzorg waardering en ondersteuning

Mantelzorg waardering en ondersteuning 6 juli 2017 Mantelzorg waardering en ondersteuning Betreft: kadernota 2017-2021 Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen, Vanavond wordt de kadernota 2017-2021 van

Nadere informatie