JAARVERSLAG Bestuurssamenstelling op Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk."

Transcriptie

1 Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen JAARVERSLAG 2014 De Senioren Advies Raad Moerdijk is samengesteld uit: Een vertegenwoordiging van de Senioren Raden van 10 kernen. Een vertegenwoordiging van de Ouderen Bonden. Toegevoegde leden voor de werkgroepen en het secretariaat. Bestuurssamenstelling op Functie Naam Namens Voorzitter # dhr. C.H.M. v.zundert SR Standdaarbuiten Secretaris # mw. M.H.Godschalk toegevoegd lid Penningmeester # dhr. F.Schilder werkgroep zorg/welz. Vertegenw.bonden # dhr. P.J. Jongbloed werkgroep zorg/welz. SR Moerdijk en KBO Lid # dhr. H.Beukema ANBO en werkgroep verkeer/vervoer Lid # mw.j.v.herk werk groep verkeer/vervoer Lid # dhr. R.v.Eck werkgroep wonen Lid dhr. J.M. Bogerd SR Willemstad Lid dhr. J.P.N.Boot SR Zevenbergschen Hoek Lid dhr. A.A.M. Krijnen SR. Noordhoek Lid mw. J.C.M.Timmermans SR Langeweg Lid mw. C. Verhoeven SR Klundert Lid mw. C.W. de Witte SR Helwijk Lid dhr. J.G. Heming PCOB Lid mevr. N.Vosseart SR Zevenbergen # Dagelijks Bestuur

2 Wijzigingen welke hebben plaatsgevonden zijn: Het volgende lid heeft de SAM verlaten: Mevr. Hessels SR Zevenbergschen Hoek Nieuwe leden: Mevr. Vossaert Dhr. J.P.N. Boot SR Zevenbergen SR Zevenbergschen Hoek De SR Fijnaart en Heijningen hebben geen vertegenwoordiging in de SAM. De leden van de werkgroepen zijn in 2014 toegetreden tot het Dagelijks Bestuur Doelstelling: Het behartigen van de belangen op alle mogelijke gebieden van de senioren in de Gemeente Moerdijk. Om deze doelstelling te bereiken werkt de SAM met: Een vertegenwoordiging van de Gemeente structureel 2 x per jaar en indien nodig meerdere keren per jaar De WMO Raad bij alle vergaderingen Een vertegenwoordiging van Surplus structureel 2 x per jaar en indien nodig meerdere keren per jaar. Samenwerking in de groep Samen is Wijs Samenwerking met Woningstichting Brabantse Waard Samenwerking met Home Het Samen In Moerdijk platform, SIM (eerder bekend als Armoedeplatform) bij alle vergaderingen.

3 Op de Sociale kaart van de SIM staat voor de SAM de volgende vermelding: SAM (Senioren Adviesraad Moerdijk) Wat/wie: De Stichting Senioren Adviesraad Moerdijk, afgekort SAM, houdt zich bezig met ondersteuning van de Senioren Raden in alle kernen, waarbij alle Senioren raden een afgevaardigde in het bestuur van de SAM hebben. Ook de ouderenbonden ANBO (Algemene Nederlandse Ouderen Bond), KBO (Katholieke Bond van Ouderen) en PCOB (Protestants- Christelijke Ouderen Bond) zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Binnen de SAM zijn tevens drie werkgroepen actief en wel: Zorg-welzijn Verkeer-vervoer Wonen Tevens wordt samengewerkt met de WMO Raad, de Woningstichting en alle instanties die ons hierin kunnen ondersteunen Contactpers: Marlene Godschalk T: Adres: Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen Website: De SAM tracht samen te werken met elke instelling of organisatie welke de belangen van de senioren behartigt. Door de SAM is een 10 punten beleid ontwikkeld om de senioren zo goed mogelijk te begeleiden op alle gebieden. Dit zal de komende jaren uitvoering dienen te krijgen. Dit beleid is inmiddels verspreid aan alle instanties die met senioren werken en wordt tevens aan dit jaarverslag toegevoegd. In 2014 is het Algemeen Bestuur 4x bij elkaar geweest In 2014 is het Dagelijks Bestuur 5x bij elkaar geweest Overleg is in 2014 geweest met: Gemeente - Surplus - Woningstichting Brabantse Waard WMO Raad In 2014 zijn bij de AB vergadering aanwezig geweest als gastsprekers: Mevr. Maas en Dhr. Klasen - Gemeente -over kanteling WMO/AWBZ Dhr. J.H. Rensen voor SocSoc betreft senioren voor senioren actie. Mevr. J.Boxelaar voorz. WMO raad over grotere samenwerking

4 Punten waaraan bijzondere aandacht is besteed zijn: -- Zorg - en Welzijn -- Ontwikkeling beleid door Gemeente,Zorginstellingen en Woningstichting, -- Vervoer- en Verkeer -- Wonen -- Kanteling AWBZ WMO -- Extra contacten met de Senioren Raden, Bonden, Zonnebloem -- Toenemende armoede bij de senioren Om resultaten hierin te bereiken zijn bestuurlijk onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest: -- Verkeer Vervoer in de kleine kernen -- Rondweg Klundert -- Regionale contacten ANBO en KBO -- Gang van zake Moerdijk dorp -- Aanpassing kliksysteem Woningstichting -- Sociale woningbouw senioren en de huurgrens -- Huurverhogingen en daaruit voortvloeiende huurachterstanden -- Overleg m.b.t. het project MBvO en de afbouw hiervan -- Opdracht van gemeente aan opbouwwerker i.v.m. loketfunctie in de kernen -- Vrijwilligers beleid van Gemeente en inzetten van uitkeringsgerechtigde -- Extra overleg met de WMO raad en de functie van de SAM als achterban -- Subsidiebeleid van de gemeente m.b.t. se Senioren Raden -- Ontwikkeling wijkzorg centra -- Scheiding woon/zorg -- Visie van Surplus op de senioren -- Vrijwilligersrol bij Surplus -- Bezoeken van het DB aan de Seniorenraden i.s.m. de Bonden in de kern en de Zonnebloem in de kern.

5 Onderstaande punten blijven aandacht vragen: -- Zelfstandig wonen-- -- Bevorderen van Buurtsamenhang -- Netwerk voor senioren -- Opzetten van cursussen Valprentie -- Aandacht voor ouderenmishandeling -- Aandacht voor zelfredzaamheid -- Weerbaarheid -- Communicatie verbetering -- Verbetering veiligheid -- Beleid binnen de Senioren Raden in samenwerking met de Bonden en andere seniorengroeperingen Daartoe zal er binnen de groepen van senioren meer samen worden gewerkt. Er zal veel aandacht aan moeten worden besteed. Bovendien wordt meer contact gezocht met hulpverlening op alle gebied. De bezoeken aan de SR worden voortgezet om m.b.t. het beleid een grotere samenwerking te krijgen. De Senioren Advies Raad zal toekomstgericht een nog grotere rol dienen te gaan spelen door de veranderende samenleving. Er is immers binnen de Gemeente geen apart ouderen beleid en dit gaat ook niet ontwikkeld worden. Het sociaal culturele werk voor senioren, aangeboden door de Senioren Raden, Bonden en anderen vrijwillige instanties zal versterkt dienen te worden. In verband met de bestrijding van de eenzaamheid is ontwikkeling hiervan zeer noodzakelijk. Bezuinigingen hierin zullen dan ook moeten worden vermeden. Een ombuiging in de werkwijze zal noodzakelijk blijken. Hierin zal de SAM met de werkgroepen een grotere rol dienen te spelen. In verband met het wegvallen van zorgindicaties zal er meer en meer een beroep worden gedaan op senioren om voor elkaar te gaan zorgen. Ook hiervoor is beleid en advies nodig. Binnen de SAM is daartoe ook wijziging gebracht in het DB door de werkgroepen daarin op te nemen waardoor een snellere reactie mogelijk zal zijn. Het DB zal dan ook toekomstgericht vaker bij elkaar komen om op de wijzigingen sneller te kunnen reageren. Zevenbergen maart 2015 mw. M.H. Godschalk secretaris

6 Financieel verslag SAM 2014 werkelijk begroot begroot Uitgaven Bestuurskosten secretariaat reiskosten vergaderkosten kosten website overige kosten beleidscommissies totaal uitgaven Ontvangsten Subsidie gemeente Moerdijk Rente totaal ontvangsten Exploitatiesaldo Balans per 31 december Activa Passiva Bankrekening Algemene reserve Spaarrekening Voorz.kantoormidde len Continuïteitsreserv e