Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen"

Transcriptie

1 Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen

2 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden en mantelzorgers. De organisatie is in 1959 opgericht door pater Vermeer met als doel: het bijstaan van mensen in moeilijke omstandigheden. Vrijwilligers helpen mensen die thuis wonen en door ouderdom, ziekte of handicap niet meer in staat zijn alles zelf te doen. Zo wordt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de hulpvragers vergroot, hun eenzaamheid verminderd en een substitutie voor duurdere zorg geboden. Nederland vergrijst, zoals blijkt uit de bevolkingsgegevens van het centraal bureau van de statistiek. Tegelijkertijd is het beleid van de overheid erop gericht dat de burger zo lang mogelijk zelfstandig in zijn eigen wijk blijft wonen. Ook de bezuinigingen van de WMO zullen gevolgen hebben. De Hulpdienst verwacht op grond hiervan dat de hulpvragen gaan toenemen. De werkwijze van de stichting is eenvoudig, met duidelijke uitgangspunten, afspraken, en grenzen die worden bewaakt. Vrijwillige hulp is een aanvulling op familie, thuiszorg, en dagopvang. Vragen die bijvoorbeeld veel voorkomen zijn: wandelen, gezelschap, vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis, hulp met boodschappen of met de tuin, en mantelzorgondersteuning. In 2010 hebben 212 vrijwilligers van de Hulpdienst 431 hulpvragers en mantelzorgers in Nijmegen ondersteund, waarvan velen wekelijks. In totaal is er uur hulp geboden. De personele inzet die nodig is om deze ondersteuning van hulpvragers en mantelzorgers door vrijwilligers tot stand te brengen en te begeleiden bedraagt in totaal 3,2 fte. In deze beleidsnotitie wordt een schets gegeven van de uitgangspunten, de werkzaamheden, en de doelen die de Hulpdienst zich voor de komende vijf stelt.

3 3 MISSIE EN VISIE De Hulpdienst Nijmegen is in 1959, als eerste vrijwillige Hulpdienst van Nederland, opgericht met als doel het bijstaan van mensen in moeilijke omstandigheden. De Hulpdienst richt zich voornamelijk op ouderen, mantelzorgers, langdurig zieken, gehandicapten en minder draagkrachtigen in de Gemeente Nijmegen. Missie: Vrijwillige hulp bieden aan mensen in moeilijke omstandigheden in Nijmegen. Visie: Op eenvoudige en betrouwbare wijze vrijwilligers inzetten bij mensen thuis, die om hulp vragen. De belangrijkste uitgangspunten zijn: Zelfredzaamheid Veel cliënten die bij de Hulpdienst komen, bevinden zich in een latere levensfase. Door ziekte of handicap zijn zij niet meer in staat alles zelf te doen. Meestal is de zelfredzaamheid niet plotseling verdwenen, maar neemt deze langzaam af. Voor de Hulpdienst is het belangrijk om altijd eerst te kijken naar wat cliënten nog zelf kunnen, en hulp te bieden bij wat zij niet meer kunnen. Hulp als aanvulling De geboden hulp is altijd een aanvulling op zorg vanuit de familie, dagopvang en thuiszorg. Daarom wordt bij het intakegesprek altijd geïnformeerd naar het netwerk van de cliënt. Geen professionele hulp Vrijwilligers mogen geen werkzaamheden verrichten waar professionele hulp voor bestaat. De grenzen die gekoppeld zijn aan deze uitgangspunten worden door de medewerkers van de Hulpdienst bewaakt. Welzijn Bij de Hulpdienst staat voorop dat de hulp die door vrijwilligers wordt geboden gericht is op welzijn en niet op zorg. De vrijwilligers zijn geen hulpverleners, maar zetten zich in, vanuit hun eigen wensen en overtuigingen, om het welzijn van cliënten aan te vullen dan wel te verbeteren. Maatwerk Een belangrijk uitgangspunt van de Hulpdienst is dat vrijwilligerswerk beide partijen iets moet bieden. De medewerkers van de Hulpdienst vragen zowel vrijwilliger als cliënt naar de eigen wensen. Voor de vrijwilligers is het belangrijk dat ze met plezier naar de cliënten gaan. Als ze zich gewaardeerd voelen zal dit ook doorwerken naar de cliënt. Aan de andere kant is het van belang dat de cliënt aan kan geven wat hij of zij belangrijk vindt. De Hulpdienst maakt weliswaar een globaal onderscheid in verschillende activiteiten, toch is er geen vast aanbod. Op basis van wensen en interesses proberen de medewerkers van de Hulpdienst een geschikte bemiddeling tot stand te brengen. Zo is bemiddeling bij de Hulpdienst altijd maatwerk. Duidelijkheid De medewerkers van de Hulpdienst gebruiken telefonische contacten, intake- bezoeken bij cliënten thuis en het cliënt-vrijwilligers volgsysteem, om zo duidelijk mogelijk informatie te geven aan beide partijen. Eenvoudige werkwijze Eén aspect staat bij alle activiteiten centraal: de Hulpdienst wil een eenvoudige organisatie zijn en blijven, met een minimum aan bureaucratie en een maximum aan dienstverlening. Dit alles profileert de eigen formule, de meerwaarde van het werk van de Hulpdienst, en vindt zijn weerslag in directe en adequate hulp en een duidelijke kostenbesparing.

4 4 VRIJWILLIGERS De Hulpdienst is een organisatie met een geheel eigen visie op vrijwilligers. Vrijwilligers moeten op hun eigen manier vrijwilligerswerk kunnen doen bij cliënten, binnen de grenzen van de Hulpdienst zoals aangegeven in de uitgangspunten. De oorspronkelijke doelstelling van de Hulpdienst werkt zodanig door dat de vrijwilligers echt de overtuiging willen hebben dat hun hulp echt nodig is. De Hulpdienst stelt geen zware inhoudelijk eisen aan een vrijwilliger, maar kijkt naar wat het beste past. De groep vrijwilligers is zeer divers wat betreft leeftijd, achtergrond, opleiding en motivatie. Overzicht totaal aantal vrijwilligers 2010 naar leeftijd in aantallen Overzicht totaal aantal vrijwilligers 2010 naar geslacht in aantallen Aantal Man 84 Vrouw 128 Aantallen < > 85 De Hulpdienst vindt het heel belangrijk dat zij haar vrijwilligers goed kent. Zij worden immers naar kwetsbare mensen gestuurd. Daarom voert de Hulpdienst met iedere aspirant vrijwilliger een uitgebreid intakegesprek over motivatie en wederzijdse verwachtingen. De Hulpdienst ondersteunt haar vrijwilligers door: Veelvuldige, veelal telefonische, begeleiding en het organiseren van meerdere bijeenkomsten per. De inhoud van deze bijeenkomsten is altijd afgestemd op het soort hulp dat de vrijwilligers in de praktijk bieden. De ervaring leert dat dit soort begeleiding de motivatie van de vrijwilligers vergroot. De Hulpdienst wil de komende jaren blijven zorgen voor een doorlopend aanbod van deze begeleiding en themabijeenkomsten. Het gebruik van kennissystemen, waaronder het huidige registratiesysteem FridoS en het Logboek, die het gemakkelijker maken om beter en gerichter te plannen, de wensen van de vrijwilligers, en ook de cliënten, bij te houden en te beantwoorden. Daarnaast stellen deze systemen de Hulpdienst in staat zich op de juiste manier te verantwoorden. De Hulpdienst zal de komende jaren deze kennissystemen goed blijven onderhouden, want door dit systeem is het mogelijk de vrijwilliger en cliënt precies te informeren.

5 5 Afgelopen vijf heeft de Hulpdienst zo'n 20 vrijwilligers begeleid, afkomstig uit de WAO, begeleid wonen, Stichting Uitzicht, Stichting Wijkwerk en andere re-integratiebureaus. Zij hebben een zinvolle dagbesteding gekregen en zijn waar mogelijk begeleid naar werk. Ondanks de extra inspanning die dit vergt aan begeleiding, vindt de Hulpdienst deze invulling maatschappelijk van groot belang. De medewerkers van de Hulpdienst hebben hierdoor ervaring opgedaan in begeleiding van deze specifieke groep. Met deze kennis wil de Hulpdienst de komende tijd een nieuw project opstarten, waarbij langdurig werkloze mensen worden ingezet voor het vrijwilligerswerk, speciaal voor mantelzorgondersteuning. WERKZAAMHEDEN Naast de hoofdtaak van bemiddelen tussen cliënt en vrijwilliger, heeft de Hulpdienst ook de taak om cliënten goed te informeren, te adviseren en als het nodig is door te verwijzen. Daarnaast heeft de Hulpdienst een signaleringsfunctie. Te denken valt aan mensen die tussen wal en schip terecht komen. Bemiddelen De meest voorkomende hulpvraag is bezoek, vaak in combinatie met boodschappen doen en wandelen. Kleine klussen en beperkt tuinonderhoud is bedoeld voor mensen die minder draagkrachtig zijn, en bijvoorbeeld alleen over AOW beschikken. Bij vaste hulpvragen gaat het meestal om langdurige contacten tussen vrijwilliger en cliënt, die een of twee keer in de week plaatsvinden. Onregelmatige hulpvragen, bijvoorbeeld autovervoer en begeleiding te voet of met rolstoeltaxi, kosten relatief veel tijd voor het bureau, omdat telkens opnieuw moet worden bemiddeld tussen vraag en aanbod. De Hulpdienst zoekt altijd een vrijwilliger die zo dicht mogelijk in de buurt van de cliënt woont. Verwijzen Wanneer de Hulpdienst geen hulp kan bieden, verwijst zij cliënten door. De Hulpdienst houdt hiervoor de sociale kaart van Nijmegen en omgeving actueel en schoolt de medewerkers hierin. Met de cliënt wordt afgesproken dat hij of zij terugbelt als de doorverwijzing niet succesvol is. De verwijzing vormt een sluitend geheel. In 2010 heeft de Hulpdienst 91 mensen verwezen naar in totaal 41 verschillende organisaties en instanties. Signaleren Vrijwilligers komen tijdens hun werk bij veel mensen thuis. Zo nodig signaleert de vrijwilliger. Signalen worden doorgegeven aan de Hulpdienst en die geeft deze, indien nodig, door aan gemeente of andere instanties.

6 6 WERVEN Zowel in het cliëntenbestand als in het vrijwilligersbestand is sprake van een grote doorstroom. Veel cliënten behoren tot de groep ouderen (ouder dan 75 ). Overzicht cliënten 2010 algemeen en mantelzorg naar leeftijd in aantallen Overzicht cliënten 2010 algemeen en mantelzorg naar geslacht in aantallen Algemeen Mantelzorg Algemeen Mantelzorg Vrouw Man Aantallen < > 85 Leeftijd Opvallend is dat zij vaak laat hulp aanvragen. In 2010 hebben 199 cliënten zich afgemeld, een derde deel hiervan is opgenomen dan wel overleden. Totaal hebben 228 nieuwe cliënten zich aangemeld; dat is meer dan de helft van het totale cliëntenbestand. Een dergelijke grote doorstroom doet zich lijks voor. Ook in het vrijwilligersbestand valt lijks ongeveer een vierde deel af. Dit komt overeen met de landelijke trend. De grote doorstroom heeft tot gevolg dat werving een continu proces is, dat het hele door aandacht vraagt. De Hulpdienst werft op veel verschillende manieren vrijwilligers, en zoekt steeds naar nieuwe wegen en nieuwe doelgroepen die benaderd kunnen worden. Door de noodzaak permanent te werven is in 2010 een freelance PR-medewerker aangetrokken voor een aantal uren. Werving zal ook in de komende jaren gecontinueerd en uitgebreid worden.

7 7 MIDDELEN De bescheiden middelen hebben de Hulpdienst er niet van weerhouden om de laatste vijftien te blijven groeien. In de beleidsnotitie heeft de Hulpdienst zichzelf ten doel gesteld te groeien tot een dienst die uur ondersteuning kan bieden aan 400 cliënten en mantelzorgers. Deze doelstelling is met uren hulp, 431 cliënten en 212 vrijwilligers ruim gehaald, ook vanwege de inzet door Wijkwerk en Stichting Uitzicht. Maar misschien nog belangrijker is, dat de doelstelling om geen concessies te hoeven doen aan de laagdrempelige opzet en werkwijze van de dienst, ook is gehaald. De kosten voor een uur hulp zijn in de jaren ongewijzigd gebleven. De Hulpdienst heeft deze doelstellingen gerealiseerd met de volgende inzet van personele middelen: 1 directeur 0,6 fte 3 coördinatoren 2,0 fte 1 administrateur 0,5 fte 1 pr-medewerker 0,13fte Cliënten Vrijwilligers Uren hulp Subsidie algemeen Bijdrage Stichting tot Steun

8 8 DOELSTELLINGEN VOOR DE KOMENDE 5 JAAR De voorgenomen groei, beschreven in het vorige beleidsplan, is ruimschoots gehaald (zie verslag 2010). De komende periode richt de Hulpdienst zich op het stabiliseren van wat de laatste jaren is opgebouwd. De uitgangspunten zoals eerder genoemd zijn ook in de toekomst voor de Hulpdienst de basis van de ontwikkelingen. Voorop staat dat de vrijwilligers geen professionele hulp verlenen, maar bijdragen aan het welzijn van de cliënten. Verder wil de Hulpdienst blijven letten op de kosten van vrijwillige hulp en heeft daarbij de intentie om deze hetzelfde te houden als afgelopen jaren. De hulpdienst wil de ontwikkelde eenvoudige werkwijze behouden, dicht bij haar kerntaken blijven en ervoor zorgen dat kwetsbare mensen in de thuissituatie op een goede manier hulp ontvangen. Concreet wil de Hulpdienst gedurende de planperiode: met behulp van ruim 200 vrijwilligers, aan cliënten tussen de en uur hulp per bieden, voor circa 11,- per uur, prijspeil Daarnaast richt de Hulpdienst zich op een kwalitatieve verbetering van hulp, door: samenwerking met organisaties als SWON, GGZ, ZZG, Coördinatiepunt Mantelzorg, Vrijwilligerscentrale en Buurtzorg te continueren en uit te bouwen. Momenteel gaan grote organisaties in Nijmegen wijkgericht samenwerken. De Hulpdienst wil een goede samenwerking ontwikkelen met deze verbanden in de wijk ten behoeve van een duidelijke verwijzing van cliënten over en weer. de expertise op het gebied van mantelzorg verder uit te bouwen. De komende tijd gaat de Hulpdienst een 'Cirkelmethode'/ 'Kleine wensen methode' uitvoeren. Dit project is gericht op het versterken en uitbreiden van het netwerk van cliënten en mantelzorgers in Nijmegen. De Hulpdienst heeft de ervaring dat contacten in de buurt in toenemende mate van belang zijn voor ouderen voor hun gevoel van veiligheid en welzijn. Het doel van het project is de zelfredzaamheid en het welzijn van cliënten te vergroten door gebruik te maken van de mogelijkheden binnen zijn/haar eigen omgeving en/of buurt. Er worden drie huisbezoeken gebracht aan de cliënt en zijn netwerk wordt in kaart gebracht. De wensen van de cliënt staan centraal met als doel dat 20 à 30 cliënten uiteindelijk zelf weer actief aan de slag gaan. het opvangen van het wegvallen van Wijkwerk en Stichting Uitzicht, door het aantal vrijwilligers voor de mantelzorgondersteuning uit te breiden met maximaal 30 mensen die langdurig niet hebben gewerkt.* het vergroten en verbeteren van het aanbod voor met name ouderen, door het opzetten van het project 'Tea time'. Het doel van Tea time is het isolement van ouderen te doorbreken door hen op een informele manier meer in contact te laten komen met anderen in hun eigen wijk. Eén keer per maand stelt een vrijwilliger haar woning beschikbaar om een groepje ouderen uit de wijk te ontvangen met thee, koekjes en taart. De doelstelling is te komen tot tien maandelijkse bijeenkomsten per.

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Dienstenboek Gemeente Druten 2014

Dienstenboek Gemeente Druten 2014 Dienstenboek Gemeente Druten 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Cliëntondersteuning... 5 2. Info- en Coördinatiepunt Mantelzorg en vrijwilligers... 8 3. Vrijwilligersdiensten... 15 4. Samenlevingsopbouw dicht

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan MANTELZORG AAN DE WATERKANT Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan Versie 1 april 2008 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 3 DEEL 1 1. Aanleiding tot het formuleren van mantelzorgbeleid 4 2. Visie op mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Voorwoord Zoals elk jaar is er ook nu weer door onze secretaris een verslag gemaakt van het

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Kwartier maken voor allochtone mantelzorgconsulenten in Delft

Kwartier maken voor allochtone mantelzorgconsulenten in Delft Kwartier maken voor allochtone mantelzorgconsulenten in Delft maart 2009 - M.J. Hijnekamp Samenvatting Samenvatting De mantelzorgondersteuning in Delft is per januari 2009 overgegaan van Bureau Informele

Nadere informatie

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht I Algemeen: a. Naam gemeente: Utrecht b. Naam verantwoordelijke wethouder/bestuurder: Toon Gispen, coördinerend wethouder WMO c. Naam verantwoordelijke projectleider:

Nadere informatie

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone rotterdam.nl/onderzoek Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de stuurgroep Wijkteam Children s Zone 2014

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 HANDJE HELPEN, GEWOON DOEN!

JAARVERSLAG 2013 HANDJE HELPEN, GEWOON DOEN! MAATJE GEZOCHT! GEZELSCHAP JAARVERSLAG 2013 HANDJE HELPEN, GEWOON DOEN! Maatje gezocht! vrijwilliger gevonden? Colofon Ontwerp: Smaak ontwerpers, Utrecht Redactie: Annette Mol, Creanet, Leiden Fotografie:

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie