SIRUM Samen Investeren in Ruimte en Mobiliteit. SamenwerkenAan Langeîerm ij noplossi ngen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIRUM Samen Investeren in Ruimte en Mobiliteit. SamenwerkenAan Langeîerm ij noplossi ngen"

Transcriptie

1 3l9io i2 3o_ SIRUM Samen Investeren in Ruimte en Mobiliteit Al2 - SALTO voor SamenwerkenAan Langeîerm ij noplossi ngen Een verkenning van de mogelijkheden om de SALTO ambities te financieren 15juni 2004 BWR230-IVR NB

2 SIRUM Samen Investeren in Ruimte en Mobiliteit voor Al2 SamenwerkenAanLangeTermijnOplossingen Een verkenning van de mogelijkheden om de SALTO ambities te financieren 15juni 2004 Bunnik / Nieuwegeiri 11 juni 2004 R.v.d.Veen / BRU C.Boendermaker / NIB Consult C.Pompe / RWS C.Laarman / gemeente Bunnik

3 Inhoudsopgave 5IRUMvo0rSALTO4 Beslismoment 1 : Vaststellen van Belanghebbenden Beslismoment 1 7 Beslismoment 2 : Bepaling van ambitie en scope ZSM na 2015 niet meer toekomstvast Voorkeursvariant is vooral verkeerskundige variant PPS-oplossing voor SALTO? Projectscope van PPS-optossing Zuinig met omzetting van groen in rood! Beslismoment 2 10 Beslismoment 3. Bepaling ordegrootte belangen Discussie op hoofdlijnen Wie deelt in de kosten? Investeringen + 90% grijs, 10 % groen Verdeling van belang-eenheden Beslismoment 3 13 Beslismoment 4. Spelregelkader I = E + P + S Investeringen = Som Exploitaties, Posities, Subsidies Bereikbaarheidstoeslag en andere bijdragen Belanghebbenden bepalen samenstelling zelf Levensduurbenadering Voorbeeld: Krommerijnstede Beslismoment Al2 SamenwerkenAanLarigeTermijnOplossingen:

4 1. S 1 RU M voor S ALT 0 Deze notitie is gebaseerd op een verkenning van de mogelijke publieke en private financieringsbronnen voor het realiseren van de SALTO-ambities. Daartoe is gebruik gemaakt van de SIRuMbenadering. motto: Samen Investeren in Ruimte en Mobiliteit (SlRuM) Deze benadering wordt ontwikkeld door RWS directie Utrecht in het kader van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst, voor het project Optimale Corridor. Dit innovatieprogramma gaat uit van een marktbenadering, waarin investeerders gezamenlijk de markt benaderen. In de komende tijd liggen er een aantal interessante uitdagingen in de markt: Ontwikkeling van dialoog tussen lnfrastructuurmarkt (verkeer) en Vervoersmarkt. De Commissie Luteijn geeft hiervoor een aanzet; Verbreden van de investeringsbasis, zodat pensioenfondsen en banken kunnen investeren in mobiliteit en ruimte. SIRuM is een van de mogelijke benaderingen. Tot op heden zijn er slechts enkele succesvolle voorbeelden van publiek-private samenwerking met betrekking tot infrastructuur. Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling bestaan er wel vele succesvolle voorbeelden waarbij publieke en private partijen op basis van 'win-win' samenwerken. SALTO is ontstaan in het kader van het BereikbaarheidsOffensief Randstad (BOR) en vindt zijn uitwerking in het Luteijndecentralisatietijdperk. Zij volgt de zogenoemde GebiedsGerichte Benadering, waarbij het initiatief bij de regio ligt. Om te komen tot een optimale mobilisatie van middelen heeft een kleine werkgroep onder leiding van BRU een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden projectdelen geheel of gedeeltelijk privaat te financieren. Daarbij is de Sirum-methodiek nader uitgewerkt. Daarbij doorloopt de Stuurgroep een aantal beslissingsmomenten. vaststellen van de belanghebbenden; vaststellen ambities en projectscope; vaststellen van een methodiek om de ordegrootte van de belangen te wegen; vaststellen van een spelregelkader om de ambities te kunnen financieren; vaststeuen van de individuele bijdrage per belanghebbende. 4 Al2 SamenwerkenAanLangeTermijnOplossingen:

5 Op basis van een nadere onderbouwing van kosten, opbrengsten en risico's en een duidelijke afbakening van de scope van het project kunnen de deelnemende belanghebbende partijen (=de Stuurgroep) ieder hun inzet nader specificeren. Het einddoel is de samenstelling van een SALTO-programma met verschillende deelprojecten, die op verschillende wijze (publieke en/of privaat) worden bekostigd en gefinancierd. Deze notitie is opgebouwd aan de hand van de eerste vier Beslismomenten. Daarin wordt de SIRuM-methodiek en de specifieke spelregels voor SIRuM-SALTO beschreven. Het BRU vraagt de Stuurgroep van SALTO zich daarover uit te spreken. Op basis van de besluitvorming van de Stuurgroep kan worden gewerkt aan de voorbereiding van Beslismoment 5, de individuele invulling van de bijdragen per belanghebbende partij. Bestuur Regio Utrecht doet een aanzet op voor een kostendekkingsplan voor het publieke deel van SALTO. NIB Consult geeft daarbij advies. Er wordt tevens een inschatting gemaakt van de private-sectorinbreng. RWS directie Utrecht en Gemeente Bunnik nemen deel aan de ad hoc-werkgroep voor dit onderwerp. Voor de goede orde moet nog vermeld worden dat met uitzondering van de BOR-afspraken, de in deze notitie genoemde bijdragen en belangen niet bestuurlijk zijn bekrachtigd!!! Al2 SamenwerkenAanLangeTermijnOpiossingen:

6 2.Beslismoment 1 Vaststellen van Belanghebbenden SALTO kan slechts worden gerealiseerd met medewerking van; Private Investeerders Individuele burgers Mobilisten van LV tot 0V. 0V-bedrijven (trein, taxi, bus) Grondeigenaren en Investeerders in gebouwen en woningen Bedrijfsleven (lokaal en nationaal) Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden Utrechts Landschap Staatsbosbeheer/Project Nieuwe Hollandse Waterlinie Gemeente Houten Gemeente Bunnik Gemeente Zeist Gemeente Wijk bij Duurstede Provincie Utrecht Rijksoverheid Ministerie van Verkeer en Waterstaat (via RWS RDU en/of Prorail) Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedseikwaliteit Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu De bovenste belangengroep (individuele burgers en private investeerders) heeft wel een belang in SALTO, maar het lijkt nauwelijks haalbaar om deze groep op een kostenefficiënte manier te laten meedragen in de kosten. De mobilisten (fietsers, automobilisten, 0V-gebruikers) en de 0V-bedrijven hebben weliswaar een belang maar ook deze groep is niet op een kostenefficiënte manier aan te slaan voor de te maken kosten. BRU wordt derhalve als bestuursregio aangesproken op dit deelbelang. Als beheerder van het GDUfonds doet BRU voorstellen voor de aanwending van GDU+middelen, met name voor 0V- en LV-voorzieningen. De deelnemende gemeenten in BRU zullen echter in moeten stemmen met de voorstellen. BRU vertegenwoordigt eigenlijk de belangen van de (anonieme) mobilisten. Bestuur Regio Utrecht is als regisserende partij niet aangemerkt als belanghebbende partij per sé. De overige belanghebende partijen (Publieke Sector, Private Sector en Groen/Blauwe Sector) zijn wel aanspreekbaar op het meedragen in de kosten. 6 Al2 SamenwerkenAanLangeTermijnOpIossngen:

7 Elk van deze belanghebbenden zal zich dan wel willen herkennen in de gekozen aanpak, opdat aan zijn of haar belangen tegemoet wordt gekomen. Basisinvesteringen in verkeersvoorzieningen en groene kwaliteitsvoorzieningen worden ongeveer ingeschat op circa 60 tot 90 miljoen Euro. Rond het project SALTO worden door de gemeenten een aantal ondersteunende projecten ontwikkeld. Die dienen om de gemeentelijke bijdragen aan SALTO te genereren. De samenwerking gaat uit van de gedachte dat bij het delen van belangen ook de kosten en opbrengsten kunnen worden gedeeld. Kunnen we een meervoudige win-situatie scheppen? 2.1 Beslismoment 1 Beslismoment 1 De Stuurgroep stemt in met het bovengenoemde overzicht van belangrijkste belanghebbenden 7 Al 2 SamenwerkenAanLangeTermijnOpossingen;

8 3.Beslismoment 2 : Bepaling van ambitie en scope 3.1 ZSM na 2015 niet meer toekomstvast Na 2015 is de ZSM-oplossing voor de aansluiting van de N229 op de Al2 niet meer toekomstvast. Uitbreiding van de ontsluitingsstructuur is op grond van autonome groei nodig. ZSM NS 1 ILZI N / H 10 tappunten op HWN 3.2 Voorkeursvariant is vooral verkeerskundige variant De SALTO-stuurgroep heeft een voorkeursrichting bepaald op basis van een verkeerskundige benadering. De investeringen (circa 75 miljoen Euro) overstijgen de beschikbare subsidies. SALTO voorkeursvariant verkeerskundig NS t H 10 tappunten op HWN 8 Al2 SamenwerkenAariLangelermijnOplossingen:

9 3.3 PPS-oplossing voor SALTO? Kan een PPS-oplossing uitkomst bieden? Om dat te onderzoeken is een werkgroepje aan de slag gegaan. Het uitgangspunt is Samen Investeren in Ruimte en Mobiliteit (SIRuM). Belangen van groen, rood, privaat en 0V zijn echter nog onvoldoende meegenomen in de voorkeursvariant. Voor het realiseren van SALTO is o.a. medewerking van Zeist nodig. Derhalve heeft de SIRuM-werkgroep een SIRuM-variant geformuleerd, die beter is afgestemd op belangen van het openbaar vervoer, de belangen van de groene partijen en op de verkeersproblematiek in het gebied tussen Bunnik en Zeist. Tevens is het ontwerp wat goedkoper uitgevallen. De aanleg van de verlengde Koelaan legt een koppeling tussen de problematiek van SALTO en de ontsluitingsproblematiek van Zeist en Driebergen. Het is de vraag in hoeverre de Koelaan een oplossing biedt voor de Zeister ontsluitingsproblemen. Deze vraag dient afzonderlijk te worden bestudeerd. De problematiek is gekoppeld, maar de oplossingen voor SALTO en voor Zeist kunnen het best in afzonderlijke projecten worden uitgewerkt. Informeel is er uitwisseling geweest met de RSP-werkgroep voor dit gebied. 3.4 Projectscope van PPS-oplossing SALTO bevat onderstaande basisinvesteringen, met een totale investeringslast van ongeveer 60 tot 90 miljoen Euro; 6 tappunten voor SALTO op de Al2, aanleg zuidelijke parallelbaan; Nieuwe verbinding Houten-Bunnik -Al2 (aansluitend op N229); Verbetering en verlenging N229 en Koelaan, plus aansluiting op Al2; Aanleg vrije busbaan Wijk bij Duurstede - Bunnik; Groene- en Blauwe kwaliteit (nieuwe meander en ecologische verbindingen); Aanpassing Baan van Fectio; Daarnaast bevat SALTO ondersteunende projecten, die zijn bedoeld om het project aan te vullen en middelen te genereren voor de bijdrage van de Gemeente aan SALTO. Stationsruimteontwikkeling met transferpunt bij station Bunnik (Randstadspoor(RSS) en Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV); Wonen in het groen, kantoren bij station Bunnik (bescheiden omvang) 9 Al2 SamenwerkenAanLangeTermijnOpIossngen:

10 3.5 Zuinig met omzetting van groen in rood! De SIRuM-werkgroep stelt voor, dat er niet meer groen in rood wordt omgezet, dan strikt noodzakelijk. Door de berekeningsgrondslag hierop te baseren, ontstaan er juridische gronden om rood te laten meebetalen aan grijs en groen. SIRuM OMA basisinvestefingen ndersteunende prolecten Ondersteunende projecten genereren middelen om basisinvesteringen te dekken. In de toekomst zal men eventueel aanvullend kunnen ontwikkelen, bij voorbeeld voor de bekostiging van Randstadspoor. 3.6 Beslismoment 2 Beslismoment 2 De Stuurgroep stemt op hoofdlijnen in met bovengenoemde invulling van het project SALTO en geeft de werkgroep opdracht de kostenprognose nader te detailleren 10 Al2 SamenwerkenAanLangeTermijnOpossingen:

11 4.Beslismoment 3. Bepaling ordegrootte belangen 4.1 Discussie op hoofdlijnen Een betere bereikbaarheid is een gedeelde ambitie van de publieke- en de private sector. Het is in de praktijk vaak lastig om belangen exact te verdelen. Knelpunt is vaak dat de toedeling van kosten tevoren zorgvuldig juridisch vastgelegd moet zijn om bijdragen van de private sector te kunnen afdwingen. Men moet echter in een vroege fase van een project rekening moet houden met grote onzekerheidsmarges. De ordegrootte vormt de basis voor de kostentoedeling. De SIRuM-methodiek hanteert categorieën in plaats van nauwkeurige percentages. Dan kan de discussie op hoofdlijnen worden gevoerd. Hier gaan we uit van een vijftal categorieën. Groot Redelijk Groot Gemiddeld Redelijk klein Klein 4.2 Wie deelt in de kosten? De werkgroep stelt voor om de belangen van de deelnemende Gemeenten te baseren op de mate van gebruik van de infrastructuur door hun (auto)mobiele burgers. Provincie Utrecht en -;.* Rijk hebben een ongeveer gelijk,.. belang in het locale SALTOprobleem. %_ Ii &' Belangen van de deelnemende Gemeenten kunnen worden vastgesteld op basis van de vervoersstromen die vanuit hun gemeente gebruik maken van de Al2 11 Al2 SamenwerkenAanLangeTermijnOpiossingen:

12 Zoals gezegd hebben de mobilisten als groep een groot belang- we voeren SALTO immers voor hèn uit -, maar we gaan geen kosten op hen verhalen. BRU neemt dit belang over, waar het 0V- en LV voorzieningen betreft (GDU). Investeerders hebben wel een belang om met geld uitlenen te verdienen. Maar als het hier niet is, dan is het daar wel. De grote investeerders hebben geen lokaal belang. Het lokale bedrijfsleven en projectontwikkelaars hebben wel belangen. Zij kunnen daar ook op worden aangesproken. De groen/blauwe sector kan slechts met veel moeite een relatief geringe hoeveelheid additionele inkomsten genereren dankzij de investeringen in SALTO. Hun belang is eigenlijk onmeetbaar. De groene ruimte is een eindige hoeveelheid. We willen daar zuinig mee zijn. Het ontwikkelen van delen van de groene ruimte kan daarentegen wel inkomsten genereren. Daarmee is te proberen de schade te herstellen. Dat kan bijvoorbeeld door de inrichting van een ecologische verbinding van zuid naar noord. Men ruilt dan als het ware de ene groene/blauwe kwaliteit voor de ander. Uitzondering op deze regel is het project Fort Vechten van Staatsbosbeheer. Die willen graag een informatiecentrum inrichten, een grijs-groene knoop bij Slagmaat- en een ecologische passage ontwikkelen. Eigenlijk is dat een groen doel, waarvoor men wat meer rood en grijs ontwikkelt om de kosten te kunnen dekken. 4.3 Investeringen ± 90% grijs, 10 % groen Er wordt ongeveer 10% van de infrakosten besteed aan de inrichting van ecologische verbindingszones. Het formuleren van een RSP en een RVVP is een gezamenlijk belang van de partijen. In deze plannen wordt een visie gegeven op de gewenste ontwikkeling van Ruimte en Mobiliteit. De voorstellen van SIRuM- SALTO dienen te passen in beide plankaders. Beide plankaders dienen een regionale vertaling te zijn van de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit van het Rijk. De ordegrootte van belang van de partijen wordt uitgedrukt in belang-eenheden: Groot belang = 5 belang-eenheden Redelijk groot belang = 4 Gemiddeld belang = 3 Redelijk klein belang = 2 Klein belang = 1 12 Al2 SamenwerkenAanLangeTermijnOplossingeri:

13 44 Verdeling van belang-eenheden Belanghebbende categorie Belang- eenheden BRU /Mobilisten pm pm Grondeigenaren & investeerders in woningen en gebouwen pm pm Bedrijfsleven pm pm Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden pm pm Utrechts Landschap/Limes pm pm Staatsbosbeheer pm pm Gemeente Houten pm pm Gemeente Bunnik pm pm Gemeente Zeist pm pm Gemeente Wijk bij Duurstede pm pm Provincie Utrecht pm pm Rijk (RWS, LNV, VROM) pm pm Stel dat het totaal van de belang-aandelen bijvoorbeeld 40 bedraagt. En het project 80 miljoen Euro moet kosten aan investeringen. Dan moet per belangeneenheid 2 miljoen Euro ingebracht worden. In dat geval zou een belanghebben met een groot belang voor 10 miljoen bij aan SALTO bijdragen. De essentie van de SIRuM-methodiek is dat de belanghebbende partijen zelf de aard van hun bijdrage bepalen. 4.5 Beslismoment 3 Beslismoment 3 De Stuurgroep stemt in met de indeling van de verschillende belanghebbenden in 5 belangencategorieën. De Stuurgroep geeft de werkgroep opdracht de benodigde criteria, om de belang-aandelen van de deelnemende belangenpartijen te bepalen, nader te onderbouwen. 13 Al2 SamenwerkenAanLangelermijnOpiossingeri:

14 5.Beslismoment 4. Spelregelkader 1 = E + P + S 5.1 Investeringen = Som Exploitaties, Posities, Subsidies Tegenover de investeringen staan opbrengsten die kunnen bestaan uit: Exploitaties; saldo van jaarlijks terugkerende kosten en baten. Posities; eenmalige, dan wel incidentele-, kosten en baten. Subsidies; externe bijdrage wegens maatschappelijk- of economisch nut. Het afdekken van de basisinvesteringen in SALTO wordt verzorgd door de publieke partijen. Daaromheen ligt een wolk van rood/groene projecten. De ondersteunende projecten kunnen de belanghebbenden uitvoeren om daarmee hun bijdrage aan SALTO te genereren. 5.2 Bereikbaarheidstoeslag en andere bijdragen Naast subsidies kunnen de partijen hun bijdrage bepalen op basis van een aantal kentallen: Bereikbaarheidstoeslag Gemeenten Bijdrage per 2% van BVO- (Positie) woning/kantoor die in waarde bedrijven; een gemeente mag 2% van worden gebouwd verkoopwaarde woonhuis Ontwikkelrechten Project- Vergoeding voor het Gekoppeld aan (Positie of Exploitatie) ontwikkelaars recht tot aantal woningen projectontwikkeling per ha. Verkeersbijdrage Rijk en Vergoeding voor Bijdrage per (Exploitatie) Provincie gebruik infrastructuur automobilist die door een doorsnede rijdt Bereikbaarheidsbijdrage Lokale Vergoeding van Bijdrage naar rato (Explotatie) bedrijven bereikbaarheid van van het aantal het bedrijf forenzen van bedrijven NO. Ve OereiKoaarneiosoijarage is oven gens nog nier in ue PfKUJK.ioswrIniiuiv!u (uvgepul. De stuurgroep kan bijvoorbeeld de KvK en VNO/NCW uitnodigen om hierover in gesprek te komen. Naast deze mogelijke bijdragen zijn er ook andere inkomstenbronnen denkbaar. Het SIRuM-model laat daar bewust ruimte Vrij voor de betrokkenen. Het staat de deelnemers Vrij hun eigen bijdrageregelingen te ontwerpen. 14 Al2 SamenwerkenAanLangeTermijnOplossingen:

15 5.3 Belanghebbenden bepalen samenstelling zelf Welke mix tussen E, P en S wordt gekozen is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van elk van de belangenhebbenden af zonder! ij k. Sirum-SALTO St SIRUM SALTO SE Sp Ss x Y Z De voor SALTO benodigde investering is op te brengen door de som van bijdrage X vanuit exploitaties, bijdrage Y vanuit de posities en bijdrage Z aan subsidies. De partijen hebben zelf de ruimte voor hun bijdrage een verdeling te maken tussen exploitaties, posities dan wel subsidies. Zo kan Houten bijvoorbeeld beschikken over een relatief grote subsidiebijdrage uit het BOR. Zij zullen daardoor kunnen volstaan met een relatief beperkte bijdrage in de vorm van exploitaties of posities. Het is niet de bedoeling meer 'Rood' te benutten (door het bebouwen van 'groen') dan noodzakelijk is voor de bekostiging van SALTO. Voor aanvullende investeringen in ambities (groene of grijze) projecten kan men een eventuele verdere omzetting van 'Groen' in 'Rood' aanwenden. 5.4 Levensduurbenadering Om de verschillende bijdragen in de tijd vergelijkbaar te maken is gekozen voor de levensduurbenadering. Alle kosten en opbrengsten worden derhalve in de tijd uitgezet en tegen een rekenrente 'netto contant gemaakt'. Een bijdrage aan over 10 jaar is dan 'minder' waard dan een bijdrage van eenzelfde omvang aan het begin van de projectduur. Met het vizier op 2020 stellen we voor dat we rekenen met een projectduur van 15 jaar. Dus in 15 jaar moeten de kosten worden terugverdiend. De Netto Contante Waarde (=NCW) geeft een indicatie van het projectrendement. Per jaar worden op basis van de kosten (= uitgaven) en opbrengsten (= inkomsten) de zogenaamde kasstromen geprognosticeerd. Al deze jaarlijkse netto kasstromen worden contant gemaakt, hetgeen inhoudt dat deze kasstromen in één bedrag (EURO) voor 2004 worden uitgedrukt. Een negatieve NCW houdt in dat er een tekort ter hoogte van het NCW-bedrag bestaat. Een positieve netto contante waarde geeft aan dat er sprake is van een rendabel project waarbij alle vermogenskosten worden terugverdiend en er bovendien geld overblijft. Bij de berekening van dit tekort/overschot wordt rekening gehouden met de rentelasten van het project, doordat uitgaven gespreid in de tijd worden gedaan en opbrengsten gespreid in de tijd worden genoten. Bij het contant maken van publieke investeringsprojecten wordt vaak een rentevoet van 4% gehanteerd. 15 Al2 SamenwerkenAanLangeTermijnOplossingen:

16 5.5 Voorbeeld: Krommerijnstede Hieronder is een voorbeeld gegeven hoe de denkbeeldige gemeente Krommerijnstede haar bijdrage aan SALTO kan invullen. Gemeente Krommerijnstede Siruin-SALTO = 8,8 KR041L11V.STE1E P S 0,9 2,7 5,2 Om een beeld te geven hoe een partij haar kaarten kan schudden, is de mogelijke inbreng van Gemeente Krommerijnstede in beeld gebracht. Het gaat om een toelichting op een mogelijke aanpak. Uitsluitend de gemeenteraad van de gemeente Krommerijnstede is beslissingsbevoegd om te bepalen op welke manier zij daadwerkelijk 'haar kaarten schudt'. Krommerijnstede heeft een belang van 4 (belang-eenheden). Elke eenheid staat voor een investeringsbijdrage van 2,2 miljoen Euro. Dat betekent dat de gemeente Krommerijnstede totaal ongeveer 8,8 miljoen Euro inbrengen (netto contant gemaakt per medio 2004). Wij veronderstellen dat de gemeente Krommerijnstede primair inzet op de beschikbare BOR-subsidie van ca. 5,2 miljoen Euro. Deze subsidie komt alleen beschikbaar indien de gemeente eenzelfde bedrag uit eigen middelen weet op te brengen. In dit voorbeeld kiest de gemeente Krommerijnstede er voor om totaal 3,6 miljoen Euro aan Exploitaties en Posities in te zetten. Dat kan bijvoorbeeld door nieuwe woonlokaties op te zetten waarbij de ontwikkelconcessie voor 170 woningen voor 1,7 miljoen Euro (= gemiddeld Euro per woning) aan een private partij wordt verkocht. Daarnaast wordt 2% van de gemiddelde verkoopprijs van deze woningen (gemiddelde verkoopprijs bedraagt Euro) in rekening gebracht aan de nieuwe bewoners als bereikbaarheidstoeslag. Dat levert per woning gemiddeld Euro op en voor de 170 nieuwe woningen 1,0 miljoen. In het kader van het Regionaal Structuur Plan kan de gemeente Krommerijnstede mogelijk in totaal 1500 woningen bouwen. De spelregel is echter dat slechts groen in rood wordt omzet als dat nodig voor de dekking van de SALTO-kosten. Het restant aan ontwikkelrechten voor nieuwe woningen kan de gemeente Krommerijnstede op een later tijdstip inzetten; bijvoorbeeld om Randstadspoor versneld uit te bouwen, of een Kromme-Rijngrondbank (beheer groene ruimte) op te zetten. Er is ook een exploitatie-inkomstenbron in de vorm van een besparing. De gemeente kan dankzij de investeringen in SALTO een bedrag van naar schatting Euro besparen op de exploitatiekosten van de verkeersregelinstallaties op de Hoofdstraat. Daarmee realiseert de gemeente de komende 15 jaar tenslotte een besparing van Euro (netto contant waarde = euro). Krommerijnstede stelt de contante waarde van deze besparing beschikbaar voor realisatie van SALTO. 16 Al2 SamenwerkenAanLangeTermijnOpiossirigen:

17 5.6 Beslismoment 4 Beslismoment 4 De Stuurgroep stemt op hoofdlijnen in met het beschreven spel regel kader. De Stuurgroep vraagt de werkgroep om de voorgestelde investeringen nader te onderbouwen De Stuurgroep vraagt de werkgroep in een bredere samenstelling het spelregelkader nader aan te scherpen en de overall consequenties inzichtelijk te maken, waarbij vooral de mogelijkheden om kosten niet via publieke bijdragen te dekken geanalyseerd moeten worden. 17 Al2 SamenwerkenAanLangeTermijnoplossingen:

Provinciale Staten van Noord Holland

Provinciale Staten van Noord Holland Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht 59 Haarlem, 23 augustus 2005 Onderwerp: Overeenkomst Omlegging A9 Badhoevedorp Bijlagen: ontwerpbesluit scope document cash flow prognose Inleiding. Op het

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2014-496811290 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 december

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht

Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht PARTIJEN: de provincie Utrecht, hierbij ingevolge artikel 176 van de Provinciewet vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin; het Bestuur

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 29 mei 2012 nummer: 2012_BW_00060 Onderwerp Beslispunten inzake RijnlandRoute en RijnGouweLijn vergadering AB Holland Rijnland

Nadere informatie

G e m e e n t e Z e i s t

G e m e e n t e Z e i s t RAADSVOORSTEL G e m e e n t e Z e i s t 07RAAD0107 Raadsvergadering : 3 april 2007 Gewijzigd voorstel : Productgroep : Ruimte Telefoon : 030 69 87 413 Datum : 20/02/2007 Onderwerp : Motie gemeenteraad

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 27 januari 2009

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 27 januari 2009 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 27 januari 2009 Steller : A. Vlug Telefoonnummer: 0343-565853 E-mailadres : Sandro.Vlug@heuvelrug.nl Onderwerp : verkeerslicht busstation Driebergen-Zeist Geachte leden

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Gemeenteraad Castricum 25 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Maatregelen

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten.

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten. RANDSTADURGENT REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING RUIT ROTTERDAM) DOEL Het project REGIO ROTIERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-Verkenning Ruit Rotterdam) heeft 2 doelen.

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

Businesscase: titel. Businesscase. Titel. Auteur: Versie: Datum: Pagina 1 van 5

Businesscase: titel. Businesscase. Titel. Auteur: Versie: Datum: Pagina 1 van 5 Businesscase Titel Pagina 1 van 5 Versie historie Versie Auteur Datum Omschrijving Akkoord Naam Rol Voor akkoord: Eigenaar businesscase Pagina 2 van 5 Management samenvatting Beschrijf de managementsamenvatting

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad Tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op de

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Advies van de consumentenorganisaties in het LOCOV inzake exploitatie van stationsstallingen

Advies van de consumentenorganisaties in het LOCOV inzake exploitatie van stationsstallingen Advies van de consumentenorganisaties in het LOCOV inzake exploitatie van stationsstallingen Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer LOCOV-99/18 8 maart 1999 Advies van de consumentenorganisaties

Nadere informatie

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Netwerkanalyse Ring Utrecht Wat levert het op? 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht. 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht

Inhoud presentatie. Netwerkanalyse Ring Utrecht Wat levert het op? 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht. 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht Netwerkanalyse Ring Wat levert het op?, 14 maart 2007 PLATOS-colloquium Inhoud presentatie 1. Achtergronden Netwerkanalyse 4. Resultaten en gevoeligheidsanalyses 5. Tot slot Niels Hoefsloot 1. Achtergronden

Nadere informatie

Bereikbaarheid, MKBA en bekostiging

Bereikbaarheid, MKBA en bekostiging Bereikbaarheid, MKBA en bekostiging De MKBA is meer dan alleen maar een instrument om subsidie op te halen Dag van de lightrail, 28 Januari 2015 Barry Ubbels www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525

Nadere informatie

Oude Rijnzone. Nota Ruimte budget 30 miljoen euro. Planoppervlak 425 hectare

Oude Rijnzone. Nota Ruimte budget 30 miljoen euro. Planoppervlak 425 hectare Nota Ruimte budget 30 miljoen euro Oude Rijnzone Planoppervlak 425 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Dit project was onderdeel van het kabinetsprogramma

Nadere informatie

Business Case Windpark Lage Weide. Raadsinformatie avond 20 maart

Business Case Windpark Lage Weide. Raadsinformatie avond 20 maart Business Case Windpark Lage Weide Raadsinformatie avond 20 maart 1 Doelstelling presentatie Aspecten het sociaal ondernemen Energie-U Inzicht in de algemene financiële haalbaarheid van een windpark Inzicht

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster contactpersoon

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF RANDSTADSPOOR

NIEUWSBRIEF RANDSTADSPOOR NUMMER 1, JANUARI 2003 NIEUWSBRIEF RANDSTADSPOOR Randstadspoor Utrecht/Eemland is een nieuw stadsgewestelijk railnetwerk voor de Utrechtse regio. Light-trainvoertuigen zullen reizigers een snelle, comfortabele

Nadere informatie

A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1

A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1 Factsheet aanvraag MIP en/of RSP subsidie T&B en/of Infra H & Q A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1 Projectnummer/-naam B.031 OV-transferium Winsum (realisatie HOV-as en bereikbaarheid Transferium

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

De herziene residuele grondwaarden zijn hieronder vetgedrukte aangegeven.

De herziene residuele grondwaarden zijn hieronder vetgedrukte aangegeven. Nummer : 12-10.2010 Onderwerp : Herziening exploitatieopzetten Korte inhoud : Herziening exploitatieopzetten Uithuizen, 27 mei 2010 AAN DE RAAD. Inleiding Jaarlijks dienen de exploitatieopzetten van de

Nadere informatie

Vijftiende voortgangsrapport Ruimte voor Ruimte 1 januari 2008 31 december 2008

Vijftiende voortgangsrapport Ruimte voor Ruimte 1 januari 2008 31 december 2008 Vijftiende voortgangsrapport Ruimte voor Ruimte 1 januari 2008 ember 2008 1. Met ruimte voor ruimte terug te verdienen bedragen De kosten die de provincie wil terugverdienen door middel van de opbrengsten

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

Wijziging grens bebouwde kom Wegenverkeerswet 1994 (Linielanding).

Wijziging grens bebouwde kom Wegenverkeerswet 1994 (Linielanding). Ét Nieuwegein //#5f^Jfi' X- 2015-373 Gemeenteraad Onderwerp Wijziging grens bebouwde kom Wegenverkeerswet 1994 (Linielanding) Datum 27 augustus 2015 Raadsvoorstel Afdeling Ruimtelijk Domein Portefeuillehouder

Nadere informatie

Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli Aantal bijlagen 1

Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli Aantal bijlagen 1 Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli 2013 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Ruiterpaden en -route Groengebied Purmerland-Purmerbos

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Startdocument Project De Uitweg Statenvergadering: 16 mei 2002 Agendapunt 15 1. Wij stellen u voor: - Kennis te nemen van het Startdocument De Uitweg; - in te stemmen

Nadere informatie

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd.

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. Investeren in ontwikkelingen De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. B&W 11 februari 2003 1. INLEIDING 1.1. Algemeen In de notitie Ruimte voor ontwikkelen van de ruimte voorstel tot het

Nadere informatie

Studiedag Onderzoek Ruimte Vlaanderen AUDITORIUM HADEWYCH, CONSCIENCEGEBOUW, BRUSSEL, 28/11/2013

Studiedag Onderzoek Ruimte Vlaanderen AUDITORIUM HADEWYCH, CONSCIENCEGEBOUW, BRUSSEL, 28/11/2013 Studiedag Onderzoek Ruimte Vlaanderen Gebiedsontwikkeling in tijden van crisis: nieuwe strategieën en instrumenten als de oplossing? PROF. DR. ERWIN VANDERKRABBEN Nederland: Vinex-wijken Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders VOORSTEL Datum: 8 juni 2015 college van burgemeester en wethouders Registratienummer: BWV-15001487 Auteur: Roger Vleugels Afdeling: 27.00.3 Treasury Telefoonnummer: 5604218 Mede-auteur: Rob Bosma Onderwerp:

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

RWU INVENTARISATIE VOORRAADONTWIKKELING EN NIEUWBOUWPLANNEN CORPORATIES

RWU INVENTARISATIE VOORRAADONTWIKKELING EN NIEUWBOUWPLANNEN CORPORATIES RWU INVENTARISATIE VOORRAADONTWIKKELING EN NIEUWBOUWPLANNEN CORPORATIES 2017-2022 1. De 3% groei ambitie De gemeenten van de U16 en de 22 corporaties, verenigd in het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht

Nadere informatie

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel College V200900943 Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding van de realisatie van het centrumplan Vlijmen is gebleken dat het noodzakelijk

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1174 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Stand van Zaken Openbaar Vervoer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de leden van de gemeenteraad met onderwerp

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 14 september 2015 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp

Nadere informatie

Veertiende voortgangsrapport Ruimte voor Ruimte 1 januari 2007 31 december 2007

Veertiende voortgangsrapport Ruimte voor Ruimte 1 januari 2007 31 december 2007 Veertiende voortgangsrapport Ruimte voor Ruimte 1 januari 2007 ember 2007 1. Met ruimte voor ruimte terug te verdienen bedragen De kosten die de provincie wil terugverdienen door middel van de opbrengsten

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Randstadspoor: meer dan rails leggen. Specialisten buigen zich over financiering. Regio praat mee over dienstregeling NS

Randstadspoor: meer dan rails leggen. Specialisten buigen zich over financiering. Regio praat mee over dienstregeling NS De bouw van stations en spoorverbredingen in de regio Utrecht gaat door, dankzij het projectbesluit van de minister van Verkeer en Waterstaat. Nu zijn de regio en NS aan zet om afspraken te maken over

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 oktober 2009 Nummer PS : PS2009RGW22 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2009INT247037 Portefeuillehouder : Krol Titel : Project

Nadere informatie

Het college gaat akkoord met de gebiedsontwikkeling in de directe omgeving van treinstation

Het college gaat akkoord met de gebiedsontwikkeling in de directe omgeving van treinstation Samenvatting Het college gaat akkoord met de gebiedsontwikkeling in de directe omgeving van treinstation Maastricht - Noord. Deze ontwikkeling voorziet in de uitbreiding van de bestaande P&R - voorziening,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V.

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. 7 oktober 2005 Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad - NS Groep N.V. De hieronder aangegeven partijen De Provincie Noord-Brabant in haar hoedanigheid

Nadere informatie

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2 1. Inleiding Voor de verdeling van de middelen uit de hoofdlijnennotitie van het ministerie van EZ ( 200 miljoen) is advies gevraagd aan onze commissie (Commissie Jansen-2). Dit advies is uitgebracht in

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag van Ad van de Sande (VVD), ingediend op 7 november 2014.

Beantwoording raadsvraag van Ad van de Sande (VVD), ingediend op 7 november 2014. Beantwoording raadsvraag van Ad van de Sande (VVD), ingediend op 7 november 2014. Onderwerp: Juridische/financiële consequenties voor de gemeente Oirschot van het mogelijk (niet) doorgaan, dan wel het

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Een notitie over de aanwending van het parkeerfonds nu en in de toekomst. Auteur: Ad Koijen Opdrachtgever: Wil Ronken Status: collegebehandeling Datum:

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

Raadsvoorstel Inleiding Vervolgstappen

Raadsvoorstel Inleiding Vervolgstappen Raadsvoorstel Inleiding Rijkswaterstaat (RWS) heeft de opdracht van het Ministerie gekregen om de Bergsche Maasveren af te stoten. Het betreft de overname van 3 veerboten en een reserveveer. De veren worden

Nadere informatie

PS2010MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2010MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010MME17-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 16 november 2010 Nummer PS: PS2010MME17 Afdeling : MOB Commissie : MME/RGW Registratienummer : 2010INT264977 Portefeuillehouder: Van

Nadere informatie

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-429268165 (DOS-2007-0001083) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Uitnodiging seminar Naar 4500 MW offshore wind: de uitrol van een net op zee

Uitnodiging seminar Naar 4500 MW offshore wind: de uitrol van een net op zee Uitnodiging seminar Naar 4500 MW offshore wind: de uitrol van een net op zee Een multidisciplinaire benadering; juridisch, technisch en kosten Dinsdag 24 juni 2014 l 14:00 18:00 Villa Jongerius te Utrecht

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.r6os.oox Inboeknummer oasoo4y48 C!assificatienummer x.sxs.ax Dossiernummer 340.403 20 september 2003 Raads inforrnatiebrief Betreft ontwikkeling Stationslocatie Zuid-Oost,

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 26 mei 2016 Agendapuntnummer : VI, punt 8 Besluitnummer : 1969 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Fietspad Meppelerweg.

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 27 maart 2012 (mededeling) agendapunt 9

GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 27 maart 2012 (mededeling) agendapunt 9 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 27 maart 2012 (mededeling) agendapunt 9 Dagelijks bestuur 5 april 2012 (mededeling) Algemeen bestuur 26 april 2012 (mededeling) Algemeen bestuur 21 juni 2012 (voorstel)

Nadere informatie

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Bijlagen: ontwerpbesluit

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065

Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065 Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065 Raadsvergadering van 10 november 2015 Agendanummer Onderwerp: Plan van aanpak Verenigingsgebouw Tintestein Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd

Nadere informatie

Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015

Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015 Programma Idensys Contactpersoon Huub Janssen Aantal pagina's 5 Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015 Naar aanleiding van het

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009)

Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009) Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009) Op 3 juli 2009 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over De Kracht van Utrecht. Deze luidde

Nadere informatie

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden.

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570666222 F +31 (0)570666888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Commissie Grond dd

Commissie Grond dd Commissie Grond dd. 3-9-09 Inspreeknotitie werkgroep Haringbuys (Stichting Haringbuys i.o) Geachte voorzitter, wethouders en raadsleden, Ik vertegenwoordig de werkgroep Haringbuys. De werkgroep wordt momenteel

Nadere informatie

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten pr HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2009-142370996 (DOS-2007-0002910) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 24

Nadere informatie

CENTRUMPLAN MARUM. Op basis van deze criteria is een vijftal varianten ontwikkeld. NOTITIE ALTERNATIEVEN ONTSLUITING FASE 2A (ACHTER DE LIDDL)

CENTRUMPLAN MARUM. Op basis van deze criteria is een vijftal varianten ontwikkeld. NOTITIE ALTERNATIEVEN ONTSLUITING FASE 2A (ACHTER DE LIDDL) CENTRUMPLAN MARUM NOTITIE ALTERNATIEVEN ONTSLUITING FASE 2A (ACHTER DE LIDDL) In het Centrumplan Marum is voor de ontsluiting achter de Liddl langs een voorstel opgenomen. Deze ontsluiting sluit aan op

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. Datum vergadering D&H. 23 april Agendapunt. Commissie Water & Wegen.

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. Datum vergadering D&H. 23 april Agendapunt. Commissie Water & Wegen. Onderwerp Vaststelling concept eerste landelijk programma nhwbp 2014-2019 Voorstel 1. In te stemmen met het door het programmabureau nhwbp voorgestelde concept eerste programma nhwbp 2014-2019 en bijgevoegde

Nadere informatie

Bijlage 2 Financiële resultaten

Bijlage 2 Financiële resultaten Financiële resultaten 1 , Financiële resultaten Alle bedragen in miljoenen euro s Uitvoeringsplanning Jaren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Infrastructurele maatregelen

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

PPS Zuidas investeren in een duurzame toekomst

PPS Zuidas investeren in een duurzame toekomst PPS Zuidas investeren in een duurzame toekomst leden Ir. J.D. Doets 8 februari 2007 PLANVORMING EN DOELSTELLING ZUIDAS 2 8 februari 2007 3 8 februari 2007 Zuidasopgave Integrale gebiedsontwikkeling Totaalprogramma

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling séêòçéâ=~~å=çé=ê~~ç=çé=öêçåç=î~å=~êíáâéäéå=nsmi=äáç=n=ëìä= É=Éå=NSVI=äáÇ=Q=î~å=ÇÉ=dÉãÉÉåíÉïÉí=EÜÉí=âÉåÄ~~ê=ã~âÉå= î~å=ïéåëéå=éå=äéçéåâáåöéå=çîéê=çåíïéêéäéëäìáí=åçääéöéfk= jaar stuknr. categorie/agendanr.

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening datum 4 december 2015 Betreffende

Nadere informatie