BELGISCHE FISCALE ASPECTEN VAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCHE FISCALE ASPECTEN VAN"

Transcriptie

1 558 Weekblad fiscaal recht april 2012 BELGISCHE FISCALE ASPECTEN VAN REALISATIE VAN WINSTRESERVES IN EEN NEDERLANDSE BV DOOR INWONERS VAN BELGIË E.J.M. VERVOORT EN MR. W.J.M. VENNIX FB 1 1 Inleiding Nogal wat in Nederland gevestigde besloten en naamloze vennootschappen (hierna: bv en nv) hebben als aandeelhouder(s) een of meer in België woonachtige natuurlijke personen. Doel van dit artikel is te beschrijven welke alternatieven er bestaan indien de aandeelhouder de winstreserves van de bv naar privé wil halen en welke fiscale gevolgen dit in België heeft voor de personenbelasting (de Belgische inkomstenbelasting). Op de Nederlandse fiscale gevolgen (onder andere voor de dividendbelasting en de aanmerkelijkbelangheffing) gaan we niet in of slechts bijkomstig waar dit zinvol is voor de uitleg van de werking van de Belgische regels. Evenmin zullen we ingaan op de realisatie van winstreserves door aandeelhouders/vennootschappen of natuurlijke personen die de aandelen tot hun ondernemingsvermogen rekenen. Uitgegaan wordt van de geldende Belgische wetgeving, na de aanpassingen die werden doorgevoerd in het kader van de Belgische begrotingsmaatregelen Voor de te behandelen casus is niet relevant waar de aandeelhouder ten tijde van verwerving van de aandelen woonde, in België, Nederland of elders. Van belang is slechts dat hij ten tijde van de realisatie van de winstreserves Belgisch rijksinwoner is. Ook de nationaliteit van de aandeelhouder is niet relevant. 2 Wel kan het in bepaalde gevallen verschil maken of sprake is van een actieve vennootschap met ondernemingsactiviteiten dan wel een kasgeldvennootschap. 1 E.J.M. Vervoort is vennoot bij VGD Accountants en Belastingconsulenten te Antwerpen. W.J.M. Vennix FB is vennoot bij De Beer Accountants & Belastingadviseurs te Tilburg. 2 In nogal wat gevallen zal het gaan om een zogeheten Nederbelg, maar dat is voor de casus niet van belang. In de onderdelen 2, 3 en 4 gaan we in op de gevolgen van uitkering van dividend, terugbetaling van kapitaal en liquidatie van de bv. In onderdeel 5 staan we uitgebreid stil bij de verkoop of inbreng van aandelen en de mogelijke belasting daarvan als divers inkomen. In onderdeel 6 wordt een korte vergelijking gemaakt met Nederland en onderdeel 7 eindigt met een samenvatting en conclusies. 2 Dividenduitkering De meest voor de hand liggende methode om winsten vanuit de bv uit te keren aan de aandeelhouders/natuurlijke personen is een dividenduitkering. In Nederland zal in de regel een bronheffing van 15% op het uitgekeerde dividend worden ingehouden. Artikel 10, 2, onder b, van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting Nederland-België voorziet dat de bronheffing bij uitkering van dividenden aan een natuurlijk persoon, inwoner van de andere staat, niet hoger mag zijn dan 15%. Aangezien Nederland op basis van interne wetgeving slechts 15% heft, biedt het verdrag bijgevolg geen soelaas tot verdere vermindering of vermijding van de bronheffing. In België zal het netto ontvangen dividend (85% van het bruto dividend) de belastbare basis uitmaken. Deze dividenden worden in de regel belast tegen een afzonderlijk tarief van de personenbelasting van 25%. Aangezien de dividenden afkomstig zijn van een vennootschap met zetel in de E.E.R., zullen er geen bijkomende gemeentelijke opcentiemen 3 worden geheven. In een 3 Dit zijn gemeentelijke opslagen op de personenbelasting. De tarieven variëren per gemeente en lopen van 0% tot 10% (gemiddeld circa 6%).

2 Weekblad fiscaal recht april zeer uitzonderlijke situatie zullen de dividenden belast worden tegen het progressieve tarief, maar enkel wanneer dit voordeliger uitkomt voor de belastingplichtige. Dit zal onder meer het geval zijn indien de ontvangen dividenden het enige inkomen uitmaken en deze geheel of gedeeltelijk gecompenseerd worden door de belastingvrije minima (afhankelijk van de gezinssituatie). De in Nederland ingehouden bronheffing is niet verrekenbaar met de in België verschuldigde belasting op de dividenden was er geen sprake van een door het EU-Verdrag verboden beperking van het kapitaalverkeer, aangezien de nadelige gevolgen in casu het resultaat zijn van de parallelle uitoefening van de belastingbevoegdheid door twee lidstaten. Inmiddels is een nieuwe zaak 7 ingeleid bij het Hof van Justitie EU dat zich andermaal zal moeten buigen over deze kwestie. De uitspraak van het Hof van Justitie EU is nog af te wachten. Tussenconclusie is dat dividenduitkering voor een in België wonende aandeelhouder een relatief dure oplossing is. Cijfervoorbeeld: Bruto dividend 100,00 Bronheffing in Nederland (15%) -15,00 Ontvangen dividend in België 85,00 Belgische belasting (25%) -21,25 Netto bedrag in België 63,75 Zeer uitzonderlijk 4 kan het voorkomen dat de dividenden belast worden tegen het afzonderlijke tarief van 21% in de plaats van 25%. Evenwel, indien de totale inkomsten van dividenden en interesten op jaarbasis meer bedragen dan , 5 dan zal een bijkomende heffing van 4% verschuldigd worden, zodat de totale belastingdruk in België toch weer op 25% komt. Indien de dividenden worden geïnd via een Belgische bankinstelling, dan zal de 25% belasting (roerende voorheffing) onmiddellijk worden ingehouden en afgedragen door de bank. Indien de inning van de dividenden niet via een Belgische bankinstelling verloopt (bijvoorbeeld inning via een buitenlandse bank), dan zal de 25% belasting geheven worden via de belastingaanslag die op basis van aangifte personenbelasting wordt opgelegd. Belangrijk in deze materie is dat de in Nederland ingehouden bronheffing niet verrekenbaar is met de in België verschuldigde belasting op de dividenden. Reeds tweemaal heeft het Hof van Justitie EU 6 uitgesproken dat het Belgische recht op dit vlak niet strijdig is met de bepalingen van het EU-Verdrag in verband met het vrije kapitaalverkeer. Volgens het Hof van Justitie EU 4 Deze uitzondering geldt voor dividenden toegekend aan aandelen die gecreëerd zijn na 1 januari 1994 door storting van kapitaal in contanten en in zoverre de aandelen sinds de uitgifte ononderbroken op naam werden gesteld (wat voor een bv steeds het geval zal zijn). 5 Betreft het bedrag voor aanslagjaar 2013, inkomsten 2012, wordt jaarlijks geïndexeerd. 6 HvJ EG 14 november 2006, nr. C-513/04 (Kerckhaert-Morres), en HvJ EG 16 juli 2009, nr. C-128/08 (Damseaux). 3 Terugbetaling aandelenkapitaal Aangezien een dividenduitkering een totale belastingdruk veroorzaakt van 36,25%, kan overwogen worden, indien de balansposities van de bv dit toelaten, of een terugbetaling van aandelenkapitaal een voordeligere route kan zijn. Aandelenkapitaal kan in België, onder strikte voorwaarden, belastingvrij worden terugbetaald aan de aandeelhouders. Allereerst dient dan rekening te worden gehouden met de bepalingen van artikel 18, eerste lid, onderdeel 2 en 2bis van het Wetboek van Inkomstenbelasting (hierna: WIB) in België. Dit artikel bepaalt: dividenden omvatten: gehele of gedeeltelijke terugbetalingen van maatschappelijk kapitaal, met uitzondering van terugbetalingen van gestort kapitaal verkregen ter uitvoering van een regelmatige beslissing tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Met andere woorden: een terugbetaling van kapitaal moet overeenkomstig strikte normen worden doorgevoerd, zo niet, wordt deze terugbetaling als een dividend behandeld. Dit lijkt derhalve zeer sterk op de regeling in Nederland. 7 Prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie EU (Rechtbank Brussel 30 september 2011).

3 560 Weekblad fiscaal recht april 2012 Indien het een zuivere terugbetaling van oorspronkelijk gestort kapitaal betreft, doen zich in de praktijk weinig problemen voor Een al te strikte lezing van het voormelde wetsartikel zou tot gevolg kunnen hebben dat enkel de procedure van kapitaalverminderingen overeenkomstig het Belgische Wetboek van Vennootschappen kan leiden tot een belastingneutrale terugbetaling van voorheen verrichte kapitaalstortingen. Niettemin zijn deze bepalingen ook van toepassing op terugbetalingen door buitenlandse vennootschappen die niet noodzakelijk eenzelfde wijze van kapitaalvorming en kapitaalvermindering kennen, waardoor de toepassing van deze bepalingen op een soepele wijze dient te worden geïnterpreteerd. 8 Indien het een zuivere terugbetaling van oorspronkelijk gestort kapitaal betreft, waarbij in Nederland de vennootschappelijke regels inzake een kapitaalvermindering worden gerespecteerd, doen zich in de praktijk weinig problemen voor. Een dergelijke terugbetaling van kapitaal zal in de regel in België belastingneutraal kunnen verlopen. Minder duidelijk ligt het als de terugbetaling ook of mede betrekking heeft op agio. De regelingen in Nederland en België aangaande terugbetaling van agio (in België ook uitgiftepremies genoemd) lopen deels uiteen. In België worden uitgiftepremies fiscaal slechts als gestort kapitaal beschouwd wanneer deze vanaf hun ontstaan op een afzonderlijke rekening worden geboekt die onbeschikbaar is. Hiermee wordt bedoeld een rekening die evenals het kapitaal de waarborg van derden vormt en slechts kan worden verminderd (specifiek: kan worden terugbetaald) bij een nieuwe beslissing van de algemene vergadering, getroffen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten. 9 Bijgevolg kunnen agioreserves c.q. uitgiftepremies slechts belastingneutraal worden terugbetaald indien aan de hiervoor beschreven voorwaarden is voldaan. Per geval zal moeten worden beoordeeld of en hoe aan de Nederlandse respectievelijk Belgische voorwaarden voor een onbelaste terugbetaling kan worden voldaan. Daarbij geldt dat on- 8 Rulingbeslissing van 26 januari Rulingbeslissingen van 26 januari 2010, en van 19 november belastbaarheid in Nederland niet automatisch onbelastbaarheid in België impliceert, en omgekeerd. 4 Liquidatiebonus Wanneer het vermogen van een vennootschap wordt verdeeld ten gevolge van liquidatie, wordt in België als uitgekeerd dividend aangemerkt het positieve verschil tussen de uitkeringen (in geld, in effecten of in enige andere vorm) en de waarde 10 van het gestorte kapitaal. Dit betekent dat al wat de aandeelhouder ontvangt boven zijn aandeel in het gestort kapitaal als een belastbaar dividend (liquidatiebonus) zal worden aangemerkt, ongeacht welke prijs hij oorspronkelijk heeft betaald voor het verwerven van de aandelen (bij oprichting, kapitaalverhogingen of via aankoop). Voor het begrip gestort kapitaal verwijzen we naar hetgeen daarover in onderdeel 3 is opgemerkt inzake terugbetaling van aandelenkapitaal. In de regel zal Nederland 15% dividendbelasting inhouden op de liquidatie-uitkering. 11 Net als voor gewone dividenden het geval is, worden ook liquidatieboni in België belast op basis van het netto ontvangen bedrag, normaal gesproken dus 85% van de bruto liquidatie-uitkering. De liquidatiebonus wordt belast tegen een afzonderlijk tarief van de personenbelasting van 10%, zonder bijkomende gemeentelijke opcentiemen. In een zeer uitzonderlijke situatie zullen de dividenden worden belast tegen het progressieve tarief, maar enkel wanneer dit voordeliger uitkomt voor de belastingplichtige. Indien de liquidatiebonus wordt geïnd via een Belgische bankinstelling, zal deze de 10% belasting (roerende voorheffing) inhouden en afdragen. In dit geval is het noodzakelijk de bank duidelijke instructies te geven over welk gedeelte van de liquidatiebonus de belasting mag worden geheven. Immers, op het gedeelte dat gestorte kapitaal vertegenwoordigt, is in België geen belasting verschuldigd. Indien de inning van de liquidatiebonus niet via een Belgische bankinstelling verloopt, dan wordt de 10% belasting geheven via de belastingaanslag die op basis van aangifte personenbelasting wordt opgelegd. De liquidatiebonus zal geen bijkomende heffing ondergaan, ongeacht de grootte van het ontvangen bedrag. 10 De waarde van het kapitaal mag worden gerevaloriseerd indien het gevormd werd voor In het kader van dit artikel wordt daar verder niet op ingegaan. 11 Mogelijk is deze inhouding te voorkomen door de feitelijke zetel van de vennootschap voorafgaand aan de liquidatie te verplaatsen naar België. Aangezien het hier de Nederlandse dividendbelasting betreft, gaan we daarop niet nader in.

4 Weekblad fiscaal recht april Cijfervoorbeeld: 12 Bruto liquidatiebonus 100,00 Bronheffing in Nederland (15%) -15,00 Ontvangen bonus in België 85,00 Belgische belasting (10%) -8,50 Netto bedrag in België 76,50 5 Verkoop of inbreng van aandelen: divers inkomen? 5.1 Inleiding Komen we toe aan realisatie van de winstreserves in de bv door middel van verkoop van de aandelen of inbreng ervan in een andere vennootschap. Aangezien in dit artikel wordt uitgegaan van een Belgische rijksinwoner die de aandelen van een Nederlandse bv verkoopt, hoeft de aanmerkelijkbelangheffing niet verder te worden behandeld. Anders dan haar Nederlandse evenknie is de Belgische aanmerkelijkbelangheffing 13 namelijk enkel van toepassing op de overdracht van aandelen van een binnenlandse (lees: Belgische) vennootschap. Het grote euvel is evenwel dat dit cruciale begrip in de wet niet wordt gedefinieerd of omschreven Dat betekent echter niet dat een verkoop of inbreng van aandelen altijd onbelast kan geschieden. De Belgische personenbelasting kent namelijk nog de categorie divers inkomen. Als zodanig worden onder meer belast 12 In dit rekenvoorbeeld gaan we er vanuit dat de aandeelhouder de aandelen vanaf oprichting in zijn bezit heeft gehad. Mocht de aandeelhouder die de liquidatie-uitkering ontvangt, de aandelen evenwel na oprichting verworven hebben voor bijvoorbeeld 50, is de belastingdruk aanzienlijk hoger. Deze aandeelhouder betaalt dan immers in feite ook belasting (zowel in Nederland als in België) over winstreserves die voor zijn aandeelhoudersperiode zijn aangegroeid. 13 De Belgische aanmerkelijkbelangheffing is geregeld in art. 90 onderdeel 9 tweede gedachtestreepje WIB. tegen een tarief van 33% plus gemeentelijke opcentiemen: winst die zelfs occasioneel of toevallig voortkomt uit enige prestatie, verrichting of speculatie, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen (art. 90 onderdeel 1 WIB); meerwaarden op aandelen die zijn verwezenlijkt naar aanleiding van de overdracht onder bezwarende titel van aandelen, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een privévermogen (art. 90 onderdeel 9 eerste gedachtestreepje WIB). Beide wetsbepalingen kunnen van toepassing zijn op een aandelentransactie en daarom is steeds de cruciale vraag of de geplande transactie al dan niet is aan te merken als normaal beheer van een privévermogen. 14 Voor het overige zijn deze belastbare feiten immers dermate ruim omschreven dat daar zeer veel onder te begrijpen is. Het grote euvel is evenwel dat dit cruciale begrip in de wet niet wordt gedefinieerd of omschreven. De beoordeling of een bepaalde verrichting al dan niet kan beschouwd worden als een normaal beheer van een privévermogen is dus steeds een feitenkwestie, te beoordelen in eerste instantie door de belastingplichtige zelf, nadien door de inspecteur der belastingen en indien het tot een procedure komt in een later stadium door de rechtbank. De onzekerheid die hierdoor wordt veroorzaakt, kan worden weggenomen door een voorgenomen transactie voor te leggen aan de Rulingcommissie. In onderdeel 5.2 wordt nader ingegaan op dit fenomeen. 5.2 Werking van de Rulingcommissie De Rulingcommissie 15 is een autonome dienst binnen de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD) die centraal gehuisvest is in Brussel. De commissie biedt aan belastingplichtigen de mogelijkheid een voorgenomen transactie vooraf voor te leggen om aldus 100% rechtszekerheid te krijgen alvorens de verrichting door te voeren. De officiële definitie luidt als volgt: onder een voorafgaande beslissing wordt verstaan de juridische handeling waarbij de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen vaststelt hoe de Wet wordt toegepast op een bijzondere situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gekregen. 16 Een rulingaanvraag verloopt in principe in twee fasen. In eerste instantie spreken we over de prefiling. Dit is 14 In België wordt veelal de term privaat patrimonium gebruikt. In dit artikel gebruiken we de termen privévermogen en privaat patrimonium door elkaar als synoniemen. 15 Officieel genoemd: Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB). 16 Wet van 24 december 2002 en zijn uitvoeringsbesluiten.

5 562 Weekblad fiscaal recht april 2012 de fase waarin de belastingplichtige of zijn adviseurs de geplande verrichting aftoetsen met de Rulingcommissie. Is de zaak haalbaar of niet, welke bijkomende informatie is nog gewenst of welke engagementen (afspraken) dienen er precies te worden opgenomen in de aanvraag om een gunstige beslissing mogelijk te maken? In deze fase kan eventueel de anonimiteit van de belastingplichtige bewaard worden. De aanvrager kan steeds beslissen uiteindelijk geen formele aanvraag in te dienen. Dat gebeurt vaak indien er tijdens de prefiling een duidelijk aanvoelen is dat de Rulingcommissie uiteindelijk niet tot een positieve beslissing zal of kan komen. Het dossier zal dan binnen de Federale Overheidsdienst geen verdere sporen nalaten, ook niet indien in die fase reeds de naam van de belastingplichtige is genoemd. Indien men tijdens de prefilingfase een goed gevoel over het dossier heeft en de kansen op een gunstige beslissing hoog worden ingeschat, wordt overgegaan tot de officiële indiening van de rulingaanvraag. Uiteindelijk zal het college van de Dienst Voorafgaande Beslissingen een beslissing nemen over de rulingaanvraag. De termijn van de procedure van prefiling tot de uiteindelijke beslissing moet doorgaans op 3 à 4 maanden gerekend worden. Een negatieve beslissing heeft in principe geen rechtsgevolgen. Een kopie van de beslissing wordt wel toegezonden aan het controlekantoor van de belastingplichtige. Hij kan zijn zaak nog steeds blijven verdedigen in de hoop dat hij bij zijn plaatselijke belastinginspecteur wel gehoor vindt (wat evenwel weinig waarschijnlijk is) of in een later stadium via een administratieve of rechterlijke procedure proberen alsnog zijn gelijk te halen. Een positieve beslissing heeft uiteraard wel rechtsgevolgen. Indien de verrichting wordt uitgevoerd overeenkomstig de in de beslissing vermelde procedure en de eventuele aangegane engagementen worden nageleefd, dan is de belastingdienst gebonden aan de beslissing van de Rulingcommissie. De rulingcommissie publiceert haar beslissingen (op anonieme wijze) op haar website De Rulingcommissie behandelt jaarlijks circa 500 aanvragen en uit de statistieken blijkt dat ongeveer 20% daarvan betrekking heeft op meerwaarden op aandelen. 17 De hoge score voor dit onderwerp is uiteraard niet uit de lucht gegrepen en heeft voornamelijk twee oorzaken. De eerste is het relatief hoge tarief van de meerwaardebelasting: 33% + gemeentelijke opcentiemen. Het verschil tussen een onbelaste verkoop en een als divers inkomen gekwalificeerde transactie is derhalve zeer groot. De tweede oorzaak is de haast niet te voorspellen beoordeling van het begrip normaal beheer van een privévermogen, aangezien het steeds een feitenkwestie betreft en de rechtspraak hieromtrent sterk uiteenloopt. 17 Bron: jaarverslagen van de rulingcommissie 2007, 2008 en 2009 (2010 en 2011 nog niet gepubliceerd). In de regel zal ook geen fiscaal adviseur zich wagen aan een advies waarin hij de onbelastbaarheid van de meerwaarde bepleit zonder daar een voorbehoud voor te maken. Begrijpelijk dus dat men vaak beslist een voorgenomen verrichten voor te leggen aan de Rulingcommissie. 5.3 Standpunt Rulingcommissie 2006 over normaal beheer van een privévermogen De Rulingcommissie heeft op 9 mei 2006 een algemeen standpunt ingenomen inzake inbreng- en/of verkoopoperaties. 18 Samengevat kwam dit hierop neer. Als het een minderheidsbelang in een vennootschap betreft, zal de Rulingcommissie in principe positief beslissen (dat wil zeggen: bevestigen dat de transactie onbelast kan geschieden en geen sprake is van divers inkomen), ongeacht of het een verkoop betreft aan een derde of verkoop aan of inbreng in een zelf opgerichte holdingvennootschap. Verkoop van een meerderheidsbelang aan een zelf opgerichte holdingvennootschap leidt in principe tot een ongunstige beslissing. Inbreng in een zodanige vennootschap leidt evenwel in beginsel tot een gunstige beslissing, mits bepaalde engagementen worden aangegaan. Verkoop van een meerderheidsbelang aan een derde leidt in principe tot een gunstige beslissing. Echter, de Rulingcommissie maakte hierbij een uitzondering voor kasgeldvennootschappen. Vooral constructies waarbij werkmaatschappijen eerst hun materiële onderneming (handelsfonds) verkochten en overbleven met enkel liquide middelen en/of liquide beleggingen werden aangepakt. Vaak werden dergelijke vennootschappen dan verkocht aan een financiële instelling waarbij het de bedoeling was een belastingvrije meerwaarde te realiseren, eerder dan over te gaan tot liquidatie van de vennootschap met de 10% liquidatiebelasting als gevolg. De Rulingcommissie weigerde voor dergelijke transacties positieve rulings af te leveren. 5.4 Advies Rulingcommissie 2011 over normaal beheer van een privévermogen Op voornoemd standpunt van de Rulingcommissie is kritiek gekomen, vooral omdat dit onvoldoende gedragen was door de wet en de rechtspraak. De Rulingcommissie heeft haar standpunt van 9 mei 2006 daarom in 2011 vervangen door een advies Dit standpunt was te lezen op de website van de rulingcommissie maar werd in 2011 vervangen door het advies (zie voetnoot 19). 19 Dit advies is te lezen op de website van de rulingcommissie onder de rubriek Adviezen.

6 Weekblad fiscaal recht april In haar advies meldt de Rulingcommissie de voorgelegde verrichting steeds te zullen toetsen aan de criteria die ook in de rechtspraak aan bod komen. Uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat de hiernavolgende criteria, weliswaar niet afzonderlijk maar in combinatie met één of meerdere andere criteria, tot het besluit kunnen leiden dat er al dan niet sprake is van een normaal beheer van een privévermogen: het al dan niet aanwezig zijn van economische motieven; het complexe karakter van de verrichting of het spitsvondig feitencomplex; bij de verrichting(en) zijn pas opgerichte vennootschappen betrokken (hetzij de exploitatievennootschappen, hetzij de holding); de meerwaarde; de wijze van financiering en de eventuele borgstelling; de financiële draagkracht van de kopende vennootschap; de uitkering van dividenden tussen de verwerving van de aandelen van de bij de verrichting betrokken vennootschappen en de voorgelegde verrichting; de verrichting(en) dienen in hun geheel te worden bekeken, al dan niet gebruikmakend van vennootschappen die worden gecontroleerd door de aanvrager en al dan niet gebruikmakend van specialisten. Het betreft hier meer bepaald de (analyse van de) wijze van beheer van het privaat patrimonium; de waardering van de aandelen. In meerdere arresten 20 wordt vastgesteld dat de rechtspraak rekening houdt met de opeenvolgende verrichtingen, zowel vóór als na de overdracht van de aandelen. De Rulingcommissie bekijkt dan ook het geheel van de verrichtingen die voorafgaan aan of volgen op de verrichting(en) waarover een voorafgaande beslissing wordt gevraagd. De praktijk toont evenwel aan dat de Rulingcommissie, ondanks haar intentie om meer rekening te houden met de gevestigde rechtspraak, haar beslissingspolitiek nog steeds nauw laat aansluiten bij wat eerder werd vermeld in haar standpunt van Dat betekent o.a. dat het afleveren van een positieve ruling over de verkoop van een kasgeldvennootschap of de verkoop van een meerderheidsbelang aan de eigen gecontroleerde holding niet of nauwelijks aan de orde is. Anderzijds dat het inbrengen (dus niet tegen contanten, maar tegen uitreiking van aandelen) van een meerderheidsbelang in een eigen holding nog steeds wordt goedgekeurd, mits de vereiste engagementen worden aangegaan en nageleefd. Voorbeelden van dergelijke engagementen zijn dat de verkrijgende holdingvennootschap en de werkmaatschappij de eerste drie jaar na de inbreng geen kapitaalvermindering doorvoeren en dat de werkmaatschappij de eerste drie jaar haar dividendbeleid niet wijzigt. Deze en soortgelijke engagementen hebben vooral ten doel om te voorkomen dat relatief snel na de inbreng liquide middelen ten goede komen van de aandeelhouders/natuurlijke personen. 5.5 Theorie van de actieve aandeelhouder Recentelijk werd door (een bepaalde stroming binnen) de belastingdienst de zogenoemde theorie van de actieve aandeelhouder gelanceerd. Op basis daarvan heeft de fiscus gepoogd tot het belasten van de bij een aandelenverkoop gerealiseerde meerwaarde over te gaan, hierbij argumenterende dat deze verkoop niet kaderde binnen het normaal beheer van het privévermogen omdat de aandeelhouder sinds de oprichting van de verkochte vennootschap daarin actief was geweest als zaakvoerder of bestuurder. De fiscus ging er derhalve vanuit dat wegens de betrokkenheid van de aandeelhouder in het bestuur en de leiding van de vennootschap die werd verkocht, deze transactie niet meer kon kaderen binnen het normaal beheer van een privévermogen van de aandeelhouder. Voor alle duidelijkheid: dit standpunt was niet ontwikkeld door de Rulingcommissie, maar tot stand gekomen binnen de gewone diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van bepaalde transacties die door deze dienst op de korrel werden genomen. Opvallend zijn de parallellen die te trekken zijn met de kasgeld- en holdingjurisprudentie in Nederland begin jaren 90 Deze theorie werd evenwel niet gevolgd door twee Rechtbanken van Eerste Aanleg. 21 De fiscus heeft inmiddels laten weten niet in beroep te gaan tegen deze uitspraken, maar tevens paradoxaal genoeg eveneens dat hij niet uitsluit deze theorie in de toekomst opnieuw in stelling te zullen brengen. Het lijkt hiermee wel dat de Belastingdienst een aantal testcases voor de rechtbanken heeft willen uitlokken, die evenwel voor hem slecht 20 Luik 15 maart 2006; Brussel 31 januari 2007; Brussel 27 november 2011; Antwerpen 25 november 2008; Brussel 9 januari Rechtbank Antwerpen 23 februari 2011, en Rechtbank Brussel 16 februari 2011.

7 564 Weekblad fiscaal recht april 2012 zijn geëindigd en hij per saldo een slechte verliezer blijkt te zijn. 6 Vergelijking met Nederland Wie het Belgische belastingstelsel met betrekking tot de realisatie van winstreserves in vennootschappen overziet, ziet overeenkomsten met de lappendeken die in Nederland tot 1 januari 1997 bestond met betrekking tot de belastingheffing over inkomsten uit aandelen. Transacties die in economische zin gelijk zijn of althans per saldo hetzelfde effect hebben (winstreserves van de bv gaan over naar het privévermogen van de aandeelhouder), worden afhankelijk van de juridische vorm zeer verschillend belast. Een dividend wordt zwaarder belast dan een liquidatie-uitkering. Op verkoop van aandelen in een Nederlandse bv is de Belgische aanmerkelijkbelangheffing niet van toepassing. Verkoop kan belastingvrij zijn, maar kan evenzeer leiden tot een belastingdruk van meer dan 33%, namelijk indien geen sprake is van normaal beheer van een privévermogen. Opvallend bij de criteria die de Belgische rechtspraak en fiscus in dit kader hanteren, zijn de parallellen die te trekken zijn met de kasgeld- en holdingjurisprudentie in Nederland begin jaren 90. Denk aan daarin toegepaste begrippen als zakelijke motieven, samenstel van rechtshandelingen en het fameuze putcriterium. Tot slot kunnen we opmerken dat de Belgische Rulingcommissie zekerheid zoekende belastingplichtigen een duidelijke en faire procedure biedt, die in deze vorm in Nederland niet bestaat. Natuurlijk kennen we het vooroverleg en dat werkt vaak goed, maar een formele procedure bij een landelijke commissie heeft zeker ook aantrekkelijke kanten. schap betreft. 22 Betreft het een minderheidsbelang dan is verkoop aan of inbreng in een eigen holding in de regel belastingneutraal mogelijk. In geval van een meerderheidsbelang wordt verkoop aan een eigen holding veelal gezien als niet passend binnen een normaal beheer van een privévermogen. Inbreng van een meerderheidsbelang in een eigen holding is onder voorwaarden en het aangaan van bepaalde engagementen echter vaak wel mogelijk. Een goede voorbereiding, planning en begeleiding is in alle gevallen noodzakelijk, want elke situatie is anders. Qua rechtszekerheid valt aan te bevelen de voorgenomen transactie voor te leggen aan de Rulingcommissie. De werking van de Rulingcommissie wordt door de praktijk als positief ervaren en is ongetwijfeld een belangrijk instrument om de belastingplichtige (fiscale) gemoedsrust te verschaffen alvorens tot actie over te gaan. 7 Samenvatting en conclusies Voor een inwoner van België die de winstreserves in zijn in Nederland gevestigde bv wil verzilveren, staan verscheidene wegen open. Rechttoe rechtaan dividend uitkeren is met een totale (Nederlandse plus Belgische) belastingdruk van 36,25% een erg dure oplossing. Liquidatie van de bv is met 23,5% iets voordeliger. Terugbetaling van formeel aandelenkapitaal kan meestal onbelast plaatsvinden, mits de formaliteiten in acht worden genomen. Onbelaste terugbetaling van agioreserves is minder evident en vereist aan beide zijden van de landsgrens een zeer precieze begeleiding. Verkoop van de aandelen kan zowel volledig belastingvrij zijn als tot een heffing van meer dan 33% leiden. Beslissend is of de transactie kadert in het normaal beheer van een privévermogen, een begrip dat niet wettelijk gedefinieerd is en sterk verweven is met de feiten. Verkoop van aandelen aan een derde kan meestal onbelast geschieden, behalve als het een kasgeldvennoot- 22 Dit heeft belangrijke implicaties voor de fiscale planning. Stel, een inwoner van België houdt alle aandelen in een Nederlandse holding met daaronder een werkmaatschappij. Als de holding de werkmaatschappij verkoopt, wordt de holding een kasgeldvennootschap. Dividenduitkering en liquidatie zijn beide erg duur. Verkoop van de kasgeld-bv aan een bank kan belastingvrij zijn, maar kan ook worden aangemerkt als niet kaderend in een normaal beheer van privévermogen, met een belastingdruk van ruim 33% tot gevolg. Dit terwijl verkoop van de holding, inclusief werkmaatschappij, in beginsel belastingneutraal kan geschieden.

Verkoop van een meerderheidsbelang aan een derde(vennootschap)

Verkoop van een meerderheidsbelang aan een derde(vennootschap) FOD FJNANC/EN Dienst vdorafgaande beslissingen in ffscale zaken I. INLEIDING 1. Er is op dit moment zowel binnen de rechtsleer als binnen de rechtspraak veel discussie omtrent de toepassing van artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Vertaling C-176/15-1 Zaak C-176/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 april 2015 Verwijzende rechter: Tribunal de première instance

Nadere informatie

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet?

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? FORUM FOR THE FUTURE Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? 24 november 2016 Inhoud Principes personenbelasting Uitgiftepremie vs. kapitaal Buitenlandse vennootschap Accordeon operaties Interne liquidatie

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 MEI 2011 F.10.0050.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.10.0050.N W. H., eiser, met als raadsman mr. Michel Maus, advocaat bij de balie te Brugge, met kantoor te 8000 Brugge, Leopold II-laan

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Financiële planningsmogelijkheden met aanmerkelijk belang bij emi- en remigratie Maurice de Clercq Inleiding - Aanmerkelijk belangheffing - 25% bij dividend, inkoop

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening'

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Page 1 of 5 Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Auteur(s): Ph. Hinnekens/S. Gommers Editie: 1461 p. 5 Publicatiedatum: 27 januari 2016 Herstructurering tijdens wachttermijn na

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 2010.150. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Inbreng in vennootschap. Meerwaarde op aandelen.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 Inhoudstafel Deel 1. Winstuitkeringen 11 Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 1. Regels inzake kapitaalbescherming 13 2. Modelteksten AV inzake winstuitkering 15 Winstuitkeringen

Nadere informatie

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017 In deze Nederbelgenmail brengen wij u op de hoogte van wat het ondernemen in Nederland voor Belgische inwoners aantrekkelijk maakt, kapitaalvermindering en DBI aftrek. De inhoud van deze mail is louter

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen.

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen. Naar aanleiding van de nakende verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, overwegen heel wat bedrijfsleiders om hun vennootschap te ontbinden en te vereffenen. Zij hebben nog tot en met

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het beheren van vermogen in Nederland en België Juni 2013 Maurice de Clercq Programma 1. Inleiding 2. Nederland 3. België 4. Synthese Nederland/ België 5. Conclusie

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Vorm en vormgeving van vermogen voor (Neder)belgen anno 2012 Maurice de Clercq Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De emigratie 3. De bevrijding van de vorm na emigratie

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Wat is een "gesplitste aankoop" en "vruchtgebruik"?

Wat is een gesplitste aankoop en vruchtgebruik? Recent is al heel wat inkt gevloeid omtrent de vraag of de gesplitste aankoop in het kader van successieplanning al dan niet fiscaal misbruik is. Een andere zaak is echter de gesplitste aankoop waarbij

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

x. Registratierechten: erfpacht

x. Registratierechten: erfpacht x. Registratierechten: erfpacht FOD FINANCIEN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Advies inzake erfpacht I Behandeling van aanvragen met betrekking tot erfpachtconstructies : 1. Indien de

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

15.9 Interne meerwaarden

15.9 Interne meerwaarden 1 15.9 Interne meerwaarden 15.9.1 Definitie Interne meerwaarden zijn meerwaarden op aandelen die gerealiseerd zijn naar aanleiding van de overdracht (via verkoop of via inbreng) van privé aangehouden aandelen

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

BELASTINGVRIJE KAPITAALVERMINDERINGEN VERSUS BELASTE DIVIDENDUITKERINGEN BIJ HOLDINGS EEN VERHAAL VAN FISCAAL MISBRUIK?

BELASTINGVRIJE KAPITAALVERMINDERINGEN VERSUS BELASTE DIVIDENDUITKERINGEN BIJ HOLDINGS EEN VERHAAL VAN FISCAAL MISBRUIK? GESCHILLEN // 15.07.2014 BELASTINGVRIJE KAPITAALVERMINDERINGEN VERSUS BELASTE DIVIDENDUITKERINGEN BIJ HOLDINGS EEN VERHAAL VAN FISCAAL MISBRUIK? Auteurs: Jan Sandra, Anouck Sandra Holdings in combinatie

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Tiberghien Advocaten www.tiberghien.be Onderwerp Welke interesten en dividenden komen in aanmerking voor voordelen arrest Dijkman? Datum 3 december 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 15 september 1997

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 15 september 1997 BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 15 september 1997 Vonnisnummer : 1996-023 (volgens Jurdoc CD-rom 1977-023) Datum : 15 september 1997 Rechters : mrs. H. Warnink, J. Moltmaker en Th. Groeneveld Middel :

Nadere informatie

Belangrijk advies A-G bij Europees Hof over dividendbelasting op dividend aan moedervennootschap gevestigd op Curaçao

Belangrijk advies A-G bij Europees Hof over dividendbelasting op dividend aan moedervennootschap gevestigd op Curaçao Belangrijk advies A-G bij Europees Hof over dividendbelasting op dividend aan moedervennootschap gevestigd op Curaçao Recent heeft de advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg (HvJ)

Nadere informatie

Betaalt de bedrijfsleider belastingen op de meerwaarde bij verkoop van de aandelen van zijn onderneming?

Betaalt de bedrijfsleider belastingen op de meerwaarde bij verkoop van de aandelen van zijn onderneming? 1 Whitepaper Betaalt de bedrijfsleider belastingen op de meerwaarde bij verkoop van de aandelen van zijn onderneming? De Tijd van 8 juni 2011 kopt Fiscale chaos bij bedrijfsdeals. Met de term bedrijfsdeals

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland SynVest is als fiscale beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen

Nadere informatie

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 Hierbij vindt U een korte beschrijving van de fiscale behandeling in België van roerende inkomsten (o.a. dividenden

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.173. Personenbelasting. Meerwaarde op aandelen. Privé-vermogen. Normaal beheer van het privé-vermogen Datum 24 juli

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Belastingheffing van toepassing op dividenden uitgekeerd door SUEZ ENVIRONNEMENT

Belastingheffing van toepassing op dividenden uitgekeerd door SUEZ ENVIRONNEMENT SUEZ ENVIRONNEMENT AANDEELHOUDERSCLUB C/O SITA BELGIUM 22, RUE DE L'AVENIR 4460 GRACE-HOLLOGNE (BELGIË) FAX +32 (0)2 510 75 46 WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.FR Brussel, 7 september 2011 Belastingheffing van toepassing

Nadere informatie

Fiscale regularisatie

Fiscale regularisatie Fiscale regularisatie Nummer 10/31-01 Nog steeds gemeentebelasting bij regularisatieheffing ondanks arrest Dijkman? Fiscale actualiteit nr. 31, pag. 1-4, 09.09.2010 Volgens het Hof van Justitie schendt

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN SERVICEFLATS INVEST Naamloze vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN HET HOF (Vijfde kamer) 12 juli 2012 (*)

BESCHIKKING VAN HET HOF (Vijfde kamer) 12 juli 2012 (*) 12/11/12 BESCHIKKING VAN HET HOF (Vijfde kamer) 12 juli 2012 (*) Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van het Reglement voor procesvoering Artikel 63 VWEU Belastingwetgeving Dividenduitkering Bronheffing

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Paardenverkoop en fiscaliteit

Paardenverkoop en fiscaliteit Paardenverkoop en fiscaliteit Nogal wat paardenhouders stellen zich vragen op vlak van fiscaliteit. Vaak weten ze niet waaraan ze zich moeten houden. De fiscale administratie kan en mag steeds inlichtingen

Nadere informatie

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Op 1 maart van dit jaar heeft de Nederlandse Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in een Nederbelgische situatie.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Wetstraat BRUSSEL

Wetstraat BRUSSEL FOD FINANCIEN DIENST VOORAFGAANDE BESLISSINGEN Wetstraat 24 1000 BRUSSEL Gent, 20/11/2015 BETREFT: PREFILINGAANVRAAG U. Ref.: Nieuw dossier O. Ref.: Geachte Heer, Mevrouw, 1. Wij schrijven u aan namens

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/07/2016

Datum van inontvangstneming : 22/07/2016 Datum van inontvangstneming : 22/07/2016 Vertaling C-327/16-1 Zaak C-327/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 juni 2016 Verwijzende rechter: Conseil d État (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Het anti-belastingontwijkingspakket van de Europese Commissie bestaat uit:

Het anti-belastingontwijkingspakket van de Europese Commissie bestaat uit: De nieuwe Europese Anti-Belastingontwijking richtlijn Op 17 juni 2016 werd de nieuwe Europese richtlijn, die belastingontwijking door multinationals moet helpen bestrijden, gestemd door de Europese ministers

Nadere informatie