Instelling. Onderwerp. Datum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instelling. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing nr Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Inbreng in vennootschap. Meerwaarde op aandelen. Meerwaarde bij inbreng in vennootschap. Holdingvennootschap. Normaal beheer van privé-vermogen. Beroepsinkomen Datum 22 juni 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2011 M&D SEMINARS Eikelstraat De Pinte T F

2 Home > FISCALITEIT > INKOMSTENBELASTINGEN > Ruling > Voorafgaande beslissingen (W ) > Zoekresultaten > Voorafgaande beslissing nr dd Voorafgaande beslissing nr dd Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Inbreng in vennootschap Meerwaarde op aandelen Meerwaarde bij inbreng in vennootschap Holdingvennootschap Normaal beheer van privé-vermogen Privé-vermogen Beroepsinkomen Samenvatting De geplande inbreng door de heer X en door de heer en mevrouw Y van hun aandelen NV A in hun respectievelijk reeds bestaande holding NV B en hun nog op te richten persoonlijke holding C kan, o.m. gelet op de in de beslissing opgenomen overwegingen worden aangemerkt als een normale verrichting van beheer van privé-vermogen als bedoeld in art. 90, 1 en 9, eerste gedachtestreepje WIB 92. De aandelen behoren tot het privé-patrimonium van de aanvragers. De eventuele meerwaarden gerealiseerd n.a.v. voormelde inbreng kunnen niet gekwalificeerd worden als beroepsinkomen in de zin van art. 23, 30 en 32 WIB 92. I. Voorwerp van de aanvraag 1. De aanvraag strekt ertoe de bevestiging te verkrijgen dat: 1.1. de voorgenomen inbreng van certificaten van aandelen NV A in de familiale holdingvennootschap van de heer X (de reeds bestaande NV B) en van het echtpaar de heer Y en mevrouw Z (de nieuw op te richten holdingvennootschap "NV C") wordt gekwalificeerd als een verrichting van normaal beheer van privé-vermogen zoals bedoeld in artikel 90,1 en 90, 9 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 92) en niet leidt tot belastbare diverse inkomsten in hoofde van de aanvragers;

3 1.2. de voorgenomen inbreng niet leidt tot inkomsten die belastbaar zouden zijn als winsten en baten overeenkomstig artikel 23, 1, 1, WIB 92 (winsten) en 23, 1, 2, (baten), WIB 92 in hoofde van de aanvragers; 1.3. de voorgenomen inbreng niet leidt tot inkomsten die belastbaar zouden zijn als een bezoldiging van bedrijfsleiders overeenkomstig de artikelen 23, 1, 4, WIB 92; 30, 2, WIB 92 en 32, WIB 92 in hoofde van de aanvragers. II. Omschrijving van de verrichtingen II.A. Identiteit van aanvragers en van de betrokken partijen - omschrijving van de groepsvennootschappen en hun activiteiten 2. De heer X bezit het grootste deel van de aandelen van NV B. Hij bezit tevens de helft van de aandelen van NV A via een Nederlands Stichting Administratiekantoor. 3. De heer Y en mevrouw Z bezitten gezamenlijk eveneens 50% van de aandelen van NV A via hetzelfde Nederlands Stichting Administratiekantoor. 4. Geen van de partijen oefent een exclusieve controlebevoegdheid uit over het SAK noch over NV A. II.B. Beschrijving van de voorgenomen verrichtingen 5. De heer Y en mevrouw Z wensen hun certificaten van aandelen NV A in te brengen in een nieuw op te richten familiale holdingvennootschap C tegen uitgifte van nieuwe aandelen. 6. De heer X heeft de intentie een soortgelijke transactie uit te voeren en zijn certificaten van aandelen NV A in te brengen in NV B, die zal fungeren als zijn familiale holdingvennootschap. 7. De waardering zal, zoals voorzien in het Wetboek Vennootschappen, voorafgaandelijk door een bedrijfsrevisor worden geattesteerd. Het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden overgemaakt aan de controle Personenbelasting van de aanvragers. 8. De inbreng van de deelnemingen zal volledig worden vergoed door de uitgifte van nieuwe aandelen.

4 9. De hierna volgende engagementen worden door de aanvragers aangegaan: 9.1. gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng zullen geen kapitaalverminderingen worden doorgevoerd door de familiale holdingvennootschappen; 9.2. gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng zullen geen kapitaalverminderingen door de werkvennootschap (i.e. NV A) worden doorgevoerd, tenzij die middelen door de familiale holdingvennootschappen worden gebruikt voor bijvoorbeeld nieuwe investeringen of financiering van andere groepsvennootschappen of verbonden ondernemingen zonder dat deze geldmiddelen mogen doorstromen naar de aandeelhouders natuurlijke personen van de holdingvennootschappen; 9.3. gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng zullen de dividenduitkeringen door de werkvennootschap (i.e. NV A) niet wijzigen tegenover vroeger (d.w.z. vóór de inbreng in de holdingvennootschap). Er mogen toch hogere dividenden worden uitgekeerd indien wordt aangetoond dat de dividenduitkeringen worden gebruikt voor bijvoorbeeld nieuwe investeringen of financiering van andere groepsvennootschappen of verbonden ondernemingen. De hogere dividenduitkeringen mogen echter niet doorvloeien naar de aandeelhouders natuurlijke personen van de holdingvennootschappen. De hogere dividenden mogen ook worden gebruikt voor de betaling van de aandeelhouders die wensen uit te treden voor zover de dividenduitkeringen worden gebruikt voor de terugbetaling van een lening of de aflossing van een rekening-courant die werd aangegaan voor de uitkoop van sommige aandeelhouders. De terugbetaling van de lening of de aflossing van de rekening-courant moet echter wel over een voldoende lange periode worden gespreid (minimum 5 tot 7 jaar); 9.4. gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng zullen de door de werkmaatschappij (i.e. NV A) betaalde managementfees, bedrijfsleidersbezoldigingen, enzovoort overeenstemmen met de vroegere bedrijfsleidersbezoldigingen. De geldstroom vanuit de werkvennootschap naar de holdingvennootschappen mag hoger zijn dan de vroegere bedrijfsleidersbezoldigingen indien blijkt dat hier daadwerkelijk prestaties tegenover staan (bijvoorbeeld boekhouding, personeel,...) die vroeger op het niveau van de werkmaatschappij werden verricht en nu door de holdingvennootschappen worden uitgevoerd (eventueel met overdracht van het betrokken personeel) én marktconform worden doorgerekend; 9.5. indien gedurende de periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng van de aandelen in de holdingvennootschappen kapitaalverminderingen en/of hogere dividenduitkeringen nodig zijn voor nieuwe investeringen door de holdingvennootschappen, zullen deze kapitaalverminderingen en/of hogere dividenduitkeringen beperkt worden tot het bedrag van de 'duurste' investering die door de voormelde holdingvennootschappen zal worden gedaan. Iedere holdingvennootschap zal bijgevolg een bedrag ter beschikking krijgen dat overeenstemt met de 'duurste' investering die één van de holdingvennootschappen zal verrichten. Indien deze sommen niet (volledig) aangewend worden voor nieuwe investeringen door één van de holdingvennootschappen, dienen ze geblokkeerd te blijven bij de respectievelijke holdingvennootschap. Ze mogen in geen geval doorstromen naar de aandeelhouders natuurlijke personen; 9.6. indien één van de voormelde holdingvennootschappen niet is overgegaan tot investeringen ten belope van het totale bedrag aan kapitaalverminderingen en/of hogere dividenduitkeringen binnen de driejarige periode, dan zullen de holdingvennootschappen deze sommen niet aanwenden om een kapitaalvermindering door te voeren alvorens deze sommen - in de mate waarin ze niet zijn aangewend voor investeringen - zijn weder uitgekeerd als dividend (met roerende voorheffing) aan de aandeelhouders natuurlijke personen.

5 III. Motivatie van de aanvraag door de aanvrager Motivering van de verrichting 10. De hierna volgende motieven liggen aan de basis van de voorgenomen inbreng in de respectievelijke familiale holdingvennootschappen. 11. De aanvragers wensen hun samenwerking inzake hun activiteiten, zoals die nu verloopt binnen NV A, naar de toekomst toe verder te zetten en aldus hun 50/50 aandelenverhouding in de werkmaatschappij NV A, die reeds geruime tijd ononderbroken bestaat, te behouden. 12. Evenwel overwegen beide betrokken partijen elk nieuwe investeringsprojecten (mogelijk andere dan de huidige activiteiten) en wensen betrokkenen de mogelijkheid te hebben in te kunnen spelen op eventuele opportuniteiten en dit onafhankelijk van elkaar. 13. Voor zoveel als nodig wensen de aanvragers te onderstrepen dat zij steeds handelen (en hebben gehandeld) in het belang van de vennootschappengroep en nooit op excessieve, maar steeds, mede gelet op de omvang van de vennootschappengroep, op zeer bescheiden wijze middelen aan de vennootschappengroep hebben onttrokken. De middelen, die de vennootschappengroep voortbracht, werden telkens opnieuw geherinvesteerd in nieuwe projecten. Het vermogen van verzoekers is dan ook grotendeels vermogen dat aan het vennootschapsrisico is onderworpen. Voorliggende transactie biedt aan de aanvragers bij uitstek de mogelijkheid genoemde investeringspolitiek verder te zetten en dit, indien gewenst, onafhankelijk van elkaar en al dan niet ver van het bestaande kader en veruitwendigt bovendien de intentie van betrokkenen om blijvend samen te werken met betrekking tot de bestaande activiteiten (i.e. NV A). 14. De voorgenomen reorganisatie laat de aanvragers tevens toe een ad hoc familiale (erf)opvolging te regelen binnen het kader dat wordt geschapen door de overwogen transactie. Het uitwerken van dergelijke regeling binnen NV A (in essentie een joint venture tussen beide families) is ongebruikelijk en aartsmoeilijk. Gelet op het feit dat de aanvragers allen kinderen hebben en rekening houdend met de omvang en de complexiteit van het opgebouwde vermogen is de uitgedrukte wens tot een gedegen planning van de (erf)opvolging oprecht en legitiem. Bovendien laat een "eigen" familiale holding toe een familiale regeling uit te werken voor andere activa dan NV A. Normale verrichtingen van beheer van privévermogen 15. Het lijdt geen twijfel dat de participatie in NV A behoort tot het privé-patrimonium van de betrokkenen. De certificaten van aandelen NV A zijn reeds vele jaren in het bezit van de aanvragers. 16. De voorgenomen transactie (inbreng in de respectievelijke familiale holdingvennootschappen)

6 kadert bovendien in het normale beheer van het privé-vermogen van betrokkenen. 17. De wet verduidelijkt niet wat moet worden verstaan onder normaal beheer van privé-vermogen. Uit de voorbereidende werken blijkt dat de opgelegde norm die is van de spreekwoordelijke 'goede huisvader' Het normale beheer van een privé-vermogen wordt gedefinieerd als zijnde de "daden die een goede huisvader verricht voor het dagelijkse beheer, maar tevens met het oog op het winstgevend maken, de tegeldemaking en de wederbelegging van een vermogen" (COM. IB, nr. 90/5). 18. De administratieve commentaar verduidelijkt dat in het algemeen mag worden aangenomen dat het normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen betreft, wanneer die verrichtingen niet met speculatieve bedoeling geschieden en ze niet door herhaling de aard van een winstgevende bezigheid verkrijgen (COM. IB, nr. 90/5.2). 19. Het Hof van Cassatie stelt dat speculatie onder meer bestaat in "het kopen van goederen met het risico van verlies, maar met de verwachting winst te maken door de stijging van hun marktwaarde" (Cass 15 mei 1987, F.J.F. nr. 88/8). 20. Gelet op bovenstaande zijn de aanvragers van oordeel dat de voorgenomen verrichting wordt gekwalificeerd als een normale verrichting van beheer van een privé-vermogen in de zin van artikel 90,1 en 90,9 WIB 92, daar in casu: de voorgenomen verrichting als éénmalig kan aangemerkt worden en dus elk repetitief karakter terzake ontbreekt in hoofde van de aanvragers; de voorgenomen verrichting niet als speculatief kan worden aangemerkt; betrokkenen worden exclusief in papier (aandelen) vergoed; de aandelen van NV A reeds geruime tijd in het bezit zijn van de betrokkenen en zij dus niet verworven zijn met het oog op een snelle overdracht. 21. Tenslotte heeft het feit dat de twee aandeelhouders, de heer Y en mevrouw Z enerzijds en de heer X anderzijds, op voet van gelijkheid aandeelhouder zijn van NV A en dat ten gevolge van de voorgenomen verrichting de respectievelijke familiale familievennootschappen eveneens beide 50% van de aandelen zullen in handen hebben, volgens de aanvragers niet tot gevolg dat de voorgenomen verrichting dient te worden gekwalificeerd als een verrichting die de grenzen van het normaal beheer van een privé-vermogen overschrijdt (Bergen, 15 april 2009). Geen belastbaarheid als beroepsinkomsten

7 22. Artikel 23, 1, WIB 92 bepaalt dat beroepsinkomsten die inkomsten zijn die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit werkzaamheden van alle aard, daaronder begrepen o.a. winsten, baten en bezoldigingen. Winsten en baten 23. Belastbaarheid van winsten en baten als beroepsinkomsten impliceert dat er een beroepswerkzaamheid bestaat, zijnde een geheel van verrichtingen die voldoende talrijk zijn en met elkaar verbonden zijn om een voortdurende en gewone bedrijvigheid op te leveren. 24. Gelet op bovenstaande zijn de aanvragers van oordeel dat de voorgenomen verrichting niet kan leiden tot inkomsten die belastbaar zouden zijn als winsten en baten in hoofde de aanvragers, aangezien in casu de voorgenomen verrichting een alleenstaande verrichting betreft en de aanvragers niet op regelmatige basis aandelen verhandelen. Bezoldigingen 25. Bezoldigingen omvatten ingevolge artikel 30 WIB 92 o.a. bezoldigingen van bedrijfsleiders. Ingevolge artikel 32 WIB 92 kunnen bezoldigingen van bedrijfsleiders worden aangemerkt in ruime zin als de vergoedingen (in welke vorm ook) die bedrijfsleiders ontvangen als tegenprestatie voor de door hun geleverde/verstrekte diensten in hun hoedanigheid als bedrijfsleider. 26. Gelet op bovenstaande zijn de aanvragers van oordeel dat de voorgenomen verrichting niet kan leiden tot inkomsten die belastbaar zouden zijn als bezoldiging van bedrijfsleiders in hoofde van hen, aangezien in casu de voorgenomen verrichting een alleenstaande verrichting betreft en op geen enkele wijze een tegenprestatie betreft voor diensten die zij in hun hoedanigheid van bedrijfsleider aan de respectievelijke vennootschappen zouden hebben verstrekt. IV. Beslissing 27. De geplande inbreng van de certificaten van aandelen NV A door de heer X in NV B en door het echtpaar de heer Y en mevrouw Z in de nieuw op te richten holdingvennootschap C vormt een overdracht onder bezwarende titel als bedoeld in artikel 90, 9, eerste gedachtestreepje, WIB De certificaten van de betrokken vennootschap behoren tot het privévermogen van de aanvragers.

8 29. De geplande inbreng van de certificaten kan, onder meer gelet op de hierna vermelde overwegingen, beschouwd worden als een normale verrichting van beheer van privévermogen: zowel de heer X, als de heer Y en mevrouw Z zijn sedert jaren in het bezit van de aandelen en/of certificaten van aandelen NV A; door de voorliggende verrichting worden de aandelen van de vennootschappen gecentraliseerd onder de reeds bestaande holdingvennootschap NV B voor wat betreft de heer X en onder de nog op te richten holdingvennootschap C voor wat betreft het echtpaar de heer Y en mevrouw Z met als doel beide aanvragers de mogelijkheid te bieden nieuwe investeringsprojecten op te starten (mogelijk andere dan de huidige activiteiten) en om in te kunnen spelen op eventuele opportuniteiten en dit onafhankelijk van elkaar. De voorgenomen reorganisatie laat de aanvragers tevens toe een ad hoc familiale (erf)opvolging te regelen binnen het kader dat wordt geschapen door de geplande transactie; het betreft geen complexe verrichting noch spitsvondig feitencomplex; door de aanvrager worden engagementen aangegaan (zie randnummer 9); voor de waardering van de aandelen zal een beroep worden gedaan op een onafhankelijk revisor. Het waarderingsverslag zal onmiddellijk na de verrichting, aan de lokale controle van de aanvragers bezorgd worden. 42. De meerwaarde die bij de inbreng van de certificaten van aandelen NV A wordt gerealiseerd is, gelet op de bezitsduur van de aandelen NV A, de afwezigheid van financieringen en hoge risico's, niet het gevolg van speculatie als bedoeld in artikel 90, 1, WIB De eventuele meerwaarde die door de aanvragers wordt gerealiseerd bij de inbreng van de certificaten van aandelen NV A kan niet worden gekwalificeerd als winsten of baten overeenkomstig artikel 23, 1, 1 en 2, WIB De eventuele meerwaarde die door de aanvragers wordt gerealiseerd bij de inbreng van de certificaten van aandelen NV A kan niet worden gekwalificeerd als een bezoldiging overeenkomstig de artikelen 23, 1, 4 ; 30, 2 en 32 WIB 92. Gelet op wat voorafgaat beslist het College van de DVB dat: 45. de inbreng van de voormelde certificaten van aandelen door de heer X in NV B en door het echtpaar, de heer Y en mevrouw Z, in de nieuw op te richten holdingvennootschap C beschouwd kan worden als een normale verrichting van beheer van privé-vermogen, zodat de meerwaarden niet zullen worden belast op grond van artikel 90, 9, eerste gedachtestreepje, WIB 92;

9 46. de in het vooruitzicht gestelde verrichting geen speculatieve verrichting uitmaakt als bedoeld in artikel 90, 1, WIB 92; 47. de eventuele meerwaarde die door de aanvragers wordt gerealiseerd bij de inbreng van voormelde certificaten van aandelen niet kan worden gekwalificeerd als winsten of baten overeenkomstig artikel 23, 1, 1 en 2, WIB 92; 48. de eventuele meerwaarde die door de aanvragers wordt gerealiseerd bij de inbreng van voormelde certificaten van aandelen NV A niet kan worden gekwalificeerd als een bezoldiging overeenkomstig de artikelen 23, 1, 4 ; 30, 2 en 32 WIB De beslissing is slechts geldig voor zover het verslag van de bedrijfsrevisor dat de waarde van de voormelde certificaten van aandelen op het ogenblik van de overdracht aan NV A en aan de nieuw op te richten persoonlijke holding C weergeeft, zal worden overgemaakt aan de bevoegde controle van de aanvragers.

15.9 Interne meerwaarden

15.9 Interne meerwaarden 1 15.9 Interne meerwaarden 15.9.1 Definitie Interne meerwaarden zijn meerwaarden op aandelen die gerealiseerd zijn naar aanleiding van de overdracht (via verkoop of via inbreng) van privé aangehouden aandelen

Nadere informatie

Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast

Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast wet van 11 december 2008 die verscheen in het BS van 12 januari Meer dan één bedrijfsleider heeft zijn slaap al gelaten voor gerealiseerde interne

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 INFORMATIEDOCUMENT OPENBARE AANBIEDING VAN AANDELEN voor een maximum bedrag

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Almancora Met medewerking van Securities Aandachtspunt Dit prospectus werd aan geen enkele autoriteit buiten België

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit.

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit. Nieuwsbrief DECEMBER 2005 Beste lezer, Hoe anticiperen op de notionele intrestaftrek? Interne meerwaarden op aandelen: rulingcommissie biedt uitweg Programmawet 2006: belasting op beleggingsfondsen Weer

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Betaalt de bedrijfsleider belastingen op de meerwaarde bij verkoop van de aandelen van zijn onderneming?

Betaalt de bedrijfsleider belastingen op de meerwaarde bij verkoop van de aandelen van zijn onderneming? 1 Whitepaper Betaalt de bedrijfsleider belastingen op de meerwaarde bij verkoop van de aandelen van zijn onderneming? De Tijd van 8 juni 2011 kopt Fiscale chaos bij bedrijfsdeals. Met de term bedrijfsdeals

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsbemiddeling Datum 17 januari 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning

De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning Faculteit Rechtsgeleerdheid Vakgroep Burgerlijk Recht Voorzitter: Prof. Dr. Hubert BOCKEN De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning door Liene VAN DEN BOSCH Promotor: Prof. Dr. Jan BAEL

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Verrichtingsnota betreffende het

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Samenvatting Deze informatiebrochure wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders n.a.v. de oproeping van de buitengewone algemene

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Commissie voor Boekhoudkundige Normen Onderwerp Nummer 3/3. Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen van tijdelijke handelsvennootschappen Datum Januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie