Instelling. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instelling. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing nr Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Inbreng in vennootschap. Meerwaarde op aandelen. Meerwaarde bij inbreng in vennootschap. Holdingvennootschap. Normaal beheer van privé-vermogen. Beroepsinkomen Datum 22 juni 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2011 M&D SEMINARS Eikelstraat De Pinte T F

2 Home > FISCALITEIT > INKOMSTENBELASTINGEN > Ruling > Voorafgaande beslissingen (W ) > Zoekresultaten > Voorafgaande beslissing nr dd Voorafgaande beslissing nr dd Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Inbreng in vennootschap Meerwaarde op aandelen Meerwaarde bij inbreng in vennootschap Holdingvennootschap Normaal beheer van privé-vermogen Privé-vermogen Beroepsinkomen Samenvatting De geplande inbreng door de heer X en door de heer en mevrouw Y van hun aandelen NV A in hun respectievelijk reeds bestaande holding NV B en hun nog op te richten persoonlijke holding C kan, o.m. gelet op de in de beslissing opgenomen overwegingen worden aangemerkt als een normale verrichting van beheer van privé-vermogen als bedoeld in art. 90, 1 en 9, eerste gedachtestreepje WIB 92. De aandelen behoren tot het privé-patrimonium van de aanvragers. De eventuele meerwaarden gerealiseerd n.a.v. voormelde inbreng kunnen niet gekwalificeerd worden als beroepsinkomen in de zin van art. 23, 30 en 32 WIB 92. I. Voorwerp van de aanvraag 1. De aanvraag strekt ertoe de bevestiging te verkrijgen dat: 1.1. de voorgenomen inbreng van certificaten van aandelen NV A in de familiale holdingvennootschap van de heer X (de reeds bestaande NV B) en van het echtpaar de heer Y en mevrouw Z (de nieuw op te richten holdingvennootschap "NV C") wordt gekwalificeerd als een verrichting van normaal beheer van privé-vermogen zoals bedoeld in artikel 90,1 en 90, 9 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 92) en niet leidt tot belastbare diverse inkomsten in hoofde van de aanvragers;

3 1.2. de voorgenomen inbreng niet leidt tot inkomsten die belastbaar zouden zijn als winsten en baten overeenkomstig artikel 23, 1, 1, WIB 92 (winsten) en 23, 1, 2, (baten), WIB 92 in hoofde van de aanvragers; 1.3. de voorgenomen inbreng niet leidt tot inkomsten die belastbaar zouden zijn als een bezoldiging van bedrijfsleiders overeenkomstig de artikelen 23, 1, 4, WIB 92; 30, 2, WIB 92 en 32, WIB 92 in hoofde van de aanvragers. II. Omschrijving van de verrichtingen II.A. Identiteit van aanvragers en van de betrokken partijen - omschrijving van de groepsvennootschappen en hun activiteiten 2. De heer X bezit het grootste deel van de aandelen van NV B. Hij bezit tevens de helft van de aandelen van NV A via een Nederlands Stichting Administratiekantoor. 3. De heer Y en mevrouw Z bezitten gezamenlijk eveneens 50% van de aandelen van NV A via hetzelfde Nederlands Stichting Administratiekantoor. 4. Geen van de partijen oefent een exclusieve controlebevoegdheid uit over het SAK noch over NV A. II.B. Beschrijving van de voorgenomen verrichtingen 5. De heer Y en mevrouw Z wensen hun certificaten van aandelen NV A in te brengen in een nieuw op te richten familiale holdingvennootschap C tegen uitgifte van nieuwe aandelen. 6. De heer X heeft de intentie een soortgelijke transactie uit te voeren en zijn certificaten van aandelen NV A in te brengen in NV B, die zal fungeren als zijn familiale holdingvennootschap. 7. De waardering zal, zoals voorzien in het Wetboek Vennootschappen, voorafgaandelijk door een bedrijfsrevisor worden geattesteerd. Het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden overgemaakt aan de controle Personenbelasting van de aanvragers. 8. De inbreng van de deelnemingen zal volledig worden vergoed door de uitgifte van nieuwe aandelen.

4 9. De hierna volgende engagementen worden door de aanvragers aangegaan: 9.1. gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng zullen geen kapitaalverminderingen worden doorgevoerd door de familiale holdingvennootschappen; 9.2. gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng zullen geen kapitaalverminderingen door de werkvennootschap (i.e. NV A) worden doorgevoerd, tenzij die middelen door de familiale holdingvennootschappen worden gebruikt voor bijvoorbeeld nieuwe investeringen of financiering van andere groepsvennootschappen of verbonden ondernemingen zonder dat deze geldmiddelen mogen doorstromen naar de aandeelhouders natuurlijke personen van de holdingvennootschappen; 9.3. gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng zullen de dividenduitkeringen door de werkvennootschap (i.e. NV A) niet wijzigen tegenover vroeger (d.w.z. vóór de inbreng in de holdingvennootschap). Er mogen toch hogere dividenden worden uitgekeerd indien wordt aangetoond dat de dividenduitkeringen worden gebruikt voor bijvoorbeeld nieuwe investeringen of financiering van andere groepsvennootschappen of verbonden ondernemingen. De hogere dividenduitkeringen mogen echter niet doorvloeien naar de aandeelhouders natuurlijke personen van de holdingvennootschappen. De hogere dividenden mogen ook worden gebruikt voor de betaling van de aandeelhouders die wensen uit te treden voor zover de dividenduitkeringen worden gebruikt voor de terugbetaling van een lening of de aflossing van een rekening-courant die werd aangegaan voor de uitkoop van sommige aandeelhouders. De terugbetaling van de lening of de aflossing van de rekening-courant moet echter wel over een voldoende lange periode worden gespreid (minimum 5 tot 7 jaar); 9.4. gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng zullen de door de werkmaatschappij (i.e. NV A) betaalde managementfees, bedrijfsleidersbezoldigingen, enzovoort overeenstemmen met de vroegere bedrijfsleidersbezoldigingen. De geldstroom vanuit de werkvennootschap naar de holdingvennootschappen mag hoger zijn dan de vroegere bedrijfsleidersbezoldigingen indien blijkt dat hier daadwerkelijk prestaties tegenover staan (bijvoorbeeld boekhouding, personeel,...) die vroeger op het niveau van de werkmaatschappij werden verricht en nu door de holdingvennootschappen worden uitgevoerd (eventueel met overdracht van het betrokken personeel) én marktconform worden doorgerekend; 9.5. indien gedurende de periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng van de aandelen in de holdingvennootschappen kapitaalverminderingen en/of hogere dividenduitkeringen nodig zijn voor nieuwe investeringen door de holdingvennootschappen, zullen deze kapitaalverminderingen en/of hogere dividenduitkeringen beperkt worden tot het bedrag van de 'duurste' investering die door de voormelde holdingvennootschappen zal worden gedaan. Iedere holdingvennootschap zal bijgevolg een bedrag ter beschikking krijgen dat overeenstemt met de 'duurste' investering die één van de holdingvennootschappen zal verrichten. Indien deze sommen niet (volledig) aangewend worden voor nieuwe investeringen door één van de holdingvennootschappen, dienen ze geblokkeerd te blijven bij de respectievelijke holdingvennootschap. Ze mogen in geen geval doorstromen naar de aandeelhouders natuurlijke personen; 9.6. indien één van de voormelde holdingvennootschappen niet is overgegaan tot investeringen ten belope van het totale bedrag aan kapitaalverminderingen en/of hogere dividenduitkeringen binnen de driejarige periode, dan zullen de holdingvennootschappen deze sommen niet aanwenden om een kapitaalvermindering door te voeren alvorens deze sommen - in de mate waarin ze niet zijn aangewend voor investeringen - zijn weder uitgekeerd als dividend (met roerende voorheffing) aan de aandeelhouders natuurlijke personen.

5 III. Motivatie van de aanvraag door de aanvrager Motivering van de verrichting 10. De hierna volgende motieven liggen aan de basis van de voorgenomen inbreng in de respectievelijke familiale holdingvennootschappen. 11. De aanvragers wensen hun samenwerking inzake hun activiteiten, zoals die nu verloopt binnen NV A, naar de toekomst toe verder te zetten en aldus hun 50/50 aandelenverhouding in de werkmaatschappij NV A, die reeds geruime tijd ononderbroken bestaat, te behouden. 12. Evenwel overwegen beide betrokken partijen elk nieuwe investeringsprojecten (mogelijk andere dan de huidige activiteiten) en wensen betrokkenen de mogelijkheid te hebben in te kunnen spelen op eventuele opportuniteiten en dit onafhankelijk van elkaar. 13. Voor zoveel als nodig wensen de aanvragers te onderstrepen dat zij steeds handelen (en hebben gehandeld) in het belang van de vennootschappengroep en nooit op excessieve, maar steeds, mede gelet op de omvang van de vennootschappengroep, op zeer bescheiden wijze middelen aan de vennootschappengroep hebben onttrokken. De middelen, die de vennootschappengroep voortbracht, werden telkens opnieuw geherinvesteerd in nieuwe projecten. Het vermogen van verzoekers is dan ook grotendeels vermogen dat aan het vennootschapsrisico is onderworpen. Voorliggende transactie biedt aan de aanvragers bij uitstek de mogelijkheid genoemde investeringspolitiek verder te zetten en dit, indien gewenst, onafhankelijk van elkaar en al dan niet ver van het bestaande kader en veruitwendigt bovendien de intentie van betrokkenen om blijvend samen te werken met betrekking tot de bestaande activiteiten (i.e. NV A). 14. De voorgenomen reorganisatie laat de aanvragers tevens toe een ad hoc familiale (erf)opvolging te regelen binnen het kader dat wordt geschapen door de overwogen transactie. Het uitwerken van dergelijke regeling binnen NV A (in essentie een joint venture tussen beide families) is ongebruikelijk en aartsmoeilijk. Gelet op het feit dat de aanvragers allen kinderen hebben en rekening houdend met de omvang en de complexiteit van het opgebouwde vermogen is de uitgedrukte wens tot een gedegen planning van de (erf)opvolging oprecht en legitiem. Bovendien laat een "eigen" familiale holding toe een familiale regeling uit te werken voor andere activa dan NV A. Normale verrichtingen van beheer van privévermogen 15. Het lijdt geen twijfel dat de participatie in NV A behoort tot het privé-patrimonium van de betrokkenen. De certificaten van aandelen NV A zijn reeds vele jaren in het bezit van de aanvragers. 16. De voorgenomen transactie (inbreng in de respectievelijke familiale holdingvennootschappen)

6 kadert bovendien in het normale beheer van het privé-vermogen van betrokkenen. 17. De wet verduidelijkt niet wat moet worden verstaan onder normaal beheer van privé-vermogen. Uit de voorbereidende werken blijkt dat de opgelegde norm die is van de spreekwoordelijke 'goede huisvader' Het normale beheer van een privé-vermogen wordt gedefinieerd als zijnde de "daden die een goede huisvader verricht voor het dagelijkse beheer, maar tevens met het oog op het winstgevend maken, de tegeldemaking en de wederbelegging van een vermogen" (COM. IB, nr. 90/5). 18. De administratieve commentaar verduidelijkt dat in het algemeen mag worden aangenomen dat het normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen betreft, wanneer die verrichtingen niet met speculatieve bedoeling geschieden en ze niet door herhaling de aard van een winstgevende bezigheid verkrijgen (COM. IB, nr. 90/5.2). 19. Het Hof van Cassatie stelt dat speculatie onder meer bestaat in "het kopen van goederen met het risico van verlies, maar met de verwachting winst te maken door de stijging van hun marktwaarde" (Cass 15 mei 1987, F.J.F. nr. 88/8). 20. Gelet op bovenstaande zijn de aanvragers van oordeel dat de voorgenomen verrichting wordt gekwalificeerd als een normale verrichting van beheer van een privé-vermogen in de zin van artikel 90,1 en 90,9 WIB 92, daar in casu: de voorgenomen verrichting als éénmalig kan aangemerkt worden en dus elk repetitief karakter terzake ontbreekt in hoofde van de aanvragers; de voorgenomen verrichting niet als speculatief kan worden aangemerkt; betrokkenen worden exclusief in papier (aandelen) vergoed; de aandelen van NV A reeds geruime tijd in het bezit zijn van de betrokkenen en zij dus niet verworven zijn met het oog op een snelle overdracht. 21. Tenslotte heeft het feit dat de twee aandeelhouders, de heer Y en mevrouw Z enerzijds en de heer X anderzijds, op voet van gelijkheid aandeelhouder zijn van NV A en dat ten gevolge van de voorgenomen verrichting de respectievelijke familiale familievennootschappen eveneens beide 50% van de aandelen zullen in handen hebben, volgens de aanvragers niet tot gevolg dat de voorgenomen verrichting dient te worden gekwalificeerd als een verrichting die de grenzen van het normaal beheer van een privé-vermogen overschrijdt (Bergen, 15 april 2009). Geen belastbaarheid als beroepsinkomsten

7 22. Artikel 23, 1, WIB 92 bepaalt dat beroepsinkomsten die inkomsten zijn die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit werkzaamheden van alle aard, daaronder begrepen o.a. winsten, baten en bezoldigingen. Winsten en baten 23. Belastbaarheid van winsten en baten als beroepsinkomsten impliceert dat er een beroepswerkzaamheid bestaat, zijnde een geheel van verrichtingen die voldoende talrijk zijn en met elkaar verbonden zijn om een voortdurende en gewone bedrijvigheid op te leveren. 24. Gelet op bovenstaande zijn de aanvragers van oordeel dat de voorgenomen verrichting niet kan leiden tot inkomsten die belastbaar zouden zijn als winsten en baten in hoofde de aanvragers, aangezien in casu de voorgenomen verrichting een alleenstaande verrichting betreft en de aanvragers niet op regelmatige basis aandelen verhandelen. Bezoldigingen 25. Bezoldigingen omvatten ingevolge artikel 30 WIB 92 o.a. bezoldigingen van bedrijfsleiders. Ingevolge artikel 32 WIB 92 kunnen bezoldigingen van bedrijfsleiders worden aangemerkt in ruime zin als de vergoedingen (in welke vorm ook) die bedrijfsleiders ontvangen als tegenprestatie voor de door hun geleverde/verstrekte diensten in hun hoedanigheid als bedrijfsleider. 26. Gelet op bovenstaande zijn de aanvragers van oordeel dat de voorgenomen verrichting niet kan leiden tot inkomsten die belastbaar zouden zijn als bezoldiging van bedrijfsleiders in hoofde van hen, aangezien in casu de voorgenomen verrichting een alleenstaande verrichting betreft en op geen enkele wijze een tegenprestatie betreft voor diensten die zij in hun hoedanigheid van bedrijfsleider aan de respectievelijke vennootschappen zouden hebben verstrekt. IV. Beslissing 27. De geplande inbreng van de certificaten van aandelen NV A door de heer X in NV B en door het echtpaar de heer Y en mevrouw Z in de nieuw op te richten holdingvennootschap C vormt een overdracht onder bezwarende titel als bedoeld in artikel 90, 9, eerste gedachtestreepje, WIB De certificaten van de betrokken vennootschap behoren tot het privévermogen van de aanvragers.

8 29. De geplande inbreng van de certificaten kan, onder meer gelet op de hierna vermelde overwegingen, beschouwd worden als een normale verrichting van beheer van privévermogen: zowel de heer X, als de heer Y en mevrouw Z zijn sedert jaren in het bezit van de aandelen en/of certificaten van aandelen NV A; door de voorliggende verrichting worden de aandelen van de vennootschappen gecentraliseerd onder de reeds bestaande holdingvennootschap NV B voor wat betreft de heer X en onder de nog op te richten holdingvennootschap C voor wat betreft het echtpaar de heer Y en mevrouw Z met als doel beide aanvragers de mogelijkheid te bieden nieuwe investeringsprojecten op te starten (mogelijk andere dan de huidige activiteiten) en om in te kunnen spelen op eventuele opportuniteiten en dit onafhankelijk van elkaar. De voorgenomen reorganisatie laat de aanvragers tevens toe een ad hoc familiale (erf)opvolging te regelen binnen het kader dat wordt geschapen door de geplande transactie; het betreft geen complexe verrichting noch spitsvondig feitencomplex; door de aanvrager worden engagementen aangegaan (zie randnummer 9); voor de waardering van de aandelen zal een beroep worden gedaan op een onafhankelijk revisor. Het waarderingsverslag zal onmiddellijk na de verrichting, aan de lokale controle van de aanvragers bezorgd worden. 42. De meerwaarde die bij de inbreng van de certificaten van aandelen NV A wordt gerealiseerd is, gelet op de bezitsduur van de aandelen NV A, de afwezigheid van financieringen en hoge risico's, niet het gevolg van speculatie als bedoeld in artikel 90, 1, WIB De eventuele meerwaarde die door de aanvragers wordt gerealiseerd bij de inbreng van de certificaten van aandelen NV A kan niet worden gekwalificeerd als winsten of baten overeenkomstig artikel 23, 1, 1 en 2, WIB De eventuele meerwaarde die door de aanvragers wordt gerealiseerd bij de inbreng van de certificaten van aandelen NV A kan niet worden gekwalificeerd als een bezoldiging overeenkomstig de artikelen 23, 1, 4 ; 30, 2 en 32 WIB 92. Gelet op wat voorafgaat beslist het College van de DVB dat: 45. de inbreng van de voormelde certificaten van aandelen door de heer X in NV B en door het echtpaar, de heer Y en mevrouw Z, in de nieuw op te richten holdingvennootschap C beschouwd kan worden als een normale verrichting van beheer van privé-vermogen, zodat de meerwaarden niet zullen worden belast op grond van artikel 90, 9, eerste gedachtestreepje, WIB 92;

9 46. de in het vooruitzicht gestelde verrichting geen speculatieve verrichting uitmaakt als bedoeld in artikel 90, 1, WIB 92; 47. de eventuele meerwaarde die door de aanvragers wordt gerealiseerd bij de inbreng van voormelde certificaten van aandelen niet kan worden gekwalificeerd als winsten of baten overeenkomstig artikel 23, 1, 1 en 2, WIB 92; 48. de eventuele meerwaarde die door de aanvragers wordt gerealiseerd bij de inbreng van voormelde certificaten van aandelen NV A niet kan worden gekwalificeerd als een bezoldiging overeenkomstig de artikelen 23, 1, 4 ; 30, 2 en 32 WIB De beslissing is slechts geldig voor zover het verslag van de bedrijfsrevisor dat de waarde van de voormelde certificaten van aandelen op het ogenblik van de overdracht aan NV A en aan de nieuw op te richten persoonlijke holding C weergeeft, zal worden overgemaakt aan de bevoegde controle van de aanvragers.

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.173. Personenbelasting. Meerwaarde op aandelen. Privé-vermogen. Normaal beheer van het privé-vermogen Datum 24 juli

Nadere informatie

Verkoop van een meerderheidsbelang aan een derde(vennootschap)

Verkoop van een meerderheidsbelang aan een derde(vennootschap) FOD FJNANC/EN Dienst vdorafgaande beslissingen in ffscale zaken I. INLEIDING 1. Er is op dit moment zowel binnen de rechtsleer als binnen de rechtspraak veel discussie omtrent de toepassing van artikel

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

15.9 Interne meerwaarden

15.9 Interne meerwaarden 1 15.9 Interne meerwaarden 15.9.1 Definitie Interne meerwaarden zijn meerwaarden op aandelen die gerealiseerd zijn naar aanleiding van de overdracht (via verkoop of via inbreng) van privé aangehouden aandelen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 2013.541. Vennootschapsbelasting. Belastingneutrale partiële splitsing. Zakelijke overwegingen. Belastingfraude

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

IV.Oprichting van een holding: ruling

IV.Oprichting van een holding: ruling IV.Oprichting van een holding: ruling -ff.a..... '.,""ç,... 1',' d Fiscaal elegant geld uit een vennootschap halen: "DE HOLDING" 15 december 2009 BEORIJF"SAEvtsOREN De heer en mevrouw X De heer en mevrouw

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Faillissement. Afsluiting. Geldsommen ontdekt na afsluiting. Deposito- en Consignatiekas. Vordering tot vrijgave door schuldeiser. Te richten tegen vereffenaars

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Wettelijk stelsel. Ontbinding. Vereffening. Vergoeding door het gemeenschappelijk vermogen Datum 21 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Onderwerp. Copyright and disclaimer

Onderwerp. Copyright and disclaimer Onderwerp Ontvangen reacties op ontwerp-advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast

Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast wet van 11 december 2008 die verscheen in het BS van 12 januari Meer dan één bedrijfsleider heeft zijn slaap al gelaten voor gerealiseerde interne

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Hoeveel registratierechten bent u verschuldigd bij de toebedeling van onroerende goederen n.a.v. de vereffening van uw vennootschap?

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Gent Onderwerp Echtscheiding. Kortgeding. Verblijfregeling kinderen. Temporele bevoegdheid Datum 10 maart 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Hoe kan ik mijn positie als investeerder versterken? Datum 8 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Curator. Vorderingsrecht. Vennootschap onder firma. Uittredende vennoten. Gedifferentieerde gehoudenheid Datum 7 november 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijskracht onderhandse akte. Conventionele borgtocht. Vertegenwoordiging vennootschap. Bevoegdheden en vertegenwoordiging Datum 29 september 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Benelux Merkenwet. Benelux-Verdrag intellectuele eigendom. Verval. Teken. Gebruik. Bescherming. Mogelijkheid Datum 15 september 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO-News www.bdo.be Onderwerp Btw-aftrek bedrijfswagens: eindelijk duidelijkheid Datum 19 december 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Nieuwsbrief Argus Advocaten www.argusadvocaten.be Onderwerp Fiscaal aftrekverbod voor kosten m.b.t. onroerende goederen die geen verband houden met het doel en/of de activiteit van de vennootschap,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling The Bright Side Newsletter n 23 Bright Advocaten www.b-right.be Onderwerp Verbod op verkoop met verlies in strijd met het Europees recht Datum 22 april 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs van verbintenissen. Gegrond op de bedoeling van de partijen Datum 22 april 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp

Instelling. Onderwerp Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schuldvergelijking. Mogelijkheid Datum 15 mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Uitvoeringsbesluit bij Vlaamse Codex Fiscaliteit afgestemd op overname registratie- en successierechten Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten MEERWAARDE OP AANDELEN Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten Fiscaal regime Capita Selecta Roerende voorheffing Toekomstige meerwaarde op aandelen Liquidatieboni Overdracht van aandelen Familiaal

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Burenhinder. Herstel. Rechtsvordering. Algemene verjaringstermijnen. Termijn buitencontractuele aansprakelijkheid Datum 20 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp De invoering van het begrip ernstige fiscale fraude naar een strengere aanpak van de fiscale fraude! Datum 6 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsflash Laga www.laga.be Onderwerp Toepassing van financiële consumentenbescherming op beleggingsvastgoed? Datum 8 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verlies maatschappelijk kapitaal N.V. Opdrachten openbaar ministerie Datum 17 oktober 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013). Roerende voorheffing.vrijstelling van de RV. Vrijstellingsvoorwaarde. Dividend.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Artikel 40. Verkoop met verlies. Verkoopprijs Datum 13 januari

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Misdrijf. Toerekenbaarheid. Rechtspersonen. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Datum 20 december 2005 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. 16/2006. Levensverzekeringen - Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Datum 31 juli 2006 Copyright and

Nadere informatie

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005 KBC-seminarie Gent 14 november 2005 Programma Verwelkoming Jacque De Bruycker, regiodirecteur Gent Beleggen in vennootschap of privé? Arthur De Wachter, senior fiscaal adviseur KBC Notionele interestaftrek

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Publius Express www.publius.be Onderwerp Bezwaarindienende derden hebben het recht om gehoord worden bij een stedenbouwkundig administratief beroep Datum 10 november 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schenkingen. Doorslaggevende beweegreden. Onvrijwillige verkeerde voorstelling van de werkelijkheid. Dwaling. Grond tot nietigheid Datum 14 januari 2013 Copyright

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Wetstraat BRUSSEL

Wetstraat BRUSSEL FOD FINANCIEN DIENST VOORAFGAANDE BESLISSINGEN Wetstraat 24 1000 BRUSSEL Gent, 20/11/2015 BETREFT: PREFILINGAANVRAAG U. Ref.: Nieuw dossier O. Ref.: Geachte Heer, Mevrouw, 1. Wij schrijven u aan namens

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Hou voortaan de aandelen in de portefeuille van uw vennootschap minstens één jaar in bezit Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Bijzondere compenserende bijdrage voor het Sluitingsfonds: uitvoeringsbesluit gepubliceerd Datum 21 maart 2014 Copyright and

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Huur. Bestemming tot handelsactiviteit. Plaatsing lichtreclame Datum 8 november 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 2013.078. Vennootschapsbelasting. Belastingneutrale partiële splitsing. Zakelijke overwegingen. Belastingfraude

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in volledig akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen. Hoofdelijke gehoudenheid tot teruggave en schadevergoeding. Ontslag van rechtsvervolging wegens verjaring Datum 27

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Bijzondere verjaringstermijnen. Vijfjarige verjaring. Geregeld betaalbare schulden. Verstrekken van mobiele telefonie Datum 25 januari 2010 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Gelijktijdige strafbaarstelling van rechtspersoon en natuurlijke persoon. Voorwaarde. Vaststelling van fout Datum 23 september 2008 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Handelshuur. Huur kleinhandel binnen een grootwarenhuis. Toepassing handelshuurwetgeving Datum 20 maart 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian regulatory www.lydian.be Onderwerp Grondwettelijk Hof ziet geen discriminatie in beperken tussenkomst bij opmaak schattingsverslagen voor lokale besturen tot erkende landmeter-experten.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Onderwerp Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 Afdeling 3. Belastingvermindering voor de eigen woning Datum 24 oktober 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Loyens & Loeff Employment, Compensation & Benefits and Pensions www.loyensloeff.com Onderwerp De wetten op de indexsprong en de loonnorm zijn gepubliceerd. Waarover gaan zij nu concreet? Datum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Instelling. Peeters Advocaten-Avocats. Onderwerp. Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum. 24 oktober 2016

Instelling. Peeters Advocaten-Avocats. Onderwerp. Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum. 24 oktober 2016 Instelling Peeters Advocaten-Avocats Onderwerp Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum 24 oktober 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp De leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voor SWT vanaf 1 januari 2015 Datum 16 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp SWT (het vroegere brugpensioen), Canada Dry en Tijdskrediet: verhoogde werkgeversbijdragen, ook voor het verleden! Datum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Laurius Advocaten Fiscale Nieuwsbrief www.laurius.be Onderwerp Verlaging tarieven schenkbelasting onroerende goederen Datum Juli 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie