Scriptie-onderwerpen afdeling Belastingrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scriptie-onderwerpen afdeling Belastingrecht"

Transcriptie

1 Scriptie-onderwerpen afdeling Belastingrecht Overzicht inhoud: 1. Algemeen/Theorie/Beginselen 2. Dividendbelasting 3. Formeel 4. Geschiedenis van het belastingrecht 5. Inkomstenbelasting 6. Internationaal belastingrecht 7. Internationaal belastingrecht/ Internationaal publieksrecht 8. Invordering en aansprakelijkheid 9. Loonbelasting 10. Omzetbelasting 11. Overdrachtsbelasting 12. Successierecht 13. Vennootschapsbelasting 14. Openbare Financiën 15. Onderwerpen die verband houden met onderzoek waarbij docenten van de afdeling betrokken zijn

2 1 Algemeen/Theorie/Beginselen - Samenloop van art. 16, eerste lid, AWR en het zwijgrecht bij vergrijpboeten - Praktische aspecten van de regeling van de relatieve competentie van de belastingrechter - AWR en Meststoffenwet: een analyse - Het boetebeleid van het Bureau Heffingen t.a.v. heffingen o.g.v. de Meststoffenwet en de Dierengezondheids- en welzijnswet - Het (informele) verschoningsrecht van belastingadviseurs - Rechtsbescherming bij schending van het gelijkheidsbeginsel (art. 26 IVBPR) - Schending van Europese verdragsvrijheden en formele rechtskracht - Heffingen lagere overheden en non-discriminatie - Doorwerking van gemeenschapsrechtelijk privaatrecht (burgerlijk recht en handelsrecht) in het belastingrecht. - Rechtsbescherming van de belastingplichtige - Invloed van belastingheffing op maatschappelijke ontwikkelingen - De rechtskracht van interpretatieve resoluties afkomstig van de Staatssecretaris van Financien - Wetsvoorstellen en hun ontwikkeling: over de complexiteit van belastingwetgeving als een gevolg van interventies van de Staten-Generaal ( naar analogie van H. Mobach, Gielebundel) - Forfaitaire regelingen in het belastingrecht (nationaal belastingrecht + verdragen) - De geheimhoudingsplicht van de fiscus - Het zorgvuldigheidsbeginsel in het belastingrecht - De hoorplicht van art. 7:2 e.v Awb in het belastingrecht - Wetgevingskwaliteitsbeleid en implementatie van gemeenschapsrecht

3 - Aanbevelingen van de Europese Commissie - Een te hoge aanslag is een onrechtmatige daad? - Onbehoorlijke fiscale procesvoering - Het vertrouwen gewekt door belastingcontroles 2 Dividendbelasting - De betekenis van het woord rechtstreeks in artikel 1 van de Wet op de dividendbelasting De autonomie van het dividendbegrip in het OECD-modelverdrag De betekenis van artikel 10, lid 5 OECD-modelverdrag 1977 voor de heffing van dividendbelasting op uitgaande dividenden van zogeheten dual residents - De relatie tussen de artikelen 2 en 3 Wet op de dividendbelasting Het begrip betaling in het dividendartikel in het OECD-modelverdrag De geschiedenis van de Wet op de dividendbelasting 1965 ( in het bijzonder de band met het Duitse recht tengevolge van W.O. II.) - Geschiedenis van het dividendartikel in de modelverdragen ( inclusief Volkerenbond) - De formeel-juridische status van de uitvoeringsvoorschriften behorende bij de door NL gesloten verdragen (inclusief analyse van de verschillen in de diverse verdragen) (toegespitst op het dividendartikel) 3 Formeel - De Hoge Raad als opdrachtgever van de wetgever? Toelichting: De Wet Algemene Bepalingen (Wet AB) geeft aan de rechter de niet mis te verstane opdracht om recht te spreken. Bij een weigering kan een rechter zelfs strafrechtelijk vervolgd worden. Toch maakt de rechter, in concreto de Hoge

4 Raad, soms terugtrekkende bewegingen. Bij een beslissing, dat een bepaalde wettelijke regeling in strijd is met een algemeen verbindende bepaling uit een internationaal verdrag (bijvoorbeeld een gebod tot gelijke behandeling), hoort strikt genomen een arrest waarin de desbetreffende wettelijke bepaling buiten toepassing wordt gelaten. Soms neemt de Hoge Raad echter de beslissing, dat het niet op zijn weg ligt dit te doen en legt de bal bij de wetgever: de Hoge Raad geeft in zijn arrest een quasi-opdracht om de wettelijke bepalingen te wijzigen. De Hoge Raad neemt de geconstateerde ongelijke behandeling niet zelf weg, maar laat dit over aan de wetgever. Het onderzoek kan zich richten op een analyse van de gevallen, waarin de rechter de bal bij de wetgever legt om de wettelijke bepaling te wijzigen en dan met name op de vraag in welke gevallen de Hoge Raad voor deze oplossing kiest. Het onderzoek hoeft zich niet te beperken tot fiscale geschillen, maar kan in een breder kader geplaatst worden. De kern van het onderzoek blijft echter het belang voor de fiscaliteit. 4 Geschiedenis van het belastingrecht - Van recht van patent naar inkomstenbelasting: de voorgeschiedenis van de inkomstenbelasting van De historische ontwikkeling van het successierecht: een geschiedenis van eeuwen! - Het verdwijnen van de belastingen in West-Europa tussen 500 en Het weer opkomen van de belastingen in West-Europa in de vroege middeleeuwen - Belastingheffing in de Republiek der Verenigde Nederlanden - Belastingheffing in Frankrijk in de zeventiende en achttiende eeuw - Belastingheffing in Nederland in de negentiende eeuw

5 - Belastingheffing in Nederland in de twintigste eeuw - Belastingheffing in West-Europa in de eenentwintigste eeuw - Op zoek naar de oorsprong van de belastingen - Receptie van het Romeinse fiscale recht in de middeleeuwen - De invloed van de belastingheffing op de vorming van de democratie - Sturing van de maatschappij met behulp van de belastingheffing in het verleden - De wenselijkheid van een progressieve of een proportionele inkomstenbelasting - De rechtsgrond van de vennootschapsbelasting - Dubbele belasting en het ne-bis-in-idem beginsel - De idee van unearned income en belastingheffing - De idee van gefundeerd en ongefundeerd inkomen in het belastingrecht - Belasting van forfaitair vastgesteld inkomen uit arbeid - Belastingheffing in EU- verband - De impot unique ; belastinghervormers; een onderwerp te kiezen uit de periode vanaf de Franse revolutie tot en met de huidige tijd - Rechtsgrond van de omzetbelasting - Afwenteling van lastendruk - Belastingontduiking en/of ontwijking - Gelijkheid van lasten of gelijkheid van kansen - Sturen met belastingen: belastingwetgeving als politiek instrument - Belasten van inkomsten of belasten van uitgaven - Toetsen van belastingwetgeving aan algemene beginselen, verdragen en grondwet - De rechtsgrond en praktijk van bestemmingsbelastingen

6 - De rechtsgrond en praktijk van baatbelastingen - De rechtsgrond en praktijk van de toeristenbelasting - Belastingrecht en socialistische idealen: rijp voor het Belastingmuseum? - Onderwerpen uit de successiebelasting - Belastinguitgaven en/of belastingprivileges in verleden en heden - Het recht van Exue ( belastingclaim bij emigratie) in verleden en heden - Relatie belastingheffing en belastingbesteding 5 Inkomstenbelasting - De invloed van alternatieve samenlevingsvormen op de belastingheffing - Beleggingsinstellingen onder de Wet IB 2001 (al dan niet beperkt tot dga s) - Ouderlijke boedelverdeling onder de Wet IB De extra aftrek lijfrentepremie bij staking - Firma en fiscale reserves - Fiscale behandeling van letteraandelen - Afhankelijke stichtingen in de IB - De fiscale behandeling van genotsrechten - Vermogenswinstbelasting/ subjectivering inkomstenbegrip - Renteaftrekbeperkingen in de Wet IB Het toenemende gebruik van antimisbruikwetgeving in de Wet IB De functie van het voorwaardenpaar voordeel beogen/voordeel verwachten in verliesgevende en winstgevende arbeidssituaties

7 - De invloed van het Europese recht op de Wet inkomstenbelasting 2001 (diverse onderwerpen af te bakenen in overleg met de scriptiebegeleider) - Negatieve inkomstenleer 6 Internationaal recht - Kwalificerende ficties in de nationale wetgeving en toepassing van belastingverdragen (H.L.) Toelichting: in bepaalde artikelen in de nationale belastingwet wordt aan een voordeel dat op grond van het normale spraakgebruik een bepaalde soort van inkomsten zou genereren, een fiscaal andere kwalificatie gegeven. Zo is rente die wordt genoten op een geldlening die onder bepaalde voorwaarden is verstrekt aan een ondernemer niet aan te merken als rente, maar als winst uit onderneming (artikel 3.3 lid 1 letter b Wet IB 2001). Indien een in Nederland woonachtige natuurlijke persoon een dergelijke lening verstrekt aan een in het buitenland woonachtige ondernemer, geniet de in Nederland woonachtige natuurlijke persoon naar nationaal recht nog steeds winst uit onderneming als bedoeld in het voormelde artikel. Indien een in het buitenland woonachtige natuurlijke persoon een dergelijke lening verstrekt aan een in Nederland woonachtige ondernemer, zou de geldverstrekker wel eens geacht kunnen worden winst uit Nederlandse onderneming in de zin van artikel 7.2 lid 2 letter a Wet IB 2001 te genieten. In beide gevallen moet de vraag beantwoord worden of de Nederlandse fictie doorwerkt naar de verdragstoepassing. M.a.w.: is de ontvangen rente ook naar verdragsrecht te kwalificeren als een voordeel uit een onderneming? Ongetwijfeld zijn nog andere voorbeelden van kwalificerende ficties te vinden in de Nederlandse wetgeving die ook in de beschouwing betrokken kunnen worden. In de Duitse rechtspraak is een vergelijkbare nationale regeling aan de orde gekomen. De Duitse Bundesfinanzhof besliste in een geval waarin een Duitse belastingplichtige de lening verstrekt had aan een buitenlandse onderneming, dat het voordeel naar nationaal recht weliswaar als winst uit onderneming te beschouwen was, naar verdragsrecht echter rente bleef. In het omgekeerde geval, waarin een in het buitenland woonachtige persoon een lening verstrekte aan een in Duitsland gevestigde onderneming, besliste de Bundesfinanzhof dat het voordeel ook onder het verdrag als winst uit onderneming was te beschouwen. Hoe zou de Nederlandse Hoge Raad (moeten) beslissen?) - De rente-royalty richtlijn: een oplossing voor thin capitalization? - Grensoverschrijdende fusies - Verschil tussen eigen en vreemd vermogen aan de hand van art. 10 en 11 OECD-modelverdrag - Internationale aspecten van belastingheffing van stichtingen (probleem voor o.a. liefdadigheidsinstellingen) - Behandeling van derivatieve instrumenten onder verdrag NL-UK of NL-US - (onder voorbehoud) Securisatie en de gevolgen daarvan voor bronbelasting. Uiteindelijk gerechtigde verhaal speelt een rol?

8 - Vrijstellingen voor diplomaten en personeel van internationale organisaties (T.B.) - Heffingskortingen in Wet IB 2001 in internationaal verband - Regimes voor expats in Europa - Verdragstoepassing bij valuta- en vertaalresultaten - Fiscale eenheid in Duitsland - Ontwikkelingen op het vlak van de wenselijkheid van kapitaalimportneutraliteit en/of kapitaalexportneutraliteit - Uitwerking van het territorialiteitsbeginsel als aanknopingspunt voor belastingheffing in de belastingwetgevingen van onderscheidene landen (Frankrijk, Zuid-Amerikaanse landen) - Onderworpenheidseis in belastingverdragen gesloten door andere landen dan Nederland - Diverse onderwerpen met betrekking tot de historie van de modelvragen ( Volkenbondmodellen, conferenties Internationale Kamer van Koophandel, voorlopers huidige OESO-modelverdrag) - De aanvullende regeling inzake onderworpenheid bij art. 8 Bvdb De verhouding tussen nationaal belastingrecht en belastingverdragen en de wijze waarop belastingverdragen van toepassing worden in..( landen invullen van de EU( voor elk land een afzonderlijke scriptie) - De buitenlandse belastingplicht in de Duitse inkomstenbelasting - De buitenlandse belastingplicht in de Belgische inkomstenbelasting - Nederlandse belastingheffing over pensioenen in internationaal verband - De buitenlandse belastingplicht voor lijfrente uitkeringen - Verdragstoewijzing van voordelen behaald met internationaal vervoer in historische perspectief - De eerste internationale verdragen ter voorkoming van dubbele belasting: Analyse van een reeks aspecten van het belastingrecht in één van de volgende landen: Belgie, Bangladesh, Finland, Griekenland, Israël, Korea, Letland, Malta, Marokko, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Oostenrijk, Polen, Roemenie, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Zambia

9 - Vertaalproblematiek in België, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten (omrekening vasteinrichtingswinst naar lokale valuta nodig? Rupiah-aresten) - Fiscale behandeling van diplomaten - De OESO guidelines inzake transfer pricing - De onderworpenheidseis in artikel 9: Besluit voorkoming dubbele belasting Belastbaarheid koersresultaat bij winstbepaling in functionele valuta - Regime concernfinancieringsmaatschappij in Europees perspectief - Historie van artikel 15 OESO-Modelverdrag - Historie buitenlandse belastingplicht inkomsten uit arbeid - Nederlandse belastingheffing van buitenlandse kosten in relatie tot artikel 17 OESO- Modelverdrag 7 Internationaal belastingrecht/ Internationaal publieksrecht Themes for thesis The relationship between EU law and international public law (such as treaties) in taxation matters. Taxation of monetory awards by international courts. One may think of WTO-panels, ECrtHR and HRC, but even of the AChHPR (for instance when an African living here is awarded compensation under the African Charter). 12th Protocol and Taxation. Other treaties than tax treaties, their dispute settlement mechanisms and taxation. Do other treaties allow international Courts and Tribunals to solve taxation treaty disputes? State responsibility in WTO Taxation matters. The jurisdiction of International Courts and Tribunals in taxation related matters. The implementation of decisions of international organisations in the domestic legal order. Is the permanent establishment to be maintained from the perspective of developing States? Taxes are levied by force of law. Is it thinkable that a treaty establishes the duty of a State to tax certain events, and that the parliamentary approval of this treaty (by law) satisfies this criterion? The practice in the OECD (or United Nations) as to taxation. How does CFA work, working parties etc.? How does decisions making go?

10 The taxation of satellites. Are they a permanent establishment? What is the influence of space law here (Treaty on the Moon and other Celestial bodies). The relationship between taxation and the mutual assistance in criminal matters. International Private Law on agency leaves the tax payer freedom in the conclusion of his contracts. Would the choice of law in a civil law country (or the ther way around) change the constitution (or not) of an agency PE? In the Netherlands and other countries, a tax payer has to give up his procedural rights upfront, when he wants the competent authorities to do a mutual agreement. Is this requirement in conformity with human rights law, especially with Art. 6 ECHR? If a State breaches a Tax Convention, the issue of state responsibility arises. Before which Court can a tax payer claim his rights? 8 Invordering en aansprakelijkheid - Grensoverschrijdende aansprakelijkheid - Opdrachtgevers- en kopersaansprakelijkheid 9 Loonbelasting - Uitzending van personeel naar Nederland: fiscale aspecten, pensioenaspecten en sociale verzekeringsaspecten - De loonsomheffing - Integratie belasting- en premieheffing - Flexibele pensioenen - Het loonbegrip in de Wet op de loonbelasting 1964, waaronder ook negatief loon - Buitenlandse belastingplicht in de loonbelasting - Inhoudingsplicht bij grote concerns in de loonbelasting - De bijzondere positie van de aanmerkelijkbelanghouder en zijn familiekring in de loonbelasting.

11 - Cafetariaregelingen in de loonbelasting 10 Omzetbelasting - Neutraliteit - Fraus legis in de omzetbelasting - De herziening van belasting in Zesde richtlijn en Wet - Het begrip eigenbouwer ; verleggingsregeling in de bouw en aanverwante branches - De beginnende ondernemer in de omzetbelasting - Privé-gebruik en BTW - De relatie tussen maat en maatschap - Non-profit organisaties en BTW-heffing - Rechtsongelijkheid in de BTW-heffing bij publiekrechtelijke lichamen vanaf 2003? - Stichtingen en fiscale eenheid - Criteria voor de economische eigendomsoverdracht - De maatstaf van heffing bij 3-1-h leveringen - Fictieve prestaties en maatstaf van heffing - Wanneer is sprake van een vergoeding voor een prestatie en waaruit bestaat deze? g levering en correctie BUA: tegenstrijdige regelingen? - BTW-regelingen inzake gemengd gebruik - Belaste/ onbelaste schadevergoedingen - E-commerce en plaats van dienst - Onderscheid en BTW-gevolgen financiele en operationele lease

12 - Doorlopende posten en BTW-heffing - Kantineregeling en concurrentieverstoring - De (on)mogelijkheden van artikel 29 Wet OB - Intracommunautair goederenvervoer en aanverwante diensten in de praktijk - De BTW-gevolgen van ABC-contracten voor de levering van (on) roerende zaken - Amusementsprestaties en BTW-heffing - Het criterium winst beogen in Zesde richtlijn en Wet - Administratieve verplichtingen in de BTW, mede op basis van de AWR - De dga en omzetbelasting - Keuzevermogen in de BTW - Samenloop Overdrachtsbelasting en Omzetbelasting - Holdings en omzetbelasting - Vrijstellingen in de BTW 11 Overdrachtsbelasting - Economisch karakter van de overdrachtsbelasting - Vergelijking vrijstellingen overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting - Fiscale behandeling van stedelijke herstructurering - Fusies en overnames in de overdrachtsbelasting 12 Successierecht - Kritische beschouwing van tarieven en vrijstellingen in de Successiewet

13 - Voorstellen tot verbetering van de Successiewet - Mogelijkheden tot besparing van successierecht - Ontwerp voor een doorschuifregeling voor het successierecht betreffende gevallen van vererving van ondernemingsvermogen en aanmerkelijk belangaandelen - Genotsrechten in het successierecht 13 Vennootschapsbelasting - De toepassing van de ruilarresten bij verzekeraars - Recente ontwikkeling met betrekking tot kapitaalstortingen en onttrekkingen - De werknemersbeleggingsinstelling - Overdracht van pensioenkapitaal / lijfrente - Bijbetalingen bij splitsing van rechtspersoon civiel- en fiscaalrechtelijk - Het regime met betrekking tot aandelenfusies in historisch perspectief - Rechtsvergelijkend onderzoek naar fiscale duiding (+ gevolgen) van splitsingen in (enige) EUlidstaten - Art. 13, lid 1 kosten en het Futura arrest van het HvJ EG - De deelnemingsvrijstelling in de wet vpb en met name in verband met niet volgestorte aandelen. (In de (bancaire) praktijk wordt regelmatig gebruik gemaakt van aandelen die (nog) niet zijn volgestort. Wat is hiervan de fiscale behandeling bij de vennootschap als de (semi) aandeelhouder? Hebben we te maken met een hybride instrument?) 14 Openbare Financien - Welke beleidsopties zijn er om de AOW in de toekomst financierbaar te houden?

14 - Wijzigingen van de fiscale behandeling van pensioenen vanuit economisch en budgettair perspectief bezien. - Marktwerking in de sociale zekerheid ( privatisering Ziektewet, premiedifferentiatie en marktwerking in de WAO). - Coördinatie van budgettair beleid in de EMU. - Moet de sociale dimensie van de EMU worden versterkt? - Theorie en praktijk van het trendmatige begrotingsbeleid. - Sommige groepen blijven langdurig uitgesloten van betaalde arbeid. Is er in dat verband sprake van tweedelig in de samenleving? - Beschrijf en beoordeel het beleid van lastenverlichting op arbeid in Nederland in de periode 1994-heden. - Uitbreiding werkingssfeer Algemene Rekenkamer wenselijk? - Kritische beoordeling van de voorgestelde vernieuwing Rijksbegroting ( van beleidsbegroting naar beleidsverantwoording ) - Een rijksbrede invoering van het baten-lasten stelsel? - Kritische beoordeling van de actuele discussie over locale lastendruk - Knelpunten in de financiele verhouding Rijk-gemeenten - De Nederlandse netto-positie in de EU revisited - Fiscaal instrumentalisme: begripsbepaling, toelaatbaarheid en bruikbaarheid ( kan ook in de vorm van een case study) - Doel, richting en effectiviteit van Europees fiscaal beleid - Modellen voor internationale fiscale coördinatie ( meer centralisatie, multilaterale coördinatie, of meer fiscale concurrentie?). - De economie van internationale toewijzigingsregels: woonland of bronland? - De internationale economie van de vennootschapsbelasting

15 - Vermogenswinst, vermogensaanwas, vermogensrendement belasten: theoretische en praktische afwegingen. - Aan een belastingstelsel kunnen verschillende eisen worden gesteld, zoals eenvoud, efficiëntie en een redelijke verdeling van de lasten. Is een stelsel met lagere tarieven en bredere heffingsgrondslagen te verkiezen boven de huidige systematiek van box I in de IB 2001? Zou er na de invoering van een aparte box III met en vlaktaks van 30% op (bijna) alle vormen van vermogensinkomen nu ook een vlaktaks op arbeidsinkomen moeten komen? (zie voor meer informatie: 15 Onderwerpen die verband houden met onderzoek waarbij docenten van de afdeling betrokken zijn 14.1 Het gebruik van het nationaliteitsbeginsel bij de afbakening van het fiscale territoir (diverse invalshoeken mogelijk) - In de Nederlandse heffingswetten wordt voor de subjectieve belastingplicht vaak aangeknoopt bij de Nederlandse nationaliteit van een rechtspersoon (art. 2, lid 4, Vbp en art. 1, lid 3, Wet div.bel: oprichting naar Nederlands recht; art. 33: statutaire zetel in Nederland). Vraag: kan men van rechtspersonen zeggen dat zij een nationaliteit hebben op basis waarvan belastingplicht kan worden gebaseerd? Hierbij zou aandacht kunnen worden besteed aan het (internationale) privaatrecht en aan het volkenrecht. - In hoeverre bakent Nederland thans zijn rechtsgebied af m.b.v. het nationaliteitsbeginsel, en wat zijn de daarvoor door wetgever, rechtspraak en literatuur aangegeven rechtvaardigingen? Een onderzoek zou zich moeten uitstrekken tot het gehele Nederlandse recht. - In hoeverre speelt het nationaliteitsbeginsel in de wetgeving van één of meer van de volgende landen een rol, en waarom hanteert het desbetreffende land het nationaliteitsbeginsel? De landen waaraan ik denk zijn: Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Frankrijk. - Is belastingheffing op grond van nationaliteit EG-rechtelijk toegestaan? 14.2 Kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen voor de Nederlandse inkomsten- en vennootschapsbelasting - De fiscale hoedanigheid van de Anglo-Amerikaanse trust in de Wet IB De verhouding tussen de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting; analyse aan de hand van de Anglo-Amerikaanse trust

16 - De fiscale behandeling van aanspraken bij een trustvermogen; een beschouwing vanuit box II en box III

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Nummer Fiscale Monografieën 1 Overdrachts- en liquidatiewinst 8 Voorraadwaardering 13 Schadevergoeding 20 De deelnemingsvrijstelling 30 Onroerend goed omzetbelasting

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Voorwoord. Lijst van gebruikte afkortingen HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1

Voorwoord. Lijst van gebruikte afkortingen HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord V Lijst van gebruikte afkortingen XIII HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1 1.1 Totaalwinst, transfer pricing mismatches en art. 10b Wet VPB 1969 1 1.2 Probleemstelling 3 1.2.1 Aanleiding voor

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats door Dr. M. van Dun 1997 KLUWER - DEVENTER Inhoudsopgave LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN XVI 1 INLEIDING 1 2 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Nadere informatie

Internationaal Belastingrecht

Internationaal Belastingrecht Internationaal Belastingrecht prof. mr. dr. A.CG.A.C de Graaf prof. dr. P. Kavelaars prof. dr. A.J.A. Stevens Zesde herziene druk a Wolters Deventer 2012 business INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

1 Introductie H. Vermeulen. 2 De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen A. Rozendal

1 Introductie H. Vermeulen. 2 De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen A. Rozendal VOORWOORD 1 Introductie H. Vermeulen 2 De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen A. Rozendal 3 Internationale bepalingen in de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de loonbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 29 034 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni

Nadere informatie

Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting. Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden

Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting. Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden Grondslagen van de interne markt De interne markt omvat een ruimte

Nadere informatie

Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011

Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011 Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011 Buitenlandse activiteiten Factoren en vragen, o.a.: 100% dochter, joint

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

Artikel 1 van het nieuwe Verdrag Personen op wie het Verdrag van toepassing is

Artikel 1 van het nieuwe Verdrag Personen op wie het Verdrag van toepassing is Artikel 1 van het nieuwe Verdrag Personen op wie het Verdrag van toepassing is Art. 1. Dit Verdrag is van toepassing op personen die inwoner zijn van een of van beide verdragsluitende Staten. 2 larcier

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 785 Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018) 34 786 Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I Boekdeel I zie afzonderlijk Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten................. 5 Wet

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Caron & Stevens / Baker

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Second Home maart 2017 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Inhoud Voorwoord 9 Lijst van afkortingen 11 1 Het verdragsbeleid op hoofdlijnen 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Kerninzet 14 1.2.1 Hoofddoelen

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Bronbelasting terug van weggeweest

Bronbelasting terug van weggeweest Bronbelasting terug van weggeweest Een verschuiving van woonland naar bronland heffing: Europese en bilaterale ontwikkelingen en de invloed op huidige structuren Heico Reinoud, Jurjen Bevers en Mounia

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf / V

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf / V INHOUDSOPGAVE Woord vooraf / V HOOFDSTUK 1 Belastingen in Nederland / 1 1.1 Inleiding / 1 1.1.1 Belastingen en premies: een overzicht / 1 1.1.2 Wat zijn belastingen? / 3 1.1.3 Het Nederlandse belastingstelsel:

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 41 (1996) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 29 A. TITEL Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de

Nadere informatie

Algemene inhoudsopgave

Algemene inhoudsopgave pag. Voorwoord...5 Algemene inhoudsopgave...7 Alfabetische inhoudsopgave...12 Lijst van afkortingen...17 1 Inkomstenbelasting...1 Wet inkomstenbelasting 2001...5 Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001.....

Nadere informatie

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017 In deze Nederbelgenmail brengen wij u op de hoogte van wat het ondernemen in Nederland voor Belgische inwoners aantrekkelijk maakt, kapitaalvermindering en DBI aftrek. De inhoud van deze mail is louter

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) Memorie

Nadere informatie

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst IB winst Uitwerkingen Jaarwinst pnt Eind vermogen voor verkoop 194.558 Correctie ivm toepassing HIR 22.500 2 alles of niets minder afschrijving 3.713 2 bij correctie commerciele fiscale afschrijving 18.787

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Examenprogramma Belastingwetgeving 1

Examenprogramma Belastingwetgeving 1 Diplomalijn Examen Niveau Positionering Financieel-Administratief Belastingwetgeving mbo+ Versie 0.2 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-10-2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Examencommissie

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2015 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 1

HOOFDSTUK 1: INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 1 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf V Lijst van gebruikte afkortingen XIII HOOFDSTUK 1: INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Doelstelling en onderzoeksvraag 4 1.3 Opzet scriptie 7 HOOFDSTUK 2: DOGMATISCHE

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Financiële planningsmogelijkheden met aanmerkelijk belang bij emi- en remigratie Maurice de Clercq Inleiding - Aanmerkelijk belangheffing - 25% bij dividend, inkoop

Nadere informatie

Europees direct belastingrecht Recente ontwikkelingen en de invloed op de aangifte Vpb

Europees direct belastingrecht Recente ontwikkelingen en de invloed op de aangifte Vpb Europees direct belastingrecht Recente ontwikkelingen en de invloed op de aangifte Vpb Heico Reinoud, Baker & McKenzie Mounia Benabdallah, Baker & McKenzie Peter Schonewille, Europese Commissie Programma

Nadere informatie

DUBBELBELASTINGVERDRAGEN EN DE KUNSTENAAR PROGRAMMA BOEK. webinar maandag 18 september Dr. Dick Molenaar

DUBBELBELASTINGVERDRAGEN EN DE KUNSTENAAR PROGRAMMA BOEK. webinar maandag 18 september Dr. Dick Molenaar DUBBELBELASTINGVERDRAGEN EN DE KUNSTENAAR webinar maandag 18 september 2017 Dr. Dick Molenaar PROGRAMMA 1. Inleiding 2. Woonplaats 3. Recht om belasting te heffen / OESO Modelverdrag 4. Belgische dubbelbelastingverdragen

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001

Wijziging Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 Wijziging Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 1 Wijziging Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken; directie Directe Belastingen Besluit 20 november 2007,

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Eamen Belastingwetgeving Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel - Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I...... Algemene inhoudstafel Boekdeel II..... zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemeen Gedetailleerde inhoudstafel...........

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Het belastingrecht BES. Perspectief bedrijfsleven

Het belastingrecht BES. Perspectief bedrijfsleven Page 1 Het belastingrecht BES Perspectief bedrijfsleven Handelsmissie Aruba Bonaire 2012 mr. Zuleika S. Lasten 6 juli 2012 Doel fiscaal stelsel BES Vereenvoudiging Lage tarieven en verbreding grondslag

Nadere informatie

Deel Internationaal belastingrecht

Deel Internationaal belastingrecht Deel Internationaal belastingrecht 1 Korte schets internationaal belastingrecht 2 Nederlandse eenzijdige regelingen 3 Methode van berekening van aftrek 4 Verdragen 5 Verdeling van heffingsrechten 6 Bijzondere

Nadere informatie

Deel Internationaal belastingrecht

Deel Internationaal belastingrecht Deel Internationaal belastingrecht 1 Korte schets internationaal belastingrecht 2 Nederlandse eenzijdige regelingen 3 Methode van berekening van aftrek 4 Verdragen 5 Verdeling van heffingsrechten 6 Bijzondere

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Uittreksel)........................ 5 Wet van 24

Nadere informatie

Eindejaarslezing Voorbereid op de toekomst?! 23 november 2017

Eindejaarslezing Voorbereid op de toekomst?! 23 november 2017 Eindejaarslezing Voorbereid op de toekomst?! 23 november 2017 Sprekers Bas Pijnaker - Leidt fiscale groep Govers - Sinds 1 nov 2013 werkzaam bij Govers Mr. F.J.W.A. (Manfred) Maas RB - Leidt fiscale groep

Nadere informatie

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 20 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet IB 2001 22 1.4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 034 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, niet-winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3 De

Nadere informatie

Rente-aftrekbeperkingen in internationale context. Fred de Hosson

Rente-aftrekbeperkingen in internationale context. Fred de Hosson Rente-aftrekbeperkingen in internationale context Fred de Hosson >>Ahead of Tax 2010 Rente-aftrekbeperkingen Nu: - thin cap regeling: art. 10d Vpb; - anti-uitholling: art. 10a Vpb; - fraus legisrechtspraak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 950 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014) Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 12 juni 2014 Het

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de coöperatie. Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015

Fiscale aspecten van de coöperatie. Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015 Fiscale aspecten van de coöperatie Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015 Agenda - Even voorstellen - Maatschappelijke ontwikkelingen - Bekendheid en kennis over coöperaties - Fiscale aspecten

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen I. OVEREENKOMSTEN Overeenkomst tussen de Republiek Albanië en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Deel 1 Basisbeginselen

Deel 1 Basisbeginselen Deel 1 Basisbeginselen Vragen 1 Geef de definitie van belastingen. 2 Geef de kenmerken van een belasting. Geef en bespreek een voorbeeld. 3 Welke soorten sancties zijn er? Geef van elke soort sanctie een

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Renteaftrekbeperkingen:

Renteaftrekbeperkingen: Renteaftrekbeperkingen: Beperkt door fiscale verdragen en EU recht? Fred de Hosson & Ruben de Wit Inleiding Geen planning tool maar verdedigingsargumenten Onzekerheden zijn nog groot Supranationaal recht

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13 Inhoud Voorwoord V 1 Loonbelasting 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Dienstbetrekking 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking 3 1.2.3 Publiekrechtelijke dienstbetrekking 5 1.2.4 Fictieve dienstbetrekking

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 7 oktober 2008

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

WindShareFund. Beknopte toelichting op de op te zetten structuur. Arnhem, maart 2014

WindShareFund. Beknopte toelichting op de op te zetten structuur. Arnhem, maart 2014 WindShareFund Beknopte toelichting op de op te zetten structuur Arnhem, maart 2014 Voorbehouden De hierna weergegeven toelichting op de gekozen structuur is zeer globaal van aard en derhalve niet op te

Nadere informatie

Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden. Maurice de Clercq 11 april 2011

Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden. Maurice de Clercq 11 april 2011 Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden Maurice de Clercq 11 april 2011 Onderwerpen Gebiedsafbakening Het land Curaçao Niet BESgebied (Bonaire, St. Eustatius en Saba) Mogelijkheden

Nadere informatie

Emigreren zonder fiscale afrekening

Emigreren zonder fiscale afrekening Emigreren zonder fiscale afrekening Uitgangspunten Vragen Algemeen vs specifiek Doel informatie Aanleiding Klant wil emigreren op fiscaal meest aantrekkelijke wijze 10-2012 1 Agenda Uitgangspunten Aanleiding

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

1.2 kan het onderscheid tussen het fiscale en het niet-fiscale doel van belastingheffing maken. (K)

1.2 kan het onderscheid tussen het fiscale en het niet-fiscale doel van belastingheffing maken. (K) Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie ---- Belastingrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om

Nadere informatie

RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT

RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT ter verkrijging van het doctoraat in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 23 (2011) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 238 A. TITEL Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld;

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 15/09/2014

Datum van inontvangstneming : 15/09/2014 Datum van inontvangstneming : 15/09/2014 Vertaling C-386/14-1 Zaak C-386/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 13 augustus 2014 Verwijzende rechter: Cour administrative d appel

Nadere informatie

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten Mr. M.J.P.C. Steinbusch 1 Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten 31 In Nederland worden meer dan 10.000 verschillende beleggingsfondsen en verschillende aandelensoorten

Nadere informatie

mr. J. Vleggeert Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht

mr. J. Vleggeert Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht mr. J. Vleggeert Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Lijst van gebruikte afkortingen V XXVII HOOFDSTUK 1 1.1 1.2 Reikwijdte Opbouw

Nadere informatie

Aandelen en andere opties

Aandelen en andere opties Aandelen en andere opties Hoe zit het in grensoverschrijdende situaties? Het gaat weer beter met de Nederlandse economie. Dit zien we onder meer terug in de toenemende behoefte van Nederlandse werkgevers

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2010

Belastingrecht voor het ho 2010 Belastingrecht voor het ho 2010 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2010 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

ACTUALIA FISCALE ECONOMIE

ACTUALIA FISCALE ECONOMIE Erasmus Open Dag Bachelor 2016 ACTUALIA FISCALE ECONOMIE PROF. DR. PETER KAVELAARS 05 maart 2016 ACTUALIA FISCALE ECONOMIE Actualia fiscale economie Pagina 2 OPBRENGSTEN 2016 DIRECTE BELASTINGEN 69,9 -

Nadere informatie

Hervorming fiscaliteit. Aandachtspunten.

Hervorming fiscaliteit. Aandachtspunten. Hervorming fiscaliteit. Aandachtspunten. Prof. Dr. Michel Maus 11-2-2014 Herhaling titel van presentatie 1 Grondslag van het fiscaal systeem - Doel belastingen: financiering van de openbare uitgaven -

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting -- Deel 1

Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling 1 Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

Het uitblijven van de rentebox

Het uitblijven van de rentebox de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Het uitblijven van de rentebox Vinod Kalloe Europese Commissie 1 Gedragscode inzake belastingregelingen voor ondernemingen Politiek akkoord (EU Resolutie 1 december

Nadere informatie

Ahead of Tax 2012. Amsterdam, 29 maart. Voorkoming van dubbele belasting inzake vaste inrichtingen en de nieuwe objectvrijstelling.

Ahead of Tax 2012. Amsterdam, 29 maart. Voorkoming van dubbele belasting inzake vaste inrichtingen en de nieuwe objectvrijstelling. Ahead of Tax 2012 Amsterdam, 29 maart Ahead of Tax 2012 Voorkoming van dubbele belasting inzake vaste inrichtingen en de nieuwe objectvrijstelling Jurjen Bevers Ahead of Tax 2012 1 Evenredige belastingvrijstelling

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.12.2012 C(2012) 8806 final AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale planning NL NL AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 615 Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland

Nadere informatie

Lindelaufer Gewande 31

Lindelaufer Gewande 31 Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AFZ/INTERN.IB.2006/0549. Belasting van niet-inwoners Vennootschappen. Vennootschapsbelasting. Dividend. Definitief belast

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie