Compendium van het Nederlands vermogensrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compendium van het Nederlands vermogensrecht"
  • Ine Bos
  • 2 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 Prof. mr. Jac. Hijma en mr. M.M. Olthof Compendium van het Nederlands vermogensrecht Elfde druk Kluwer a Wolters Ktuwer business Deventer

2 INHOUD WOORD VOORAF/V Hoofdstuk a a. ALGEMENE INLEIDING/1 Inhoud van het Burgerlijk Wetboek/1 Begrip vermogensrecht /1 Systeem van het vermogensrecht/ 2 Algemeen deel, goederenrecht en verbintenissenrecht/2 Internationaliserend vermogensrecht / 3 Nummering van het BW / 4 Zoekstrategie/4 Literatuur/5 Periodieken / 6 Internetbronnen / 6 Algemeen deel / 7 Hoofdstuk A. 11. B C INLEIDING EN BEGRIPSBEPALINGEN / 9 Inhoud Boek 3/9 Inhoud afdelingen 3.1.1, A en 3.1.1B/10 GOEDEREN/10 Goederen, zaken en vermogensrechten: 3:1, 3:2, 3:6/10 ONDERSCHEIDINGEN VAN ZAKEN /11 Roerende en onroerende zaken: 3:3/11 Bestanddelen: 3:4/11 Gevolgen van het zijn van bestanddeel/12 Geld als zaak/12 ONDERSCHEIDINGEN VAN VERMOGENSRECHTEN /13 Volledige rechten /13 Beperkte rechten: 3:8/13 Zakelijke rechten /14 Afhankelijke rechten: 3:7/14 VII

3 D. ENIGE BIJZONDERE GOEDEREN / Vruchten: 3:9/ Registergoederen: 3:10/ Algemeenheid van goederen /15 22a. Goodwill/16 E. OVERIGE BEGRIPSBEPALINGEN / Goede trouw: 3:11 / Te goeder trouw, niet te goeder trouw, te kwader trouw/ Redelijkheid en billijkheid: 3:12 / Misbruik van bevoegdheid: 3:13/ Strijd met regels van publiekrecht: 3:14/18 F. ELEKTRONISCH RECHTSVERKEER /19 27a. Elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer/19 Hoofdstuk 3 RECHTSHANDELINGEN / Begrip rechtshandeling / Begrip 'partij bij de rechtshandeling' / Inhoud titel 3.2/ Overeenkomstige toepassing buiten het vermogensrecht: 3:59/21 A. DE TOTSTANDKOMING VAN DE RECHTSHANDELING / Totstandkoming gebaseerd op een dubbele grondslag/ Grondslag I (geopenbaarde wil): 3:33 / Moment waarop de rechtshandeling tot stand komt: 3:37/ Discrepantie tussen wil en verklaring/ Bewijs van discrepantie bij geestelijke stoornis: 3:34/ Grondslag II (opgewekt vertrouwen): 3:35/ Wijze van bescherming bij 3:35 /25 38a. 'Nadeel' als gezichtspunt bij 3:35 / Samenvatting totstandkoming van de rechtshandeling/ De rechtshandeling onder tijdsbepaling of voorwaarde: 3:38/26 B. GRONDEN VAN NIETIGHEID (VAN RECHTSWEGE) EN VERNIETIGBAARHEID / Rubricering der nietigheden / Overzicht der algemene gronden van nietigheid en vernietigbaarheid / 27 Handelingsonbekwaamheid en handelingsonbevoegdheid / Handelings(on)bekwaamheid: 3:32/ Reikwijdte der handelingsonbekwaamheid / Gevolgenvan handelingsonbekwaamheid/29 VIII

4 46. Handelingsonbevoegdheid: 3:43/29 Strijd met wet, goede zeden of openbare orde Overtreding van een vormvoorschrift: 3:39/ Strijd met wet, goede zeden of openbare orde: 3:40 / Verrichten in strijd met de wet: 3:40 leden 2 en 3 / Overige gevallen van strijd met een wettelijk voorschrift / Inhoud of strekking in strijd met goede zeden en/of openbare orde: 3:40 lid 1 /33 Wilsgebreken Begrip wilsgebrek/ Bedreiging ('dwang'): 3:44 lid 2/ Bedrog: 3:44 lid 3/ Misbruik van omstandigheden: 3:44 lid 4 / Bescherming van wederpartij of geadresseerde: 3:44 lid 5 / Schadevergoeding/36 Benadeling van schuldeisers (Pauliana) / Benadeling van schuldeisers: 3:45 e.v./36 58a. Faillissementspauliana / 37 C. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID VAN RECHTSWEGE / Gevolgen van nietigheid van rechtswege / Partiële nietigheid: 3:41 / Conversie (omzetting): 3:42 / Bekrachtiging (convalescentie): 3:58/39 D. VERNIETIGING EN HAAR GEVOLGEN / Wijzen van vernietiging: 3:49 e.v./40 63a. Beperking buitengerechtelijke weg bij registergoederen: 3:50 lid 2/ Einde van de vernietigbaarheid/ Gevolgen van de vernietiging/ Rechter kan aan een vernietiging haar werking ontzeggen: 3:53 lid 2/ Gevolgen van vernietiging met de Pauliana: 3:45/43 E. BESCHERMING VAN DERDEN / Bescherming van derden: 3:36/ Belangrijkste verschillen tussen 3:36 en 3:35/ Toepassingsgebied van 3:36/44 Hoofdstuk 4 VERTEGENWOORDIGING / 45 A. VERTEGENWOORDIGING/ Begrip vertegenwoordiging / Geen algemene wettelijke regeling/ Belangrijkste gevallen van directe vertegenwoordiging/46 IX

5 74. Middellijke vertegenwoordiging/ Bevoegdheid en verplichting/46 B. VERTEGENWOORDIGING KRACHTENS VOLMACHT / Begrip volmacht, volmachtverlening: 3:60/46 76a. Bode geen gevolmachtigde/ Uitoefening van de volmacht: 3:66/ Volmacht en handelingsonbekwaamheid: 3:63/ Einde van de volmacht: 3:72/49 C. HET ONTBREKEN VAN EEN TOEREIKENDE VOLMACHT/ Hoofdregel en uitzonderingen/ Bekrachtiging: 3:69/ Verval van de bevoegdheid tot bekrachtiging / Vertrouwen op volmachtverlening: 3:61 lid 2/ Vertrouwen op voortbestaan volmacht: 3:76/52 84a. Gebondenheid van erfgenamen: 3:77/ Aansprakelijkheid van de pseudo-gevolmachtigde: 3:70/53 Hoofdstuk 5 RECHTSVORDERINGEN / Begrip rechtsvordering / 55 A. ALGEMENE BEPALINGEN / Algemene bepalingen: 3: /55 87a. Collectieve actie: 3:305a-d/56 B. VORDERING TOT NAKOMING, REËLE EXECUTIE / De vordering tot nakoming: 3:296 / Reële executie/ Reële executie bij verplichtingen tot afgifte / Reële executie bij verplichtingen tot een feitelijk doen of nalaten: 3:299/ Reële executie bij verplichtingen tot het verrichten van een rechtshandeling: 3:300/ Botsende rechten op levering: 3:298 / Dwangsom en lijfsdwang/61 C. VERJARING VAN RECHTSVORDERINGEN / Extinctieve verjaring/ De verjaringstermijn: 3: / 62 96a. Vervolg; bijzonderheden schadevergoeding: 3:310/ Stuiting en verlenging van de verjaring/ Vervaltermijnen/65

6 Goederenrecht/67 Hoofdstuk 6 INLEIDING GOEDERENRECHT/ Twee hoofdonderdelen/69 A. VERKRIJGING EN VERLIES VAN GOEDEREN / Wijzen waarop goederen kunnen worden verkregen: 3:80/ Wettelijke regeling/70 B. GOEDERENRECHTELIJKE VERHOUDINGEN / Goederenrechtelijke verhoudingen / Goederenrechtelijke rechten - persoonlijke rechten / Kenmerken van goederenrechtelijke rechten / Gesloten systeem der goederenrechtelijke rechten / Vorderingsrechten met goederenrechtelijke karakter-trekken/ Plan van behandeling / 74 Algemene wijzen van verkrijging en verlies van goederen / 75 Hoofdstuk 7 OVERDRACHT VAN GOEDEREN / Overdraagbaarheid: 3:83 / 75 A. VEREISTEN VOOR OVERDRACHT / Vereisten voor overdracht: 3:84/ Begrip titel/ Causaal stelsel bij overdracht/ Goederenrechtelijk effect ('zakelijke werking') / Fiduciaire titel is geen geldige titel / a. Terughoudende toepassing fiduciaverbod / Begrip beschikkingsbevoegdheid / Begrip levering; twee componenten / De leveringshandeling; overzicht/81 116a. Bepaaldheid: 3:84 lid 2 / b. Uitleg in het goederenrecht/82 B. LEVERING VAN ONROERENDE ZAKEN / Vereisten: 3:89/ De leveringsakte / De inschrijving: 3:18-21 / Negatief stelsel van openbaarheid / Onbetrouwbaarheid van de registers; lijdelijkheid van de bewaarder / Mitigatie van het negatieve stelsel / Verklaring van waardeloosheid; doorhaling / Het kadaster / 86 XI

7 C. LEVERING VAN ROERENDE ZAKEN / Twee situaties / Levering door bezitsverschaffing: 3:90 / Relativering van de levering per constitutum possessorium / 87 D. LEVERING VAN VORDERINGSRECHTEN / Onderverdeling der vorderingsrechten / Levering van vorderingsrechten op naam: 3:94 lid 1 / a. Vervolg; stille cessie: 3:94 lid 3 / Levering van vorderingsrechten aan toonder oforder:3:93en94/91 E. LEVERING DOOR ENKELE AKTE / De restbepaling van 3:95 / 91 Hoofdstuk 8 BIJZONDERE GEVALLEN VAN OVERDRACHT / 92 A. VOORWAARDELIJKE OVERDRACHT / Begrip voorwaardelijke overdracht / Opschortende en ontbindende voorwaarde / Overdracht van roerende zaken onder opschortende voorwaarde: 3:91 / Het eigendomsvoorbehoud: 3:92 / a. Verlengd eigendomsvoorbehoud / Vervreemdingsbevoegdheidsclausules / De overdracht onder tijdsbepaling: 3:85 / 95 B. OVERDRACHT VAN TOEKOMSTIGE GOEDEREN / Begrip toekomstig goed / De levering van toekomstige goederen: 3:97 / Levering van toekomstige roerende zaken / Levering van toekomstige vorderingen op naam / De uiteindelijke overdracht / Dubbele levering bij voorbaat: 3:97 lid 2 / a. Levering bij voorbaat en beslag / Afgrenzing / 99 C. VERTEGENWOORDIGING BIJ OVERDRACHT / Algemeen / Vertegenwoordiging bij de levering van een goed / Middellijke vertegenwoordiging van de verkrijger van een roerende zaak / Middellijke vertegenwoordiging van de vervreemder van een roerende zaak / 101 XII

8 Hoofdstuk 9 DERDENBESCHERMING BIJ VERKRIJGING VAN GOEDEREN/ Algemeen / Derdenbescherming bij verkrijging van goederen; overzicht /103 A. BESCHERMING TEGEN BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID / Vereisten voor bescherming krachtens 3:86 / Gevolgen van een geslaagd beroep op 3:86 / a. De uitzonderingsregel van lid 3 (diefstal) / Latere verkrijgers en 3:86 / Beperkte rechten en 3:86 / Beperking van het beroep op goede-trouwbescherming: 3:87 / a. Uitzonderingen voor cultuurgoederen: 3:86a-86b ca. / Vereisten voor bescherming krachtens 3:88 / Gevolgen van een geslaagd beroep op 3:88 / Bijzonderheden 3:88 / a. Latere verkrijgers en 3:88 / b. Beperkte rechten en 3:88 / 109 B. BESCHERMING TEGEN ONVOLLEDIGHEID EN ONJUISTHEID VAN DE IN DE OPENBARE REGISTERS GEPUBLICEERDE GEGEVENS / In de openbare registers inschrijfbare feiten: 3:17 / Bescherming tegen onvolledigheid: 3:24 / Bescherming tegen onjuistheid: 3:25 en 26 / Bescherming na rechtsuitwijzing: 3:27 / Goede trouw en openbare registers / 111 C. BESCHERMING KRACHTENS HET ALGEMENE ARTIKEL 3:36/ a. Bescherming krachtens 3:36 / b. Eigen werkingsterrein 3:36 bij verkrijging van goederen / 113 Hoofdstuk 10 VERKRIJGING EN VERLIES DOOR VERJARING / Algemeen, vereisten: 3:99 / Voortzetting van verjaring bij bezitsopvolging: 3:102/ Verband met extinctieve verjaring: 3:104 en 105 / Tenietgaan van beperkte rechten door verjaring: 3:106 /115 XIII

9 Goederenrechtelijke verhoudingen/116 Hoofdstuk 11 BEZIT EN HOUDERSCHAP / Inhoud titel 3.5 / 116 A. ALGEMEEN / Rechthebbende - bezitter - houder / Bezit en houderschap: 3:107 en 108 / Bezit te goeder trouw: 3:118 / Wettelijke vermoedens: 3:109 en 119 / 118 B. BEZITSVERKRIJGING EN BEZITSVERLIES / Bezitsverkrijging: 3: / Bezitsoverdracht bij zaken: 3:115 / Bezitsverschaffing door de houder van een zaak / Bezitsverkrijging voor een ander: 3:110 / Interversie van houderschap: 3:111 / Bezitsverlies: 3:117 /121 C. RECHTSGEVOLGEN VAN BEZIT (EN HOUDERSCHAP) / Rechtsgevolgen van bezit / Vergoeding van kosten en schade: 3:120 en 121 / Vergoeding van kosten en schade; bijzonderheden / De houder en vruchten, kosten en schade: 3:124 / Bezitsacties: 3:125 /123 Hoofdstuk 12 BEWIND / Afkoppeling titel 3.6 / (Vervallen)/125 Hoofdstuk 13 GEMEENSCHAP / Begrip gemeenschap: 3:166/ Soorten gemeenschap /127 A. BEVOEGDHEDEN DER DEELGENOTEN / Genot, gebruik en beheer van gemeenschapsgoederen: 3: / De beschikkingsbevoegdheid / Verhaal op gemeenschapsgoederen /129 B. VERDELING DER GEMEENSCHAP / Begrip verdeling: 3:182 / a. Wie kan verdeling vorderen? / Vorm van de verdeling: 3:183 / a. Wijze van verdeling: 3:185 / Nietige en vernietigbare verdelingen: afdeling /132 XIV

10 204. Werking der verdeling: 3:186 / Invloed van de verdeling op beperkte rechten op aandelen: 3:177 /134 Hoofdstuk 14 EIGENDOM / Algemeen /135 A. OMVANG VAN DE EIGENDOM / Omschrijving van het eigendomsrecht: 5:1 lid 1 / Voorwerp van eigendom / Eigendom van de grond: 5:20 / Horizontale natrekking / Bevoegdheden van de eigenaar / Rechtsvorderingen van de eigenaar /137 B. BEPERKINGEN VAN DE EIGENAARSBEVOEGDHEDEN / Algemeen / Beperking door wettelijke voorschriften / Beperking door regels van ongeschreven privaatrecht / Hinder: 5:37 / Misbruik van eigenaarsbevoegdheden: 3:13 / Onderscheid tussen hinder en misbruik van eigenaarsbevoegdheden /142 C. VERKRIJGING EN VERLIES VAN EIGENDOM / Wijzen van eigendomsverkrijging / Toeëigening (occupatie): 5:4 / Vinderschap: 5:5-12 / Verplichtingen van de vinder / Eigendomsverkrijging door de vinder / Schatvinding: 5:13 / Gevolgen van het bijeengeraken van zaken / Natrekking: 5:3, 5:14 lid 1, 5:20 / Samensmelting, zaaksvorming: 5:14 lid 2, 5:16 / Oneigenlijke vermenging / Vruchttrekking: 5:17 / Verlies van eigendom / 148 D. MANDELIGHEID / Begrip mandeligheid / Ontstaan van mandeligheid: 5:60-62 / 149 E. SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN / a. Appartementsrechten: titel 5.9 / 149 XV

11 Hoofdstuk 15 BEPERKTE RECHTEN (ALGEMEEN) / Algemeen /150 A. ONTSTAAN, OVERDRACHT EN TENIETGAAN VAN BEPERKTE RECHTEN / Ontstaan van beperkte rechten / Overdracht van beperkte rechten: 3:98 / Tenietgaan van beperkte rechten: 3:81 /152 B. BEPERKTE RECHTEN EN DERDENBESCHERMING / Drie gevallen / Conflict volledig recht - beperkt recht / Conflict beperkt recht - volledig recht / Conflict beperkt recht - beperkt recht /154 Hoofdstuk 16 (BEPERKTE) GEBRUIKSRECHTEN /156 A B C D ERFDIENSTBAARHEDEN/ 156 Begrip erfdienstbaarheid: 5:70/156 Inhoud van de last/156 Ontstaan, overdracht en tenietgaan van de erfdienstbaarheid /157 ERFPACHT/157 Begrip erfpacht: 5:85/157 Ontstaan, overdracht en tenietgaan van het erfpachtsrecht /158 OPSTAL/158 Begrip opstalrecht: 5:101/158 Eigendom van de opstallen /159 Ontstaan, overdracht en tenietgaan van het recht van opstal /159 Vervallen/159 VRUCHTGEBRUIK /159 Begrip vruchtgebruik: 3:201/159 Ontstaan, overdracht en tenietgaan van het vruchtgebruik/160 Belangrijkste bevoegdheden van de vruchtgebruiker/160 Verplichtingen van de vruchtgebruiker/161 Recht van gebruik, recht van bewoning: 3:226/161 XVI

12 Hoofdstuk 17 (BEPERKTE) ZEKERHEIDSRECHTEN EN VERHAAL / Inhoud titels 3.9 en 3.10 /163 A. PAND EN HYPOTHEEK; ALGEMENE BEPALINGEN / Kenmerken pand en hypotheek/ Substitutie ('zaaksvervanging'): 3:229/164 B. PANDRECHT/ Terminologie/165 Vestiging van het pandrecht/ Algemene vestigingsvereisten / Vestigingshandeling bij pand op roerende zaken: 3:236 en 237/ Vestigingshandeling bij pand op vorderingen op naam: 3:236 en 239/ Vestigingshandeling bij pand op andersoortige goederen/ Pandrecht op toekomstige goederen /167 Derdenbescherming Pand en derdenbescherming/ Bescherming vuistpand: 3:238/ Bescherming openbaar pand: 3:88 jo. 3:239 lid 4 /169 Bevoegdheden en verplichtingen van de pandhouder/ Bevoegdheden van de pandhouder/ Vorm van verhaal / Omvang van de executiebevoegdheid / Verdeling van de opbrengst/ Verplichtingen van de pandhouder/172 Tenietgaan van het pandrecht/ Wijzen van tenietgaan /173 C. RECHT VAN HYPOTHEEK / Terminologie/173 Vestiging van het recht van hypotheek j Vestigingsvereisten: 3:260 / Inhoud van de hypotheekakte / Huurbeding: 3:264/ a. Inroeping van het huurbeding/ Rangorde van hypotheken /176 Bevoegdheden van de hypotheekhouder/ Bevoegdheden van de hypotheekhouder/ Vorm van verhaal / Omvang van de executiebevoegdheid / Verdeling van de opbrengst / Zuivering: 3:273/178 Tenietgaan van het recht van hypotheek/ Wijzen van tenietgaan /179 XVII

13 D. VERHAALSRECHT OP GOEDEREN / Algemeen / Executie en parate executie / Omvang van de executiebevoegdheid / Executie door een beslaglegger; afwikkeling/ De tot de opbrengst gerechtigde personen/ Rangorde bij verdeling der opbrengst/ Voorrechten (privileges): afdelingen en / Voorrechten - beperkte zekerheidsrechten / Faillissement/ Rechtsgevolgen van het faillissement/ a. Surséance van betaling; schuldsanering natuurlijke personen /184 E. RETENTIERECHT/ Begrip retentierecht: 3:290/ Inroeping van het retentierecht: 3:291 / Voorrang bij verhaal: 3:292 / Einde van het retentierecht /187 Verbintenissenrecht /189 Hoofdstuk 18 INLEIDING VERBINTENISSENRECHT / Inhoud Boek 6/ Begrip verbintenis / Redelijkheid en billijkheid: 6:2 / Rechtsverwerking /194 De verbintenis in het algemeen /196 Hoofdstuk 19 ENIGE BIJZONDERE VERBINTENISSEN /196 A. NATUURLIJKE VERBINTENIS / Begrip natuurlijke verbintenis: 6:3 / Rechtsgevolgen natuurlijke verbintenis: 6:4/ Omzetting natuurlijke verbintenis: 6:5 /198 B. VOORWAARDELIJKE VERBINTENIS / Begrip voorwaardelijke verbintenis: 6:21 / Rechtsgevolgen opschortende voorwaarde / Rechtsgevolgen ontbindende voorwaarde /199 C. PLURALITEIT/ Begrip pluraliteit/ Pluraliteit van schuldenaren: 6:6 / Rechtsgevolgen pluraliteit van schuldenaren / 200 Inhoud XVIII

14 311. Pluraliteit van schuldeisers: 6:15/ Rechtsgevolgen pluraliteit van schuldeisers / Pluraliteit van prestaties / Alternatieve verbintenis: afdeling 6.1.4/203 Hoofdstuk 20 ONTSTAAN, OVERGANG EN TENIETGAAN VAN VERBINTENISSEN/ 204 A. HET ONTSTAAN VAN VERBINTENISSEN / Het ontstaan van verbintenissen: 6:1/204 B. OVERGANG VAN VORDERINGEN EN SCHULDEN / Algemeen/ Gevolgen van de overgang van een vordering: afdeling 6.2.1/ Verweermiddelenregel: 6:145 e.v./206 C. BIJZONDERE WIJZEN VAN OVERGANG VAN VORDERINGEN EN SCHULDEN/ Subrogatie: afdeling / Gevolgen van subrogatie/ Schuldoverneming: 6: / Gevolgen van schuldoverneming/ Contractsoverneming: 6:159/ Gevolgen van contractsoverneming / 209 D. TENIETGAAN VAN VERBINTENISSEN / Algemeen/ Verrekening (compensatie): afdeling / Vereisten voor verrekeningsbevoegdheid: 6:127 / Uitzonderingen/ Afstand van een vorderingsrecht: 6:160 / Vermenging van vordering en schuld: 6:161 / 211 Hoofdstuk 21 RECHTEN VAN DE SCHULDEISER/ Rechten van de schuldeiser/ Overzicht rechten schuldeiser/ Rechtsverlies: 6:88-90/ a. Klachtplicht: 6:89 (en 7:23) / 214 Hoofdstuk 22 NAKOMING VAN VERBINTENISSEN / Begrip nakoming/216 A. DRAMATIS PERSONAE / Standaardsituatie en uitzonderingen / Door wie kan bevrijdend worden betaald? / 216 XIX

15 B C a. D Aan wie kan bevrijdend worden betaald?/217 Bescherming krachtens 6:34/218 Betaling door een derde aan een derde: 6:35/219 DE VERBINTENIS TOT AFLEVERING VAN ZAKEN / 219 De verbintenis tot aflevering van zaken / 219 DE VERBINTENIS TOT BETALING VAN EEN GELDSOM / 220 Karakter verbintenis tot betaling van een geldsom / 220 Nominaliteitsbeginsel, gangbaargeld: 6:111 en 112/220 Bevoegdheid tot girale betaling: 6:114/220 De plaats van betaling: 6: /221 Buitenlands geld: 6: /221 OVERIGE NAKOMINGSBEPALINGEN/222 Het tijdstip van nakoming: 6:38-40/222 Verdere inhoud van afdeling 6.1.6/222 Hoofdstuk 23 OPSCHORTING VAN DE NAKOMING / Begrip opschortingsrecht/ Wettelijke regeling der opschortingsrechten / Vereisten voor opschortingsbevoegdheid: 6:52 / Uitzonderingen: 6:54/ Gevolgen van bevoegde opschorting/ Einde van het opschortingsrecht / 227 Hoofdstuk 24 SCHULDEISERSVERZUIM / Inhoud afdeling / Ontstaan van schuldeisersverzuim: 6:58 en 59/ Gevolgen: rechtsverlies bij crediteur/ Bevrijding van de verbintenis: 6:60/ Overige bevoegdheden van de debiteur/ Einde van het schuldeisersverzuim / Tijdens schuldeisersverzuim intredende onmogelijkheid / Toerekenbaarheid der onmogelijkheid: 6:64/ Schuldeisersverzuim bij aanbod door een derde: 6:73/ Crediteursovermacht / 233 Hoofdstuk a. RECHT OP SCHADEVERGOEDING WEGENS TEKORTKOMING IN DE NAKOMING/234 Algemeen / 234 Soorten schadevergoeding / 234 Vereisten voor schadevergoeding: 6:74/234 Positief belang/235 XX

16 A. TEKORTKOMING IN DE NAKOMING / Begrip tekortkoming / Uitzonderingen op het opeisbaarheidsvereiste: 6:80/237 B. TOEREKENBAARHEID DER TEKORTKOMING / Toerekenbaarheid; niet-toerekenbaarheid / Schuld van de debiteur / Risico van de debiteur / Aansprakelijkheid voor hulppersonen: 6:76 / Aansprakelijkheid voor gebruikte zaken: 6:77 / Gevolgen van overmacht / 'Risico ter zake van de prestatie' / 242 C. BLIJVENDE ONMOGELIJKHEID VAN NAKOMING / Inleiding/ Begrip blijvende onmogelijkheid / Gevallen van blijvende onmogelijkheid/243 D. VERZUIM/ Het begrip verzuim: 6:81 / Ingebrekestelling: 6:82 / Verzuim zonder ingebrekestelling: 6:83 / Gevolgen van verzuim / Risico-omslag bij verzuim: 6:84/ Vergoeding van vertragingsschade: 6:85 / Omzetting in vervangende schadevergoeding: 6:87/ Einde van het verzuim / 249 E. BOETEBEDING/ Boetebeding: 6:91-94/ Inroeping van het boetebeding: 6:92 en 93 / Matiging en aanvulling van de bedongen boete: 6:94/250 Hoofdstuk 26 SCHADEVERGOEDING / Algemeen/ Inhoud afdeling / 252 A. SCHADE EN WIJZE VAN VERGOEDING / Het begrip schade; vermogensschade/ a. Immateriële schade; smartengeld / b. Affectieschade; shockschade / De begroting der schade: 6:97,104 en 105 / a. Abstracte schadeberekening/ Letselschade: 6:107 en 107a/ Overlijdensschade: 6:108 / De vorm der schadevergoeding: 6:103/259 XXI

17 B. CAUSAAL VERBAND/ Twee stadia/ a. Bewijslast condicio sine qua non / b. Meerdere oorzaken / c. Alternatieve causaliteit: 6:99/ d. Alternatieve causaliteit dader/slachtoffer; proportionele aansprakelijkheid / Relevante factoren bij bepaling causaal verband: 6:98/263 C. VOORDEELSVERREKENING/ Voordeelsverrekening: 6:100/264 D. EIGEN SCHULD EN MEDESCHULD / 'Eigen schuld': 6:101 / Verminderingsmaatstaf bij eigen schuld / a. Eigen schuld in het verkeer/ 'Medeschuld': 6:102 lid 1 / Medeschuld plus eigen schuld: 6:102 lid 2/269 E. RECHTERLIJKE MATIGING/ Rechterlijke matiging: 6:109 / Voor matiging relevante omstandigheden / 270 F. LIMITERING BIJ A.M.V.B. / Limitering bij a.m.v.b.: 6:110/270 Belangrijke bronnen van verbintenissen / 271 Hoofdstuk 27 ONRECHTMATIGE DAAD / Inhoud titel 6.3 / 271 Inhoud A. AANSPRAKELIJKHEID VOOR EIGEN GEDRAGINGEN / Vereisten voor aansprakelijkheid: 6:162 en 163 / 271 Onrechtmatige daad/ Onrechtmatige daad: 6:162 lid 2 / Relatie met wanprestatie / Rechtvaardigingsgronden / 274 Toerekenbaarheid j Toerekenbaarheid aan de dader: 6:162 lid 3/ Aansprakelijkheid van kinderen: 6:164/ Aansprakelijkheid van personen met een gebrek: 6:165/ Schulduitsluitingsgronden / 276 Schade en causaal verband j Schade en causaal verband / 276 Relativiteit/ Het relativiteitsbeginsel: 6:163 / 276 XXII

18 Mogelijke rechtsvorderingen / Wat kan de benadeelde vorderen? / Afwijzing verbodsactie op grond van zwaarwegende maatschappelijke belangen: 6:168/278 B. BIJZONDERE GEVALLEN/ Gedragingen in groepsverband: 6:166/ Vervallen/ Aansprakelijkheid van rechtspersonen voor eigen gedragingen/ a. Onrechtmatige overheidsdaad / b. Aansprakelijkheid werkgever jegens werknemer: 7:658/281 C. KWALITATIEVE AANSPRAKELIJKHEID (ALGEMEEN) / Inhoud afdeling / Risico-aansprakelijkheid / a. Relatie met afdeling / 283 D. AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSONEN / Aansprakelijkheid voor kinderen: 6:169/ Ondergeschikten, niet-ondergeschikten, vertegenwoordigers / Aansprakelijkheid voor ondergeschikten: 6:170/ Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten: 6:171/ Aansprakelijkheid voor vertegenwoordigers: 6:172 / 286 E. AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZAKEN / De aansprakelijke persoon / De schadesoort/ Risico-aansprakelijkheid met tenzij-formule / Aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken: 6:173 / a. 6:173 en produktenaansprakelijkheid; kanalisatie / b. Aansprakelijkheid voor motorrijtuigen / Vervallen/ Aansprakelijkheid voor opstallen: 6:174 / a. Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen: 6: / b. Vervolg; vereisten en uitzonderingen/ c. Aansprakelijkheid voor stortplaats of boorgat: 6: / Aansprakelijkheid voor dieren: 6:179 / 294 F. PRODUKTENAANSPRAKELIJKHEID/ a. Produktenaansprakelijkheid: afdeling / b. Risico-aansprakelijkheid; grenzen/ c. Schade aan personen of zaken / d. Samenloop/296 XXIII

19 G. ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN; MISLEIDENDE EN VERGELIJKENDE RECLAME/ e. Oneerlijke handelspraktijken: afdeling 6.3.3A / f. Misleidende en vergelijkende reclame: afdeling 6.3.4/298 H. ELEKTRONISCH RECHTSVERKEER / g. Aansprakelijkheid bij elektronisch rechtsverkeer: afdeling 6.3.4A/ TIJDELIJKE REGELING VERHAALSRECHTEN / h. Tijdelijke regeling verhaalsrechten: afdeling / 299 Inhoud Hoofdstuk 28 ZAAKWAARNEMING, ONVERSCHULDIGDE BETALING, ONGERECHTVAARDIGDE VERRIJKING / 301 A. ZAAKWAARNEMING/ Vereisten: 6:198/ Rechtsgevolgen van zaakwaarneming: 6: / Vertegenwoordigingsbevoegdheid: 6:201/302 B. ONVERSCHULDIGDE BETALING / Begrip onverschuldigde betaling/ Gevallen van onverschuldigde betaling / De vordering uit onverschuldigde betaling/ Ongedaanmaking en waardevergoeding: 6:203 en 210/ Ongedaanmaking (in eigenlijke zin) / Niet-nakoming van de ongedaanmakingsverbintenis: 6:204 en 205/ Waardevergoeding: 6:210 lid 2/ Vruchten, kosten en schade: 6: / Ontvanger handelingsonbekwaam: 6:209/ De 'pot-ketel-bepaling' van 6:211 /307 C. ONGERECHTVAARDIGDE VERRIJKING / Algemeen, vereisten: 6:212 / Omvang van de schadevergoedingsverbintenis / a. Toepassingsmogelijkheden/309 Hoofdstuk 29 DE OBLIGATOIRE OVEREENKOMST / Inhoud titel 6.5/ Begrip overeenkomst / Overeenkomstige toepassing: 6:216/ De meerpartijenovereenkomst: 6:213 lid 2/ Beginselen van contractenrecht/ a. De hoedanigheden van partijen / b. De consument als contractspartij / 313 xxrv

20 456c. De overheid als contractspartij / Groeperingen van overeenkomsten / Bijzondere overeenkomsten; overzicht/ Gefaseerde invoering Boek 7 / Regelend en dwingend recht in Boeken 7-7A/ Toepasselijkheid Boeken 3 en 6/ Gemengde overeenkomst: 6:215/ Standaardregelingen: 6:214/ 318 Hoofdstuk 30 HET TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN / Inhoud afdeling / 319 A. AANBOD EN AANVAARDING / Aanbod en aanvaarding: 6:217 lid 1/ Rechtskarakter van het aanbod / Verval van het aanbod / Het onherroepelijke aanbod: 6:219 / Vrijblijvend aanbod en uitloving: 6:219 lid 2, 6:220 / De aanvaarding/ De van het aanbod afwijkende aanvaarding: 6:225 / 322 B. DE PRECONTRACTUELE FASE / a. De precontractuele fase / 323 C. GELDIGHEID, NIETIGHEID EN VERNIETIGBAARHEID VAN OVEREENKOMSTEN/ Algemeen/ Vorm van een voorovereenkomst: 6:226 / Bepaalbaarheid der verbintenissen: 6:227 / a. Elektronisch contracteren: 6:227a-c/ Dwaling: 6:228/ Geval a: wederpartij gaf inlichting/ Geval b: wederpartij schond spreekplicht/ Geval c: wederzijdse dwaling/ Dwaling ten aanzien van toekomstige omstandigheden / Dwaling voor rekening van de dwalende: 6:228 lid 2 / Rechtsgevolgen van dwaling/ De voortbouwende overeenkomst: 6:229/329 D. INFORMATIE OVER DIENSTVERRICHTERS EN HUN DIENSTEN/ a. Informatie over dienstverrichters en hun diensten: 6:230a-f/329 XXV

21 E. ALGEMENE VOORWAARDEN / Begripsbepalingen: 6:231 / Gebondenheid aan algemene voorwaarden: 6:232/ Twee vernietigingsgronden: 6:233/ a. Vervolg; de informatieplicht: 6:234/ b. Vernietigbaarheid; bijzonderheden / Onredelijk bezwarend: concrete en abstracte toetsing/ De zwarte en de grijze lijst: 6:236 en 237/ a. Onheldere bedingen / Bestrijding van onredelijk bezwarende bedingen / Rechtszekerheid / a. Richtlijn 1993/13/EEG/336 Hoofdstuk 31 RECHTSGEVOLGEN VAN OVEREENKOMSTEN / Inhoud afdeling / 338 A. RECHTSGEVOLGEN TUSSEN PARTIJEN / Rechtsgevolgen van de overeenkomst tussen partijen: 6:248 lid 1/ Uitleg van de overeenkomst/ a. Rangorde van de bronnen / Redelijkheid en billijkheid: 6:248 / a. Opzegging (duur)overeenkomst/341 B. RECHTSGEVOLGEN TEN OPZICHTE VAN DERDEN / De overeenkomst en derden / Overgang van kwalitatieve rechten: 6:251 / Blokkering van de overgang van een kwalitatief recht / Overgang van kwalitatieve verplichtingen: 6:252/ Relatie met erfdienstbaarheden / Kettingbeding/ Derdenbeding: 6: / Voorbeelden van derdenbedingen / Aanvaarding van het derdenbeding: 6:253 / Rechtsgevolgen van de aanvaarding/ Herroeping van het derdenbeding; vervanging van de derde / Blokkering van de 'paardensprong': 6:257/ Derdenwerking van aansprakelijkheidsbedingen / 348 C. WIJZIGING EN ONTBINDING DOOR DE RECHTER/ Onvoorziene omstandigheden ('imprévision'): 6:258/ Dwingend recht/ Relatie met andere leerstukken / Voortdurende verplichtingen: 6:259/ De rechterlijke uitspraak / 352 Inhoud XXVI

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Vermogensrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Juridisch Diploma('s) Vermogensrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Examen Vermogensrecht niveau 5 Niveau.

EXAMENPROGRAMMA. Juridisch Diploma('s) Vermogensrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Examen Vermogensrecht niveau 5 Niveau. EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Juridisch Diploma('s) Vermogensrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Eamen Vermogensrecht niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 3-0 Geldig vanaf 01-09-17

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken nr. INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1. Introductie / 1 2. Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers

Nadere informatie

Verbintenissenrecht algemeen

Verbintenissenrecht algemeen Verbintenissenrecht algemeen Prof. mr. C.J.H. Brunner Mr. G.T. de Jong Prof. mr. H.B. Krans Prof. mr. M.H. Wissink Derde druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2011 INHOUD AFKORTINGENLIJST /

Nadere informatie

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed. Korte handleiding bijeenkomst 5. Overdracht van goederen. 3:83 en volgende BW Definitie overdracht: rechtsovergang van het ene rechtssubject naar het andere op basis van een een levering. Overdracht is

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord / V. Afkortingenlijst / XXI. Verkort aangehaalde literatuur / XXIII 1. DE VERBINTENIS IN HET ALGEMEEN / 1

INHOUD. Voorwoord / V. Afkortingenlijst / XXI. Verkort aangehaalde literatuur / XXIII 1. DE VERBINTENIS IN HET ALGEMEEN / 1 INHOUD Voorwoord / V Afkortingenlijst / XXI Verkort aangehaalde literatuur / XXIII 1. DE VERBINTENIS IN HET ALGEMEEN / 1 1.1 Inleiding /1 1. Verbintenissenrecht en goederenrecht / 1 2. De codificatie van

Nadere informatie

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17 Inhoud 1 Basisbegrippen in het burgerlijk recht 13 1.1 Inleiding 13 1.2 De plaats van het burgerlijk recht 13 1.3 Bronnen van het burgerlijk recht 15 1.4 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011

3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011 3.1 Kay Horsch 18 januari 2011 Taak 1 Verbintenissenrecht 1. Absoluut (!!!) 2. Exclusief 3. Zaaksgevolg (Droit de Suite) 4. Prioriteit 5. Separatisme Boek 3, Titel 1, Afdeling 1 Bijvoorbeeld Goederen :

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1

Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1 INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Enige Afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1 Hoofdstuk 2 - Onderscheidingen van vermogensrechten

Nadere informatie

Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap

Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap Monografieen Nieuw BW A14 Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap Mr. A.C. van Schaick Kluwer - Deventer - 2003 Inhoud LUST VAN AFKORTINGEN XIII LUST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR XV DEEL

Nadere informatie

Rechtshandeling en Overeenkomst

Rechtshandeling en Overeenkomst Prof. mr. Jac. Hijma Prof. mr. CC. van Dam Mr. WAM. van Schendel Mr. W.L Valk tot en met de derde druk Mr. A.R. Bloembergen Rechtshandeling en Overeenkomst Zesde druk \ Kluwer a Woiters Ktuwer business

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

DEEL 2 RECHTSGEVOLGEN EN FUNCTIES VAN BEZIT EN HOUDERSCHAP EN ASPECTEN DIE DAARBIJ VAN BELANG ZIJN

DEEL 2 RECHTSGEVOLGEN EN FUNCTIES VAN BEZIT EN HOUDERSCHAP EN ASPECTEN DIE DAARBIJ VAN BELANG ZIJN Voorwoord Lijst van afkortingen Lijst van verkort aangehaalde literatuur DEEL 1 BEZIT EN HOUDERSCHAP IN HET ALGEMEEN Hoofdstuk I Algemene opmerkingen 1 Inleiding 2 Terminologie Hoofdstuk II Begripsomschrijving

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

Lijst van verkort aangehaalde literatuur

Lijst van verkort aangehaalde literatuur INHOUDSOPGAVE Afkortingen Lijst van verkort aangehaalde literatuur XXIII XXVII Hoofdstuk 1 - De overeenkomst van bewaarneming 1 1 Begrip van de overeenkomst van bewaarneming 1 2 Aard van de overeenkomst

Nadere informatie

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak Maatschap VOF (CV) Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid (2:3 BW) BV NV (vereniging, coöperatie, OWM, stichting)

Nadere informatie

Let op!! Niet iedere handeling die rechtsgevolgen heeft, is ook een rechtshandeling. Indeling rechtshandelingen: Meerzijdig.

Let op!! Niet iedere handeling die rechtsgevolgen heeft, is ook een rechtshandeling. Indeling rechtshandelingen: Meerzijdig. Recht Week 1 Rechtshandeling algemeen Een rechtshandeling is een handeling van een rechtssubject die het rechtsgevolg heeft dat de bedoeling was van het handelende rechtssubject en dat ook erkend is door

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Lijst van gebruikte afkortingen XXV. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding 1

Inhoudsopgave. Lijst van gebruikte afkortingen XXV. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding 1 Lijst van gebruikte afkortingen XXV Hoofdstuk 1 Algemene inleiding 1 Goederenrecht 1 Vermogen 2 Goederen 2 Zaken 2 Vermogensrechten; goodwill 4 Onroerende en roerende zaken 6 Registergoederen 6 Bestanddelen

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

B5 Volmacht. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW

B5 Volmacht. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW MONOGRAFIEËN BW B5 Volmacht Prof. mr. A.C. van Schaick Advocaat te Tilburg, hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg en raadsheer-plaatsvervanger

Nadere informatie

MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT GOEDERENRECHT ALGEMEEN GOEDERENRECHT VIJFTIENDE DRUK BEWERKT DOOR

MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT GOEDERENRECHT ALGEMEEN GOEDERENRECHT VIJFTIENDE DRUK BEWERKT DOOR MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT GOEDERENRECHT ALGEMEEN GOEDERENRECHT VIJFTIENDE DRUK BEWERKT DOOR MR. F.H.J. MIJNSSEN VOORMALIG VICE-PRESIDENT VAN DE HOGE

Nadere informatie

12 Huwelijksvermogensrecht

12 Huwelijksvermogensrecht Monografieën Privaatrecht 12 Huwelijksvermogensrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Elfde druk Kluwer - Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Enige verkort aangehaalde werken / XV I.

Nadere informatie

N.C. van Oostrom-Streep, 'De kwalitatieve verplichting' Woord vooraf Lijst van afkortingen

N.C. van Oostrom-Streep, 'De kwalitatieve verplichting' Woord vooraf Lijst van afkortingen Inhoudsopgave Woord vooraf Lijst van afkortingen v xv Hoofdstuk 1 Inleiding op het onderwerp, presentatie van de onderzoeksvraag 1 1.1 Inleiding 1 1.2 De mogelijkheden 2 1.3 De vraag 4 1.4 De methode 5

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken XIX XXVII XXIX Hoofdstuk 1 - Inleiding en algemene bepalingen. Belang onderscheid eenvoudige en bijzondere

Nadere informatie

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix INHOUD Property Law Series.................................................... v Woord vooraf......................................................... vii Dankwoord..........................................................

Nadere informatie

Bijzondere overeenkomsten: algemeen

Bijzondere overeenkomsten: algemeen Inhoud 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Bijzondere overeenkomsten: algemeen 15 15 1.1.1 Benoemd of bijzonder 15 1.1.2 Goed verloop rechtsverkeer 15 1.1.3 Bescherming zwakkere partij 16 1.1.4 Bijzonder gaat

Nadere informatie

Monografieen Nieuw BW. Prof. mr. W.H.M. REEHUIS Hoogleraar privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Derde geheel herschreven druk

Monografieen Nieuw BW. Prof. mr. W.H.M. REEHUIS Hoogleraar privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Derde geheel herschreven druk Monografieen Nieuw BW B6b Levering Prof. mr. W.H.M. REEHUIS Hoogleraar privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen Derde geheel herschreven druk Kluwer - Deventer - 2004 Inhoud VOORWOORD IX LUST VAN

Nadere informatie

T. Hartlief. Ontbinding. Over ongedaanmaking, bevrijding en rechterlijke bevoegdheden bij ontbinding wegens wanprestatie

T. Hartlief. Ontbinding. Over ongedaanmaking, bevrijding en rechterlijke bevoegdheden bij ontbinding wegens wanprestatie T. Hartlief Ontbinding Over ongedaanmaking, bevrijding en rechterlijke bevoegdheden bij ontbinding wegens wanprestatie KLUWER - DEVENTER - 1994 Inhoudsopgave Lijst van afkortingen Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

Nakijkinstructie: Als bij een vraag een x-aantal antwoorden wordt gevraagd, wordt alleen het eerste x-aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling.

Nakijkinstructie: Als bij een vraag een x-aantal antwoorden wordt gevraagd, wordt alleen het eerste x-aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel INLEIDING RECHT DONDERDAG 6 OKTOBER 2016 9.00-11.00 UUR Nakijkinstructie: Als bij een vraag een x-aantal antwoorden wordt gevraagd, wordt alleen het eerste x-aantal

Nadere informatie

VOORWOORD. Internationaal privaatrecht. Overeenkomsten in het algemeen 1

VOORWOORD. Internationaal privaatrecht. Overeenkomsten in het algemeen 1 Inhoud VOORWOORD LIJST VAN AFKORTINGEN V XVII Deel A Internationaal privaatrecht. Overeenkomsten in het algemeen 1 1 INLEIDING 3 2 ALGEMENE OPMERKINGEN OVER ROME I 5 2.1 Rome I als opvolger van het EVO,

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT samengesteld door mr. F. Stadermann, mr. W.A. Luiten, mr. M. Keijzer-de Korver en mr. A. Koopman derde, geheel herziene druk Inhoudsopgave DEEL I: AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Nadere informatie

RECHTSGEVOLGEN VAN STILLE CESSIE

RECHTSGEVOLGEN VAN STILLE CESSIE RECHTSGEVOLGEN VAN STILLE CESSIE EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN OP GEZAG VAN

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten.

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Situaties: 1. Overdracht onder voorwaarde 2. Overdracht onder eigendomsvoorbehoud 3. Overdracht toekomstige goederen 4. Overdracht onder tijdsbepaling

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Wijzen waarop goederen (zaken en vermogensrechten) worden verkregen:

Wijzen waarop goederen (zaken en vermogensrechten) worden verkregen: Korte handleiding bijeenkomst 4. Wijzen waarop goederen (zaken en vermogensrechten) worden verkregen: Onder algemene titel (opvolging in een geheel vermogen of een deel hiervan): erfopvolging, boedelmenging

Nadere informatie

Inleiding Hoofdstuk I. Wie kan betalen?... 13

Inleiding Hoofdstuk I. Wie kan betalen?... 13 INHOUD Woord vooraf.............................................................. v Dankwoord.............................................................. vii Lijst met verkorte werken.................................................

Nadere informatie

1.1. De overeenkomst met de verkoper Verplichtingen van de vastgoedadviseur Het dossier Wanprestatie...

1.1. De overeenkomst met de verkoper Verplichtingen van de vastgoedadviseur Het dossier Wanprestatie... Inhoudsopgave 1. De verkoopopdracht 1.1. De overeenkomst met de verkoper...1 De overeenkomst van opdracht............... 1 Overeenkomst van opdracht is geen volmacht...2 Courtage.................................

Nadere informatie

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht Inhoud I Verbintenissenrecht 17 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 in het recht 19 19 Recht en rechtsbronnen 19 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 23 1.2.4 Het gewoonterecht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Lijst van afkortingen DEELA INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. Lijst van afkortingen DEELA INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN. 1. Inleiding 3 Voorwoord Lijst van afkortingen XVII XIX DEELA INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN 1. Inleiding 3 2. Algemene opmerkingen over het EVO-verdrag 5 2.1 Inwerkingtreding. Toetreding

Nadere informatie

Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed

Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed Ars Notariatus 120 Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed A.A. van Veiten notaris te Amsterdam en bijzonder hoogleraar onroerend goed recht aan devrije Universiteit 2003 STICHTING TOT BEVORDERING

Nadere informatie

Prof. mr. A.W. Jongbloed. Executierecht. Kluwer a Wotters Kluwer business. Kluwer - Deventer 20t I

Prof. mr. A.W. Jongbloed. Executierecht. Kluwer a Wotters Kluwer business. Kluwer - Deventer 20t I Prof. mr. A.W. Jongbloed Executierecht Kluwer a Wotters Kluwer business Kluwer - Deventer 20t I INHOUD Voorwoord / V 1 Inleiding. Executoriale titels. Enkele algemene regels van executierecht /1 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

Vermogensrecht. Bronnenboek. Mr. Lydia Janssen. Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk op pagina 6 van dit boek.

Vermogensrecht. Bronnenboek. Mr. Lydia Janssen. Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk op pagina 6 van dit boek. Vermogensrecht Bronnenboek Mr. Lydia Janssen Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk op pagina 6 van dit boek. Te activeren tot: Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl

Nadere informatie

Hoofdlijnen Nederlands Recht Wolters-Noordhoff 1

Hoofdlijnen Nederlands Recht Wolters-Noordhoff 1 Inhoudsopgave Hoofdlijnen Nederlands Recht Prof. mr. C.J. Loonstra Inleiding 1 Terreinverkenning 1.1 Is recht saai? 1.2 Waarom recht? 1.3 Waar vinden we het recht? 1.3.1 De wet 1.3.2 Het verdrag 1.3.3

Nadere informatie

I VERBINTENISSENRECHT 17

I VERBINTENISSENRECHT 17 I VERBINTENISSENRECHT 17 1 Inleiding in het recht 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Recht en rechtsbronnen 20 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 22 1.2.4 Het gewoonterecht 23 1.3 Privaatrecht

Nadere informatie

Inleiding in het NEDERLANDSE RECHT

Inleiding in het NEDERLANDSE RECHT Mr.J.W.P. Verheugt Inleiding in het NEDERLANDSE RECHT TWAALFDE DRUK Boom Juridische uitgevers Den Haag 2003 Lijst van ajkortingen XV Recht in het algemeen 1 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7 8 2 1 2 2.1

Nadere informatie

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

VAN CONTACT NAAR CONTRACT

VAN CONTACT NAAR CONTRACT VAN CONTACT NAAR CONTRACT De bijzondere positie van gemeenten in het contractenrecht Prof. mi. A.A. van Rossum VNC uitgeverij Postbus 30435,2500 GK Den Haag Telefax: (070) 346 92 01 Internet: www.vnguitgeverij.nl

Nadere informatie

ERFRECHT EN SCHENKING

ERFRECHT EN SCHENKING MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT ERFRECHT EN SCHENKING BEWERKT DOOR MR. S. PERRICK ADVOCAAT EN NOTARIS TE AMSTERDAM DERTIENDE DRUK KLUWER - DEVENTER - 2002

Nadere informatie

Uitgebreide inhoudsopgave Enige Afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

Uitgebreide inhoudsopgave Enige Afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Enige Afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken XXI XXXIII XXXV Hoofdstuk 1 - Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding 1 1 Inleidende opmerkingen 1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis

Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, volgens

Nadere informatie

Recht in je opleiding

Recht in je opleiding Verbintenissenrecht el ondernemingsrecht Mr. C.W. de Ruiter Mr. R. Westra Tweede druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 201 o Inhoud VERBINTENISSENRECHT I I.I 1.2 i-3 1.4 1.6 i-7 1.8 1.9 I.IO in het recht

Nadere informatie

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.......................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 1 Boek I. Personen...............

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Wat is recht? Het geheel van rechtsregels gericht op het voorkomen, beheersen en oplossen van conflicten; geven van een rechtsverhouding tussen partijen. Deze regels zijn vastgesteld en afdwingbaar. Indelingen

Nadere informatie

Burgerlijk recht 4 BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178)

Burgerlijk recht 4 BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178) BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178) sd.cju16.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering. Mr. drs. KP. van Koppen

Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering. Mr. drs. KP. van Koppen Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering Mr. drs. KP. van Koppen Kluwer - Deventer - 1998 Voorwoord V Gebruikte afkortingen XV Algemene inleiding en verantwoording 1 Verantwoording 1 2 Een körte schets

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

Erfrecht en schenking

Erfrecht en schenking Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Erfrecht en schenking Veertiende druk Bewerkt door: Mr. S. Perrick Advocaat te Amsterdam Voorheen deel 6A en 6B a Wolters

Nadere informatie

B14 Bevrijdende verjaring

B14 Bevrijdende verjaring MONOGRAFIEËN BW B14 Bevrijdende verjaring Mr. M.W.E. Koopmann Raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam Ktuwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van afkortingen /

Nadere informatie

STANDAARDANTWOORDEN THEORIE WEEK 1/1A

STANDAARDANTWOORDEN THEORIE WEEK 1/1A STANDAARDANTWOORDEN THEORIE WEEK 1/1A 1. Het begrip vermogen wordt in meerdere betekenissen gebruikt. In het spraakgebruik wordt veelal gedoeld op iemands activa of al zijn geld. In het privaatrecht betekent

Nadere informatie

WOORD VOORAF. S.C.J.J. Kortmann februari 2017 N.E.D. Faber

WOORD VOORAF. S.C.J.J. Kortmann februari 2017 N.E.D. Faber WOORD VOORAF Beperkte rechten vormen een belangrijk onderdeel van het goederenrecht. De wet regelt het ontstaan van beperkte rechten alsmede het tenietgaan van beperkte rechten. In art. 3:81 lid 2 BW wordt

Nadere informatie

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht Mr. CW.de Ruiter Mr. R.Westra Derde druk Boom Juridische uitgevers Den Haag Inhoud I VERBINTENISSENRECHT in het recht Recht en rechtsbronnen Wetten Verdragen Jurisprudentie

Nadere informatie

Remedies. Mr. W.L. Valk

Remedies. Mr. W.L. Valk Remedies Mr. W.L. Valk 1 Inleiding denken in remedies perspectief van de rechter perspectief van de wetenschap perspectief van partijen advocaat/andere rechtshulpverlener als intermediair aanpak in deze

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Binnen Navigator, Legal Intelligence en/of Rechtsorde heeft u de beschikking over een grote hoeveelheid vakinformatie. Toch komt het voor dat wordt verwezen naar oudere artikelen. Op veler verzoek heeft

Nadere informatie

overeenkomsten overeenkomsten en verbintenissen

overeenkomsten overeenkomsten en verbintenissen overeenkomsten en verbintenissen In een organisatie worden dagelijks meerdere overeenkomsten met voornamelijk consumenten en leveranciers gesloten. Het aantal overeenkomsten in bijvoorbeeld een winkel

Nadere informatie

Titel VII. (...) Afstamming... 26

Titel VII. (...) Afstamming... 26 Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804....................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.. 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot en

Nadere informatie

INHOUD. Enige afkortingen. Verkort aangehaalde literatuur. Hoofdstuk I - Inleidende opmerkingen / 1

INHOUD. Enige afkortingen. Verkort aangehaalde literatuur. Hoofdstuk I - Inleidende opmerkingen / 1 INHOUD Enige afkortingen Verkort aangehaalde literatuur Hoofdstuk I - Inleidende opmerkingen / 1 Hoofdstuk II - Onderverdeling van zakelijke rechten / 9 a. Algemene opmerkingen / 9 b. Opsomming van de

Nadere informatie

Andere kenmerken: (in principe) voortdurende uitoefening, elasticiteit.

Andere kenmerken: (in principe) voortdurende uitoefening, elasticiteit. Korte handleiding bijeenkomst 3. Eigendom en overig toebehoren. Eigendom. Eigendom is in tijd, ideologie en naar streek bepaald, zowel qua periode als qua betekenis. (vergelijk eigendom nutsbedrijven/spoorwegen

Nadere informatie

B89 Bruikleen, verbruikleen en geldlening

B89 Bruikleen, verbruikleen en geldlening MONOGRAFIEËN BW B89 Bruikleen, verbruikleen en geldlening Mr. J.G. [Notaris te a Deventer - 2012 business INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Afkortingenlijst / XIII lijst van verkort aangehaalde literatuur /

Nadere informatie

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer 11 februari 2016 Mr. L.A. (Leonie) Dutmer Overzicht retentierecht van de aannemer Elementen retentierecht Feitelijke macht en kenbaarheid Retentierecht

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

ANTWOORDEN PROEFTENTAMEN GOEDERENRECHT 2

ANTWOORDEN PROEFTENTAMEN GOEDERENRECHT 2 ANTWOORDEN PROEFTENTAMEN GOEDERENRECHT 2 Onderstaande puntenverdeling per vraag is een indicatie. Bij concrete toekenning van punten is mede bepalend in hoeverre een juiste, logisch weergegeven formulering

Nadere informatie

B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2

B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2 Monografieen BW B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2 Prof. mr. C.J.M. Klaassen Kluwer - Deventer - 2007 Inhoud VOORWOORD XI LUST VAN AFKORTINGEN XIII LUST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR XV I INLEIDING

Nadere informatie

Antwoorden opgaven Inleiding recht

Antwoorden opgaven Inleiding recht Antwoorden opgaven Inleiding recht Hoofdstuk 1 Recht en rechtsbronnen 1.1 Hét kenmerk van de rechtsregel is de afdwingbaarheid ervan. De grondwetgever heeft de rechterlijke macht in het leven geroepen

Nadere informatie

College 1: Algemene inleiding:

College 1: Algemene inleiding: College 1: Algemene inleiding: Het vak goederenrecht omvat veel stof; deze kan vanwege de beschikbare tijd niet uitvoerig in de lessen behandeld worden. Ook de jurisprudentie zal niet uitvoerig aan de

Nadere informatie

BEMIDDELING DOOR DE MAKELAAR BIJ DE KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN

BEMIDDELING DOOR DE MAKELAAR BIJ DE KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN BEMIDDELING DOOR DE MAKELAAR BIJ DE KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE

Nadere informatie

Samenvatting Inleiding Privaatrecht

Samenvatting Inleiding Privaatrecht Samenvatting Inleiding Privaatrecht Open Universiteit R02132 (c) Copyright 2005 Jos Visser Inleiding vermogensrecht... 3 Goederenrechtelijke rechten en persoonlijke rechten... 5 Goederen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 18998 Aanvulling van de overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (elfde gedeelte)) Nr. 10 GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Een rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht. Louis Visscher

Een rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht. Louis Visscher Een rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht Louis Visscher Boom Juridische uitgevers Den Haag 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Communicerende vaten 1 1.2 De rechtseconomische

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomstenrecht

Arbeidsovereenkomstenrecht Van der Grinten Arbeidsovereenkomstenrecht Bewerkt door: Prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens en mr. RAA. Duk drieëntwintigste druk Qft Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2011 INHOUD Verkort aangehaalde

Nadere informatie

Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht Hoofdlijnen Nederlands Recht Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Hoofdlijnen Nederlands Recht 10 C.J. Loonstra Noordhoff

Nadere informatie

Bijzondere overeenkomsten

Bijzondere overeenkomsten Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Bijzondere overeenkomsten Deel IX Verzekering derde druk bewerkt door: mr. J.H. Wansink Oud-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Parlementaire Geschiedenis Burgerlijk Wetboek Boek 10. Internationaal Privaatrecht (IPR)

Parlementaire Geschiedenis Burgerlijk Wetboek Boek 10. Internationaal Privaatrecht (IPR) Parlementaire Geschiedenis Burgerlijk Wetboek Boek 10 Internationaal Privaatrecht (IPR) Prof. mr. M.H. ten Wolde Mr. dr. J.G. Knot Mr. ICC. Henckel Mr. A. Mens Mr. D.A. Pettengell ^ J.Kluwer a W o lte

Nadere informatie

Monografieèn Privaatrecht. Erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vijfde druk

Monografieèn Privaatrecht. Erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vijfde druk Monografieèn Privaatrecht Erfrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Vijfde druk Kluwer - Deventer - 2008 Inhoud Enige afkortingen en symbolen XV Enige verkort aangehaalde werken XVI I. INLEIDING 1 1. Erfrecht

Nadere informatie

Leergang Contracteren: zekerheden Academie voor de Rechtspraktijk

Leergang Contracteren: zekerheden Academie voor de Rechtspraktijk 28 februari 2017 Leergang Contracteren: zekerheden Academie voor de Rechtspraktijk prof. mr J.B. Spath Zekerheden Opzet 1. Goederenrechtelijke zekerheid a. Pand- en hypotheek b. Eigendomsvoorbehoud (incl.

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten

Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten Monografieen BW B49a Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten Mr. D.W.F. Verkade Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Kluwer - Deventer - 2009 Inhoud WOORD VOORAF V ENIGE AFKORTINGEN

Nadere informatie

Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17. Enkele afkortingen 19. Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25

Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17. Enkele afkortingen 19. Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25 Inhoud Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17 Enkele afkortingen 19 Inleiding 21 Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 27 1.1 Algemeen 27

Nadere informatie

1 Inleiding: plaats van verbintenissenrecht

1 Inleiding: plaats van verbintenissenrecht 1 Inleiding: plaats van verbintenissenrecht 1.1 De opzet en doel van het boek In het dagelijks leven gaan we tal van verplichtingen aan of worden ons juist door het recht verplichtingen opgelegd. We sluiten

Nadere informatie

VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN Inhoudsopgave VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN V XIII 1 KORTE KARAKTERISERING PERSONENVENNOOTSCHAP; HAAR PLAATS EN BETEKENIS IN HET NEDERLANDSE ONDERNEMINGSRECHT 1 1.1 Vennootschap is kapitaalvennootschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Verbintenis en rechtshandhaving Inleiding

Hoofdstuk 21. Verbintenis en rechtshandhaving Inleiding Hoofdstuk 21 Verbintenis en rechtshandhaving 21.1 Inleiding In hoofdstuk 5 was het verschil tussen absolute en relatieve rechten aan de orde. Absolute rechten zijn rechten die tegenover iedereen werken.

Nadere informatie

7. Goederenrechtelijke rechten in het systeem van subjectieve rechten Verdeling over Boeken 3 en 5 en verhouding met de andere boeken8

7. Goederenrechtelijke rechten in het systeem van subjectieve rechten Verdeling over Boeken 3 en 5 en verhouding met de andere boeken8 Afkortingen XXXV Verkort aangehaalde literatuur XXXIX 1. ALGEMENE INLEIDING1 1.1. Omschrijving en plaatsbepaling1 1. Verkenning1 2. Relatie persoon-goed centraal3 3. Meer dan traditie3 4. Aanbeveling/leeswijzer4

Nadere informatie

B67 Consumentenkrediet

B67 Consumentenkrediet MONOGRAFIEËN BW B67 Consumentenkrediet Mr. drs. J.W.A. Biemans Kluwer a W olters Kluwer business Deventer - 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Afkortingenlijst / XIII Verkort aangehaalde literatuur / XV

Nadere informatie