Compendium van het Nederlands vermogensrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compendium van het Nederlands vermogensrecht"
  • Ine Bos
  • 1 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 Prof. mr. Jac. Hijma en mr. M.M. Olthof Compendium van het Nederlands vermogensrecht Elfde druk Kluwer a Wolters Ktuwer business Deventer

2 INHOUD WOORD VOORAF/V Hoofdstuk a a. ALGEMENE INLEIDING/1 Inhoud van het Burgerlijk Wetboek/1 Begrip vermogensrecht /1 Systeem van het vermogensrecht/ 2 Algemeen deel, goederenrecht en verbintenissenrecht/2 Internationaliserend vermogensrecht / 3 Nummering van het BW / 4 Zoekstrategie/4 Literatuur/5 Periodieken / 6 Internetbronnen / 6 Algemeen deel / 7 Hoofdstuk A. 11. B C INLEIDING EN BEGRIPSBEPALINGEN / 9 Inhoud Boek 3/9 Inhoud afdelingen 3.1.1, A en 3.1.1B/10 GOEDEREN/10 Goederen, zaken en vermogensrechten: 3:1, 3:2, 3:6/10 ONDERSCHEIDINGEN VAN ZAKEN /11 Roerende en onroerende zaken: 3:3/11 Bestanddelen: 3:4/11 Gevolgen van het zijn van bestanddeel/12 Geld als zaak/12 ONDERSCHEIDINGEN VAN VERMOGENSRECHTEN /13 Volledige rechten /13 Beperkte rechten: 3:8/13 Zakelijke rechten /14 Afhankelijke rechten: 3:7/14 VII

3 D. ENIGE BIJZONDERE GOEDEREN / Vruchten: 3:9/ Registergoederen: 3:10/ Algemeenheid van goederen /15 22a. Goodwill/16 E. OVERIGE BEGRIPSBEPALINGEN / Goede trouw: 3:11 / Te goeder trouw, niet te goeder trouw, te kwader trouw/ Redelijkheid en billijkheid: 3:12 / Misbruik van bevoegdheid: 3:13/ Strijd met regels van publiekrecht: 3:14/18 F. ELEKTRONISCH RECHTSVERKEER /19 27a. Elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer/19 Hoofdstuk 3 RECHTSHANDELINGEN / Begrip rechtshandeling / Begrip 'partij bij de rechtshandeling' / Inhoud titel 3.2/ Overeenkomstige toepassing buiten het vermogensrecht: 3:59/21 A. DE TOTSTANDKOMING VAN DE RECHTSHANDELING / Totstandkoming gebaseerd op een dubbele grondslag/ Grondslag I (geopenbaarde wil): 3:33 / Moment waarop de rechtshandeling tot stand komt: 3:37/ Discrepantie tussen wil en verklaring/ Bewijs van discrepantie bij geestelijke stoornis: 3:34/ Grondslag II (opgewekt vertrouwen): 3:35/ Wijze van bescherming bij 3:35 /25 38a. 'Nadeel' als gezichtspunt bij 3:35 / Samenvatting totstandkoming van de rechtshandeling/ De rechtshandeling onder tijdsbepaling of voorwaarde: 3:38/26 B. GRONDEN VAN NIETIGHEID (VAN RECHTSWEGE) EN VERNIETIGBAARHEID / Rubricering der nietigheden / Overzicht der algemene gronden van nietigheid en vernietigbaarheid / 27 Handelingsonbekwaamheid en handelingsonbevoegdheid / Handelings(on)bekwaamheid: 3:32/ Reikwijdte der handelingsonbekwaamheid / Gevolgenvan handelingsonbekwaamheid/29 VIII

4 46. Handelingsonbevoegdheid: 3:43/29 Strijd met wet, goede zeden of openbare orde Overtreding van een vormvoorschrift: 3:39/ Strijd met wet, goede zeden of openbare orde: 3:40 / Verrichten in strijd met de wet: 3:40 leden 2 en 3 / Overige gevallen van strijd met een wettelijk voorschrift / Inhoud of strekking in strijd met goede zeden en/of openbare orde: 3:40 lid 1 /33 Wilsgebreken Begrip wilsgebrek/ Bedreiging ('dwang'): 3:44 lid 2/ Bedrog: 3:44 lid 3/ Misbruik van omstandigheden: 3:44 lid 4 / Bescherming van wederpartij of geadresseerde: 3:44 lid 5 / Schadevergoeding/36 Benadeling van schuldeisers (Pauliana) / Benadeling van schuldeisers: 3:45 e.v./36 58a. Faillissementspauliana / 37 C. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID VAN RECHTSWEGE / Gevolgen van nietigheid van rechtswege / Partiële nietigheid: 3:41 / Conversie (omzetting): 3:42 / Bekrachtiging (convalescentie): 3:58/39 D. VERNIETIGING EN HAAR GEVOLGEN / Wijzen van vernietiging: 3:49 e.v./40 63a. Beperking buitengerechtelijke weg bij registergoederen: 3:50 lid 2/ Einde van de vernietigbaarheid/ Gevolgen van de vernietiging/ Rechter kan aan een vernietiging haar werking ontzeggen: 3:53 lid 2/ Gevolgen van vernietiging met de Pauliana: 3:45/43 E. BESCHERMING VAN DERDEN / Bescherming van derden: 3:36/ Belangrijkste verschillen tussen 3:36 en 3:35/ Toepassingsgebied van 3:36/44 Hoofdstuk 4 VERTEGENWOORDIGING / 45 A. VERTEGENWOORDIGING/ Begrip vertegenwoordiging / Geen algemene wettelijke regeling/ Belangrijkste gevallen van directe vertegenwoordiging/46 IX

5 74. Middellijke vertegenwoordiging/ Bevoegdheid en verplichting/46 B. VERTEGENWOORDIGING KRACHTENS VOLMACHT / Begrip volmacht, volmachtverlening: 3:60/46 76a. Bode geen gevolmachtigde/ Uitoefening van de volmacht: 3:66/ Volmacht en handelingsonbekwaamheid: 3:63/ Einde van de volmacht: 3:72/49 C. HET ONTBREKEN VAN EEN TOEREIKENDE VOLMACHT/ Hoofdregel en uitzonderingen/ Bekrachtiging: 3:69/ Verval van de bevoegdheid tot bekrachtiging / Vertrouwen op volmachtverlening: 3:61 lid 2/ Vertrouwen op voortbestaan volmacht: 3:76/52 84a. Gebondenheid van erfgenamen: 3:77/ Aansprakelijkheid van de pseudo-gevolmachtigde: 3:70/53 Hoofdstuk 5 RECHTSVORDERINGEN / Begrip rechtsvordering / 55 A. ALGEMENE BEPALINGEN / Algemene bepalingen: 3: /55 87a. Collectieve actie: 3:305a-d/56 B. VORDERING TOT NAKOMING, REËLE EXECUTIE / De vordering tot nakoming: 3:296 / Reële executie/ Reële executie bij verplichtingen tot afgifte / Reële executie bij verplichtingen tot een feitelijk doen of nalaten: 3:299/ Reële executie bij verplichtingen tot het verrichten van een rechtshandeling: 3:300/ Botsende rechten op levering: 3:298 / Dwangsom en lijfsdwang/61 C. VERJARING VAN RECHTSVORDERINGEN / Extinctieve verjaring/ De verjaringstermijn: 3: / 62 96a. Vervolg; bijzonderheden schadevergoeding: 3:310/ Stuiting en verlenging van de verjaring/ Vervaltermijnen/65

6 Goederenrecht/67 Hoofdstuk 6 INLEIDING GOEDERENRECHT/ Twee hoofdonderdelen/69 A. VERKRIJGING EN VERLIES VAN GOEDEREN / Wijzen waarop goederen kunnen worden verkregen: 3:80/ Wettelijke regeling/70 B. GOEDERENRECHTELIJKE VERHOUDINGEN / Goederenrechtelijke verhoudingen / Goederenrechtelijke rechten - persoonlijke rechten / Kenmerken van goederenrechtelijke rechten / Gesloten systeem der goederenrechtelijke rechten / Vorderingsrechten met goederenrechtelijke karakter-trekken/ Plan van behandeling / 74 Algemene wijzen van verkrijging en verlies van goederen / 75 Hoofdstuk 7 OVERDRACHT VAN GOEDEREN / Overdraagbaarheid: 3:83 / 75 A. VEREISTEN VOOR OVERDRACHT / Vereisten voor overdracht: 3:84/ Begrip titel/ Causaal stelsel bij overdracht/ Goederenrechtelijk effect ('zakelijke werking') / Fiduciaire titel is geen geldige titel / a. Terughoudende toepassing fiduciaverbod / Begrip beschikkingsbevoegdheid / Begrip levering; twee componenten / De leveringshandeling; overzicht/81 116a. Bepaaldheid: 3:84 lid 2 / b. Uitleg in het goederenrecht/82 B. LEVERING VAN ONROERENDE ZAKEN / Vereisten: 3:89/ De leveringsakte / De inschrijving: 3:18-21 / Negatief stelsel van openbaarheid / Onbetrouwbaarheid van de registers; lijdelijkheid van de bewaarder / Mitigatie van het negatieve stelsel / Verklaring van waardeloosheid; doorhaling / Het kadaster / 86 XI

7 C. LEVERING VAN ROERENDE ZAKEN / Twee situaties / Levering door bezitsverschaffing: 3:90 / Relativering van de levering per constitutum possessorium / 87 D. LEVERING VAN VORDERINGSRECHTEN / Onderverdeling der vorderingsrechten / Levering van vorderingsrechten op naam: 3:94 lid 1 / a. Vervolg; stille cessie: 3:94 lid 3 / Levering van vorderingsrechten aan toonder oforder:3:93en94/91 E. LEVERING DOOR ENKELE AKTE / De restbepaling van 3:95 / 91 Hoofdstuk 8 BIJZONDERE GEVALLEN VAN OVERDRACHT / 92 A. VOORWAARDELIJKE OVERDRACHT / Begrip voorwaardelijke overdracht / Opschortende en ontbindende voorwaarde / Overdracht van roerende zaken onder opschortende voorwaarde: 3:91 / Het eigendomsvoorbehoud: 3:92 / a. Verlengd eigendomsvoorbehoud / Vervreemdingsbevoegdheidsclausules / De overdracht onder tijdsbepaling: 3:85 / 95 B. OVERDRACHT VAN TOEKOMSTIGE GOEDEREN / Begrip toekomstig goed / De levering van toekomstige goederen: 3:97 / Levering van toekomstige roerende zaken / Levering van toekomstige vorderingen op naam / De uiteindelijke overdracht / Dubbele levering bij voorbaat: 3:97 lid 2 / a. Levering bij voorbaat en beslag / Afgrenzing / 99 C. VERTEGENWOORDIGING BIJ OVERDRACHT / Algemeen / Vertegenwoordiging bij de levering van een goed / Middellijke vertegenwoordiging van de verkrijger van een roerende zaak / Middellijke vertegenwoordiging van de vervreemder van een roerende zaak / 101 XII

8 Hoofdstuk 9 DERDENBESCHERMING BIJ VERKRIJGING VAN GOEDEREN/ Algemeen / Derdenbescherming bij verkrijging van goederen; overzicht /103 A. BESCHERMING TEGEN BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID / Vereisten voor bescherming krachtens 3:86 / Gevolgen van een geslaagd beroep op 3:86 / a. De uitzonderingsregel van lid 3 (diefstal) / Latere verkrijgers en 3:86 / Beperkte rechten en 3:86 / Beperking van het beroep op goede-trouwbescherming: 3:87 / a. Uitzonderingen voor cultuurgoederen: 3:86a-86b ca. / Vereisten voor bescherming krachtens 3:88 / Gevolgen van een geslaagd beroep op 3:88 / Bijzonderheden 3:88 / a. Latere verkrijgers en 3:88 / b. Beperkte rechten en 3:88 / 109 B. BESCHERMING TEGEN ONVOLLEDIGHEID EN ONJUISTHEID VAN DE IN DE OPENBARE REGISTERS GEPUBLICEERDE GEGEVENS / In de openbare registers inschrijfbare feiten: 3:17 / Bescherming tegen onvolledigheid: 3:24 / Bescherming tegen onjuistheid: 3:25 en 26 / Bescherming na rechtsuitwijzing: 3:27 / Goede trouw en openbare registers / 111 C. BESCHERMING KRACHTENS HET ALGEMENE ARTIKEL 3:36/ a. Bescherming krachtens 3:36 / b. Eigen werkingsterrein 3:36 bij verkrijging van goederen / 113 Hoofdstuk 10 VERKRIJGING EN VERLIES DOOR VERJARING / Algemeen, vereisten: 3:99 / Voortzetting van verjaring bij bezitsopvolging: 3:102/ Verband met extinctieve verjaring: 3:104 en 105 / Tenietgaan van beperkte rechten door verjaring: 3:106 /115 XIII

9 Goederenrechtelijke verhoudingen/116 Hoofdstuk 11 BEZIT EN HOUDERSCHAP / Inhoud titel 3.5 / 116 A. ALGEMEEN / Rechthebbende - bezitter - houder / Bezit en houderschap: 3:107 en 108 / Bezit te goeder trouw: 3:118 / Wettelijke vermoedens: 3:109 en 119 / 118 B. BEZITSVERKRIJGING EN BEZITSVERLIES / Bezitsverkrijging: 3: / Bezitsoverdracht bij zaken: 3:115 / Bezitsverschaffing door de houder van een zaak / Bezitsverkrijging voor een ander: 3:110 / Interversie van houderschap: 3:111 / Bezitsverlies: 3:117 /121 C. RECHTSGEVOLGEN VAN BEZIT (EN HOUDERSCHAP) / Rechtsgevolgen van bezit / Vergoeding van kosten en schade: 3:120 en 121 / Vergoeding van kosten en schade; bijzonderheden / De houder en vruchten, kosten en schade: 3:124 / Bezitsacties: 3:125 /123 Hoofdstuk 12 BEWIND / Afkoppeling titel 3.6 / (Vervallen)/125 Hoofdstuk 13 GEMEENSCHAP / Begrip gemeenschap: 3:166/ Soorten gemeenschap /127 A. BEVOEGDHEDEN DER DEELGENOTEN / Genot, gebruik en beheer van gemeenschapsgoederen: 3: / De beschikkingsbevoegdheid / Verhaal op gemeenschapsgoederen /129 B. VERDELING DER GEMEENSCHAP / Begrip verdeling: 3:182 / a. Wie kan verdeling vorderen? / Vorm van de verdeling: 3:183 / a. Wijze van verdeling: 3:185 / Nietige en vernietigbare verdelingen: afdeling /132 XIV

10 204. Werking der verdeling: 3:186 / Invloed van de verdeling op beperkte rechten op aandelen: 3:177 /134 Hoofdstuk 14 EIGENDOM / Algemeen /135 A. OMVANG VAN DE EIGENDOM / Omschrijving van het eigendomsrecht: 5:1 lid 1 / Voorwerp van eigendom / Eigendom van de grond: 5:20 / Horizontale natrekking / Bevoegdheden van de eigenaar / Rechtsvorderingen van de eigenaar /137 B. BEPERKINGEN VAN DE EIGENAARSBEVOEGDHEDEN / Algemeen / Beperking door wettelijke voorschriften / Beperking door regels van ongeschreven privaatrecht / Hinder: 5:37 / Misbruik van eigenaarsbevoegdheden: 3:13 / Onderscheid tussen hinder en misbruik van eigenaarsbevoegdheden /142 C. VERKRIJGING EN VERLIES VAN EIGENDOM / Wijzen van eigendomsverkrijging / Toeëigening (occupatie): 5:4 / Vinderschap: 5:5-12 / Verplichtingen van de vinder / Eigendomsverkrijging door de vinder / Schatvinding: 5:13 / Gevolgen van het bijeengeraken van zaken / Natrekking: 5:3, 5:14 lid 1, 5:20 / Samensmelting, zaaksvorming: 5:14 lid 2, 5:16 / Oneigenlijke vermenging / Vruchttrekking: 5:17 / Verlies van eigendom / 148 D. MANDELIGHEID / Begrip mandeligheid / Ontstaan van mandeligheid: 5:60-62 / 149 E. SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN / a. Appartementsrechten: titel 5.9 / 149 XV

11 Hoofdstuk 15 BEPERKTE RECHTEN (ALGEMEEN) / Algemeen /150 A. ONTSTAAN, OVERDRACHT EN TENIETGAAN VAN BEPERKTE RECHTEN / Ontstaan van beperkte rechten / Overdracht van beperkte rechten: 3:98 / Tenietgaan van beperkte rechten: 3:81 /152 B. BEPERKTE RECHTEN EN DERDENBESCHERMING / Drie gevallen / Conflict volledig recht - beperkt recht / Conflict beperkt recht - volledig recht / Conflict beperkt recht - beperkt recht /154 Hoofdstuk 16 (BEPERKTE) GEBRUIKSRECHTEN /156 A B C D ERFDIENSTBAARHEDEN/ 156 Begrip erfdienstbaarheid: 5:70/156 Inhoud van de last/156 Ontstaan, overdracht en tenietgaan van de erfdienstbaarheid /157 ERFPACHT/157 Begrip erfpacht: 5:85/157 Ontstaan, overdracht en tenietgaan van het erfpachtsrecht /158 OPSTAL/158 Begrip opstalrecht: 5:101/158 Eigendom van de opstallen /159 Ontstaan, overdracht en tenietgaan van het recht van opstal /159 Vervallen/159 VRUCHTGEBRUIK /159 Begrip vruchtgebruik: 3:201/159 Ontstaan, overdracht en tenietgaan van het vruchtgebruik/160 Belangrijkste bevoegdheden van de vruchtgebruiker/160 Verplichtingen van de vruchtgebruiker/161 Recht van gebruik, recht van bewoning: 3:226/161 XVI

12 Hoofdstuk 17 (BEPERKTE) ZEKERHEIDSRECHTEN EN VERHAAL / Inhoud titels 3.9 en 3.10 /163 A. PAND EN HYPOTHEEK; ALGEMENE BEPALINGEN / Kenmerken pand en hypotheek/ Substitutie ('zaaksvervanging'): 3:229/164 B. PANDRECHT/ Terminologie/165 Vestiging van het pandrecht/ Algemene vestigingsvereisten / Vestigingshandeling bij pand op roerende zaken: 3:236 en 237/ Vestigingshandeling bij pand op vorderingen op naam: 3:236 en 239/ Vestigingshandeling bij pand op andersoortige goederen/ Pandrecht op toekomstige goederen /167 Derdenbescherming Pand en derdenbescherming/ Bescherming vuistpand: 3:238/ Bescherming openbaar pand: 3:88 jo. 3:239 lid 4 /169 Bevoegdheden en verplichtingen van de pandhouder/ Bevoegdheden van de pandhouder/ Vorm van verhaal / Omvang van de executiebevoegdheid / Verdeling van de opbrengst/ Verplichtingen van de pandhouder/172 Tenietgaan van het pandrecht/ Wijzen van tenietgaan /173 C. RECHT VAN HYPOTHEEK / Terminologie/173 Vestiging van het recht van hypotheek j Vestigingsvereisten: 3:260 / Inhoud van de hypotheekakte / Huurbeding: 3:264/ a. Inroeping van het huurbeding/ Rangorde van hypotheken /176 Bevoegdheden van de hypotheekhouder/ Bevoegdheden van de hypotheekhouder/ Vorm van verhaal / Omvang van de executiebevoegdheid / Verdeling van de opbrengst / Zuivering: 3:273/178 Tenietgaan van het recht van hypotheek/ Wijzen van tenietgaan /179 XVII

13 D. VERHAALSRECHT OP GOEDEREN / Algemeen / Executie en parate executie / Omvang van de executiebevoegdheid / Executie door een beslaglegger; afwikkeling/ De tot de opbrengst gerechtigde personen/ Rangorde bij verdeling der opbrengst/ Voorrechten (privileges): afdelingen en / Voorrechten - beperkte zekerheidsrechten / Faillissement/ Rechtsgevolgen van het faillissement/ a. Surséance van betaling; schuldsanering natuurlijke personen /184 E. RETENTIERECHT/ Begrip retentierecht: 3:290/ Inroeping van het retentierecht: 3:291 / Voorrang bij verhaal: 3:292 / Einde van het retentierecht /187 Verbintenissenrecht /189 Hoofdstuk 18 INLEIDING VERBINTENISSENRECHT / Inhoud Boek 6/ Begrip verbintenis / Redelijkheid en billijkheid: 6:2 / Rechtsverwerking /194 De verbintenis in het algemeen /196 Hoofdstuk 19 ENIGE BIJZONDERE VERBINTENISSEN /196 A. NATUURLIJKE VERBINTENIS / Begrip natuurlijke verbintenis: 6:3 / Rechtsgevolgen natuurlijke verbintenis: 6:4/ Omzetting natuurlijke verbintenis: 6:5 /198 B. VOORWAARDELIJKE VERBINTENIS / Begrip voorwaardelijke verbintenis: 6:21 / Rechtsgevolgen opschortende voorwaarde / Rechtsgevolgen ontbindende voorwaarde /199 C. PLURALITEIT/ Begrip pluraliteit/ Pluraliteit van schuldenaren: 6:6 / Rechtsgevolgen pluraliteit van schuldenaren / 200 Inhoud XVIII

14 311. Pluraliteit van schuldeisers: 6:15/ Rechtsgevolgen pluraliteit van schuldeisers / Pluraliteit van prestaties / Alternatieve verbintenis: afdeling 6.1.4/203 Hoofdstuk 20 ONTSTAAN, OVERGANG EN TENIETGAAN VAN VERBINTENISSEN/ 204 A. HET ONTSTAAN VAN VERBINTENISSEN / Het ontstaan van verbintenissen: 6:1/204 B. OVERGANG VAN VORDERINGEN EN SCHULDEN / Algemeen/ Gevolgen van de overgang van een vordering: afdeling 6.2.1/ Verweermiddelenregel: 6:145 e.v./206 C. BIJZONDERE WIJZEN VAN OVERGANG VAN VORDERINGEN EN SCHULDEN/ Subrogatie: afdeling / Gevolgen van subrogatie/ Schuldoverneming: 6: / Gevolgen van schuldoverneming/ Contractsoverneming: 6:159/ Gevolgen van contractsoverneming / 209 D. TENIETGAAN VAN VERBINTENISSEN / Algemeen/ Verrekening (compensatie): afdeling / Vereisten voor verrekeningsbevoegdheid: 6:127 / Uitzonderingen/ Afstand van een vorderingsrecht: 6:160 / Vermenging van vordering en schuld: 6:161 / 211 Hoofdstuk 21 RECHTEN VAN DE SCHULDEISER/ Rechten van de schuldeiser/ Overzicht rechten schuldeiser/ Rechtsverlies: 6:88-90/ a. Klachtplicht: 6:89 (en 7:23) / 214 Hoofdstuk 22 NAKOMING VAN VERBINTENISSEN / Begrip nakoming/216 A. DRAMATIS PERSONAE / Standaardsituatie en uitzonderingen / Door wie kan bevrijdend worden betaald? / 216 XIX

15 B C a. D Aan wie kan bevrijdend worden betaald?/217 Bescherming krachtens 6:34/218 Betaling door een derde aan een derde: 6:35/219 DE VERBINTENIS TOT AFLEVERING VAN ZAKEN / 219 De verbintenis tot aflevering van zaken / 219 DE VERBINTENIS TOT BETALING VAN EEN GELDSOM / 220 Karakter verbintenis tot betaling van een geldsom / 220 Nominaliteitsbeginsel, gangbaargeld: 6:111 en 112/220 Bevoegdheid tot girale betaling: 6:114/220 De plaats van betaling: 6: /221 Buitenlands geld: 6: /221 OVERIGE NAKOMINGSBEPALINGEN/222 Het tijdstip van nakoming: 6:38-40/222 Verdere inhoud van afdeling 6.1.6/222 Hoofdstuk 23 OPSCHORTING VAN DE NAKOMING / Begrip opschortingsrecht/ Wettelijke regeling der opschortingsrechten / Vereisten voor opschortingsbevoegdheid: 6:52 / Uitzonderingen: 6:54/ Gevolgen van bevoegde opschorting/ Einde van het opschortingsrecht / 227 Hoofdstuk 24 SCHULDEISERSVERZUIM / Inhoud afdeling / Ontstaan van schuldeisersverzuim: 6:58 en 59/ Gevolgen: rechtsverlies bij crediteur/ Bevrijding van de verbintenis: 6:60/ Overige bevoegdheden van de debiteur/ Einde van het schuldeisersverzuim / Tijdens schuldeisersverzuim intredende onmogelijkheid / Toerekenbaarheid der onmogelijkheid: 6:64/ Schuldeisersverzuim bij aanbod door een derde: 6:73/ Crediteursovermacht / 233 Hoofdstuk a. RECHT OP SCHADEVERGOEDING WEGENS TEKORTKOMING IN DE NAKOMING/234 Algemeen / 234 Soorten schadevergoeding / 234 Vereisten voor schadevergoeding: 6:74/234 Positief belang/235 XX

16 A. TEKORTKOMING IN DE NAKOMING / Begrip tekortkoming / Uitzonderingen op het opeisbaarheidsvereiste: 6:80/237 B. TOEREKENBAARHEID DER TEKORTKOMING / Toerekenbaarheid; niet-toerekenbaarheid / Schuld van de debiteur / Risico van de debiteur / Aansprakelijkheid voor hulppersonen: 6:76 / Aansprakelijkheid voor gebruikte zaken: 6:77 / Gevolgen van overmacht / 'Risico ter zake van de prestatie' / 242 C. BLIJVENDE ONMOGELIJKHEID VAN NAKOMING / Inleiding/ Begrip blijvende onmogelijkheid / Gevallen van blijvende onmogelijkheid/243 D. VERZUIM/ Het begrip verzuim: 6:81 / Ingebrekestelling: 6:82 / Verzuim zonder ingebrekestelling: 6:83 / Gevolgen van verzuim / Risico-omslag bij verzuim: 6:84/ Vergoeding van vertragingsschade: 6:85 / Omzetting in vervangende schadevergoeding: 6:87/ Einde van het verzuim / 249 E. BOETEBEDING/ Boetebeding: 6:91-94/ Inroeping van het boetebeding: 6:92 en 93 / Matiging en aanvulling van de bedongen boete: 6:94/250 Hoofdstuk 26 SCHADEVERGOEDING / Algemeen/ Inhoud afdeling / 252 A. SCHADE EN WIJZE VAN VERGOEDING / Het begrip schade; vermogensschade/ a. Immateriële schade; smartengeld / b. Affectieschade; shockschade / De begroting der schade: 6:97,104 en 105 / a. Abstracte schadeberekening/ Letselschade: 6:107 en 107a/ Overlijdensschade: 6:108 / De vorm der schadevergoeding: 6:103/259 XXI

17 B. CAUSAAL VERBAND/ Twee stadia/ a. Bewijslast condicio sine qua non / b. Meerdere oorzaken / c. Alternatieve causaliteit: 6:99/ d. Alternatieve causaliteit dader/slachtoffer; proportionele aansprakelijkheid / Relevante factoren bij bepaling causaal verband: 6:98/263 C. VOORDEELSVERREKENING/ Voordeelsverrekening: 6:100/264 D. EIGEN SCHULD EN MEDESCHULD / 'Eigen schuld': 6:101 / Verminderingsmaatstaf bij eigen schuld / a. Eigen schuld in het verkeer/ 'Medeschuld': 6:102 lid 1 / Medeschuld plus eigen schuld: 6:102 lid 2/269 E. RECHTERLIJKE MATIGING/ Rechterlijke matiging: 6:109 / Voor matiging relevante omstandigheden / 270 F. LIMITERING BIJ A.M.V.B. / Limitering bij a.m.v.b.: 6:110/270 Belangrijke bronnen van verbintenissen / 271 Hoofdstuk 27 ONRECHTMATIGE DAAD / Inhoud titel 6.3 / 271 Inhoud A. AANSPRAKELIJKHEID VOOR EIGEN GEDRAGINGEN / Vereisten voor aansprakelijkheid: 6:162 en 163 / 271 Onrechtmatige daad/ Onrechtmatige daad: 6:162 lid 2 / Relatie met wanprestatie / Rechtvaardigingsgronden / 274 Toerekenbaarheid j Toerekenbaarheid aan de dader: 6:162 lid 3/ Aansprakelijkheid van kinderen: 6:164/ Aansprakelijkheid van personen met een gebrek: 6:165/ Schulduitsluitingsgronden / 276 Schade en causaal verband j Schade en causaal verband / 276 Relativiteit/ Het relativiteitsbeginsel: 6:163 / 276 XXII

18 Mogelijke rechtsvorderingen / Wat kan de benadeelde vorderen? / Afwijzing verbodsactie op grond van zwaarwegende maatschappelijke belangen: 6:168/278 B. BIJZONDERE GEVALLEN/ Gedragingen in groepsverband: 6:166/ Vervallen/ Aansprakelijkheid van rechtspersonen voor eigen gedragingen/ a. Onrechtmatige overheidsdaad / b. Aansprakelijkheid werkgever jegens werknemer: 7:658/281 C. KWALITATIEVE AANSPRAKELIJKHEID (ALGEMEEN) / Inhoud afdeling / Risico-aansprakelijkheid / a. Relatie met afdeling / 283 D. AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSONEN / Aansprakelijkheid voor kinderen: 6:169/ Ondergeschikten, niet-ondergeschikten, vertegenwoordigers / Aansprakelijkheid voor ondergeschikten: 6:170/ Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten: 6:171/ Aansprakelijkheid voor vertegenwoordigers: 6:172 / 286 E. AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZAKEN / De aansprakelijke persoon / De schadesoort/ Risico-aansprakelijkheid met tenzij-formule / Aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken: 6:173 / a. 6:173 en produktenaansprakelijkheid; kanalisatie / b. Aansprakelijkheid voor motorrijtuigen / Vervallen/ Aansprakelijkheid voor opstallen: 6:174 / a. Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen: 6: / b. Vervolg; vereisten en uitzonderingen/ c. Aansprakelijkheid voor stortplaats of boorgat: 6: / Aansprakelijkheid voor dieren: 6:179 / 294 F. PRODUKTENAANSPRAKELIJKHEID/ a. Produktenaansprakelijkheid: afdeling / b. Risico-aansprakelijkheid; grenzen/ c. Schade aan personen of zaken / d. Samenloop/296 XXIII

19 G. ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN; MISLEIDENDE EN VERGELIJKENDE RECLAME/ e. Oneerlijke handelspraktijken: afdeling 6.3.3A / f. Misleidende en vergelijkende reclame: afdeling 6.3.4/298 H. ELEKTRONISCH RECHTSVERKEER / g. Aansprakelijkheid bij elektronisch rechtsverkeer: afdeling 6.3.4A/ TIJDELIJKE REGELING VERHAALSRECHTEN / h. Tijdelijke regeling verhaalsrechten: afdeling / 299 Inhoud Hoofdstuk 28 ZAAKWAARNEMING, ONVERSCHULDIGDE BETALING, ONGERECHTVAARDIGDE VERRIJKING / 301 A. ZAAKWAARNEMING/ Vereisten: 6:198/ Rechtsgevolgen van zaakwaarneming: 6: / Vertegenwoordigingsbevoegdheid: 6:201/302 B. ONVERSCHULDIGDE BETALING / Begrip onverschuldigde betaling/ Gevallen van onverschuldigde betaling / De vordering uit onverschuldigde betaling/ Ongedaanmaking en waardevergoeding: 6:203 en 210/ Ongedaanmaking (in eigenlijke zin) / Niet-nakoming van de ongedaanmakingsverbintenis: 6:204 en 205/ Waardevergoeding: 6:210 lid 2/ Vruchten, kosten en schade: 6: / Ontvanger handelingsonbekwaam: 6:209/ De 'pot-ketel-bepaling' van 6:211 /307 C. ONGERECHTVAARDIGDE VERRIJKING / Algemeen, vereisten: 6:212 / Omvang van de schadevergoedingsverbintenis / a. Toepassingsmogelijkheden/309 Hoofdstuk 29 DE OBLIGATOIRE OVEREENKOMST / Inhoud titel 6.5/ Begrip overeenkomst / Overeenkomstige toepassing: 6:216/ De meerpartijenovereenkomst: 6:213 lid 2/ Beginselen van contractenrecht/ a. De hoedanigheden van partijen / b. De consument als contractspartij / 313 xxrv

20 456c. De overheid als contractspartij / Groeperingen van overeenkomsten / Bijzondere overeenkomsten; overzicht/ Gefaseerde invoering Boek 7 / Regelend en dwingend recht in Boeken 7-7A/ Toepasselijkheid Boeken 3 en 6/ Gemengde overeenkomst: 6:215/ Standaardregelingen: 6:214/ 318 Hoofdstuk 30 HET TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN / Inhoud afdeling / 319 A. AANBOD EN AANVAARDING / Aanbod en aanvaarding: 6:217 lid 1/ Rechtskarakter van het aanbod / Verval van het aanbod / Het onherroepelijke aanbod: 6:219 / Vrijblijvend aanbod en uitloving: 6:219 lid 2, 6:220 / De aanvaarding/ De van het aanbod afwijkende aanvaarding: 6:225 / 322 B. DE PRECONTRACTUELE FASE / a. De precontractuele fase / 323 C. GELDIGHEID, NIETIGHEID EN VERNIETIGBAARHEID VAN OVEREENKOMSTEN/ Algemeen/ Vorm van een voorovereenkomst: 6:226 / Bepaalbaarheid der verbintenissen: 6:227 / a. Elektronisch contracteren: 6:227a-c/ Dwaling: 6:228/ Geval a: wederpartij gaf inlichting/ Geval b: wederpartij schond spreekplicht/ Geval c: wederzijdse dwaling/ Dwaling ten aanzien van toekomstige omstandigheden / Dwaling voor rekening van de dwalende: 6:228 lid 2 / Rechtsgevolgen van dwaling/ De voortbouwende overeenkomst: 6:229/329 D. INFORMATIE OVER DIENSTVERRICHTERS EN HUN DIENSTEN/ a. Informatie over dienstverrichters en hun diensten: 6:230a-f/329 XXV

21 E. ALGEMENE VOORWAARDEN / Begripsbepalingen: 6:231 / Gebondenheid aan algemene voorwaarden: 6:232/ Twee vernietigingsgronden: 6:233/ a. Vervolg; de informatieplicht: 6:234/ b. Vernietigbaarheid; bijzonderheden / Onredelijk bezwarend: concrete en abstracte toetsing/ De zwarte en de grijze lijst: 6:236 en 237/ a. Onheldere bedingen / Bestrijding van onredelijk bezwarende bedingen / Rechtszekerheid / a. Richtlijn 1993/13/EEG/336 Hoofdstuk 31 RECHTSGEVOLGEN VAN OVEREENKOMSTEN / Inhoud afdeling / 338 A. RECHTSGEVOLGEN TUSSEN PARTIJEN / Rechtsgevolgen van de overeenkomst tussen partijen: 6:248 lid 1/ Uitleg van de overeenkomst/ a. Rangorde van de bronnen / Redelijkheid en billijkheid: 6:248 / a. Opzegging (duur)overeenkomst/341 B. RECHTSGEVOLGEN TEN OPZICHTE VAN DERDEN / De overeenkomst en derden / Overgang van kwalitatieve rechten: 6:251 / Blokkering van de overgang van een kwalitatief recht / Overgang van kwalitatieve verplichtingen: 6:252/ Relatie met erfdienstbaarheden / Kettingbeding/ Derdenbeding: 6: / Voorbeelden van derdenbedingen / Aanvaarding van het derdenbeding: 6:253 / Rechtsgevolgen van de aanvaarding/ Herroeping van het derdenbeding; vervanging van de derde / Blokkering van de 'paardensprong': 6:257/ Derdenwerking van aansprakelijkheidsbedingen / 348 C. WIJZIGING EN ONTBINDING DOOR DE RECHTER/ Onvoorziene omstandigheden ('imprévision'): 6:258/ Dwingend recht/ Relatie met andere leerstukken / Voortdurende verplichtingen: 6:259/ De rechterlijke uitspraak / 352 Inhoud XXVI

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Vermogensrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Hoofdstuk 1. Inleiding. 1.1. Vermogen en Vermogensrecht. Vermogen: het geheel van iemands op geld waardeerbare rechten

Nadere informatie

Samenvatting Inleiding Privaatrecht

Samenvatting Inleiding Privaatrecht Samenvatting Inleiding Privaatrecht Open Universiteit R02132 (c) Copyright 2005 Jos Visser Inleiding vermogensrecht... 3 Goederenrechtelijke rechten en persoonlijke rechten... 5 Goederen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME ALGEMEEN Het algemeen deel van het vermogensrecht bestaat uit twee boeken, Boek 3 (vermogensrecht in het algemeen) en Boek 4 (erfrecht).

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 7 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 7 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 7 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME INLEIDING Het is de bedoeling dat Boek 7 uiteindelijk zal bestaan uit een twintigtal titels, waarvan elk de regeling van een benoemde,

Nadere informatie

Samenvatting Overeenkomstenrecht LEH 1 Inleiding in het overeenkomstenrecht

Samenvatting Overeenkomstenrecht LEH 1 Inleiding in het overeenkomstenrecht Samenvatting Overeenkomstenrecht LEH 1 Inleiding in het overeenkomstenrecht Rechtshandeling: een handeling van een rechtssubject waaraan een rechtsgevolg wordt verbonden dat ook door het handelend subject

Nadere informatie

Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002)

Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002) Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002) Samenvatting door A.M.I. Verbakel (met uitzondering van hoofdstukken 10 tot en met 13 en 26) Hoofdstuk 1. Van faillissement in het algemeen.

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT samengesteld door mr. F. Stadermann, mr. W.A. Luiten, mr. M. Keijzer-de Korver en mr. A. Koopman derde, geheel herziene druk Inhoudsopgave DEEL I: AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Nadere informatie

Samenvatting Recht. Hoofdstuk 1: Het begrip recht

Samenvatting Recht. Hoofdstuk 1: Het begrip recht Samenvatting Recht Hoofdstuk 1: Het begrip recht = een geheel van regels dat uiterlijke menselijke gedragingen regelt, die in een bepaalde maatschappij door een daartoe bevoegd orgaan worden opgelegd en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

1. Natuurlijke verbintenis...3 2. Inspannings- en resultaatsverbintenis...3 3. Verschil tussen de alternatieve en de facultatieve verbintenis...4 4.

1. Natuurlijke verbintenis...3 2. Inspannings- en resultaatsverbintenis...3 3. Verschil tussen de alternatieve en de facultatieve verbintenis...4 4. 1. Natuurlijke verbintenis...3 2. Inspannings- en resultaatsverbintenis...3 3. Verschil tussen de alternatieve en de facultatieve verbintenis...4 4. Verschil tussen samengevoegde en hoofdelijke verbintenissen...5

Nadere informatie

Verbintenissenrecht 2012-2013. I. Inleiding. 1. Algemene situering van het verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht 2012-2013. I. Inleiding. 1. Algemene situering van het verbintenissenrecht Verbintenissenrecht 2012-2013 I. Inleiding 1. Algemene situering van het verbintenissenrecht Verbintenissen- en zakenrecht = algemene rechtsregels mbt vermogen van (natuurlijke en rechts)personen Persoonlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND Van Direktbank Woninghypotheken (Versie DWH 072014) Inhoud Hoofdstuk I Inleidende bepalingen...3 Artikel 1: Begripsbepalingen...3 Artikel 2:

Nadere informatie

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE ARRESTEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1984-1986) *

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE ARRESTEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1984-1986) * OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE ARRESTEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1984-1986) * door DE AFDELING BURGERLIJK RECHT VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN INHOUD Hoofdstuk I PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Nadere informatie

Leergang Hypothecaire Planning. Leerdoelen van vandaag. Programma van vandaag 26-8-2013. Cursusdag 2

Leergang Hypothecaire Planning. Leerdoelen van vandaag. Programma van vandaag 26-8-2013. Cursusdag 2 Leergang Hypothecaire Planning Cursusdag 2 1 Leerdoelen van vandaag 1. Inzicht krijgen in het rechtssysteem personen- en familierecht vermogensrecht goederenrecht overeenkomst 2. Werken met het NBI Programma

Nadere informatie

JURIDISCHE VALKUILEN BIJ DE (VER)KOOP EN OVERDRACHT VAN VASTGOED

JURIDISCHE VALKUILEN BIJ DE (VER)KOOP EN OVERDRACHT VAN VASTGOED J.C. Kuiken Deze scriptie is niet vertrouwelijk JURIDISCHE VALKUILEN BIJ DE (VER)KOOP EN OVERDRACHT VAN VASTGOED Begeleider: de heer mr H.M.I.Th. Breedveld Bedrijfsbegeleider: de heer mr O.J.M. De Bruijn

Nadere informatie

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen Ex: multiplechoice en open vragen Belangrijke vragen Contractrecht DEEL I 1. Wat is het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht? Publiekrecht: Rechtsregels die verhoudingen tss burger en overheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN EN KREDIETEN VAN DIREKTBANK, (HIERNA: DE ALGEMENE VOORWAARDEN ) VAN 1 JULI 2014.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN EN KREDIETEN VAN DIREKTBANK, (HIERNA: DE ALGEMENE VOORWAARDEN ) VAN 1 JULI 2014. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN EN KREDIETEN VAN DIREKTBANK, (HIERNA: DE ALGEMENE VOORWAARDEN ) VAN 1 JULI 2014. Inhoudsopgave Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Begrippen...

Nadere informatie

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT INHOUDSOPGAVE SYLLABUS INLEIDING INSOLVENTIERECHT I. INLEIDING II. GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT III. DE BETROKKEN PARTIJEN IV. DE POSITIE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Propertize B.V., gevestigd te Utrecht, KvK 08024286 Versie geldend per 02 januari 2014,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening

Algemene voorwaarden van geldlening Algemene voorwaarden van geldlening Deze algemene voorwaarden van geldlening zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Conservatrix en de schuldenaar ter zake van een door Conservatrix aan

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING WET van..., regelende het overgangsrecht ter gelegenheid van de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek) ------------------------------------ MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Algemene Financieringsvoorwaarden Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) 1 januari 2015

Algemene Financieringsvoorwaarden Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) 1 januari 2015 Algemene Financieringsvoorwaarden Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) 1 januari 2015 Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden (hierna: FSFE), treedt op als

Nadere informatie

Mei 2013. Mr. H.A. Stein

Mei 2013. Mr. H.A. Stein Mei 2013 Mr. H.A. Stein mr. H.A. Stein, Breda, 2013 NUR 822 c:\users\toon\documents\publicaties\beslag-rapport(pub).rtf - 4 november 2013 -- 2 - I. Individualisering verhaalsobject Blokkeren beschikkingsmacht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1981-1982 17 541 Invoeringswet Boeken 3-6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (vijfde gedeelte) (wijziging van titel 11 van Boek 3 en van de Boeken 5 en 6) Nr.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN B.A. GEURTS-JANSSEN B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE VENLO, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 120 36637.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN B.A. GEURTS-JANSSEN B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE VENLO, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 120 36637. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN B.A. GEURTS-JANSSEN B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE VENLO, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 120 36637. ARTIKEL I TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1. Deze

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE UITSPRAKEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1987-1991)(*)

OVERZICHT VAN DE RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE UITSPRAKEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1987-1991)(*) -------[ l-_.! '1- OVERZICHT VAN DE RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE UITSPRAKEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1987-1991)(*) door DE AFDELINGEN BURGERLIJK RECHT EN JEUGDRECHT VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT

Nadere informatie

Pos/Van den Bosch Blaauboer/Berlips Dépex Nieuwe Matex Broedeieren Teixera de Mattos Houten Schouw Grensoverschrijdende garage Vogelplaag

Pos/Van den Bosch Blaauboer/Berlips Dépex Nieuwe Matex Broedeieren Teixera de Mattos Houten Schouw Grensoverschrijdende garage Vogelplaag Pos/Van den Bosch Verabsolutering van het relatieve recht; onderscheid tussen goederenrecht en verbintenissenrecht is niet strikt. Pachter Van den Bosch heeft een koopoptie op de weilanden van X. X overlijdt

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZELDENRUST MARKETING versie d.d. december 2014

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZELDENRUST MARKETING versie d.d. december 2014 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZELDENRUST MARKETING versie d.d. december 2014 Artikel 1: Definities Aanbod: Algemene Voorwaarden: Dienst: Gebrek: Honorarium: Levertijd/ Uitvoeringsperiode: Overeenkomst:

Nadere informatie

VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS

VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS A L GEMENE VOORWAARDEN VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS NV A L GEMENE VOORWAARDEN VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING Vastgesteld bij akte op 4 maart 2002 verleden voor notaris mr.

Nadere informatie