JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT"

Transcriptie

1 JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT samengesteld door mr. F. Stadermann, mr. W.A. Luiten, mr. M. Keijzer-de Korver en mr. A. Koopman derde, geheel herziene druk

2 Inhoudsopgave DEEL I: AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT Vestiging van aansprakelijkheid; buitencontractueel AANSPRAKELIJKHEID VOOR EIGEN ONRECHTMATIG GEDRAG OP GROND VAN ART. 6 :1 6 2 BW 1 Algemeen 15 2 Inbreuk op een recht 17 3 Strijd met een w ettelijke plicht 18 4 Strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt 19 Algemeen 19 Gevaarzetting (waaronder Kelderluik-criteria) 25 5 Ongelukkige samenloop van omstandigheden 29 6 Verkeers- en veiligheidsnormen 33 7 Hinder 37 8 Onvoldoende toezicht 38 9 Rechtvaardigingsgrond Toerekening van onrechtmatig gedrag aan de dader 41 Algemeen 41 Schuld 11 Sportenspel 12 Vriendendienst 13 Gladde vloeren (inclusief aansprakelijkheid ex art. 6:174 BW) 14 Wegbeheerder (zie b ij kw alitatieve aansprakelijkheden voor personen en zaken) 15 Onrechtmatige overheidsdaad 50 Algemeen 50 Waterschap 52 Burgerlijke of bestuursrechter 16 Rechtmatige overheidsdaad 17 R elativiteit; art. 6:163 BW 18 Groepsaansprakelijkheid; art. 6:166 BW

3 K W ALITATIEVE AANSPRAKELIJKHEDEN VO O R PERSONEN EN ZAKEN 19 Kinderen; art. 6:169 BW Ondergeschikten; art. 6:170 BW Niet-ondergeschikten; art. 6:171 BW Gebrekkige zaken; art. 6:173 BW 63 Algemeen 63 Uitsluitingen ex art. 6:173 lid 3 BW 66 Schepen (schuld van het schip; Boek 8 BW) Gebrekkige opstallen; art. 6:174 BW 67 Algemeen 67 Gladde vloeren (zie b ij onrechtm atige daad) Wegbeheerder (inclusief aansprakelijkheid ex art. 6:162 BW) Gevaarlijke stoffen; art. 6:175 BW Stortplaatsen; art. 6:176 BW Dieren; art. 6:179 BW Productenaansprakelijkheid; art. 6:185 BW e.v. 84 VERBINTENISSEN UIT ANDERE BRON DAN ONRECHTMATIGE DAAD 28 Zaakwaarneming Onverschuldigde betaling Ongerechtvaardigde verrijking 88 VERKEERSAANSPRAKELIJKHEID 31 Art. 31 (oud)/185 WVW 89 Algemeen 89 Overmacht 90 Eigen schuld/causale verdeling/billijkheidscorrectie (overig) 95 50%-regel/100%-regel 99 Positie regreszoekende verzekeraar 100 Door motorvoertuig vervoerde personen 102 Reflexwerking (schade van de gemotoriseerde) 102 Toepasselijkheid op tram 104 6

4 Vestiging van aansprakelijkheid; Contractueel NAKOMING EN WANPRESTATIE 32 Opschortingsrechten De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis 105 Toerekening tekortkoming/overmacht; art. 6:75 BW 105 Aansprakelijkheid voor hulppersonen; art. 6:76 BW 106 Aansprakelijkheid voor hulpzaken; art. 6:77 BW Ingebrekestelling; art. 6:82 BW Verzuim zonder ingebrekestelling; art. 6:83 BW 108 BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN 36 Koop 108 Aansprakelijkheid koper 108 Aansprakelijkheid verkoper Huur 109 Aansprakelijkheid huurder 109 Aansprakelijkheid verhuurder Opdracht (zie b ij beroepsaansprakelijkheid/aansprakelijkheid dienstverlener) 39 Arbeidsovereenkomst 111 Aansprakelijkheid werkgever voor arbeidsongevallen; art. 1638x (oud)/7:658 BW 111 Algemeen 111 Zorgplicht werkgever 113 "In de uitoefening van zijn werkzaamheden" 119 Arbeidsongeval aan boord van schepen 122 "Uitjes" 123 Rapportage 124 Psychische schade (waaronder als gevolg van seksuele intim idatie) 125 Inleen/uitleen; art. 7:658 lid 4 BW 126 Hulppersonen 128 Opzet of bewuste roekeloosheid werknemer 130 Causaal verband/stelplicht en bewijslast 131 Onmiddellijke werking art. 7:658 BW 136 Quasi werkgeversaansprakelijkheid 137 7

5 Aansprakelijkheid werkgever voor beroepsziekten 137 Asbest 137 Overige beroepsziekten Aansprakelijkheid niet-werkgever voor asbest Aansprakelijkheid overheidswerkgever voor (dienst- jongevallen Aanneming van werk (zie b ij beroepsaansprakelijkheid/aansprakelijkheid dienstverlener) 43 Vaststellingsovereenkomst; art. 7: BW 146 ALGEMENE VOORWAARDEN 44 Algemene voorwaarden 147 Algemeen 147 Terhandstelling/redelijke mogelijkheid to t kennisneming 151 Battle of forms 155 Grijze/zwarte lijs t 157 Exoneratiebeding/grove schuld/strijd met redelijkheid en billijkheid 158 Onredelijk bezwarend beding 163 Vestiging van aansprakelijkheid; overig BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID DIENSTVERLENER 45 Beroepsaansprakelijkheid/aansprakelijkheid dienstverlener 165 Aannemer 165 Accountant 166 Adviseur 167 Advocaat 168 Algemeen 168 Trial within a tria l 170 Arts (inclusief overeenkomst inzake geneeskundige behandeling; art. 7:446 t/m 468 BW) 172 Algemeen 172 Aansprakelijkheid medicus 174 Algemeen 174 Stelplicht en bewijslast 178 Informed consent 179 Causaliteitsvraagstukken 181 Algemeen 181 8

6 Schade door verlies van kans op beter behandelingsresultaat 182 Medisch tuchtrecht 184 Assurantietussenpersoon 184 Bank 186 Curator 189 Garagehouder/stallinghouder 191 Bewaameming 193 Notaris 193 Psychotherapeut 196 Taxateur 197 Overig 197 BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID 46 Bestuurdersaansprakelijkheid 199 CAUSAAL VERBAND 47 Causaal verband; art. 6:98 BW 205 Algemeen 205 Kansberekening 211 Omkeringsregel (zie b ij burgerlijke rechtsvordering) ALTERNATIEVE CAUSALITEIT 48 Alternatieve causaliteit; art. 6:99 BW 211 EIGEN SCHULD (m e t uitzo nd ering van a rt. 185 W V W -zaken) 49 Eigen schuld; art. 6:101 BW 212 Causale verdeling/billijkheidscorrectie 212 Schadebeperkingsplicht 231 MEDESCHULD/HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 50 Medeschuld/hoofdelijke aansprakelijkheid; art. 6:102 BW 233 9

7 DEEL II OMVANG SCHADE BEGROTING VAN GELEDEN EN NOG TE LIJDEN SCHADE 51 Begroting van geleden en nog te lijden schade; art. 6:97 en 6:105 BW 238 Algemeen 238 Concreet 240 Abstract 242 Schattenderwijs 244 VERMOGENSSCHADE 52 Vermogensschade; art. 6:96 BW 244 Algemeen 244 Buitengerechtelijke kosten; art. 6:96 BW 246 Algemeen 246 Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade; art. 6:96 lid 2 sub a BW 251 Redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid; art. 6:96 lid 2 sub b BW 251 Redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte; art. 6:96 lid 2 sub c BW 255 IMMATERIËLE SCHADE 53 Immateriële schade; art. 6:106 BW 257 Algemeen 257 Oogmerk zodanig nadeel toe te brengen; sub a 260 Lichamelijk letsel en andere aantastingen in de persoon; sub b 261 Verwonding of overlijden van anderen: shock- en affectieschade 267 PERSONENSCHADE 54 Schadevergoeding bij letsel; art. 6: Algemeen 271 Whiplash 272 Predispositie 273 Reïntegratie 274 Personenschade en de fiscus 274 Verlies van arbeidsvermogen 275 Algemeen

8 Zelfstandigen 277 Jeugdige slachtoffers 278 (Gehuwde) vrouwen 278 Zwarte neveninkomsten 279 Verlies zelfwerkzaamheid 280 Huishoudelijke hulp/thuiszorg 280 Algemeen 280 Mantelzorg Verplaatste schade; art. 6:107 BW Verhaalsrecht werkgever doorbetaald loon; art. 6:107a BW Schadevergoeding bij overlijden; art. 6:108 BW 285 Algemeen 285 Draagkracht, behoefte en behoeftigheid 286 MATIGINGSRECHT 58 Matigingsrecht; art. 6:109 BW 287 WETTELIJKE RENTE 59 W ettelijke rente; artt. 6:119 en 6:120 BW 289 VOORDEELSTOEREKENING 60 Voordeelstoerekening; art. 6:100 BW

9 DEEL III DIVERSEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 61 Burgerlijke rechtsvordering 294 Algemeen 294 Stelplicht- en bewijslast 295 Algemeen 295 Omkeringsregel 298 Deskundigenonderzoek 203 Algemeen 303 Medische expertise 208 Groene kaart/patiëntenkaart 211 Inzage-en blokkeringsrecht 212 RECHTSVERWERKING 62 Rechtsverwerking 213 VERJARING 63 Verjaring 215 Algemeen 215 Aanvang verjaringsterm ijn 316 Criterium "bekendheid" 322 Stuiting 325 Stuiting op grond van de WAM 329 Strijd met redelijkheid en billijkheid 330 Verjaring krachtens de Wet van 31 oktober 1924, Stb 482 (vervallen per 1 januari 1992) 332 REGRES 64 Regres 334 Algemeen 334 T ijdelijke Regeling Verhaalsrechten 335 Opruimingskosten/doorkruisingleer 336 OVERGANG VAN VORDERINGEN EN SCHULDEN EN AFSTAND VAN VORDERINGEN (onder andere subrogatie, schuld- en contractsovernem ing en kw ijtscheld ing) 65 Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen

10 CESSIE 66 Cessie 340 FAILLISSEMENT SCHADEVEROORZAKER 67 Faillissement schadeveroorzaker 341 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERAAR (WAM EN AVB/AVP) 68 Aansprakelijkheidsverzekeraar (WAM en AVB/AVP) Als vertegenwoordiger van schadeveroorzaker Rechtstreekse aanspraak van benadeelde op AVB/AVP-verzekeraar? Verzekerde som ontoereikend INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 69 Internationaal Privaatrecht Toepasselijk recht Bevoegde rechter REGISTER

B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2

B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2 Monografieen BW B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2 Prof. mr. C.J.M. Klaassen Kluwer - Deventer - 2007 Inhoud VOORWOORD XI LUST VAN AFKORTINGEN XIII LUST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR XV I INLEIDING

Nadere informatie

Schadebegroting en berekening in mededingingszaken

Schadebegroting en berekening in mededingingszaken Schadebegroting en berekening in mededingingszaken Vereniging voor Mededingingsrecht 28 april 2010 mr. Erik-Jan Zippro e.j.zippro@law.leidenuniv.nl Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht Nietigheid

Nadere informatie

OVERZICHT van UITSPRAKEN, die opgenomen zijn in WN en L&S of besproken zijn in het tijdschriftenoverzicht van L&S.

OVERZICHT van UITSPRAKEN, die opgenomen zijn in WN en L&S of besproken zijn in het tijdschriftenoverzicht van L&S. OVERZICHT van UITSPRAKEN, die opgenomen zijn in WN en L&S of besproken zijn in het tijdschriftenoverzicht van L&S. In dit overzicht zijn de rechterlijke uitspraken opgenomen die integraal zijn opgenomen

Nadere informatie

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad.

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Scriptie Nederlands recht (R23.313) van: naam : Mevr. J.E. Teeling straat en huisnummer :

Nadere informatie

De buitencontractuele aansprakelijkheid en andere schadevergoedingsmechanismen Hubert Bocken

De buitencontractuele aansprakelijkheid en andere schadevergoedingsmechanismen Hubert Bocken De buitencontractuele aansprakelijkheid en andere schadevergoedingsmechanismen Hubert Bocken Deel: SchadevergoedingsR: een overzicht: Hst 1: Door de mens veroorzaakte schade Mensen veroorzaken schade Soms

Nadere informatie

Verhaal van schade door de overheid

Verhaal van schade door de overheid Verhaal van schade door de overheid Verhaal van schade door de overheid 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 I Verhaal van schade op basis van art. 6:162 BW 6 De basis voor verhaal [Door mr. J.J. Jacobse en mr.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en r e c h t s b i j s t a n d

Aansprakelijkheid en r e c h t s b i j s t a n d Aansprakelijkheid I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p a a n s p r a k e l i j k h e i d s - en rechtsbijstandverzekeringen. De

Nadere informatie

Kroniek Aansprakelijkheidsrecht

Kroniek Aansprakelijkheidsrecht Rubriek Kroniek Aansprakelijkheidsrecht * kroniek 2010 Inhoud Verjaring» Causaal verband» Eigen schuld» Hoofdelijke aansprakelijkheid» Protestplicht» Onrechtmatige daad» Profiteren van wanprestatie» Toerekenbare

Nadere informatie

ONRECHTMATIGE DAAD EN ALTERNATIEVE

ONRECHTMATIGE DAAD EN ALTERNATIEVE ANNE GHOOS - BRECHT MAUS ONRECHTMATIGE DAAD EN ALTERNATIEVE SCHADEVERGOEDINGSSYSTEMEN Inhoudsopgave 1 DEEL I: SCHADEVERGOEDINGSRECHT, EEN OVERZICHT... 6 1.1 Door de mens veroorzaakte schade... 6 1.2 Schadeverschuiving

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

Samenvatting: Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen

Samenvatting: Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen 1 Schadevergoedingsrecht: een overzicht Door Brecht Warnez Samenvatting: Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen 2e Bachelor Rechten, 2008-2009 Prof. H. Bocken Samengevat door Brecht

Nadere informatie

JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) Nieuwe boeken en nieuwe edities vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk

JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) Nieuwe boeken en nieuwe edities vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) Nieuwe boeken en nieuwe edities vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk 2c: aansprakelijkheidsrecht Nieuw in 2015 2) BURGERLIJK RECHT

Nadere informatie

LSA Workshop. Bedreigingen, kansen en positioneren in de markt. Mr. Joost Wildeboer Mr. Gerben Janson. Vereniging van Letselschade Advocaten LSA

LSA Workshop. Bedreigingen, kansen en positioneren in de markt. Mr. Joost Wildeboer Mr. Gerben Janson. Vereniging van Letselschade Advocaten LSA LSA Workshop Bedreigingen, kansen en positioneren in de markt Mr. Joost Wildeboer Mr. Gerben Janson Vereniging van Letselschade Advocaten LSA 1 Uw BGK uurtarief onder druk, oorzaken: Druk op uurtarieven

Nadere informatie

VERKEERSAANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING NAAR NEDERLANDS RECHT (*)

VERKEERSAANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING NAAR NEDERLANDS RECHT (*) VERKEERSAANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING NAAR NEDERLANDS RECHT (*) door P. CLAUSING Lector aan de Universiteit van Amsterdam INHOUD EEN ENKELE OPMERKING VOORAF Hoofdstuk I HUIDIG HEIDSRECHT GEN AANSPRAKELIJK

Nadere informatie

Privaatrecht. Burgerlijk recht. Contractenrecht. Burgerlijk recht

Privaatrecht. Burgerlijk recht. Contractenrecht. Burgerlijk recht Privaatrecht Burgerlijk recht Mr.drs. B.T.M. van der Wiel, mr. R.M.Ch.M. Koot, mr. E.-J. Zippro, mr. P.C. van Es Contractenrecht Mr.drs. B.T.M. van der Wiel Wetgeving EK 2000/2001, 17 213, nr. 114: voorlopig

Nadere informatie

Bomen & Buren. Jilles van Zinderen. www.bomenrecht.nl

Bomen & Buren. Jilles van Zinderen. www.bomenrecht.nl Bomen & Buren Jilles van Zinderen www.bomenrecht.nl Bomen & Buren Bomen & Buren Bomen & Buren Burenrecht Onrechtmatige daad (schade en aansprakelijkheid) Burenrecht Boek 5, Titel 4 Burgerlijk Wetboek Bevoegdheden

Nadere informatie

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 2 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

De Aansprakelijkheidsfactor Verzekering

De Aansprakelijkheidsfactor Verzekering De Aansprakelijkheidsfactor Verzekering Een onderzoek naar de invloed van verzekeringen op aansprakelijkheid. D.H. Nauta De Aansprakelijkheidsfactor Verzekering Een onderzoek naar de invloed van verzekeringen

Nadere informatie

Privaatrecht. Burgerlijk recht. Contractenrecht. Burgerlijk recht

Privaatrecht. Burgerlijk recht. Contractenrecht. Burgerlijk recht Privaatrecht Burgerlijk recht Mr.drs. B.T.M. van der Wiel, mr.drs. L. Reurich, mr. R.M.Ch.M. Koot, mr. W.C. Scharp, mr. P.C. van Es Contractenrecht Mr.drs. B.T.M. van der Wiel Wetgeving TK 2000/2001, 27

Nadere informatie

Immateriële schadevergoeding:

Immateriële schadevergoeding: Immateriële schadevergoeding: aansprakelijkheid jegens indirecte slachtoffers Corry Enting Masterscriptie in het kader van de opleiding Nederlands Recht Open Universiteit Nederland Corry Enting Studentnummer:

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering 60 F

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering 60 F Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering 60 F Rubriek I Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Aanspraak een aanspraak tot vergoeding van schade

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS Voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014)

NEDERLANDSE BEURSPOLIS Voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014) NEDERLANDSE BEURSPOLIS Voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2014) ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst beantwoordt - tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen - aan het vereiste van onzekerheid

Nadere informatie

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Horeca Dekking Algemene Aansprakelijkheid

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Horeca Dekking Algemene Aansprakelijkheid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Geldigheidsgebied Artikel 4 Einde van de verzekering Dekking Artikel 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Financiële voordelen voor de aansprakelijke verzekeraar bij letsel en overlijdensschade? Door: mr. Nicole M. Bilo

Financiële voordelen voor de aansprakelijke verzekeraar bij letsel en overlijdensschade? Door: mr. Nicole M. Bilo Financiële voordelen voor de aansprakelijke verzekeraar bij letsel en overlijdensschade? Door: mr. Nicole M. Bilo 1. Tendens: de aansprakelijke verzekeraar draagt meer en meer zelf de kosten. 2. Geschiedenis:

Nadere informatie

Recht. Schema rechtsfeiten:

Recht. Schema rechtsfeiten: Recht Week 1 Onrechtmatige daad (GEEL) Schema rechtsfeiten: Waarbij een rechtshandeling een handeling van een of meer rechtssubjecten is waarbij deze een rechtsgevolg beogen, terwijl het objectieve recht

Nadere informatie

DE PRIVAATRECHTELIJKE STAAT VAN HET GEZONDHEIDRECHT

DE PRIVAATRECHTELIJKE STAAT VAN HET GEZONDHEIDRECHT DE PRIVAATRECHTELIJKE STAAT VAN HET GEZONDHEIDRECHT 1. Inleiding: het preadvies van prof. Hartlief Het gezondheidsrecht staat voor de keuze: ofwel met haar tengels van het medische aansprakelijkheidsrecht

Nadere informatie

Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel.

Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel. De uitgeklede dader Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel. Sandro Botticelli (1445-1510), Il regresso di Judite Galeria

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van eigenaren van bos en natuur

De aansprakelijkheid van eigenaren van bos en natuur De aansprakelijkheid van eigenaren van bos en natuur Rapportage opgesteld door Brunel Legal in opdracht van het Bosschap te Driebergen update, juli 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd?

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Moet aan organisaties een plicht worden opgelegd om de aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren? Een vergelijking met de Belgische vrijwilligerswet

Nadere informatie