Diemen, 13 oktober Startnotitie Wet participatiebudget

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diemen, 13 oktober 2008. Startnotitie Wet participatiebudget"

Transcriptie

1 Diemen, 13 oktober 2008 Startnotitie Wet participatiebudget

2 Inhoud 0. Samenvatting 3 1. Inleiding 3 2. De huidige situatie 4 3. de Wet participatiebudget 5 4. Verschillen met de huidige situatie 5 5. Wat moet er gebeuren de komende periode 6 6. Beschouwing nadere invulling en invoering 7 7. Beslispunten 8 Bijlage Een casus uit de praktijk 9 2

3 0. Samenvatting Via deze informerende en richtinggevende startnotitie wordt door het college een eerste aanzet gegeven welke kant zij op wil met de nieuwe wet Participatiebudget. Deze wet bundelt de participatie doelstellingen van de Wet inburgering (Wi), het werkdeel van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Daarom worden eerst in het kort de bestaande wetten en vervolgens de nieuwe wet toegelicht, waarna de verschillen met huidige situatie de revue passeren. Zo wordt inzichtelijk voor welke keuzes de gemeente komt te staan. De te maken keuzes worden vervolgens op een aantal onderdelen behandeld. Zo wordt duidelijk dat, afhankelijk van het ambitieniveau, deze keuzes invloed hebben op meerdere lagen van de organisatie, en uiteraard de reorganisatie koers op kwaliteit. De nota sluit af met een aantal richtinggevende voorstellen en voornemens op het gebied van dienstverlening, organisatie, beleidsvorming en financiën. Alhoewel het hier ook een aantal bevoegdheden van het college betreft is er voor gekozen een compleet beeld van de beslispunten aan de raad voor te leggen. Deze voorstellen en voornemens hebben namelijk een onderlinge relatie en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Tenslotte wordt via een als bijlage toegevoegde praktijkcasus duidelijk gemaakt hoe de nieuwe dienstverlening er uit kan zien, maar dan gezien door de bril van een Diemense inwoner en een uitvoerend ambtenaar. Na behandeling in de raad van deze nota zullen de beslispunten worden uitgewerkt. De raad zal gedurende het invoeringsjaar (2009) geïnformeerd worden over de voortgang. Bovendien zullen dan kaderstellende beleidsvoorstellen worden gepresenteerd. Bijvoorbeeld voorstellen over nieuwe participatievoorzieningen en de nadruk die het college wil gaan leggen op de verschillende doelgroepen. 1. Inleiding Eind augustus 2008 is het wetsvoorstel Wet Participatiebudget ingediend in de 2 e kamer. Het meest kenmerkende van deze nieuwe wet is dat de participatiebudgetten van de WI, de WWB en de WEB worden gebundeld in één geoormerkt budget. Hierbij zal het uiteindelijk om een prestatiefinanciering gaan, zoals nu al bij de Wet Werk en Bijstand het geval is. Alhoewel de ontwerpwet nog niet is vastgesteld is het inmiddels wel duidelijk dat de nieuwe wet op hoofdlijnen zal worden ingevoerd. Met de nieuwe wet krijgt de gemeente een handvat om de uitvoering van de drie wetten meer integraal en dus nog doelmatiger te organiseren. Zowel richting de inwoner van Diemen als intern. Invoering van de Wet participatiebudget betekent niet dat de gemeente opeens allemaal nieuwe taken krijgt of nieuwe dingen moet gaan doen. Wel wordt de verantwoording vereenvoudigd. Dit scheelt veel bureaucratie. Ook krijgt de gemeente nog meer ruimte voor eigen beleid. Op basis van de nieuwe wet kan een bredere doelgroep bediend worden, met minder voorwaarden. Het is aan de gemeente om daarin gedurende het overgangsjaar 2009 een ambitieniveau in te bepalen. Hierbij kan de gemeente ook keuzes maken ten aanzien van de nadruk die zij wil leggen op de verschillende doelgroepen. Er wordt immers maar één budget verstrekt, en op is op. De hoogte van het budget bedraagt vanaf 2009 ongeveer 1,9 miljoen euro per jaar. Het college ziet (in beginsel) in de nieuwe wet een kans om een meer samenhangende aanpak richting de doelgroep te realiseren (geïntegreerde trajecten door één participatiecoach). 3

4 2. De huidige situatie De gemeente voert op het gebied van participatie meerdere wetten uit. Vaak vallen mensen onder meerdere van deze wetten tegelijk. Bovendien hebben de verschillende wetten vaak hun eigen doelstelling. Voor de klant is dit vervelend. Maar ook voor de uitvoerende ambtenaren. Daarnaast worden door de accountant hoge eisen gesteld aan de verantwoording. Denk hierbij aan de inhoud van de beschikkingen, volledigheid van de trajectplannen etc. Dit nog even los van de drie verschillende jaarlijkse verantwoordingsregimes richting het ministerie. Dit kan handiger, is door de wetgever onderkend. Vandaar de nieuwe wet Participatiebudget. De nieuwe wet Participatiebudget regelt dus de financiering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), de Wet inburgering (Wi) en de Wet Werk en Bijstand (WWB). Om een globaal inzicht te geven wat deze wetten inhouden (en hiermee de relatie met participatie aan te geven) volgt per wet een korte, op de uitvoering gerichte toelichting. Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB De gemeente Diemen telt veel volwassenen, die niet over een economische startkwalificatie (diploma Havo/Vwo of beroepsonderwijs) of een sociale startkwalificatie (persoonlijke en sociale redzaamheid) beschikken. Voor deze doelgroep wordt de Wet Educatie Beroepsonderwijs uitgevoerd. Via deze wet wordt de educatieve achterstand ingelopen. Om dit te realiseren sluit de gemeente Diemen jaarlijks een contract met het ROC van Amsterdam. In de contracten worden afspraken gemaakt over te realiseren trajecten, het aantal cursisten dat bereikt moet worden, procedures, uitvoeringsafspraken en de verantwoording. Er zijn trajecten gericht op sociale redzaamheid, professionele zelfredzaamheid, voorbereiding op vervolgscholing of op de arbeidsmarkt. De Wet inburgering (Wi) De beste manier om de Nederlandse taal en cultuur te leren is door te participeren in de samenleving. Via de Wet inburgering worden voorzieningen aangeboden aan mensen om in te burgeren. Dit zijn voorzieningen gericht op taal, maar ook op maatschappelijke oriëntatie. Het doel is om migranten in staat te stellen volwaardig mee te doen in de samenleving. De gemeente Raad heeft de ambitie op het terrein van inburgering een brede doelgroep te bedienen. De Wet participatiebudget biedt hiervoor een uitgelezen kans. Vooruitlopend op de nieuwe wet worden al duale trajecten aangeboden, waarbij de trajecten inburgering en reïntegratie of activering (bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk) gelijk oplopen. De verkokerde verantwoording zorgt echter voor veel onnodige bureaucratie. Het bestaande contract met het ROC en de andere taalaanbieders loopt af op 1 december De Wet Werk en Bijstand (WWB, re-integratie) Uitgangspunt van de WWB is werk boven inkomen. Via het zogenaamde Werk deel WWB wordt de gemeente gestimuleerd zoveel mogelijk inwoners met een WWB uitkering aan het werk te helpen. Als dat niet meteen lukt kan het geld worden ingezet om de stap naar werk wel mogelijk te maken. Om te komen tot een succesvolle aanpak zijn per 1 september 2006 contracten afgesloten met diverse nieuwe re-integratiebedrijven (Arbeidstoeleiding, activering/re-integratie en zorg). Bovendien is de intake teruggehaald van het Centrum voor Werk en Inkomen. Nieuwe klanten krijgen in de regel een korte dienstbetrekking en intensieve begeleiding aangeboden in plaats van een uitkering. De bestaande contracten lopen af per 1 september 2009, er is optie tot verlenging met één jaar. 4

5 Samenvattend. De praktijk wijst uit dat de doelgroep vaak onder de verschillende wetten valt. De nieuwe wet Participatiebudget geeft een kans om keuzes te maken en tot een meer integrale en ontkokerde dienstverlening te komen. Dit is zowel voor de inwoner van Diemen als de organisatie veel overzichtelijker. 3. de Wet participatiebudget De nieuwe wet in vogelvlucht: Het participatiebudget maakt aan de verschillende financieringsregels van de WWB, WI en WEB een einde. Gemeenten worden nog vrijer om te bepalen wie welke voorziening of opleiding nodig heeft om aan het werk te komen of op een andere manier deel te nemen aan de maatschappij. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor (combinaties van) scholing, loonkostensubsidie, sociale activering, stimuleringspremies, schuldhulpverlening, bijscholing van vrijwilligers, stages, cursussen voor laaggeletterden of inburgeringtrajecten. Het participatiebudget levert gemeenten bovendien minder administratieve rompslomp op. De regels zijn eenvoudiger, er hoeft nog maar één administratie bij gehouden te worden en er hoeft één verantwoording afgelegd te worden aan het rijk hoe het geld is uitgegeven. 4. Verschillen met de huidige situatie Na invoering van de wet ontstaat een aantal verschillen ten opzichte van de huidige situatie. Dit zijn eigenlijk kansen die de gemeente kan invullen. De gemeente is vrij om daar een ambitieniveau in te bepalen. Hierbij mag de gemeente ook aangeven welke nadruk zij wil leggen op de te bedienen doelgroepen. Hiervoor wordt nog beleid geformuleerd, dat zal worden voorgelegd aan de raad. Ook kunnen in het verlengde (en de geest) van de nieuwe wet opnieuw organisatorische keuzes gemaakt worden ten aanzien van de dienstverlening (specialist of generalist), positionering en invulling van de administratieve organisatie en bijvoorbeeld het budgethouderschap. Keuzes die ook actueel zijn in het kader van de reorganisatie koers op kwaliteit Samengevat de belangrijkste verschillen ten opzichte van de huidige situatie: In plaats van drie verantwoordingen over besteding van de gelden kan alles in één keer worden verantwoord richting het ministerie. Dit scheelt een hoop bureaucratie. Het rijk gaat sturen via een prestatiefinanciering zoals nu al bij de WWB het geval is, dit gaat in per 2012 op basis van de participatie prestaties Vergeleken met de huidige situatie van drie afzonderlijke budgetten, kan het niet voorkomen dat het budget voor het ene doel is uitgeput, terwijl er voor het andere doel een budgetoverschot bestaat (momenteel wordt dit ondervangen via ingewikkelde duale constructies). Er is immers nog maar één budget. Met het participatiebudget zullen gemeenten een breed scala aan voorzieningen kunnen aanbieden aan één breed geformuleerde doelgroep, namelijk aan iedereen van 18 jaar en ouder. Momenteel is de doelgroep beperkter, en geldt per wet een aanvullend woud van voorwaarden. Voor de inzet van een re-integratie voorziening ten behoeve van een niet- Uitkeringsgerechtigde is het niet langer noodzakelijk dat de betrokkene staat ingeschreven bij het CWI als werkloos werkzoekende. Hiermee wordt inzet mogelijk om jongeren vanaf 18 jaar terug te leiden naar school. 5

6 Het wordt mogelijk re-integratievoorzieningen preventief in te zetten voor bijvoorbeeld werkenden die met ontslag worden bedreigd, waardoor instroom in de bijstand wordt voorkomen. De gemeente kan aan de slag met jongeren vanaf 18 jaar, die voortijdig van school dreigen uit te vallen, niet alleen door inzet van educatie maar ook door inzet van re-integratievoorzieningen. De inzet van re-integratievoorzieningen is niet langer beperkt tot de eigen inwoners van een gemeente. 5. Wat moet er gebeuren de komende periode Invoering van de nieuwe wet biedt zogezegd een aantal kansen. Door het maken van een aantal kaderstellende keuzes wordt een eerste invulling gegeven aan de nieuwe wet. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan keuzes op het gebied van dienstverlening (uitbesteden of zelf doen/generalist of specialist), het positioneren van de dienstverlening, het inrichten van de participatie administratie met bijbehorende verantwoording richting rijk en tenslotte over het budgethouderschap. Het college wil in ieder geval als uitgangspunt hanteren dat participatiedienstverlening integraal wordt uitgevoerd door een participatiecoach. In een later stadium kunnen nadere beleidsmatige keuzes gemaakt worden. Hierbij wordt gedacht aan het bepalen van het ambitieniveau en de nadruk die de gemeente wil leggen op de uit het budget te bedienen doelgroepen. Maar ook het ontwikkelen van een integraal voorzieningeninstrumentarium is hier een voorbeeld van. Hiermee wordt bedoeld dat bestaande instrumenten op het gebied van participatie worden gebundeld en worden aangevuld met nieuwe instrumenten. Deze keuzes zullen gedurende het invoeringsjaar aan de raad worden voorgelegd. Hiervoor moeten de nieuwe wet, het gewenste ambitieniveau en de te maken beleidsmatige keuzes nog verder uitkristalliseren. De nadere uitwerking zal projectmatig worden aangepakt. Er is immers sprake van een beleidsoverstijgend proces dat meerdere lagen en afdelingen van de organisatie raakt. Ook is meer inzicht en analyse van de doelgroep in relatie tot de beschikbare middelen noodzakelijk. De gedachte hierachter is dat door het inzichtelijk maken van de verschillende doelgroepen en hiervoor in te zetten participatievoorzieningen een reëel ambitieniveau kan worden bepaald. Bovendien is deze informatie noodzakelijk als dienstverlening gedeeltelijk wordt aanbesteed. Een bestand- en formatieanalyse zou hiervoor de basis kunnen vormen. Op basis hiervan kunnen dan nadere keuzes gemaakt worden die, in samenhang met de beschikbare middelen, worden verwerkt in een plan van aanpak. Invoering van de nieuwe wet is een dynamisch proces, maar globaal zal het invoeringstraject er als volgt uit zien. Wat Informeren van het college en de gemeenteraad, eerste kaderstellende keuzes ten aanzien van: Keuze voor positionering administratieve organisatie en verantwoording richting ministerie Keuze voor positionering budgethouderschap. Dienstverlening, inkoop of zelf doen/specialist generalist. Positionering van participatiedienstverlening binnen de organisatie (participatieteam) Wanneer November 2008 Instellen projectgroep invoeringstraject, ontwerp integraal plan van aanpak November/december 2008 Bestandsanalyse WWB/WI/WEB Januari/februari 2009 Formatie analyse Keuzenotitie/plan van aanpak waarin onder andere: maart tot juni 2009 Beleidsmatige keuzes op basis van bestandsanalyse waaronder nadruk te bedienen doelgroepen (prioritering) Vaststellen beleidsmatig kader, (her)ontwerp palet aan inzetbare participatievoorzieningen met randvoorwaarden 6

7 Implementatie en instructies nieuw beleid voor uitvoering (beschikkingen, inzet instrumentarium, rapportages, administratie prestaties) Voorbereiding ontwikkeling nieuw bestek voor gebundelde aanbesteding participatie (bij keuze uitbesteding)/of voorbereiding opzet en implementatie nieuw participatieteam (uitvoering door eigen medewerkers), dan wel een combinatie van beide. Januari/September 2009 juni Beschouwing nadere invulling en invoering Uitgaand van het voorgesteld invoeringstraject onder 5 volgen nu een aantal beslispunten met toelichting. Zo ontstaan de contouren voor het invoeringstraject. Voor de duidelijkheid, deze beslispunten hebben een directe relatie met de reorganisatie koers op kwaliteit. Overigens horen deze beslispunten niet allemaal in de gemeenteraad thuis. Voor de samenhang, en beeldvorming is het duidelijker deze kaders in zijn geheel te presenteren. Het college maakt zo aan de raad inzichtelijk hoe zij de invoering van de nieuwe wet wil aanpakken. Opstarten van een projectgroep De invoering van de wet raakt diverse lagen van de organisatie. De mate waarin is afhankelijk van het nog te formuleren ambitie niveau. Het college gaat er gezien eerdere uitspraken van de raad, en uiteraard het raadsprogramma, vanuit dat dit hoog zal liggen. Om nadere invulling te geven aan (nieuw) te formuleren beleid en het clusteren van het al bestaande beleid wordt een projectmatige aanpak voorgesteld. Nadere kaderstellende beleidsvoorstellen zullen aan de raad worden voorgelegd in het invoeringsjaar. Hierin zal in ieder geval invulling worden gegeven aan de nadruk die gelegd kan worden op te bedienen doelgroepen in relatie tot de beschikbare participatie voorzieningen. Uitgangspunt is het ontwerp van een samenhangend pakket aan beleidsvoorzieningen gecombineerd met integrale dienstverlening op het gebied van participatie. Positionering administratieve organisatie/verantwoording Aan participatievoorzieningen wordt in Diemen vanuit de drie genoemde wetten momenteel zo n 1,9 miljoen euro per jaar uitgegeven. Een goede administratieve organisatie vormt de ruggengraat voor de verantwoording richting ministerie. Aangezien er vanaf 2010 gewerkt wordt met prestatiefinanciering (bijvoorbeeld aantal trajecten, behaalde diploma s, uitgestroomde WWB ers) is het moment aangebroken om een keuze te maken waar de administratie en facturatie verwerking gaat plaatsvinden. Momenteel vindt de administratie en facturatie verwerking plaats via de beleidsmedewerker van OWS en de administratie van de afdeling WIZ. Straks moeten de uitgaven verantwoord worden via de zogenaamde Single information Single audit (SiSa). De administratie van WIZ werkt al meerdere jaren met dit verantwoordingssysteem voor het Werkdeel WWB en het budget Inkomens deel WWB ( I deel WWB, het budget waar de WWB uitkering uit worden betaald). Het is daarom logisch de administratie en de verantwoording onder te brengen binnen dit organisatie onderdeel. Formatief is nog niet bekend wat dit gaat betekenen. Een alternatief is de participatiebudget administratie onder te brengen in een apart bedrijfsbureau. Hierin kan verantwoording van het I deel WWB dan worden meegenomen. Budgethouderschap Wet participatiebudget én het I deel WWB Momenteel zijn twee afdelingshoofden budgetverantwoordelijkheid voor de drie wetten. Vanaf 2009 is er één budget voor het werkdeel WWB, de middelen volwassen educatie en de budgetten inburgering. Deze worden zoals aangegeven samengevoegd tot één participatiebudget. Daarnaast ligt er qua effectiviteit van de inzet W deel een directe relatie met de budgetten I deel van de WWB. Het gaat dan in totaal om 7 miljoen euro per jaar (dat is dus inclusief het I deel WWB). Gezien de afhankelijkheid I deel WWB en W deel WWB en 7

8 de daaraan gekoppelde prestatie financiering is het logisch ook dit budget onder te brengen bij één budgethouder. De gemeente kan ervoor kiezen de bestaande situatie te handhaven. Het ligt meer voor de hand om één budgethouder aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het Participatie budget én het I deel WWB. Zo kan beleidsmatig worden gestuurd op de prestaties. Deze keuze betekent dat het toekomstige hoofd samenleving budgethouder zal worden. Het toekomstig hoofd van de publieksbalie kan zich dan volledig concentreren op de kwaliteit van de dienstverlening. Dit is een logische keuze in het kader van koers op kwaliteit. Organisatie van participatie dienstverlening De gemeente heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met re-integratie en inburgering. Momenteel wordt met vaste krachten gewerkt, maar een groot gedeelte wordt ook door reintegratie bedrijven of detacheringbureaus uitgevoerd. Bij de re-integratie is bijvoorbeeld gekozen voor een bedrijf dat namens de gemeente de regie voert, en waar periodiek mee geëvalueerd wordt op prestaties en voortgang. In de praktijk komt dat erop neer dat er standaard twee externe re-integratie consulenten zitten die namens de gemeente de regie voeren. Voordeel van een externe partner is dat daar vaak ook een heel netwerk aan bedrijven bij hoort. Nadeel is dat het meer kost, en dat er vaker personeelswisselingen zijn. Pragmatisch gezien zou een combinatie dus ideaal zijn. Het bestaande model zou kunnen worden uitgebreid naar integrale participatiedienstverlening (dus uitvoering van de drie wetten) geredeneerd vanuit de participatie behoefte van de Diemense inwoner. Een bijbehorend palet aan participatie instrumenten vormen dan de gereedschapkist voor integrale participatie dienstverlening op maat. Positionering van participatiedienstverlening binnen de toekomstige publieksbalie Zoals uit de casus naar voren komt lijkt er een aantal voordelen te zitten aan een meer geïntegreerde aanpak. Het college wil deze geïntegreerde aanpak op het gebied van participatie dienstverlening verder uit te werken via een generalistische aanpak door bijvoorbeeld een participatie coach. Deze participatiecoaches zouden binnen een team participatie vallen onder de afdeling publieksbalie. Binnen deze afdeling zijn dan de teams administratie, inkomen/minima voorzieningen en handhaving de logische en elkaar versterkende partners. 7. Beslispunten In beginsel in te stemmen met de ontwikkeling van integrale participatiedienstverlening. Opstarten van een projectgroep invoering Wet participatiebudget. Doel van de projectgroep is het ontwerpen van een nader plan van aanpak tot integrale en kaderstellende beleidsvorming op het gebied van participatie (voorzieningen, organisatie, financieel). Positionering van de administratieve organisatie/verantwoording bij huidige afdeling administratie WIZ, het toekomstige team administratie. Budgethouderschap Wet participatiebudget én het I deel WWB onderbrengen bij de afdeling OWS, de toekomstige afdeling samenleving. Qua dienstverlening kiezen voor een geïntegreerde aanpak (participatiecoaches)met gedeeltelijke inkoop van externe dienstverlening en participatievoorzieningen. Positionering van participatiedienstverlening binnen de toekomstige publieksbalie (participatieteam) 8

9 Bijlage Een casus uit de praktijk Om de huidige situatie af te zetten tegen een toekomstige situatie is een korte en fictieve casus beschreven van een Diemense inwoner met forse participatieproblemen. Vanuit de bril en de behoefte van de burger is de huidige situatie omschreven én de situatie na implementatie van de nieuwe wet. Via deze casus wordt inzicht gegeven waar de inwoner bij de gemeente tegen aanloopt. Maar ook tegen welke bureaucratie de ambtenaren aanlopen op basis van de huidige verkokerde regelgeving. Logische conclusie uit de casus is doorontwikkeling naar meer geïntegreerde dienstverlening. De casus is toegevoegd bedoeld om richting te geven aan te maken keuzes, met name op het gebied van dienstverlening. Bijlage: Praktijkcasus wet Participatiebudget Mevrouw X komt samen met een vrijwilliger naar de gemeente en vraagt om hulp: het gas en licht is afgesloten. Bij doorvragen in de spreekkamer komt het volgende beeld naar voren. Mevrouw X is een toegelaten vluchteling en weduwe. Zij heeft samen met haar twee dochters 4 jaar in een asielzoekerscentrum gezeten. Haar Nederlands is gebrekkig. Zij was in het land van herkomst verpleegkundige, vertaald naar Nederlandse maatstaven is het niveau niet hoger dan ziekenverzorgende. Ze gaat gebukt onder psychische klachten in verband met haar oorlogsverleden. Ze heeft inmiddels een schoonmaakbaan maar het gaat niet goed, ze valt vaak uit en verwacht dat ze ontslagen gaat worden. Er zijn enorme schulden omdat ze maar niet kan wennen hoe je in Nederland met geld moet omgaan en wat foutjes heeft gemaakt met dure leningen. Het is niet eens zozeer expres, ze kan het gewoon niet, moet het leren. Er liggen diverse aanmaningen, ook een huisuitzetting dreigt. Omdat mevrouw het allemaal niet trekt, zit ze veel bij een vriendin in Amsterdam. Huidige situatie: Op basis van de omschreven casus komt deze mevrouw in aanmerking voor dienstverlening, echter in de huidige situatie moeten 5 verschillende medewerkers beoordelen wat ze kunnen doen. De re-integratie consulent, de schuldhulpverlener, de inkomensconsulent, de inburgeringsconsulent, en de medewerker volwasseneneducatie. Elk moeten zij deze mevrouw vanuit de eigen materiewet en de daarmee verbonden verantwoordingsregels informeren en bedienen als dat kan. Inkomensconsulent: Deze kan nog niets doen. Zolang er nog voldoende inkomen is, zijn er geen mogelijkheden om ondersteuning te bieden om te voorkomen dat mevrouw bijstandsafhankelijk raakt. Er is alleen bijstand mogelijk als er geen inkomsten meer zijn. En mevrouw verblijft helemaal niet in Diemen. Re-integratie consulent: Ook uit het werkdeel kan niets gedaan worden, een voorwaarde is te behoren tot de WWB doelgroep, daar controleert de accountant streng op. Investering om uitval te voorkomen mag niet. Schuldhulpverlener: De schuldhulpverlener kan aan de slag, echter, de beste en meest constructieve oplossing is een budgetteringscursus en tijdelijk budgetbeheer om financiële rust te bieden en onnodige extra kosten te voorkomen. Dit is mogelijk voor mensen met bijstand, maar mevrouw werkt. Het wordt mogelijk wel in 2009 beschikbaar. Maar dat duurt te lang. 9

10 Inburgeringconsulent/medewerker volwasseneneducatie: De inburgeringconsulent heeft mevrouw uitgenodigd voor een intakegesprek en vastgesteld dat zij inburgeringsplichtig is. De consulent heeft het taalniveau laten toetsen en biedt de mevrouw een inburgeringvoorziening aan. Voorafgaand aan het inburgeringtraject zal mevrouw eerst een half jaar bij het ROC verder alfabetiseren op basis van de WEB. Vanwege haar onregelmatige diensten lukt het echter niet een passende cursus te vinden. De inburgeringconsulent zal haar adviseren zich zelfstandig voor te bereiden op het inburgeringexamen. Dit zal een haast onmogelijke opdracht worden omdat ze nog niet voldoende gealfabetiseerd is. De beleidsambtenaren en juridisch medewerker: Achter de schermen zijn de beleidsambtenaren, coördinator en juridisch medewerker druk in de weer hoe ze de werkinstructies, verantwoording en dossiervorming in orde kunnen krijgen, de accountant en interne controle! Als deze mevrouw toch in de bijstand komt, wat onvermijdelijk gaat gebeuren liggen er ingewikkelde gecombineerde beschikkingen en werkinstructies klaar. Participatie dienstverlening vanuit de nieuwe situatie: De gemeente heeft gekozen voor een participatieteam met vaste consulenten in de plaats van verkokerde uitbesteding van de dienstverlening aan specialisten. Er wordt gewerkt met participatieconsulenten die redeneren vanuit behoefte van de klant. Hierbij worden zij ondersteund met een rijk pallet aan door het college als re-integratie voorziening aangemerkte instrumenten. Hierbij kan voor iedere klant een pakket op maat worden ingezet waarbij steeds gezocht wordt naar een juiste balans tussen duurzame participatie en beschikbaarheid van middelen. Iedereen die voor participatie in aanmerking komt krijgt een participatiecoach. Die kan weliswaar niet alles zelf organiseren, maar wel de regie voeren over het geheel. Hierbij wordt in voorkomende gevallen externe deskundigheid of voorzieningen ingekocht. Wat gaat de participatiecoach nu doen? Na het integraal in kaart brengen van de problematiek wordt een plan opgesteld. De participatiecoach gaat in gesprek met de werkgever. Via een tijdelijke loonkosten subsidie wordt mevrouw in staat gesteld parttime te gaan werken. Er worden wel voorwaarden gesteld. Mevrouw gaat op budgetteringscursus. Via budgetbeheer wordt financiële rust gecreëerd en zo houdt mevrouw ook voldoende leefgeld over. Met de schuldeisers wordt een regeling bedongen. Voor de overige uren gedurende een halfjaar gaat mevrouw in een intensief taaltraject via een commerciële aanbieder waarmee duidelijke prestatie en verantwoordingsafspraken zijn gemaakt. Tussentijds evalueert de participatiecoach. Zowel met de klant, als de taalaanbieder als de schuldhulpverlener. Door de Participatiecoach wordt hulp geboden het diploma om te zetten naar een Nederlands diploma. Met een zorginstelling wordt (op verzoek van de participatieconsulent) afgesproken dat mevrouw een leerwerkplek krijgt waarbij zij binnen drie jaar kan opschalen naar verpleegkundige A. In de avond uren volgt zij een vervolgcursus Nederlands. Alle voorzieningen die zijn ingezet zijn opgenomen in één dossier en één beschikking. Samenvatting Uiteraard is dit een fictieve situatie. Het maakt wel duidelijk dat in de nieuwe situatie de consulenten zich bezig kunnen houden met meer geïntegreerde dienstverlening, geredeneerd vanuit de behoefte van de klant. Ook kan de verantwoording richting de accountant in één keer plaatsvinden, in plaats van gefragmenteerde verantwoording door diverse medewerkers. Er is overzicht via één dossier en bekeken vanuit de klant geeft de nieuwe situatie overzicht en rust in een vaak voor de betrokkenen complexe situatie. 10

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken kjezaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer SAMEN LEVEN EN WERKEN Reg.nr. B&W d.d. 29-04-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen DT d.d.

Nadere informatie

Invoering. Wet participatiebudget

Invoering. Wet participatiebudget Invoering Wet participatiebudget Wat verandert er door de invoering van de Wet participatiebudget? Op 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 beleidsbepalingen WIJ Bepalingen participatiebudget september 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 5 2.1 Wet WIJ 5 2.2 Particpatiebudget 5 3 Wet investeren

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW. Op 19

Nadere informatie

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt Directie Inwoners Ingekomen stuk D14 Aan de raad van gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Figuur 11 Aan het werk met Spijkenisse werkt! 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Daling van het Wwb-klantenbestand (Wwb-uitkeringen, inkomensvoorzieningen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag Werk en inkomen 2013 1/11 Inhoud Beleidsverslag 2013...1 Werk en inkomen...1 Inhoud...2 1 Inleiding...2 2.1 Ontwikkeling van de omvang van het uitkeringsbestand...3

Nadere informatie

Verkenning probleemstelling. armoedebeleid Heerenveen. Rekenkamercommissie Heerenveen

Verkenning probleemstelling. armoedebeleid Heerenveen. Rekenkamercommissie Heerenveen Verkenning probleemstelling armoedebeleid Heerenveen Rekenkamercommissie Heerenveen April 2011 Inhoud. INLEIDING..2 ARMOEDEBELEID IN HEERENVEEN 3 AFBAKENING PROBLEEMSTELLING...4 3.1 AFBAKENING 4 3.2 OVERZICHT

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Participatieverordening gemeente Bergen 2014 De raad van de gemeente Bergen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 10 december 2013, gelezen het advies van de commissie Welzijn van 28

Nadere informatie

> OFFERTE Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders

> OFFERTE Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders Offerte voor de gemeente Waalwijk Periode 1 juli 2013 t/m 31 december 2013 Baanbrekers 31 januari 2013 > INLEIDING De gemeente

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda Openbaar Onderwerp Subsidie informele taalondersteuning 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051/ Werk & Inkomen/ 1061 B. Frings/ T. Tankir Samenvatting Met dit voorstel verlenen wij een

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Wet participatiebudget

Wet participatiebudget Wet participatiebudget december 2009 Op 1 januari 2009 1 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars?

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? INBURGERING EN KINDEROPVANG/VVE Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? (1)Formele opvang onder de Wet kinderopvang (kinderen van 0-4 jaar) Onderscheid wordt gemaakt

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

De gemeente Huizen blijft in de rol van centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling de contractvoorbereiding doen.

De gemeente Huizen blijft in de rol van centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling de contractvoorbereiding doen. TOELICHTING OP DE PRESTATIE-OVEREENKOMST 2014 Registratienr: 13.0008128 1. Inleiding Als bijlage treft u de prestatieovereenkomst educatie voor het jaar 2014 aan. Omdat het gemeenschappelijke orgaan educatie

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 BOB 13/001 VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 Aan de raad, In de Wet inburgering staan de regels voor inburgeren in Nederland. Per 1 januari 2013 wijzigt de Wet inburgering.

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8681

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8681 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8681 uw kenmerk bijlage(n) betreft Reactie

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Document2 HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT

Document2 HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT INHOUDSOPGAVE bladzijde 1. Inleiding 3 2. Doelstelling... 3 3. Onze cliënten. 4 4. Het reïntegratiepalet.. 5 5. Werktrajecten 6 6. Overige trajecten...

Nadere informatie

Maatjesproject schuldpreventie

Maatjesproject schuldpreventie Maatjesproject schuldpreventie Gemeente Ede Werk Inkomen en Zorg Gemeente Ede September 2004 Projectplan Maatjesproject schuldpreventie gemeente Ede september 2004 1 Maatjesproject schuldpreventie Hoofdthema

Nadere informatie

Voorstel programma educatie

Voorstel programma educatie Voorstel programma educatie 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 3. Regio Rivierenland 4. Opdracht ROC Rivor 5. Opleidingsbehoefte per gemeente 6. Voorwaarden cursusaanbod 2013

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6828 Onderwerp : beleidsnotitie Schuldhulpverlening Stadskanaal, 11 maart 2011 Beslispunten Instemmen met de visie, uitgangspunten en doelen,

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30694 5 november 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 oktober 2013, nr. 530669, houdende

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Budgetbeheer Bewindvoering beschermingsbewind Budgetcoaching voor ondernemers Schuldhulpverlening

Budgetbeheer Bewindvoering beschermingsbewind Budgetcoaching voor ondernemers Schuldhulpverlening Juristnet Financiele zorg Budgetbeheer Bewindvoering beschermingsbewind Budgetcoaching voor ondernemers Schuldhulpverlening Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014

Nadere informatie

45.000 Totaal 1.450.177 950.444 825.300

45.000 Totaal 1.450.177 950.444 825.300 Bijlage 1: Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? Uitgangspunt 1. Bij het voorstel voor de afbouw WIW/ID is een financieel overzicht gemaakt van de verwachte inkomsten en uitgaven op het participatiebudget

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Begrippenbijsluiter It takes two to tango

Begrippenbijsluiter It takes two to tango Begrippenbijsluiter It takes two to tango Over reïntegratie op de arbeidsmarkt In deze begrippenlijst staan in alfabetische volgorde begrippen uitgelegd die te maken hebben met reïntegratie. De begrippenbijsluiter

Nadere informatie

2. Het college werkt bij de uitvoering van het eerste lid, onderdeel a, samen met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

2. Het college werkt bij de uitvoering van het eerste lid, onderdeel a, samen met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Artikel 7. Opdracht college 1. Het college: a. ondersteunt bij arbeidsinschakeling: 1. personen die algemene bijstand ontvangen, 2. personen als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdeel b, 35,

Nadere informatie

Notitie Participatiebudget. Ondersteuning van burgers voor deelname aan de samenleving

Notitie Participatiebudget. Ondersteuning van burgers voor deelname aan de samenleving Notitie Participatiebudget Ondersteuning van burgers voor deelname aan de samenleving Augustus 2010 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Hoofdstuk 1 Participatie en de nieuwe Wet participatiebudget 4 1.1 De Wet

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. NOTITIE EN BELEIDSREGELS WI INLEIDING Sinds 1 januari 007 is de Wet Inburgering (WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor personen van 16 tot 65 jaar die duurzaam

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien?

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien? Inkoop, contractafspraken en verantwoording In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt vinden.

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Vragen Re-integratie beleid

Vragen Re-integratie beleid Vragen Re-integratie beleid Algemeen uitgangspunt (gegevens SCP). Sinds 2003 is de WWB van kracht, met als uitgangspunt werk boven inkomen. Gemeente kunnen instrumenten inzetten als scholing, loonkostensubsidie,

Nadere informatie

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Raadsvergadering d.d. 15 januari 2015 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel (0113) 377377 Fax (0113) 377300 No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Factsheet. Inleiding. Thema Werkgelegenheid

Factsheet. Inleiding. Thema Werkgelegenheid Factsheet Thema Werkgelegenheid Inleiding Rotterdam wil dromers, denkers en doeners ondersteunen bij het realiseren van ideeën en initiatieven waarmee maatschappelijke vraagstukken in de stad worden aangepakt.

Nadere informatie

Dordrecht. Beleid educatie/inburgering 2006. Onderwijs & Welzijn/Sociale Dienst. November 2005

Dordrecht. Beleid educatie/inburgering 2006. Onderwijs & Welzijn/Sociale Dienst. November 2005 Dordrecht Onderwijs & Welzijn/Sociale Dienst November 2005 Beslispunten Akkoord gaan met: De inzet en besteding van de middelen zoals voorgesteld in deze notitie De inkoop is begroot voor een half jaar.

Nadere informatie

Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen

Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen Rekenkamer Gouda - CONCEPT EN VERTROUWELIJK - Versie d.d. 12 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Onderzoekskader schuldhulpverlening in Gouda

Nadere informatie

Vragen en antwoorden. Antwoord: Leeftijdsopbouw WWB-bestand: 27 tot 45 jaar 67 personen 45 tot 60 jaar 82 personen 60 tot 65 jaar 22 personen

Vragen en antwoorden. Antwoord: Leeftijdsopbouw WWB-bestand: 27 tot 45 jaar 67 personen 45 tot 60 jaar 82 personen 60 tot 65 jaar 22 personen Aanvullende vragen burgerraadslid mw. A. van Esch (fractie PK) betreffende plan van aanpak re-integratie van uitkeringsgerechtigden (n.a.v. Politieke avond d.d. 12 maart 2009) en beantwoording. Politieke

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Eigen kracht, motivatie, vertrouwen, nieuwe mogelijkheden, ontdekken en ontwikkelen van talenten JEUGD & ONDERWIJS TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Gemeente s Hertogenbosch Afdeling Jeugd en Onderwijs

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Artikel 1. Begrippen 1. de belanghebbende: het lid van de doelgroep dat aanspraak maakt op ondersteuning of aan wie ondersteuning wordt geboden; 2. jongere:

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen InterConnect OKTAAV De overheid heeft de wens dat inburgeraars, naast hun inburgeringtraject, duurzaam participeren in de samenleving

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. BELEIDSNOTITIE EN BELEIDSREGELS WET INBURGERING INLEIDING Sinds 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (hierna te noemen: WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Werk en Bijstand Afdeling Beleidsinnovatie en Ketenprocessen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen

Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer eo Inboeknummer oa Toooogt Beslisdatum B&W ss februari 2002 Dossiernummer 209.6oS Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Geachte mevrouw minister, geachte mevrouw burgemeester, collega s uit Münster, dames en heren,

Geachte mevrouw minister, geachte mevrouw burgemeester, collega s uit Münster, dames en heren, Joop Hassink Wethouder Cultuur, Sport en Grotestedenbeleid Geachte mevrouw minister, geachte mevrouw burgemeester, collega s uit Münster, dames en heren, Het is voor mij een grote eer namens de stad Enschede

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Begroting. realisatie 8.000 5.541 - 600 3.977 30.020 48.437 56.702 84.000 55.481 30.000 130.597 87.000 5.000 16.610 5.000 5.269

Begroting. realisatie 8.000 5.541 - 600 3.977 30.020 48.437 56.702 84.000 55.481 30.000 130.597 87.000 5.000 16.610 5.000 5.269 Bernisse Begroting Realisatie 21 Wet Werk en Bijstand reintegratie Uitstroompremie Keuringen Scholingskosten 8. 5.541 6 3.977 7.4 1.564 2 4.784 Dienstbetrekkingen 3.2 48.437 18.417 44.699 Loonkostensubsidie

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan De gemeente Den Haag, Spui 70, Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. S. Dekker, wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College Werving tbv Educatieve Trajecten 19 juni 2013 Drenthe College Drenthe College - Middelgroot ROC met werkgebied: provincie Drenthe - Ca 650 medewerkers en 8300 studenten - 3 sectoren voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Toegerust aan het werk. Beleidskader Participatiebudget 2010 2013 Gemeente Lopik

Toegerust aan het werk. Beleidskader Participatiebudget 2010 2013 Gemeente Lopik Toegerust aan het werk Beleidskader Participatiebudget 2010 2013 Gemeente Lopik Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Wet participatiebudget... 2 1.3 Randvoorwaarden

Nadere informatie

Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Nog te bepalen Datum 22 oktober 2014

Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Nog te bepalen Datum 22 oktober 2014 Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Datum 22 oktober 2014 Doel Waarvoor doen we het? In december 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kadernota minimabeleid

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Beleidsregels. wetswijziging verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders

Beleidsregels. wetswijziging verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders Beleidsregels wetswijziging verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders 1 Inleiding De Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders is per 1 januari 2009 in werking getreden. Deze

Nadere informatie

Integrale schulddienstverlening

Integrale schulddienstverlening Integrale schulddienstverlening WELKOM 27 september 2012 Wat gaan we doen? Welkom Beleidskeuze schulddienstverlening, wethouder Margreet de Leeuw Essentie nieuwe wet + laatste cijfers, Joke de Kock Project

Nadere informatie

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN BOB 10/012 WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. De wet verplicht gemeenten

Nadere informatie

Zie vervolgblad. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Zie vervolgblad. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer BW-01149 Portefeuillehouder

Nadere informatie

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL Uitwerking participatieverordening Pagina 1 van 6 Matrix 1 Beleidskader Klantgroepen (nadere uitwerking artikel 3 Participatieverordening) Job ready Niet job ready

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 1 OPINIËRENDE NOTA POLITIEKE RONDE d.d. 14 oktober 2010 Raadsvergadering

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie