Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select"

Transcriptie

1 Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select

2 Welkom! Deze werkwijzer ontvangt u omdat u zich bij ons (Payroll Select Diensten B.V., Payroll Select CC Diensten B.V., Payroll Select Technical Services of Payroll Select Payroll Services B.V., verder te noemen: Payroll Select) heeft ingeschreven als medewerker. In deze werkwijzer treft u informatie aan over de manier waarop een aantal zaken bij ons geregeld is. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de opdrachtbevestiging en de geldende CAO voor Uitzendkrachten (nader te noemen: ABU CAO) de basis van onze arbeidsverhouding. Naast deze werkwijzer ontvangt u van ons per opdracht een opdrachtbevestiging. Hierin staat de specifieke informatie die wij van de opdrachtgever (het bedrijf waar u gaat werken) hebben gekregen met betrekking tot de werkzaamheden die u gaat verrichten, zoals de officiële startdatum, uw uurloon en uw functie. Dat u bij ons bent ingeschreven betekent dat wij, op verzoek van de opdrachtgever, uw werkgever worden. U komt bij ons in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd conform de ABU CAO en verricht de feitelijke werkzaamheden bij de opdrachtgever. Dit is wat payrolling inhoudt. In de praktijk heeft u met ons waarschijnlijk weinig contact. Over de dagelijkse gang van zaken op uw werk overlegt u namelijk gewoon met uw direct leidinggevende. Voor vragen ten aanzien van uw arbeidsovereenkomst, salarisbetaling e.d. kunt u op werkdagen (maandag t/m vrijdag van uur) contact opnemen met de Servicedesk van Payroll Select. Onze contactgegevens vindt u op de laatste pagina van deze werkwijzer. Let op! Belangrijk om te weten, is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens: Naam Geboortedatum Burger Service Nummer (BSN) Als u na het lezen van deze werkwijzer nog vragen heeft waar uw direct leidinggevende u geen antwoord op kan geven, dan zijn wij vanzelfsprekend bereid u een nadere toelichting te geven. Namens het hele team van Payroll Select wensen wij u een plezierige tijd toe. Payroll Select - Werkwijzer voor Payroll medewerkers 2015VS2-2

3 Inhoud Welkom! Mijn Payroll Select Administratieve zaken... 4 De arbeidsovereenkomst... 4 Loonheffingskorting... 4 Kopie geldig legitimatiebewijs Salaris... 5 Uw bruto uurloon... 5 De beloningsregeling... 5 Urendeclaraties... 6 Reiskostenvergoeding en overige declaraties... 6 Wanneer ontvangt u uw salaris... 6 Jaaropgave... 6 Loonspecificatie Vrije dagen en vakantiedagen... 7 Vakantie... 7 Uitbetaling vakantiedagen... 7 Kort verzuim en buitengewoon verlof... 7 Feestdagen... 7 Vakantiegeld Ziekteverzuimreglement Ongunstige weersomstandigheden Secundaire arbeidsvoorwaarden Pensioen Diverse kortingen op verzekeringen, financiële diensten en uitjes Einde arbeidsovereenkomst Contact Disclaimer Payroll Select - Werkwijzer voor Payroll medewerkers 2015VS2-3

4 1. Mijn Payroll Select Al onze relaties, zowel opdrachtgevers als medewerkers, krijgen na inschrijving via een met inloggegevens toegang tot ons digitale kantoor: MIJN PAYROLL SELECT. Uw Mijn Payroll Select omgeving beschikt onder andere over een uitgebreide informatieportal waar u behalve diverse online diensten ook nieuws, handboeken, de ABU CAO, het ziekteverzuimreglement en veel gestelde vragen kunt terugvinden. Maar er is meer. Mijn Payroll Select is 24/7 bereikbaar en geeft u ook direct toegang tot uw loonstroken, jaaropgaven en declaraties. Inloggen Om in te loggen op Mijn Payroll Select gaat u naar Of u maakt gebruik van de snelkoppeling op onze website. Deze is terug te vinden via de link Payroll Select Online (rechtsboven op onze website) en ziet er als volgt uit: De eerste pagina die u aantreft is de informatieportal. Via de tab e-diensten krijgt u vervolgens toegang tot uw loonspecificaties en declaraties. U hoeft hier niet speciaal meer voor in te loggen. Wel zo makkelijk! 2. Administratieve zaken Voordat u aan het werk gaat via Payroll Select zijn de volgende administratieve onderdelen al geregeld: De arbeidsovereenkomst De loonheffingskorting Het kopie ID-bewijs Bankgegevens De arbeidsovereenkomst In de arbeidsovereenkomst worden de belangrijkste afspraken tussen u en Payroll Select vastgelegd. De arbeidsovereenkomst heeft u ingezien en (digitaal) ondertekend bij inschrijving. De door ons getekende arbeidsovereenkomst heeft u vervolgens van ons opgestuurd gekregen. Behalve de arbeidsovereenkomst ontvangt u van ons, per opdracht, een opdrachtbevestiging. In deze opdrachtbevestiging staan de belangrijkste gegevens met betrekking tot uw werkzaamheden zoals uw contracttype, aanvang- en einddatum, functienaam, bruto uurloon, eventuele vergoedingen en inhoudingen. U werkt op basis van een arbeidsovereenkomst conform de ABU CAO. De grondslag voor deze arbeidsovereenkomst is geregeld in de Nederlandse wet en in de CAO voor Uitzendkrachten (ABU CAO). Er zijn twee mogelijke arbeidsovereenkomsten: Overeenkomst voor bepaalde tijd (Fase A en B) Overeenkomst voor onbepaalde tijd (Fase C) Nadere uitleg over welke rechten u precies opbouwt en vanaf welk moment, is te lezen in de ABU CAO. Een exemplaar van deze CAO kunt u inzien/downloaden via Mijn Payroll Select, onze website of via Loonheffingskorting Bij het verstrekken van de arbeidsovereenkomst heeft u ook aangegeven of wij bij het uitbetalen van uw salaris rekening moeten houden met loonheffingskorting. Wilt u uw keuze tussentijds wijzigen, geef Payroll Select - Werkwijzer voor Payroll medewerkers 2015VS2-4

5 dit dan schriftelijk (post of ) aan ons door o.v.v. uw naam, adres, Burger Service Nummer (BSN) en geboortedatum. Tip! over het algemeen is het t meest gunstige voor u, om bij de werkgever waar u de meeste uren werkt, de loonheffingskorting wel te laten toepassen. Kopie geldig legitimatiebewijs Wij zijn wettelijk verplicht een duidelijke kopie van alle relevante pagina s van uw (geldig) legitimatiebewijs te archiveren in uw personeelsdossier (Relevante pagina s zijn alle pagina s waarop informatie vermeld staat). Deze kopie hebben wij bij de inschrijving van u ontvangen. Wij willen u er op attenderen dat het uw verplichting is om, in het geval van wijzigingen of het verlopen van het ID-bewijs, tijdig een kopie van uw nieuwe ID-bewijs aan ons te verstrekken. Tevens verstrekken wij, indien u een buitenlandse nationaliteit heeft, een kopie van uw identiteitsbewijs aan de opdrachtgever waar u werkzaam bent. Legitimatiebewijzen zijn: Paspoort Identiteitskaart Verblijfsdocument van de vreemdelingendienst Vluchtelingen paspoort Paspoort met aantekening (vergunning tot verblijf) Let op! Zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij uw declaratie niet verwerken en dus niet overgaan tot uitbetaling van uw salaris! Let op! Een rijbewijs is met betrekking tot dossiervorming geen geldig legitimatiebewijs omdat hier geen nationaliteit op wordt getoond! Let op! Als gevolg van de Wet op de identificatieplicht moet iedere werknemer in Nederland zich op de werkplek kunnen identificeren. Hiervoor is een rijbewijs wel rechtsgeldig. 3. Salaris Uw bruto uurloon Voordat uw werkzaamheden aanvangen en u van ons de bevestiging ontvangt, heeft u met de opdrachtgever al overlegd wat u per uur gaat verdienen. Dit uurloon zal de opdrachtgever aan ons doorgeven bij het verstrekken van de opdracht. Uiteraard is de hoogte van uw loon ten minste gelijk aan het wettelijk minimumloon dat in Nederland geldt. De beloningsregeling Wij bieden medewerkers een beloning conform de inlenersbeloning (artikel 19.5) van de ABU CAO. De inlenersbeloning is samengesteld uit de volgende elementen: Uitsluitend het geldende periodeloon in schaal; De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/ maand/ periode. Deze kan dit ter keuze van de onderneming gecompenseerd worden in tijd en/of geld; Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag; Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald; Kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten, en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie); Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald. Payroll Select - Werkwijzer voor Payroll medewerkers 2015VS2-5

6 Urendeclaraties Er zijn verschillende mogelijkheden om uw declaratie aan ons door te geven. Welke mogelijkheid op u van toepassing is, wordt in overleg met uw opdrachtgever besloten. Reiskostenvergoeding en overige declaraties Onbelaste (netto) onkostenvergoedingen op basis van openbaar vervoer kunnen enkel worden uitgekeerd wanneer de originele vervoersbewijzen bij Payroll Select worden ingediend, inclusief een volledig ingevuld declaratieformulier, ondertekend door de leidinggevende. Deze kunnen verstuurd worden naar het adres van Payroll Select, zoals achter in deze werkwijzer genoemd. Ook indien u de gewerkte uren digitaal aan ons doorgeeft dient u originele vervoersbewijzen en overige netto declaraties per post naar ons op te sturen. Reiskostenvergoeding op basis van vergoeding woon/werk wordt vergoed na akkoord opdrachtgever. Tip! maak een kopie van het originele vervoersbewijs t.b.v. uw eigen administratie. Wanneer ontvangt u uw salaris Wanneer wij uw declaratieformulier voor dinsdag uur hebben ontvangen, wordt uw salaris nog in diezelfde week aan u overgemaakt. Uw salarisbetaling geschiedt altijd achteraf. Dat wil zeggen de week na afloop van een gewerkte week. Dit kan per week zijn of per 4 weken, zoals u heeft aangegeven op uw arbeidsovereenkomst. U kunt de periode van betaling twee keer per jaar (1 januari en 1 juli) bij ons wijzigen (tenzij uw opdrachtgever anders bepaalt). Let op! salarisbetaling kan enkel plaatsvinden nadat wij de volgende benodigde formulieren volledig ingevuld en ondertekend ontvangen hebben: Arbeidsovereenkomst Kopie geldig legitimatiebewijs Opdrachtmelding van de opdrachtgever Meer informatie hierover staat in hoofdstuk 2. Administratieve zaken Jaaropgave Omstreeks februari van ieder jaar ontvangt u een opgave van wat u in het voorgaande jaar heeft verdiend; de jaaropgave. De jaaropgave heeft u o.a. nodig voor de belastingaangifte, het aanvragen van huursubsidie, een woonvergunning, een studiebeurs of een uitkering. Bewaart u deze opgave zorgvuldig, hij kan maar één keer verstrekt worden. De jaaropgave wordt u automatisch per toegestuurd naar het adres dat bij ons bekend is en is digitaal beschikbaar op uw persoonlijke pagina, waar u via Mijn Payroll Select toegang tot heeft. Nb. Indien u in één kalenderjaar voor meerdere werkmaatschappijen van Payroll Select heeft gewerkt, ontvangt u mogelijk 2 (of meer) jaaropgaven. Loonspecificatie Na iedere loonverwerking wordt er uiterlijk dezelfde week een loonstrook voor u klaar gezet op uw online persoonlijke pagina, waar u via Mijn Payroll Select toegang tot heeft. Payroll Select - Werkwijzer voor Payroll medewerkers 2015VS2-6

7 4. Vrije dagen en vakantiedagen Vakantie Iedere medewerker met een arbeidsovereenkomst heeft conform de ABU CAO recht op 24 vakantiedagen per volledig (fulltime) gewerkt jaar. Wij reserveren hiervoor een vast percentage van uw uurloon. U kunt uw vakantiedagen opnemen in overleg met uw direct leidinggevende. Neemt u vakantiedagen op, dan kunt u vragen om (een deel van) de opgebouwde vakantiedagen uit te betalen. Tijdens de doorbetaalde vakantiedagen bent u verzekerd voor de sociale verzekeringen (ZW, WW, WIA). Uitbetaling vakantiedagen Uw vakantiedagen kunt u laten uitbetalen. Vraag uw vakantiedagen aan via de tab Reserveringen op uw persoonlijke pagina, dan krijgt u uw vakantiedagen en eventueel gewerkte uren uitbetaald in de daaropvolgende week. Vakantiekracht Indien u conform de ABU CAO student/scholier bent (u volgt zowel voor als na de vakantie een opleiding) en werkt als vakantiekracht in de periode 1 juni tot 1 september, reserveert u per iedere gewerkte full time maand 13 ⅓ uur vakantie. U bent werkzaam als vakantiekracht indien u zich als vakantiekracht heeft ingeschreven en daarbij een arbeidsovereenkomst voor vakantiekrachten heeft ondertekend. Zie artikel 59 van de ABU CAO. Kort verzuim en buitengewoon verlof Volgens de ABU CAO heeft u recht op kort verzuim en buitengewoon verlof (bijvoorbeeld een trouwdag). Zie hiervoor ook artikel 57 van de ABU CAO. Kort verzuim en buitengewoon verlof dienen bij ons te worden aangevraagd. Indien dit wordt toegekend (conform ABU CAO) ontvangt u voor de uren dat u hierop recht heeft uw regulier bruto loon (100% loon). Feestdagen Naast vakantiedagen, heeft u recht op doorbetaalde feestdagen. Het gaat om de algemeen erkende feestdagen conform artikel 59 van de ABU CAO. Heeft u vanwege een feestdag niet kunnen werken en duurt de opdracht wel voort, dan ontvangt u uw loon alsof u die dag normaal heeft gewerkt. Voor de berekening van het aantal uren wordt het gemiddeld aantal gewerkte uren van de afgelopen 13 weken berekend en aan u uitbetaald, tenzij anders door uw opdrachtgever wordt aangegeven. Als het bedrijf waar u werkt ook op feestdagen werkt, dan moet u in principe gewoon werken. Wanneer u toch vrij neemt op deze dag, worden deze uren uit uw opgebouwde vakantiedagen betaald. Voor vakantiewerkers gelden andere reserveringen. Raadpleeg hiervoor de ABU CAO. Vakantiegeld Er wordt voor u 8% vakantiegeld gereserveerd bovenop het bruto uurloon. Het vakantiegeld wordt automatisch in juni uitbetaald waarbij wij u jaarlijks tijdig zullen informeren in welke week deze uitbetaling plaatsvindt. Indien u een aaneengesloten vakantie opneemt van ten minste vijf werkdagen, kunnen wij desgevraagd eerder dan in juni uw vakantiegeld uitbetalen. Stopt u eerder met werken via Payroll Select, dan krijgt u conform de ABU CAO ( ) artikel 60, ook uw vakantiegeld en vakantiedagen automatisch eerder uitbetaald. Let op! Wij krijgen veel vragen waarom het vakantiegeld zo zwaar belast wordt. Hier kunnen wij helaas niets aan doen. De belastingdienst telt uw vakantiegeld direct bij uw jaarinkomen op. Er wordt geen rekening gehouden met heffingskortingen, maar er wordt belasting geheven tegen het hoogste belastingtarief. Zo kan het vakantiegeld tegen het tarief van 52% belasting worden belast. Wie bij zijn belastingaangifte aftrekposten opvoert, kan daarmee later nog een deel van het vakantiegeld terug krijgen, omdat er in feite te veel belasting is geheven. Payroll Select - Werkwijzer voor Payroll medewerkers 2015VS2-7

8 5. Ziekteverzuimreglement Indien u zich ziek meldt, is er een ziekteverzuimreglement van toepassing. Welk reglement van toepassing is, is afhankelijk van uw arbeidsovereenkomst met Payroll Select. Dit reglement kunt u downloaden via Mijn Payroll Select. Met betrekking tot de procedures verwijzen we u naar de richtlijnen die hierin staan. Het is belangrijk dat u bij iedere periode van ziekte de recente versie van dit ziekteverzuimreglement doorneemt. 1. Procedure Wanneer u ziek bent, dient u zich voor 10 uur s ochtends (persoonlijk) ziek te melden bij de opdrachtgever en ProfCare op telefoonnummer: +31 (0) (Indien u ziek naar huis gaat, dient u zich diezelfde dag ziek te melden.) Bij deze ziekmelding dient u de volgende vragen te beantwoorden: Wat is uw BSN en geboortedatum? Wat is het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent? Wat is het adres waar u verblijft? Is er sprake van een (bedrijfs)ongeval? Wat is de mogelijke verzuimoorzaak? Wat zijn de klachten of beperkingen waardoor u uw werk (deels) niet meer kunt doen? Wat heeft u er tot nu toe aan gedaan om de beperkingen of klachten te verminderen? Welk deel van uw werk of welk aangepast werk zou u wel kunnen doen? Heeft u hulp ingeroepen? Wat is het advies van de ingeroepen hulpverlener? Wanneer denkt u weer (deels) te kunnen werken? Wat zijn de meest belastende werkzaamheden in uw functie? Komen uw klachten en beperkingen door het werk? Verricht u nog andere werkzaamheden bij een andere werkgever? Raadpleeg wanneer nodig uw huisarts. Ziekmelden buiten kantooruren Bij ziekmeldingen buiten kantooruren moet de voic bij ProfCare ingesproken worden. (Tel: +31(0) ). Spreek duidelijk uw naam en geboortedatum in. Overig Indien uw arbeidsovereenkomst voortduurt tijdens ziekte, dient u de eerste 7 dagen tussen 10:00 en 18:00 uur thuis te blijven en bereikbaar te zijn voor telefonische contacten met de casemanager van ProfCare. Indien er veranderingen plaatsvinden in uw situatie dient u deze zo snel mogelijk door te geven aan ProfCare. Zodra u weer in staat bent om te werken, dient u dit s ochtends voor 10 uur aan uw opdrachtgever en ProfCare te melden. 2. Verzuimcontrole en begeleiding ProfCare is gedurende uw arbeidsovereenkomst verantwoordelijk voor de verzuimcontrole en begeleiding tijdens uw verzuim. ProfCare houdt ons op de hoogte van de status van uw ziekmelding en de mogelijke prognose van uw verzuim. 3. Uitbetaling loon Bij de betaling van het loon over de periode van ziekte dient u rekening te houden met 1 wachtdag waarover u geen loon ontvangt. Indien u zich ziek meldt, bent u verzekerd voor ziekterisico s. Gedurende uw arbeidsovereenkomst ontvangt u een uitkering volgens de Ziektewet die uitbetaald wordt door Payroll Select. Heeft u een vast aantal uren, dan krijgt u gedurende de overeenkomst ziekengeld op basis van dit aantal uren. Heeft u een overeenkomst met variabele uren dan wordt het ziekengeld gebaseerd op basis van het gemiddeld aantal uren dat u heeft gewerkt, maximaal in 13 Payroll Select - Werkwijzer voor Payroll medewerkers 2015VS2-8

9 weken, voorafgaande aan uw ziekmelding. Tijdens de lopende overeenkomst ontvangt u 91% van het brutoloon aan ziekengeld. Indien uw arbeidsovereenkomst is afgelopen kunt u een ziektewetuitkering aanvragen bij uitkeringsinstantie UWV. De ziektewetuitkering bedraagt 70% van het dagloon. De uitbetaling van het loon over de periode van ziekte (voor uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding) vindt twee weken achteraf plaats. Heeft u een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding dan wordt uw ziekmelding direct gemeld bij het UWV en ontvangt u uw ziekengeld van het UWV. 4. Ziek worden tijdens uw vakantie Wordt u ziek in de vakantie, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan ProfCare en aan de opdrachtgever. Vergeet hierbij niet uw vakantieadres als verpleegadres op te geven. Bij ziekte in het buitenland moet u een arts raadplegen en een medische verklaring over de aard en de duur van de ziekte vragen zodat u deze kunt overleggen. U houdt recht op gemiste vakantiedagen als u ziek wordt en zich aan de voorschriften houdt. Vragen? Mocht u nog vragen hebben over loondoorbetaling bij ziekte, het tijdstip en/of de hoogte van de betaling, dan kunt u op werkdagen van 8.30 tot uur contact opnemen met Payroll Select +31 (0) Bij vragen over de verzuimbegeleiding en/of de betermelding kunt u op werkdagen van 9.00 tot contact opnemen met ProfCare +31 (0) Verder staat er in de ABU CAO onder artikel 53 nog aanvullende informatie aangaande ziekte en verzuim. Payroll Select - Werkwijzer voor Payroll medewerkers 2015VS2-9

10 6. Ongunstige weersomstandigheden Wanneer u uw werkzaamheden niet uit kunt voeren i.v.m. ongunstige weersomstandigheden, lees dan het document "Bijlage Melding ongunstige weersomstandigheden". Deze is te downloaden via Mijn Payroll Select. Indien u niet in staat bent dit document te downloaden & te printen, dan kunt u het bij ons opvragen. (Zie hoofdstuk 9 voor onze contactgegevens) 7. Secundaire arbeidsvoorwaarden Pensioen De ABU CAO kent twee pensioenregelingen: de Basisregeling en de Plusregeling. De Basisregeling (Fase A) Bent u 21 jaar of ouder en werkzaam in Fase A in de periode van de 27ste t/m 78ste gewerkte week, dan bouwt u pensioen op conform de basisregeling. De basisregeling is een spaarregeling. Dat wil zeggen, deelnemers sparen een percentage van het brutoloon aan pensioenkapitaal. Payroll Select betaalt voor u de volledige premie. Er wordt hiervoor niets ingehouden op uw loon. De Plusregeling (Fase B en C) Bent u 21 jaar of ouder en werkzaam in Fase B dan bouwt u vanaf dag 1 in deze overeenkomst pensioen op in de plusregeling. In deze regeling bouwt u pensioen op in een beschikbare premieregeling. Twee derde van de premie wordt betaald door Payroll Select, een derde betaalt u zelf. Ook is er een nabestaandenpensioen geregeld en betaalt het fonds de premie bij arbeidsongeschiktheid. Uitkering pensioen Normaal gesproken gaat uw maandelijkse pensioenuitkering in op de eerste dag van de maand waarop u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft. De hoogte van de uitkering hangt af van de hoogte van het opgebouwde pensioenkapitaal. Het pensioen is ondergebracht bij de StiPP. Meer informatie over de StiPP is te vinden op: Diverse kortingen op verzekeringen, financiële diensten en uitjes Dankzij de afspraken die Payroll Select o.a. met Centraal Beheer en diverse avonturenparken heeft gemaakt kunt u profiteren van aantrekkelijke kortingen. Meer informatie hierover vindt u terug in Mijn Payroll Select. 8. Einde arbeidsovereenkomst De wijze van beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in Fase A of B of onbepaalde tijd in Fase C kan op diverse manieren worden geregeld. Hoe deze afspraken zijn geregeld, is terug te vinden in de ABU CAO. Indien u langer dan 24 maanden in dienst bent geweest bij dezelfde opdrachtgever en uw contract wordt beëindigd of niet verlengd (op initiatief van de opdrachtgever), dan heeft u mogelijk recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van uw dienstverband. Om een vergoeding te ontvangen, dient u zelf bij Payroll Select een verzoek in te dienen tot uitbetaling. Na beëindiging van het contract heeft u drie maanden de tijd om hier aanspraak op te maken. Daarna vervalt uw recht op een vergoeding. Neemt u voor het aanvragen van de transitievergoeding contact op met de Servicedesk. Payroll Select - Werkwijzer voor Payroll medewerkers 2015VS2-10

11 9. Contact Mocht u nog vragen hebben dan kunt u op werkdagen (maandag t/m vrijdag van uur) contact met ons opnemen. Bezoekadres : Zweedsestraat 1a 7202 CK Zutphen Postadres : Postbus AB Zutphen Telefoon : +31(0) Fax : +31(0) Website : Twitter Telefoonnummer en adres ProfCare (i.v.m. ziek- en herstelmeldingen): Telefoon : +31 (0) Disclaimer De informatie die in deze werkwijzer is opgenomen, kan in de loop van tijd veranderen; bijvoorbeeld omdat regels veranderen of procedures worden bijgesteld. Hoewel aan de samenstelling van deze werkwijzer de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Payroll Select niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. Ook kunnen aan deze werkwijzer geen rechten worden ontleend voor zover dat zou leiden tot strijd met de wet, uw arbeidsovereenkomst of de ABU CAO. Payroll Select - Werkwijzer voor Payroll medewerkers 2015VS2-11

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens:

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens: Welkom! Wanneer u deze werkwijzer heeft ontvangen, betekent dit dat u zich door toezending van de ondertekende inschrijfovereenkomst bij Payroll Select Freelance Services B.V. (in deze werkwijzer nader

Nadere informatie

WERKWIJZER. heldere communicatie. Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT

WERKWIJZER. heldere communicatie. Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT WERKWIJZER heldere communicatie Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT Inhoudsopgave Voordat u aan het werk gaat: arbo-checklist................................ 3 Legitimatie

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Select

Ziekteverzuimreglement Payroll Select Ziekteverzuimreglement Payroll Select Inleiding Dit Ziekteverzuimreglement is bestemd voor alle medewerkers die bij Payroll Select Diensten B.V. en Payroll Select CC Diensten B.V. (nader te noemen; Payroll

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Uitgave november 2012 Inhoudsopgave 1 Rechtspositie 1.1 Fase A 2 1.1.1 Uitzendovereenkomst met uitzendbeding in fase A 3 1.1.2 Uitzendovereenkomst

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen.

Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen. Beste medewerker, Om uw salaris correct en snel af te handelen heeft uw opdrachtgever de salaris administratie uitbesteed aan Bloom Payrolling B.V. Door de korte communicatielijnen levert dit voor u als

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015

Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015 Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015 Deel 1: Snel wegwijs bij 1. Wie is Repay Payroll N.V.? 3 2. Hoe gaat dat in zijn werk? 3 3. Arbeidsovereenkomsten 4 3.1 NBBU cao voor (uitzend)krachten 4 3.2 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 1.0

Leerling-werknemerboekje 1.0 detacheren instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 1.0 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Inhoud Welkom bij VTL 4 Ben jij een topper? 5 Wegwijzer/contact 6 Met wie heb je te maken tijdens

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen

flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen Versie 1.0 Oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Toepasselijkheid en bekendmaking van de personeelsgids...

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Inhoudsopgave Toelichting op de algemene voorwaarden 2 Algemene voorwaarden 4 Deel A: Inleiding 4 Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 4 Deel

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL

VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL INHOUDSOPGAVE Systeem...4 Ik ben mijn wachtwoord /inlognaam vergeten. Hoe krijg ik een nieuw wachtwoord?...4 Elke keer als ik mijn wachtwoord invul wordt er aangegeven dat

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie