Werkwijzer Versiedatum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014"

Transcriptie

1 Werkwijzer Versiedatum:

2 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom en wensen u een prettige tijd toe! In deze werkwijzer treft u informatie aan over de manier waarop wij werken en hoe wij onze zaken hebben geregeld. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, het inschrijfformulier en de geldende CAO voor Uitzendkrachten (nader te noemen: ABU CAO) de basis van onze arbeidsverhouding. Vanaf de eerste dag dat u arbeid verricht conform de ingangsdatum, zoals vermeld op de inschrijfkaart, worden wij uw werkgever. U komt dus bij ons in dienst met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in Fase A of B of onbepaalde tijd in Fase C conform de ABU CAO. De meest recente versie van deze CAO kunt u vinden op onder publicaties. U zult in de praktijk weinig contact met ons hebben. Over de dagelijkse gang van zaken op uw werk overlegt u met uw direct leidinggevende. Voor vragen over uw arbeidsovereenkomst, betaling van het salaris en dergelijke kunt u op werkdagen tussen 8.30 en uur rechtstreeks contact met ons opnemen: Telefoonnummer: +31 (0) Meer contactgegevens vindt u op de laatste pagina van deze werkwijzer. NB. Wij verstrekken alleen vertrouwelijke informatie onder vermelding van de volgende gegevens: Naam Geboorte datum BurgerServiceNummer (BSN) De volgende onderwerpen komen in deze werkwijzer aan de orde: 1. Administratieve zaken 2. De arbeidsovereenkomst 3. Werken bij de opdrachtgever 4. Salaris 5. Verlof 6. Ziekteverzuimreglement 7. Secundaire arbeidsvoorwaarden 8. Einde arbeidsovereenkomst Als u na het lezen van deze werkwijzer nog vragen heeft waar uw direct leidinggevende u geen antwoord op kan geven, neem dan gerust contact met ons op. Pagina 2

3 1. Administratieve zaken Voordat u daadwerkelijk aan de slag gaat via Interaction moeten de volgende administratieve zaken zijn geregeld: De arbeidsovereenkomst De loonheffingskorting Het kopie ID-bewijs De arbeidsovereenkomst In de arbeidsovereenkomst worden de belangrijkste afspraken tussen u en Interaction op papier vastgelegd. De door ons getekende arbeidsovereenkomst heeft u vervolgens van ons opgestuurd gekregen. Deze heeft u inmiddels geparafeerd en ondertekend geretourneerd aan Interaction. Loonbelastingverklaring Op het inschrijfformulier heeft u ook aangegeven of wij bij het uitbetalen van uw salaris rekening moeten houden met de loonheffingskorting. Wilt u uw keuze tussentijds wijzigen, geef dit dan schriftelijk (post of ) aan ons door o.v.v. uw naam, adres, BurgerServiceNummer (BSN) en geboortedatum. Kopie geldig legitimatiebewijs Wij zijn wettelijk verplicht een duidelijke kopie van alle relevante pagina s van uw (geldig) legitimatiebewijs te bewaren in uw personeelsdossier (relevante pagina s zijn alle pagina s waarop informatie vermeld staat). Deze kopie hebben wij bij de inschrijving van u ontvangen. Omdat het om een wettelijke verplichting gaat willen wij u er op attenderen dat het uw verplichting is om, in het geval van wijzigingen of het verlopen van het ID-bewijs, tijdig een kopie van uw nieuwe IDbewijs aan ons te verstrekken. Tevens verstrekken wij, indien u een buitenlandse nationaliteit heeft, een kopie van uw identiteitsbewijs aan de opdrachtgever waar u werkzaam bent. NB zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij uw gewerkte uren en eventuele declaratie niet verwerken en dus niet overgaan tot uitbetaling van uw salaris! Legitimatiebewijzen zijn: Paspoort Toeristenkaart Identiteitskaart Verblijfsdocument van de vreemdelingendienst Vluchtelingen paspoort Paspoort met aantekening (vergunning tot verblijf) NB een rijbewijs is met betrekking tot de dossiervorming geen geldig legitimatiebewijs omdat hier geen nationaliteit op wordt getoond! Volgens de Wet op de identificatieplicht moet iedere werknemer in Nederland zich op de werkplek kunnen identificeren. Let er dus op dat u altijd een identiteitsbewijs bij u heeft. In deze situatie is een rijbewijs wel rechtsgeldig Pagina 3

4 2. De arbeidsovereenkomst U werkt op basis van een arbeidsovereenkomst conform de ABU CAO. De grondslag voor deze arbeidsovereenkomst is geregeld in de Nederlandse wet en in de CAO voor Uitzendkrachten (ABU CAO). Er zijn twee mogelijke arbeidsovereenkomsten: Overeenkomst voor bepaalde tijd (Fase A en B) Overeenkomst voor onbepaalde tijd (Fase C) Langer werken, meer rechten De wet Flexibiliteit en Zekerheid en de ABU CAO regelen de rechtspositie van de medewerkers. Kort gezegd komt het erop neer dat u meer rechten opbouwt, naarmate u langer voor ons werkt. Denk bijvoorbeeld aan het opbouwen van pensioen. Inschrijving en bevestiging Voordat u bij Interaction in dienst treedt, maken de opdrachtgever en u afspraken over de aard van de werkzaamheden, de duur van de arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden. Vervolgens vullen u en de opdrachtgever een inschrijfformulier in om u bij Interaction aan te melden. Het is belangrijk dat u goed controleert dat u alles goed heeft ingevuld, vooral met betrekking tot het opgeven van het arbeidsverleden. Op basis van het inschrijfformulier wordt namelijk niet alleen de arbeidsovereenkomst opgesteld, maar ook uw rechtspositie. Nadere uitleg over welke rechten u precies opbouwt en vanaf welk moment, is te lezen in de ABU CAO. 3. Werken bij de opdrachtgever Leiding en toezicht Tijdens een opdracht werkt u onder leiding van de opdrachtgever, deze houdt toezicht op het werk. De opdrachtgever informeert u over de werktijden, de huisregels en de veiligheidsregels. Ook bespreekt de opdrachtgever of, en zo ja onder welke voorwaarden, u bereid moet zijn om overwerk of werk in ploegendienst te verrichten. Arbeidsomstandigheden De opdrachtgever moet zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. De opdrachtgever geeft voorschriften en instructies over de arbeidsomstandigheden. Denk dan aan veiligheidsvoorschriften zoals een verplichting om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen of een rookverbod, maar ook instructies op het gebied van hygiëne of de uitvoering en organisatie van het werk. U bent verplicht de voorschriften en instructies van de opdrachtgever op te volgen. Als er veiligheidsrisico s zijn bij het werk, dan informeert de opdrachtgever u voor aanvang van het werk over die risico s en legt u uit hoe u met die risico s om moet gaan. Voor vragen of opmerkingen over de arbeidsomstandigheden op het werk is de opdrachtgever uw eerste aanspreekpunt. Kan de opdrachtgever uw vragen niet beantwoorden of laat hij gevaarlijke of onveilige situaties voortbestaan? Neemt u dan contact op met Interaction! Functionerings- en beoordelingsgesprekken De opdrachtgever voert met enige regelmaat functionerings- of beoordelingsgesprekken met u. Ook heeft u tenminste eenmaal per jaar een beoordelings- of evaluatiegesprek met de opdrachtgever. U en de opdrachtgever kunnen de werksituatie het beste beoordelen. Daarom laat Interaction het voeren van dergelijke gesprekken in principe aan de opdrachtgever en u over. Het is wel de bedoeling dat de opdrachtgever Interaction op de hoogte brengt van de inhoud en de uitkomst van de functioneringsen beoordelingsgesprekken indien zich bijzonderheden voordoen. Pagina 4

5 4. Salaris Uw bruto uurloon Voordat uw werkzaamheden aanvangen en u van ons de bevestiging ontvangt, heeft u met de opdrachtgever al overlegd wat u per uur gaat verdienen. Dit uurloon zal de opdrachtgever aan ons doorgeven bij het verstrekken van de opdracht. Uiteraard is de hoogte van uw loon tenminste gelijk aan het wettelijk minimumloon dat in Nederland geldt. Overwerk U bent verplicht overwerk te verrichten, indien dit naar het oordeel van de opdrachtgever noodzakelijk is. Onder overuren wordt verstaan die uren, die het aantal van 40 uur per kalenderweek te boven gaan. Overwerk vindt uitsluitend plaats na overleg tussen u en de opdrachtgever. Indien de beloning volgens de ABU CAO plaatsvindt, is de overwerkvergoeding per uur opgebouwd uit het uurloon en een toeslag. De overwerktoeslag bedraagt voor: Werkdagen: 25% Zaterdagen: 50% Zon- en feestdagen: 100% De beloningsregeling Wanneer de inlenersbeloning wordt toegepast, gelden de afspraken zoals die zijn overeengekomen met de opdrachtgever. De inlenersbeloning is samengesteld uit de volgende elementen: Het geldende periodeloon in schaal; De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per periode. Deze kan dit ter keuze van de onderneming gecompenseerd worden in tijd en/of geld; Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag; Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald; Kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, verblijfkosten, en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie); Urendeclaraties Voor het doorgeven van de declaratie maakt u gebruik van de urenstaat, welke u van ons bij indiensttreding heeft ontvangen. U bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige en juiste aanlevering. Reiskostenvergoeding en overige declaraties Onbelaste (netto) onkostenvergoedingen op basis van openbaar vervoer kunnen enkel worden uitgekeerd wanneer de originele vervoersbewijzen bij Interaction worden ingediend, inclusief een volledig ingevuld declaratieformulier, ondertekend door de leidinggevende. Deze kunnen verstuurd worden naar het adres van Interaction, zoals achter in deze werkwijzer genoemd. Reiskostenvergoeding op basis van vergoeding woon/werk wordt vergoed na akkoord opdrachtgever. Wanneer ontvangt u uw salaris Wanneer wij uw declaratieformulier in de week na afloop van periode voor vrijdag uur hebben ontvangen, wordt uw salaris in de daaropvolgende week aan u overgemaakt. Uw salarisbetaling geschiedt altijd achteraf. Dat wil zeggen de week na afloop van een periode van 4- weken. De salarisbetaling kan enkel plaatsvinden nadat wij de volgende benodigde formulieren volledig ingevuld en ondertekend ontvangen hebben: Arbeidsovereenkomst Kopie geldig legitimatiebewijs Volledig ingevuld inschrijfformulier Pagina 5

6 Jaaropgave Omstreeks februari van ieder jaar ontvangt u een opgave van wat u in het voorgaande jaar heeft verdiend: de jaaropgave. Bewaart u deze opgave zorgvuldig, deze kan maar één keer verstrekt worden. De jaaropgave wordt u per /post toegestuurd naar het adres dat bij ons bekend is. Het is mede daarom van belang dat u ons informeert over een eventuele ( )adreswijziging, ook als u niet meer voor ons werkzaam bent. Loonspecificatie Na iedere loonverwerking ontvangt u uiterlijk dezelfde week een loonstrook per /post. 5. Verlof Vakantie Iedere medewerker met een arbeidsovereenkomst heeft conform de ABU CAO recht op 24 vakantiedagen per volledig (fulltime) gewerkt jaar. Wij reserveren hiervoor een vast percentage van uw uurloon. U kunt uw vakantiedagen opnemen in overleg met uw direct leidinggevende. Neemt u vakantiedagen op, dan kunt u vragen om (een deel van) de opgebouwde vakantiedagen uit te betalen. Tijdens de doorbetaalde vakantiedagen bent u verzekerd voor de sociale verzekeringen (ZW, WW, WIA). Kort verzuim en buitengewoon verlof Volgens de ABU CAO heeft u recht op kort verzuim en buitengewoon verlof (bijvoorbeeld een trouwdag). Zie hiervoor ook artikel 37 van de ABU CAO. Kort verzuim en buitengewoon verlof dienen bij ons te worden aangevraagd. Indien dit wordt toegekend (conform ABU CAO) ontvangt u voor de uren dat u hierop recht heeft uw regulier bruto loon (100% loon). Feestdagen Naast vakantiedagen, heeft u recht op doorbetaalde feestdagen. Het gaat om de algemeen erkende feestdagen conform artikel 38 van de ABU CAO. Heeft u vanwege een feestdag niet kunnen werken en duurt de opdracht wel voort, dan ontvangt u uw loon alsof u die dag normaal heeft gewerkt. U moet op uw urenstaat dan wel de uit te betalen uren vermelden in de kolom overige. U geeft dan in de toelichting aan dat dit één of meer feestdagen betreffen. Als het bedrijf waar u werkt ook op feestdagen werkt, dan moet u in principe gewoon werken. Wanneer u toch vrij neemt op deze dag, worden deze uren uit uw opgebouwde vakantiedagen betaald. Uitbetaling vakantiedagen Uw vakantiedagen kunt u laten uitbetalen. U kunt op uw urenstaat aangeven op welke dag(en) u vakantie heeft opgenomen. Deze worden dan uitbetaald na afloop van de periode. Bij uitdiensttreding wordt het eventuele restant aan u betaald cq. tekort met u verrekend. Zwangerschaps- en bevallingsverlof Wanneer u zwanger bent heeft u recht op tenminste 16 weken doorbetaald verlof voor zwangerschap en bevalling. Het verlof gaat minimaal 4 weken en maximaal 6 weken voor de uitgerekende datum in. Weet u wanneer uw zwangerschapsverlof ingaat? Meld dit dan uiterlijk 6 weken van tevoren telefonisch bij Interaction en bij de opdrachtgever. Op dat moment levert u ook uw zwangerschapsverklaring in bij Interaction. Op de dag dat uw zwangerschapsverlof ingaat, belt u met Interaction. Tijdens het zwangerschapsverlof ontvangt u via het UWV een uitkering (100% van het dagloon), conform de Wet Arbeid en Zorg. Zodra uw bevallingsverlof afloopt, meldt u dit aan Interaction en aan de opdrachtgever. Vakantiegeld Er wordt voor u 8% vakantiegeld gereserveerd bovenop het bruto uurloon. Het vakantiegeld wordt periodiek aan u uitbetaald. Pagina 6

7 6. Ziekteverzuimreglement Indien u zich ziek meldt, is er een ziekteverzuimreglement van toepassing. Welk reglement van toepassing is, is afhankelijk van uw arbeidsovereenkomst met Interaction. Hieronder kunt u lezen welk reglement voor u van toepassing is. Wij verwijzen u ook naar de ABU CAO betreffende de regelgeving omtrent ziekte en arbeidsongeschiktheid. Hierin staan uitgebreid uw rechten en plichten beschreven. Fase A (bepaalde tijd): 1. Procedure o Wanneer u ziek bent, dient u zich voor 9 uur s ochtends (persoonlijk) ziek te melden bij uw opdrachtgever en Interaction op telefoonnummer: +31 (0) (Indien u ziek naar huis gaat, dient u zich diezelfde dag ziek te melden.) De dag dat u zichzelf ziek meldt, wordt gezien als de eerste ziektedag. Op deze eerste ziektedag wordt er een ziekmelding naar het UWV verstuurd. o Bij deze ziekmelding dient u de volgende vragen te beantwoorden: Wat is uw BSN en geboortedatum? Wat is het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent? Wat is het adres waar u verblijft? Is er sprake van een (bedrijfs)ongeval? Wat is de mogelijke verzuimoorzaak? Wat zijn de klachten of beperkingen waardoor u uw werk (deels) niet meer kunt doen? Wat heeft u er tot nu toe aan gedaan om de beperkingen of klachten te verminderen? Welk deel van uw werk of welk aangepast werk zou u wel kunnen doen? Wanneer denkt u weer (deels) te kunnen werken? Komen uw klachten en beperkingen door het werk? o Raadpleeg wanneer nodig uw huisarts. o Indien uw contract voortduurt dient u de eerste 7 dagen tussen 10:00 en 18:00 uur thuis te blijven en bereikbaar te zijn voor de afdeling Verzuimbeheer van het UWV. Indien u niet aanwezig bent, riskeert u een boete en kan het recht op een ziekte-uitkering vervallen. o Indien er veranderingen plaatsvinden in uw situatie dient u deze zo snel mogelijk door te geven aan Interaction. o Zodra u weer in staat bent om te werken, dient u dit s ochtends voor 9 uur aan uw opdrachtgever en Interaction te melden. Gaat u ná uw ziekte niet meer voor de huidige opdrachtgever werken, dan dient u zichzelf alleen bij het UWV hersteld te melden. 2. Uitbetaling loon Bij de ziekmelding dient u rekening te houden met 2 wachtdagen waarover u geen loon ontvangt. Indien u zich ziek meldt, bent u verzekerd voor ziekterisico s. Gedurende uw arbeidsovereenkomst ontvangt u een uitkering volgens de Ziektewet. Heeft u een vast aantal uren, dan krijgt u gedurende het contract ziekengeld op basis van dit aantal uren. Heeft u een contract met variabele uren dan wordt het ziekengeld gebaseerd op basis van het gemiddeld aantal uren dat u heeft gewerkt, maximaal in 13 weken, voorafgaande aan uw ziekmelding. Tijdens het lopende contract ontvangt u 91% van het brutoloon aan ziekengeld. Indien uw contract is afgelopen kunt u een ziektewetuitkering aanvragen bij uitkeringsinstantie UWV. De ziektewetuitkering bedraagt 70% van het dagloon. Pagina 7

8 3. Ziek worden tijdens uw vakantie Wordt u ziek in de vakantie, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan Interaction en aan uw opdrachtgever. Vergeet hierbij niet uw vakantieadres als verpleegadres op te geven. Bij ziekte in het buitenland moet u een arts raadplegen en een medische verklaring over de aard en de duur van de ziekte vragen zodat u deze kunt overleggen. U houdt recht op gemiste vakantiedagen als u ziek wordt en zich aan de voorschriften houdt. Fase B/C ((on)bepaalde tijd) 1. Procedure o Wanneer u ziek bent, dient u zich voor 9 uur s ochtends (persoonlijk) ziek te melden bij uw opdrachtgever en Interaction op telefoonnummer: +31 (0) (Indien u ziek naar huis gaat, dient u zich diezelfde dag ziek te melden.) De dag dat u zichzelf ziek meldt, wordt gezien als de eerste ziektedag. Op deze eerste ziektedag wordt er een ziekmelding naar het UWV verstuurd. o Bij deze ziekmelding dient u de volgende vragen te beantwoorden: Wat is uw BSN en geboortedatum? Wat is het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent? Wat is het adres waar u verblijft? Is er sprake van een (bedrijfs)ongeval? Wat is de mogelijke verzuimoorzaak? Wat zijn de klachten of beperkingen waardoor u uw werk (deels) niet meer kunt doen? Wat heeft u er tot nu toe aan gedaan om de beperkingen of klachten te verminderen? Welk deel van uw werk of welk aangepast werk zou u wel kunnen doen? Wanneer denkt u weer (deels) te kunnen werken? Komen uw klachten en beperkingen door het werk? o Raadpleeg wanneer nodig uw huisarts. o Indien uw contract voortduurt dient u de eerste 7 dagen tussen 10:00 en 18:00 uur thuis te blijven en bereikbaar te zijn. Indien u niet aanwezig bent, kan het recht op doorbetaling van het ziekengeld vervallen. o Indien er veranderingen plaatsvinden in uw situatie dient u deze zo snel mogelijk door te geven aan Interaction. o Zodra u weer in staat bent om te werken, dient u dit s ochtends voor 9 uur aan uw opdrachtgever en Interaction te melden. Is uw contract inmiddels afgelopen, meldt u zichzelf alleen bij het UWV hersteld. 2. Uitbetaling loon Indien u zich ziek meldt, bent u verzekerd voor ziekterisico s. Heeft u een vast aantal uren, dan krijgt u gedurende het contract ziekengeld op basis van dit aantal uren. Heeft u een contract met variabele uren dan wordt het ziekengeld gebaseerd op basis van het gemiddeld aantal uren dat u heeft gewerkt, maximaal in 13 weken, voorafgaande aan uw ziekmelding. Voor de hoogte van het ziekengeld verwijzen wij u naar de ABU CAO. Indien uw contract is afgelopen kunt u een ziektewetuitkering aanvragen bij uitkeringsinstantie UWV. De ziektewetuitkering bedraagt 70% van het dagloon. 3. Ziek worden tijdens uw vakantie Wordt u ziek in de vakantie, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan Interaction en aan uw opdrachtgever. Vergeet hierbij niet uw vakantieadres als verpleegadres op te geven. Bij ziekte in het buitenland moet u een arts raadplegen en een medische verklaring over de aard en de duur van de Pagina 8

9 ziekte vragen zodat u deze kunt overleggen. U houdt recht op gemiste vakantiedagen als u ziek wordt en zich aan de voorschriften houdt. 7. Secundaire arbeidsvoorwaarden Pensioen De ABU CAO kent twee pensioenregelingen: de Basisregeling en de Plusregeling. De Basisregeling (Fase A) Bent u 21 jaar of ouder en werkzaam in Fase A in de periode van de 27ste t/m 78ste week, dan bouwt u pensioen op conform de basisregeling. De basisregeling is een spaarregeling. Dat wil zeggen, deelnemers sparen een percentage van het brutoloon aan pensioenkapitaal. Interaction betaalt voor u de volledige premie. Er wordt hiervoor niets ingehouden op uw loon. De Plusregeling (Fase B en C) Bent u 21 jaar of ouder en werkzaam in Fase B dan bouwt u vanaf dag 1 in deze overeenkomst pensioen op in de plusregeling. In deze regeling bouwt u pensioen op in een beschikbare premieregeling. Tweederde van de premie wordt betaald door Interaction, eenderde betaalt u zelf. Ook is er een nabestaandenpensioen geregeld en betaalt het fonds de premie bij arbeidsongeschiktheid. Uitkering pensioen De hoogte van de uitkering hangt af van de hoogte van het opgebouwde pensioenkapitaal. Het pensioen is ondergebracht bij de StiPP. Meer informatie over de StiPP is te vinden op: 8. Einde arbeidsovereenkomst De wijze van beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in Fase A of B of onbepaalde tijd in Fase C kan op diverse manieren worden geregeld. Deze afspraken worden in de arbeidsovereenkomst en met u vastgelegd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met ons: Bezoekadres : Korteweg 2c 3251 LE Stellendam Postadres : Postbus AA Stellendam Telefoon : +31(0) Internet : Openingstijden: Maandag t/m vrijdag : uur De informatie die in deze werkwijzer is opgenomen, kan in de loop van tijd veranderen; bijvoorbeeld omdat regels veranderen of procedures worden bijgesteld. Hoewel aan de samenstelling van deze werkwijzer de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Interaction Payroll Solutions B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. Ook kunnen aan deze werkwijzer geen rechten worden ontleend voor zover dat zou leiden tot strijd met de wet, uw arbeidsovereenkomst of de ABU CAO. Pagina 9

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

CAO. voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V.

CAO. voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. CAO voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. 1 april 2012 tot en met 30 juni 2016 Inhoud Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl

Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People www.startpeople.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene arbeidsvoorwaarden 4 Artikel 1: Definities 4 Artikel 2: Toepasselijkheid 5 Artikel 3: De uitzending 5 Artikel

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST CAO Onstream Project Services B.V. 1 juli 2009 t/m 30 juni 2010 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Onstream Project Services B.V. Tussen 1. Onstream Project Services B.V.

Nadere informatie

Help! Ik word werkgever. Handboek voor nieuwe werkgevers

Help! Ik word werkgever. Handboek voor nieuwe werkgevers Help! Ik word werkgever Handboek voor nieuwe werkgevers Inhoud Voorwoord 4 1. Werkgever in spe 5 1.1 Waar moet ik aan denken voor ik werkgever word? 5 1.2 Hoe vind ik een geschikte werknemer? 5 1.3 Wat

Nadere informatie