Werkwijzer Versiedatum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014"

Transcriptie

1 Werkwijzer Versiedatum:

2 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom en wensen u een prettige tijd toe! In deze werkwijzer treft u informatie aan over de manier waarop wij werken en hoe wij onze zaken hebben geregeld. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, het inschrijfformulier en de geldende CAO voor Uitzendkrachten (nader te noemen: ABU CAO) de basis van onze arbeidsverhouding. Vanaf de eerste dag dat u arbeid verricht conform de ingangsdatum, zoals vermeld op de inschrijfkaart, worden wij uw werkgever. U komt dus bij ons in dienst met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in Fase A of B of onbepaalde tijd in Fase C conform de ABU CAO. De meest recente versie van deze CAO kunt u vinden op onder publicaties. U zult in de praktijk weinig contact met ons hebben. Over de dagelijkse gang van zaken op uw werk overlegt u met uw direct leidinggevende. Voor vragen over uw arbeidsovereenkomst, betaling van het salaris en dergelijke kunt u op werkdagen tussen 8.30 en uur rechtstreeks contact met ons opnemen: Telefoonnummer: +31 (0) Meer contactgegevens vindt u op de laatste pagina van deze werkwijzer. NB. Wij verstrekken alleen vertrouwelijke informatie onder vermelding van de volgende gegevens: Naam Geboorte datum BurgerServiceNummer (BSN) De volgende onderwerpen komen in deze werkwijzer aan de orde: 1. Administratieve zaken 2. De arbeidsovereenkomst 3. Werken bij de opdrachtgever 4. Salaris 5. Verlof 6. Ziekteverzuimreglement 7. Secundaire arbeidsvoorwaarden 8. Einde arbeidsovereenkomst Als u na het lezen van deze werkwijzer nog vragen heeft waar uw direct leidinggevende u geen antwoord op kan geven, neem dan gerust contact met ons op. Pagina 2

3 1. Administratieve zaken Voordat u daadwerkelijk aan de slag gaat via Interaction moeten de volgende administratieve zaken zijn geregeld: De arbeidsovereenkomst De loonheffingskorting Het kopie ID-bewijs De arbeidsovereenkomst In de arbeidsovereenkomst worden de belangrijkste afspraken tussen u en Interaction op papier vastgelegd. De door ons getekende arbeidsovereenkomst heeft u vervolgens van ons opgestuurd gekregen. Deze heeft u inmiddels geparafeerd en ondertekend geretourneerd aan Interaction. Loonbelastingverklaring Op het inschrijfformulier heeft u ook aangegeven of wij bij het uitbetalen van uw salaris rekening moeten houden met de loonheffingskorting. Wilt u uw keuze tussentijds wijzigen, geef dit dan schriftelijk (post of ) aan ons door o.v.v. uw naam, adres, BurgerServiceNummer (BSN) en geboortedatum. Kopie geldig legitimatiebewijs Wij zijn wettelijk verplicht een duidelijke kopie van alle relevante pagina s van uw (geldig) legitimatiebewijs te bewaren in uw personeelsdossier (relevante pagina s zijn alle pagina s waarop informatie vermeld staat). Deze kopie hebben wij bij de inschrijving van u ontvangen. Omdat het om een wettelijke verplichting gaat willen wij u er op attenderen dat het uw verplichting is om, in het geval van wijzigingen of het verlopen van het ID-bewijs, tijdig een kopie van uw nieuwe IDbewijs aan ons te verstrekken. Tevens verstrekken wij, indien u een buitenlandse nationaliteit heeft, een kopie van uw identiteitsbewijs aan de opdrachtgever waar u werkzaam bent. NB zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij uw gewerkte uren en eventuele declaratie niet verwerken en dus niet overgaan tot uitbetaling van uw salaris! Legitimatiebewijzen zijn: Paspoort Toeristenkaart Identiteitskaart Verblijfsdocument van de vreemdelingendienst Vluchtelingen paspoort Paspoort met aantekening (vergunning tot verblijf) NB een rijbewijs is met betrekking tot de dossiervorming geen geldig legitimatiebewijs omdat hier geen nationaliteit op wordt getoond! Volgens de Wet op de identificatieplicht moet iedere werknemer in Nederland zich op de werkplek kunnen identificeren. Let er dus op dat u altijd een identiteitsbewijs bij u heeft. In deze situatie is een rijbewijs wel rechtsgeldig Pagina 3

4 2. De arbeidsovereenkomst U werkt op basis van een arbeidsovereenkomst conform de ABU CAO. De grondslag voor deze arbeidsovereenkomst is geregeld in de Nederlandse wet en in de CAO voor Uitzendkrachten (ABU CAO). Er zijn twee mogelijke arbeidsovereenkomsten: Overeenkomst voor bepaalde tijd (Fase A en B) Overeenkomst voor onbepaalde tijd (Fase C) Langer werken, meer rechten De wet Flexibiliteit en Zekerheid en de ABU CAO regelen de rechtspositie van de medewerkers. Kort gezegd komt het erop neer dat u meer rechten opbouwt, naarmate u langer voor ons werkt. Denk bijvoorbeeld aan het opbouwen van pensioen. Inschrijving en bevestiging Voordat u bij Interaction in dienst treedt, maken de opdrachtgever en u afspraken over de aard van de werkzaamheden, de duur van de arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden. Vervolgens vullen u en de opdrachtgever een inschrijfformulier in om u bij Interaction aan te melden. Het is belangrijk dat u goed controleert dat u alles goed heeft ingevuld, vooral met betrekking tot het opgeven van het arbeidsverleden. Op basis van het inschrijfformulier wordt namelijk niet alleen de arbeidsovereenkomst opgesteld, maar ook uw rechtspositie. Nadere uitleg over welke rechten u precies opbouwt en vanaf welk moment, is te lezen in de ABU CAO. 3. Werken bij de opdrachtgever Leiding en toezicht Tijdens een opdracht werkt u onder leiding van de opdrachtgever, deze houdt toezicht op het werk. De opdrachtgever informeert u over de werktijden, de huisregels en de veiligheidsregels. Ook bespreekt de opdrachtgever of, en zo ja onder welke voorwaarden, u bereid moet zijn om overwerk of werk in ploegendienst te verrichten. Arbeidsomstandigheden De opdrachtgever moet zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. De opdrachtgever geeft voorschriften en instructies over de arbeidsomstandigheden. Denk dan aan veiligheidsvoorschriften zoals een verplichting om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen of een rookverbod, maar ook instructies op het gebied van hygiëne of de uitvoering en organisatie van het werk. U bent verplicht de voorschriften en instructies van de opdrachtgever op te volgen. Als er veiligheidsrisico s zijn bij het werk, dan informeert de opdrachtgever u voor aanvang van het werk over die risico s en legt u uit hoe u met die risico s om moet gaan. Voor vragen of opmerkingen over de arbeidsomstandigheden op het werk is de opdrachtgever uw eerste aanspreekpunt. Kan de opdrachtgever uw vragen niet beantwoorden of laat hij gevaarlijke of onveilige situaties voortbestaan? Neemt u dan contact op met Interaction! Functionerings- en beoordelingsgesprekken De opdrachtgever voert met enige regelmaat functionerings- of beoordelingsgesprekken met u. Ook heeft u tenminste eenmaal per jaar een beoordelings- of evaluatiegesprek met de opdrachtgever. U en de opdrachtgever kunnen de werksituatie het beste beoordelen. Daarom laat Interaction het voeren van dergelijke gesprekken in principe aan de opdrachtgever en u over. Het is wel de bedoeling dat de opdrachtgever Interaction op de hoogte brengt van de inhoud en de uitkomst van de functioneringsen beoordelingsgesprekken indien zich bijzonderheden voordoen. Pagina 4

5 4. Salaris Uw bruto uurloon Voordat uw werkzaamheden aanvangen en u van ons de bevestiging ontvangt, heeft u met de opdrachtgever al overlegd wat u per uur gaat verdienen. Dit uurloon zal de opdrachtgever aan ons doorgeven bij het verstrekken van de opdracht. Uiteraard is de hoogte van uw loon tenminste gelijk aan het wettelijk minimumloon dat in Nederland geldt. Overwerk U bent verplicht overwerk te verrichten, indien dit naar het oordeel van de opdrachtgever noodzakelijk is. Onder overuren wordt verstaan die uren, die het aantal van 40 uur per kalenderweek te boven gaan. Overwerk vindt uitsluitend plaats na overleg tussen u en de opdrachtgever. Indien de beloning volgens de ABU CAO plaatsvindt, is de overwerkvergoeding per uur opgebouwd uit het uurloon en een toeslag. De overwerktoeslag bedraagt voor: Werkdagen: 25% Zaterdagen: 50% Zon- en feestdagen: 100% De beloningsregeling Wanneer de inlenersbeloning wordt toegepast, gelden de afspraken zoals die zijn overeengekomen met de opdrachtgever. De inlenersbeloning is samengesteld uit de volgende elementen: Het geldende periodeloon in schaal; De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per periode. Deze kan dit ter keuze van de onderneming gecompenseerd worden in tijd en/of geld; Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag; Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald; Kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, verblijfkosten, en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie); Urendeclaraties Voor het doorgeven van de declaratie maakt u gebruik van de urenstaat, welke u van ons bij indiensttreding heeft ontvangen. U bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige en juiste aanlevering. Reiskostenvergoeding en overige declaraties Onbelaste (netto) onkostenvergoedingen op basis van openbaar vervoer kunnen enkel worden uitgekeerd wanneer de originele vervoersbewijzen bij Interaction worden ingediend, inclusief een volledig ingevuld declaratieformulier, ondertekend door de leidinggevende. Deze kunnen verstuurd worden naar het adres van Interaction, zoals achter in deze werkwijzer genoemd. Reiskostenvergoeding op basis van vergoeding woon/werk wordt vergoed na akkoord opdrachtgever. Wanneer ontvangt u uw salaris Wanneer wij uw declaratieformulier in de week na afloop van periode voor vrijdag uur hebben ontvangen, wordt uw salaris in de daaropvolgende week aan u overgemaakt. Uw salarisbetaling geschiedt altijd achteraf. Dat wil zeggen de week na afloop van een periode van 4- weken. De salarisbetaling kan enkel plaatsvinden nadat wij de volgende benodigde formulieren volledig ingevuld en ondertekend ontvangen hebben: Arbeidsovereenkomst Kopie geldig legitimatiebewijs Volledig ingevuld inschrijfformulier Pagina 5

6 Jaaropgave Omstreeks februari van ieder jaar ontvangt u een opgave van wat u in het voorgaande jaar heeft verdiend: de jaaropgave. Bewaart u deze opgave zorgvuldig, deze kan maar één keer verstrekt worden. De jaaropgave wordt u per /post toegestuurd naar het adres dat bij ons bekend is. Het is mede daarom van belang dat u ons informeert over een eventuele ( )adreswijziging, ook als u niet meer voor ons werkzaam bent. Loonspecificatie Na iedere loonverwerking ontvangt u uiterlijk dezelfde week een loonstrook per /post. 5. Verlof Vakantie Iedere medewerker met een arbeidsovereenkomst heeft conform de ABU CAO recht op 24 vakantiedagen per volledig (fulltime) gewerkt jaar. Wij reserveren hiervoor een vast percentage van uw uurloon. U kunt uw vakantiedagen opnemen in overleg met uw direct leidinggevende. Neemt u vakantiedagen op, dan kunt u vragen om (een deel van) de opgebouwde vakantiedagen uit te betalen. Tijdens de doorbetaalde vakantiedagen bent u verzekerd voor de sociale verzekeringen (ZW, WW, WIA). Kort verzuim en buitengewoon verlof Volgens de ABU CAO heeft u recht op kort verzuim en buitengewoon verlof (bijvoorbeeld een trouwdag). Zie hiervoor ook artikel 37 van de ABU CAO. Kort verzuim en buitengewoon verlof dienen bij ons te worden aangevraagd. Indien dit wordt toegekend (conform ABU CAO) ontvangt u voor de uren dat u hierop recht heeft uw regulier bruto loon (100% loon). Feestdagen Naast vakantiedagen, heeft u recht op doorbetaalde feestdagen. Het gaat om de algemeen erkende feestdagen conform artikel 38 van de ABU CAO. Heeft u vanwege een feestdag niet kunnen werken en duurt de opdracht wel voort, dan ontvangt u uw loon alsof u die dag normaal heeft gewerkt. U moet op uw urenstaat dan wel de uit te betalen uren vermelden in de kolom overige. U geeft dan in de toelichting aan dat dit één of meer feestdagen betreffen. Als het bedrijf waar u werkt ook op feestdagen werkt, dan moet u in principe gewoon werken. Wanneer u toch vrij neemt op deze dag, worden deze uren uit uw opgebouwde vakantiedagen betaald. Uitbetaling vakantiedagen Uw vakantiedagen kunt u laten uitbetalen. U kunt op uw urenstaat aangeven op welke dag(en) u vakantie heeft opgenomen. Deze worden dan uitbetaald na afloop van de periode. Bij uitdiensttreding wordt het eventuele restant aan u betaald cq. tekort met u verrekend. Zwangerschaps- en bevallingsverlof Wanneer u zwanger bent heeft u recht op tenminste 16 weken doorbetaald verlof voor zwangerschap en bevalling. Het verlof gaat minimaal 4 weken en maximaal 6 weken voor de uitgerekende datum in. Weet u wanneer uw zwangerschapsverlof ingaat? Meld dit dan uiterlijk 6 weken van tevoren telefonisch bij Interaction en bij de opdrachtgever. Op dat moment levert u ook uw zwangerschapsverklaring in bij Interaction. Op de dag dat uw zwangerschapsverlof ingaat, belt u met Interaction. Tijdens het zwangerschapsverlof ontvangt u via het UWV een uitkering (100% van het dagloon), conform de Wet Arbeid en Zorg. Zodra uw bevallingsverlof afloopt, meldt u dit aan Interaction en aan de opdrachtgever. Vakantiegeld Er wordt voor u 8% vakantiegeld gereserveerd bovenop het bruto uurloon. Het vakantiegeld wordt periodiek aan u uitbetaald. Pagina 6

7 6. Ziekteverzuimreglement Indien u zich ziek meldt, is er een ziekteverzuimreglement van toepassing. Welk reglement van toepassing is, is afhankelijk van uw arbeidsovereenkomst met Interaction. Hieronder kunt u lezen welk reglement voor u van toepassing is. Wij verwijzen u ook naar de ABU CAO betreffende de regelgeving omtrent ziekte en arbeidsongeschiktheid. Hierin staan uitgebreid uw rechten en plichten beschreven. Fase A (bepaalde tijd): 1. Procedure o Wanneer u ziek bent, dient u zich voor 9 uur s ochtends (persoonlijk) ziek te melden bij uw opdrachtgever en Interaction op telefoonnummer: +31 (0) (Indien u ziek naar huis gaat, dient u zich diezelfde dag ziek te melden.) De dag dat u zichzelf ziek meldt, wordt gezien als de eerste ziektedag. Op deze eerste ziektedag wordt er een ziekmelding naar het UWV verstuurd. o Bij deze ziekmelding dient u de volgende vragen te beantwoorden: Wat is uw BSN en geboortedatum? Wat is het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent? Wat is het adres waar u verblijft? Is er sprake van een (bedrijfs)ongeval? Wat is de mogelijke verzuimoorzaak? Wat zijn de klachten of beperkingen waardoor u uw werk (deels) niet meer kunt doen? Wat heeft u er tot nu toe aan gedaan om de beperkingen of klachten te verminderen? Welk deel van uw werk of welk aangepast werk zou u wel kunnen doen? Wanneer denkt u weer (deels) te kunnen werken? Komen uw klachten en beperkingen door het werk? o Raadpleeg wanneer nodig uw huisarts. o Indien uw contract voortduurt dient u de eerste 7 dagen tussen 10:00 en 18:00 uur thuis te blijven en bereikbaar te zijn voor de afdeling Verzuimbeheer van het UWV. Indien u niet aanwezig bent, riskeert u een boete en kan het recht op een ziekte-uitkering vervallen. o Indien er veranderingen plaatsvinden in uw situatie dient u deze zo snel mogelijk door te geven aan Interaction. o Zodra u weer in staat bent om te werken, dient u dit s ochtends voor 9 uur aan uw opdrachtgever en Interaction te melden. Gaat u ná uw ziekte niet meer voor de huidige opdrachtgever werken, dan dient u zichzelf alleen bij het UWV hersteld te melden. 2. Uitbetaling loon Bij de ziekmelding dient u rekening te houden met 2 wachtdagen waarover u geen loon ontvangt. Indien u zich ziek meldt, bent u verzekerd voor ziekterisico s. Gedurende uw arbeidsovereenkomst ontvangt u een uitkering volgens de Ziektewet. Heeft u een vast aantal uren, dan krijgt u gedurende het contract ziekengeld op basis van dit aantal uren. Heeft u een contract met variabele uren dan wordt het ziekengeld gebaseerd op basis van het gemiddeld aantal uren dat u heeft gewerkt, maximaal in 13 weken, voorafgaande aan uw ziekmelding. Tijdens het lopende contract ontvangt u 91% van het brutoloon aan ziekengeld. Indien uw contract is afgelopen kunt u een ziektewetuitkering aanvragen bij uitkeringsinstantie UWV. De ziektewetuitkering bedraagt 70% van het dagloon. Pagina 7

8 3. Ziek worden tijdens uw vakantie Wordt u ziek in de vakantie, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan Interaction en aan uw opdrachtgever. Vergeet hierbij niet uw vakantieadres als verpleegadres op te geven. Bij ziekte in het buitenland moet u een arts raadplegen en een medische verklaring over de aard en de duur van de ziekte vragen zodat u deze kunt overleggen. U houdt recht op gemiste vakantiedagen als u ziek wordt en zich aan de voorschriften houdt. Fase B/C ((on)bepaalde tijd) 1. Procedure o Wanneer u ziek bent, dient u zich voor 9 uur s ochtends (persoonlijk) ziek te melden bij uw opdrachtgever en Interaction op telefoonnummer: +31 (0) (Indien u ziek naar huis gaat, dient u zich diezelfde dag ziek te melden.) De dag dat u zichzelf ziek meldt, wordt gezien als de eerste ziektedag. Op deze eerste ziektedag wordt er een ziekmelding naar het UWV verstuurd. o Bij deze ziekmelding dient u de volgende vragen te beantwoorden: Wat is uw BSN en geboortedatum? Wat is het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent? Wat is het adres waar u verblijft? Is er sprake van een (bedrijfs)ongeval? Wat is de mogelijke verzuimoorzaak? Wat zijn de klachten of beperkingen waardoor u uw werk (deels) niet meer kunt doen? Wat heeft u er tot nu toe aan gedaan om de beperkingen of klachten te verminderen? Welk deel van uw werk of welk aangepast werk zou u wel kunnen doen? Wanneer denkt u weer (deels) te kunnen werken? Komen uw klachten en beperkingen door het werk? o Raadpleeg wanneer nodig uw huisarts. o Indien uw contract voortduurt dient u de eerste 7 dagen tussen 10:00 en 18:00 uur thuis te blijven en bereikbaar te zijn. Indien u niet aanwezig bent, kan het recht op doorbetaling van het ziekengeld vervallen. o Indien er veranderingen plaatsvinden in uw situatie dient u deze zo snel mogelijk door te geven aan Interaction. o Zodra u weer in staat bent om te werken, dient u dit s ochtends voor 9 uur aan uw opdrachtgever en Interaction te melden. Is uw contract inmiddels afgelopen, meldt u zichzelf alleen bij het UWV hersteld. 2. Uitbetaling loon Indien u zich ziek meldt, bent u verzekerd voor ziekterisico s. Heeft u een vast aantal uren, dan krijgt u gedurende het contract ziekengeld op basis van dit aantal uren. Heeft u een contract met variabele uren dan wordt het ziekengeld gebaseerd op basis van het gemiddeld aantal uren dat u heeft gewerkt, maximaal in 13 weken, voorafgaande aan uw ziekmelding. Voor de hoogte van het ziekengeld verwijzen wij u naar de ABU CAO. Indien uw contract is afgelopen kunt u een ziektewetuitkering aanvragen bij uitkeringsinstantie UWV. De ziektewetuitkering bedraagt 70% van het dagloon. 3. Ziek worden tijdens uw vakantie Wordt u ziek in de vakantie, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan Interaction en aan uw opdrachtgever. Vergeet hierbij niet uw vakantieadres als verpleegadres op te geven. Bij ziekte in het buitenland moet u een arts raadplegen en een medische verklaring over de aard en de duur van de Pagina 8

9 ziekte vragen zodat u deze kunt overleggen. U houdt recht op gemiste vakantiedagen als u ziek wordt en zich aan de voorschriften houdt. 7. Secundaire arbeidsvoorwaarden Pensioen De ABU CAO kent twee pensioenregelingen: de Basisregeling en de Plusregeling. De Basisregeling (Fase A) Bent u 21 jaar of ouder en werkzaam in Fase A in de periode van de 27ste t/m 78ste week, dan bouwt u pensioen op conform de basisregeling. De basisregeling is een spaarregeling. Dat wil zeggen, deelnemers sparen een percentage van het brutoloon aan pensioenkapitaal. Interaction betaalt voor u de volledige premie. Er wordt hiervoor niets ingehouden op uw loon. De Plusregeling (Fase B en C) Bent u 21 jaar of ouder en werkzaam in Fase B dan bouwt u vanaf dag 1 in deze overeenkomst pensioen op in de plusregeling. In deze regeling bouwt u pensioen op in een beschikbare premieregeling. Tweederde van de premie wordt betaald door Interaction, eenderde betaalt u zelf. Ook is er een nabestaandenpensioen geregeld en betaalt het fonds de premie bij arbeidsongeschiktheid. Uitkering pensioen De hoogte van de uitkering hangt af van de hoogte van het opgebouwde pensioenkapitaal. Het pensioen is ondergebracht bij de StiPP. Meer informatie over de StiPP is te vinden op: 8. Einde arbeidsovereenkomst De wijze van beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in Fase A of B of onbepaalde tijd in Fase C kan op diverse manieren worden geregeld. Deze afspraken worden in de arbeidsovereenkomst en met u vastgelegd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met ons: Bezoekadres : Korteweg 2c 3251 LE Stellendam Postadres : Postbus AA Stellendam Telefoon : +31(0) Internet : Openingstijden: Maandag t/m vrijdag : uur De informatie die in deze werkwijzer is opgenomen, kan in de loop van tijd veranderen; bijvoorbeeld omdat regels veranderen of procedures worden bijgesteld. Hoewel aan de samenstelling van deze werkwijzer de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Interaction Payroll Solutions B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. Ook kunnen aan deze werkwijzer geen rechten worden ontleend voor zover dat zou leiden tot strijd met de wet, uw arbeidsovereenkomst of de ABU CAO. Pagina 9

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Welkom! Deze werkwijzer ontvangt u omdat u zich bij ons (Payroll Select Diensten B.V., Payroll Select CC Diensten B.V., Payroll Select Technical Services of Payroll

Nadere informatie

Flexibele oplossingen voor al uw personeel. Handboek voor nieuwe medewerkers bij Select Uitzendbureau

Flexibele oplossingen voor al uw personeel. Handboek voor nieuwe medewerkers bij Select Uitzendbureau Flexibele oplossingen voor al uw personeel. Handboek voor nieuwe medewerkers bij Select Uitzendbureau Welkom! Dit Handboek heeft u ontvangen omdat u zich bij ons (Select Uitzendbureau., verder te noemen:

Nadere informatie

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Welkom! Deze werkwijzer ontvang je omdat je je bij ons (Payroll Select CC Diensten B.V. en Payroll Select Technical Services verder te noemen: Payroll Select)

Nadere informatie

Werkwijzer voor medewerkers Opleiding en Onderwijs. Versie 2015_4

Werkwijzer voor medewerkers Opleiding en Onderwijs. Versie 2015_4 Werkwijzer voor medewerkers Opleiding en Onderwijs Versie 2015_4 Inhoud Welkom!... 2 1. Uw arbeidsovereenkomst... 4 2. Legitimatieplicht... 6 3. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)... 7 4. Tijdverantwoording...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Werkwijzer voor medewerkers Opleiding en Onderwijs. Versie 2016_1

Werkwijzer voor medewerkers Opleiding en Onderwijs. Versie 2016_1 Werkwijzer voor medewerkers Opleiding en Onderwijs Versie 2016_1 Inhoud Welkom!... 2 1. Je arbeidsovereenkomst... 4 2. Legitimatieplicht... 5 3. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)... 6 4. Tijdverantwoording...

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze

Nadere informatie

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 DEZE WERKWIJZER IS BEDOELD VOOR MEDEWERKERS VAN DJOPZZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de ABU CAO voor Uitzendkrachten

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Werken bij Djopzz Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Djopzz Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ 1 VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van DjopzZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze samenwerking.

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

Werkwijzer. Oosta voor personeel dat werkt!! Oosta voor personeel dat werkt! /versie 2 1/7

Werkwijzer. Oosta voor personeel dat werkt!! Oosta voor personeel dat werkt! /versie 2 1/7 Werkwijzer! 1/7 Inhoudsopgave Voordat je aan het werk gaat 3 Aanvang van het werk 4 Registratie van de werkervaring 4 Uitleen kleding 4 Legitimatie op de werkvloer 4 Autogebruik Het werkbriefje 4 Tijden

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum:

Werkwijzer Versiedatum: Werkwijzer Versiedatum: 15-04-2016 Pagina 2 VOORWOORD De werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Interaction Personeelsdiensten. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging

Nadere informatie

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens:

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens: Welkom! Wanneer u deze werkwijzer heeft ontvangen, betekent dit dat u zich door toezending van de ondertekende inschrijfovereenkomst bij Payroll Select Freelance Services B.V. (in deze werkwijzer nader

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz Werken bij Djopzz Werkwijzer medewerkers Djopzz VOORWOORD De werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Djopzz. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de CAO voor

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Flexolutions voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting

Nadere informatie

Uitzendkrac Uitzendkrachten

Uitzendkrac Uitzendkrachten Uitzendkrac Uitzendkrachten Informatie voor uitzendkrachten Welkom bij PP personeelsdiensten We willen je graag goed informeren over hoe we werken bij PP personeelsdiensten. In deze brochure hebben we

Nadere informatie

Informatie en Arbeidsvoorwaarden

Informatie en Arbeidsvoorwaarden Informatie en Arbeidsvoorwaarden Van harte welkom bij BV Topselect detacheringen. Wij hopen dat u het bij ons en op uw toekomstige werkplek naar uw zin zult hebben. Het is belangrijk dat u de inhoud van

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Uw opdrachtgever maakt gebruik van onze payroll dienstverlening. In de praktijk betekent dit dat Tentoo uw juridisch werkgever

Nadere informatie

WERKWIJZER VOOR UITZENDKRACHTEN. baanbrekend

WERKWIJZER VOOR UITZENDKRACHTEN. baanbrekend WERKWIJZER VOOR UITZENDKRACHTEN baanbrekend inhoudsopgave Arbeidsovereenkomst 4 Tewerkstelling 4 Wijziging loonheffingskorting 4 Legitimatiebewijs 5 Urendeclaraties 5 Reiskostenvergoeding 6 Salarisuitbetaling

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Colofon Redactie: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus Achmea Vormgeving: Vormplan Design bno, Amsterdam 1e druk januari 2008 Deze brochure is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

Informatiefolder MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Informatiefolder MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Informatiefolder MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl 1 Beste uitzendkracht, Langs deze weg heten we je van harte welkom als uitzendkracht

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Stationsweg 78f 2991 CM arendrecht +31 (0) 180 61 99 33 info@vro.nl www.vro.nl U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : H. van Egmond Identificatienummer : 30439 Datum audit : 01-04-2014

Nadere informatie

Gedetachee Gedetacheerden

Gedetachee Gedetacheerden Gedetachee Gedetacheerden Informatie voor gedetacheerden Welkom bij PP personeelsdiensten We willen je graag goed informeren over hoe we werken bij PP personeelsdiensten. In deze brochure hebben we een

Nadere informatie

Werkwijzer Keser Interim Solutions

Werkwijzer Keser Interim Solutions Hoofdstuk: Werkwijzer Keser Interim Solutions Welkom Welkom in de werkwijzer van Keser Interim Solutions. Keser volgt de ABU cao van uitzendkrachten en past de inlenersbeloning toe. In deze cao staan alle

Nadere informatie

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ 1 VOORWOORD De werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van DjopzZ. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze samenwerking.

Nadere informatie

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Beste werknemer, Om u in te schrijven bij Pe-Roll Holland, hebben wij de onderstaande formulieren en documenten nodig. Formulieren: Inschrijfformulier

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

Algemene informatie voor gedetacheerden

Algemene informatie voor gedetacheerden Algemene informatie voor gedetacheerden Deze brochure bevat algemene informatie die van belang is tijdens uw contractperiode met FlexPay. Neem deze informatie goed door en bewaar het tijdens de gehele

Nadere informatie

Informatie en Arbeidsvoorwaarden

Informatie en Arbeidsvoorwaarden Informatie en Arbeidsvoorwaarden Van harte welkom bij BV Topselect detacheringen. Wij hopen dat u het bij ons en op uw toekomstige werkplek naar uw zin zult hebben. Het is belangrijk dat u de inhoud van

Nadere informatie

Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer?

Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer? Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer? Het bedrijf waar je werkt of gaat werken maakt gebruik van de payrolldiensten van Connexie. Je staat op het punt om een dienstverband aan

Nadere informatie

Welkom bij Payrollplaats

Welkom bij Payrollplaats Welkom bij Payrollplaats Gefeliciteerd met je nieuwe baan! Je gaat bij het bedrijf of instelling van één van onze opdrachtgevers aan het werk. Dit kan rechtstreeks via Payrollplaats, maar ook via één van

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : Identificatienummer : Datum audit : Naam onderneming : Dossiernummer KvK : Soort audit : U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 U UDITDOCUMENT Niet rtikel N.v.t. Omschrijving Norm C

Nadere informatie

Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever

Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever Beste werknemer, Om u in te schrijven bij Pe-Roll Holland, hebben wij de onderstaande formulieren en documenten nodig. Formulieren: Inschrijfformulier werknemer

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Inhoud Je nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 5 Waardeoverdracht naar StiPP 7 Je nieuwe baan

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Handleiding Baanbreed

Handleiding Baanbreed Welkom bij Baanbreed. Om je wegwijs te maken in je werk hebben we de praktische aspecten van een uitzendbaan in deze handleiding voor je opgesteld. Bijvoorbeeld wat heb je allemaal nodig bij een inschrijving,

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

HCFlex Stageboekje (Reglement)

HCFlex Stageboekje (Reglement) HC Flex HCFlex Stageboekje (Reglement) Inhoud 1. Met wie heb je te maken tijdens jouw opleiding?... 3 Het leerbedrijf... 3 Regionaal opleidingscentrum... 3 HCFlex (Human Capital Flex)... 3 Contactgegevens...

Nadere informatie

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de AXS Techniek payroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de verloning van uw personeel voordelig en eenvoudig uitbesteden. Wij nemen het werkgeverschap van u over, in de zin

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat?

Werken bij Start People Hoe werkt dat? Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener versie februari 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een zorgverlener schriftelijk vast. Bijvoorbeeld als het aantal uren

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Een goed begin is het halve werk, luidt het gezegde en je begint goed als jij je inschrijft voor een vakantiebaan

Nadere informatie

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) ingegaan. Kort gezegd houdt deze wet in dat een

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze opdrachtgevers via Tentoo Flexolutions. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze opdrachtgevers via Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze opdrachtgevers via Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Flexolutions voor u zo eenvoudig mogelijk te maken vindt u in deze brochure

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen LH 516-1T*1PL Inhoud Dit is een interactieve pdf: klik op een paragraaf in de inhoudsopgave

Nadere informatie

Beste medewerker, Als je nog vragen hebt, bijvoorbeeld over het invullen van de inschrijfset, dan kan je altijd contact met ons opnemen.

Beste medewerker, Als je nog vragen hebt, bijvoorbeeld over het invullen van de inschrijfset, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Beste medewerker, Om jou als uitzendkracht in te kunnen schrijven hebben we informatie van je nodig. Hieronder staat een overzicht van alle formulieren die je moet invullen en/of ondertekenen. Inschrijfformulier;

Nadere informatie

Zorgovereenkomst: Arbeidsovereenkomst netto

Zorgovereenkomst: Arbeidsovereenkomst netto Zorgovereenkomst: Arbeidsovereenkomst netto 1. De Budgethouder Lennie Stappers 03-11-1981 Vrouw Straatstraat 12 1234 AA Hilversum BSN: 123456789 Telefoon: 035-1234567 SMS: 06-12345678 lenniestappersatgmail.com

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Colofon Redactie: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus Achmea Vormgeving: Vormplan Design bno, Amsterdam 1e druk januari 2008 Deze brochure is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

Informatie voor Uitzendkrachten Accountemps en Officeteam

Informatie voor Uitzendkrachten Accountemps en Officeteam Informatie voor Uitzendkrachten Accountemps en Officeteam Contact gegevens Amsterdam Accountemps 020-420 32 30 OfficeTeam 020-346 34 82 Accountemps / OfficeTeam Antwoordnummer 46729 1060 VL Amsterdam Rotterdam

Nadere informatie

Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase B in?...3

Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase B in?...3 Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase A in?...3 Wat houdt fase B in?...3 Wat houdt face C in?...3 Rechtspositie VPO-arbeidsvoorwaardenregeling...4 Wat houdt de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling in?...4

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener versie november 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een zorgverlener schriftelijk vast. Gebruik per zorgovereenkomst een

Nadere informatie

Werkwijzer Keser Interim Solutions

Werkwijzer Keser Interim Solutions Werkwijzer Keser Interim Solutions Werkwijzer Keser Interim Solutions Welkom Welkom in de werkwijzer van Keser Interim Solutions. Keser volgt de ABU cao van uitzendkrachten en past de inlenersbeloning

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Partijen proberen overeenstemming te krijgen

Nadere informatie

Lid 3 en 4 schrappen; lid 5 handhaven en vernummeren naar lid 3 en in lijn brengen met nieuwe opzet:

Lid 3 en 4 schrappen; lid 5 handhaven en vernummeren naar lid 3 en in lijn brengen met nieuwe opzet: Betreft : Aanpassingen cao 2018-2019 Wijziging met ingang van 5 november 2017 Toevoeging aan artikel 1: Arbeidsvoorwaardenregeling of AVR: bij de opdrachtgever geldende regeling van beloning en/of andere

Nadere informatie

Voor wie geldt de inlenersbeloning. Wettelijke basis voor inlenersbeloning - WAADI - WAS. Welke elementen vallen onder de inlenersbeloning

Voor wie geldt de inlenersbeloning. Wettelijke basis voor inlenersbeloning - WAADI - WAS. Welke elementen vallen onder de inlenersbeloning Inlenersbeloning Inhoudsopgave Voor wie geldt de inlenersbeloning Voor wie niet van toepassing Wettelijke basis voor inlenersbeloning - WAADI - WAS Definitie van inlenersbeloning Welke elementen vallen

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

verzuimreglement juli 2014

verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement randstad health@work U bent uitzendkracht van (een van de onderdelen van) Randstad en u bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg uwv.nl werk.nl Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als

Nadere informatie

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen VUT aanvragen Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een VUT-uitkering aanvragen als u werkt in de sectoren Beroepsgoederenvervoer

Nadere informatie

Goed werkgeverschap doe je met elkaar!

Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Handleiding opdrachtgever Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Inhoudsopgave I Inleiding... 2 II Aanmelden payroll-medewerkers en wijzigen gegevens... 2 II.1 Opgaaf gegevens nieuwe medewerkers... 2 II.2

Nadere informatie

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INVUL INSTRUCTIES Gelieve in duidelijk leesbare blokletters in te vullen Alle vakken invullen, onvolledig ingevulde formulieren

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit?

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? uwv.nl werk.nl Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? Informatie voor werkgevers over recht op loon of Ziektewet-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het

Nadere informatie

` Uitzendovereenkomst fase B

` Uitzendovereenkomst fase B ` Uitzendovereenkomst fase B De ondergetekenden: A. N2People, gevestigd te Venray en kantoorhoudende aan de Microstraat 6, 5804 CM te Venray, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd en ondertekend door

Nadere informatie

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie?

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie? uwv.nl werk.nl Ik krijg een kind Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Heeft u daarna nog vragen?

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Aan de slag. Payrolling. Tentoo Flexolutions. Kosten payrolling. Loon

Aan de slag. Payrolling. Tentoo Flexolutions. Kosten payrolling. Loon Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Flexolutions zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, onze werkwijze en andere relevante informatie.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 StiPP wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2011 Deze circulaire verschijnt jaarlijks en is bestemd voor alle werkgevers die aangesloten

Nadere informatie

Adhesie Personeelsdiensten Lippe-Biesterfeldweg 12 2552 BE Den Haag tel: 070 397 41 48 fax: 070 391 25 50 INHOUDSOPGAVE

Adhesie Personeelsdiensten Lippe-Biesterfeldweg 12 2552 BE Den Haag tel: 070 397 41 48 fax: 070 391 25 50 INHOUDSOPGAVE HANDBOEK ADHESIE PERSONEELDIENSTEN Gefeliciteerd met je baan via Adhesie Personeelsdiensten. Net als jij willen wij dat deze nieuwe uitdaging een succes wordt. Dit handboek kan je daarbij helpen. In dit

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

n nee n ja Dan plaatst de budgethouder voor akkoord voor deze machtiging zijn/haar handtekening in het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2.

n nee n ja Dan plaatst de budgethouder voor akkoord voor deze machtiging zijn/haar handtekening in het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2. Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB arbeidsovereenkomst Dit is een zorgovereenkomst die u samen met uw zorgverlener invult. U kunt bij het invullen de brochure Uw Persoonsgebonden budget en de Sociale

Nadere informatie

0-10. Ziekteaangifte. In verband met aanvraag Ziektewet-uitkering - - In te vullen door UWV. Formuliercode 109860 Volgnummer

0-10. Ziekteaangifte. In verband met aanvraag Ziektewet-uitkering - - In te vullen door UWV. Formuliercode 109860 Volgnummer Ziekteaangifte In verband met aanvraag Ziektewet-uitkering 0-10 Invullen door UWV In te vullen door UWV Bedrijfsgegevens Formuliercode 109860 Volgnummer Waarom dit formulier? U heeft een (ex-)werknemer

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook NAAM

Uitleg salarisstrook NAAM Uitleg salarisstrook NAAM 12345678 9 NAAM Je salarisstrook bestaat uit twee pagina s. Op de eerste tref je een aantal basisgegevens aan en op de tweede pagina vindt de daadwerkelijke loonberekening plaats.

Nadere informatie

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning Start People B.V. In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van (naam werkmaatschappij ). zodat je je salarisspecificatie kunt controleren. Je salarisspecificatie

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie