Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens:"

Transcriptie

1

2 Welkom! Wanneer u deze werkwijzer heeft ontvangen, betekent dit dat u zich door toezending van de ondertekende inschrijfovereenkomst bij Payroll Select Freelance Services B.V. (in deze werkwijzer nader te noemen; Payroll Select) heeft ingeschreven. In deze werkwijzer treft u informatie aan over de manier waarop een aantal zaken bij ons geregeld is. Deze werkwijzer vormt samen met uw freelanceovereenkomst de basis van onze samenwerking. Naast deze werkwijzer ontvangt u van ons per opdracht een opdrachtbevestiging. Deze bevestiging sturen wij u toe nadat wij van u en de opdrachtgever de volledig ondertekende opdrachtbeschrijving hebben ontvangen. De opdrachtgever is de organisatie waar u de feitelijke werkzaamheden gaat verrichten. Voor vragen ten aanzien van uw freelance-overeenkomst, het overeengekomen tarief, de opdrachtbeschrijving enz. kunt u tussen 8.30 en uur rechtstreeks contact opnemen met de Servicedesk van Payroll Select: Telefoonnummer: +31(0) Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens: Naam Geboortedatum Burger Service Nummer (BSN) Meer contactgegevens vindt u op de laatste pagina van deze werkwijzer. De volgende onderwerpen komen in de werkwijzer in ieder geval aan de orde; 1. Inschrijving bij Payroll Select 2. Opdrachtgever 3. Opdrachtbeschrijving 4. Commissie Payroll Select 5. Declaratieformulier 6. Calculatie van het honorarium 7. Bruto onkostenvergoeding 8. Uitbetaling van de netto vergoeding 9. Specificatie betaling en jaaropgaaf 10. BTW 11. Doorbetaling bij ziekte 12. Voordelig verzekeren via Payroll Select 13. Overige diensten van Payroll Select Wij wensen u veel succes met de uitvoering van uw werkzaamheden.

3 1. Inschrijving bij Payroll Select Voordat u werkzaamheden gaat verrichten dienen een aantal administratieve zaken geregeld te zijn. Het belangrijkste is dat u zich dient in te schrijven bij Payroll Select door middel van toezending van de volledig ondertekende inschrijfovereenkomst. zodat u bekend bent binnen ons systeem, wij uw persoonlijk dossier kunnen aanmaken èn wij u kunnen aanmelden bij de fiscus. Om uw inschrijving te kunnen verzorgen dient u de volgende gegevens in te vullen en/of aan ons door te geven: A. Inschrijfovereenkomst Freelance Services B. Toepassing loonheffingskorting C. Kopie geldig legitimatiebewijs A. Inschrijfovereenkomst: In de inschrijfovereenkomst staan de basisvoorwaarden van de samenwerking tussen u en Payroll Select vermeld. De inschrijfovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. Op basis van deze inschrijfovereenkomst kunt u alle opdrachten die u gedurende de looptijd vervult via Payroll Select laten verwerken. De aanspraak op een arbeidsovereenkomst tussen u en Payroll Select wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Gedurende de looptijd van de inschrijfovereenkomst treedt Payroll Select op als werkgever in de zin van de sociale verzekeringswetgeving en stelt u in dit kader ter beschikking aan uw opdrachtgevers. U dient de inschrijfovereenkomst volledig in te vullen, voor akkoord te ondertekenen en naar Payroll Select te versturen. B. Toepassing loonheffingskorting Met ingang van 1 januari 2007 is het niet meer noodzakelijk een speciale loonbelastingverklaring in te vullen voor het al of niet toepassen van loonheffingskorting. U kunt uw verzoek invullen op de inschrijfovereenkomst. Wilt u uw keuze met betrekking tot het al of niet toepassen van loonheffingskorting tussentijds wijzigen dan dient u dit schriftelijk (post, fax of ) door te geven o.v.v. uw naam, adres, burgerservice nummer en geboortedatum. C. Kopie geldig legitimatiebewijs; Om de inschrijving compleet te maken dient een kopie van uw (geldig) legitimatiebewijs bij de inschrijfovereenkomst toegevoegd te worden. Van identiteitsbewijzen dienen wij een kopie te ontvangen van zowel de voor- als de achterzijde. Legitimatiebewijzen zijn: Paspoort Toeristenkaart Identiteitskaart Verblijfsdocument van de vreemdelingendienst Vluchtelingen paspoort Paspoort met aantekening (vergunning tot verblijf) Let op: een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs! Payroll Select dient altijd in het bezit te zijn van een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. Wij willen u er op attenderen dat het uw verplichting is om, in het geval van wijzigingen of het verlopen van uw legitimatiebewijs, tijdig een nieuwe kopie van uw legitimatiebewijs aan ons te verstrekken.

4 Zonder een kopie van een geldig legitimatiebewijs in uw dossier kunnen wij uw declaratie niet verwerken en dus niet overgaan tot uitbetaling van uw vergoeding! Als gevolg van de Wet op de identificatieplicht moet iedere opdrachtnemer in Nederland zich op de werkplek kunnen identificeren. Hiervoor is een rijbewijs wel rechtsgeldig. Acceptatie van de inschrijving door Payroll Select Na ontvangst van alle bovengenoemde documenten zullen deze door Payroll Select op juistheid worden gecontroleerd. Indien dit alles akkoord is zal Payroll Select de inschrijfovereenkomst ondertekenen waarna deze overeenkomst van kracht is. Samen met een bevestigingsbrief ontvangt u een door ons ondertekende kopie retour. Hierna is de inschrijving een feit en kunt u uw opdrachten via Payroll Select laten verwerken. 2. Opdrachtgever U vindt zelf uw opdrachtgever(s) en onderhandelt met deze opdrachtgevers over het honorarium en de uit te voeren werkzaamheden. Om uw opdrachtgever bij Payroll Select aan te melden dient deze voor het aangaan van de eerste opdracht het formulier inschrijfformulier opdrachtgever Freelance Services geheel in te vullen en te ondertekenen. Na ontvangst van dit formulier door Payroll Select worden de gegevens gecontroleerd en bij akkoord ontvangt uw opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Tevens ontvangt de opdrachtgever een kopie van de geldende algemene leveringsvoorwaarden. N.B. Zorgt u ervoor dat het formulier geheel wordt ingevuld én wordt ondertekend door uw opdrachtgever. Anders kunnen wij de inschrijving niet verwerken! De opdrachtgever dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Payroll Select Freelance Services B.V. en met de door Payroll Select gestelde betaaltermijn. Indien de opdrachtgever aangeeft hier niet mee akkoord te gaan behoudt Payroll Select zich het recht voor deze opdrachtgever te weigeren. Payroll Select controleert iedere debiteur op kredietwaardigheid. Indien het resultaat van deze controle negatief is, behoudt Payroll Select zich het recht voor om de opdrachtgever te weigeren en/of aanvullende betalingseisen te stellen aan de samenwerking. 3. Opdrachtbeschrijving Nieuwe opdracht: Voor iedere nieuwe opdracht legt u samen met uw opdrachtgever alle benodigde informatie vast die u beide bent overeengekomen in het formulier Opdrachtbeschrijving Freelance Services. Zowel u als uw opdrachtgever dienen deze volledig ingevulde opdrachtbeschrijving te ondertekenen. Nadat deze opdrachtbeschrijving door Payroll Select aan beide partijen schriftelijk is bevestigd ontstaat een Freelance-overeenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is maximaal de duur van de opdracht. Wijziging van een opdracht: Indien een opdracht tussentijds gewijzigd wordt dienen de wijzigingen op een nieuwe opdrachtbeschrijving te worden ingevuld en door beide partijen te worden ondertekend. Na ontvangst van deze wijziging door Payroll Select wordt de wijziging in de opdracht verwerkt en ontvangen beide partijen hiervan wederom een schriftelijke bevestiging.

5 4. Commissie Payroll Select De kosten van de door Payroll Select verrichte diensten bedragen standaard 5% van het opdrachtgevertarief over alle gewerkte uren of het totaal tarief van de opdracht. Bij het verwerken van de opdracht zullen deze kosten automatisch met het tarief verrekend worden. Per opdracht kunt u in overleg met de opdrachtgever bepalen of het overeengekomen tarief inclusief of exclusief deze commissie is. Dit maakt u aan ons kenbaar op het formulier Opdrachtbeschrijving. Vergoeding is inclusief commissie Payroll Select: De commissie wordt bij u in mindering gebracht Vergoeding is exclusief commissie Payroll Select: De commissie wordt doorberekend aan de opdrachtgever In de meest voorkomende gevallen wordt door freelancers een tarief afgesproken inclusief de commissie voor Payroll Select. Indien Payroll Select rechtstreeks in opdracht van de opdrachtgever werkt die u inhuurt, komt Payroll Select met de opdrachtgever een tarief overeen en hoeft u dit niet meer separaat af te spreken. 5. Urendeclaratie Er zijn verschillende mogelijkheden om uw declaratie aan ons door te geven. U kunt dit zelf in overleg met uw opdrachtgever bepalen. Digitale urendeclaratie Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om online declaraties door te geven. Indien deze voor het digitale systeem heeft gekozen ontvangt u van ons, na ontvangst van de opdrachtgegevens, een inlogcode en wachtwoord per . Vervolgens kunt u inloggen via onze website (Payroll Select online). Een uitgebreide handleiding over de werking van Payroll Select urenregistratie kunt u direct na inloggen downloaden via de help functie. Papieren urendeclaratie Deze ontvangt u van ons of uw opdrachtgever. Wekelijks dient u de gewerkte uren en overige declaraties aan ons door te geven. Dit kan het makkelijkst ingescand per , per fax of post. Let erop dat de opdrachtgever de declaratie voor akkoord ondertekent! Niet getekende declaraties worden door ons niet verwerkt! Indien uw urendeclaratieformulieren op zijn kunt u of uw opdrachtgever deze bij ons aanvragen. De urendeclaratie dient als bewijs voor de gewerkte uren. Uitbetaling van het honorarium zal enkel op basis van een volledig ingevulde en ondertekende declaratie plaatsvinden. Het kan voorkomen dat de opdrachtgever een eigen urenregistratiesysteem heeft. In dit geval kan na overleg van onze procedure afgeweken worden. Per opdracht gebruikt u één formulier. Indien u in een bepaalde week voor twee verschillende opdrachtgevers werkt levert u dus twee aparte urendeclaraties in. U hoeft geen declaratieformulier in te vullen indien u een vergoeding voor een bepaalde opdracht bent overeengekomen onafhankelijk van het aantal dagen/uren dat u hieraan werkt. In dat geval zal Payroll Select de vergoeding als totaalbedrag op één dag verwerken. Dit kunt u aangeven op het formulier

6 opdrachtbeschrijving. Let op: indien u een vaste vergoeding overeenkomt ongeacht het aantal dagen/uren dat u werkt is het ons fiscaal niet toegestaan om de vergoeding zonder ontvangst van een declaratieformulier te spreiden over meerdere dagen/uren. 6. Calculatie van het honorarium U bent met uw opdrachtgever een tarief overeengekomen. Op basis hiervan zorgt Payroll Select voor loonverwerking en de netto uitbetaling van uw honorarium. Te volgen stappen door Payroll Select: 1. Commissie Payroll Select Indien u bent overeengekomen met de opdrachtgever dat het tarief inclusief commissie voor Payroll Select is zal dit percentage in mindering worden gebracht op het opdrachtgevers tarief. 2. Netto onkosten Fiscaal is het toegestaan een aantal soorten vergoedingen netto uit te keren. Dit zijn bijvoorbeeld zakelijke onkosten die tegen inlevering van een declaratie worden vergoed of de vergoeding van de reisafstand woon/werk tegen maximaal 0.19 per km. Bij de loonverwerking worden de netto vergoedingen in mindering gebracht van het opdrachtgevertarief. 3. Bruto vergoeding Met als grondslag het tarief eventueel exclusief commissie Payroll Select en exclusief de netto vergoedingen wordt de bruto vergoeding berekend. Om tot de bruto vergoeding te komen worden alle werkgeverslasten uitgerekend en in mindering gebracht. Deze werkgeverslasten bestaan uit de sociale premies vastgesteld door UWV en SVW die Payroll Select aan de belastingdienst moet afdragen: Sectorpremie Werkloosheidswet premie Landelijke basispremie WAO/WIA Gedifferentieerde premie voor WAO/WIA Zorgverzekeringswet premie 4. Netto vergoeding Na het vaststellen van de bruto vergoeding wordt de loonbelasting uitgerekend. Afhankelijk van de hoogte van de vergoeding en/of de duur van de opdracht dienen wij hiervoor een door de fiscus vastgestelde tabel te gebruiken. De loonbelasting wordt ingehouden op de bruto vergoeding, hierdoor ontstaat de netto vergoeding die op uw bankrekening wordt bijgeschreven (uw honorarium). De methodiek om de netto vergoedingen in mindering te brengen op het tarief heeft als voordeel dat de percentages die voor de werkgeverslasten en loonheffingen worden gehanteerd over een lager bedrag worden berekend waardoor de netto vergoeding hoger is.

7 De loonverwerking schematisch weergegeven: Overeengekomen opdrachtgeverstarief -/- commissie Payroll Select -/- eventuele netto vergoedingen -/- werkgeverslasten = Bruto vergoeding -/- loonbelasting = Netto vergoeding (honorarium) De netto vergoeding wordt uitbetaald. 7. Bruto onkostenvergoeding Indien u overige vergoedingen met uw opdrachtgever bent overeengekomen die conform de fiscale regelgeving niet netto mogen worden uitgekeerd zullen wij deze gelijk belasten als het opdrachtgeverstarief echter zonder berekening van de commissie voor Payroll Select. 8. Uitbetaling van de netto vergoeding Wanneer Payroll Select uw opdracht en/of declaratie uiterlijk op dinsdag voor uur heeft ontvangen, wordt deze nog dezelfde week verwerkt. Uw netto vergoeding wordt hierna op donderdag of vrijdag van die week aan u overgemaakt. Betalingen naar een bankrekening ontvangt u hoogstwaarschijnlijk al op vrijdag, betalingen naar een giro rekening ontvangt u over het algemeen pas na het weekend. Hoe snel uw netto vergoeding op uw rekening is bijgeschreven hangt af van de verwerkingssnelheid van uw bank! Wij factureren wekelijks aan uw opdrachtgever. Let op; betaling kan pas plaatsvinden nadat Payroll Select alle benodigde formulieren compleet ingevuld en ondertekend ontvangen heeft en deze voor akkoord heeft bevestigd. 9. Specificatie betaling en jaaropgaaf Specificatie Na iedere verwerking wordt er een specificatie voor u klaar gezet op uw online persoonlijke pagina. Indien wij beschikken over uw adres sturen wij u de inlogcodes na inschrijving toe. Via onze website (zie: Uw persoonlijke pagina van Payroll Select Online) kunt u inloggen. Op onze website vindt u tevens een voorbeeld specificatie met uitleg over de componenten. Jaaropgaaf Omstreeks februari ontvangt u een opgave van wat u in het voorgaande jaar aan inkomsten heeft gehad. Deze opgave heeft u o.a. nodig voor de belastingaangifte, het aanvragen van huursubsidie, een woonvergunning, een studiebeurs of een uitkering. Bewaart u deze opgave zorgvuldig, aangezien deze maar een keer verstrekt wordt. De jaaropgave staat voor u klaar op uw persoonlijke pagina of wordt u automatisch per post toegestuurd naar het adres dat bij Payroll Select bekend is. Het is daarom van belang dat u Payroll Select informeert over een eventuele adreswijziging, ook als u niet meer door Payroll Select uw administratieve werkzaamheden laat verrichten.

8 10. BTW Payroll Select is verplicht om over de dienstverlening 19% BTW te berekenen over het tarief. Het tarief dat u overeenkomt is exclusief BTW en wordt met 19% verhoogd. In de meeste gevallen is deze BTW voor de opdrachtgever weer verrekenbaar. 11. Doorbetaling bij ziekte Indien u ziek bent vindt er geen doorbetaling plaats van de netto vergoeding. U werkt tenslotte als zelfstandige. U bent via Payroll Select Freelance Services niet verzekerd voor loondoorbetaling. Er is immers geen arbeidsrelatie. Uiteraard bent u wel verzekerd voor de sociale verzekeringen WW/WIA. 12. Voordelig verzekeren via Payroll Select Iedereen die voor of via Payroll Select werkzaam is kan profiteren van de exclusieve en collectieve afspraken die Payroll Select heeft gemaakt met verzekeraars Salland en Centraal Beheer. Dankzij deze afspraken kunt u zich voordelig verzekeren voor bijvoorbeeld zorg en korting krijgen op verschillende andere verzekeringen en financiële diensten. Zorgverzekering van SALLAND Een aantrekkelijke zorgverzekering van Salland sluit u eenvoudig af. Het enige wat u hoeft te doen is telefonisch contact opnemen met de Klantenservice van Salland Verzekeringen op Let op: indien u GEEN Nederlandse nationaliteit heeft en werkzaam bent via een bemiddelingsorganisatie, kunt u GEEN gebruik maken van bovenstaande korting. Vraag uw bemiddelaar naar zijn afspraken met de zorgverzekeraar. Diverse kortingen op verzekeringen en financiële diensten via CENTRAAL BEHEER Dankzij de afspraken die Payroll Select met Centraal Beheer heeft gemaakt kunt u profiteren van aantrekkelijke kortingen op diverse verzekeringen en financiële diensten. Zo kunt u bijvoorbeeld maar liefst 25% korting krijgen op uw autoverzekering en krijgt u 0,2% lagere rente op verschillende hypotheekvormen. Het enige dat u van ons nodig heeft is het collectiviteitnummer van Centraal Beheer. Dit is: Vervolgens logt u in op de website van Centraal Beheer via deze link: 13. Overige diensten van Payroll Select Payroll Select Services B.V. Indien u besluit als reguliere werknemer op basis van een reguliere arbeidsovereenkomst werkzaamheden voor een opdrachtgever te verrichten kan Payroll Select Services B.V. u hiermee van dienst zijn. Kijk voor meer informatie op of vraag een brochure aan! Payroll Select Interim & ZZP Services B.V. Voor interimmers en zelfstandigen zonder personeel (ZZP) en hun opdrachtgevers regelen we alle administratieve, contractuele en financiële afhandeling van opdrachten. Kijk voor meer informatie op of vraag een brochure aan!

9 Mocht u nog vragen hebben kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Servicedesk van Payroll Select: Telefoon : +31(0) Fax : +31(0) Internet : Openingstijden kantoor: Op werkdagen van: uur uur

Flexibele oplossingen voor al uw personeel. Handboek voor nieuwe medewerkers bij Select Uitzendbureau

Flexibele oplossingen voor al uw personeel. Handboek voor nieuwe medewerkers bij Select Uitzendbureau Flexibele oplossingen voor al uw personeel. Handboek voor nieuwe medewerkers bij Select Uitzendbureau Welkom! Dit Handboek heeft u ontvangen omdat u zich bij ons (Select Uitzendbureau., verder te noemen:

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Welkom! Deze werkwijzer ontvangt u omdat u zich bij ons (Payroll Select Diensten B.V., Payroll Select CC Diensten B.V., Payroll Select Technical Services of Payroll

Nadere informatie

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de AXS Techniek payroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de verloning van uw personeel voordelig en eenvoudig uitbesteden. Wij nemen het werkgeverschap van u over, in de zin

Nadere informatie

Werkwijzer voor medewerkers Opleiding en Onderwijs. Versie 2015_4

Werkwijzer voor medewerkers Opleiding en Onderwijs. Versie 2015_4 Werkwijzer voor medewerkers Opleiding en Onderwijs Versie 2015_4 Inhoud Welkom!... 2 1. Uw arbeidsovereenkomst... 4 2. Legitimatieplicht... 6 3. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)... 7 4. Tijdverantwoording...

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F?

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F? Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INVUL INSTRUCTIES Gelieve in duidelijk leesbare blokletters in te vullen Alle vakken invullen, onvolledig ingevulde formulieren

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Beste werknemer, Om u in te schrijven bij Pe-Roll Holland, hebben wij de onderstaande formulieren en documenten nodig. Formulieren: Inschrijfformulier

Nadere informatie

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren.

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Introductie U overweegt een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk.

Nadere informatie

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. HANDLEIDING Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. Algemene zaken: Met de TAB toets gaat u een

Nadere informatie

Informatie over uw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult.

Informatie over uw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult. Informatie over uw pensioenbetaling Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult. Pensioenbetaling U ontvangt straks elke maand pensioen. In deze folder leest u allerlei praktische

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN INHOUDSOPGAVE SKVR Freelance tarieven...3 Wat zijn de uurtarieven voor freelancers?...3 Waarom is het uurtarief voor een payroller lager?...3 Wat is het beleid van SKVR

Nadere informatie

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR EEN FLEXIBEL CONTRACT

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR EEN FLEXIBEL CONTRACT INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR EEN FLEXIBEL CONTRACT INVUL INSTRUCTIES Gelieve in duidelijk leesbare blokletters in te vullen Alle vakken invullen, onvolledig ingevulde formulieren

Nadere informatie

BESTE MEDEWERKER. CHECKLIST OPDRACHTGEVER. AANVULLENDE VEREISTEN. Heeft u alle benodigde gegevens toegevoegd? Check het aan de hand van deze lijst:

BESTE MEDEWERKER. CHECKLIST OPDRACHTGEVER. AANVULLENDE VEREISTEN. Heeft u alle benodigde gegevens toegevoegd? Check het aan de hand van deze lijst: INSCHRIJFSET. BESTE MEDEWERKER. CHECKLIST OPDRACHTGEVER. Allereerst feliciteren wij u met uw nieuwe baan. Om u als medewerker te kunnen inschrijven verzoeken wij u de bijgesloten inschrijfset in te vullen.

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Een goed begin is het halve werk, luidt het gezegde en je begint goed als jij je inschrijft voor een vakantiebaan

Nadere informatie

Artiestenverloningen.nl. informatie over verlonen van artiesten

Artiestenverloningen.nl. informatie over verlonen van artiesten Artiestenverloningen.nl informatie over verlonen van artiesten In deze folder wordt u uitgebreid uitgelegd hoe het verlonen bij Artiestenverloningen.nl in zijn werk gaat. U krijgt algemene informatie over

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Op onze dienstverlening zijn voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u aan in bijlage 3 bij deze brief.

Op onze dienstverlening zijn voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u aan in bijlage 3 bij deze brief. Tripolair Service Abonnement Introductie U overweegt één of meerdere producten af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk. U heeft ons gevraagd u hierover te adviseren, de gekozen verzekeringen

Nadere informatie

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 DEZE WERKWIJZER IS BEDOELD VOOR MEDEWERKERS VAN DJOPZZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de ABU CAO voor Uitzendkrachten

Nadere informatie

Beste medewerker, Als je nog vragen hebt, bijvoorbeeld over het invullen van de inschrijfset, dan kan je altijd contact met ons opnemen.

Beste medewerker, Als je nog vragen hebt, bijvoorbeeld over het invullen van de inschrijfset, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Beste medewerker, Om jou als uitzendkracht in te kunnen schrijven hebben we informatie van je nodig. Hieronder staat een overzicht van alle formulieren die je moet invullen en/of ondertekenen. Inschrijfformulier;

Nadere informatie

Aan de slag bij Tempo-Team Payrolling WERK ENZO. uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing

Aan de slag bij Tempo-Team Payrolling WERK ENZO. uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Aan de slag bij Tempo-Team Payrolling WERK ENZO uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing INHOUD Belangrijk om te weten 4 Arbeidsovereenkomst, financiële regelingen,

Nadere informatie

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen VUT aanvragen Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een VUT-uitkering aanvragen als u werkt in de sectoren Beroepsgoederenvervoer

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis?

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis? Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? A: De compensatieregeling geldt voor mensen met een beleggingsverzekering met een ingangsdatum vóór 1 januari 2008. Is uw

Nadere informatie

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt besteden en waar u naartoe wilt gaan. Gewoon zijn

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Syntrus Achmea doorkiesnummer : 088-008 4048

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Syntrus Achmea doorkiesnummer : 088-008 4048 pagina 1-5 AANVRAAGFORMULIER VOOR VERVROEGD PENSIOEN ons kenmerk : 856-VP-(website) 1. Gegevens aanvrager a. Naam :.. b. Eerste voornaam :.. c. Adres *) :... d. Burgerservicenummer :.. e. Geboortedatum

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere opdrachtgever die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn:

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids A. Algemeen 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: a) De Risico inventarisatie die heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument arbeidsongeschiktheidsverzekering

Dienstverleningsdocument arbeidsongeschiktheidsverzekering Dienstverleningsdocument arbeidsongeschiktheidsverzekering Dit document geeft een beschrijving van de diensten die FZM Assurantiën voor u kan verrichten. Het geeft bovendien aan welke beloning wij hiervoor

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Toelichting U heeft als verzekerde van VGZ recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij VGZ

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Uw opdrachtgever maakt gebruik van onze payroll dienstverlening. In de praktijk betekent dit dat Tentoo uw juridisch werkgever

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten Referentienummer Ref. nr.: 1022639 Reden contractovername Wat is de reden van de contractovername? Bedrijf neemt producten/diensten over van privé persoon Huidige contractant Contactgegevens (Bedrijfs)naam

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Persoonsgebonden Budget (PGB) Persoonsgebonden Budget (PGB) Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever

Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever Beste werknemer, Om u in te schrijven bij Pe-Roll Holland, hebben wij de onderstaande formulieren en documenten nodig. Formulieren: Inschrijfformulier werknemer

Nadere informatie

1 Verzekeringnemer. 2 Persoonsgegevens

1 Verzekeringnemer. 2 Persoonsgegevens Aanvraagformulier Buitenlandverzekering Buitenland Met dit formulier kunt u voor uzelf (en/ of voor uw gezinsleden) de IAK Buitenlandverzekering aanvragen. Met de IAK Buitenlandverzekering hebt u (en hebben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Goed werkgeverschap doe je met elkaar!

Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Handleiding opdrachtgever Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Inhoudsopgave I Inleiding... 2 II Aanmelden payroll-medewerkers en wijzigen gegevens... 2 II.1 Opgaaf gegevens nieuwe medewerkers... 2 II.2

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING U hebt Frank Ruis Financiële Rust B.V. ingeschakeld voor het verkrijgen van financieel advies en/of voor de bemiddeling in een of meerdere financiële producten.

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten Uw pensioen in zicht 1 Kopje van een bepaalde lengte Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten UW PENSIOEN IN ZICHT 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens biedt deelnemers aan Pensioenregeling 2015 de mogelijkheid

Nadere informatie

PGB Informatiefolder. Goed voorbereid op weg naar 2016

PGB Informatiefolder. Goed voorbereid op weg naar 2016 PGB Informatiefolder Goed voorbereid op weg naar 2016 Het overgangsjaar 2015 is bijna voorbij. Afgelopen jaar gingen de nieuwe zorgwetten in, maar hadden veel budgethouders nog een PGB op basis van het

Nadere informatie

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ 1 VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van DjopzZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze samenwerking.

Nadere informatie

CHECKLIST. Aangifte inkomstenbelasting

CHECKLIST. Aangifte inkomstenbelasting CHECKLIST Aangifte inkomstenbelasting 2011 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2011 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland December 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN ZZP

VEEL GESTELDE VRAGEN ZZP VEEL GESTELDE VRAGEN ZZP INHOUDSOPGAVE Systeem...3 Ik ben mijn wachtwoord /inlognaam vergeten. Hoe krijg ik een nieuw wachtwoord?...3 Elke keer als ik mijn wachtwoord invul wordt er aangegeven dat dit

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015 Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015 Aruba, 1 januari 2015 Departamento di Impuesto De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Departamento di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Werkgeverschap van de sportleiding berust bij Sportservice Noord-Holland

Werkgeverschap van de sportleiding berust bij Sportservice Noord-Holland Aanmeldingsformulier SPORTSERVICE NOORD-HOLLAND Kantooradres: Nieuwe Gracht 7 Postadres: Postbus 338, 2000 AH Haarlem Telefoon: 023-531 94 75 Telefax: 023-532 21 94 E-mail: info@sportservicenoordholland.nl

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL

VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL INHOUDSOPGAVE Systeem...4 Ik ben mijn wachtwoord /inlognaam vergeten. Hoe krijg ik een nieuw wachtwoord?...4 Elke keer als ik mijn wachtwoord invul wordt er aangegeven dat

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever.

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel, ingeschreven

Nadere informatie

CITROËN AUTOFINANCIERING

CITROËN AUTOFINANCIERING CITROËN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG CITROËN FINANCIAL SERVICES HELPT U GRAAG OP WEG U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016 De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft aan de Belastingdienst een model bemiddelingsovereenkomst voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Bijlage I. als genoemd in artikel 4.2 onder a. van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2013. Benoemde voorzieningen:

Bijlage I. als genoemd in artikel 4.2 onder a. van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2013. Benoemde voorzieningen: Bijlage I als genoemd in artikel 4.2 onder a. van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2013 Benoemde voorzieningen: douchezitje wegnemen van binnendrempels bediening van raamsluitingen

Nadere informatie

Zoekopdracht PERSONALIA:

Zoekopdracht PERSONALIA: Zoekopdracht PERSONALIA: Achternaam Voornamen (voluit) Huidig adres Postcode + Woonplaats Tel. nummer privé Tel. nummer werk Tel. nummer mobiel E-mail adres Geboortedatum + plaats :.te. Burgerlijke staat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Art. I Definities 1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER

Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER 1a Naam van de schenker keuze m/v 1b Naam van de begunstigde 1c Vast bedrag per jaar in euro (minimaal schenkbedrag 100 euro per jaar) Vast bedrag per

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. ( ), hierna verder te noemen: opdrachtgever ; en, 2. ( ), hierna verder te noemen: ZZP er. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt

Nadere informatie

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop Algemene voorwaarden 2Bloom voor Workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training

Nadere informatie

Inlichtingenformulier voor aanvraag Huygenpas/Schoolfonds

Inlichtingenformulier voor aanvraag Huygenpas/Schoolfonds Inlichtingenformulier voor aanvraag Huygenpas/Schoolfonds Lees dit eerst U vraagt de Huygenpas of het Schoolfonds aan, hiervoor hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vaak zijn dat nogal persoonlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen!

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen! Status- en mutatieformulieren en formulieren maandelijkse inkomsten De gemeente Moerdijk werkt vanaf 1 januari 2010 niet meer met maandbriefjes (Rofjes), maar met status- en mutatieformulieren. U ontvangt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer ALGEMENE VOORWAARDEN Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V. Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Artikel 1. Toepassingsgebied: A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso verstrekte opdrachten

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Checklist. o U heeft kennis genomen en akkoord gegeven om uw ziekteverleden gegevens op te vragen (maakt deel uit van de voorwaarden van Payroll).

Checklist. o U heeft kennis genomen en akkoord gegeven om uw ziekteverleden gegevens op te vragen (maakt deel uit van de voorwaarden van Payroll). Checklist Wilt u s.v.p. onderstaande lijst afvinken en bijvoegen! o U heeft alle velden van het inschrijfformulier ingevuld. o U heeft alle velden van het arbeidsverleden ingevuld. o U heeft de voorwaarden

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie