INT Griffieplan Heerhugowaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INT15-0705 Griffieplan Heerhugowaard 2012 2014"

Transcriptie

1 INT Griffieplan Heerhugowaard Aanleiding In mei 2011 heeft de gemeenteraad het rapport de raad krijgt de griffie(r) die hij verdient vastgesteld. Dit rapport is een oriëntatie op het griffieprofiel wat is opgesteld na het aangekondigde vertrek van raadsgriffier Hoogland. Dit rapport en de aanstelling van de huidige raadsgriffier per 1 mei 2012 vormen de basis voor dit griffieplan. Het griffieplan zal de basis zijn voor jaarlijkse concrete werkplannen. 2. Doel van dit plan De doelstelling van dit griffiewerkplan is om enerzijds te beschrijven wat de reguliere taken van de griffie zijn. Anderzijds worden in dit plan de ambities voor de lopende raadsperiode beschreven en hoe de griffie deze denkt te vertalen naar concrete acties. Samengevat wil dit plan het volgende bereiken: - de raad in staat stellen zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taak ten volle waar te kunnen maken - een goed contact met en een eigen gezicht naar de samenleving (bewoners, organisaties en ondernemers). - de raad beter in staat stellen om kwalitatief goede besluiten te nemen - richting geven aan de verdere ontwikkeling van het dualiseringsproces - helderheid geven over de missie van waaruit de hoe griffie zijn taken wil uitvoeren. - helderheid geven over de manier waarop de griffie zijn werk doet. - inzicht geven in de ontwikkelingen die de griffie belangrijk vindt voor zijn functioneren. - inzicht geven in de zaken die in de periode de aandacht van de griffie vragen. 3. Taak van de griffie Artikel 107a, eerste lid, van de Gemeentewet zegt: De griffier staat de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde. Deze wettelijke bepaling is de basis voor elke griffie. Wat de daar genoemde taak van de raad betreft, die wordt ontleed in de drie bekende rollen van de raad in het duale stelsel: volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle. Deze zakelijke formulering zegt echter nog niet wat de griffier daarbij voor ogen heeft. 4. Taakstelling griffier In het rapport de raad krijgt de griffie(r) die hij verdient is duidelijk aangegeven - evenals bij de werving van de nieuwe griffier - dat de nadruk van taken ligt op de volgende gebieden: Intern: - professionalisering van de raad - professionalisering van de griffie - implementatie papierloos vergaderen en digitalisering - ondersteuning werkprocessen Extern: - raadscommunicatie - burgerparticipatie - imago verbetering gemeenteraad Tevens is de raadsgriffier de 1 e adviseur van de gemeenteraad. De advisering ligt op het gebied van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. De griffier pakt hier ook de rol van coach om de raadsleden te ondersteunen op het gebied van het gebruik van raadsinstrumenten. De griffier is daarnaast een procesmanager ( denk hierbij aan de kwaliteit van de bestuurlijke stukken), logistiek ondersteuner en ontwikkelt en bewaakt procedures. Zie voor de volledige functieomschrijving van de griffier de bijlage. 1

2 5. Griffieformatie Eigen griffieuren 1 griffier ( Liesbeth Schreiner) 36 uur per week 1 locogriffier ( Hans Wijnveen) 12 uur per week 1 secretaresse ( Marja Bakker) 10 uur per week uur per week = 1.61 fte Overige ondersteuning - notuleren van raads- en commissievegaderingen 16 uur p/w (extern) - administratieve ondersteuning commissies/raad 20 uur p/w (sectorsecretaressen, 4x) - administratieve ondersteuning gemeenteraad 14 uur p/w (bestuurssecretariaat, 1x) - communicatie ondersteuning gemeenteraad 18 uur p/w ( concernstaf 1x) uur p/w = 1.89 fte 5.1 Werkzaamheden griffie tot op heden Totaal: 3,5 fte - ondersteuning verschillende gremia 1 van de raad - adviseren verschillende actoren - vraagbaak raadsleden - verzorgen van de logistiek t.b.v. raad en commissies - verzorgen van dagelijkse raadsinformatie richting de raadsleden - afhandeling financiën raads/commissieleden - afhandeling ingekomen stukken - afstemmende en coördinerende taken - doorzetten van technische/schriftelijke vragen - overleggen met diverse gemia t.b.v. de gemeenteraad ( zie schema) Overleggen t.b.v. ondersteuning gemeenteraad/commissies Raadsvergadering minimaal 12 keer p/j Griffier Commissievergaderingen minimaal 40 keer Griffier/ Locogriffier p/j 4 vergaderingen auditcommissie p/j incl. Griffier notuleren Raadsconvent minimaal 9 x p/j incl. Griffier notuleren Voorbespreking raadscommissies en Griffier/ locogriffier auditcommissie minimaal 44 keer p/j Werkgroep raadscommunicatie ( naar Griffier/ communicatie behoefte) Overleg met plv. raadsvoorzitter 2x p/m Griffier Overleg met raadsvoorzitter 2x p/m Griffier Overleg met gem. secretaris 2x p/m Griffier Overleg met facilitaire zaken 2 x p/m Griffier Overleg met sectorsecretaresses over Griffier/ locogriffier 1 Denk hierbij aan de raadscommissies, de raad zelf, raadsconvent, auditcommissie, werkgroep communicatie, rekenkamercommissie. 2

3 commissiestukken 1x p/m Overleg met werkgeverscommissie ( frequentie nader te bepalen) Overleg griffie 2x p/m Overleg i.h.k.v. papierloosvergaderen en proffessionalisering van de raad 1 x p/w Overleg i.h.k.v. optimaliseren processen stukkenstroom 2 x p/m Overleg griffierskring regio Alkmaar inz. regionale samenwerking raden 4 x p/j Overleg griffierskring Noord Holland Noord 3 x per jaar Griffier Griffier/locogriffier/secretaresse griffie/ communicatie ondersteuning Griffier/ ambtelijke projectleider Griffier/ ambtelijke projectleider Griffier Griffier 5.2 Formatie vergelijkbare gemeenten: In het rapport de raad krijgt de griffie(r) die hij verdient zijn diverse griffiemodellen met elkaar vergeleken. De griffie Den Helder ( 31 raadsleden) heeft een griffie van 5,2 fte, Medemblik ( 27 raadsleden) heeft een griffie van 3,2 fte en de gemeente Velsen ( 33 raadsleden) heeft een griffie van 4,9 fte. Dit betreffen eigen griffie fte s. De griffieformatie van Heerhugowaard met een eigen fte s is 1,61 2 zeer klein te noemen in vergelijking met de griffies van andere gemeenteraden. Zelfs met alle ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie zit de gemeenteraad qua ondersteuning aan de ondergrens voor wat betreft andere gemeenteraden. Opvallend is de hoeveelheid aan ondersteuning die vanuit de ambtelijke organisatie wordt geleverd. Sinds de dualiseringsoperatie uit 2002 zijn er zeer weinig griffies die op vergelijkbare manier worden ondersteund. De griffie ervaart de ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie als problematisch. Ten eerste: er zijn veel mensen betrokken bij het ondersteunen van de raad en doen deze taak naast hun normale werkzaamheden erbij. Dit komt de kwaliteit van het werk niet ten goede. Ten tweede heeft de griffier geen hiërarchische bevoegdheden wat de coördinatie van het werk en de aansturing lastig maakt.ten derde vergt het werken met raadsleden, raadsstukken en raadsprocedures een zekere affiniteit met het werk en politieke gevoeligheid. Het is daarom wenselijk mensen hierop te selecteren en aan te sturen. Dit kan in het huidge model niet. Kortom: professionalisering van de raad betekent ook het professionaliseren van de griffie. De griffier is van mening dat in het huidige model onvoldoende kansen en mogelijkheden liggen om het professionaliseren van de raad naar een hoger plan te trekken. 6. Actiepunten griffie t.b.v. de raad De nieuwe griffie(r) is sinds 1 mei 2012 van start en heeft tijdens de inwerkperiode van ongeveer 5 maanden geconstateerd op basis van het rapport de raad krijgt de griffie(r) die hij verdient, de gesprekken die zijn gevoerd met verschillende fracties en het functieprofiel van de griffier, dat er voor de jaren 2012/2013 drie hoofddoelstellingen zijn te formuleren: 6.1 Basis ondersteuning gemeenteraad op orde Om de gemeenteraad van Heerhugowaard goed te laten functioneren, dient de basis van het werk op orde te zijn. Op dit moment is naar mening van de griffier de basis onvoldoende op orde. Weliswaar zijn de raads en commissiestukken op tijd, verslagen en agenda s zijn compleet en tijdig verspreid en is de samenwerking en de verhouding tussen ambtelijke organisatie griffie college raad goed, maar er is veel ruimte tot verbetering, stroomlijning en professionalisering. Dit onderdeel hangt overigens samen met de invoering papierloos vergaderen: deze invoering heeft namelijk de diverse zwakke plekken in het proces aan het licht gebracht. 2 De griffie van Landsmeer ( inwoners) heeft een vergelijkbare griffieformatie van 1,7 Fte 3

4 6.1.2 Invoering volledig papierloos vergaderen De raad heeft op 25 september 2012 ingestemd met het voorstel om per 1 januari 2013 volledig papierloos te vergaderen. Met volledig papierloos betekent ook echt geen papier meer. Dit houdt in dat de volgende stukken papierloos beschikbaar moeten zijn voor de raadsleden: - vergaderstukken - ter inzage stukken - ter kennisname stukken - moties en afhandeling moties - amendementen - schriftelijke vragen en antwoorden - toezeggingen - verslagen - raadsconvent - andere evenementen en nieuws - overige correspondentie en raadsinformatie die nu nog op papier beschikbaar is Om dit te realiseren vergt dat extra inspanning van zowel de ambtelijke als de griffie organisatie. Al de bovengenoemde stukken moeten in het gemeentelijke document management systeem geregistreerd worden ( om ook te voldoen aan de archiefwet). Het digitaal registeren van stukken is momenteel een knelpunt dat door de ambtelijke organisatie in samenwerking met de griffie wordt opgepakt. Hier gaat veel tijd in zitten om dit goed te regelen. De griffie is immers verantwoordelijk voor de stukken die naar de raad en commissies gaan Daarnaast dient de griffie op dit punt te professionaliseren. Alle raadsinitiatieven, schriftelijke vragen, moties en amendementen en andere zaken die vanuit de raad afkomstig zijn dienen door de griffie in datzelfde systeem geregistreerd te worden voordat ze digitaal beschikbaar gesteld kunnen worden. Dit gebeurt momenteel niet of onvoldoende. De vraag is ook nog in hoeverre dit met terugwerkende kracht moet gebeuren om zo ook te voldoen aan de archiefwet en de digitale informatievoorziening van raadsleden naar bewoners op peil te krijgen. Feit is dat wanneer de stukkenstroom vanuit college naar raad rond het papierloos vergaderen op orde is dat dit capaciteit oplevert aan de ambtelijke kant maar dat er werk bij komt aan de griffie kant. Dit omdat de griffie zoals gezegd een aantal registratie taken die voorheen minder noodzakelijk leken ( moties, amendementen, schriftelijke vragen en andere zaken) niet uitvoerde. Door de invoering van het papierloos vergaderen en de professionalisering van de raad dienen deze taken straks door de griffie wel uitgevoerd te worden. Tevens moet er worden onderzocht hoe er straks in de raadsvergaderingen feitelijk met het papierloos vergaderen wordt om gaan. Hierbij valt te denken aan het digitaal indienen van moties en amendementen en het doen van presentaties verdient aandacht en uitwerking. 6.2 Communicatie en participatie van bewoners Deze doelstelling hangt onder meer samen met de basis op orde en het papierloos vergaderen. Tevens heeft de raad van Heerhugowaard aangegeven dat dit een zeer groot speerpunt is. Contract met de bewoners van Heerhugowaard: dat is hetgeen waar een raadlid zijn of haar input vandaan haalt. Immers vertegenwoordigt de raad zijn bewoners Raadsinformatiesysteem Bij de professionalisering van de gemeenteraad hoort goede informatievoorziening voor raadsleden en bewoners. De raad is op 25 september naast het volledig papierloos vergaderen akkoord gegaan met de inrichting van een volwaardig raadsinformatiesysteem. Een deel van dit systeem is al in de lucht op raad.heerhugowaard.nl. Doelstelling van de griffie is om hier alle 4

5 raadsinformatie op te zetten. Van schriftelijke vragen ( en antwoorden), moties, amendementen, toezeggingen van het college en de afhandeling hievan tot aan de raads en commissiestukken. Ook zou op dit raadsinformatiesysteem alle informatie over de gemeenteraad ( hoe het werkt, het laatste nieuws e.d., informatie over inspreken) moeten komen te staan en in de toekomst videoverslagen die geïndexeerd zijn naar spreker, zodat dit als verslag kan dienen. Het voordeel van een dergelijk systeem is intern als extern. Intern: - raadsleden kunnen vanaf iedere plek altijd bij de raadsinformatie en bestuurlijke stukken. Ook kunnen zij antwoorden op vragen raadplegen en kijken welke toezeggingen als zijn beantwoord. Zo zijn de raadsleden beter in staat om hun controlerende taak uit te voeren. - Het college en ambtelijke organisatie kunnen zelf ook gebruikmaken van het raadsinformatiesysteem om te zien welke vragen er door raadsleden zijn gesteld en welke toezeggingen nog open staan. Extern: - Omdat alles in principe openbaar is, kunnen bewoners ook zien waar hun raad mee bezig is en zo betrokken raken bij de politieke processen en proberen invloed uit te oefenen door zich bijvoorbeeld aan te melden als inspreker of naar aanleiding van een onderwerp een fractie benaderen. - Het raadsinformatiesysteem wordt het visitekaartje van de raad naar de bewoners toe worden waar alle informatie en laatste nieuws van de raad op een gemakkelijke manier terug is te vinden Keuzes De raad dient keuzes te maken hoe zij verder de bewoners wil betrekken bij de politiek. Op dit moment is een werkgroep communicatie ( bestaande uit raadsleden) opgericht om hier vorm aan te geven. Wel is al duidelijk dat de invulling en aankleding van het raadsinformatiesysteem prioriteit heeft. Dit moet het visitekaartje van de raad worden. Daarnaast is het organiseren van laagdrempelige avonden met bewoners een zeer grote wens. Hierbij valt te denken aan een informatiemarkt, debatavond, een open coffee, politieke avond, ronde tafelgesprekken en dergelijke. Het liefst ook zo nu en dan op locatie. Tevens is de verwachting dat het stadsnieuws op een andere manier voor de raad zal worden ingezet, door bijvoorbeeld een raadspagina in te richten. Ook sluit de griffier niet uit dat er wellicht op termijn ook zal worden nagedacht over het gebruik van social media en een andere aanpak wat betreft het uitzenden van commissie en raadsvergaderingen. De griffier onderschrijft de visie van de gemeenteraad om een speerpunt te maken van de communicatie en participatie. Dit hoort bij een moderne, professionele gemeenteraad. Afhankelijk van het advies van de werkgroep communicatie en de ambitie van de gemeenteraad voorziet de griffie een uitbreiding van werkzaamheden. Ook wanneer de raad zou besluiten van communicatie en participatie geen groot speerpunt te maken. Op dit moment wordt er nagenoeg niets tot weinig ondernomen op dit gebied. Alleen al het bijhouden van het raadsinformatiesysteem en het organiseren van bewonersavonden en evt. een raadspagina in het stadsnieuws zal structurele werkzaamheden voor de griffie opleveren. Er kan voor het communicatie handwerk wellicht gebruik gemaakt worden van de expertise van de ambtelijke organisatie maar de organisatie van avonden en het bijhouden van het raadsinformatiesysteem zijn werkzaamheden die niet bij andere afdelingen thuis horen. De huidige bezetting van de griffie heeft wel een duidelijke visie 3 op het vormgeven van de communicatie en participatie van de raad maar kan niet aan de uitvoering van deze taak voldoen zonder de basisdienstverlening in gevaar te brengen. 6.3 Kwaliteit raadsstukken en ondersteuning raadsleden Kwaliteit stukken vanuit ambtelijke organisatie 3 Deze visie zal gezamenlijk met de werkgroep raadscommunicatie worden uitgewerkt 5

6 Op dit gebied is er ruimte voor verbetering. Het komt voor dat raadsbesluiten onduidelijk staan geformuleerd waardoor het voor raadsleden ( maar voor bewoners van HHW) soms niet duidelijk is wat er nu precies moet worden besloten. Daarnaast is het van belang dat er ook kort wordt uitgelegd in het voorblad wat de financiële dekking is van een raadsbesluit, of er risico s zijn en wat de bestuurlijke voorgeschiedenis is. Tevens komen raadsleden geregeld bij de griffie met de klacht dat er slordigheden in de stukken staan: foute data, niet goed lopende zinnen maar ook onduidelijke bronvermeldingen en afkortingen. Ook geven diverse raadsleden aan dat soms de bijlagen niet compleet zijn. De griffier heeft opdracht van het raadsconvent gekregen om strak op de kwaliteit te zitten van deze punten maar ook op de formulering van raadsbesluiten. Tevens heeft het overleg van commissievoorzitters een aantal speerpunten op een rij gezet wat betreft de kwaliteit van de stukken en de behandeling daarvan in de commissies. Om de kwaliteit van de stukken te verbeteren is er samenwerking met de ambtelijke organisatie noodzakelijk. Wel kan de griffie in 2012 zelf een aantal stappen zetten die bij kunnen dragen tot het verbeteren van de kwaliteit van de raadsstukken. Hierbij valt te denken aan: - Intranetpagina openen waarop bijvoorbeeld de tien geboden voor raadsbesluiten staan en andere tips waar mee je rekening moet houden als er een raadsstuk wordt opgesteld. - Met raadsconvent/ commissievoorzitters criteria opstellen waar een stuk absoluut aan moet voldoen en wat wel of niet meer wordt geaccepteerd. - De beantwoording van schriftelijke vragen dient via het college beantwoord te gaan worden. - Uitnodiging aan de stellers van een stuk om zich door de griffie te laten adviseren Interne werkprocessen versus kwaliteit raadsstukken Naast deze acties is er wat de griffie betreft een andere inspanning noodzakelijk wat de kwaliteit van de raadsstukken en agenda s goed zou doen: het herschikken van de interne werkprocessen op de griffie. De werkprocessen rondom de huidige stukkenstroom is naar mening van de griffier inefficiënt. Het proces loopt over een aantal verschillende schijven: 4 sectorsecretaresses, een medeweker bestuurlijke besluitvorming, secretaresse griffier, loco griffier en de griffier zelf ( zie schema van uren en fte s op pagina 2). Hierdoor sluipen er foutjes in de stukken, agenda s en de verzending. Daarnaast is de griffie ( griffier en loco griffier) veel tijd kwijt aan het controleren en managen van deze stukkenstroom. Wat hierbij lastig is omdat de griffie geen hiërarchische bevoegdheden heeft terwijl de griffie hier wel op wordt afgerekend. Om een kwaliteitsslag te maken en een tijdsbesparing voor de griffie te realiseren is het noodzakelijk dat deze werkprocessen en stukkenstroom op een andere manier worden ingevuld die recht doet aan de duale positie van de griffie en de raad en een kwaliteitsverbetering opleveren. Een medewerker griffie, belast met de totale stukkenstroom van alle commissies en raad, direct onder aansturing van de griffier zou tot een grote verbetering kunnen leiden. Er worden diverse schijven uit het proces gehaald, het dan is niet meer een taak erbij voor de secretaresses, doet recht aan de duale positie van griffie en raad én kan worden gerealiseerd door de uren van de andere secretaresses naar 1 medewerker over te hevelen. Bijkomend voordeel is dat de griffier sneller kan ingrijpen wanneer er toch iets fout dreigt te gaan en de medewerker ook andere raadsinformatiestromen onder zijn/haar hoede kan nemen Kwaliteit raadsinstrumenten Als de raad de kwaliteit van de raadsstukken als een belangrijk speerpunt wil handhaven kan er in 2013 gedacht worden aan: - Het organiseren ( gezamenlijk met de ambtelijke organisatie) van masterclasses en een handboek voor de ambtelijke organisatie hoe raadsstukken eruit moeten zien. - Organiseren van workshops politiek in je werk : via deze training ambtenaren ( hernieuwd) kennis laten maken met de raad door middel van een workshop waar een agendapunt op de raadsvergadering wordt voorbereid, raadslid, griffier en collegelid 6

7 komen spreken. En vervolgens de raadsvergadering met het betreffende agendapunt bij te laten wonen. Terugkom ochtend hoort er dan ook bij. De raad heeft zoals eerder genoemd aangegeven een professionaliseringsslag te willen maken. Het opstellen van duidelijke schriftelijke vragen, moties en amendementen draagt bij aan een duidelijk besluitvormingsproces en geeft invulling aan de volksvertegenwoordigende en controlerende rol van de raad. De griffie ziet in dit kader voor zichzelf een rol weggelegd om de kwaliteit van de stukken die zijn opgesteld door raadsleden naar een hoger plan te tillen. Om de bovenstaande doelstelling te realiseren valt te denken aan: - Goed onderscheid maken tussen schriftelijke en technische vragen - Werken met eenduidige formats voor moties/amendementen/ schriftelijke vragen en initiatiefvoorstellen - Kwaliteit van de amendementen, moties en schriftelijke vragen verhogen - Ontwikkelen van een instrumentenwijzer waar alle raadsinstrumenten staan toegelicht met formats en voorbeelden - Gevraagde en ongevraagde advisering vanuit de griffie op raad instrumenten - Meer grip krijgen op de politieke agenda door middel van een bestuurlijke termijnagenda ( wordt dit jaar nog gerealiseerd) Bestuurlijke termijnagenda Er komen 4 termijnagenda s. Voor iedere raadscommissie één. Doel van de termijnagenda is dat de raadsleden meer grip krijgen op de politieke agenda wat zou kunnen leiden tot meer initiatieven vanuit de raadsleden en het tijdig ruggespraak houden met de achterban wanneer een bepaald onderwerp op de agenda staat ingepland. Hierdoor kunnen zij hun volksvertegenwoordigende en controlerende rol beter uitvoeren. De ervaring is dat door het ontbreken van een termijnagenda raadsagenda s het zicht op de vulling van een raadsagenda ontbreekt, deze een wisselende hoeveelheid stukken bevatten waardoor het kan voorkomen dat deze de ene maand behoorlijk vol is en de maand erna er bijna geen stukken zijn. Hierdoor kan de voorbereiding door de raadsleden onder druk komen te staan. Ook is de termijnagenda voor bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een informatiebron van voor hen belangrijke onderwerpen in de lokale politiek. De termijnagenda s moeten ( indeling per commissie) inzicht geven aan zowel raad, college en ambtelijke organisatie - over de onderwerpen die de commissie en gemeenteraad de komende 5 a 6 maanden behandelt. Tevens geeft de termijnagenda op hoofdlijnen inzicht in de planning tot het einde van de bestuursperiode. De basis van de termijnagenda is begroting, het college programma, bestuurlijke planning budgetcyclus, bestuurlijke jaarplannen én de onderwerpen die zelf door de raad en college op de agenda worden gezet. De termijnagenda wordt gevuld en bijgehouden door het ambtelijk apparaat. Echter blijft de betreffende raadscommissie eigenaar van de termijnagenda. De termijnagenda wordt zo iedere commissievergadering vast onderdeel van de agenda en wordt maandelijks geactualiseerd en door de raadscommissie vastgesteld. Hierbij wordt gecontroleerd op afwijkingen van de planning en de reden hiervan. 7. Aanbevelingen en conclusie: De raad van Heerhugowaard is een raad met vele ambities die uitstekend passen bij een gemeente die de afgelopen jaren sterk gegroeid is. De gemeente Heerhugowaard kenmerkt zich ook door ambitie. Denk aan Stad van de Zon, winkelgebied, innovatie en werkgelegenheid. Na vele jaren van groei wat ook de gemeenteraad heeft gemerkt ( 31 raadsleden nu!) het is tijd om de gemeenteraad te professionaliseren zowel intern als naar buiten toe. Dit heeft de raad ook terecht - uitgesproken in de heroriëntatie op het griffieprofiel. De griffie is van mening dat het realiseren van de vorenstaande doelstellingen en actiepunten er toe bijdragen dat de raad beter zijn controlerende, volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol kan uitvoeren gebaseerd op het dualisme. Daarbij staat de griffie te trappelen om hieraan enthousiast uitvoering te geven. 7

8 De raad van Heerhugowaard heeft met het rapport de raad krijgt de griffie(r) die hij verdient een ambitieus griffieprofiel opgesteld. Op basis van dit griffiersprofiel mag er meer worden verwacht van de griffier dan alleen op de winkel passen. Dit is overigens ook gebleken uit de werving en selectieprocedure voor de nieuwe griffier en de gesprekken die de nieuwe griffier de afgelopen maanden met diverse raadsleden, fracties en gremia heeft gevoerd. De raad van Heerhugowaard weet dat zij in vergelijking met andere gemeentes van een zelfde omvang ( zie rapport de raad krijgt de griffie(r) die hij verdient voor een aantal voorbeelden) een griffie van ondermaatse omvang heeft. Reden hiervoor was omdat de meeste ondersteuning goed geregeld werd vanuit de ambtelijke organisatie en de zaken over het algemeen goed lopen. Wel werd opgemerkt in het rapport dat er in ieder geval op het gebied van communicatie extra formatie aan de griffie toegevoegd zou moeten worden en dat de nieuwe raadsgriffier het initiatief zou moeten nemen als het gaat om het realiseren van de communicatiedoelstellingen en de verdere professionalisering van de raad. De griffier ziet het verder als haar taak alle randvoorwaarden voor een professionele gemeenteraad waar veel ruimte is voor participatie op orde te hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zodat de nieuwe raad in optimale omstandigheden een goede start kan maken. De griffier komt tot de conclusie dat de raad van Heerhugowaard, met alle ambities die zij hebben op het gebied van professionalisering, papierloos vergaderen, communicatie én participatie wensen zich te kort doet en de afgelopen jaren te kort heeft gedaan - met de huidige griffieformatie en hiermee dus goede ondersteuning bij het raadswerk mist. Er is weliswaar een nieuwe raadsgriffier aangenomen, maar die kan ondanks de huidige bezetting van de griffie en de mogelijkheden binnen de ambtelijke organisatie niet alle doelstellingen waarmaken. Alleen al gekeken naar de basistaken van de griffier ( zie pagina 2 onder het kopje werkzaamheden griffie tot op heden) is al voldoende werk voor een griffier die ongeveer 36 uur per week werkt. Om werk van voldoende kwaliteit te realiseren, de doelstellingen zoals hierboven beschreven vorm te geven en de raad de griffie(r) te geven die hij verdient, is een griffie van 3,5 tot 4 fte wenselijk. Wanneer bij de huidige griffie de ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie wordt optelt zit de griffie al bijna op dit aantal fte s. Het probleem hierbij is, zoals eerder naarvoren is gekomen in deze notitie, dat dit aantal fte s over zeer veel personen is verdeeld, dit niet per se affiniteit hebben met dit vakgebied en niet onder aansturing van de griffier vallen. Hierdoor kunnen onvoldoende slagen worden gemaakt in behalen van de genoemde doelstellingen. Tevens staat deze manier van ondersteuning aan de gemeenteraad het dualistisch principe in de weg. De griffier realiseert zich dat deze wens in tijden van bezuinigingen wellicht lastig en niet direct te realiseren is. 1. De griffier is om deze reden in gesprek met de gemeentesecretaris en personeelszaken om te onderzoeken of de loco griffier ( nu 12 uur per week) fulltime aan de griffie kan worden toegevoegd om zo een deel van de werkzaamheden op zich te nemen om en een stap te kunnen maken in de doelstellingen en actiepunten. (Kanttekening hierbij is dat de gemeentesecretaris heeft aangegeven geen voorstander te zijn van het overhevelen van fte s. Als de gemeenteraad evenals de griffier van mening is dat er meer geïnvesteerd dient te worden in de eigen ondersteuning dient hierover een raadsbesluit genomen te worden.) De locogriffier heeft ook zelf aangegeven de wens te hebben om volledig bij de griffie te komen werken. De overheveling van fte s vanuit de ambtelijke organisatie zou op dit punt logisch zijn. 2. Extra administratieve en facilitaire ondersteuning is uiterst noodzakelijk. Zonder extra ondersteuning op dit gebied kan de griffie niet voldoen aan een goede kwalitatieve basis dienstverlening zoals de griffier dat graag wil zien. De griffier is van mening dat ook deze extra ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie overgeheveld zou kunnen worden naar de griffie: Dit kan door middel van het terugbrengen van alle versnipperde taken naar 1 persoon onder aansturing van de griffier -, (nu verdeeld over 5 ondersteuners) die zich uitsluitend bezig houdt met de stukkenstroom rondom de raadsstukken, nieuwsbrieven en andere zaken. 8

9 3. Wat betreft de raadscommunicatie: deze kan wat de griffier betreft vanuit de ambtelijke organisatie worden ingehuurd voor 12 tot 16 uur per week op de wijze waarop het nu gebeurd. Het aantal uren is afhankelijk van de communicatie en burgerparticipatie ambitie. Op dit vlak dienen nog keuzes gemaakt te worden. 4. Tot slot wijst de griffier u op de kosten die worden gemaakt rondom het notuleren. De griffier is van mening dat er in de toekomst volstaan zou kunnen worden met besluitenlijsten van de raadscommissies in combinatie met audio of video opnames die goed geïndexeerd zijn zodat zaken eenvoudig terug te zoeken zijn. Maar zo lang de raad zich hierover niet heeft uitgesproken dient er genotuleerd te worden. De griffier adviseert echter dit niet door externen te laten doen ( m.u.v. de raadsvergadering), maar door de secretaressepoule van de ambtelijke organisatie. Zij hebben immers in hun functie omschrijving staan notuleren voor raad en commissies. Door het notuleerwerk weer terug te brengen naar interne secretaresses en de evt overstap in de toekomst naar besluitenlijsten ( in combinatie met audio/videoverslaglegging), kan er wat geld worden bespaard wat geïnvesteerd kan worden in het aantal fte s voor de griffie om bij een evt. uitbreiding van fte s zo budgetneutraal mogelijk te blijven werken. 9

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/64

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/64 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/64 Voor raadsvergadering: 12 juli 2011 Agendapunt : 11 Onderwerp:

Nadere informatie

Bijlage 1 Bestaande capaciteitsverdeling taken en activiteiten griffie basis 2015 Taken Activiteiten Basis uren

Bijlage 1 Bestaande capaciteitsverdeling taken en activiteiten griffie basis 2015 Taken Activiteiten Basis uren Bijlage 1 Bestaande capaciteitsverdeling taken en activiteiten griffie basis 2015 Taken Activiteiten Basis Inhoudelijke en procesmatige ondersteuningen advisering aan de raad 1.1 Het verlenen van inhoudelijke

Nadere informatie

Griffieplan gemeente Noordwijkerhout

Griffieplan gemeente Noordwijkerhout Griffieplan gemeente Noordwijkerhout 2016-2018 1. Inleiding Op 1 januari 2016 is een nieuwe griffier gestart in Noordwijkerhout. Tevens is er op 1 maart een nieuwe griffiemedewerker begonnen, waardoor

Nadere informatie

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE GRIFFIEPLAN 2011-2014 GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling en kerntaken Griffie 3. Taakopvatting 4. Ambities van de gemeenteraad 5. Bedrijfsvoering Griffie Januari 2011, Cor Onderwater,

Nadere informatie

Instructie voor de Griffier gemeente Alphen aan den Rijn

Instructie voor de Griffier gemeente Alphen aan den Rijn GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 15273 20 maart 2014 Instructie voor de Griffier gemeente Alphen aan den Rijn De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn gelet op artikel

Nadere informatie

Griffieplan 2015-2016 Heerhugowaard. Slim innoveren en samenwerken in veranderende tijden

Griffieplan 2015-2016 Heerhugowaard. Slim innoveren en samenwerken in veranderende tijden Griffieplan 2015-2016 Heerhugowaard Slim innoveren en samenwerken in veranderende tijden Aanleiding De doelstellingen van het griffieplan 2012-2014 zijn zo goed als afgerond 1. In 2014 lag de focus vooral

Nadere informatie

Visie op griffie Venray 2017

Visie op griffie Venray 2017 Visie op griffie Venray 2017 Bij mijn vertrek als raadsgriffier van de gemeente Venray is mij gevraagd om een visie te geven op de toekomstige griffie. Een griffie die in staat is om in een snel veranderende

Nadere informatie

Gemeente Helden. Agendapunt 6

Gemeente Helden. Agendapunt 6 Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het gewijzigde reglement van orde voor de raad, de gewijzigde verordening raadscommissies, de gewijzigde verordening ambtelijke bijstand, de verordening

Nadere informatie

Instructie voor de griffier gemeente Brummen

Instructie voor de griffier gemeente Brummen Instructie voor de griffier gemeente Brummen Kenmerk: INT13.0353 Vastgesteld door de gemeenteraad op: Inwerkingtreding op: BRM 13/03/2013 - INT13.0353 - Instructie voor de griffier Artikel 1 Algemene ondersteuning

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Griffie werkplan 2012

Griffie werkplan 2012 Griffie werkplan 2012 De griffie is de directe ondersteuning en adviseur van de gemeenteraad: ze ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en de raadscommissies bij de uitvoering in haar functie als volksvertegenwoordiger,

Nadere informatie

Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003

Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003 Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003 Inleiding In de commissie Algemeen Bestuur is de wens uitgesproken om over de communicatie van de gemeenteraad

Nadere informatie

Bijlage 9. VNG Modelinstructie voor de griffier dd. maart 2002

Bijlage 9. VNG Modelinstructie voor de griffier dd. maart 2002 Bijlage 9 VNG Modelinstructie voor de griffier dd. maart 2002 VNG model voor een Instructie voor de griffier De raad van de gemeente...; Gelet op artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet; gelezen het

Nadere informatie

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3 Voorstel aan : Gemeenteraad van 18 december 2006 Behandeling in : Commissies Grondgebiedszaken en Algemeen Bestuursbeleid en Samenlevingszaken en Middelen van 6 december 2006 Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Communicatiejaarplan gemeenteraad Heerhugowaard 2013-2014

Communicatiejaarplan gemeenteraad Heerhugowaard 2013-2014 Bijlage 1 Communicatiejaarplan gemeenteraad Heerhugowaard -2014 aanleiding De komst van een nieuwe griffier in 2012 was aanleiding voor de raad om haar ambities onder de loep te nemen. In het rapport verdient

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Instructie voor de griffier van de gemeente Maasbree

Instructie voor de griffier van de gemeente Maasbree Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie van de gemeente Weert

Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie van de gemeente Weert Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

De gemeenteraad is er voor u!

De gemeenteraad is er voor u! A M S T E LV E E N. N L / G E M E E N T E R A A D De gemeenteraad is er voor u! Gemeentebestuur De gemeente Amstelveen wordt net als iedere gemeente in Nederland - bestuurd door een gemeenteraad en een

Nadere informatie

Instructie voor de griffier van de gemeente Veenendaal

Instructie voor de griffier van de gemeente Veenendaal Instructie voor de griffier van de gemeente Veenendaal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie 1 Registratienr.: Z/14/000757/742 Agendapunt 11

Pagina 1 van 6 Versie 1 Registratienr.: Z/14/000757/742 Agendapunt 11 Pagina 1 van 6 Versie 1 Afdeling: Griffie Leiderdorp, 3 juli 2014 Onderwerp: Pilot nieuwe vergaderstructuur Aan de raad. Beslispunten 1. Een pilot van een half jaar uit te voeren met een driewekelijkse

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Vastgesteld op 21 maart 2016

Vastgesteld op 21 maart 2016 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR Rijk van Nijmegen) Vastgesteld op 21 maart 2016 Artikel

Nadere informatie

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006.

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. 2006. Nr.: 06.0025 Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. In maart 2005 heeft de fractie van D66 de Notitie Bestuurlijke Vernieuwing uitgebracht, met als ondertitel: Het Forum Lugdunum:

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 27 maart 2006 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 13 april 2006 Nummer raadsnota: 21 Onderwerp: Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 2 december 2004 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 9 december 2004 Nummer raadsnota: 14 Onderwerp: Referendabel: ja nee Verordening ambtelijke bijstand

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Nieuwegein 2010-145. Datum 15 april 2010 Portefeuillehouder: Presidium

Nieuwegein 2010-145. Datum 15 april 2010 Portefeuillehouder: Presidium Nieuwegein 2010-145 Aan de qemeenteraad Onderwerp: Procedure rondom werving en selectie van de Griffier Datum 15 april 2010 Portefeuillehouder: Presidium Afdeling: Griffie Bijlagen: 1 Bijgaand treft u

Nadere informatie

EEN NIEUWE MANIER VAN VERGADEREN

EEN NIEUWE MANIER VAN VERGADEREN EEN NIEUWE MANIER VAN VERGADEREN 2014 -... Een nieuwe manier van vergaderen 1 INLEIDING De gemeenteraad heeft in februari 2009 besloten volgens een nieuwe systematiek te vergaderen. Tot die tijd werden

Nadere informatie

De gemeenteraad, helder in woord en daad!

De gemeenteraad, helder in woord en daad! De gemeenteraad, helder in woord en daad! Communicatieplan 2006-2010 gemeenteraad Haaren 1. Inleiding Sinds de invoering van het duale stelsel is de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende

Nadere informatie

Enquête gebruik RIS en tablets

Enquête gebruik RIS en tablets Aan: het presidium en de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Van: griffier Datum: 21 februari 2013. Betreft: enquête gebruik RIS en Tablets Enquête gebruik RIS en tablets Introductie enquête Sinds 1 januari

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendapunt

Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvoorstel Agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 315109 Datum: 14 juni 2016 Programma : Bestuur en organisatie Blad: 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: Werkgeverscommissie

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Griffie Molenwaard 2013

Griffie Molenwaard 2013 Griffie Molenwaard 2013 Ter introductie Op 1 januari 2013 is de gemeente Molenwaard een feit. De eerste gemeenteraad van Molenwaard wordt daarmee verantwoordelijk voor het besturen van een gemeente met

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InititiatiefvoorstelInvoeren digitaal werken door gemeenteraad en raadscommissies

gemeente Eindhoven InititiatiefvoorstelInvoeren digitaal werken door gemeenteraad en raadscommissies gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R4698 Inboeknummer Dossiernummer InititiatiefvoorstelInvoeren digitaal werken door gemeenteraad en raadscommissies Inleiding In de gemeenteraad en raadscommissies wordt

Nadere informatie

Datum De raad van de gemeente Nieuwegein 2 februari 2012 Onderwerp Papierloos vergaderen

Datum De raad van de gemeente Nieuwegein 2 februari 2012 Onderwerp Papierloos vergaderen Nieuwegein 0 ray \.\ \..,_,,. ' Aan Datum De raad van de gemeente Nieuwegein 2 februari 2012 Onderwerp Papierloos vergaderen Afdeling Griffie Bijlagen PRESIDIUM Onderwerp Papierloos vergaderen gemeenteraad

Nadere informatie

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer: KCML03 Onderwerp Dienstverleningsconvenant ambtelijke organisatie - griffie Collegevoorstel Inleiding Dit voorstel informeert u over het tussen griffier en gemeentesecretaris aangegane dienstverleningsconvenant

Nadere informatie

Vaste deelnemers? Soms Nee Ja Nee Nee

Vaste deelnemers? Soms Nee Ja Nee Nee Discussienotitie ad hoc commissie verbetering vergaderstelsel Na bespreking in de ad hoc commissie van 30 maart 2011, inclusief de reactie van de SP (afwezig tijdens de 30 e ) Deze versie zal door de leden

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 14 maart 2016 R04S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 14 maart 2016 R04S004/z Datum Agendapunt Documentnummer R04S004/z160012465 Onderwerp Digitalisering raadzaal Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Te komen tot het live uitzenden in beeld en geluid via internet (tevens digitaal

Nadere informatie

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Onderwerp: Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Ons kenmerk: 11BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 103, tweede lid van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2009 Nr. 45

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2009 Nr. 45 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2009 Nr. 45 Verordening op de ambtelijke bijstand 2009 (raadsbesluit van 17 september 2009) De raad van de gemeente Utrecht, gelet op het voorstel van b. en w. Besluit vast te

Nadere informatie

1. Rapport Feitenonderzoek behandeling van bouwinitiatieven (rapport Promes)

1. Rapport Feitenonderzoek behandeling van bouwinitiatieven (rapport Promes) Aan de Raad Made, 25 maart 2008 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Nummer raadsnota: 6 Onderwerp: Feitenonderzoek naar de behandeling van Bouwinitiatieven bij de afdeling Grondgebied (rapport Promes) Portefeuillehouder:

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 15 december 2005 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 05it00873 Hierbij bieden wij u op initiatief van het presidium ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 05 Rb

Nadere informatie

Samenwerking griffies Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde

Samenwerking griffies Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde Samenwerking griffies Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde 27 oktober 2010 1. Inleiding De burgemeesters van de gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde (hierna: BSV) hebben onlang het initiatief

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013 Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. het digitaal vergaderen

Nadere informatie

: Notitie over de stand van zaken in het proces van invoering van het dualistische bestuursstelsel in de gemeente Heusden

: Notitie over de stand van zaken in het proces van invoering van het dualistische bestuursstelsel in de gemeente Heusden Raad : 17 september 2002 Agendanr. : 16 Doc.nr : B200213184 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : Notitie over de stand van zaken in het proces van invoering van het dualistische

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

RAADSCOMMUNICATIE Een essay van de griffier

RAADSCOMMUNICATIE Een essay van de griffier RAADSCOMMUNICATIE Een essay van de griffier 1. Communicatie Alle gedrag in sociale situaties is communicatief. Deze notitie richt zich op de bewuste communicatie. Communicatie kan beschouwd worden als

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking In september 2012 heeft de commissie Kwaliteitszorg weer een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan op welke

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2014 B E S L U I T

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2014 B E S L U I T 1 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2014 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 03-09-2014; Overwegende dat het gewenst is de

Nadere informatie

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier De functie van kwartiermaker griffie/beoogd griffier van de raad van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier kent twee opeenvolgende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 9 oktober 2014. Agendapunt : 13 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J.

Raadsvoorstel. Vergadering : 9 oktober 2014. Agendapunt : 13 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. Raadsvoorstel Vergadering : 9 oktober 2014 Agendapunt : 13 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Ed Stoelinga E-mail : estoelinga@t-diel.nl

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda sector - afdeling griffie telefoon 0182-588292 voorstelnummer 26 steller M. Lint onderwerp personele bezetting en instructie van de griffie

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader sociaal cultureel werk Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad Made, 01-04-14 Reg.nr. 14int01525 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Opinieronde / peiling Opinieronde / peiling: 08-05-14 Agendapunt: 7 Onderwerp: Behoeftenonderzoek voor het

Nadere informatie

5. Het presidium als volgt samenstellen: burgemeester (voorzitter), fractievoorzitters,

5. Het presidium als volgt samenstellen: burgemeester (voorzitter), fractievoorzitters, Aan de raad AGENDAPUNT 6 Andere werkwijze van de gemeenteraad Voorstel: 1. Per september 2010 nadrukkelijk onderscheiden: beeldvorming, meningvorming en besluitvorming, in een cyclus van drie weken. 2.

Nadere informatie

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit.

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 mei 2014. Agenda nr: 13 Onderwerp: Reorganisatie ambtelijke organisatie. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op 11 maart 2014

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Raadsgriffier. gemeente Langedijk. bij de

FUNCTIEPROFIEL. Raadsgriffier. gemeente Langedijk. bij de FUNCTIEPROFIEL Raadsgriffier bij de gemeente Langedijk PublicSpirit Mr. Gert-Jan Jongkind Senior consultant Amersfoort, mei 2016 De gemeente Langedijk Langedijk is een verstedelijkte plattelandsgemeente

Nadere informatie

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: II. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel;

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: II. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; Gemeenteblad Jaar 2015 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum initiatiefvoorstel 02 juni 2015 Onderwerp ter instemming van het raadslid de heer Ernsting van GroenLinks, getiteld: Open aadsinformatie en open

Nadere informatie

Raadsgriffier voor 32 uur per week (32/36)

Raadsgriffier voor 32 uur per week (32/36) De gemeenteraad van Grave zoekt gemotiveerde kandidaten voor de functie van Raadsgriffier voor 32 uur per week (32/36) De gemeente De gemeente Grave ligt aan de rivier de Maas en bestaat uit de meer dan

Nadere informatie

Jaarplan griffie Provinciale Staten van Fryslân maximaal te faciliteren in het uitoefenen van hun functie.

Jaarplan griffie Provinciale Staten van Fryslân maximaal te faciliteren in het uitoefenen van hun functie. Jaarplan griffie 2017 Voor u ligt het jaarplan 2017 van de griffie. Dit jaarplan bestaat uit de volgende onderdelen: Een omschrijving van het hoofddoel van de griffie en de drie wegen waarlangs wij ons

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Nummer: Sector: Interne Dienstverlening Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. Instemmen met de invoering van ipad Tablet computers

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

G E N N E P. Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Gennep. Geachte Voorzitter,

G E N N E P. Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Gennep. Geachte Voorzitter, Datum : 8 september 2015 Ons kenmerk : 186145 Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Gennep Uw kenmerk : Uw brief van : Bijlage : 1 Onderwerp : Spoorboekje begroting 2015 Geachte Voorzitter,

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: inrichting presidium. Voorstel Te besluiten om:

Raadsvoorstel: Onderwerp: inrichting presidium. Voorstel Te besluiten om: Raadsvoorstel: 2015-1406 Onderwerp: inrichting presidium Datum: 9 juni 2015 Portefeuillehouder: G. Veldhuijzen Raadsbijeenkomst: 8 september Raadsvergadering: 24 september 2015 Programma: Bestuur Opsteller:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelPlan van aanpak raadsverkenning naar aanleiding van AcM2 (Orgelplein)

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelPlan van aanpak raadsverkenning naar aanleiding van AcM2 (Orgelplein) gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5353 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelPlan van aanpak raadsverkenning naar aanleiding van AcM2 (Orgelplein) Inleiding In de raadsvergadering van 26 maart 2013

Nadere informatie

Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen

Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen Bij15-386 Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen Aanleiding In 2014 is het vergaderstelsel van Heerhugowaard aan de hand van een enquête geëvalueerd. De

Nadere informatie

Notitie voorstel aanpassing werkwijze gemeenteraad Noordwijk

Notitie voorstel aanpassing werkwijze gemeenteraad Noordwijk Notitie voorstel aanpassing werkwijze gemeenteraad Noordwijk Aan : leden overleg nieuwe vergaderstructuur raad CC : Opgesteld door : Koen van Asten / Yvonne Hermans Datum : dinsdag 2 september 2014 1.

Nadere informatie

fwl Burgemeester en wethouders van Maasdriel, gelet op artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet besluiten vast te stellen de volgende:

fwl Burgemeester en wethouders van Maasdriel, gelet op artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet besluiten vast te stellen de volgende: Burgemeester en wethouders van Maasdriel, fwl gelet op artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet besluiten vast te stellen de volgende: Instructie voor de secretaris van de gemeente Maasdriel 2012 Hoofdstuk

Nadere informatie

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: 1 Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert Citeertitel: Geen citeertitel 1 Wettelijke grondslag Artikel 82 Gemeentewet

Nadere informatie

Profielschets beoogd griffier Fusiegemeente Zevenaar

Profielschets beoogd griffier Fusiegemeente Zevenaar Profielschets beoogd griffier Fusiegemeente Zevenaar Procesgerichte en resultaatgerichte persoonlijkheid die als (beoogd) griffier raadsleden en fracties optimaal ondersteunt en adviseert en de nieuw te

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

OMZIEN NAAR DUALISME. Evaluatie naar verschillende aspecten van het dualisme In de gemeente Borger-Odoorn. November 2007 Griffie Henriëtte van Olst

OMZIEN NAAR DUALISME. Evaluatie naar verschillende aspecten van het dualisme In de gemeente Borger-Odoorn. November 2007 Griffie Henriëtte van Olst OMZIEN NAAR DUALISME Evaluatie naar verschillende aspecten van het dualisme In de gemeente Borger-Odoorn November 2007 Griffie Henriëtte van Olst Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en probleemstelling

Nadere informatie

Vergaderen met BOB. een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel

Vergaderen met BOB. een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel Vergaderen met BOB een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel Januari 2014 1. Inleiding In 2011/2012 heeft een werkgroep uit de raad zich gebogen over de thema s burgerparticipatie en bestuurlijke

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Onderwerp: Project papierloos werken in de gemeenteraad Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Wij vragen uw Raad om in te stemmen met de voorstellen voor de verdeling

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Griffier. Gemeente Hilversum. bij. PublicSpirit. Gert-Jan Jongkind Senior Consultant

FUNCTIEPROFIEL. Griffier. Gemeente Hilversum. bij. PublicSpirit. Gert-Jan Jongkind Senior Consultant FUNCTIEPROFIEL Griffier bij Gemeente Hilversum PublicSpirit Gert-Jan Jongkind Senior Consultant Amersfoort, januari 2015 Context van de functie Gemeente Hilversum, Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum Hilversum,

Nadere informatie

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Raadsvoorstel Datum (datum) Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Dhr. Theunis Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Nota Verbonden Partijen Aan

Nadere informatie

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth.

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth. Eind maart 2014. Eind maart 2014: de uitslag van de gemeenteraad is bekend; de samenstelling van de raad staat in de krant, de omvang van de fracties staat vast en wie met wie wil samenwerken is ook geen

Nadere informatie

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND Raadsbesluitno. 2010/043/2 VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND DE RAAD DER GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van de griffier en de voorzitter van 13 april 2010, raadsvoorstel no. 2010/043/1; gelet

Nadere informatie

Griffier M/V voor uur per week

Griffier M/V voor uur per week De gemeenteraad van Staphorst zoekt een ervaren Griffier M/V voor 24-36 uur per week Staphorst De gemeente Staphorst is een uitgestrekte plattelandsgemeente gelegen in de provincie Overijssel, tussen de

Nadere informatie