: Notitie over de stand van zaken in het proces van invoering van het dualistische bestuursstelsel in de gemeente Heusden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Notitie over de stand van zaken in het proces van invoering van het dualistische bestuursstelsel in de gemeente Heusden"

Transcriptie

1 Raad : 17 september 2002 Agendanr. : 16 Doc.nr : B Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : Notitie over de stand van zaken in het proces van invoering van het dualistische bestuursstelsel in de gemeente Heusden * VAN HET EERSTE PLAN VAN AANPAK NAAR HET TWEEDE Eind 2001 is aan de leden van de raad een bundel informatie en documentatie toegezonden in verband met de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur. Deze informatie en documentatie diende in eerste instantie als aanloop naar de discussieavonden over dualisme in februari De bundel bevatte met name: - een analytische beschrijving van de vier hoofdthema s van de vernieuwingsimpuls dualisme en lokale democratie, voorzien van actiepunten, tijdsplanning en actoren; - een gespreksnotitie over de versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de raad in het duale bestel, in het bijzonder wat betreft de invulling van de griffierfunctie. Bij de analytische beschrijving van de vier hoofdthema s is in de bundel per onderwerp aangegeven welke acties in de gemeente Heusden moesten worden genomen, wanneer dat moest en door wie. De beschrijving had zodoende het karakter van een (eerste) plan van aanpak. Inmiddels is de Wet dualisering gemeentebestuur in werking getreden, heeft de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad plaatsgevonden en zijn verschillende acties uit het eerste plan van aanpak gerealiseerd. Met het oog op het overzicht over en de voortgang van het proces van invoering is het wenselijk het eerste plan van aanpak te actualiseren. Dat gebeurt in deze notitie. Als resultaat van deze actualisatie is een tweede plan van aanpak opgesteld voor de periode juni 2002-begin Dit tweede plan van aanpak is als bijlage bij deze notitie gevoegd. * ONTVLECHTING RAAD-COLLEGE Voor de actualisering van het proces van dualisme wordt in deze notitie de volgorde aangehouden van het eerste plan van aanpak. De indeling in cijfers en letters (bijvoorbeeld I A) komt uit dat eerste stuk. U maakt het u gemakkelijk als u het eerste plan van aanpak er naast legt. Daartoe is dit stuk hierbij gevoegd. De acties die blijkens de actualisatie nog niet zijn uitgevoerd komen in het tweede plan van aanpak te staan. I A. Ontvlechting van posities. Actie: Beëdiging raadsleden en benoeming wethouders. De nieuwe raadsleden zijn op 14 maart 2002 beëdigd. De vijf nieuwe wethouders zijn op 16 april 2002 benoemd. Vervolgens zijn ook 5 nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Dit actiepunt is gerealiseerd. 1/11

2 Actie: Nevenfuncties raadsleden, wethouders en burgemeester. De raadsleden en de wethouders moeten hun nevenfuncties openbaar maken (artikel 12, artikel 41b, respectievelijk 67 Gemeentewet). Deze openbaarmaking moet nog plaatsvinden. Daartoe wordt een actiepunt opgenomen in het tweede plan van aanpak (uitvoering op korte termijn). Actie: Gedragscode wethouders. De raad moet voor de wethouders een gedragscode vaststellen (artikel 41c, tweede lid, Gemeentewet). Deze gedragscode moet nog worden opgesteld. Daartoe wordt een actiepunt opgenomen in het tweede plan van aanpak. Ook voor de leden van de raad en voor de burgemeester moet de raad een gedragscode vaststellen. Dit actiepunt staat verderop in deze notitie. Actie: Reglement van orde raadscommissies Op 14 maart 2002 heeft de raad de Algemene commissieverordening vastgesteld. Op 14 mei 2002 heeft de raad deze verordening ingetrokken en een aangepaste Algemene commissieverordening vastgesteld. Daarmee is ook dit actiepunt uitgevoerd. Een wijziging van de verordening m.b.t. de eedsaflegging door commissieleden, niet raadslid zijnde, wordt u in deze vergadering voorgelegd. Actie: Invoering raadscommissies nieuwe stijl. De raad heeft op 14 mei 2002 vier raadscommissies ingesteld. Daarmee is dit actiepunt uitgevoerd. Actie: Benoeming commissieleden. Op 14 mei 2002 heeft de raad de leden van de vier raadscommissies benoemd. Dit actiepunt is dus afgedaan. Actie: Secretaris raadscommissies. De positie van de secretaris(sen) van de raadscommissies moet goed worden geregeld. Het werk van de secretaris(sen) van de raadscommissies valt onder de verantwoordelijkheid van de griffier. Daarom zal de positie van de commissiesecretaris aan de orde komen bij het actiepunt over de griffier. Intussen wordt in de praktijk voor het vervullen van het commissiesecretariaat gebruik gemaakt van medewerkers uit de organisatie. Actie: Bestuurscommissies. De gemeente Heusden kent geen bestuurscommissies, zodat geen actie op dit punt nodig was. Actie: Onderzoekscommissies. Een onderzoekscommissie voor de uitvoering van een enquête moet worden ingesteld zodra de raad gebruik wenst te maken van zijn recht van onderzoek (artikel 155a, eerste lid, Gemeentewet). Tot dat aan de orde komt, behoeft dit punt geen actie. 2/11

3 I B. Ontvlechting van bevoegdheden. Actie: Nadere regeling behandeling initiatiefvoorstellen. Dit onderwerp is geregeld in het nieuwe reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, dat de raad op 14 maart 2002 ter voldoening aan artikel 16 Gemeentewet heeft vastgesteld. Het actiepunt is dus afgedaan. Actie: Nadere regeling behandeling amendementen. Zie bij de vorige actie. Actie: Verordening ambtelijke bijstand. Deze in artikel 33, derde lid, Gemeentewet, verlangde verordening, waarin het recht van de raad op ambtelijke bijstand moet worden geregeld, moet worden vastgesteld vóór 7 maart Daartoe wordt een actiepunt in het tweede plan van aanpak opgenomen. Intern wordt er reeds aan gewerkt. Actie: Nadere regeling schriftelijk vragenrecht. Zie bij actie over initiatiefvoorstellen. Actie: Nadere regeling interpellatie. Zie bij actie over initiatiefvoorstellen. Actie: Verordening onderzoekscommissie. Alvorens de raad gebruik wenst te maken van zijn recht van onderzoek dient hij bij verordening nadere regels te stellen met betrekking tot het uit te voeren onderzoek (artikel 155a, achtste lid, Gemeentewet). Op dit moment vergt dit punt geen actie. Actie: Begrotingsruimte voor onderzoek. Het ligt voor de hand deze ruimte vooralsnog ad hoc beschikbaar te stellen. Dit punt vergt dus nu geen actie. Actie: Rekenkamer of rekenkamerfunctie. De raad kan volgens artikel 81a Gemeentewet een rekenkamer instellen. Als geen rekenkamer wordt ingesteld moet de raad volgens artikel 81o Gemeentewet bij verordening regels vaststellen voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie. De raad dient over een en ander vóór 7 maart 2006 te besluiten. Daartoe wordt in het tweede plan van aanpak een actiepunt opgenomen. Actie: Verordening periodieke onderzoeken van het college. Op grond van artikel 213a Gemeentewet verricht het college periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. De raad moet (vóór 7 maart 2003) bij verordening regels hierover vaststellen. 3/11

4 Actie: Gedragscodes. Hiervoor kwam al aan de orde dat de raad een gedragscode moet vaststellen voor de wethouders. De raad moet dat vóór 7 maart 2003 ook doen voor de leden van de raad en de burgemeester (artikel 15, derde lid, resp. artikel 69, tweede lid, Gemeentewet). Daartoe wordt een actiepunt opgenomen in het tweede plan van aanpak. Actie: Vervallen mogelijkheid van administratief beroep op de raad. Door schrapping van artikel 152 Gemeentewet is de bevoegdheid van de raad vervallen om in zijn verordeningen beroep open te stellen tegen de besluiten die krachtens die verordeningen door het college of door de burgemeester zijn genomen. Als gevolg daarvan dienen de gemeentelijke verordeningen op dit punt te worden aangepast. Daartoe wordt in het tweede plan van aanpak een actiepunt opgenomen. Actie: Presidium. In het nieuwe reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, dat door de raad op 14 maart 2002 is vastgesteld, is tevens de instelling van het presidium opgenomen. Het presidium bestaat uit de raadsvoorzitter en de fractievoorzitters, ondersteund door de griffier, en fungeert als agendaoverleg. Actie: Verordening financieel beleid en beheer. Op grond van artikel 212 Gemeentewet moet de raad de uitgangspunten voor het financiële beleid vaststellen, alsmede de regels voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële administratie. Dit moet gebeuren vóór 15 november In het tweede plan van aanpak wordt daartoe een actiepunt opgenomen. Actie: Verordening controle op financieel beheer. Op grond van artikel 213 Gemeentewet moet de raad bij verordening regels vaststellen voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële administratie. Dit moet gebeuren vóór 15 november In het tweede plan van aanpak wordt daartoe een actiepunt opgenomen. Actie: Overheveling gemeentewettelijke bevoegdheden naar college. Als gevolg van de overheveling door de Wet dualisering gemeentebestuur van een zevental gemeentewettelijke bevoegdheden van de raad naar het college moet worden bezien in hoeverre delegatiebesluiten hun betekenis hebben verloren. Ook moet worden uitgewerkt hoe moet worden omgegaan met het bepaalde in artikel 169, lid 4, Gemeentewet wat betreft informatieverstrekking aan de raad over o.a. privaatrechtelijke besluiten van het college. Daartoe wordt in het tweede plan van aanpak een actiepunt opgenomen. Actie: Overheveling medebewindsbevoegdheden naar het college. In het voorstel van Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden staan tientallen bevoegdheden uit bijzondere wetten vermeld die naar het college worden overgeheveld. Deze wet treedt mogelijk op 1 april 2003 in werking. In het tweede plan van aanpak moet de implementatie van deze wet als actiepunt worden opgenomen. 4/11

5 I C. Positie burgemeester en ambtelijke organisatie. Actie: Collegevorming. Volgens artikel 35, tweede lid, Gemeentewet moet de burgemeester over de uitkomst van de collegeonderhandelingen worden geïnformeerd. Dit punt kan als afgedaan worden beschouwd. Actie: Collegevoorzitter. Artikel 53a Gemeentewet draagt de burgemeester als collegevoorzitter op de eenheid van het collegebeleid te bevorderen. Daartoe kan de burgemeester onderwerpen aan de agenda van de collegevergadering toevoegen en ten aanzien van geagendeerde onderwerpen een eigen voorstel aan het college voorleggen. Aangezien dit bij de burgemeester permanent in handen is, behoeft het geen nadere actie. Actie: Raadsvoorzitter. De waarneming van het raadsvoorzitterschap is geregeld in artikel 77 Gemeentewet. Op grond daarvan heeft de raad inmiddels twee leden aangewezen die het voorzitterschap (in volgorde) in geval van verhindering of ontstentenis van de burgemeester waarnemen. Aan deze actie is dus al voldaan. Actie: Kwaliteitsbewaking. In het eerste lid van artikel 170 van de Gemeentewet heeft de burgemeester een zorgplicht meegekregen voor het toezicht op de kwaliteit van de burgerparticipatie en de behandeling van bezwaarschriften en klachten. De wijze waarop aan deze zorgplicht uitvoering wordt gegeven moet nog nader worden uitgewerkt. Daartoe is een actiepunt in het tweede plan van aanpak opgenomen. Actie: Burgerjaarverslag. In het tweede lid van artikel 170 van de Gemeentewet is bepaald dat de burgemeester bij het gemeentelijk jaarverslag een burgerjaarverslag moet uitbrengen. Daarin moet hij in ieder geval rapporteren over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en over zijn bevindingen over de kwaliteit van de procedures op het vlak van de burgerparticipatie. In het tweede plan van aanpak wordt als actiepunt opgenomen het opstellen van het burgerjaarverslag Actie: Verordening ambtelijke bijstand. Volgens artikel 33 Gemeentewet heeft de raad en elk van zijn leden recht op ambtelijke bijstand. Ook de in de raad vertegenwoordigde groeperingen hebben recht op ondersteuning. Met betrekking tot de ambtelijke bijstand en ondersteuning moet de raad een verordening vaststellen. Daartoe wordt in het tweede plan van aanpak een actiepunt opgenomen. 5/11

6 Actie: Raadsgriffier. In iedere gemeente moet volgens artikel 100 Gemeentewet door de raad (uiterlijk 7 maart 2003) een griffier worden benoemd. De griffier staat volgens artikel 107a, eerste lid, Gemeentewet de raad en de raadscommissies bij de uitoefening van hun taak terzijde. In het tweede plan van aanpak wordt de tijdige benoeming van een griffier als actiepunt opgenomen. Actie: Instructie griffier. Volgens het tweede lid van artikel 107a van de Gemeentewet moet de raad een instructie vaststellen over de taak en bevoegdheden van de griffier. In het tweede plan van aanpak is als actiepunt opgenomen het opstellen van een instructie voor de griffier. Actie: Organisatie raadsgriffie. Naast de griffier zullen mogelijk ook andere medewerkers worden ingezet, zoals commissiesecretarissen. Dat maakt het nodig een organisatieopzet te maken van de raadsgriffie, mogelijk in de vorm van een organisatieverordening. Hiertoe wordt een actiepunt opgenomen in het tweede plan van aanpak. Actie: Gemeentesecretaris. Volgens artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet moet het college in een instructie nadere regels geven over de taak en bevoegdheden van de secretaris. De geldende instructie moet worden geactualiseerd. Daartoe is in het plan van aanpak een actiepunt opgenomen. Actie: Organisatieverordening. Volgens artikel 160, eerste lid, onder c, is het college bevoegd regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de gemeente, met uitzondering van de organisatie van de griffie. In verband hiermee moet de geldende organisatieverordening worden omgezet in een regeling van het college. Daartoe is in het tweede plan van aanpak een actiepunt opgenomen. * PUBLIEKE VERANTWOORDING. II A Versterking van de financiële functie Een aantal actiepunten die ook bij dit thema horen, zoals de rekenkamer(functie en de verordeningen van artikel 212 en 213, zijn hiervoor al eerder aan bod gekomen en worden hier nu niet opnieuw genoemd. In het tweede plan van aanpak worden deze onderwerpen wel bij elkaar gegroepeerd. Actie: Begroting. Door wijziging van de comptabiliteitsvoorschriften verandert de opzet van de begroting. Er komt een programbegroting (niveau raad) en een productenraming (niveau college). De begroting 2004 moet aan deze opzet voldoen. Bovendien wordt in de duale begroting een aantal nieuwe paragrafen verplicht gesteld, zoals over het weerstandsvermogen, participaties, onderhoud kapitaalgoederen, grondbeleid en bedrijfsvoering. In de begroting 6/11

7 voor 2003 worden stappen gezet naar de duale begroting voor Daartoe is in het tweede plan van aanpak een actiepunt opgenomen. II B De lokale rekenkamer(functie) Zie hiervoor in deze notitie. II C II D II E Kwaliteitshandvesten Benchmarking Beschikbaar maken van bestuurlijke informatie Actie: Raadsinformatiesysteem. In het tweede plan van aanpak is als actiepunt opgenomen het beschikbaar komen van bestuurlijke informatie voor de raad te optimaliseren in een raadsinformatiesysteem. * BURGERPARTICPATIE EN INTERACTIEVE BESLUITVORMING III A III B III C Interactieve beleidsvorming Burgerparticipatie door directe democratie Burgerparticipatie in de gemeenteraad Interactieve beleidsvorming is in onze gemeente niet nieuw. Met burgerparticipatie door directe democratie wordt hier en daar in het land geëxperimenteerd. Burgerparticipatie in de gemeenteraad komt in onze gemeente voor in de vorm van spreekrecht. Dit geldt overigens ook voor de commissies. De betrokkenheid van burgers komt ook op andere wijze tot uitdrukking. Niet als volledige opsomming maar als willekeurige- voorbeelden kunnen daarbij o.a. genoemd worden: (gestuktureerde) overleggen m.b.t. verkeersveiligheid, milieu en natuur, belangen van het bedrijfsleven, voorts de sportraad en kernenbezoeken. Bij deze punten stonden in het eerste plan van aanpak nog geen te ondernemen acties. Wij willen graag samen met u in de komende tijd bespreken, welke vormen van burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming een bijdrage kunnen zijn in de vitalisering van de lokale democratie. * FUNCTIONEREN POLITIEKE PARTIJEN IV A IV B Vorming en scholing van raadsleden Recrutering van raadsleden en wethouders Bij deze onderwerpen zijn (nog) geen acties opgenomen. 7/11

8 Advies raadscommissie De raadscommissie Algemene en Bestuurlijke Zaken heeft in haar vergadering van 29 augustus 2002 advies uitgebracht over dit voorstel. De commissie adviseert positief. Het stuk wordt op de A-lijst geplaatst. Voorstel Wij stellen u voor om bijgaand conceptbesluit vast te stellen Burgemeester en wethouders van Heusden, de secretaris, de burgemeester, mr. J.T.A.J. van der Ven drs. H.P.T.M. Willems BIJLAGEN: Conceptbesluit het overzicht van de actiepunten voor de periode Dit overzicht wordt aangeduid als Tweede plan van aanpak dualisme. (bijlage I) het eerste plan van aanpak (onderdeel analytische beschrijving van de vier hoofdthema s) (reeds in uw bezit) TER INZAGE: De stukken liggen ter inzage in de leeskamer, locatie Vlijmen. Steller: Nederlof 8/11

9 CONCEPTBESLUIT De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 17 september 2002; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 september 2002,doc.nr. B ; b e s l u i t : vast te stellen het twee plan van aanpak dualisme, overeenkomstig de bijgevoegde bijlage I Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 17 september 2002; De raad voornoemd, de secretaris, de voorzitter, mr. J.T.A.J. van der Ven drs. H.P.T.M. Willems 9/11

10 Bijlage I TWEEDE PLAN VAN AANPAK DUALISME NR ACTIE WANNEER WIE 1. Nevenfuncties raadsleden, wethouders en burgemeester november 2002 Bestuursondersteuning 2. Gedragscode raadsleden december 2002 Bestuursondersteuning 3. Gedragscode wethouders december 2002 Bestuursondersteuning 4. Gedragscode burgemeester december 2002 Bestuursondersteuning 5. Aanpassing verordeningen (adm.ber.) 6. Implementatie gemeentewettelijke bevoegdheden 7. Implementatie medebewindbevoegdheden 8. Toezicht burgemeester op kwaliteit zo spoedig mogelijk zo spoedig mogelijk zo spoedig na inwerkingtreding van de wet in 2002 Bestuursondersteuning Bestuursondersteuning Bestuursondersteuning Bestuursondersteuning 9. Burgerjaarverslag begin 2003 concept Bestuursondersteuning 10. Benoeming griffier januari 2003 Bestuursondersteuning 11. Instructie griffier januari 2003 Bestuursondersteuning 12. Organisatie griffie januari 2003 Bestuursondersteuning 13. Verordening ambtelijke bijstand januari 2003 Bestuursondersteuning 14. Instructie gemeentesecretaris januari 2003 Bestuursondersteuning 10/11

11 15. Organisatieverordening voor 7 maart 2003 Bestuursondersteuning 16. Verordening onderzoeken college uiterlijk 7 maart 2003 Financiën 17. Rekenkamer (functie) uiterlijk 2004 Financiën 18. Verordening financieel beleid en beheer 19. Verordening controle op financieel beheer uiterlijk 15 november 2003 uiterlijk 15 november 2003 Financiën Financiën 20. Begroting uiterlijk 15 november 2003 Financiën 21. Raadsinformatiesysteem eind 2002/begin 2003 Directie 22. Burgerparticipatie en interactieve besluitvorming 2003 Directie/Bestuursondersteuning 11/11

Instructie voor de griffier van de gemeente Veenendaal

Instructie voor de griffier van de gemeente Veenendaal Instructie voor de griffier van de gemeente Veenendaal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

Gemeente Helden. Agendapunt 6

Gemeente Helden. Agendapunt 6 Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het gewijzigde reglement van orde voor de raad, de gewijzigde verordening raadscommissies, de gewijzigde verordening ambtelijke bijstand, de verordening

Nadere informatie

: Vaststelling van de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003

: Vaststelling van de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003 Raad : 1 april 2003 Agendanr. : 23 Doc.nr : B200219291 Afdeling: : Griffier RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003 Inleiding

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

STUURGROEP DUALISME. Groningen, 14 februari 2003

STUURGROEP DUALISME. Groningen, 14 februari 2003 STUURGROEP DUALISME Aan de leden van Provinciale Staten van Groningen Groningen, 14 februari 2003 Onderwerp : Bestuurlijke vernieuwing Geachte dames en heren, Op 18 september 2002 is de Voordracht inzake

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 2 december 2004 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 9 december 2004 Nummer raadsnota: 14 Onderwerp: Referendabel: ja nee Verordening ambtelijke bijstand

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen

Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen Made, oktober 2002 Commissievergadering d.d. 19 december 2002 Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen Agendapunt: 11 Onderwerp: Bestuursbevoegdheden in een dualistisch stelsel. Toelichting: In het

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 27 maart 2006 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 13 april 2006 Nummer raadsnota: 21 Onderwerp: Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET De raad van de gemeente Leeuwarden; gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling

Nadere informatie

Raad : 4 oktober 2005 Agendanr. : Doc.nr : : Educatie, Welzijn en Zorg RAADSVOORSTEL. : subsidie leerlingenvervoer.

Raad : 4 oktober 2005 Agendanr. : Doc.nr : : Educatie, Welzijn en Zorg RAADSVOORSTEL. : subsidie leerlingenvervoer. Raad : 4 oktober 2005 Agendanr. : 200507942 Doc.nr : Afdeling: : Educatie, Welzijn en Zorg RAADSVOORSTEL Onderwerp : subsidie leerlingenvervoer Inleiding In december 2004 zijn voorstellen aan de raad gedaan

Nadere informatie

Raad : 5 juli 2005 Agendanr. : Doc.nr : B RAADSVOORSTEL

Raad : 5 juli 2005 Agendanr. : Doc.nr : B RAADSVOORSTEL Raad : 5 juli 2005 Agendanr. : Doc.nr : B200501536 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : voorstel tot het verlenen van medewerking aan de aanvraag zelfstandige projectprocedure van de heer

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010 De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van het presidium van 22 november 2010; OVERWEGENDE GELET OP BESLUIT dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; de

Nadere informatie

Raad 11 februari 2003 Agendanr. : Doc.nr : B2002 17208. : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL

Raad 11 februari 2003 Agendanr. : Doc.nr : B2002 17208. : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Raad 11 februari 2003 Agendanr. : Doc.nr : B2002 17208 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Heroriëntatie Centrum voor Muziek en Dans; instemming met de Notitie Aanzet voor een nieuwe

Nadere informatie

ABZ Datum: 16 november 2006 Raad: Besluit: Datum: 12 december 2006

ABZ Datum: 16 november 2006 Raad: Besluit: Datum: 12 december 2006 Agendanr. : Doc.nr. : B200610665 Team : Kwaliteitscontrol Steller: M.C. van Dinter Datum: 28 augustus 2006 Portefeuille: A.A.G. van Mierlo College: Datum: 3 oktober 2006 Openbaar: Ja Persbericht: Nee Bevoegdheid:

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2014 B E S L U I T

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2014 B E S L U I T 1 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2014 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 03-09-2014; Overwegende dat het gewenst is de

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. raad: de raad van de gemeente Raalte; b. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

: Benoemen nieuwe leden rekenkamercommissie Baarn

: Benoemen nieuwe leden rekenkamercommissie Baarn Raadsvoorstel Openbaar Raadsvergadering d.d. : 26 augustus 2009 Voorstelnummer Onderwerp Portefeuillehouder Naam steller : 09RV000033 : Benoemen nieuwe leden rekenkamercommissie Baarn : N.v.t. : J.G.S.

Nadere informatie

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen.

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen. No. 691-1 Emmeloord, 14 januari 2013. Onderwerp Invulling werkgeverschap griffie Noordoostpolder Voorgenomen besluit 1. Het raadsbesluit d.d. 27 maart 2003, voor zover inhoudende de delegatie van de werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie.

Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie. besluit raad besluitnummer 91 / 2004 Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie. onderwerp De raad van de gemeente Lingewaard; gelezen het voorstel van de raadsgriffier d.d.

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 33

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 33 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: 18-12-2014 nr. 33 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Huizen in zijn vergadering van 11 december 2014 besloten

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van ; gezien het voorstel van het college van 6 februari 2007,doc.nr. B 200707254/09192;

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van ; gezien het voorstel van het college van 6 februari 2007,doc.nr. B 200707254/09192; Variabelen in het CONCEPTBESLUIT: De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van ; gezien het voorstel van het college van 6 februari 2007,doc.nr. B 200707254/09192; b e s l u i t : De gemeenteraad

Nadere informatie

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE DALFSEN 2014

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE DALFSEN 2014 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE DALFSEN 2014 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade De raad van de gemeente Kerkrade gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening:

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp; gelet op artikel 52 e.v. van de Gemeentewet ; besluit vast te stellen het: Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 12-6-2014 tot 1-9-2014) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11 Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Onderwerp Vaststellen Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad. Status Besluitvormend. Voorstel De Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook en Middelaar 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015.

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015. Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015. De raad van de gemeente Landgraaf; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2015; gelet

Nadere informatie

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Reglement van Orde Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Vastgesteld tijdens de vergadering van de Rekenkamercommissie op 21 maart 2011 Maart 2011 11GRIF070 Hoofdstuk

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk Sector/Afd Onderwerp 80/2007 Griffie Vaststellen verordening Auditcommissie, wijziging Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: herbenoeming burgemeester Rv herbenoeming Bgm 2014 dd ) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: herbenoeming burgemeester Rv herbenoeming Bgm 2014 dd ) Status Rv herbenoeming Bgm 2014 dd 250713 Raadsvoorstel Onderwerp: herbenoeming burgemeester 2014 Agendanr. Reg.nr. Presidium Cie_verg. Raadsverg.. 10 september 2013 1) Status Op grond van de gemeentewet moet

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester Vergadering: 12 december 2006 Agendanummer: 15 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E-mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Onderwerp: Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Ons kenmerk: 11BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 103, tweede lid van de Gemeentewet;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude MID14/019 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Feitelijke informatie: Bijgevoegd treft u de concept-agenda aan voor de raadsvergadering van 6 november 2007.

Feitelijke informatie: Bijgevoegd treft u de concept-agenda aan voor de raadsvergadering van 6 november 2007. College V200701093 Onderwerp: Concept-agenda raadsvergadering 6 november 2007 Collegevoorstel Feitelijke informatie: Bijgevoegd treft u de concept-agenda aan voor de raadsvergadering van 6 november 2007.

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 25065 25 maart 2015 Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet Status Besluitvormend Voorstel 1. de Financiële verordening gemeente Boxtel 2014 vast te stellen en die van 2004 in te trekken;

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Raadsvoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden anders vormgegeven. Veel procedures

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/64

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/64 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/64 Voor raadsvergadering: 12 juli 2011 Agendapunt : 11 Onderwerp:

Nadere informatie

Griffieverordening Lingewaard 2014

Griffieverordening Lingewaard 2014 Griffieverordening Lingewaard 2014 Vastgesteld door de raad van de gemeente Lingewaard in zijn openbare vergadering van 6 februari 2014 en in werking getreden op 14 februari 2014. 1 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 5 oktober 2015 Agendapunt : Onderwerp Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders Opsterland : 2015. Portefeuillehouder : Ellen van Selm Beetsterzwaag,

Nadere informatie

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden College V200900553 Samenvatting: Het college stemt in met de kadernotitie "Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden" en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de kadernotitie

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 15 december 2005 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 05it00873 Hierbij bieden wij u op initiatief van het presidium ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 05 Rb

Nadere informatie

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2006;

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2006; Nr.: 06-34 Onderwerp: Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning De raad der gemeente Diemen; Gelet op artikel 33, derde lid van de gemeentewet zoals deze luidt na vaststelling van

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016 Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-

Nadere informatie

Onderwerp Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Boxtel 2015

Onderwerp Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Boxtel 2015 400680 Datum: 03-03-5 Onderwerp Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Boxtel 205 Status Besluitvormend Voorstel Vast te stellen de Verordening rechtspositie wethouders,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1190699 Datum: 1 april 2015 Behandeld door: G.C. Sweers-Hoogland/ A.B. Visser Afdeling / Team: Raadsgriffie / Onderwerp: 1. 2. Herbenoeming voorzitter

Nadere informatie

Onderwerp: Stemmen in Willekeurig Stemlokaal, verkiezingen Europees parlement 4 juni 2008

Onderwerp: Stemmen in Willekeurig Stemlokaal, verkiezingen Europees parlement 4 juni 2008 Raad Samenvatting: Inleiding: Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, Tweede Kamer verkiezingen 2006 en de Provinciale Staten verkiezingen van 2007 heeft onze gemeente deelgenomen aan het project Stemmen

Nadere informatie

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086);

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086); Raadsbesluit R 2006.093A De raad van de gemeente Bladel; overwegende dat het gewenst is, gezien de datum van de totstandkoming en de ontwikkelingen daarna, de Verordening vergoedingen gemeentebestuurders

Nadere informatie

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015.

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. *ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.15-32280/DV.15-450, de griffie. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening commissie voorbereiding aanbeveling

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie (versie geldig vanaf 20-05-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Agendanummer: 11 Vergadering: 4 november 2014 De raad van de gemeente Winsum; overwegende dat het wenselijk is dat de burgemeester - in het kader van een zorgvuldig personeelsbeleid - er recht op heeft

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID 1. Aanleiding Aanleiding tot dit protocol is de constatering dat er in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen en het opleggen

Nadere informatie

Nr Houten, 1 februari 2005

Nr Houten, 1 februari 2005 Nr. 2005026 Houten, 1 februari 2005 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Voordracht commissieleden niet zijnde raadslid Beslispunten: Het Instellingsbesluit raadscommissies niet wijzigen om de voordracht voor

Nadere informatie

Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 RAADSVOORSTEL. Onderwerp : Milieujaarverslag 2001. Inleiding

Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 RAADSVOORSTEL. Onderwerp : Milieujaarverslag 2001. Inleiding Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 Afdeling: : Milieu RAADSVOORSTEL Onderwerp : Milieujaarverslag 2001 Inleiding Artikel 21.1 eerste lid uit de Wet milieubeheer bepaalt dat het college

Nadere informatie

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding November 2009 1. Inleiding Aanleiding voor deze handleiding is de constatering dat in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Purmerend 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Purmerend 2014 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/purmerend/3420.. pagina 1 van 8 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Purmerend Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!

Nadere informatie

Verordening op de vertrouwenscommissie

Verordening op de vertrouwenscommissie regeling nummer 1.1.9 Verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld bekendgemaakt inwerkingtreding laatste wijziging - pagina 2 nr. De raad van de gemeente Gouda gelezen het voorstel van het presidium

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Plan van aanpak evaluatie Wet dualisering gemeentebestuur

Plan van aanpak evaluatie Wet dualisering gemeentebestuur Plan van aanpak evaluatie Wet dualisering gemeentebestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De aanpak 4. De stuurgroep 5. Hoofdvragen van de evaluatie 6. De resultaten van de evaluatie 7. Planning

Nadere informatie

Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen.

Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen. College Onderwerp: V20100334 Verlengen overeenkomst accountant Collegevoorstel Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen. Feitelijke informatie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerraadsleden 2006.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerraadsleden 2006. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerraadsleden 2006. Nummer: 5b. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Toelichting Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden.

RAADSVOORSTEL. Toelichting Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden Toelichting Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden. In de raadsvergadering van 31 oktober 2006 is een wijziging

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Werkgeverschap Griffie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Werkgeverschap Griffie Raadsvoorstel: Nummer: 2013-985 Onderwerp: Werkgeverschap Griffie Datum: 1 mei 2013 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 7 mei 2013 Raadsvergadering: 23 mei 2013 Programma: Bestuur en Communicatie

Nadere informatie

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: 1 Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert Citeertitel: Geen citeertitel 1 Wettelijke grondslag Artikel 82 Gemeentewet

Nadere informatie

Onderwerp Benoemen van vice-voorzitter raad, voorzitters en plaatsvervangend voorzitters commissies en overige vacatures raad.

Onderwerp Benoemen van vice-voorzitter raad, voorzitters en plaatsvervangend voorzitters commissies en overige vacatures raad. Raadsvoorstel AAN AGENDAPUNT 7 NUMMER 008/11 de gemeenteraad RAADSVERGADERING 3 februari 2011 COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER Niet van toepassing Griffie Drs M. Burgman REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Werkkostenregeling en overige actualisatie Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden Volgnr

Werkkostenregeling en overige actualisatie Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden Volgnr VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Werkkostenregeling en overige actualisatie Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden Volgnr. 2013-024 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar

Nadere informatie

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Vastgesteld door de Rekenkamer Breda in de vergadering van 24 november 2005. De Rekenkamer Breda besluit - gelet op het bepaalde in artikel 81i van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen;

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen; Nr. 2008-047 Houten, 22 oktober 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Vaststellen Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS EN RAADSLEDEN De raad van de gemeente Leeuwarderadeel gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis

Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis Raadsvergadering : 27 oktober 2003. Agendapunt : 11. Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis (artikel 212 Gemeentewet); b. de Controleverordening gemeente Sint

Nadere informatie

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet B e s l u i t: vast te stellen de spelregels voor raadsleden van Almere 2012 1.1 Inleiding In Almere willen we op een open

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0097 Rv. nr.: 10.0097 B&W-besluit d.d.: 7-9-2010 B&W-besluit nr.: 10.0897 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Vaststelling Verordening op de Commissie voor de Bezwaarschriften 2011 in

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

fwl Burgemeester en wethouders van Maasdriel, gelet op artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet besluiten vast te stellen de volgende:

fwl Burgemeester en wethouders van Maasdriel, gelet op artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet besluiten vast te stellen de volgende: Burgemeester en wethouders van Maasdriel, fwl gelet op artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet besluiten vast te stellen de volgende: Instructie voor de secretaris van de gemeente Maasdriel 2012 Hoofdstuk

Nadere informatie