Verslag 52e algemene ledenvergadering IJsclub Tilburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag 52e algemene ledenvergadering IJsclub Tilburg"

Transcriptie

1 Verslag 52e algemene ledenvergadering IJsclub Tilburg Datum : 1 oktober 2013 Locatie : Vergaderzaal T-kwadraat Aanvang: : uur Aanwezig : Bestuur: Jan Hein Willemse (voorzitter) Anneke Biemans (secretaris) Frans van Gorp (penningmeester a.i.) Joan van Wersch Pedro van de Louw, Frans Peeters, Jolanda Moerland, Karlijn Agterdenbos, Martin Smeulders, Ad de Kort, Peter Snoek, Wim Antonissen, Miranda Muijs, Luciënne Lugters, Bernard Princen, Hannie Kleijsen, Daisy Goedhart, Peter Keeman, Vincent van Wersch, Mariska van Geffen, Philo Mertens, Mari van den Dries, Margo Dries, Ramma de Roij-Peters, Louise van der Schuit, Bernise Cornelissen, Walter van Limpt, Marcel Vaantjes, Christ Libregts, Peer van Boextel, Jan de Bie, Bjorne de Bont, Maarten Bardolf, Frans van Veen, Bart van Veen, Frans Blondel, Eric van Berkel, Broer van Smeden, Jeroen Happel, Corné Peeters, Sjak Nouwens, Gijs Mutsaers, Jolene Verbraak, Karen Teuling, Henk Bekink, Geert Aarts, Ruben van Vught, Stefan Cloos, Koen van den Aker,Marie-Louise Oomen Afwezig met kennisgeving: Peter Jansen, Robert Melchers, Monique Peijen, Jildou Tolsma, Christ Krijnen, Jan en Willy van Vliet, Bas Verseveldt, Petra Mackowiak, Jan Giesberts, Cristel van Roozendaal, Frans van den Berk, Jan de Bie (later), Peter Kollau, Hans en Judith Colstee. 1. Opening en vaststelling agenda door de voorzitter Jan Hein Willemse, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Met het 50-jarig jubileum wordt het een speciaal jaar voor de ijsclub. De voorbereidingen zijn in volle gang. Ook in de Tilburgse Koerier zal aandacht aan het jubileum besteed worden. Op 14 december 2013 is de feestavond. Jan Hein Willemse maakt excuses dat in de Hardrijder de notulen van de ALV van 2012 niet zijn opgenomen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Aan de bestuurstafel zitten naast Jan Hein, Joan van Wersch (bestuurslid), Anneke Kolen (secretaris), Frans van Gorp (penningmeester a.i.). en Marie-Louise Oomen voor het notuleren. 2. Vaststelling notulen 51 e Algemene Ledenvergadering van 1 oktober Tekstueel: - Karin Teuling wordt gewijzigd in Karen Teuling De notulen worden rekening houdend met de correctie vastgesteld. Opmerkingen naar aanleiding van het verslag: - pag. 1: vrijwilligersbeleid: Jan Hein Willemse geeft aan dat men ook binnen het bestuur op zoek is naar vrijwilligers. Dit punt verder terug bij agendapunt 9.

2 3. Ingekomen en uitgaande post Anneke Kolen, secretaris, deelt mede dat er geen bijzondere ingekomen en uitgaande post is. 4. Bestuursmededelingen Deze worden behandeld bij agendapunt Jaarverslagen bestuur en commissies Verslag Bestuur: - In de laatste Hardrijder werd de tentoonstelling genoemd in verband met 50-jarig jubileum. Het gaat om een fototentoonstelling gemaakt door leden. Op de website staat dat het een informele avond gaat worden voor de leden. Aangegeven wordt dat je als ijsclub niet om bepaalde instanties heen kunt zoals gemeente Tilburg, KNSB en de sponsoren. Jan Hein antwoordt dat voor de relaties en sponsoren gedacht wordt aan een fles wijn en om ze eventueel uit te nodigen voor de clubdag. Jan Hein Willemse geeft aan dat dit met de commissie die de clubdag organiseert besproken zal worden. Verslag TC: - Er wordt gevraagd of het mogelijk is in het jaarverslag een korte opsomming op te nemen met de uitslagen van zowel de wedstrijdrijders als de recreanten. Nu worden de uitslagen alleen opgenomen in de Hardrijder en worden ze op de website geplaatst. Jan Hein geeft aan dat tijdens de Nieuwsjaarreceptie aandacht aan de prijswinnaars wordt gegeven. De TC zal dit punt opnemen. - Coördinatie opleidingen en trainingen: gevraagd wordt of er voldoende trainers zijn. Vincent van Wersch antwoordt dat er 15 nieuwe mensen zijn opgeleid. Voor drie ijsuren zijn er nog geen trainers op dit moment. Gegadigden kunnen zich melden bij de TC. Verslag activiteitencommissie: Verslag redactiecommissie: Verslag van de websitecommissie: - Barend Princen geeft aan dat het verslag van de websitecommissie ontbreekt, was niet op de hoogte dat dit aangeleverd moest worden bij de redactie van de Hardrijder. Henk Beking geeft aan dat zij een mail hebben gestuurd naar alle commissies. Opgemerkt wordt dat de websitecommissie niet is opgenomen in de colofon. Dit zal aangepast worden. 6. Financieel verslag seizoen Frans van Gorp, penningmeester a.i., geeft aan dat er nu een team is dat alle financiële zaken behandelen: Miranda Muijs, Wenzel Zeegers en Miranda van den Heuvel (ledenadministratie). Af en toe wordt Frans Peeters nog geraadpleegd omdat er soms nog zaken opduiken die voor de commissie nieuw zijn. Opmerkingen naar aanleiding van het financieel overzicht: - er is meer contributie ontvangen - er is zijn meer inkomsten van zomer- en wintertrainingen. - in het overzicht is het bedrag van ,- voor de het feest niet opgenomen. - de gemeente heeft minder aan ijshuur in rekening heeft gebracht.

3 Frans van Gorp geeft aan dat er een positief resultaat is. Verslag door kascontrolecommissie (Jan Brok en Peer van Boextel) Peer van Boextel meldt dat de kascommissie op 23 september 2013 het jaarverslag gecontroleerd heeft en adviseert de aanwezigen het jaarverslag seizoen goed te keuren. Het financieel jaarverslag wordt door de aanwezigen vastgesteld en aan het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid afgelopen seizoen. De voorzitter bedankt Frans van Gorp en zijn team voor het vele werk dat zij hebben verzet en is blij dat er door dit team er nu meer continuïteit is. Verkiezing van kascontrolecommissie Peer van Boextel en Jan Brok blijven de kascontrolecommissie. 7. Presentatie vertrouwenscontactpersonen (Marij Hop, Peer van Boextel) Peer van Boextel geeft een korte presentatie. Marij Hop kon helaas niet aanwezig zijn. Opmerkingen naar aanleiding van de presentatie: - Verklaring gedrag: voor alle trainers vanaf 16 jaar die jeugd trainen - Gedragscode gaat via de TC, Peter Kollau heeft de formulieren. - Voor de gedragscode is een handtekening nodig: er zal gekeken worden of het mogelijk is om via de website een account aan te maken zodat dit digitaal verzorgd kan worden. - In e-captain wordt geregistreerd wie gedragscode heeft ingevuld. - de Gemeente blijft VOG subsidiëren. - Voorgesteld wordt om het invullen van de gedragscode te koppelen aan inschrijving. De voorzitter bedankt Peer van Boextel voor zijn presentatie. 8. Presentatie visie/missie/beleid door Dion Sillen Het bestuur introduceert Dion Sillen (Sportbedrijf Tilburg). Dion Sillen is door het bestuur benaderd met de vraag de communicatiecommissies binnen de vereniging te herstructureren. Het gaat hierbij om de webcommissie, de HR-commissie en de PR/sponsorcommissie. Het bestuur wil graag de leden op een nieuwe en eenduidige manier aanspreken. Aanleiding van het bestuur om deze opdracht aan een externe partij te geven is het aankomende 50 jarig jubileum. Dion Sillen heeft samen met Marianne Bouman deze opdracht uitgevoerd. Marianne kan vanavond niet aanwezig zijn. Zij hebben gekeken wat de taken zijn van de verschillende communicatiescommissies, hoe de taken binnen de commissies zijn verdeeld, hoe de communicatie verloopt, welke knelpunten er zijn en wat hun ideeën zijn om deze op te lossen. Dion geeft aan dat de resultaten van dit onderzoek nog met het bestuur besproken moeten worden maar noemt enkele bevindingen: - Taken van de commissies zijn niet duidelijk, verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk - Communicatie tussen verschillende commissies en tussen commissies en bestuur zijn beperkt - Doelstellingen zijn niet duidelijk omschreven - Algemeen beleidsplan is niet bekend - Bezetting commissies: te weinig mankracht. Er is geen vangnet. Aanbevelingen: - Opstellen beleidsplan. Het bestuur moet zich meer bezighouden met richting geven aan de vereniging, het uitzetten van een koers, bepalen stip op de horizon. Nu

4 worden er door het bestuur nog veel uitvoerende taken gedaan. Dion adviseert het bestuur de cursus besturen met visie hiervoor te volgen. - Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden commissies opstellen. - Alles vanuit commissies organiseren (eenmansacties voorkomen) - Sponsorsommissie opzetten, is belangrijk voor inkomsten vereniging. - Sponsoring los maken van PR. - PR, website en HR: kijken welke functie de commissies hebben, de doelstellingen van de commissies bepalen. Eén redactiecommissie opstellen die aangeeft welke informatie naar welke commissie/kanaal gaat. Opmerkingen naar aanleiding van de presentatie: - Algemene opmerking: positief over nieuwe aanpak - Hoe bereik je de media? Graag zou men ook persberichten afgedrukt willen zien in het Brabants Dagblad. Uitslagen schaatswedstrijden worden ook niet vermeld in BD. Dion adviseert om een relatie met een journalist op te bouwen. - Er wordt steeds meer van vrijwilligers gevraagd. We blijven naar vrijwilligers zoeken maar die zijn er niet. Het gevaar blijft dat acties/ideeën verzanden in een eenmansactie. Dit werkt frustrerend. - Doorbreken vicieuze cirkel is nodig. Door op een nieuwe manier aan de slag te gaan kan het zijn dat er efficiënter gewerkt kan worden waardoor er minder tijd van vrijwilligers gevraagd wordt. Men moet wel openstaan voor veranderingen. Vaak schrikken veranderingen af, er moet wel draagvlak voor de nieuwe ideeën zijn. - Organisatie jubileumdag: hier zijn veel mensen bij berokken alleen het totaal overzicht ontbreekt. Di werd door betrokkenen als frustrerend ervaren. Dion geeft aan dat het van beland is dat bij een dergelijke activiteit de taken voor iedereen duidelijk moeten zijn. - Schriftelijke of digitale communicatie: Dion geeft aan dat er een verschuiving is van papieren communicatie naar digitale communicatie. Dit wil niet zeggen dat de HR moet verdwijnen. De Hardrijder is soms minder actueel maar via De Hardrijder kan men wel meer achtergrond informatie geven over een bepaald onderwerp. Digitale communicatie kan goed naast papieren communicatie functioneren. - Van belang is om zoveel mogelijk leden te betrekken bij opzetten taken, verantwoordelijkheden commissies. Je hebt informatie van de leden nodig om dit op te zetten. - Presentatie is bedrijfsmatig. De IJCT is een vereniging. Veel leden willen alleen maar lekker schaatsen. Er moet een goed evenwicht zijn tussen gezellige vereniging en het goed managen van een vereniging. Dion Schillen zegt dat er een goede basis nodig is om een gezellige vereniging te kunnen zijn. De IJCT is ook niet zo maar een vereniging, heeft 800 leden en , - omzet. Het is lang proces voordat de leden zich verbonden voelen met de vereniging, dat ze uit de consumentenstand los komen. Dit kost tijd en moeite. - Contact met andere leden zou men kunnen vergroten door het organiseren van activiteiten waarvoor men zich niet hoeft aan te melden. Aan het bestuur wordt gevraagd wat nu de vervolgstappen zijn. Het bestuur antwoordt dat de informatie ook voor het bestuur nog erg nieuw is, bevindingen moeten nog met Dion besproken worden. Dion Sillen zal het bestuur verder ondersteunen met de verdere uitwerking. Leden geven aan zich te kunnen vinden in de uitgangspunten van de presentatie en vindt dat het bestuur hiermee verder aan de slag kan gaan. De uitwerking zal terugkomen in een nieuw beleidsplan. Dion Sillen geeft aan dat bij het opstellen van het beleidsplan er keuzes gemaakt moeten worden: wat wil de vereniging wel en niet bereiken, en op welke manier wil de vereniging dit bereiken. Doelen, taken, kaders moeten duidelijk gemaakt worden. Ook de verwachtingen moeten duidelijk zijn. Van belang is dat hierbij veel leden worden betrokken.

5 Jan Hein bedankt Dion Sillen voor de presentatie en bedankt de leden voor de reacties. Jan Hein geeft aan dat de vereniging openstaat voor verandering. Van groot belang is de wisselwerking tussen de commissies/leden en het Bestuur. 9. Bestuursverkiezing, rooster van af- en aantreden Jan Hein Willemse, voorzitter, treedt af en is niet meer herkiesbaar. Jan Hein geeft aan het voorzitterschap altijd met plezier gedaan te hebben, maar door gewijzigde omstandigheden kan hij niet meer voldoende tijd aan het voorzitterschap geven. Hij is nog wel bij alle activiteiten in het kader van het 50 jarig jubileum betrokken. Op dit moment heeft nog niemand zich aangemeld voor deze vacature. Jan Hein Willemse vraagt de aanwezige eventuele kandidaten te benaderen en of voor te dragen. Anneke Kolen, secretaris, treedt af en is niet meer herkiesbaar. Marie-Louise Oomen wordt officieel benoemd als secretaris. Frans van Gorp was afgelopen jaar actief als penningmeester ad interim. Hij wordt nu officieel benoemd tot penningmeester. Peter Kollau heeft aangegeven dat dit zijn laatste jaar als bestuurslid is. 10. Rondvraag en sluiting Ad de Kort informeert de vergadering over de persoonlijke situatie van Johan Bodefee. Ad de Kort leest een tekst voor van Johan Bodefee. Deze tekst zal ook in de Hardrijder worden opgenomen. De voorzitter bedankt iedereen voor aanwezigheid en deelname aan de vergadering. Iedereen wordt uitgenodigd voor een drankje in de bar. De voorzitter sluit de vergadering om uur.

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Aanvang : 20.30 uur Plaats : kantine AAV 36 Aanwezig: 29 leden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Cees Justus Vogel, Gerard

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering 18 jan. 2010. 1 Opening: 2 Notulen van de vergadering op 19 jan. 2009.

Verslag algemene ledenvergadering 18 jan. 2010. 1 Opening: 2 Notulen van de vergadering op 19 jan. 2009. Verslag algemene ledenvergadering 18 jan. 2010. Afwezig m.k.: Lucie Boele, Corrie Siepel, Bert v.d. Heijden, Marijke ter Morsche, Sikke van Meer, Jolanda en Hans Gründeman, Willem en Willy Hoving, Ton

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van HAARLEM-KENNEMERLAND Op maandag 13 februari 2012, aanvang 20.00 uur In de kantine aan de Sportweg 8 te Haarlem Indien het vereiste aantal stemgerechtigde

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 1 van 7 Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 Inleiding. Voor u ligt het beleidsplan van basketbalvereniging HBC uit Heerhugowaard, opgesteld in 2015. Dit plan is gemaakt

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering District Nijmegen van de KNBB Donderdag 10 december 2009 Café-Zaal Groentjes, Rijkevoort

Notulen Algemene Ledenvergadering District Nijmegen van de KNBB Donderdag 10 december 2009 Café-Zaal Groentjes, Rijkevoort Notulen Algemene Ledenvergadering District Nijmegen van de KNBB Donderdag 10 december 2009 Café-Zaal Groentjes, Rijkevoort Aanwezige verenigingen: B.C.O.V., Breedeweg, de Corner, Carambole 83, St. Crispinus,

Nadere informatie