Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013"

Transcriptie

1 Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september Opening en mededelingen 1.1 Presentielijst (uitdelen en laten invullen) 2 Berichten van verhindering en ingekomen stukken. 2.1 Afwezig met bericht van verhindering: Angelo Spiler, Lualdi Westmaas, Gilbert Dordregter, Henk Hettema 2.2 Ingekomen stukken: -Bericht van Leoni Veldhuis dat zij afziet van een bestuursfunctie. -Rapportage Kascommissie (wordt tijdends de vergadering uitgedeeld). -Voorstel tot het stellen van een limiet aan de vergoeding die aan landelijke spelers wordt verstrekt (opgenomen in het jaarverslag). 3 Bespreking van het voorwoord van de voorzitter van de Tafeltennisvereniging. 4 Bespreking van de notulen van de ledenvergadering van 4 september Verslag van de leden-administratie. 6 Verslag van het secretariaat. 7 Verslag van het wedstrijdsecretariaat. 7.1 Bespreking van Bijlage 1: de competitieresultaten. 8 Verslag van de activiteiten t.b.v de jeugd. 9 Verslag van de activiteiten t.b.v recreanten. 10 Bespreking van het verslag van de voorzitter van de stichting Tafeltennisaccomodatie. 11 Bespreking van bijlage 2: verslag Kascommissie. 12 Financieel verslag van de Tafeltennisvereniging Tempo-Team met toelichting Begroting tafeltennisvereniging Tempo-Team. 13 Financieel verslag stichting Tafeltennisaccomodatie Tempo-Team met toelichting Begroting stichting Tafeltennisaccomodatie Tempo-Team Pauze Bestuursverkiezing en aftredende bestuursleden Voordracht Giulia Zonneveld 14.2 Voordracht Sander Jarigsma 14.3 Herbenoemingen M. de Boer-Bleijswijk 15 Verkiezing kascommissie. 16 Behandeling van "Voorstel tot het stellen van een limiet aan de vergoeding die aan landelijke spelers wordt verstrekt". 17 Rondvraag. 18 Sluiting. 2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013 Aanwezige bestuursleden: Ton Rutte (voorzitter van de Tafeltennisvereniging Tempo- Team), Cees Bleijswijk (ledenadministrateur van de Tafeltennisvereniging [...] en secretaris van de Stichting Tafeltennisaccomodatie Tempo-Team), Hans van den Berk (algemene zaken van de Tafeltennisvereniging [...] en voorzitter van de Stichting [...], Mia de Boer-Bleijswijk (penningmeester van de Tafeltennisvereniging [...] ), Floor van Praag (secretaris van de Tafeltennisvereniging [...] en tevens notulist). Aanwezige leden: 14 (vorig jaar 24 - de notulist) Zie ook de presentielijst (bijlage 1) 1 Opening en mededelingen 1.1 Voorzitter Ton Rutte heet de leden en met name Gerard Poort en Marcel Frijhoff

2 welkom. Vanwege het overlijden van Edo van Tielrooy wordt vervolgens 1 minuut stilte gehouden om hem te gedenken. 1.2 De presentielijst gaat rond. 2 Berichten van verhindering en ingekomen stukken. 2.1 Afwezig met bericht van verhindering: A. Spiler, L. Westmaas, G. Dordregter, H. Hettema,W. Knaap, M. van Pelt, J. Baltus, E. Neep, M. v/d Kamp en N. van Lierop. 2.2 Ingekomen stukken: Helaas heeft Leoni Veldhuis op de valreep het bestuur meegedeeld af te zien van een bestuursfunctie. Het bestuur respecteert haar besluit maar betreurt het ook. Het agendapunt betreffende haar benoeming wordt van de agenda afgevoerd De rapportage van de Kascommissie is ontvangen en wordt onder de aanwezige leden verspreid "Voorstel tot het stellen van een limiet aan de vergoeding die aan landelijke spelers wordt verstrekt" (zie ook jaarverslag pagina 21- de notulist). 3 Bespreking van het voorwoord van de voorzitter van de Tafeltennisvereniging (jaarverslag pag.3 - de notulist). Er zijn geen opmerkingen. 4 Bespreking van de notulen van de ledenvergadering van 4 september 2012 ) Bij punt 1 van de besluitenlijst (jaarverslag pag. 7 t/m 8 - de notulist): Marcel Frijhoff vraagt hoe het is gesteld met de toezegging een automatische incassoregeling in te stellen. Mia de Boer-Bleijswijk zegt dat die regeling nog niet tot stand is gekomen. Vervolgens deelt ze mee dat de accept-giro's die nu worden verstuurd in verband met de invoering van (langere) Europese bankrekening-nummers per 1 januari 2014 tot 31 december 2013 kunnen worden gebruikt. Cees Bleijswijk vult haar aan met de opmerking dat vóór 1 december 2013 betaald moet worden wil men kunnen deelnemen aan de voorjaarscompetitie Bij punt 2 van de besluitenlijst: Naar aanleiding van de toezegging van Ton Rutte een voorstel te bestuderen van Nero Matthias om leden die willen trainen voor die training te laten betalen deelt de voorzitter mee dat dit plan geldt voor training buiten de rooster-uren. Vooralsnog zal hij echter geen actie ondernemen. Bij punt 3 van de besluitenlijst: Jos Zuyderwijk kan de vergadering melden dat de samenwerking met Wim Knaap intussen goed verloopt. Bij punt 4 van de besluitenlijst: Na een vraag van Marleen Visser naar de stand van zaken met betrekking tot een calamiteitenlijst die in geval van nood kan worden geraadpleegd, zegt Ton Rutte toe een dergelijke lijst op het prikbord te zullen hangen met de namen en telefoonnummers van de voorzitter, secretaris en penningmeester. Bij punt 7 van de besluitenlijst: Marcel Frijhoff merkt op dat er nog steeds spelers zijn die niet in het clubshirt competitie spelen. Mia de Boer-Bleijswijk wijst er op dat zij informatie over het shirt op heeft genomen in de brief die aan nieuwe leden wordt toegestuurd. Cees Bleijswijk vraagt Marcel Frijhoff deze informatie ook in de website op te nemen, hetgeen laatstgenoemde toezegt te zullen doen. Bij punt 8 van de besluitenlijst: Ton Rutte deelt de zaal naar aanleiding van dit punt mee dat we in 2012 dachten in 2013 met vrijwilligers in de bar te moeten werken en dat we daarom de barcommissie hebben opgericht.

3 Omdat we tòch subsidie kregen voor de barman èn omdat zowel Leoni als Nero niet meer in functie zijn is de commisie "slapend". Als de noodzaak zich voordoet zal hij de commissie echter weer tot leven wekken. Bij punt 12 van de besluitenlijst: Naar aanleiding van het Voorstel tot wijziging van de procedure voor de indeling van de senioren competitieteams van Nero Matthias, vraagt Marleen Visser naar de stand van zaken. Michael Schaap deelt mee dat het niet is gelukt op deze wijze teams in te delen. 5 Verslag van de leden-administratie (jaarverslag pag. 8 - de notulist). Geen opmerkingen 6 Verslag van het secretariaat (jaarverslag pag. 8 t/m 9 - de notulist). 7 Verslag van het wedstrijdsecretariaat (jaarverslag pag. 9 t/m10 - de notulist) en Bespreking van Bijlage 1: de competitieresultaten. 8 Verslag van de activiteiten t.b.v de jeugd (jaarverslag pag de notulist). Jos Zuyderwijk vraagt hoe het met ons jeugdbeleid is gesteld. Ton Rutte antwoordt dat afgelopen jaar veel jeugdleden zijn weggegaan maar dat we nu weer een goede trainer hebben en dat hij er op vertrouwt dat dit jaar alles weer goed komt. 9 Verslag van de activiteiten t.b.v recreanten (jaarverslag pag de notulist). 10 Bespreking van het verslag van de voorzitter van de stichting Tafeltennisaccomodatie (jaarverslag pag. 12 t/m 13 - de notulist). Jos Zuyderwijk merkt op dat hij naar aanleiding van het vorige verslag begrepen had dat er een overeenkomst voor een nieuwe locatie op het punt stond te worden afgesloten. Hans v/d Berk antwoordt dat hij vorige week een eerste concept heeft ontvangen en dat er dus nog steeds niets concreets te melden valt. Rudy Schreinders vraagt of we risico lopen. Hans v/d Berk antwoordt dat we voorlopig geen risico lopen omdat onze plek vrij is gehouden van bebouwing en ook de synagoge niet aandringt op ons vertrek. Rudy Schreinders vraagt om een duidelijke prognose aan het eind van het jaar. Hans v/d Berk zegt toe zo' n prognose te zullen leveren. 11 Bespreking van bijlage 2: verslag Kascommissie (jaarverslag pag de notulist). Naar aanleiding van het verslag worden de penningmeesters van Stichting en Vereniging decharge verleend. 12 Financieel verslag van de Tafeltennisvereniging Tempo-Team met toelichting en Begroting tafeltennisvereniging Tempo-Team (jaarverslag pag. 13 en 14 - de notulist). Cees Bleijswijk vraagt zich af waarom we nog voor 3132 clubshirts in voorraad hebben terwijl we maar voor 250 verkocht hebben. Marcel Frijhoff legt uit dat we er veel hebben ingekocht omdat dit de prijs drukte. Voorts wijst laatstgenoemde er op dat we de shirts voor de inkoopwaarde aan de leden verkopen. Marcel Frijhoff is van mening dat Mia de Boer-Bleijswijk de contributie-inkomsten voor komend jaar met te optimistich heeft ingeschat. Mia de Boer-Bleijswijk verklaart dat zij is uitgegaan van het ledenaantal d.d en dat pas daarna veel leden hebben opgezegd. 13 Financieel verslag stichting Tafeltennisaccomodatie Tempo-Team met toelichting en

4 Begroting stichting Tafeltennisaccomodatie Tempo-Team (jaarverslag pag.15 t/m 16). In de pauze krijgt Anja Douwes een speldje en een fles wijn omdat ze 25 jaar lid is. Ok Mia de Boer-Bleijswijk en Ren'e Roosendaal krijgen als blijk van waardering een fles wijn. 14 Bestuursverkiezing en aftredende bestuursleden Zonder tegenstem wordt Giulia Zonneveld benoemd tot bestuurslid. Haar taak wordt de coördinatie van activiteiten t.b.v. de jeugd. Floor van Praag zal er voor zorgen dat zij in het handelsregister van de Kamer van Koophandel wordt bijgeschreven De wedstrijdsecretaris Michael Schaap heeft bedankt voor de functie. Het bestuur stelt voor in zijn plaats Sander Jarigsma te benoemen. Sander heeft het secretariaat laten weten in te stemmen met dit voorstel. En hoewel hij niet aanwezig is wordt hij zonder tegenstem benoemd. Floor van Praag zal er voor zorgen dat zij in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en de administratie van de NTTB worden uit- en ingeschreven De penningmeester van de vereniging, M. de Boer-Bleijswijk, is aftredend. Het bestuur stelt voor haar te herbenoemen tot De aanwezigen gaan daarmee akkoord. 15 Verkiezing kascommissie (jaarverslag pag de notulist). Pia Fruytier en Rudy Schreijnders woorden opnieuwd benoemd tot lid van de kascommissie voor het verenigingsjaar Behandeling van het "Voorstel tot het stellen van een limiet aan de vergoeding die aan landelijke spelers wordt verstrekt", ingediend door Hans van den Berk en Floor van Praag (jaarverslag pag de notulist). Ton Rutte stelt in reactie op dit voorstel dat landelijke teams nu eenmaal kosten met zich meebrengen. De spelers trainen veel en dienen daarvoor een vergoeding te krijgen, anders gaan ze naar een andere club. En omdat we geen sponsor hebben moeten we ze betalen uit de contributie-opbrengsten. Hans van den Berk legt uit dat de indieners een duidelijk kostenoverzicht missen en dat het voorstel vooral bedoeld is om, zolang we nog geen sponsor hebben, een overzicht te krijgen van de kosten die gemoeid zijn met de inzet van de landelijke spelers, zodat de leden weten waaraan hun contributie wordt uitgegeven. Cees Bleijswijk merkt op dat een goede beloning een aanzuigende werking heeft en dat we daardoor steeds betere spelers krijgen en meer recreanten. Jos Zuyderwijk stelt dat geldelijke beloning alleen niet voldoende is, want spelers die alleen voor het geld komen blijven niet lang. Ton Rutte merkt naar aanleiding van de laatste opmerking op dat in "zijn" tijd divisiespelers het moesten doen met een reiskostenvergoeding en een etentje van de sponsor, maar dat de meesten hun leven lang bij de club bleven. Gerard Poort is van mening dat de ledenvergadering niet met dit voorstel mag worden lastiggevallen en dat het eerst in het bestuur moet worden besproken. Hans van den Berk antwoordt hierop dat de indieners dit voorstel naar de overige bestuursleden hebben g d maar dat daarop niet is gereageerd. Gerard Poort vindt dat dit voorstel in ieder geval niet voor dit verenigingsjaar kan gelden, omdat dat al is begonnen. Hans van den Berk merkt op dat ongeacht of dit jaar nu wèl of niet begonnen is, dit soort kosten eigenlijk door sponsoren moet worden opgebracht en niet door de leden van de vereniging. Marleen Visser grijpt terug op de uitspraak van Cees Bleijwijk en herhaalt dat topspelers een enorme meerwaarde hebben voor de club en dat we ook zonder sponsor er voor moeten zorgen dat we deze spelers niet kwijt raken. Rudy Schreijnders vraagt zich af hoe andere clubs hiermee omgaan.

5 Floor van Praag zegt toe dit te onderzoeken. Marcel Frijhoff vraagt Floor van Praag of hij dit voorstel uit hoofde van zijn functie òf op persoonlijke titel heeft ingediend. Laatstgenoemde antwoordt dat hij het als clublid heeft ingediend. Marcel Frijhoff stelt hierop dat Floor van Praag hiermee te ver gaat omdat hij daarmee als clublid gebruik maakt van kennis die hij heeft opgedaan als bestuurslid. Giulia Zonneveld begrijpt niet wat er op tegen is een topteam te betalen. In reactie hierop stelt Hans van den Berk dat we ook een vereniging zouden zijn zonder topteam. Cees Bleijswijk brengt in herinnering dat in 2004, toen we geen sterke spelers in huis hadden, we afgezakt waren naar de 2e klasse en nog maar 80 leden hadden. Marleen Visser valt hem bij en stelt dat óók voor de jeugd een topteam noodzakelijk is. Gerard Poort is van mening dat voor een relatief laag bedrag een meerwaarde is verkregen die niet in geld is uit te drukken. John Scott wil weten of we het over een limiet hebben of dat er sprake is van "helemaal niet". Hans van den Berk zegt dat het om een limiet gaat. Ton Rutte stelt voor een en ander eerst eens goed in het bestuur te bespreken. Hans van den Berk valt hem daarin bij, maar maakt de kanttekening dat de kosten dan wèl duidelijk boven tafel moeten komen. Ook Marcel Frijhoff vindt dat er een helder inzicht moet worden gegeven in de kosten, omdat zoals het nu gaat we contributie- en barinkomsten missen. Pas als duidelijk is hoe dat zit kan het bestuur er mee naar buiten komen. John Scott vraagt zich af of hij nog wel gewenst is. Floor van Praag stelt dat hij het voorstel mede heeft ondertekend omdat hij een helder kostenoverzicht wil zien, maar dat het naar zijn mening rampzalig zou zijn als door deze discussie onze beste spelers de club zouden verlaten. Mia de Boer-Bleijswijk verwijt Floor van Praag hierop dat zij hem alle kosten heeft laten zien. Floor van Praag erkent dat zij hem de boekhouding heeft laten zien, maar dat hij een overzicht gemist heeft van de in dit voorstel genoemde kosten. Hij heeft dan ook geen twijfel over de integriteit van de boekhouding, maar het gaat hem alleen om de wijze waarop de kosten worden gepresenteerd. Met het besluit een en ander eerst eens goed in het bestuur te bespreken sluit Ton Rutte daarop de discussie. 17 Rondvraag Jos Zuyderwijk merkt op dat de vloer moet worden hersteld. Cees Bleijswijk zegt toe dat dit ten spoedigste zal gebeuren. 18 Sluiting Ton Rutte sluit de vergadering. Besluitenlijst van de ledenvergadering van 3 september Ton Rutte hangt een calamiteitenlijst op het prikbord. 2 Marcel Frijhoff neemt informatie over het clubshirt op in de website. 3 Hans van den Berk geeft eind 2013 een prognose over de ontwikkeling richting nieuwe locatie. 4 Floor van Praag werkt de gegevens in de administraties van de Kamer van Koophandel en de NTTB bij, waarin mutaties moeten worden doorgevoerd met betrekking tot Michael Schaap, Sander Jarigsma en Giulia Zonneveld. 5 Floor van Praag neemt contact op met andere tafeltennisvereniging om te weten te komen hoe die met de beloning van hun topspelers omgaan. 6 Ton Rutte brengt het in deze vergadering gepresenteerde "Voorstel (...)" in op de eerstvolgende bestuursvergadering. 7 Cees Bleijswijk onderneemt actie om de speelvloer te herstellen.

6 BIJLAGE 1: Presentielijst

7

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf.

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf. NOTULEN van de Bijzondere Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 26 september 2014 ten kantore van Delta Lloyd, Spaklerweg 4 in Amsterdam.

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van HAARLEM-KENNEMERLAND Op maandag 13 februari 2012, aanvang 20.00 uur In de kantine aan de Sportweg 8 te Haarlem Indien het vereiste aantal stemgerechtigde

Nadere informatie

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is.

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is. Verslag van de 77 e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap Het Huis Utrecht in Utrecht op 16 november 2014 in Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter en secretaris), Erwin

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen.

2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen. Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 1 van 7 Notulen ledenvergadering DSVP, gehouden op 14 juni 2011. Aanwezig: 46 stemgerechtigde leden inclusief zes bestuursleden: Voorzitter: Peter

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie