Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig"

Transcriptie

1 Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub DOK. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Helder aan de Guldemondweg. Artikel 2 Inrichting 1. Het bestuur, werkgroepen en de algemene vergadering van de Ren/MTB afdeling. Artikel 3 Oprichting De Ren/MTB afdeling is als niet rechtspersoon bezittende afdeling aangesloten bij de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig, afgekort de HRTC DOK. Artikel 4 Doel 1. De Ren/MTB afdeling stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van het mountainbiken en het wielrennen. 2. De Ren/MTB afdeling tracht dit doel te bereiken door: a. Trainingen te organiseren b. Wedstrijden te organiseren Artikel 5 Trainingen Er wordt structureel gedurende het gehele jaar mountainbiketraining gegeven. In de periode april t/m september wordt er structureel voor de jeugd wielrentraining gegeven. Er wordt getraind in groepen. De groepsindeling vindt plaats op grond van het prestatieniveau en leeftijd. Elke groep staat onder leiding van een trainer. Artikel 6 Wedstrijden Leden van de Ren/MTB afdeling kunnen deelnemen aan alle door deze afdeling te organiseren MTB en/of wielerwedstrijden.(zie ook artikel 10)

2 Artikel 7 Leden Een ieder van 18 jaar en ouder kan lid worden van de Ren/MTB afdeling Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar worden lid van de Ren/MTB mits daartoe toestemming is verkregen van ouders of voogden. Ouders of voogden worden beschouwd als ouderleden.. Het lidmaatschap eindigt: Artikel 8 Einde lidmaatschap a. Door overlijden van het lid b. Bij jeugdleden door schriftelijke opzegging door de ouders/voogden van het lid bij de secretaris en betaling van de eventueel achterstallige contributie c. Vanaf de 18 jarigen door schriftelijke opzegging bij de secretaris en betaling van de eventueel achterstallige contributie. d. Door opzegging namens de vereniging; dit kan geschieden wanneer een lid, na daartoe bij herhaling te zijn gemaand, niet ten volle zijn/haar geldelijke verplichtingen heeft voldaan. e. Het lidmaatschap dient minimaal één maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk te worden opgezegd. Artikel 9 Contributie 1. Leden moeten jaarlijks een contributie betalen die bij besluit van de algemene leden vergadering van het hoofdbestuur van de HRTC DOK per categorie wordt vastgesteld. 2. De contributie moet bij vooruitbetaling worden voldaan in jaarlijkse termijnen. 3. De contributie moet per acceptgiro worden voldaan ten name van de ledenadministrateur van de HRTC DOK te Den Helder Artikel 10 Licenties Alle fietsende leden van de Ren/MTB afdeling zijn verplicht om verzekerd te zijn middels een bij de KNWU af te nemen licentie. De kosten van deze licentie dienen separaat aan de KNWU te worden voldaan.

3 Artikel 11 Geldmiddelen 1. Geldmiddelen van de Ren/MTB afdeling zijn: a. Ontvangsten uit contributies b. Ontvangsten uit sponsoring c. Ontvangsten uit subsidies d. Ontvangsten uit inschrijvingen bij wedstrijden e. Overige ontvangsten 2. Alle geldmiddelen van de afdeling Ren/MTB vormen onderdeel van het saldo van de HRTC DOK. 3. Eventuele tekorten van de afdeling komen ten laste van de HRTC DOK. Artikel 12 Bestuur 1. Het bestuur van de Ren/MTB afdeling bestaat uit minimaal drie personen en heeft de volgende functies: a. Voorzitter b. Secretaris c. Penningmeester d. Algemene bestuursleden 2. Het bestuur van de Ren/MTB afdeling wordt op de jaarvergadering gekozen voor drie achtereenvolgende verenigingsjaren uit ouderleden en leden van de Ren/MTB afdeling. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen, de algemene bestuursfuncties of leden van werkgroepen worden in onderling overleg verdeeld c.q. gevraagd. 3. Voor benoeming van de afdelingsbestuursleden kunnen door het afdelingsbestuur of door tenminste tien leden, behorende tot de Ren/MTB afdeling, kandidaten worden gesteld. 4. De afdelingsvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe zwaarwegende redenen aanwezig acht. Voor een besluit hiertoe is een meerderheid vereist van tenminste de helft plus één van het totaal uitgebrachte stemmen. 5. Afdelingsbestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van drie maanden. 6. De voorzitter + een of meerdere leden van het bestuur hebben zitting in het algemeen bestuur van de HRTC DOK. Zij kunnen eventueel vervangen worden door andere leden van het bestuur. 7. Indien het afdelingsbestuur uit minder dan het aantal vastgestelde bestuursleden bestaat, zoals aangegeven in artikel 12.1, dan behoudt het zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om de vacature te voldoen. 8. Besluitvorming wordt genomen door meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen telt de stem van de voorzitter dubbel.

4 Artikel 13 Bestuursvergadering 1. Het dagelijks bestuur vergadert eenmaal per maand of zo dikwijls als een lid van het bestuur dit nodig acht. Eens per twee maanden vergadert het voltallig bestuur inclusief wedstrijdsecretaris en coördinatoren. 2. Over elk voorstel wordt mondeling en afzonderlijk gestemd, tenzij een afdelingsbestuurslid (leden) dit anders wensen. 3. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris of een door het afdelingsbestuur aangewezen notulist notulen gemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld. Artikel 14 Verenigingsjaar, rekening en verantwoording 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december 2. Het afdelingsbestuur belegt jaarlijks een algemene vergadering waarin het onder overlegging van de jaarstukken, rekening en verantwoording doet van de inkomsten en de uitgaven en het beheer van de Ren/MTB afdeling in het afgelopen boekjaar. De vergadering vindt plaats voor de Algemene Ledenvergadering van de HRTC DOK. Goedkeuring door de ledenvergadering van het jaarverslag, de rekening en verantwoording, strekt het bestuur tot decharge. Artikel 15 Algemene Leden Vergaderingen 1. Algemene ledenvergaderingen worden zo dikwijls gehouden als het afdelingsbestuur dit wenselijk oordeelt maar tenminste één maal per jaar. 2. De oproep tot een algemene leden vergadering geschiedt schriftelijk op een termijn van tenminste twaalf werkdagen door middel van een convocatiebiljet of door publicatie in het verenigingsblad. 3. Het afdelingsbestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden onder opgaaf van de punten die zij wensen behandeld te zien, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene leden vergadering. Blijft het bestuur in gebreke binnen twaalf werkdagen aan een zodanig verzoek gevolg te geven, dan hebben de tien leden van het schriftelijk verzoek het recht tot het zelf beleggen van de aangevraagde algemene leden vergadering. 4. Ieder lid heeft het recht voorstellen te doen in de algemene leden vergadering. 5. Het bericht van de bijeenroeping behelst de agenda. 6. De voorzitter van het afdelingsbestuur is de voorzitter van de algemene leden vergadering. 7. De secretaris van het afdelingsbestuur notuleert het verhandelde in de algemene leden vergadering. Deze worden in de volgende algemene leden vergadering vastgesteld. 8. Ieder besluit van de algemene leden vergadering, strijdig met een bepaling van dit reglement of de statuten van HRTC DOK, is nietig.

5 Artikel 16 Toegang en besluitvorming Algemene Leden Vergadering 1. Toegang: a. Toegang tot de algemene leden vergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering zijn geschorst. b. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan anderen dan onder artikel 16, lid 1.a genoemde personen. 2. Stemrecht: a. Alle (ouder)leden hebben stemrecht b. Een lid is niet bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een ander lid. 3. Stemmen over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen voor zover dit reglement niet anders bepaald. 4. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. 5. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 6. Bij stemming over personen is hij/zij gekozen die de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Indien niemand de meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij/zij gekozen de bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Artikel 17 Huishoudelijk reglement 1. Wijziging in het huishoudelijk reglement kan alleen geschieden bij besluit van de algemene leden vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken of in strijd zijn met bepalingen van de wet of de statuten van de HRTC DOK. Artikel 18 Geschillen Alle geschillen omtrent de uitlegging en toepassing van het huishoudelijk reglement worden door het bestuur beslist.

6 Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op de algemene leden vergadering van 18-maart 2008 te Den Helder. Naam en handtekening van de voorzitter Ren/MTB afdeling HRTC DOK G.H. Boks. Naam en handtekening van de secretaris Ren/MTB afdeling HRTC DOK S. Moll Naam en handtekening van de penningmeester Ren/MTB afdeling HRTC DOK R. Wagemaker Naam en handtekening van de voorzitter HRTC DOK F. Bakker...

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Naam en zetel Artikel 1 De zelfstandig onderdeel draagt de naam:... hierna verder te noemen: de vereniging. Zij is gevestigd te... Zij is opgericht

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd.

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd. STATUTEN VERENIGING AGRARISCHE BEDRIJFSADVISEURS (VAB) (statuten vastgesteld tijdens de algemene vergadering d.d. 7 november 2013) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. 2. De vereniging is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie

E H B O vereniging Elst (Gld)

E H B O vereniging Elst (Gld) E H B O vereniging Elst (Gld) Statuten Huishoudelijk Regelement Opleidingsreglement STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam EHBO-vereniging Elst (Gld). 2. De vereniging is

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

KATHOLIEKE PLATTELANDS JONGEREN

KATHOLIEKE PLATTELANDS JONGEREN KATHOLIEKE PLATTELANDS JONGEREN Heden, één mei tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Johannes Karel Schurings, notaris te Amersfoort: mevrouw mr. Marye Laura van de Wetering, werkzaam onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 1 STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: "Stichting RK Voorlichting en Priesteropleidingen". 2. Zij is gevestigd in de gemeente Oegstgeest. Doel en middelen Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement 2011-2012 versie 30-03- 2012 Aangepast door: Wouter van Schagen (voorzitter) Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - DOEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1 - DE LEDEN ARTIKEL 2 - LIDMAATSCHAP

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Informatieboekje AFV Iris Harderwijk

Informatieboekje AFV Iris Harderwijk De Amateurfotografenvereniging Iris (Kortweg AFV Iris) is een vereniging van vrijetijdsfotografen, opgericht in 1957 en aangesloten bij de Nederlandse Bond van Amateurfotografen, kortweg de Fotobond. Het

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet: de

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie