Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations"

Transcriptie

1 Hfdstuk 2: Management en rganisatie van public relatins Belang van de cntext - Bedrijven meten rekening huden met de mgeving meegaan met de veranderende trends en zich aanpassen aan de wensen van de mensen - Omgeving van rganisaties = dynamisch maatschappij verandert cntinu - Organisaties zelf veranderen k (vb.: type werknemer, attitudes, ) - Organisaties meten meer verantwrdelijkheid afleggen aan het externe publiek Externe mgeving = van vitaal belang mdat deze de tekmst van de rganisatie bepaalt wanneer rganisaties nieuwe ntwikkelingen p tijd herkennen, hebben ze vldende tijd m zich daaraan aan te passen Marc-mgeving - Ontwikkelingen waarver rganisatie geen cntrle heeft men kan alleen analyseren en anticiperen - maatschappelijke mgeving maatschappij heeft een grte invled - Analyse STEP-analyse (sciaal, technlgisch, ecnmisch en plitiek) nderwerpen kunnen invled hebben p bestaande relaties f aangeven wanneer nieuwe relaties pgebuwd meten wrden STEEP-analyse (STEP + eclgisch) DESTEP-analyse (STEEP + demgrafisch) van belang bij analyseren van bevlkingssamenstelling van verschillende landen Glbalisering - Grte bedrijven PR-mensen die in verschillende talen, culturen en tijdznes kunnen cmmuniceren - Kleine bedrijven activiteiten kunnen k invled hebben p en de aandacht trekken van de wereld - Gevlg meer prductie, naambekendheid, verschillende taal en cultuur, relatie aanpassen, Infrmatie en infrmatietechnlgie - Infrmatie kan nmiddellijk verznden en ntvangen wrden, veral ter wereld - Vrdelen: inf zeer snel verspreiden - Nadelen: slechte publiciteit, inside infrmatin dat tch naar buiten kmt, kwetsbaar, Pluralisme - Het idee dat de maatschappij bestaat uit diverse srten grepen met verschillende culturen en dat al deze grepen in principe dezelfde plitieke en ecnmische rechten en mgelijkheden hebben Cnsumentisme en individualisme - Mensen kennen hun rechten - Mensen wrden meer cnsumerend en individualistischer in een pging de ude zekerheden te vervangen - Bedrijven velen zich beperkt dr de eisen die aan hen gesteld wrden dr de eisen verandert de maatschappij meer en meer he meer eisen, he meer bedrijven zich gaan aanpassen aan nze beheften he meer we gaan evlueren Nieuwsmedia - Revlutie tegenwrdig beïnvleden ze de publieke pinie - Media wrden steeds afhankelijker van brnnen met hun eigen vrrdelen Taakmgeving (= micr-mgeving) - Factren die beter beheersbaar zijn en relatie hebben met cncrete individuen en grepen - 4 publieksgrepen Enabling linkages verbinden de rganisatie met stakehlders die het bestaan van de rganisatie mgelijk maken. Zij hebben de macht en de middelen m te beslissen ver het vrtbestaan van de rganisatie Functinal linkages verbinden de rganisatie met grepen die maken dat de rganisatie daadwerkelijk functineert Nrmative linkages heeft een rganisatie met grepen die p de een f andere wijze een rdeel vellen ver de rganisatie Diffused linkages verzamelnaam vr alle verige individuen f grepen die p de een f andere wijze belang hebben bij de rganisatie

2 Interne mgeving Aandeelhuders Parlement Landelijke wetgeving Overheidsrganisaties Directie/Raden van Bestuur Opinieleiders in de mgeving Verbindingen die de rganisatie mgelijk maken Input Werknemers Vakbnden Leveranciers Verenigingen Plitieke grepen Berepsverenigingen Nrmatieve verbindingen Overige verbindingen Organisatie Functinele verbindingen Output Cnsumenten Industriële kpers Afnemers van diensten Werkgevers Milieudeskundigen Inwners vd gemeenschap Studenten Kiezers Minderheden Vruwen Media Ander publiek Sectr - Stabiele, ged gevestigde sectr vraf geplande en ndersteunde pr-activiteiten - Snel greiende en turbulente sectr reagerende en practieve prgramma s - Bekwaamheid m te reageren p een dynamische markt = belangrijke vereiste Omvang - He grter bedrijf he grter pr-afdeling - Kleine bedrijven uitbesteden aan extern pr-bureau Ontwikkelingsfase van rganisatie Begin Grei Vlwassenheid Afname PRriëntatie Marketingcmmunicatie Marketing-cmmunicatie Interne cmmunicatie Vrbeelden van PRactiviteiten Staf Face-t-face Bijeenkmsten Presentaties Sciale gebeurtenissen Printmedia Brchures Visitekaartjes Website Persberichten PR als deel van marketingtaken Merchandise Gezamenlijke prmties Mediarelaties Persberichten Perscnferenties Persmap Exclusieve verhalen Briefings Prikbrden s Virale marketing PR-specialist van cnsultancy bureau Marketing-cmmunicatie Gemeenschapsrelaties Interne cmmunicatie Financiële PR Public affairs Crprate scial respnsibility Steun aan nderwijs en aan gede delen Gemeenschapsprjecten Investr relaties Financiële pers Issuesmanagement Lbbyen bij verheid Intranet Nieuwsbrieven PR-afdeling en z ndig cnsultancy Marketing-cmmunicatie Investr relatins Interne cmmunicatie Crisismanagement Fusies Interne cmmunicatie Klantenrelaties Leveranciersrelaties Specialistisch PR-staf en gespecialiseerde cnsultancies

3 Cultuur - Organisatiecultuur = de reeks bewuste en nbewuste pvattingen en waarden en de gedragspatrnen die de identiteit pleveren en een kader van betekenis vrmen vr een grep mensen Systeemtherie = therie die beschrijft he rganisaties werken in termen van met elkaar verbnden en nafhankelijke systemen van cmmunicatie beschrijft rganisaties als reeks subsystemen die elkaar beïnvleden en gezamenlijk interactie hebben met de externe mgeving 5 subsystemen - Prductiesubsystemen prduceren de prducten f diensten van een rganisatie - Onderhudssubsystemen werken dr de hele rganisatie bij het bevrderen van het samenwerken van werknemers - Verkpsubsystemen marketing en distributie van prducten en diensten - Aanpassingssubsystemen helpen de rganisatie zich aanpassen aan de veranderende mgeving - Managementsubsystemen cntrleren en leiden alle andere subsystemen. Ze nderhandelen k tussen de eisen van de mgeving en de ndzaak tt verleving van de rganisatie. Plaats van PR in rganisaties Psitie van senir pr-functinaris - Geeft een gede indicatie van he men binnen rganisaties tegen de functie aankijkt - Senir pr-functinarissen = mensen die een frmele senir management psitie innemen in hun rganisatie f mensen die een berepsmatige rl hebben die verschillende jaren ervaring vereist m de vaardigheid te verwerven die ndig is vr de baan - Prberen plaats in te nemen in de tp van een bedrijf PR meer aandacht en functinaris kan mee beslissen ver de rganisatie PR-rllen Cmmunicatiemanager - Det de planning, leidt de pr-prgramma s adviseert het management, neemt beslissingen ver cmmunicatiebeleid en begeleidt de implementatie Cmmunicatiedeskundige - Niet als strateeg betrkken in beslissingen, maar wel betrkken bij implementatie van pr-prgramma s - Prductie van middelen (vraagt m kunst van het ambacht) - Expertanalyticus nderzek uitveren - Cmmunicatievrziener cmmunicatiemakelaar - Prbleemplsser helpt cmmunicatieprblemen plssen - Mediarelatierl verspreiding van bdschappen en tegemet kmen aan beheften van de media - Cmmunicatie- en verbindende rl individu vertegenwrdigt de rganisatie bij gebeurtenissen en vergaderingen + schept mgelijkheden vr management m met intern en extern publiek te cmmuniceren PR-taken 3 gebieden - Managementcmmunicatie = cmmunicatie dr het management met als del een gedeelde visie te ntwikkelen, vertruwen in de leiding te kweken en te behuden, m te gaan met veranderingen en werknemers te versterken en mtiveren - Marketingcmmunicatie = heeft als del de verkp van gederen en diensten ndersteunen - Organisatiecmmunicatie = een heveelheid cmmunicatie-activiteiten, gewnlijk p bedrijfsniveau Synniemen: cncerncmmunicatie f crprate cmmunicatie

4 Andere indelingen - Indeling vlgens functinele lijnen Directeur PR Interne cmmunciatie Public affairs Financiele cmmunicatie Gemeenscha psrelaties Marketing cmmunciatie B2B - Indeling vlgens taaklijnen Directie cmmunicatie Publicaties Evenementen Mediarelaties spnsring Web-pr Relatie marketing en PR - Marketing vernderstelt dat er winst is bij elke uitwisselingsrelatie - PR relaties p zich hebben een waarde Naarmate de 2 functies zich ntwikkelen, vervaagt de scheidingslijn Marketing ziet PR alleen als marketingcmmunicaties en als een gedkpe ptie. Het ziet niet in dat het nder de aandacht brengen van materiaal in de media meilijker is dan het betalen vr reclame. Verder heeft het geen g vr de vaardigheden die ndig zijn bij het nderhuden van mediarelaties. Pr ziet marketing als een machtige afdeling vanwege de mvang van hun budgetten. Het vindt niet dat de fcus p klanten het belangrijkste is, zals marketingmensen. Relatie human resurces en PR - PR en HR gaan samenwerken m met de werknemers te cmmuniceren - Bij elke belangrijke verandering, is het van belang dat PR deze veranderingen p een juiste en tijdige wijze cmmuniceert Juridisch - In crisis zich wenden tt juridische afdelingen vr advies - Juristen en PR-prfessinals gaan samenwerken m risic s en crises weg te werken - Belangrijk = dat de belangen van de rganisatie en haar publiek ged gediend wrden Tekmst van de PR-afdeling Regelgevende nderwerpen - Dr nieuwe wetgevingen wrdt er meer aandacht geschnken aan verslagen zals de interactie van het bedrijf naar de stakehlders f de mgeving PR wrdt weer belangrijk Risicmanagement en stakehlderbelang - Risicmanagement + reputatiemanagement wrdt steeds belangrijker - Risicmanagement = nauw verbnden aan relatievrming met belangrijke stakehlders Technlgie - Technlgie is vrtdurend in ntwikkeling PR-mensen zullen handiger wrden in het gebruik ervan - Gespecialiseerde technische rllen m p nieuwe manieren met stakehlders te cmmuniceren - Nieuwe technlgieën maken het mgelijk dat rganisaties p maat gesneden, n-demand infrmatie verstrekken aan iedereen die het ndig heeft, veral ter wereld, p elk uur van de dag

5 Hfdstuk 3: Rl van PR-functinaris Wie det wat: het grtere plaatje - Gebrek aan een algemeen geaccepteerde definitie blijvende discussie - Fawkes (2004): vral belang vr reputatie - Nu: vral relatievrming en nderhuden Rl van de cmmunicatiekundige - 4 dimensies Manager Operatineel Reflectief analyseren van veranderende sciale waarden m rganisaties, waarden en nrmen ver maatschappelijke verantwrdelijkheid aan te passen Del = dminante calitie beïnvleden Educatief Del = cmmunicatievaardigheden van werknemers verbeteren Wat mensen in PR den: individuele berepsbeefenaars 3 categrieën - Bij een rganisatie (in dienst van een publiek/bedrijf/rganisatie ) Een rganisatie grndig leren kennen, werken in een brede reeks pr-activiteiten, een bedrijfssectr ged leren kennen - Adviesbureau (bureau waar PR-mensen vr verschillende klanten werken) Werken vr veel accunts, wisselende klanten, veranderende mgeving - Freelancepraktijk (bedrijf gaat zelfstandig persnen huren vr kleine pdrachten) Pr-activiteit Uitleg Vrbeelden Interne cmmunicatie Cmmunicatie met medewerkers Interne nieuwsbrieven, intranet, veranderingsprcessen Crprate PR Cmmunicatie namens de hele rganisatie Jaarverslagen, cnferenties, imag s, ethische verklaringen,... Mediarelaties Cmmuniceren met jurnalisten, specialisten, redacteuren, media, kranten, tijdschrift, radi, Persberichten, videberichten, persevenementen, interviews,.. tv, internet Business t business Cmmunicatie met andere rganisaties. Vb: leveranciers Tentnstellingen, handelsevenementen, nieuwsbrieven Public affairs Cmmuniceren met pinieleiders. Vb plitici Presentaties, briefings, private meetings, Relatie met de gemeenschap/ Maatschappelijke verantwrd ndernemen Cmmunicatie met plaatselijke gemeenschap, gekzen vertegenwrdigers, nderwijs,... tespraken in penbaar Tentnstellingen, presentaties, brieven, vergaderingen, sprtactiviteiten, spnsering,... Investr relatins Cmmuniceren met fin. Organisaties Nieuwsbrieven, briefings, events Strategische cmmunicatie Herkenning en analyse vd situatie, prbleem en plssingen zeken Onderzeken, plannen en uitveren van een campagne m de reputatie te verbeteren Issuesmanagement Mnitren van de plitieke, speciale, ecnmische en technlgische mgeving Analyses en risic inschattingen maken van het effect p de rganisatie Crisismanagement Heldere bdschappen cmmuniceren in snel veranderde situatie f in een ndgeval Omgaan met de media na een grt treinngeluk namens de plitie, ziekenhuis f autriteiten Cpywriting Schrijven vr verschillende grepen publiek Persberichten, nieuwsbrieven, internetpagina s, jaarverslagen Middelprductie Overzicht van drukwerk, mediaprcessen, Flders, interna magazines, websites,... vaak met gebruik van nieuwe technlgieën Eventmanagement Organisatie van events, tentnstellingen Jaarlijks cnferentie, perslancering, vakshws

6 Vaardigheden vr de ideale pr-functinaris In vlgrde van belang - Lees- en schrijfvaardigheden - Teamwrk - Prbleemplssing - Analytisch denken - IT-vaardigheden - Onderzeksvaardigheden - Gevel vr cijfers Discussie ver vaardigheden - Discussie is vertrebeld dr de verschillende gebruikte terminlgieën - Nadruk p specificeren van vaardigheden als leerresultaten - Vaardigheden wrden een integraal nderdeel van benchmarking daardr krijgen ze meer aandacht in het nderwijs Benchmarking = het nderling vergelijken van prestatie- en kwaliteitsniveau) - Cmpetentiegericht leren: cmpetentie heeft betrekking p 3 srten vaardigheden Cgnitieve vaardigheden Technische f ambachtelijke vaardigheden in een berep Sciale f cmmunicatieve vaardigheden - Levenscyclus van pr-functinaris Achtergrnd Input: Opleiding Training praktische Ontwikkeling in vaardigheden de praktijk Output: Aanpassen aan de situatie Levenslang leren Rl van de therie in de praktijk - Rl van therie is niet z grt in de PR maar er is wel een nderscheid tussen 2 grepen Bedrijven theretische kennis is handig Adviesbureaus praktische kennis Praktijkervaring blijft hger gewaardeerd dan theretische kennis. Maar je hebt beide ndig m er te geraken! Prfessinalisering Ervaring: Vaardigheden Verdere cmpetenties Levenservaring p hg niveau verwerven Evalueren - Belangrijkste grndslagen Beheersing van bijzndere intellectuele vaardigheid dr pleiding en training Inzetten vr de gehele samenleving, ipv alleen vr iemands klanten f werknemers Objectiviteit en hge nrmen en standaarden vr de uitvering en prestatie - 3C Crprate cmmunicatins cmmunity: vertegenwrdigt en dient de belangen van de mensen die actief zijn in crprate cmmunicatie Intern: del = de algemene berepskwaliteit verbeteren dr aan prfessinals van CC een sciaal netwerk en een platfrm te bieden vr kennisuitwisseling, advies en steun Extern: del = belang van CC te te lichten in bedrijfswereld en aan de CC de gelfwaardigheid geven die ze verdient

7 Hfdstuk 4: Maatschappelijk verantwrd ndernemen Duurzame bedrijfsvering: maatschappelijk verantwrd ndernemen Maatschappelijk verantwrd ndernemen - Definitie: MVO is een dr het bedrijf gedefinieerde manier van verantwrdelijkheid dragen vr haar samenleving en haar stakehlders - Impact van een bedrijf p zijn mgeving: 3 niveaus Basisniveau belasting betalen, de wet naleven, eerlijk handelen Bedrijfsmatig minimaliseren van negatieve effecten + handelen naar de geest van de wet Maatschappelijk verantwrdelijkheid vr een geznde samenleving + helpen verminderen van de prblemen van de maatschappij - Tripple btm line (3P s) Peple (sciale vaardigheid) Prfit (ecnmische vruitgang) Planet (eclgische belangen) Gede balans tussen deze delstellingen vinden Je gaat hier alles niet alleen beter maken vr je eigen bedrijf, maar k vr de samenleving je prbeert als bedrijf iets te betekenen vr de maatschappij. Wanneer een bedrijf aan MVO wilt den met het een nderscheid maken tussen bedrijfsactiviteiten die bedeld zijn m een bijdrage te leveren aan de samenleving en het steunen van gede delen f filantrpie. Evlutie van therieën ver MVO - Miltn Friedman (jaren 60 en 70) Enige verantwrdelijkheid: maximaliseren van de winst en verhgen van aandelen Enige belangengrep: aandeelhuders Zrgen vr kapitaal dus enkel aan hen verantwrding verschuldigd Scheiding tussen ecnmie en ethiek - Vlstaat niet meer: bedrijf hangt samen met samenleving! Bedrijf pereert binnen een mgeving Maatschappij als pdrachtgever via sciaal, mreel en eclgisch kapitaal Ok verantwrding afleggen tv maatschappij Filantrpie - Filantrpie = menslievendheid, weldadigheid. Een filantrp is iemand die dr weldadigheid het lt van zijn medemensen prbeert te verzachten - Crprate filantrpie (liefdadigheidsactie): een manier m iets terug te geven aan de gemeenschap Eenzijdige relatie: nvrspelbaar vanuit de psitie van de ntvanger Vaak eenmalig: geldkraan kan altijd dichtgedraaid wrden (vb.: bedrijf steunt music fr life 1x) - MVO Tweezijdige duurzame vertruwensrelatie met stakehlders Niet eenmalig: structureel pgenmen in filsfie en waardesysteem Via stichtingen gedurende lange peride gede delen steunen (vb.: ude schenen actie van Brantan) Businesscase: waarm maatschappelijk verantwrd zijn? Maatschappelijk draagvlak - Jaren 90: ntstaan van verkepelende instellingen en netwerken ter ndersteuning van MVO - Nieuwe functie: duurzaamheidsmanager f crprate respnsibility manager - Media: sceptische en cynische jurnalisten - Publieke pinie Cnsumenten hechten meer belang aan het ethische prfiel De helft tt een grte meerderheid geeft bij zijn aankpgedrag aan rekening te huden met het sciale gedrag van bedrijven Cnclusie: burger hecht veel belang aan MVO, maar slechts een kleine grep hudt hier effectief rekening mee Meerderheid is bereid nethisch gedrag af te schaffen = gedrag dat niet dr de maatschappij wrdt aanvaard

8 Cmmercieel verantwrd - MVO levert een bijdrage aan reputatie en imag - Belang van gede reputatie Anderen zijn meer bereid het gezichtspunt van de rganisatie serieus te nemen Draagt bij aan de versterking van infrmatievrziening van de rganisatie aan de samenleving en verbetert daarm k de middelen p alle gebieden Gemakkelijker m werknemers te mtiveren en werven betere werknemersmraal bevrderen Waarde tevegen aan prducten en diensten van de rganisatie - Reputatie = manier m u te nderscheiden en cncurrentievrdeel p te leveren - Geen direct financieel vrdeel, maar betere relatie met stakehlders p lange termijn Verantwrdelijkheden van de rganisatie tv stakehlders - Stakehlderanalyse = duidelijke manier m grepen en individuen te selecteren die van belang zijn vr een rganisatie - Verhuding tussen rganisatie met MVO en stakehlders begrijpen He wrdt rganisatie gefinancierd? Wie zijn de klanten? Wat zijn de vrwaarden vr de werknemers? Is er interactie met de gemeenschap p lkaal, reginaal en internatinaal niveau? Zijn er verheids-, milieu-, f wettelijke acties die van invled zijn? Wat is de invled van de cncurrenten? Wat is de invled p de leverancier p de rganisatie? Zijn er ptentiële risic s die beïnvled kunnen wrden dr pressiegrepen? Verantwrdelijkheden van de rganisatie vr de samenleving - Creëren van begrip en vertruwen - Tweerichtingsstrm van infrmatie Identificeren van stakehlders Verantwrdelijkheden definiëren (respnsibility matrix) Ecnmische verantwrdelijkheid: winstgevend zijn, de basis waarp alle andere aangebuwd zijn Wettelijke verantwrdelijkheid: de wet gehrzamen, wet is uitdrukking van wat in een samenleving ged f fut gevnden wrdt Ethische verantwrdelijkheid: verplicht zijn m te den wat ged, juist en eerlijk is Filantrpische verantwrdelijkheid: als bedrijf bijdragen aan middelen vr de gemeenschap Strategieën ntwikkelen m relaties te managen Stakehlders Ecnmisch Wettelijk Ethisch Filantrpisch Kapitaalversterkers Klanten Werknemers Gemeenschap Cncurrenten Leveranciers Pressiegrepen Algemene publiek Bedeld m bedrijfsmanagers te helpen bij het vrmen van ideeën ver wat de firma zu meten den p verschillende vlakken. In de praktijk is dit effectief mdat het de manager aanmedigt m verslag te den van zwel beschrijvende als statistische gegevens m de relatie met elke stakehlder te managen. Deze inf helpt bij het nemen van lange- f krtetermijnbeslissingen van het bedrijf

9 Wet- en regelgeving - Reputatiemanagement wrdt steeds belangrijker dr snelheid van cmmunicatie en nieuwsverspreiding - Grte en krachtige ndernemingen meten meer aan ethisch ndernemen den Risic s verminderen Gunstige reputatie handhaven - Grtere belangstelling vr MVO in de laatste jaren meer regelgeving p gebied van MVO nieuwe nrmen en standaarden - Windw-dressing: het bedrijf met drdrngen zijn met gede intenties er meten daden gesteld wrden en men met niet zmaar dingen belven Ethiek en praktijk van het bedrijfsleven - Bedrijfsethiek = nrmen en principes in het gedrag van individuen binnen een bepaalde mgeving Binnen deze mgeving beslissingen nemen die maatschappelijke impact en ethische gevlgen kunnen hebben Ethische besluitvrming: therie en praktijk 2 benaderingen vr leren en begrijpen van bedrijfsethiek Systematisch mdernisme Verklaringen zijn functineel van aard en gericht p het zeken van plssingen p krte en middellange termijn Kritisch mdernisme Vert bedrijfsethiek een fase verder dan zwart-wit verklaringen Filsfische therieën Gevlgenethiek Nastreven van het grtste geluk. Is gefcust p wat wij den en wat de cnsequenties van nze daden zijn. Plichtethiek Je met den wat je met den. Wat je met den km je te weten dr je af te vragen f je zu willen dat iedereen dat zu den. Deugdethiek Kijkt vral naar het handelen zelf en let niet p de mtieven f de gevlgen. Besef van nrmen en waarden speelt een rl. Is MVO ethisch aanvaardbaar, ndanks dat het eigenbelang k een rl speelt? Vlgens: - Gevlgenethiek (utilisme): ethisch gehalte bepaald dr het effect zlang het psitieve gevlgen heeft vr de maatschappij, is het ethisch aanvaardbaar - Plichtethiek (ntlgische ethiek): ethisch gehalte bepaald dr het mtief handelingen ingegeven dr eigenbelang zijn ethisch naanvaardbaar

10 Hfdstuk 10: Imag, reputatie en identiteit van de rganisatie Crprate PR - Crprate PR = de cmmunicatieactiviteiten en PR van de hele rganisatie een paraplu die de hele rganisatie verspant Del wrdt bereikt dr het frmuleren van een centrale bdschap die bedeld is m duidelijk te maken en te beïnvleden he iedereen in de rganisatie handelt, zich gedraagt en cmmuniceert Practief werken aan het pstellen en uitveren van strategieën die als del hebben de klf te verminderen tussen he uiteenlpende interne en externe publieksgrepen een rganisatie zien en he de rganisatie graag gezien wil wrden - Crprate cmmunicatie = een managementinstrument waarmee alle bewust gehanteerde vrmen van interne en externe cmmunicatie z effectief en z efficiënt mgelijk p elkaar wrden afgestemd, m z een gunstige uitgangspsitie te verwerven vr wederkerige relaties met grepen waarvan de rganisatie afhankelijk is Imag van de rganisatie - Beeld dat externen (publieksgrepen) hebben ver het bedrijf - Weinig cntrle ver - Veranderlijk Reputatie van de rganisatie - Vral ver lange termijn - Wrdt vastgesteld dr alle beelden te verzamelen die helpen een mening te vrmen ver een bedrijf - Veranderlijk Identiteit van de rganisatie - He een rganisatie zichzelf ziet en he ze wil verkmen zveel mgelijk cntrle prberen te krijgen - 1 ste gebruik: verwees vral naar lg = zichtbaar embleem dat dr de rganisatie ntwrpen is m een aantal kenmerken ver te brengen waaraan ze wilde dat het publiek zu denken - Practief = prblemen vrkmen vrbedachte acties en inspanningen van rganisaties m met stakehlders te cmmuniceren en hen te beïnvleden - Reactief = prblemen plssen - Organisatie-identiteit = geheel aan practieve, reactieve en nbedelde activiteiten en bdschappen van rganisaties - Organisatiecultuur = manier waarp attitudes binnen een bepaalde rganisatie tt uiting kmen - Identiteit bestaat uit 3 elementen Gedrag = ttale gedrag van de rganisatie (heel breed + meilijk nder cntrle te huden) Symblen = huisstijl (lg, gebuwen, kleuren, ) Cmmunicatie = alles wat gecmmuniceerd wrdt (pers, CC, publicaties, ) Spanningsveld tussen identiteit en imag Stakehlders kunnen een verschillend beeld hebben van een rganisatie Imag en identiteit kmen niet altijd vereen taak van PR = deze klf verbruggen dr identiteit z ged mgelijk te sturen en dr nbedelde actie/cmmunicatie te verminderen

11 Persnlijkheid en cultuur - Persnlijkheid bepalen is niet eenvudig - Men mag persnlijkheid en cultuur niet verwarren Cultuur = geheel aan waarden, nrmen en tradities binnen een bedrijf Elementen: delen, missin, algemene strategie Wrdt zichtbaar bij stakehlders via crprate PR Frmeel / infrmeel f uitgesprken / niet uitgesprken Vb. missie: Kineplis Grup staat vr een wereld waarin mensen genieten van zelfgekzen entertainment en zelf beslissen he ze die emtinele tcht willen beleven. Het wil zijn leiderspsitie verstevigen p markten waar het al een sterke speler is, en wil leider wrden p andere markten waar het actief is. Ok wil het zijn publiek laten genieten van ntspanningsactiviteiten en business ervaringen van tpkwaliteit. Om dat del te bereiken kmt het p allerlei manieren tegemet aan de veranderende beheften van zijn publiek. Het ijsberg-cncept - Opvallende / pen elementen wrden getnd, zijn zichtbaar - Geslten elementen / nder de ppervlakte vrmen interne dynamiek van een rganisatie Beïnvleden de identiteit van de rganisatie en het beeld dat stakehlders van een rganisatie hebben Het kst tijd m de nzichtbare elementen te ntdekken en ze zijn niet gemakkelijk te beïnvleden f te veranderen = het hele fenmeen van cultuur en identiteit vergelijkt men met een ijsberg. Hierbij wrden de pvallende elementen getnd. Terwijl die elementen die meilijker te bepalen en te diagnsticeren zijn (rites, mythes en tabes in een rganisatie) zich nder de ppervlakte bevinden. Organisatie-identiteit, strategie en prces: twee mdellen Management van de identiteitsstrategie Dit mdel is een instrument dat ns herinnert aan de verschillende stadia in een strategie en waarmee de relaties duidelijk wrden tussen de verschillende elementen die een strategische benadering van management van rganisatie-identiteit vrmen p het gebied van de public relatins. Dit mdel meten we niet ged kennen Prcesvrming van rganisatiereputatie Dit mdel helpt m te begrijpen welk element van invled is p andere elementen.

12 - Krachten in de mgeving en de sectr Omgevingsfactren: technlgie, plitiek, wetgeving, natuur, Sectrfactren: type activiteit Beïnvleden Prces Verschillende stadia Feedback - Cultuur (zichtbaar en nzichtbaar) Persnlijkheid van de rganisatie - Crprate pr Managementfunctie die p een practieve en bewuste manier strategieën inzet m gefrmuleerde delen te bereiken. - Identiteit Zichtbare & nzichtbare aspecten. Wrdt beïnvled dr zichtbare en nzichtbare cultuuraspecten en dr de pr-strategieën van de rganisatie. - Stakehlders Publieksgrepen die signalen van de identiteit van een rganisatie pvangen. Zij verwerken de identiteit van de rganisatie en vrmen in hun gedachten beelden van die rganisatie. - Imag Zijn beelden van een rganisatie die in de gedachten van de stakehlders zitten. In de lp der tijd smelten deze samen. Omgevingsfactren zijn bijznder relevant bij de vrming van imag s van de rganisatie - Reputatie Wrden k beïnvled dr mgevingsfactren. Zit k in de gedachten van de stakehlders. - Feedback Onderzek naar imag bij stakehlders Kan k infrmeel zijn

13 Hfdstuk 14: Issuesmanagement Issues = Openbare meningen die gevrmd wrden, die in een prces van duiding en betekenisverlenging zitten. Is niet hetzelfde als crisis, een issue kan psitief zijn. - Vbn. Sigaretten, besitas, kinderarbeid, glbal warming, - Beïnvleden functineren van bedrijfswereld - Eerst nderzcht dr deskundigen - Vervlgens wrden ze publiek dr belangengrepen en de media (internet!) - Daarna repen ze bij verschillende stakehlders vragen p, het debat wrdt pengetrkken - Het issue wrdt ht ht ht! Glbal Warming is een issue dat in elk bedrijf vrkmt. Elk bedrijf met milieuvriendelijk prduceren. Als ze dit niet den kmt er prtest van de cnsument/regering. Bv: zie de ramp met BP. Obesitas is een ander issue dat vaak vrkmt. In Amerika eten veel mensen vaak vet eten. Bv McDnalds. McDnalds anticipeert hierp dr k slaatjes aan te bieden. De vraag stelt zich natuurlijk: wie gaat er nu naar een McDnalds m een slaatje te eten. Bv: meders die graag p hun lijn letten, maar waarvan de echtgent en kids tch friet willen eten. Zij pakt een slaatje en de kids een Happy Meal. McD valt niets te verwijten. Zij bieden het tenminste aan. Issuesmanagement Orsprng van issuesmanagement - Ontstnd vanuit de ndzaak vr private ndernemingen zich tegen publieke kritiek en wetgeving te beschermen - Issues zijn van alle tijden en culturen - Issues ntwikkelen zich (partij)plitiek afhankelijk - Relatie met publieke pinie: het meerderheidsstandpunt in een samenleving, dat gedeeld wrdt dr de meeste leden van die samenleving, ngeacht alfabetiseringsgraad, leeftijd, religie f gegrafische standplaats Definiëren van issuesmanagement - Het systeem van nderkennen, analyseren en wegen van invleden en mgelijke bedreigingen vanuit de samenleving p de rganisatie - Het kmt aan p de vrstelling die mensen hebben en die vrstelling kan je beïnvleden - Issues = bewegende publieke pinies met vr- en tegenstanders met als del het verkrijgen van een meerderheidsstandpunt Duidelijke relatie met de tekmst Greien vanuit een trend en kunnen escaleren - Issuesmanagement = het (mede)sturing geven aan de publieke pinie met als uiteindelijk del het (her)vinden van een nieuw evenwicht Hudt zich in belangrijke mate bezig met het vrspellen 4 functies Anticiperen p en analyseren van issues De standpunten van rganisaties ver issues frmuleren Identificeren van belangrijke maatschappelijke grepen waarvan de steun cruciaal is vr het publiek beleid Gewenst gedrag van belangrijke maatschappelijke grepen frmuleren Fasen in issuevrming - Orsprng = initiatiefase Iemand zrgt vr twijfel Technische innvaties

14 - Naamgeving = interpretatiefase Erg belangrijk Kernachtige namen - Definiëring = implicatiefase Iemand maakt zich meester van het issue, definieert het en tracht de publieke pinie te mbiliseren De definitie van een prbleem is essentieel in pgingen m eisen p de plitieke agenda te krijgen Macht ver de prbleemdefiniëring is macht ver de perceptie Verantwrdelijkheden bij issuevrming Wie is eigenaar? Welke rzaak is aan te wijzen vr een bepaalde situatie? Wat met er aan gedaan wrden? - Greperen van ppnenten en prpnenten = ntstekingsfase Del: de publieke pinie bereiken anders kmt men niet p de jurnalistieke f plitieke agenda - Van kwalitatieve grei naar kwantitatieve grei = beïnvledingsfase De heveelheid aanhangers van een bepaalde pinie greit Drgreien naar een meerderheidsstandpunt - Drbraak via de media = handhavingsfase Het issue treedt p in de penbare ruimte en wrdt pgepikt dr de media Sms escaleren issues tt een crisis f een mediahype Cntext van issuesmanagement Het tipping pint : de weegschaal slaat dr - Tipping pint = mment waarp een debat dat zich ntwikkeld heeft, het brede publiek zich van een nieuw standpunt laat vertuigen waardr veranderingen mgelijk wrden het mment waarp de weegschaal van de maatschappelijke acceptatie drslaat - Tipping pint is niet de aanleiding Het effect van de cntext p issuentwikkeling - Issuesmanagement gaat meer ver het temp en de mate van verandering 2 vragen Plitieke, sciale, ecnmische en culturele cntext Wie f wat heeft de dminante machtspsitie m iets te laten gebeuren? - Macht = gewrteld in calities (= samenwerking van verschillende instellingen, rganisaties, instituten, ) Fr-prfit = winstgevende bedrijven Nt-fr-prfit = bedrijven die geen winst maken, maar wel een grte rl in nze samenleving spelen Overheid = geven mee betekenis aan de issues Issues ntstaan vaan dr spellers in een van deze calities en zullen drgaans aansluiting vinden bij spellers in een tweede calitie, vrdat spelers ineen derde calitie nauw betrkken f zelfs maar bewust wrden. - Ideale issuesmanagementprgramma: del = creëren van een gemeenschappelijk del nder stakehlders in de 3 calities Relatie met crisismanagement Issuesmanagement (practief) - Issue kan ntaarden in een crisis - Issue neemt te aan intensiteit in zijn levenscyclus Ptentieel Ontstaand Actueel (media) Crisis (maximum aan intensiteit) Slapend (het is vanzelfsprekend gewrden) - Tekmst - Strategisch - Omgaan met een zich ntwikkelend publiek debat - Na verlp van tijd: invled p handelingswijze van bedrijf Crisismanagement (reactief) - Actuele situatie - Tactisch - Omgaan met impact van een gebeurtenis - Sterke behefte aan publiciteit

DEEL 3: SPECIALE GEBIEDEN VAN PR Hoofdstuk 16: Crisis-pr-management

DEEL 3: SPECIALE GEBIEDEN VAN PR Hoofdstuk 16: Crisis-pr-management DEEL 3: SPECIALE GEBIEDEN VAN PR Hfdstuk 16: Crisis-pr-management Actuele crisis: Ramp in Zwitserland met schlbus. Het ngeluk was m 9u s avnds gebeurd. Tch kwam de inf er pas rnd 6u dr p alle nieuwsstatins.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

A4OC Groepsopdracht Het opstellen van een crisiscommunicatieplan Prof. dr. Ellen Van Praet

A4OC Groepsopdracht Het opstellen van een crisiscommunicatieplan Prof. dr. Ellen Van Praet A4OC Grepspdracht Het pstellen van een crisiscmmunicatieplan Prf. dr. Ellen Van Praet Faculteit Tegepaste Taalkunde Master Meertalige Cmmunicatie Academiejaar 2012-2013 Anek Van Wuwe 1. Wanneer is er sprake

Nadere informatie

DEEL 3: SPECIALE GEBIEDEN VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 14. Issuemanagement

DEEL 3: SPECIALE GEBIEDEN VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 14. Issuemanagement DEEL 3: SPECIALE GEBIEDEN VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 14. Issuemanagement If you don t manage issues, issues wil manage you Issues = Openbare meningen die gevormd worden, die in een proces van duiding

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Marketing Management Prof. dr. Yves Van Vaerenbergh

Marketing Management Prof. dr. Yves Van Vaerenbergh Marketing Management Prf. dr. Yves Van Vaerenbergh 1. Marketing? 2. Vrstelling van de afstudeerrichting 3. De student aan het wrd 1. Marketing? 2. Vrstelling van de afstudeerrichting 3. De student aan

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Bedrijfsethiek. Samenvatting Bedrijfsethiek ~ 1 ~ Rick Hendriks

Bedrijfsethiek. Samenvatting Bedrijfsethiek ~ 1 ~ Rick Hendriks Bedrijfsethiek Hfst 2: Waarden en nrmen: 2.2: Mraal: Mraal is het geheel van aanwezige waarden en nrmen bij een individu, grepering f gehele samenleving. De wetenschap die de mraal bestudeert is de ethiek.

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Beroepsniveau B Fondsenwerver (Hbo werk- en denkniveau)

Beroepsniveau B Fondsenwerver (Hbo werk- en denkniveau) Berepsniveau B Fndsenwerver (Hb werk- en denkniveau) Plaatsbepaling De fndsenwerver die functineert p het berepsniveau B is in staat zelfstandig te werken aan fndsenwervingsprjecten f nderdelen daarvan.

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Accountmanagers laten veel kansen liggen

Accountmanagers laten veel kansen liggen Vndelstraat 35e Accuntmanagers laten veel kansen liggen Sinds de crisis zijn de financiële markten structureel veranderd. Vr de crisis kregen de banken veel aanvragen, was het kapitaal veel gedkper en

Nadere informatie

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES The literature review Het is belangrijk m te bepalen wat anderen al ver het prbleem geleerd hebben vr je het zelf bestudeerd. Het idee van een literatuurstudie

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

DEEL 1: DE CONTEXT VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 2. Management en organisatie van public relations

DEEL 1: DE CONTEXT VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 2. Management en organisatie van public relations DEEL 1: DE CONTEXT VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 2. Management en organisatie van public relations 1. Belang van de context Elk bedrijf staat in wisselwerking met zijn omgeving. Voorbeelden? Coca Cola

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Reflecties. Vormingsdag 9 januari 2014 DPB Brugge Training coachingsgesprek. Bezoeker gecoachte

Reflecties. Vormingsdag 9 januari 2014 DPB Brugge Training coachingsgesprek. Bezoeker gecoachte Vrmingsdag 9 januari 2014 DPB Brugge Training cachingsgesprek Reflecties Bezeker gecachte Het gesprek heeft mij ngelfelijk veel deugd gedaan. Ik kreeg de bevestiging dat het ged is datgene waar ik mee

Nadere informatie

HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP

HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN MIJN GROEP INFORMATIE OVER DE ACTIVITEIT Delgrep Duur Materiaal Delstellingen 4 de / 5 de / 6 de jaar secundair nderwijs +/- 30 minuten Een kpie van het raster vr elke leerling

Nadere informatie

De vier beroepsniveaus kunnen in hun onderlinge relatie als volgt gekarakteriseerd worden

De vier beroepsniveaus kunnen in hun onderlinge relatie als volgt gekarakteriseerd worden Berepsniveau D - Manager Fndsenwerven (Pstacademisch werk- en denkniveau) Plaatsbepaling De manager fndsenwerving functineert p het niveau van het managementteam en/f de directie van een fndsenwervende

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking Prjectcyclusbeheer: een handige tl bij het uitbuwen van een werking Inhud Bij het starten met een Brede Schl is het, na het verkennen van partners en mgelijkheden, belangrijk m structureel de werking uit

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Aanbod inspiratie en introductie workshops

Aanbod inspiratie en introductie workshops Aanbd inspiratie en intrductie wrkshps Overzicht van de inspiratie en intrductie wrkshps Inspiratie en kennismaking met systeemdenken en duurzaam ndernemen Deze reeks wrkshps belicht een reeks aspecten

Nadere informatie

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing Bintica Wrkshp Zelfredzaamheid & Zelfsturing Visie p Zelfredzaamheid & Zelfsturing Lgica van het gevel, Arnld Crnelis, 1998, ISBN 90-72258- 02-9 Het verbrgen prgramma vr het menselijk leren is aangebren

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming

De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming De bedrijfscultuur als ziel van de nderneming Zin en nzin ver cultuurverandering Bek: Edgar Schein, 2004 ISBN-13: 9789055941872 ISBN-10: 9055941875 Samenvatting: Invlve Inhudspgave Hfdstuk 1 Het belang

Nadere informatie

Professional Coaching. Franck Struyf

Professional Coaching. Franck Struyf Prfessinal Caching Franck Struyf Ervaring is niet wat iemand verkmt, maar wat iemand det met wat hem verkmt. (Aldus Huxley) Persnlijke ervaring Mijn naam is Franck Struyf en ik ben life en- prfessinal

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen Kenmerken en uitkmsten van prfessinele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen 20 nvember 2015 Prf. Dr. Sfie Vanassche Dr. An Katrien Sdermans Prf. dr. Ken Matthijs Family and Ppulatin Studies, KU Leuven

Nadere informatie

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen 2-daagse training rnd feedback geven en ntvangen Wat is de kern van deze training? Tijdens deze intensieve praktijkpleiding zmen we in p een van de belangrijkste (én meilijkste) cmmunicatievaardigheden:

Nadere informatie

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen MVO Zelfverklaring Beantwrding 40 vragen Auteur: Gert Jan de Grt en Gerda de Raad (Will2Sustain) Datum: 17-12-2015 Versie: 3 Inhudspgave 1. Inleiding... 1 2. MVO principes... 1 3. Stakehlders... 4 4. MVO

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

Wat is een Balanced ScoreCard?

Wat is een Balanced ScoreCard? Wat is een Balanced ScreCard? De Balanced Screcard (BSC) is een mdel waarmee de prestaties van een rganisatie, een team enzvrts p een evenwichtige manier kunnen wrden berdeeld. Meten staat daarbij centraal.

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014 Gedragsprtcl ICBS de Hrizn. Juni 2014 Inhud Gedragsprtcl ICBS de Hrizn in Rilland. 1. Uitgangspunten. blz 3 2. Definities blz 3 3. Directe aanpak van rdeverstringen, ruzies. blz 4 4. Werken aan sciaal

Nadere informatie

Eenzaamheid. 1. Ter inleiding 2. 2. Wat is eenzaamheid? 2

Eenzaamheid. 1. Ter inleiding 2. 2. Wat is eenzaamheid? 2 Eenzaamheid Idske de Haan- de Jng> 1. Ter inleiding 2 2. Wat is eenzaamheid? 2 3. He ntstaat eenzaamheid 3 a. Externe factren 3 b. Persnlijkheidskenmerken f karakter 4 c. Gedragspatrnen

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd.

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd. MJA3 cnvenant Methdiek energieefficiency Alle inspanningen van bedrijven gericht p energiebesparing in het prductieprces en in de keten en met het g p de inzet van duurzame energie, wrden gehnreerd: zij

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Bestuurskracht: wat is het en hoe kan je het vaststellen?

Bestuurskracht: wat is het en hoe kan je het vaststellen? Bestuurskracht: wat is het en he kan je het vaststellen? Bart De Peuter KU Leuven Instituut vr de Overheid Inhud Bestuurskracht is? Over een geëvlueerde definitiekracht Bestuurskracht meten met indicatren

Nadere informatie

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers)

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) Deze thematische fiche wil inzicht verschaffen in de vereenkmsten en de verschillen van een prcesbegeleider en een beleidsmedewerker

Nadere informatie