NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013"

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 19U20 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Ronny Vanden Broecke, Stephanie De Deyne, Georgette Brak, Bo Bentein, Femke Ballegeer, Nadia Cloetens, Norman Schiltz, Kurt Decleer, Raadsleden, Luc Demeulemeester, Secretaris Verontschuldigd Jochem Vincke, Raadslid, Norman Schiltz, Raadslid verontschuldigd voor 1. Openbare zitting Bestuur Algemeen secretariaat - Mededelingen - Varia - Kennisneming Mevrouw Brigitte Monbaliu vraagt of er eventueel een overname van de werkzaamheden van het Villokot door het kringloopcentrum gepland is. De heer voorzitter antwoordt dat mevrouw Cindy Vandeweghe hieromtrent heeft geïnformeerd bij het Kringloopcentrum, doch er geen mogelijkheid was voor overname. Een specifiek tarief voor ons sociaal cliënteel was evenmin mogelijk. Mevrouw Brigitte Monbaliu vraagt waar de mensen terecht zullen kunnen met computerproblemen, die tot nu binnen de open computerruimte door Hendrik Debedts werden behandeld. De heer voorzitter antwoordt dat op dat vlak mevrouw Suzy Coeck in de Bollaard verder begeleiding zal verzorgen. De modaliteiten worden nog bekeken, evenals de verdere uitbouw van het pc café in de Bollaard. Mogelijks wordt materiaal van het SEB overgenomen door het OCMW. Mevrouw Brigitte Monbaliu vraagt of het dossier omtrent de vestiging van de VDAB in de werkwinkel Blankenberge afgerond is. De heer voorzitter verklaart dat het nog niet officieel werd medegedeeld, doch het quasi zeker is dat de VDAB verder in Blankenberge gevestigd blijft. Mevrouw Nadia Cloetens bemerkt dat de werken aan de parking kribbe stil gelegen hebben. De heer voorzitter antwoordt dat alle werken normaal vorig jaar in juli al hadden moeten voleindigd zijn. Er was nu een probleem met de boordstenen die niet afgerond waren, zoals voorzien in het bestek. Deze zijn inmiddels besteld. Er was eveneens een probleem met de grond die verzadigd was door de extreme regen- en sneeuwval begin dit jaar De werken zijn inmiddels opnieuw opgestart. De heer voorzitter verduidelijkt dat vzw Het Schoonschip de betaling van de bijdrage aan SEB voor het 2 kwartaal ( ) betwist.

2 De prognose is dat het SEB op 01 juli een liquiditeitstekort zal hebben van +/ Het Strijkatelier heeft reeds gedepanneerd met Dit bedrag zou kunnen terugbetaald worden. Voor volgend jaar wordt nog een subsidie van Het Strijkatelier voorzien van Bedoeling is de prijzen voor de LDE-personeelsleden op te trekken naar 12 per uur en ook op vlak van btw kan mogelijks een besparing gerealiseerd worden. Vanaf juli zou normaal moeten kunnen gefunctioneerd worden binnen SEB. Ook binnen het schepencollege wordt de materie verder besproken. De heer voorzitter vermeldt tevens dat bij aanvang van de werking van SEB er een renteloze lening werd verstrekt door Het Schoonschip ten bedrage van en door Het Strijkatelier ten bedrage van De heer Norman Schiltz vervoegt de zitting om 18u20. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 18 april Mevrouw Bo Bentein keurt de punten 1 en 2 goed. Voor de andere punten onthoudt zij zich, omdat zij verontschuldigd was voor deze punten tijdens de vorige zitting. 9 stemmen voor (Ivan De Clerck, Brigitta Monbaliu, Ronny Vanden Broecke, Georgette Brak, Bo Bentein, Femke Ballegeer, Nadia Cloetens, Norman Schiltz, Kurt Decleer). 1 stem onthouding (Stephanie De Deyne) De notulen worden goedgekeurd. Algemeen secretariaat - Investeringsfactuur - Grimmelprez-Wambeke Architecten dd. 29 maart De investeringsfactuur is in overeenstemming is met de beslissing van de raad dd. 19 februari Derdegegevens Grimmelprez-Wambeke Architecten, Zeedijk 87, 8370 Blankenberge. Financiële informatie 6 447,25. openbare centra voor De investeringsfactuur dd. 29 maart 2013 ten bedrage van 6 447,25 (incl. BTW) opgemaakt door Grimmelprez-Wambeke Architecten wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Bijlage 1 Investeringsfactuur dd. 29 maart 2013 voor een bedrag van 6 447,25 (incl. BTW)

3 Financiën Financiële dienst - Jaarrekening O.C.M.W van de gouverneur - Akteneming De gouverneur heeft zijn besluit opgemaakt over de jaarrekening 2011 d.d. 10 april Er wordt akte genomen van het besluit van de gouverneur betreffende de vaststelling van de jaarrekening Ingesloten bijlagen Bijlage 1 van de gouverneur betreffende vaststelling van de jaarrekening 2011 van het O.C.M.W.-Blankenberge d.d. 10 april 2013

4

5

6 Financiële dienst - Jaarrekening O.C.M.W Kwijting financieel beheerder tot en met 31 december De gouverneur heeft zijn besluit opgemaakt over de jaarrekening 2011 d.d. 10 april Gezien er geen opmerkingen waren van de gouverneur noch de gemeenteraad, kan kwijting verleend worden aan de financieel beheerder voor de periode tot en met 31 december openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 89. Er wordt kwijting verleend aan de financieel beheerder, de heer Stefan Lagast, voor Bijlage 1 van de gouverneur betreffende vaststelling van de jaarrekening 2011 van het O.C.M.W.-Blankenberge d.d. 10 april Financiële dienst - Aankoop toepassingssoftware Beleids- en beheerscyclus - Vandaag wordt voor de N.O.B.-boekhouding gebruik gemaakt van de boekhoudsoftware van de firma Schaubroeck N.V.. Ten laatste tegen 1 januari 2014 dienen alle openbare besturen de Beleids- en beheerscyclus in te voeren. De invoer hiervan heeft een ingrijpende invloed op de manier van boekhouden. Bijgevolg dient het oude boekhoudpakket vervangen te worden. Derdegegevens Ingekomen offerte: Schaubroeck N.V., Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth Financiële informatie De éénmalige aankoop van de software, op basis van 15 gebruikers, wordt aangeboden voor ,75 euro. (excl. BTW: ,00 euro + 2 extra licenties aan 70,00 euro per stuk). De opleidingskosten bedragen indicatief 6.192,18 euro (5 personen volgen de integrale opleiding). Indien beroep gedaan wordt op consultancy wordt per dag 847,00 euro aangerekend. Visum ontvanger Verleend De Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 17, 2, 1 f. Het Koninklijk van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 159.

7 Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beheersen beleidscyclus van de gemeenten, de provincies en de O.C.M.W. s. Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 betreffende de beheers- en beleidscyclus van de gemeenten, de provincies en de O.C.M.W. s. Motivering Omwille van volgende argumenten wordt voorgesteld om de aankoop van de toepassingssoftware voor de Beleids- en beheerscyclus bij de Firma Schaubroeck te plaatsen: Het huidig boekhoudprogramma werd aangekocht bij de firma Schaubroeck N.V.. De conversie van de historische gegevens naar het nieuwe boekhoudprogramma, levert het minst problemen op wanneer bij dezelfde leverancier gebleven wordt. Het stadsbestuur heeft de intentie om voor de Beleids- en beheerscyclus verder te werken met haar oude leverancier van boekhoudsoftware, zijnde de firma Schaubroeck N.V. Het is aanbevolen dat beide lokale besturen, stad en O.C.M.W., dezelfde B.B.C.-software gebruiken. Op die manier kunnen later de beleids- en beheersgegevens gemakkelijk geconsolideerd worden. Indien beide besturen hun boekhoudsoftware afnemen bij de firma Schaubroeck N.V., wordt aan beide besturen een korting van 25% toegekend. Deze opdracht wordt gegund bij onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht wordt toegewezen aan Schaubroeck N.V. conform offertes 13Oc dd. 18 april 2013 voor de prijs van ,93 (incl. BTW). De jaarlijkse onderhoudskost bedraagt 6.080,25 (incl. BTW). Bijlage 1 Offerte Schaubroeck: Onderhoud, assistentie en hosting Bijlage 2 Offerte Schaubroeck: Aankoop Bijlage 3 Offerte Schaubroeck: Opleiding Bijlage 4 Offerte Schaubroeck: Consultancy Bijlage 5 Visum ontvanger Financiële dienst - Betaalbaarstelling investeringsfactuur - Cevi nv dd. 28 april De investeringsfactuur is in overeenstemming is met de beslissing van de raad dd. 18 augustus Derdegegevens Cevi nv, Bisdomplein 3,9000 Gent. Financiële informatie ,13. Investeringsproject 2/2009 Digitaal Archief

8 openbare centra voor De investeringsfactuur dd. 28 april 2013 ten bedrage van ,13 (incl. BTW) opgemaakt door Cevi nv wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Bijlage 1 Investeringsfactuur dd. 28 april 2013 voor een bedrag van ,13 (incl. BTW) Sociale Economie Blankenberge - Balans en resultatenrekening Akteneming De VZW SEB werd opgericht overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIIter artikel 135 novies 1 1 van de Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW s. De balans en resultatenrekening 2012 worden voorgelegd. De resultatenrekening 2012 wordt afgesloten met een negatief resultaat van ,50. openbare centra voor De Raad neemt akte van de balans en resultatenrekening 2012 van de VZW SEB. Bijlage 1 Balans en resultatenrekening 2012 VZW SEB Sociale Economie Blankenberge - Budget Akteneming De VZW SEB werd opgericht overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIIter artikel 135 novies 1 1 van de Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW s. Het budget 2013 wordt voorgelegd. Het budget voorziet een exploitatieverlies van ,00. openbare centra voor De Raad neemt akte van het budget 2013 van de VZW SEB.

9 Bijlage 1 Budget 2013 VZW SEB Het Strijkatelier - Balans en resultatenrekening Akteneming De VZW Het Strijkatelier werd opgericht overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIIter artikel 135 novies 1 1 van de Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW s. De balans en resultatenrekening 2012 worden voorgelegd. De resultatenrekening 2012 wordt afgesloten met een negatief resultaat van ,28. openbare centra voor De Raad neemt akte van de balans en resultatenrekening 2012 van de VZW Het Strijkatelier. Bijlage 1 Balans en resultatenrekening VZW Het Strijkatelier Het Strijkatelier - Budget Akteneming De VZW Het Strijkatelier werd opgericht overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIIter artikel 135 novies 1 1 van de Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW s. Het budget 2013 wordt voorgelegd. Het budget voorziet een exploitatieverlies van ,57. openbare centra voor De Raad neemt akte van het budget 2013 van de VZW Het Strijkatelier. Bijlage 1 Budget 2013 VZW Het Strijkatelier Kinderopvang Kinderdagverblijf 't Schelpje - Vorderingsstaat Vandenbussche nv - Deze vorderingsstaat werd nagezien en ondertekend door Grimmeprez- Wambeke Architecten.

10 Derdegegevens Vandenbussche nv, Groendreef 21, 9880 Aalter. Financiële informatie ,38. De Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten. Het Koninklijk van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. openbare centra voor De vorderingsstaat 23.0 ten belope van ,38 (incl.21 % BTW) voor project 2009/17 Nieuwbouw kribbe, opgemaakt door de firma Vandenbussche nv, wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Bijlage 1 Factuur Bijlage 2 Vorderingsstaat 23.0 Kinderdagverblijf 't Schelpje - Reinigen raampartijen - Toewijzing - Het wassen van de hoge ramen in de speelhal langs de binnenzijde en de beglazing langs de buitenzijde met uitzondering van de twee terrassen, willen we in het bestaande onderhoudscontract dat OCMW Blankenberge heeft met Cinderella Cibo nv opnemen. Het gaat om de uitbreiding van een bestaand contract. Het reinigen van de ramen in de verschillende activiteitencentra werd door de OCMW Raad op 13 maart 2008 toegewezen aan Cibo Cleaning (vandaag Cinderella Cibo nv). De prijs voorgesteld door Cinderella Cibo nv ligt in de lijn van de prijzen die we voor de andere gebouwen van OCMW Blankenberge betalen. Het betreft 15 ramen op het eerste verdiep langs buiten en ongeveer 20m² glaspartijen in de speelhal. Dit zijn ramen die niet zonder hoge ladder (+3 meter) bereikt kunnen worden. Derdegegevens Ingekomen offerte: Cinderella Cibo nv, Gontrode Heirweg 148b, 8370 Blankenberge. Financiële informatie De kostprijs per trimester bedraagt 101,64 inclusief BTW per 3 maanden. De Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten, inzonderheid artikel f). Het Koninklijk van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. openbare centra voor

11 Deze opdracht wordt gegund bij onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht wordt toegewezen aan Cinderella Cibo nv conform offerte SM dd. 21/02/2013 voor de prijs van 406,56 per jaar (incl. BTW). Bijlage 1 Offerte Cinderella Cibo nv Bijlage 2 Cibo Cleaning offertes 2008 Bijlage 3 Raadsbeslissing dd. 13 maart 2008 Toewijzing aan Cibo Cleaning Thuiszorg Dienstencentrum De Bollaard - Pedicure - Bij de bespreking van dit punt stelt de raad voor de wasbeurten in het dienstencentrum te beperken tot maximaal vier beurten. Dit zal behandeld worden bij de volgende wijziging van het huishoudelijk reglement. Artikel 16 van het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 bepaalt dat een lokaal dienstencentrum o.a. als opdracht heeft om gebruikers hulp bij activiteiten van het dagelijks leven aan te bieden. Dit wordt geconcretiseerd in artikel 17 2 waar het aanbieden van hygiënische zorg als een verplichte activiteit wordt aangeduid. Bijlage VI van het uitvoeringsbesluit stelt op zijn beurt: een centrum biedt hulp bij activiteiten van het dagelijks leven, inzonderheid hygiënische zorg. Die hulp moet aangeboden worden onder minstens twee vormen, zoals ondermeer pedicure en manicure, gelaats- en haarverzorging, hulp bij het nemen van bad of douche en wassalon, gezondheidsconsult en dieetadvies. De professionele zorgverlener die hulp biedt bij activiteiten van het dagelijkse leven, beschikt daartoe over de nodige kwalificaties. Die activiteiten worden bij voorkeur aangeboden in een aangepaste ruimte in het lokaal dienstencentrum of in de lokalen van de partner met wie daarvoor wordt samengewerkt. In De Bollaard hebben we momenteel volgend aanbod inzake hygiënische zorg: Kapsalon: voor leefloongerechtigde Blankenbergenaars en Blankenbergenaars die genieten van het OMNIO-statuut. Intake gebeurt in De Bollaard, daarna worden deze mensen doorverwezen naar het kapsalon van De Strandjutter alwaar ze recht hebben op een sociaal tarief. Douche: er kan iedere werkdag een douche genomen worden, de prijs bedraagt 1. Echter volgens het decreet voldoen we met deze dienstverlening niet aan de vereisten daar er geen professionele hulp is bij het nemen van een douche. Wassalon: op woensdagvoormiddag tussen uur en uur is er mogelijkheid om was (maximum 2 machines) binnen te brengen. Dit kan enkel voor mensen die éénmalig een korte periode nood hebben aan een wasmachine. De prijs voor 2 wasmachines bedraagt 2,5. Ook voor deze dienstverlening balanceren we op het randje van wat het decreet van ons verwacht.

12 Bloeddrukmeting: iedere werkdag kan de bloeddruk gemeten worden door een personeelslid van De Bollaard. Deze meting is gratis en louter informatief. Op de centrumraad werd de vraag gesteld om in De Bollaard medische pedicure aan te bieden. De centrumraad gaf aan dat er een grote interesse zou zijn in dit aanbod. Op de zitting van 21 maart 2013 koos de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het scenario waarbij twee tarieven gehanteerd worden. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaf de opdracht mee een bestek/procedure op te maken om dit scenario concreet uit te werken. Het Woonzorgdecreet van 13 maart openbare centra voor De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de uitgetekende procedure. Afhankelijk van meest gunstige prijs die onder gesloten omslag werd ingediend, zullen de normale en sociale tarieven voor zowel een uitgebreide als gewone behandeling op een latere datum bepaald worden. Bijlage 1 Pedicure procedure VZW Sociale Economie Blankenberge - Subsidies aan VZW Sociale Economie Blankenberge - Omwille van de reorganisatie binnen de werking van VZW SEB alsook de aanhoudende liquiditeitsproblemen is het noodzakelijk om vanuit het OCMW Blankenberge een werkingssubsidie toe te kennen. Tot op vandaag werden de liquiditeitsproblemen bij VZW SEB ondervangen door de opname van gelden bij VZW Strijkatelier op basis van de leningsovereenkomst van 11 maart 2009 tussen beide VZW s. Na de eventuele toekenning van deze werkingssubsidie zal het mogelijk zijn om de eerder opgenomen ,00 bij VZW Strijkatelier terug te storten. Derdegegevens VZW Sociale Economie Blankenberge Financiële informatie ,00 Visum ontvanger Verleend openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 159.

13 Aan de VZW SEB wordt voor het werkingsjaar 2013 een werkingssubsidie van ,00 toegekend. Bij de budgetcontrole 2013 zullen hiervoor de nodige kredieten voorzien worden. Bijlage 1 Leningsovereenkomst dd. 11 maart 2009 Bijlage 2 Visum financieel beheerder Maatschappelijke dienstverlening Sociale dienst - Bijkomend agendapunt CD&V-fractie - Toepassing % bij tussenkomst kinderarmoede - Mevrouw B. Monbaliu stelt voor de 80 / 20 % regel toe te passen voor de betaling van de schoolfacturen in het kader van de bestrijding van de kinderarmoede. De heer voorzitter merkt op dat niet alle steun zomaar kan opgewaardeerd worden gelet op de schaarse financiële middelen en dat bij de betaling van schoolfacturen de scholen in eerste plaats begunstigde zijn. Daarenboven zijn er ook nog de schoolcheques die aangewend kunnen worden ( sociale premies). De heer Ronny Vanden Broecke merkt op dat nog nooit een kind werd uitgesloten van school omdat schoolfacturen niet worden betaald. Het is belangrijk dat het kind centraal staat ( zoals bijvoorbeeld bij de betaling van sneeuw- of bosklassen ) en niet de school. De heer N. Schiltz is van oordeel dat ten laste name van schoolfacturen niet fair is ten opzichte van mensen die zelf hun facturen betalen. Het voorzien van schoolboeken is in de eerste plaats een taak van de school. In het jaarverslag 2012 van de sociale dienst van het OCMW lezen we dat: De schoolfacturen( niet kleuter- en lager onderwijs) worden in functie van de budgetstandaard maximum 50% ten laste genomen mits de aanvrager zijn rechten op onderwijscheques laat gelden. Voor het jaar 2011 werd 542,21 euro uitbetaald door OCMW. Voor 2012 was dit 435,30 euro. In de omzendbrief van 30 juni 2010 van Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Ph. Courard lezen we dat de regering een bijkomend budget heeft voorbehouden met als belangrijkste doel de strijd tegen armoede bij kinderen. De toelage kan o.a. gebruikt worden voor; Maatschappelijke dienstverlening in het kader van schoolondersteuning: - Ten laste nemen van al dan niet verplichte schoolkosten (schoolboeken, fotokopieën ) - Schoolabonnement wanneer ze niet door andere diensten worden terugbetaald - Bijlessen - Deelnemen aan een huiswerkschool. Naast deze extra toelage voor kinderarmoede zijn er ook de subsidies voor de socio-culturele participatie. Hierdoor krijgen OCMW-cliënten de kans om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. De tussenkomst van de cliënt bij de aanvraag voor een socio-culturele activiteit wordt bepaald in functie van de budgetstandaard. Indien het leefgeld van de cliënt hoger is dan de budgetstandaard wordt

14 slechts 80% van de gevraagde tussenkomsten ten laste genomen (max 150 euro per persoon). Uitzonderingen voor sportkampen, jeugdkampen en schoolreizen waar de volledige prijs in aanmerking komt voor terugbetaling.(rekening houdende met tussenkomsten van mutualiteiten). openbare centra voor 1 stem voor (Brigitta Monbaliu). 9 stemmen tegen (Ivan De Clerck, Ronny Vanden Broecke, Stephanie De Deyne, Georgette Brak, Bo Bentein, Femke Ballegeer, Nadia Cloetens, Norman Schiltz, Kurt Decleer) Bij berekening tussenkomst cliënt aanvraag schoolfacturen ( fonds kinderarmoede) (mits de aanvrager zijn rechten op onderwijscheques laat gelden) hetzelfde principe hanteren als bij de berekening bij aanvragen voor socio-culturele participatie, zijnde het % principe rekening houdende met de budgetstandaard. Bijlage 1 Ontwerpbeslissing raadslid Brigitte Monbaliu van de CD&V-fractie Sociale dienst - Bijkomend agendapunt CD&V-fractie - Aanpassing budgetstandaard - Mevrouw Brigitte Monbaliu wenst de budget standaard op te trekken tot 70. Deze actie kadert binnen de doelstelling kwetsbare gezinnen helpen die vervat is in de intentieverklaring van het nieuw beleid. De heer voorzitter verklaart dat kinderarmoede en kansarmoede zal bestreden worden rekening houdend met de beschikbare middelen. Hij wijst erop dat deze doelstelling in de eerste plaats gerealiseerd zal worden door middel van de twee extra maatschappelijk werkers die recent werden aangeworven. Momenteel is er geen budgettaire ruimte om de budgetstandaard op te trekken. Dit zal bekeken worden bij de opmaak van het budget De budgetstandaard die gehanteerd wordt binnen het OCMW Blankenberge is opgemaakt op basis van de gegevens van Bérénice Storms en Karel Van Den Bosch (2009). Er wordt berekend wat een gezin minimaal nodig heeft om te leven, dit zowel op vlak van voeding, gezondheid, mobiliteit en het onderhouden van relaties. Alleenstaande Wekelijks leefgeld 60 euro Alleenstaande + 1 kind Wekelijks leefgeld 85 euro Alleenstaande + 2 kinderen Wekelijks leefgeld 115 euro Samenwonenden Wekelijks leefgeld 100 euro Samenwonenden + 1 kind Wekelijks leefgeld 130 euro Samenwonenden + 2 kinderen Wekelijks leefgeld 155 euro Als we kijken naar de budgetstandaard van Brugge en andere regio s dan merken we dat hier 75 euro leefgeld per week gehanteerd wordt voor een

15 alleenstaande + 35 euro per bijkomend gezinslid. De richtlijnen voor het berekenen en toekennen van een voedselpakket (overeenkomst OCMW/Vincentius) zijn 70 euro leefgeld per gezinslid + 30 euro voor bijkomend gezinslid. openbare centra voor 1 stem voor (Brigitta Monbaliu). 9 stemmen tegen (Ivan De Clerck, Ronny Vanden Broecke, Stephanie De Deyne, Georgette Brak, Bo Bentein, Femke Ballegeer, Nadia Cloetens, Norman Schiltz, Kurt Decleer) Gezien meer en meer mensen in armoede leven, de gevolgen van de economische crisis meer en meer voelbaar worden en gezien de aandacht vanuit het huidig beleid om kwetsbare gezinnen meer te ondersteunen stellen wij voor om de budgetstandaard te verhogen en de tarieven te gebruiken die gehanteerd worden voor het toekennen van een voedselpakket, nl 70 euro leefgeld per gezinslid + 30 euro voor bijkomend gezinslid, zoals gehanteerd in de overeenkomst tussen het OCMW en Vincentius. Bijlage 1 Ontwerpbeslissing Brigitte Monbaliu van de CD&V-fractie De secretaris De voorzitter Luc Demeulemeester Ivan De Clerck

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 MEI 2015

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 MEI 2015 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 MEI 2015 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 18U55 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Stephanie De Deyne,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 JUNI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 JUNI 2013 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 JUNI 2013 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 20U35 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke, Stephanie

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 19 november 2015 - Besluit

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 19 november 2015 - Besluit Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA Zitting van donderdag 10 december 2015-18u00 Locatie Raadzaal, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge Openbare zitting Bestuur 1. Algemeen secretariaat - Mededelingen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 JUNI 2015

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 JUNI 2015 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 JUNI 2015 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 19U00 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke, Georgette

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2012

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2012 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2012 Aanvang zitting 18U10 Einde zitting 21U35 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Dirk Tytgat, Ronny Vanden Broecke,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 22U40 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Dirk Tytgat, Chris Conserriere, Rika

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 SEPTEMBER 2014

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 SEPTEMBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 SEPTEMBER 2014 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 18U55 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke,

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 APRIL 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 APRIL 2013 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 APRIL 2013 Aanvang zitting 17U00 Einde zitting 20U35 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Ronny Vanden Broecke,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 14 april 2016 - Besluit

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 14 april 2016 - Besluit Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA Zitting van donderdag 12 mei 2016-18u00 Locatie Raadzaal, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge Openbare zitting Bestuur 1. Algemeen secretariaat - Mededelingen -

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2011/7 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 14 september 2011 - luik openbare

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 23 APRIL 2015

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 23 APRIL 2015 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 23 APRIL 2015 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 19U05 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke, Stephanie

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN. OCMW ZITTING van 5 mei 2015 DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AANWEZIG:

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN. OCMW ZITTING van 5 mei 2015 DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AANWEZIG: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZITTING van 5 mei 2015 AANWEZIG: Josée Poelmans, Voorzitter Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 26 april 2016 Notule

OPENBARE ZITTING. Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 26 april 2016 Notule Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 26 april 2016 Notule Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 09 DECEMBER 2013

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 09 DECEMBER 2013 OCMW OUDENAARDE Meerspoort 30 9700 Oudenaarde www.ocmwoudenaarde.be PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 09 DECEMBER 2013 Aanwezig Verontschuldigd Stefaan VERCAMER,

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum bijlage(n) Beleidsvoorbereidend en juridisch advies

Dienst uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum bijlage(n) Beleidsvoorbereidend en juridisch advies Vragen naar: Tom Aarts E-mail: tom.aarts@mi-is.be Tel: 02/508.86.96 l Fax: 02/509.85.58 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst uw brief van uw kenmerk

Nadere informatie

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy Van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 12 JUNI 2013.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 12 JUNI 2013. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 12 JUNI 2013. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. DE BRUYNE Patrick, DE FEYTER Karlien, GEYSENS Filip, VANDERSTRAETEN

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING. Danny SMESSAERT, voorzitter

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING. Danny SMESSAERT, voorzitter VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING AANWEZIG Danny SMESSAERT, voorzitter NIET AANWEZIG / Karel BEKAERT, Ann DELLAERT, Nicole DE MUNTER, Christiaan DE SCHEPPER,

Nadere informatie

2. Nieuwigheden in 2011 activiteitenverslag 2010

2. Nieuwigheden in 2011 activiteitenverslag 2010 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Omzendbrief

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015.

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. Openbare zitting 1. PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE 1.1. Personeel 1.2. Interne

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014).

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 17 JULI 2014

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 17 JULI 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 17 JULI 2014 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke, Georgette

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 17 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 17 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 17 APRIL 2014 Aanvang zitting 18U04 Einde zitting 18U49 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke, Stephanie

Nadere informatie

ZITTING VAN 30 APRIL 2014. mevrouw Van Acker Monique : de voorzitter. G. Praet, secretaris. De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

ZITTING VAN 30 APRIL 2014. mevrouw Van Acker Monique : de voorzitter. G. Praet, secretaris. De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 1 ZITTING VAN 30 APRIL 2014 Aanwezig : mevrouw Van Acker Monique : de voorzitter. mevrouwen :Nobels Hilde, Bracke Sabine, Paelinck Anny de heren: Verhoeven Philip,De Brauwer Daniel,Raman Peter,Oosterlinck

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u OCMW Waasmunster RD 2010/8 Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.0 Vergrijzing: impact en uitdaging

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 Aanwezig: Katrijn Willems, voorzitter; Maria Brumagne, Marie-Josée Cludts, Xavier Du Château, Kristien Goeminne, Danny Laes, Hilde Noppen, Lieven Ral, Luk Van Biervliet,

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Besloten zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 27 augustus 2014

Dagorde. Openbare zitting. Besloten zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 27 augustus 2014 27 augustus 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn Geacht raadslid Wij nodigen u uit voor een vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op woensdag 3 september 2014 om 20.30 uur

Nadere informatie

3 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

3 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 3 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 27 MAART 2014 2950 KAPELLEN Aanwezig: Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren, Inge Wagemans,

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

Raad van 23 maart 2011

Raad van 23 maart 2011 Raad van 23 maart 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 ingediend op 261 (2014-2015) Nr. 6 22 april 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 17 oktober 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 12 SEPTEMBER 2013

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 15 NOVEMBER 2012

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 15 NOVEMBER 2012 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 15 NOVEMBER 2012 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 21U30 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Dirk Tytgat, Chris Conserriere, Rika

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 27 augustus 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 24 september 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 27 2015_RMW_00496 Tarief kinderopvang - wijzigingen vanaf 1 mei 2015 - MCOM_20150728_RMW_20150924

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE

PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 28 april 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Dirk

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 dinsdag 19 januari 2016 TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 OPENBARE ZITTING DEPARTEMENT INTERNE ZAKEN 1. Onderhoudscontract schuifdeuren OCMW en stad Geraardsbergen. Gunnen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 22 oktober 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 22 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 22 oktober 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Franki Van De Moere,

Nadere informatie

VERSLAG OCMW-RAAD 22 MAART 2016

VERSLAG OCMW-RAAD 22 MAART 2016 VERSLAG OCMW-RAAD 22 MAART 2016 Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Hannah Billen, Sven Luyck, Sis Luyckx, Carine Meyers, Jo Vandercappellen, Peter Vanhoutteghem, Pierrette Putzeys en Ilse Cops, OCMW-raadsleden;

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van woensdag, 15 december 2010 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT AKTENEMING De raad voor

Nadere informatie