NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013"

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 19U20 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Ronny Vanden Broecke, Stephanie De Deyne, Georgette Brak, Bo Bentein, Femke Ballegeer, Nadia Cloetens, Norman Schiltz, Kurt Decleer, Raadsleden, Luc Demeulemeester, Secretaris Verontschuldigd Jochem Vincke, Raadslid, Norman Schiltz, Raadslid verontschuldigd voor 1. Openbare zitting Bestuur Algemeen secretariaat - Mededelingen - Varia - Kennisneming Mevrouw Brigitte Monbaliu vraagt of er eventueel een overname van de werkzaamheden van het Villokot door het kringloopcentrum gepland is. De heer voorzitter antwoordt dat mevrouw Cindy Vandeweghe hieromtrent heeft geïnformeerd bij het Kringloopcentrum, doch er geen mogelijkheid was voor overname. Een specifiek tarief voor ons sociaal cliënteel was evenmin mogelijk. Mevrouw Brigitte Monbaliu vraagt waar de mensen terecht zullen kunnen met computerproblemen, die tot nu binnen de open computerruimte door Hendrik Debedts werden behandeld. De heer voorzitter antwoordt dat op dat vlak mevrouw Suzy Coeck in de Bollaard verder begeleiding zal verzorgen. De modaliteiten worden nog bekeken, evenals de verdere uitbouw van het pc café in de Bollaard. Mogelijks wordt materiaal van het SEB overgenomen door het OCMW. Mevrouw Brigitte Monbaliu vraagt of het dossier omtrent de vestiging van de VDAB in de werkwinkel Blankenberge afgerond is. De heer voorzitter verklaart dat het nog niet officieel werd medegedeeld, doch het quasi zeker is dat de VDAB verder in Blankenberge gevestigd blijft. Mevrouw Nadia Cloetens bemerkt dat de werken aan de parking kribbe stil gelegen hebben. De heer voorzitter antwoordt dat alle werken normaal vorig jaar in juli al hadden moeten voleindigd zijn. Er was nu een probleem met de boordstenen die niet afgerond waren, zoals voorzien in het bestek. Deze zijn inmiddels besteld. Er was eveneens een probleem met de grond die verzadigd was door de extreme regen- en sneeuwval begin dit jaar De werken zijn inmiddels opnieuw opgestart. De heer voorzitter verduidelijkt dat vzw Het Schoonschip de betaling van de bijdrage aan SEB voor het 2 kwartaal ( ) betwist.

2 De prognose is dat het SEB op 01 juli een liquiditeitstekort zal hebben van +/ Het Strijkatelier heeft reeds gedepanneerd met Dit bedrag zou kunnen terugbetaald worden. Voor volgend jaar wordt nog een subsidie van Het Strijkatelier voorzien van Bedoeling is de prijzen voor de LDE-personeelsleden op te trekken naar 12 per uur en ook op vlak van btw kan mogelijks een besparing gerealiseerd worden. Vanaf juli zou normaal moeten kunnen gefunctioneerd worden binnen SEB. Ook binnen het schepencollege wordt de materie verder besproken. De heer voorzitter vermeldt tevens dat bij aanvang van de werking van SEB er een renteloze lening werd verstrekt door Het Schoonschip ten bedrage van en door Het Strijkatelier ten bedrage van De heer Norman Schiltz vervoegt de zitting om 18u20. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 18 april Mevrouw Bo Bentein keurt de punten 1 en 2 goed. Voor de andere punten onthoudt zij zich, omdat zij verontschuldigd was voor deze punten tijdens de vorige zitting. 9 stemmen voor (Ivan De Clerck, Brigitta Monbaliu, Ronny Vanden Broecke, Georgette Brak, Bo Bentein, Femke Ballegeer, Nadia Cloetens, Norman Schiltz, Kurt Decleer). 1 stem onthouding (Stephanie De Deyne) De notulen worden goedgekeurd. Algemeen secretariaat - Investeringsfactuur - Grimmelprez-Wambeke Architecten dd. 29 maart De investeringsfactuur is in overeenstemming is met de beslissing van de raad dd. 19 februari Derdegegevens Grimmelprez-Wambeke Architecten, Zeedijk 87, 8370 Blankenberge. Financiële informatie 6 447,25. openbare centra voor De investeringsfactuur dd. 29 maart 2013 ten bedrage van 6 447,25 (incl. BTW) opgemaakt door Grimmelprez-Wambeke Architecten wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Bijlage 1 Investeringsfactuur dd. 29 maart 2013 voor een bedrag van 6 447,25 (incl. BTW)

3 Financiën Financiële dienst - Jaarrekening O.C.M.W van de gouverneur - Akteneming De gouverneur heeft zijn besluit opgemaakt over de jaarrekening 2011 d.d. 10 april Er wordt akte genomen van het besluit van de gouverneur betreffende de vaststelling van de jaarrekening Ingesloten bijlagen Bijlage 1 van de gouverneur betreffende vaststelling van de jaarrekening 2011 van het O.C.M.W.-Blankenberge d.d. 10 april 2013

4

5

6 Financiële dienst - Jaarrekening O.C.M.W Kwijting financieel beheerder tot en met 31 december De gouverneur heeft zijn besluit opgemaakt over de jaarrekening 2011 d.d. 10 april Gezien er geen opmerkingen waren van de gouverneur noch de gemeenteraad, kan kwijting verleend worden aan de financieel beheerder voor de periode tot en met 31 december openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 89. Er wordt kwijting verleend aan de financieel beheerder, de heer Stefan Lagast, voor Bijlage 1 van de gouverneur betreffende vaststelling van de jaarrekening 2011 van het O.C.M.W.-Blankenberge d.d. 10 april Financiële dienst - Aankoop toepassingssoftware Beleids- en beheerscyclus - Vandaag wordt voor de N.O.B.-boekhouding gebruik gemaakt van de boekhoudsoftware van de firma Schaubroeck N.V.. Ten laatste tegen 1 januari 2014 dienen alle openbare besturen de Beleids- en beheerscyclus in te voeren. De invoer hiervan heeft een ingrijpende invloed op de manier van boekhouden. Bijgevolg dient het oude boekhoudpakket vervangen te worden. Derdegegevens Ingekomen offerte: Schaubroeck N.V., Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth Financiële informatie De éénmalige aankoop van de software, op basis van 15 gebruikers, wordt aangeboden voor ,75 euro. (excl. BTW: ,00 euro + 2 extra licenties aan 70,00 euro per stuk). De opleidingskosten bedragen indicatief 6.192,18 euro (5 personen volgen de integrale opleiding). Indien beroep gedaan wordt op consultancy wordt per dag 847,00 euro aangerekend. Visum ontvanger Verleend De Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 17, 2, 1 f. Het Koninklijk van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 159.

7 Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beheersen beleidscyclus van de gemeenten, de provincies en de O.C.M.W. s. Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 betreffende de beheers- en beleidscyclus van de gemeenten, de provincies en de O.C.M.W. s. Motivering Omwille van volgende argumenten wordt voorgesteld om de aankoop van de toepassingssoftware voor de Beleids- en beheerscyclus bij de Firma Schaubroeck te plaatsen: Het huidig boekhoudprogramma werd aangekocht bij de firma Schaubroeck N.V.. De conversie van de historische gegevens naar het nieuwe boekhoudprogramma, levert het minst problemen op wanneer bij dezelfde leverancier gebleven wordt. Het stadsbestuur heeft de intentie om voor de Beleids- en beheerscyclus verder te werken met haar oude leverancier van boekhoudsoftware, zijnde de firma Schaubroeck N.V. Het is aanbevolen dat beide lokale besturen, stad en O.C.M.W., dezelfde B.B.C.-software gebruiken. Op die manier kunnen later de beleids- en beheersgegevens gemakkelijk geconsolideerd worden. Indien beide besturen hun boekhoudsoftware afnemen bij de firma Schaubroeck N.V., wordt aan beide besturen een korting van 25% toegekend. Deze opdracht wordt gegund bij onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht wordt toegewezen aan Schaubroeck N.V. conform offertes 13Oc dd. 18 april 2013 voor de prijs van ,93 (incl. BTW). De jaarlijkse onderhoudskost bedraagt 6.080,25 (incl. BTW). Bijlage 1 Offerte Schaubroeck: Onderhoud, assistentie en hosting Bijlage 2 Offerte Schaubroeck: Aankoop Bijlage 3 Offerte Schaubroeck: Opleiding Bijlage 4 Offerte Schaubroeck: Consultancy Bijlage 5 Visum ontvanger Financiële dienst - Betaalbaarstelling investeringsfactuur - Cevi nv dd. 28 april De investeringsfactuur is in overeenstemming is met de beslissing van de raad dd. 18 augustus Derdegegevens Cevi nv, Bisdomplein 3,9000 Gent. Financiële informatie ,13. Investeringsproject 2/2009 Digitaal Archief

8 openbare centra voor De investeringsfactuur dd. 28 april 2013 ten bedrage van ,13 (incl. BTW) opgemaakt door Cevi nv wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Bijlage 1 Investeringsfactuur dd. 28 april 2013 voor een bedrag van ,13 (incl. BTW) Sociale Economie Blankenberge - Balans en resultatenrekening Akteneming De VZW SEB werd opgericht overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIIter artikel 135 novies 1 1 van de Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW s. De balans en resultatenrekening 2012 worden voorgelegd. De resultatenrekening 2012 wordt afgesloten met een negatief resultaat van ,50. openbare centra voor De Raad neemt akte van de balans en resultatenrekening 2012 van de VZW SEB. Bijlage 1 Balans en resultatenrekening 2012 VZW SEB Sociale Economie Blankenberge - Budget Akteneming De VZW SEB werd opgericht overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIIter artikel 135 novies 1 1 van de Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW s. Het budget 2013 wordt voorgelegd. Het budget voorziet een exploitatieverlies van ,00. openbare centra voor De Raad neemt akte van het budget 2013 van de VZW SEB.

9 Bijlage 1 Budget 2013 VZW SEB Het Strijkatelier - Balans en resultatenrekening Akteneming De VZW Het Strijkatelier werd opgericht overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIIter artikel 135 novies 1 1 van de Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW s. De balans en resultatenrekening 2012 worden voorgelegd. De resultatenrekening 2012 wordt afgesloten met een negatief resultaat van ,28. openbare centra voor De Raad neemt akte van de balans en resultatenrekening 2012 van de VZW Het Strijkatelier. Bijlage 1 Balans en resultatenrekening VZW Het Strijkatelier Het Strijkatelier - Budget Akteneming De VZW Het Strijkatelier werd opgericht overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIIter artikel 135 novies 1 1 van de Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW s. Het budget 2013 wordt voorgelegd. Het budget voorziet een exploitatieverlies van ,57. openbare centra voor De Raad neemt akte van het budget 2013 van de VZW Het Strijkatelier. Bijlage 1 Budget 2013 VZW Het Strijkatelier Kinderopvang Kinderdagverblijf 't Schelpje - Vorderingsstaat Vandenbussche nv - Deze vorderingsstaat werd nagezien en ondertekend door Grimmeprez- Wambeke Architecten.

10 Derdegegevens Vandenbussche nv, Groendreef 21, 9880 Aalter. Financiële informatie ,38. De Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten. Het Koninklijk van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. openbare centra voor De vorderingsstaat 23.0 ten belope van ,38 (incl.21 % BTW) voor project 2009/17 Nieuwbouw kribbe, opgemaakt door de firma Vandenbussche nv, wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Bijlage 1 Factuur Bijlage 2 Vorderingsstaat 23.0 Kinderdagverblijf 't Schelpje - Reinigen raampartijen - Toewijzing - Het wassen van de hoge ramen in de speelhal langs de binnenzijde en de beglazing langs de buitenzijde met uitzondering van de twee terrassen, willen we in het bestaande onderhoudscontract dat OCMW Blankenberge heeft met Cinderella Cibo nv opnemen. Het gaat om de uitbreiding van een bestaand contract. Het reinigen van de ramen in de verschillende activiteitencentra werd door de OCMW Raad op 13 maart 2008 toegewezen aan Cibo Cleaning (vandaag Cinderella Cibo nv). De prijs voorgesteld door Cinderella Cibo nv ligt in de lijn van de prijzen die we voor de andere gebouwen van OCMW Blankenberge betalen. Het betreft 15 ramen op het eerste verdiep langs buiten en ongeveer 20m² glaspartijen in de speelhal. Dit zijn ramen die niet zonder hoge ladder (+3 meter) bereikt kunnen worden. Derdegegevens Ingekomen offerte: Cinderella Cibo nv, Gontrode Heirweg 148b, 8370 Blankenberge. Financiële informatie De kostprijs per trimester bedraagt 101,64 inclusief BTW per 3 maanden. De Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten, inzonderheid artikel f). Het Koninklijk van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. openbare centra voor

11 Deze opdracht wordt gegund bij onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht wordt toegewezen aan Cinderella Cibo nv conform offerte SM dd. 21/02/2013 voor de prijs van 406,56 per jaar (incl. BTW). Bijlage 1 Offerte Cinderella Cibo nv Bijlage 2 Cibo Cleaning offertes 2008 Bijlage 3 Raadsbeslissing dd. 13 maart 2008 Toewijzing aan Cibo Cleaning Thuiszorg Dienstencentrum De Bollaard - Pedicure - Bij de bespreking van dit punt stelt de raad voor de wasbeurten in het dienstencentrum te beperken tot maximaal vier beurten. Dit zal behandeld worden bij de volgende wijziging van het huishoudelijk reglement. Artikel 16 van het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 bepaalt dat een lokaal dienstencentrum o.a. als opdracht heeft om gebruikers hulp bij activiteiten van het dagelijks leven aan te bieden. Dit wordt geconcretiseerd in artikel 17 2 waar het aanbieden van hygiënische zorg als een verplichte activiteit wordt aangeduid. Bijlage VI van het uitvoeringsbesluit stelt op zijn beurt: een centrum biedt hulp bij activiteiten van het dagelijks leven, inzonderheid hygiënische zorg. Die hulp moet aangeboden worden onder minstens twee vormen, zoals ondermeer pedicure en manicure, gelaats- en haarverzorging, hulp bij het nemen van bad of douche en wassalon, gezondheidsconsult en dieetadvies. De professionele zorgverlener die hulp biedt bij activiteiten van het dagelijkse leven, beschikt daartoe over de nodige kwalificaties. Die activiteiten worden bij voorkeur aangeboden in een aangepaste ruimte in het lokaal dienstencentrum of in de lokalen van de partner met wie daarvoor wordt samengewerkt. In De Bollaard hebben we momenteel volgend aanbod inzake hygiënische zorg: Kapsalon: voor leefloongerechtigde Blankenbergenaars en Blankenbergenaars die genieten van het OMNIO-statuut. Intake gebeurt in De Bollaard, daarna worden deze mensen doorverwezen naar het kapsalon van De Strandjutter alwaar ze recht hebben op een sociaal tarief. Douche: er kan iedere werkdag een douche genomen worden, de prijs bedraagt 1. Echter volgens het decreet voldoen we met deze dienstverlening niet aan de vereisten daar er geen professionele hulp is bij het nemen van een douche. Wassalon: op woensdagvoormiddag tussen uur en uur is er mogelijkheid om was (maximum 2 machines) binnen te brengen. Dit kan enkel voor mensen die éénmalig een korte periode nood hebben aan een wasmachine. De prijs voor 2 wasmachines bedraagt 2,5. Ook voor deze dienstverlening balanceren we op het randje van wat het decreet van ons verwacht.

12 Bloeddrukmeting: iedere werkdag kan de bloeddruk gemeten worden door een personeelslid van De Bollaard. Deze meting is gratis en louter informatief. Op de centrumraad werd de vraag gesteld om in De Bollaard medische pedicure aan te bieden. De centrumraad gaf aan dat er een grote interesse zou zijn in dit aanbod. Op de zitting van 21 maart 2013 koos de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het scenario waarbij twee tarieven gehanteerd worden. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaf de opdracht mee een bestek/procedure op te maken om dit scenario concreet uit te werken. Het Woonzorgdecreet van 13 maart openbare centra voor De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de uitgetekende procedure. Afhankelijk van meest gunstige prijs die onder gesloten omslag werd ingediend, zullen de normale en sociale tarieven voor zowel een uitgebreide als gewone behandeling op een latere datum bepaald worden. Bijlage 1 Pedicure procedure VZW Sociale Economie Blankenberge - Subsidies aan VZW Sociale Economie Blankenberge - Omwille van de reorganisatie binnen de werking van VZW SEB alsook de aanhoudende liquiditeitsproblemen is het noodzakelijk om vanuit het OCMW Blankenberge een werkingssubsidie toe te kennen. Tot op vandaag werden de liquiditeitsproblemen bij VZW SEB ondervangen door de opname van gelden bij VZW Strijkatelier op basis van de leningsovereenkomst van 11 maart 2009 tussen beide VZW s. Na de eventuele toekenning van deze werkingssubsidie zal het mogelijk zijn om de eerder opgenomen ,00 bij VZW Strijkatelier terug te storten. Derdegegevens VZW Sociale Economie Blankenberge Financiële informatie ,00 Visum ontvanger Verleend openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 159.

13 Aan de VZW SEB wordt voor het werkingsjaar 2013 een werkingssubsidie van ,00 toegekend. Bij de budgetcontrole 2013 zullen hiervoor de nodige kredieten voorzien worden. Bijlage 1 Leningsovereenkomst dd. 11 maart 2009 Bijlage 2 Visum financieel beheerder Maatschappelijke dienstverlening Sociale dienst - Bijkomend agendapunt CD&V-fractie - Toepassing % bij tussenkomst kinderarmoede - Mevrouw B. Monbaliu stelt voor de 80 / 20 % regel toe te passen voor de betaling van de schoolfacturen in het kader van de bestrijding van de kinderarmoede. De heer voorzitter merkt op dat niet alle steun zomaar kan opgewaardeerd worden gelet op de schaarse financiële middelen en dat bij de betaling van schoolfacturen de scholen in eerste plaats begunstigde zijn. Daarenboven zijn er ook nog de schoolcheques die aangewend kunnen worden ( sociale premies). De heer Ronny Vanden Broecke merkt op dat nog nooit een kind werd uitgesloten van school omdat schoolfacturen niet worden betaald. Het is belangrijk dat het kind centraal staat ( zoals bijvoorbeeld bij de betaling van sneeuw- of bosklassen ) en niet de school. De heer N. Schiltz is van oordeel dat ten laste name van schoolfacturen niet fair is ten opzichte van mensen die zelf hun facturen betalen. Het voorzien van schoolboeken is in de eerste plaats een taak van de school. In het jaarverslag 2012 van de sociale dienst van het OCMW lezen we dat: De schoolfacturen( niet kleuter- en lager onderwijs) worden in functie van de budgetstandaard maximum 50% ten laste genomen mits de aanvrager zijn rechten op onderwijscheques laat gelden. Voor het jaar 2011 werd 542,21 euro uitbetaald door OCMW. Voor 2012 was dit 435,30 euro. In de omzendbrief van 30 juni 2010 van Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Ph. Courard lezen we dat de regering een bijkomend budget heeft voorbehouden met als belangrijkste doel de strijd tegen armoede bij kinderen. De toelage kan o.a. gebruikt worden voor; Maatschappelijke dienstverlening in het kader van schoolondersteuning: - Ten laste nemen van al dan niet verplichte schoolkosten (schoolboeken, fotokopieën ) - Schoolabonnement wanneer ze niet door andere diensten worden terugbetaald - Bijlessen - Deelnemen aan een huiswerkschool. Naast deze extra toelage voor kinderarmoede zijn er ook de subsidies voor de socio-culturele participatie. Hierdoor krijgen OCMW-cliënten de kans om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. De tussenkomst van de cliënt bij de aanvraag voor een socio-culturele activiteit wordt bepaald in functie van de budgetstandaard. Indien het leefgeld van de cliënt hoger is dan de budgetstandaard wordt

14 slechts 80% van de gevraagde tussenkomsten ten laste genomen (max 150 euro per persoon). Uitzonderingen voor sportkampen, jeugdkampen en schoolreizen waar de volledige prijs in aanmerking komt voor terugbetaling.(rekening houdende met tussenkomsten van mutualiteiten). openbare centra voor 1 stem voor (Brigitta Monbaliu). 9 stemmen tegen (Ivan De Clerck, Ronny Vanden Broecke, Stephanie De Deyne, Georgette Brak, Bo Bentein, Femke Ballegeer, Nadia Cloetens, Norman Schiltz, Kurt Decleer) Bij berekening tussenkomst cliënt aanvraag schoolfacturen ( fonds kinderarmoede) (mits de aanvrager zijn rechten op onderwijscheques laat gelden) hetzelfde principe hanteren als bij de berekening bij aanvragen voor socio-culturele participatie, zijnde het % principe rekening houdende met de budgetstandaard. Bijlage 1 Ontwerpbeslissing raadslid Brigitte Monbaliu van de CD&V-fractie Sociale dienst - Bijkomend agendapunt CD&V-fractie - Aanpassing budgetstandaard - Mevrouw Brigitte Monbaliu wenst de budget standaard op te trekken tot 70. Deze actie kadert binnen de doelstelling kwetsbare gezinnen helpen die vervat is in de intentieverklaring van het nieuw beleid. De heer voorzitter verklaart dat kinderarmoede en kansarmoede zal bestreden worden rekening houdend met de beschikbare middelen. Hij wijst erop dat deze doelstelling in de eerste plaats gerealiseerd zal worden door middel van de twee extra maatschappelijk werkers die recent werden aangeworven. Momenteel is er geen budgettaire ruimte om de budgetstandaard op te trekken. Dit zal bekeken worden bij de opmaak van het budget De budgetstandaard die gehanteerd wordt binnen het OCMW Blankenberge is opgemaakt op basis van de gegevens van Bérénice Storms en Karel Van Den Bosch (2009). Er wordt berekend wat een gezin minimaal nodig heeft om te leven, dit zowel op vlak van voeding, gezondheid, mobiliteit en het onderhouden van relaties. Alleenstaande Wekelijks leefgeld 60 euro Alleenstaande + 1 kind Wekelijks leefgeld 85 euro Alleenstaande + 2 kinderen Wekelijks leefgeld 115 euro Samenwonenden Wekelijks leefgeld 100 euro Samenwonenden + 1 kind Wekelijks leefgeld 130 euro Samenwonenden + 2 kinderen Wekelijks leefgeld 155 euro Als we kijken naar de budgetstandaard van Brugge en andere regio s dan merken we dat hier 75 euro leefgeld per week gehanteerd wordt voor een

15 alleenstaande + 35 euro per bijkomend gezinslid. De richtlijnen voor het berekenen en toekennen van een voedselpakket (overeenkomst OCMW/Vincentius) zijn 70 euro leefgeld per gezinslid + 30 euro voor bijkomend gezinslid. openbare centra voor 1 stem voor (Brigitta Monbaliu). 9 stemmen tegen (Ivan De Clerck, Ronny Vanden Broecke, Stephanie De Deyne, Georgette Brak, Bo Bentein, Femke Ballegeer, Nadia Cloetens, Norman Schiltz, Kurt Decleer) Gezien meer en meer mensen in armoede leven, de gevolgen van de economische crisis meer en meer voelbaar worden en gezien de aandacht vanuit het huidig beleid om kwetsbare gezinnen meer te ondersteunen stellen wij voor om de budgetstandaard te verhogen en de tarieven te gebruiken die gehanteerd worden voor het toekennen van een voedselpakket, nl 70 euro leefgeld per gezinslid + 30 euro voor bijkomend gezinslid, zoals gehanteerd in de overeenkomst tussen het OCMW en Vincentius. Bijlage 1 Ontwerpbeslissing Brigitte Monbaliu van de CD&V-fractie De secretaris De voorzitter Luc Demeulemeester Ivan De Clerck

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 22U40 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Dirk Tytgat, Chris Conserriere, Rika

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 11 mei 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ Sonja,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 4 februari 2014 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder.

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder. VERSLAG Openbare zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Segers Kathleen (voor de punten

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. Jaarrekening

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING GESLOTEN ZITTING

MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING GESLOTEN ZITTING MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING 1 Opvolging en goedkeuring vorig verslag. 2 OCMW-jaarrekening 2011: vaststelling. 3 Financiële rapportering na 1 kwartaal 2012. 4 Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK BELEIDSNOTA BUDGET 2010 1. INLEIDING De beleidsnota verwoordt het beleid dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gedurende

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie