NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012"

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 22U40 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Dirk Tytgat, Chris Conserriere, Rika Buyse, Ronny Vanden Broecke, Cecile Vandenberghe, Brigitta Monbaliu, Kaat Vandermarliere, Jochem Vincke, Stephanie De Deyne, Norbert Wallaert, Raadsleden, Luc Demeulemeester, Secretaris Verontschuldigd Openbare zitting Bestuur Algemeen secretariaat - Mededelingen - Varia - Kennisneming De heer voorzitter deelt mede dat in de loop van november opleidingen kunnen gevolgd worden voor nieuwe raadsleden. De heer voorzitter verklaart dat er recent uitleg gevraagd werd omtrent de plaats op de wachtlijst bij plaatsingen in het rusthuis. Hij verduidelijkt dat er geen eigenlijke plaatsen op de wachtlijst zijn. De chronologie wordt bijgehouden en de lijst wordt gerespecteerd rekening houdend met enkele criteria. In de toekomst wordt het plaatsingsbeleid herbekeken en een beleidsplan opgemaakt (vergrijzingsproblematiek). Er wordt een officieel openingsmoment van het nieuwe kinderdagverblijf voorzien op 22 december 2012, waarbij ook de subsidiërende instanties worden uitgenodigd ( Provincie en VIPA). Een inhuldigingsplaat zal aangebracht worden. De opening van het Loavertje ( in de huidige Blokkendoos ) zal op een andere datum plaatsvinden. Het betreft hier een bescheiden formule enkel voor raadsleden en personeel. De heer R. Vanden Broecke geeft uitleg omtrent het facturatiesysteem van de VZWGO, meer specifiek de bestanddelen van de derde kolom. Onlangs had een overleg plaats met de vzw aangaande de elementen die al dan niet binnen de derde kolom kunnen weerhouden worden. Een lijst met weerhouden producten werd opgesteld. Kindervoeding die op de factuur terecht komt moet voortaan afzonderlijk door de Raad beoordeeld worden. De vzw moet zelf op de factuur aanduiden welke elementen naar de derde kolom zijn verhuisd. De heer voorzitter verklaart voorstander te zijn van de oprichting van een comité voor de sociale dienst dat tijdens de diensturen plaats vindt, zodat op een efficiëntere wijze kan gewerkt worden en met minder belasting voor de sociale dienst.

2 Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 13 september De notulen van de Raad dd. 13 september 2012 worden goedgekeurd, mits aanpassing op pagina1721, waar mevrouw Rika Buyse dient vermeld te staan als aanwezig. Algemeen secretariaat - TMVW - Divisie Aanvullende Diensten - Tijdsregistratie - Deelname - Het OCMW Blankenberge heeft eerder de optie genomen om te kunnen deelnemen aan het project Tijdsregistratie van TMVW. De opstart van dit project is opportuun. De Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten. Het Koninklijk van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. Er wordt beslist deel te nemen aan het project Tijdsregistratie van TMVW. Bijlage 1 Raadsbeslissing dd. 15 december 2011 (toetreding tot de Divisie Aanvullende Diensten van TMVW) Algemene administratie Algemeen secretariaat - Machtiging tot dagvaarding Belgacom nv - Bij de omschakeling omtrent de installatie van het PubliLink Explore 2.0 van Belgacom nv beloofde Belgacom het OCMW Blankenberge een tariefkorting van 7 000,00 toe te staan per jaar en bovendien de eerste 150,00 per maand niet aan te rekenen, teneinde de implementatie van Explore financieel haalbaar te maken voor het OCMW. Deze compensaties werden evenwel nooit toegepast. Toen het OCMW meermaals aandrong op de uitvoering van de aangegane verbintenissen stelde Belgacom een tariefplan voor de toekomst voor waarbij evenwel de oorspronkelijk vooropgestelde compensaties niet werden gerealiseerd en slechts een beperkt voordeel impliceren voor de toekomst waarbij evenwel het OCMW zich opnieuw dient te engageren zonder andere spelers op de markt te kunnen consulteren. Gezien Belgacom niet bereid was deel te nemen aan een bespreking terzake en telkens verwees naar haar nieuw voorstel van tariefplan en bijgevolg alle pogingen om de zaak in der minne te regelen vruchteloos zijn gebleven, is het aangewezen over te gaan tot dagvaarding. Decancq Johan Koninginlaan BLANKENBERGE

3 Er wordt machtiging verleend aan de heer Decancq Johan, advocaat te Blankenberge, Koninginlaan 31, om Belgacom nv te dagvaarden en de uitvoering van de door laatstgenoemde aangegane verbintenissen te vorderen. Bijlage 1 Mails (1): Tariefkorting Bijlage 2 Mails (2): Tariefkorting Financiën Financiële dienst - Verhoging van het grensbedrag voor de vrijstelling van de visumplicht ontvanger - Artikel van het O.C.M.W.-decreet van 19 december 2008 bepaalt dat de voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto kasstroom onderworpen zijn aan een voorafgaand visum voordat enige verbintenis kan worden aangegaan. Artikel 68bis van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 inzake de boekhouding en administratieve organisatie van het O.C.M.W., laat echter toe dat in de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van gemeenten waarvan het inwonersaantal inwoners of minder bedraagt, de verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 7.500,00 euro, belasting over de toegevoegde waarde niet inbegrepen, door de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen uitgesloten worden van de visumverplichting. Gezien de bijkomende administratieve belasting die de visumplicht met zich meebrengt en de te verwachten competenties van de budgethouders waaronder verantwoordelijkheidszin, wordt voorgesteld om enkel bij exploitatie-uitgaven een visum te vragen van de ontvanger vanaf een uitgaande netto kasstroom van meer dan 7.500,00 euro zonder B.T.W. In de raad van 18 maart 2010 was dit grensbedrag bepaald op 2.500,00 euro. Het van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 inzake de boekhouding en administratieve organisatie van het O.C.M.W. Het grensbedrag voor de vrijstelling van de visumplicht ontvanger wordt verhoogd van 2.500,00 euro tot 7.500,00 euro. Bijlage 1 Raadsbeslissing dd. 18 maart 2010:

4 OCMW. FINANCIEN. VASTSTELLING VAN HET GRENSBEDRAG VOOR DE VRIJSTELLING VAN DE VISUMPLICHT ONTVANGER. BERAADSLAGING. BESLUIT. Financiële dienst - Aanpassing budgethouderschap - In de raad van 20/12/2001 werden mevrouw Cappon Veronique en de heer Demeulemeester Luc aangesteld tot budgethouders. Gezien de steeds verdere uitbreiding van de dienstverlening van het O.C.M.W.-Blankenberge en de indiensttreding op 1 december 2012 van een directeur kinderopvang is het opportuun het budgethouderschap verder op te delen. Bovendien is het van primordiaal belang dat ingeval van afwezigheid van één van de budgethouders, de continuïteit van de dienstverlening niet in het gedrang komt en bijgevolg één of meer plaatsvervangers worden aangesteld. maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel In het kader van het budgethouderschap worden volgende personen aangesteld tot budgethouder: Directeur W.Z.C. De Strandjutter of bij afwezigheid het hoofd technische dienst voor het activiteitencentrum 8341 (W.Z.C. De Strandjutter). Centrumleider Dienstencentrum De Bollaard voor activiteitencentrum 8342 (Dienstencentrum De Bollaard). Met ingang van 1/12/2012 Directeur Kinderopvang voor de activiteitencentra (Kinderdagverblijf t Schelpje), (Kinderdagverblijf De Blokkendoos) en (Initiatief Buitenschoolse opvang t Loavertje). Secretaris of bij afwezigheid de bestuurssecretaris-juriste of de stafmedewerker voor de overige activiteitencentra. Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten in verband met het budgethouderschap. Financiële dienst - Betaalbaarstelling investeringsfactuur - PROBIS nv V1 850 dd. 31 augustus De investeringsfactuur is niet in overeenstemming is met de beslissing van de raad dd. 15 maart Hierbij werd de opdracht toegewezen voor een bedrag van ,43 euro. De leverancier laat echter weten dat de prijs intussen geïndexeerd werd tot ,35 euro. Informatorische problemen binnen het O.C.M.W.-Blankenberge (Citrix) hebben er voor gezorgd dat de leverancier niet tijdig tot installatie kon overgaan. Gezien dit omstandigheden betreft buiten haar wil, wordt akkoord gegaan met deze indexering. Op investeringsproject 17/2012 Management Informatie systeem rusthuis zijn voldoende middelen beschikbaar. Probis Corporate nv, Acaciastraat 8, 2440 Geel.

5 Financiële informatie ,35. De investeringsfactuur V1 850 dd. 31 augustus 2012 ten bedrage van ,35 (incl. BTW) opgemaakt door PROBIS Corporate nv wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Bijlage 1 Investeringsfactuur V1 850 dd. 31 augustus 2012 voor een bedrag van ,35 (incl. BTW) Bijlage 2 Mail Carlo Steegmans Probis 5 oktober 2012 Bijlage 3 Raadsbeslissing 15 maart 2012 toewijzing Partnerplan Probis Personeel Personeelsdienst - Wijziging Raadsbesluit statutarisering - Invulling door interne personeelsmobiliteit - Bij raadsbeslissing dd. 13/09/12 werden de criteria/voorwaarden voor het O.C.M.W. personeel in het kader van statutarisering -invulling door interne personeelsmobiliteit- goedgekeurd. Gelet op het advies van het BOC dd.07/09/12 en overwegende dat een verdere verduidelijking noodzakelijk is. Artikel 1 punt 2. wordt als volgt gewijzigd: EEN GUNSTIGE EVALUATIE IN HET KADER VAN DE STATUTARISERING Er wordt een extra evaluatie georganiseerd, los van de evaluatie in het kader van de functionele loopbaan, waarbij een gunstig advies gevraagd wordt aan de evaluatoren om te kunnen deelnemen aan de mondelinge proef. Bij gunstig advies wordt het personeelslid uitgenodigd om deel te nemen aan de mondelinge proef. Bij ongunstig advies komt het personeelslid na 2 jaar opnieuw in aanmerking voor de procedure tot statutarisering.

6 Kinderopvang Buitenschoolse Opvang 't Loavertje - Buitenspeeltoestel - Toewijzing - Er wordt toepassing gemaakt van de onderhandelingsprocedure. Nu t Loavertje een definitieve locatie is toegewezen kan er geïnvesteerd worden in een vast buitenspeeltoestel. De buitenruimte biedt mogelijkheid voor onder meer bewegings- en experimenteel spel, rustig en sociaal spel. Ingekomen offertes: Europlay nv, Eegene 9,9200 Dendermonde (Oudegem); Hageland Educatief bvba, Herrestraat 17-19,3294 Molenstede. Financiële informatie Aan de huidige marktspelers werd gevraagd een offerte op te maken. De firma Europlay nv is het meest geschikt. Deze investering past binnen het budget 2012 van voorzien voor het project Inrichting gebouw, onder investeringsproject 15/2012. Gebudgetteerd bedrag: ,00 Reeds opgenomen bedrag: ,63 Bedrag offerte: 5 898,75 Resterend bedrag: ,88 Visum ontvanger Verleend De Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten. Het Koninklijk van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. De opdracht wordt toegewezen aan Europlay nv conform offerte dd. 3 augustus voor de prijs van 5 898,75 (incl. BTW). Ingesloten bijlagen Bijlage 1 Gunningsverslag Bijlage 1 Offerte Europlay nv Bijlage 2 Offerte Hageland Educatief Bijlage 3 Foto buitenspeeltoestel Bijlage 4 Visum ontvanger

7 Gunningsverslag Beide firma s hadden dezelfde prijsofferte voor hetzelfde product. De uitvoeringstermijn bij beide firma s was verschillend. Daarom werd geopteerd om voor de firma te kiezen die het snelst kan leveren, namelijk Europlay nv. Kinderdagverblijf 't Schelpje - Vorderingsstaat Vandenbussche nv - Deze vorderingsstaat werd nagezien en ondertekend door Grimmeprez- Wambeke Architecten. Opmerking: Vorderingsstaat 17.0 was een nulstaat. Vandenbussche nv, Groendreef 21, 9880 Aalter. Financiële informatie ,13. De Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten. Het Koninklijk van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. De vorderingsstaat 18.0 ten belope van ,13 (incl.21 % BTW) voor project 2009/17 Nieuwbouw kribbe, opgemaakt door de firma Vandenbussche nv, wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Bijlage 1 Factuur Bijlage 2 Vorderingsstaat 18.0 Kinderdagverblijf 't Schelpje - Aankoop bain-marie wagen keuken - Toewijzing - Er wordt toepassing gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De firma Aramark voorziet in de warme maaltijden van de kinderdagverblijven. De verhuis van de kinderdagverblijven t Schelpje en De Blokkendoos naar het nieuwe kinderdagverblijf t Schelpje is voorzien voor begin november Door de verhuis zal er op een andere manier gewerkt worden, doordat er twee verdiepingen zijn met elk vier leefgroepen. Er werd aan de keuken de vraag gesteld of de verdeling van de warme maaltijden op een andere manier georganiseerd kan worden. Met de huidige warmhoudtoestellen bleek dit niet mogelijk te zijn. De verdeling van de maaltijden zal gebeuren in de groepen zelf, waardoor we kleinere porties nodig hebben. Voor de praktische haalbaarheid voor de verdeling van de warme maaltijden

8 en om tegemoet te komen aan de HACCP-normen, wordt er geopteerd om een extra warmhoudtoestel aan te kopen. Ingekomen offertes: Chomette Benelux nv, Kasteellaan 124, 1081 Brussel; H.G.R. Verbeelen en Cie nv, Fotografielaan 6-10, 2610 Wilrijk; Temp-Rite International B.V., Goeseelsstraat 30, 4817 MV Breda, Nederland, afdeling in België: Jan de Wysestraat 12, 2328 Meerle. Financiële informatie Er werden 3 firma s aangeschreven. Er zijn 3 firma s die voldoen aan de voorwaarden conform de beschreven bainmarie wagen. De firma Temp-Rite International B.V. is het goedkoopst. Deze investering past binnen het budget 2012 van ,00 voorzien voor het project Meubilair en speelgoed, onder investeringsproject 12/2012. Gebudgetteerd bedrag: ,00 Reeds opgenomen bedrag: 0,00 Bedrag offerte: 1 246,30 Resterend bedrag: ,70 Visum ontvanger Verleend De Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten. Het Koninklijk van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. Deze opdracht wordt gegund bij onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht wordt toegewezen aan Temp-Rite International B.V. conform offerte O-VA-DV dd. 26 september 2012 voor de prijs van 1 246,30 (incl. BTW). Ingesloten bijlagen Bijlage 1 Gunningsverslag Bijlage 1 Offerte Chomette Benelux nv Bijlage 2 Offerte H.G.R. Verbeelen en Cie nv Bijlage 3 Offerte Temp-Rite International B.V. Bijlage 4 Visum ontvanger

9 Gunningsverslag De drie firma s beantwoorden aan dezelfde kwalitatieve eisen. Bijgevolg werd geopteerd om de opdracht toe te wijzen aan de goedkoopste firma, namelijk Temp-Rite International B.V. Maatschappelijke dienstverlening Sociale dienst - Samenwerkingsovereenkomst sociale tolkendienst - Om een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening aan te bieden aan anderstaligen, wordt samengewerkt met de Vlaamse tolkentelefoon Ba-bel vzw en met het Sociaal Vertaalbureau Brussel Onthaal vzw. Ingevolge het van de Vlaamse Regering dd. 15 juni 2012, houdende de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse centrale dienst voor sociaal telefoontolken en sociaal vertalen in uitvoering van het integratiedecreet, wordt overgegaan tot de invoering van een gebruikersvergoeding ingaande 1 januari Ba-bel Vlaamse Tolkentelefoon vzw Vooruitgangstraat 323/ Schaarbeek Tel Fax Directeur: Myranda Emmerechts Sociaal vertaalbureau Brussel Onthaal Cellebroersstraat Brussel Tel 02/ Fax 02/ Contact: Marianne Scheppers, coördinator Financiële informatie Ba-bel - Tolkkost aan het basistarief van 45 per getolkt uur met een forfait voor het eerste kwartier ten bedrage van 11,25 en een bijkomende kost per begonnen segment van 5 minuten. - Telefoonkost aan 0,14 per getolkte minuut. Brussel Onthaal (enkel indien geen tolk beschikbaar bij Ba-bel) - 5 per opdracht.

10 Er wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Vlaamse tolkentelefoon Ba-bel vzw met ingang van 1 januari De samenwerkingsovereenkomst met het Sociaal Vertaalbureau Brussel Onthaal vzw wordt verlengd ingaande 1 januari Bijlage 1 Ba-bel : Overeenkomst tot het bekomen van telefonische tolkenhulp Bijlage 2 Ba-bel : Identificatie afnemers telefonische tolkenhulp Bijlage 3 Ba-bel : Info Bijlage 4 Ba-bel : Deontologische code Bijlage 5 Brussel Onthaal : Samenwerkingsovereenkomst Bijlage 6 Brussel Onthaal : Gegevens gebruiker De secretaris De voorzitter Luc Demeulemeester Ivan De Clerck

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 12 oktober 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder.

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder. VERSLAG Openbare zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Segers Kathleen (voor de punten

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.30 uur Tegenwoordig : Gino Debroux, burgemeester- waarnemend - voorzitter;

Nadere informatie