Procedure documentenbeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procedure documentenbeheer"

Transcriptie

1 Proceduredocumentenbeheer Proceseigenaar: Kwaliteitscoördinator Eindverantwoordelijk: Directie Akkoorddoor: <Naamondertekenaar> Functie: Datum: Qmus Procedure Documentenbeheer.doc Pagina 1 van 5

2 1. Doelvanhetproces Hetopgecontroleerdewijzetotstandbrengenvannieuweengewijzigdedocumenteninhetkwaliteitssysteem. 2. Definities Kwaliteitsdocument: Documentdatdeeluitmaaktvanhetbeschrevenkwaliteitssysteem. Kwaliteitscoördinator: Demedewerkerdiebelastismetdecoördinatievandeactiviteiten vooruitlopendopenvoortkomenduithetkwaliteitsbeleidvande instelling.dekwaliteitscoördinatoradviseerthetmanagement. Externedocumenten: Alledocumentendiebuitendeinstellingzijnontwikkeld enbinnendeorganisatiewordengebruikt. Procesverantwoordelijke: Defunctionarisdieverantwoordelijkisvoorhetproceswaarhet documentbijhoort. 3. Functies,verantwoordelijkhedenenbevoegdheden Functie Verantwoordelijkheden Bevoegdheden Kwaliteitscoördinator Directie/ managementteam Procesverantwoordelijke Wijzigingsvoorstelindienen Archiverenvervallendocumenten/opnemen inregistervervallendocumenten Plaatsennieuw/gewijzigddocumentenin kwaliteitshandboek/opkwaliteitsschijf Verspreidennieuwedocumenten Verantwoordelijkvoorhetvrijgevenvan documenten Hij/zijisverantwoordelijkvoordeinhoudvan eendocumentvanzijn/haarproces.hij/zij fiatteertdocumentendiebijzijn/haarproces horen. Medewerker Indienenvoorsteltotwijziging/nieuw document ICT Back up(kwaliteits)documenten Makenvanaanpassingen inhetkwaliteitssysteem Beherenvandocumenten Beoordelen wijzigingsvoorstel/ nieuwdocument Fiatterenvanalle documenten Beoordelen wijzigingsvoorstel/ nieuwdocument Fiatterenproces document Qmus Procedure Documentenbeheer.doc Pagina 2 van 5

3 4. Stroomschemadocumentenbeheer interneaudits directie beoordelingen initiatiefvan medewerkers 1. Indienenvoorstel 2. Beoordelen voorstel 3. Plaatsennieuw documentin kwaliteitssysteem 4. Archiveren gewijzigde documenten 5. Informerenvan medewerkers Qmus Procedure Documentenbeheer.doc Pagina 3 van 5

4 5. Toelichtingstroomschema 1.Indienenvoorstel Opbasisvaninterneaudits,directiebeoordelingenofanderszinskunnenkwaliteitscoördinatoren,MT s, proceseigenarenenoverigemedewerkerseenvoorsteltotnieuwedocumentenofwijzigingvandocumenten indienen.voorhetindienenvaneenvoorstelwordteenformuliervoorstelnieuwe/gewijzigdeformulieren gebruikt.hetformulierwordtingeleverdbijdekwaliteitscoördinator. 2.Beoordelenvoorstel Hetvoorstelwordthetmanagementbeoordeeldopwenselijkheid,inhoudenconsistentiemetderestvanhet kwaliteitssysteem. 3.Plaatsennieuwdocumentinhetkwaliteitssysteem NagoedkeuringdoorhetMTplaatstdekwaliteitscoördinatornieuween/ofgewijzigdedocumentenopdeinterne schijfen/ofneemtdezeopinhetkwaliteitshandboek. Toelichting:Soortendocumenten Inhetkwaliteitssysteemzijndevolgendesoortendocumententeonderscheiden: SoortdocumentIdentificatie Kwaliteitshandboek (hetbeleids niveau) KHB Procedures (hetwat niveau) PRO Werkinstructies (hethoe niveau) WI Formulieren idem FO Protocollen idem PROT Documenten idem DOC Overigen idem OV Degeldendedocumentenhebbenverschillende soorten niveaus,teweten: PRI =Primair Documentenvandeprimaireprocessententoonstellen encollectieenhunsubprocessen OND =Ondersteunend Documentenvandeondersteundeprocessen (bijv.huisvesting,personeel,ictenz. SYS =Systeem Documentendiehetkwaliteitssysteemintacthouden, (bijvoorbeeldverslagenvaninterneaudits,eenverbeteroverzicht,e.d.) Devolgordevancoderingvaneendocumentisalsvolgt.Jesteltvast: 1. ofheteenpro,ofdoc,protenzbetreft; 2. ofhetpri,ofond,ofsysbetreft; 3. bijwelkprocesofsubproceshetdocumenthoort. Dedocumentenkrijgenookdeinitialenvandeinstelling. Eencoderingkanerdusalsvolgtuitzien: PRO.PRI.B&D.TT DitisdeproceduretentoonstellenvanhetBelasting&Douanemuseum. PRO.SYS.B&D.INTERNEAUDITS DitisdeprocedureinterneauditsvanhetBelasting&Douanemuseum Qmus Procedure Documentenbeheer.doc Pagina 4 van 5

5 4.Archiverengewijzigdedocumenten Oudedocumentenwordenopgenomenineenregistergewijzigdedocumenten. Beheervandocumenten Hetbeheervandedocumenteninhetkwaliteitssysteemisdeverantwoordelijkheidvandekwaliteitscoördinator. Deafdelingsysteembeheerisverantwoordelijkvooreenregelmatigeback upvandedigitale kwaliteitsdocumenten. Destatusvanpapierendocumenten Kwaliteitsdocumentenkunneneenmaliguitgeprinteninterngebruiktworden.Dedigitaleversievaneen kwaliteitsdocumentisaltijdleidend. Externedocumenten Degebruikers/beheerdersvanexternedocumentenzijnverantwoordelijkvoorhetbeheerenhetup to date houdenvanexternedocumenten. 5.Informerenvanmedewerkers Dekwaliteitscoördinatorinformeertmedewerkersoverwijzigingeninhetkwaliteitssysteem.Hetmanagementis verantwoordelijkvoorhetfiatterenenuitgevenvanhetdocument,voordegoedestaatvanhetkwaliteitssysteem envoordetoegankelijkheidervan. Bijlagen FO.SYS.<NAAMINSTELLING>formuliervoorstelnieuwe/gewijzigdeformulieren DOC.SYS.<NAAMINSTELLING>hetoverzichtvantehanterendocumentenengewijzigdedocumenten Qmus Procedure Documentenbeheer.doc Pagina 5 van 5

Model procedure registratie & documentatie

Model procedure registratie & documentatie Model procedure registratie & documentatie Proceseigenaar: Hoofd collectie Akkoord door: Functie: Datum: 101125 DEF Qmus Model PRO Registratie en Documentatie.doc Pagina 1 1. Doel

Nadere informatie

HRM in de Praktijk - Kluwer 2003

HRM in de Praktijk - Kluwer 2003 Pagina 1 van 14 Pagina 2 van 14 Pagina 3 van 14 Pagina 4 van 14 Pagina 5 van 14 Pagina 6 van 14 Pagina 7 van 14 Pagina 8 van 14 Pagina 9 van 14 http://www.kluwer.nl:80/cl2/toc_docpopupbyioframeset.jsp?na

Nadere informatie

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens Kwaliteitshandboek van Volgens NEN-ISO-9001:2008 Colofon: Dit kwaliteitshandboek is eigendom van: De Betho Scottweg 4 4462 GS Goes. Tel: 0113-233933. Fax: 0113-233444. Dit kwaliteitshandboek is samengesteld

Nadere informatie

http://www.dvua.nl/images/project07/proj07_01.jpg

http://www.dvua.nl/images/project07/proj07_01.jpg PORTFOLIO http://www.dvua.nl/images/project07/proj07_01.jpg 30-10-2006 http://www.dvua.nl/images/project02/project02_01b.jpg 30-10-2006 http://www.dvua.nl/images/project15/proj15_01.jpg 30-10-2006 http://www.aronsengelauff.nl/afbeeldingen/04092006%20de%20plus%20jeroen/058-...

Nadere informatie

Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou? Kennisdeling procesmanagement 28 november 2011

Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou? Kennisdeling procesmanagement 28 november 2011 Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou? Kennisdeling procesmanagement 28 november 2011 1 Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou? Aanleiding: Reorganisatie: meer met minder. Geen nieuwe software, maar bestaande

Nadere informatie

Service. Level. Agreement

Service. Level. Agreement Service Level Agreement Versie : 1.0 Datum : 03 januari 2014 Postadres Bezoekadres Postbus 176 Business & Science Park Tel. 088 4 800 900 K.v.K. Enschede 06083003 7500 AD Enschede Institutenweg 19 Fax

Nadere informatie

KW ALITEITSHANDBOEK ISO 9002 (Versie 2)

KW ALITEITSHANDBOEK ISO 9002 (Versie 2) KW ALITEITSHANDBOEK ISO 9002 (Versie 2) Schoonmaakbedrijf ADG & De Water Projectcode: 99.340.08 Uitgevoerd door: Glenn Janssen Begeleid door: Antal Kamps Ron Heinen Eindhoven, 1 december 2000 /IlI"BEDRIJFSKUNDE

Nadere informatie

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl RAPPORT Alerimus o Opvolgaudit 1 en fase 1 d.d. 3 en 4 september 2013 Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl Kiwa Auditrapport

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING Stichting Talent Managementondersteuner januari 2013 Opdrachtgever Stichting Talent Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Voorbeeldrapport PR024.V4

Voorbeeldrapport PR024.V4 Raad voor Accreditatie/CCKL Herbeoordelingsrapport Afdeling Medische Laboratoria Voorbeeld Ziekenhuis Plaats Voorbeeldrapport PR024.V4 Teamleider : dr. A. Bbbb Registratienr. : R000 Auditdatum : 1 september

Nadere informatie

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit Kennis in kwaliteit Het Certiked Model 2014 Bedrijfsbesturing in kennisintensieve dienstverlening DIENSTVERLENING KENNIS KWALITEIT STRUCTUUR CERTIFICERING Inhoudsopgave Inleiding 03 De opbouw van het Certiked

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 Versie 8.2 01-01-2013 Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 ENDRESS+HAUSER B.V. NAARDEN (NL) Voor uitgifte: Directeur Kwaliteitsmanager R.R.P. Hommersen C. Riemer De verkoop en technische dienstverlening

Nadere informatie

Auditrapport. PassworD text fusion B.V. Heino. Her evaluatie audit NEN-EN 15038. Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes

Auditrapport. PassworD text fusion B.V. Heino. Her evaluatie audit NEN-EN 15038. Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Auditrapport PassworD text fusion B.V. Heino Her evaluatie audit NEN-EN 15038 Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.1kiwa.com Auditrapport

Nadere informatie

Plaats hier uw verwijzing waar Versie 1.0

Plaats hier uw verwijzing waar Versie 1.0 Minimale normen en eisen (her)certificering voor de bij de FSMI aangesloten Sportmedische Instellingen Plaats hier uw verwijzing waar Versie 1.0 betreffende Datum: 13.3.14 SCAS942 Als basis voor het kwaliteitsdenken

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv betreffende wijzigingenbeheer van informatiesystemen afdeling Infrastructuur (i.c. TOG, AGB, IFM en UZOVI) Protocol Plaats Zeist Datum 06-05-2008 Auteur Vektis

Nadere informatie

PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl

PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl PROCEDURES ENERGIEZORG MVO Format opgesteld in opdracht van het Productschap MVO door: Hoeks training en advies, ir. C.H. Hoeks A+, ir. R.C.J. Ongenae van commentaar voorzien door: Een werkgroep energiezorg

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging. Document Versie: 1.0 (definitief)

Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging. Document Versie: 1.0 (definitief) Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging Document Versie: 1.0 (definitief) 1 Colofon Deelnemers expertgroep CIBO: Jos Bell, provincie Friesland Michel Wekema, provincie roningen Peter Tak, provincie

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015 KWALITEITSHANDBOEK & ISO 9001:2008 Rosmalen, 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 1.1. 1.2. 1.3. Managementverklaring... 5 Organisatie... 6 1.2.1. Organisatieschema Gloudemans:... 7 Functiebeschrijvingen...

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten.

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. VERSIE 2.2 Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Doelstellingen en Uitgangspunten 2 Algemene Doelstelling

Nadere informatie

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm.

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm. CHECKLIST Inhoudsopgave 4.1 Algemene eisen... 2 4.2 Documentatie-eisen... 2 5.1 Betrokkenheid van de Directie... 4 5.2 Klantgerichtheid... 6 5.3 Kwaliteitsbeleid... 6 5.4 Planning... 6 5.5 Verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

Communicatieplan Schagen Groep

Communicatieplan Schagen Groep Communicatieplan Schagen Groep Versie 2.0, 16 oktober 2013. Naam Functie Datum Opgesteld door G.J. Molenaar KAM-manager 16 oktober 2013 Gecontroleerd door H. Dolstra Adjunct-directeur 16 oktober 2013 Vastgesteld

Nadere informatie

Procedure. Periodieke en specifieke rapportages Gebruik Suwinet-Inkijk. Datum document: 16 mei 2007 Versie: 3.0. Datum afdruk: 14 april 2010

Procedure. Periodieke en specifieke rapportages Gebruik Suwinet-Inkijk. Datum document: 16 mei 2007 Versie: 3.0. Datum afdruk: 14 april 2010 Procedure Periodieke en specifieke rapportages Gebruik Suwinet-Inkijk Auteur: Breeman Datum document: 16 mei 2007 Versie: 3.0 Status: Definitief Datum afdruk: 14 april 2010 Periodieke en specifieke rapportages

Nadere informatie

Bijlage A - Definities en afkortingen

Bijlage A - Definities en afkortingen Voorbeeld Service Level Agreement Bijlage A - Definities en afkortingen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIEMANAGEMENT

HANDBOEK ENERGIEMANAGEMENT HANDBOEK ENERGIEMANAGEMENT Reference number : Project number Version : 1.2 Date : 1-12-2010 Geschreven door Nagezien door Goedgekeurd door Datum & Handtek. Naam G. van Appeldoorn T. Langerveld L. Linders

Nadere informatie

Titel Kwaliteitshandboek, H0 Inhoudsopgave. Categorie Kwaliteitshandboek. Onderwerp Algemeen

Titel Kwaliteitshandboek, H0 Inhoudsopgave. Categorie Kwaliteitshandboek. Onderwerp Algemeen Titel Kwaliteitshandboek, H0 Inhoudsopgave Categorie Kwaliteitshandboek Onderwerp Algemeen Doel en toepassingsgebied Inhoudsopgave kwaliteitshandboek Inhoud 1. Algemene gegevens van het kwaliteitshandboek

Nadere informatie

Klachtenregeling. To The Point Expertise BV

Klachtenregeling. To The Point Expertise BV Klachtenregeling To The Point Expertise BV 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Samenstelling van de klachtencommissie 4 Artikel 3 Indiening van een klacht 4 Artikel 4 Doelstelling klachtenregeling

Nadere informatie

Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B

Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B Persoonlijke informatie Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B Talenkennis Nederlands (moedertaal), vloeiend in woord en geschrift Engels, vloeiend

Nadere informatie