Kwaliteitshandboek Hobéon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitshandboek Hobéon"

Transcriptie

1 Kwaliteitshandboek Hobéon

2 Lange Voorhout ED Den Haag T (070) F (070) I E Kwaliteitshandboek Hobéon Hobéon Datum: 20 augustus 2013 Auteurs: Paul van Embden Rianne Versluis

3 Inhoudsopgave 1. VERKLARING VAN UITGIFTE Totstandkoming en uitgifte Implementatie Directieverklaring 1 2. TOEPASSINGSGEBIED Op welke onderdelen van de Hobéon organisatie richt het systeem zich? Waarop richt het kwaliteitsmanagementsysteem zich? Hoe ziet het kwaliteitsmanagementsysteem eruit? Voor wie is het kwaliteitsmanagementsysteem bedoeld? 3 3. PROFIEL HOBÉON Visie Hobéon: de kracht van kennis Hobéon SKO Dienstverlening Hobéon Organisatiestructuur 6 4. KWALITEITSBELEID Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsdoelstellingen 8 5. MEDEWERKERS Kwaliteit van medewerkers Inhuur van externe deskundigen voor het uitvoeren van een opdracht Functies en rollen binnen Hobéon Taken en bevoegdheden binnen Hobéon SKO VOORZIENINGEN Werkomgeving Gereedschapskist Veiligheid en gezondheid PROCESSEN: UITVOERING, BEHEERSING, EVALUATIE EN VERBETERING Primaire processen Hobéon Management Consult, Certificering en Business Consult Hobéon SKO: persoonscertificering Werking en verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem Evaluatie, analyse en verbetervoorstellen Directiebeoordeling TOT SLOT 16

4 Referentiedocumenten Hobéon: Personeelshandboek ISO 9001:2008 Procedurehandboek Werkinstructies Sjablonen Statuten Referentiedocumenten Hobéon SKO: ISO/IEC 17024:2003 Reglement Certificatiecommissie Reglement College van Deskundigen Reglement College van Deskundigen met Scheme Committee Reglement Registratiecommissie Reglement Scheme Committee Reglement Toelating Opleidingen Statuten Stichting Hobéon SKO Certificatie Procedurehandboek Hobeon SKO Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hobéon Groep.

5 1. VERKLARING VAN UITGIFTE 1.1. Totstandkoming en uitgifte Het kwaliteitsmanagementsysteem is in 2010 opgezet. Aan het ontwerp en de ontwikkeling van het systeem hebben diverse collega s van Hobéon bijgedragen als opsteller, geïnterviewde of tegenlezer. Daarmee is al draagvlak gecreëerd onder de collega s om conform dit systeem te werken. Op 24 februari 2012 is het kwaliteitsmanagementsysteem goedgekeurd door de directie en is het kwaliteitsmanagementsysteem formeel vrijgegeven en een feit. Eind februari 2012 is het systeem in diverse geledingen binnen de organisatie toegelicht en heeft een ieder een exemplaar van het systeem (digitaal) namens de directie tot zijn/haar beschikking gekregen. Tevens is de verdere implementatie van het systeem toegelicht. Vanaf 1 maart 2012 is het systeem in werking getreden. Begin 2013 is besloten om het kwaliteitsmanagementsysteem van Hobéon uit te breiden naar Hobéon SKO. Daarmee komt geheel Hobéon onder ISO Implementatie Al in 2011 zijn op grond van de eerste concept procedures audits gehouden, op basis waarvan de concepten zijn bijgesteld. Dit betekent dat de organisatie al kennisgemaakt heeft met de toepassing van de procedures en er input is gegeven voor verbetering. Het kwaliteitsdenken is al veel eerder gestart dan de formele ingebruikneming van het systeem. Toch acht de directie het van groot belang dat het complete kwaliteitsmanagementsysteem wordt gekend en wordt toegepast. Sinds de inwerkingtreding van het systeem worden er periodiek, volgens een vast schema, audits gehouden waarin de effectieve werking van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt getoetst. De intensieve auditplanning in het eerste half jaar van 2012 maakte inzichtelijk in hoeverre de werkafspraken werden nageleefd en welke verbetermogelijkheden er waren voor de opzet en de toepassing van het systeem. Daarna volgde de reguliere auditplanning, die is opgezet door de kwaliteitscoördinator en goedgekeurd door de directie. Hobéon SKO gaat zich ook scharen onder de ISO 9001:2008 certificering van Hobéon. Het KHB van Hobéon SKO wordt daarom geïntegreerd in het KHB van Hobéon Directieverklaring De directie draagt -vanuit de volle overtuiging dat kwaliteit van de dienstverlening en de totstandkoming daarvan zeer belangrijk is voor de klanttevredenheid en continuïteit van de organisatie- de verantwoordelijkheid om een kwaliteitscultuur binnen Hobéon te stimuleren, daarin een voorbeeldrol te vervullen en daarvoor de vereiste methodieken, instrumenten en rollen te installeren die nodig zijn om de kwaliteit te borgen. Zij nodigt alle klanten, samenwerkingspartners en medewerkers uit om feedback te geven op de uitvoering van werkzaamheden en suggesties te doen voor verbetering. Daar waar Hobéon de kwaliteit van anderen beoordeelt, is het ook belangrijk dat Hobéon zelf op kwaliteit wordt beoordeeld. Alleen de intrinsieke motivatie en wil om voortdurend de goede dingen te doen en deze goed en duurzaam te doen maakt kwaliteit een levend begrip. Datum: 20 augustus 2013 Directie R.J.M. van der Hoorn W.L.M. Blomen Hobéon H ALG KHB versie 2.1 1

6 2. TOEPASSINGSGEBIED 2.1. Op welke onderdelen van de Hobéon organisatie richt het systeem zich? Hobéon Groep bestaat uit een aantal werkmaatschappijen. Binnen deze werkmaatschappijen worden feitelijk de genoemde kernactiviteiten verricht, te weten Hobéon Management Consult en Hobéon Business Consult (advisering), Hobéon Certificering (certificering van organisaties of onderdelen daarvan) en Hobéon SKO (stichting voor persoonscertificering, geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie). Het kwaliteitsmanagementsysteem heeft betrekking op: i) het beoordelen van opleidingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar en hoger beroepsonderwijs en instellingen voor kunsteducatie en amateurkunst; ii) het certificeren van organisaties in de sectoren architectuur en monumentenzorg en andere kennisintensieve organisaties op basis van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit of een met de branche of organisatie opgesteld eigen beoordelingskader kwaliteitszorg; iii) het adviseren van kennisintensieve organisaties (onderwijs- en kennisinstellingen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en overheidsinstellingen). iv) het certificeren van vakbekwaamheid van personen in diverse (kritische en minder kritische) beroepen volgens de norm ISO/IEC 17024:2003, met of zonder accreditatie Waarop richt het kwaliteitsmanagementsysteem zich? Het kwaliteitsmanagementsysteem richt zich op de primaire, ondersteunende en besturingsprocessen die nodig zijn om in de perceptie van de klanten te voldoen aan de eisen en wensen die vooraf met Hobéon overeengekomen zijn. Kort gezegd gaat het daarbij om het adequaat vertalen van de klantvraag naar passende dienstverlening conform afspraken. In dit kader is ons kwaliteitsmanagement opgebouwd conform een P(lan), D(o), C(heck), A(ct) cyclus. We hebben ons kwaliteitsbeleid (Plan) vertaald naar relevante procedures, documenten en overige hulpmiddelen die we gebruiken bij de totstandkoming van de opdracht (Do), we evalueren intern en extern en analyseren (Check) zodanig dat we zicht houden op de kwaliteit en borgen en verbeteren deze continu met behulp van correctieve of preventieve maatregelen (Act). Hobéon PDCA-cyclus: 1. Strategie: Eénmaal per twee jaar bepalen we onze strategie. Deze wordt vastgelegd in het Ondernemingsplan op voorstel van de directie. Vaststelling van het Ondernemingsplan geschiedt door partners/aandeelhouders Hobéon. 2. Instrumentarium: het instrumentarium dat bij het kwaliteitsmanagement wordt ingezet: a) Evaluaties b) Interne audits c) Werkoverleg d) Orderportefeuille e) Directie overleg en partner overleg f) Management review 3. Management review: eenmaal per jaar stelt Hobéon een management review op. Deze wordt voorbereidt door directie en partners, de coördinator Hobéon SKO, de twee kwaliteitscoördinatoren. Daarna vindt raadpleging plaats van de betrokken medewerkers. De directie stelt de management review vast. 4. Input voor de management review zijn: evaluaties, audits, preventieve en correctieve maatregelen, realisatie van de plannen van het voorgaande jaar, jaarverslagen van de certificatieschema s voor persoonscertificatie, financiële gegevens over omzet, productmarktcombinaties en declarabiliteit. Hobéon H ALG KHB versie 2.1 2

7 5. Bijstelling ondernemingsplan door directie en opstellen jaarplan voor persoonscertificatie door de Coördinator Hobéon SKO. Vaststelling door partners/aandeelhouders. Communicatie hierover met medewerkers in het Hobéon groepsoverleg. Hobéon heeft haar kwaliteitsmanagementsysteem opgezet en getoetst aan de CIIO maatstaf 2009 en ISO 9001:2008. Deze norm is kaderstellend voor de wijze waarop Hobéon invulling geeft aan haar kwaliteitszorg. Zij stelt bijzondere eisen aan de kwaliteit van de kop tot de staart van onze dienstverlening. Ons advies en onze certificering zijn gericht op ontwerp, ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en nazorg ten behoeve van onze klanten Hoe ziet het kwaliteitsmanagementsysteem eruit? Het kwaliteitsmanagementsysteem bestaat uit: Het kwaliteitshandboek waarin beleid, doelen en samenhang tussen de instrumenten van het kwaliteitsmanagementsysteem worden toegelicht. Een set van procedures en werkafspraken (het procedurehandboek) Een set van (standaard)documenten, hulpmaterialen en sjablonen die gebruikt worden bij de uitvoering van de werkzaamheden die tot de reikwijdte van het kwaliteitsmanagementsysteem behoren (de lijst met referentiedocumenten) 2.4. Voor wie is het kwaliteitsmanagementsysteem bedoeld? Het kwaliteitsmanagementsysteem is bedoeld voor alle medewerkers, directie/partners, processen en werkwijzen van Hobéon. Onze klanten zijn via de website op de hoogte gebracht van het feit dat Hobéon opdrachten conform het kwaliteitsmanagementsysteem uitvoert. Het kwaliteitshandboek is verstrekt aan de Raad van advies. De ROA heeft ook een exemplaar ontvangen ter kennisname. De procedures die relevant zijn voor derden ten behoeve van opdrachten worden met hen bij de verstrekking van de opdracht besproken. Zij worden waar nodig voorzien van de vereiste standaarddocumenten voor het uitvoeren van de opdracht. Hobéon H ALG KHB versie 2.1 3

8 3. PROFIEL HOBÉON 3.1. Visie Hobéon: de kracht van kennis Kennis is een factor die steeds belangrijker wordt voor de kwaliteit en concurrentiekracht van organisaties. Kennis is in onze visie voor organisaties het belangrijkste waarde creërende werkkapitaal. Het is de drive van alle deelnemers binnen Hobéon om daaraan bij te dragen door onze kennis bij het oplossen van vraagstukken van de klant. Strategie De visie en ambitie van Hobéon topspeler zijn bij vraagstukken waar waardecreatie kan plaatsvinden door de inbreng van kennis en de ontsluiting daarvan kan slechts worden gerealiseerd vanuit een strategie die gebaseerd is op ontwikkelingen in de markt en in de verankering in onderzoek als borging van de eigen kwaliteit (research en development). Extern wij staan dicht bij de markt. Dat geldt zowel voor ons als bedrijf, maar het is van belang voor de afzonderlijke adviseurs. Wij leggen ondernemendheid laag in de organisatie; wij willen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, trends en kansen signaleren; wij zoeken bij de ontwikkeling van bijpassende nieuwe producten en diensten altijd naar een launching customer; het (hoger) onderwijs is onze thuismarkt; in die thuismarkt zitten wij hoog in de markt; het gaat daarbij veelal over strategische vraagstukken op het gebied van organisatie, portfolio, kwaliteit en kwaliteitszorg; ons usp is: zowel evalueren als adviseren; Intern wij koesteren het ondernemerschap in de onderneming en willen dat ook ontwikkelen; wij vinden kennis van de context cruciaal; wij besteden veel aandacht aan onze relatie met de opdrachtgever (90% van onze opdrachten komt binnen op relatie); wij besteden veel aandacht aan de overdracht van kennis, relatiemanagement en ondernemerschap aan de jongere garde in het bureau; daar waar nodig/ gewenst werken wij samen met externe deskundigen om onze diensten voor de klant uit te kunnen voeren. Bij Hobéon spelen vijf kernwaarden dé dominante rol: kwaliteit van product of dienst; bewuste klantgerichtheid; resultaatgerichtheid; ontwikkelingsgerichte advisering; cultuur in de organisatie. Deze kernwaarden komen in alle facetten van het bedrijf terug Hobéon SKO Specifiek voor Hobéon SKO zijn de volgende missie, visie en principes van belang. Missie: Hobéon SKO levert bijdragen aan de borging van vakmanschap door middel van persoonscertificatie. Hiertoe toetst Hobéon SKO vakbekwaamheid van personen en draagt hij desgewenst bij aan de verdere ontwikkeling hiervan. Hobéon H ALG KHB versie 2.1 4

9 Lange termijn perspectief (Visie): Efficiënt/operational excellence Transparant maken van het certificatieproces voor de klant Snel inspelen op veranderingen in de omgeving Evenwichtige schema-portefeuille Klanttevredenheid is een integraal deel van de procesgang Communicatie is gericht en efficiënt (intern en extern) Werkzaamheden worden uitgevoerd ondanks afwezigheid van specifieke personen Principes: Inzet van vakdeskundigen uit het werkveld voor de beoordeling Voor het integer handelen is een gedragscode opgesteld volgens de internationale normen 3.2. Dienstverlening Hobéon Hobéon Groep is een bedrijf dat zich richt op advisering en certificering van bedrijven en instellingen en op certificering van personen. Wij adviseren kennisintensieve organisaties voor en met professionals: onderwijsinstellingen die opleiden en onderzoeken (1), branche-instellingen en beroepsverenigingen die kennis borgen (2), bedrijven die kennis benutten (3) en overheidsinstellingen die kennisontwikkeling bevorderen (4). Hobéon opereert ontwikkelingsgericht in strategische doelen van klanten. Norm voor kwaliteit is daarom dat Hobéon die klanten in haar opdrachten optimaal bedient binnen de mogelijkheden van Hobéon. Om de kwaliteit van de kernactiviteiten advies en certificering te monitoren, te borgen en continu te verbeteren en (daarmee) te voldoen aan de eisen van opdrachtgevers, heeft Hobéon ervoor gekozen een kwaliteitsmanagementsysteem te hanteren. Anders gezegd: het kwaliteitsmanagementsysteem richt zich op het efficiënt, effectief en kwalitatief tot stand brengen en continu verbeteren van haar dienstverlening. Uiteindelijk stelt de klant vast in hoeverre daarvan werkelijk sprake is. Hobéon H ALG KHB versie 2.1 5

10 3.3. Organisatiestructuur Ten tijde van de uitgifte van dit kwaliteitshandboek heeft Hobéon 42 medewerkers in dienst (31,55 fte). De organisatiestructuur ziet er als volgt uit: De organisatiestructuur van Hobéon SKO (persoonscertificering) ziet er als volgt uit: Persoonscertificering Directie Hobéon SKO Colleges van Deskundigen Scheme Committees Bureau Hobéon SKO Certificatiecommissies Registratiecommissies Examencommissies Examinatoren Gecommitteerden Toezichthouders De aangegeven lijnen in de bovenstaande figuren zijn relatielijnen. Hobéon H ALG KHB versie 2.1 6

11 Hobéon, inclusief Hobéon SKO staat onder leiding van een tweehoofdige directie. De directie legt verantwoording af aan de Raad van Advies en aan de aandeelhouders van Hobéon. Naast de directie kent Hobéon nog vier senior adviseurs, die als partner van de Hobéon Groep een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden hebben en de directie adviseren en ondersteunen in het uitvoeren van taken. Voor het uitvoeren van de activiteiten/diensten adviseren en certificeren heeft Hobéon adviseurs in dienst. De directie en de adviseurs krijgen bij het uitvoeren van hun werk ondersteuning van een controller en medewerkers (directie)secretariaat, administratie, P&O, marketing & communicatie. Tevens zijn er twee kwaliteitscoördinatoren aangewezen. Het bureau Hobéon SKO staat onder leiding van de Coördinator Hobéon SKO en kent Certificatiecoördinatoren en Medewerkers Kandidaten-administratie. Als staf is er Onderwijskundige Ondersteuning. Het bureau fungeert als secretariaat en voert de coördinatie voor de diverse externe activiteiten (zoals die in CvD s, SC s, CC s, registratiecommissies en examencommissies plaatsvinden) en voor de administratieve handelingen met betrekking tot certificering of registraties. (kandidaat) Certificaathouders/geregistreerden dienen een aanvraag in bij Hobéon SKO. Hobéon H ALG KHB versie 2.1 7

12 4. KWALITEITSBELEID 4.1. Kwaliteitsbeleid Belangrijke elementen om de dienstverlening van kop tot staart te borgen zijn: Aandacht voor de vraagstelling en eisen en wensen van de klant voor de start van de opdracht c.q. ten behoeve van het contract (intake) Aandacht voor de projectbezetting (de juiste mens op de juiste plaats), de projectuitvoering zowel qua routing als qua (tijds)planning en verantwoording, waardoor planningen beter haalbaar worden en projecten beter beheerst worden (uitvoering) Aandacht voor de reproduceerbaarheid, onpartijdigheid, betrouwbaarheid, vertrouwen en onafhankelijkheid van de organisatie (betrouwbaarheid) Aandacht voor de resultaten van de opdracht door explicieter dan voorheen met klanten te evalueren en daarvan te leren (evaluatie en nazorg) Aandacht voor reflectie en evaluaties en op basis daarvan bewuste keuzes maken voor verbetering en verandering; door instrumenten van audits, management review, kennismanagement en overleg bewuster in te zetten (verbetering en verandering). Het kwaliteitsbeleid is erop gericht om heldere afspraken te maken over de dienstverlening en de uitkomst daarvan en deze te borgen en te verbeteren waar nodig. Hobéon wil kwaliteit leveren zoals in het Kwaliteitshandboek en in de onderliggende procedures is vastgesteld. Proportionaliteit en complexiteit van de opdracht en het daarmee verband houdende afbreukrisico bepalen de gronden waarop een werkwijze kan worden aangepast Kwaliteitsdoelstellingen De doelstellingen die aan dit beleid worden gekoppeld, zijn: Start van de opdracht Uitvoering van de opdracht Alle opdrachten kennen een intakegesprek. Alle opdrachten hebben een onderliggende getekende offerte of opdrachtbevestiging. De levering is conform de offerte. Voor elke opdracht wordt het projectmanagementsysteem gebruikt. Elke opdracht volgt de procedure voor adviesopdrachten/ de procedure voor certificeringsopdrachten. Persoonscertificatie Evaluatie Eventuele afwijkingen worden beheerst (gedaan) en vastgelegd. Gelijkvormigheid van certificatieschema s en optimaliseren van processen. Hiertoe zorgt Hobéon SKO dat alle regelingen, reglementen en procedures zo veel mogelijk gelijkvormig zijn. Alleen daar waar uitzonderingen, op aangeven van het beroepenveld, functioneel zijn, worden zij geïmplementeerd. De directie bepaalt welke adviesopdrachten extern worden geëvalueerd. Dit legt de directie vast in de orderportefeuille. Deze opdrachten worden ook intern geëvalueerd. Alle clusters van certificeringsopdrachten worden eenmaal per jaar geëvalueerd. Dit is opgenomen in de auditplanning. Wanneer de klant of projectleider van mening is dat het waardevol is de opdracht tussentijds of achteraf te evalueren, besluit de directie of dat gebeurt. Persoonscertificatie: Het houden van tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken. Hobéon H ALG KHB versie 2.1 8

13 5. MEDEWERKERS 5.1. Kwaliteit van medewerkers Mensen maken de organisatie. Onze unieke kennis is onze kracht. Om die reden is het dan ook belangrijk te borgen dat de juiste kennis op de juiste plaats is en dat professionals uitgedaagd worden het beste van zichzelf te geven in lijn met de ambities van de organisatie. Alle medewerkers moeten immers voldoende vakbekwaam zijn voor het uitoefenen van hun functie. Om dit te borgen is er een procedure voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers en is er een procedure voor het functioneren van personeel. Aan de hand van functioneringsgesprekken wordt jaarlijks vastgesteld waar eventuele lacunes aanwezig zijn in de competenties van de medewerkers. Langs diverse instrumenten wordt de beoogde ontwikkeling gedefinieerd en langs diverse opleidings- en vormingsinterventies wordt deze geborgd. In het personeelsdossier wordt de registratie van professionalisering bijgehouden. Circa 5% van de omzet wordt (in tijd en geld) ingezet voor ontwikkeling van medewerkers. Ten aanzien van nieuw aangenomen of vertrekkend personeel worden aanstellings- of exitgesprekken gehouden. In het personeelshandboek worden de uitgangspunten en instrumenten verder toegelicht Inhuur van externe deskundigen voor het uitvoeren van een opdracht De kwaliteit van externe deskundigen die ingezet worden in opdrachten wordt gescreend bij de aanvang van de opdracht en via (tussentijdse) evaluaties. (Procedure voor het inhuren van externen ten behoeve van opdrachten aan de klant). De werkzaamheden, inzet en planning en financiële afspraken worden vastgelegd bij aanvang van de opdracht Functies en rollen binnen Hobéon We kennen binnen Hobéon een aantal functiegroepen, functies en rollen met bepaalde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De eindverantwoordelijkheid voor de werkzaamheden berust bij de directie. Hieronder leggen we een koppeling met ons kwaliteitsmanagementsysteem en geven we aan voor welke functionaris welke procedures met name van toepassing zijn. Hobéon H ALG KHB versie 2.1 9

14 Functiegroepen Functies Specifieke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de volgende procedures (hoofdlijnen) Management Directie Verantwoordelijk voor de inhoud en implementatie van procedures en het kwaliteitsmanagementsysteem. Eindverantwoordelijk voor de dienstverlening en de totstandkoming daarvan naar de klant. Eindverantwoordelijk voor alle ondersteunende en besturingsprocessen binnen Hobéon Procedure voor de werving en selectie van medewerkers 1 Procedure voor het voeren van functioneringsgesprekken 1 Adviseur Adviseur (junior-adviseur, medioradviseur, senior-adviseur) voor de kernactiviteiten advies en certificering 2 en 3 Procedure voor het uitvoeren van adviesopdracten/procedure voor het uitvoeren van certificeringsopdrachten Procedure voor het evalueren van adviesen certificeringsopdrachten Procedure voor het beheren en archiveren van documenten Procedure voor het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening Controller Controller Werken volgens de AO/IC afspraken (Directie) secretariaat Secretaresses Procedure voor het beheren en archiveren van documenten met betrekking tot opdrachten Administratie Medewerker Administratie Projectadministratie Financiële administratie Procedure voor het intern toekennen, beheren en administreren van projecten P&O medewerker P&O medewerker Procedure voor de werving en selectie van medewerkers 4 Procedure voor het voeren van functioneringsgesprekken 4 Bijhouden overzicht van functies met bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Bijhouden personeelshandboek Medewerker marketing en communicatie Medewerker Marketing en communicatie Opstellen en uitvoeren van het marketingen communicatieplan Rollen 5 n.v.t. Projectleider/voorzitter Procedure voor het houden van een intakegesprek en het opstellen van een offerte Procedure voor het uitvoeren van adviesopdrachten/procedure voor het uitvoeren van certificeringsopdrachten Procedure voor het evalueren van adviesen certificeringsopdrachten Procedure voor het inhuren van externen ten behoeve van opdrachten aan de klant Procedure voor het intern toekennen, beheren en administreren van projecten n.v.t. secretaris In opdracht van de voorzitter kan de secretaris verschillende taken uitvoeren. De procedures die hierbij van toepassing zijn: Procedure voor het uitvoeren van certificeringsopdrachten Procedure voor het evalueren van adviesen certificeringsopdrachten Procedure voor het inhuren van externen ten behoeve van opdrachten aan de klant Procedure voor het intern toekennen, beheren en administreren van projecten Hobéon H ALG KHB versie

15 Functiegroepen Functies Specifieke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de volgende procedures (hoofdlijnen) n.v.t. Accountmanager Verantwoordelijk voor de complete instelling voor zowel de advieskant als de certificeringskant Procedure voor het houden van een intakegesprek en het opstellen van een offerte Procedure voor het evalueren van adviesen certificeringsopdrachten n.v.t. Kwaliteitscoördinator Procedure voor het beheren en archiveren van documenten Procedure voor het opstellen van de management review Procedure voor het houden van interne audits Procedure voor het omgaan met klachten Bijhouden kwaliteitsmanagementsysteem 1 Met input van partners die ook adviseur, projectleider en accountmanager zijn. 2 De partners hebben naast hun functie als adviseur nog een aantal specifieke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. (Zie functieomschrijving partners en directeuren) 3 Onafhankelijkheid/onpartijdigheid Adviseurs die vanuit Hobéon Management Consult zijn betrokken bij adviesvraagstukken over een bepaalde opleiding mogen niet als voorzitter of secretaris deelnemen aan een accreditatietraject in het kader van het hoger onderwijs bij diezelfde opleiding en vice versa. Deze scheiding wordt geborgd door de directie. Daar waar er door personeelsleden en/of de Coördinator Hobéon SKO andere werkzaamheden -dan t.b.v. certificatie onder de Raad voor Accreditatie vallend of certificatie anderszins dan onder Hobéon SKO- zouden worden uitgeoefend, worden die toegekend aan en vloeien zij voort uit opdrachten t.b.v. andere werkmaatschappijen van Hobéon dan Hobéon SKO. Vuistregel is hierbij dat er niet vanuit één werkmaatschappij bij een en dezelfde opdrachtgever wordt geadviseerd en gecertificeerd. De directie van Hobéon ziet erop toe dat er geen sprake is van conflicterend belang en/of partijdigheid. 4 Met input van directie en partners 5 Deze rollen kunnen de adviseurs verrichten. De rollen zijn onderdeel van hun adviestaak en zijn een specifieke rol bovenop hun adviestaak, met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Voor de specifieke functiebeschrijvingen verwijzen we naar de bijlagen Taken en bevoegdheden binnen Hobéon SKO De taken en bevoegdheden van de verschillende actoren zijn vastgelegd in een matrix, met daarin opgenomen de tekenbevoegdheden voor financiële zaken. Operationele tekenbevoegdheden zijn ook vastgelegd, zie hiervoor procedure HSKO ALG PHB Taken en bevoegdheden. Hobéon H ALG KHB versie

16 6. VOORZIENINGEN 6.1. Werkomgeving Hobéon heeft een passende werkomgeving zodat de werknemer zijn werkzaamheden naar behoren uit kan voeren. Hiervoor zijn de benodigde faciliteiten aanwezig in hard- en software en zijn er ruime werk- en flexplekken opgesteld. Vanuit huis kunnen medewerkers via een speciale verbinding en een persoonlijke inlogcode inloggen op het systeem. Vertrouwelijkheid en eigendomsrechten van informatie en wijze van omgaan met documentatie van en ten behoeve van klanten zijn vastgelegd in de algemene leveringsvoorwaarden. Wanneer hiervan moet worden afgeweken bij de uitvoering van een opdracht, legt de betrokken projectleider dit vast in de offerte. Automatisering is uitbesteed aan een extern bedrijf. Dit bedrijf zorgt voor een dagelijkse backup van het netwerk/internet. Adviseurs kunnen beschikken over een mobiele telefoon voor de uitvoering van opdrachten en het onderhouden van klantcontacten Gereedschapskist De adviseurs hebben toegang tot een aantal standaardsjablonen en werkinstructies die horen bij de procedures en werkzaamheden. In dit kader is van belang dat naast de algemene procedures, sjablonen en werkinstructies binnen Hobéon ook een gereedschapskist accreditatieopdrachten is opgesteld. Dit, om de eenduidigheid, actualiteit (conform wet- en regelgeving c.q. bedoelde interpretatie) en uniformiteit van accreditatietrajecten te borgen intern en naar belanghebbenden. Regelmatig komen adviseurs bijeen om de trajecten te bespreken, leerervaringen uit te wisselen en op basis daarvan waar nodig de gereedschapskist aan te passen. Hiervoor is een beheerder aangewezen Veiligheid en gezondheid Hobéon heeft een aantal medewerkers Bedrijfshulpverlening (BHV) aangesteld, die verantwoordelijk zijn voor eerste hulp bij ongelukken, reanimatie, bestrijden van beginnende brand en evacuatie van collega s en bezoekers in het gebouw. De BHV-ers volgen jaarlijks bijscholingscursussen. Hobéon beschikt over een goedgekeurd ontruimingsplan. Periodiek vindt, conform de wet- en regelgeving, een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) plaats. Waar nodig worden maatregelen genomen ter voorkoming of vermindering van risico s. Medewerkers hebben de mogelijkheid een beroep te doen op preventieve maatregelen zoals medische keuringen, (stoel)massage binnen het gebouw of begeleiding voor fysiek of geestelijk welbevinden. Een meer gedetailleerde beschrijving van voorzieningen zijn in het personeelshandboek opgenomen. Hobéon H ALG KHB versie

17 7. PROCESSEN: UITVOERING, BEHEERSING, EVALUATIE EN VERBETERING 7.1. Primaire processen Binnen het werkgebied van Hobéon Management Consult, Hobéon Certificering en Hobéon Business Consult bestaat er een primair proces dat voor elk nieuw project wordt ingezet. Hobéon SKO heeft haar eigen routing en actoren om tot certificering te komen Hobéon Management Consult, Certificering en Business Consult Hobéon H ALG KHB versie

18 Hobéon SKO: persoonscertificering proces ontwikkelen/onderhouden schema proces verwerken aanvraag certificering aanvraag ontwikkeling schema aanvraag voor certificering toetsen aan missie Hobéon SKO toetsen aan aanbod Hobéon SKO ontwikkelen schema opleveren, operationaliseren en onderhouden van schema toetsen aan eisen in schema certificatie beslissing 7.2. Werking en verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem Evaluatie, analyse en verbetervoorstellen Vanuit de directieverantwoordelijkheid zijn binnen Hobéon twee kwaliteitscoördinatoren aangewezen die (mede) zorgdragen voor de implementatie, beheersing, doorlichting en verbetering van het systeem. Dit behelst onder meer het introduceren van het systeem bij (nieuwe) collega s, het uitvoeren van interne audits, het signaleren van afwijkingen en verbeterpunten, het opstellen van rapportages op basis van audits en andere analyses en het doen van verbetervoorstellen aan de directie en het toezien op de uitvoering daarvan. Ook voorstellen voor verbetering van het systeem, qua opzet, inhoud of implementatie behoren hiertoe. De kwaliteitscoördinatoren hebben in hun takenpakket van de directie expliciet ruimte gekregen deze rol te vervullen. Uiteraard is het van groot belang het kwaliteitsbewustzijn van medewerkers voortdurend te stimuleren. Immers, kwaliteit is van ons allemaal. Hobéon H ALG KHB versie

19 Directiebeoordeling Ieder jaar vindt een management review (directiebeoordeling) plaats, waarin de directie de opzet en de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem beoordeelt en vaststelt in hoeverre het systeem geschikt, passend en doeltreffend is. De kwaliteitscoördinator bereidt deze beoordeling voor aan de hand van diverse analyses. (Zie: Procedure voor het opzetten van een management review.) Aan de hand van de bevindingen in de management review worden aanpassingen in het kwaliteitsmanagementsysteem aangebracht. Hobéon H ALG KHB versie

20 8. TOT SLOT Wij vertrouwen erop dat we vanuit de goede relaties die we met de klanten en samenwerkingspartners hebben opgebouwd en vanuit onze jarenlange ervaring de dialoog over kwaliteit in alle openheid kunnen blijven voeren en elkaar stimuleren om onze kwaliteit voortdurend te borgen en waar nodig of wenselijk te verbeteren. Het kwaliteitsmanagementsysteem beschouwen we daarvoor als een instrument dat dit belang kan dienen. Hobéon H ALG KHB versie

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015 KWALITEITSHANDBOEK & ISO 9001:2008 Rosmalen, 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 1.1. 1.2. 1.3. Managementverklaring... 5 Organisatie... 6 1.2.1. Organisatieschema Gloudemans:... 7 Functiebeschrijvingen...

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 27 maart 2014

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 27 maart 2014 KWALITEITSHANDBOEK & ISO 9001:2008 Rosmalen, 27 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 1.1. Managementverklaring... 4 1.2. Organisatie... 5 1.2.1. Organisatieschema Gloudemans:... 6 1.3. Functiebeschrijvingen...

Nadere informatie

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit Kennis in kwaliteit Het Certiked Model 2014 Bedrijfsbesturing in kennisintensieve dienstverlening DIENSTVERLENING KENNIS KWALITEIT STRUCTUUR CERTIFICERING Inhoudsopgave Inleiding 03 De opbouw van het Certiked

Nadere informatie

Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden

Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden Proceseigenaar Tineke Vuurman Versie 5-0 Vaststeller Joost Bernsen, DPG Datum vaststelling 4 augustus 2014 2 Versiebeheer Versie nr Versie datum Auteur Opmerkingen

Nadere informatie

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 2012 Bijlage 1 bij : 120424/alv/5 Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 Sectorspecifieke toepassing van NEN- EN-ISO 9001:2008, ontwikkeld door Partos Versie 0.12 voorjaar 2012 Inleiding Een

Nadere informatie

Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012. Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument

Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012. Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument Tuinaanleg & Tuinonderhoud vastgesteld 12 september 2012 Pagina 1 Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012 Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Boomverzorging + ISO 9001 15 maart 2012 Pagina 1 Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001 Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Status:

Nadere informatie

Certificeren arbozorg, meer dan papier!

Certificeren arbozorg, meer dan papier! Certificeren arbozorg, meer dan papier! Een onderzoek naar de certificering van arbodiensten en deskundigen, en de invloed hiervan op de kwaliteit van de toetsing van de RI&E Projectleider en contactpersoon

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Auditen van Managementsystemen

Auditen van Managementsystemen AMS1 Auditen van Managementsystemen Cursus 1 WWW.IMSITE.EU ing. N.M. van Schie MBA Zuiderweg 28 8393 KT VINKEGA The Netherlands M : +31 (0)6-52638130 T : +31 (0)561-433573 E : info@nemus.nl I : www.nemus.nl

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen

Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen versie 1, vastgesteld door de VHIG en NVMM per 20 november 2008 deze richtlijn is tot stand gekomen onder redactie van een landelijke werkgroep

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

ArbeidsDeskundige. Beroep: Arbeidsdeskundige

ArbeidsDeskundige. Beroep: Arbeidsdeskundige ArbeidsDeskundige Beroep: Arbeidsdeskundige Vastgesteld d.d.: 21 januari 2009 Hobéon SKO Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van dit dossier zijn voorbehouden

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Versie 3.0 december 2013. Inhoud Beleid Organisatie Primair Proces Mensen Partners Reflectie

Versie 3.0 december 2013. Inhoud Beleid Organisatie Primair Proces Mensen Partners Reflectie Leeswijzer Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Toetsing van het speciaal onderwijs op basis van prioriteiten binnen het werkveld, ISO 9001:2008 en het inspectiekader Versie 3.0 december 2013 Inhoud Beleid

Nadere informatie

Kwaliteitsgids Op Maat. Kwadrant Onderwijs

Kwaliteitsgids Op Maat. Kwadrant Onderwijs Kwaliteitsgids Op Maat Kwadrant Onderwijs Waardegedreven Werken aan Kwaliteit Versie 1.1 (2012) Inleiding Kwadrant Onderwijs is verantwoordelijk voor het realiseren van een goede onderwijskwaliteit. Kernbegrippen

Nadere informatie

Notitie Kwaliteitsbeleid

Notitie Kwaliteitsbeleid Notitie Kwaliteitsbeleid Lichtenvoorde, februari 2006 Opgesteld door: dhr. A. Temming Projectmedewerker 1 Status Beleidsnotitie Kwaliteitsbeleid Auteur(s) A. Temming, projectmedewerker Datum Februari 2006

Nadere informatie

Certificatieschema Contractcatering: module A MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING. overig-09-0205-cerc 1

Certificatieschema Contractcatering: module A MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING. overig-09-0205-cerc 1 MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING overig-09-0205-cerc 1 Certificatieschema Contractcatering Module A Managementsysteemcertificatie Interpretatiedocument Contractcatering

Nadere informatie

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie