Kwaliteitshandboek Hobéon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitshandboek Hobéon"

Transcriptie

1 Kwaliteitshandboek Hobéon

2 Lange Voorhout ED Den Haag T (070) F (070) I E Kwaliteitshandboek Hobéon Hobéon Datum: 20 augustus 2013 Auteurs: Paul van Embden Rianne Versluis

3 Inhoudsopgave 1. VERKLARING VAN UITGIFTE Totstandkoming en uitgifte Implementatie Directieverklaring 1 2. TOEPASSINGSGEBIED Op welke onderdelen van de Hobéon organisatie richt het systeem zich? Waarop richt het kwaliteitsmanagementsysteem zich? Hoe ziet het kwaliteitsmanagementsysteem eruit? Voor wie is het kwaliteitsmanagementsysteem bedoeld? 3 3. PROFIEL HOBÉON Visie Hobéon: de kracht van kennis Hobéon SKO Dienstverlening Hobéon Organisatiestructuur 6 4. KWALITEITSBELEID Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsdoelstellingen 8 5. MEDEWERKERS Kwaliteit van medewerkers Inhuur van externe deskundigen voor het uitvoeren van een opdracht Functies en rollen binnen Hobéon Taken en bevoegdheden binnen Hobéon SKO VOORZIENINGEN Werkomgeving Gereedschapskist Veiligheid en gezondheid PROCESSEN: UITVOERING, BEHEERSING, EVALUATIE EN VERBETERING Primaire processen Hobéon Management Consult, Certificering en Business Consult Hobéon SKO: persoonscertificering Werking en verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem Evaluatie, analyse en verbetervoorstellen Directiebeoordeling TOT SLOT 16

4 Referentiedocumenten Hobéon: Personeelshandboek ISO 9001:2008 Procedurehandboek Werkinstructies Sjablonen Statuten Referentiedocumenten Hobéon SKO: ISO/IEC 17024:2003 Reglement Certificatiecommissie Reglement College van Deskundigen Reglement College van Deskundigen met Scheme Committee Reglement Registratiecommissie Reglement Scheme Committee Reglement Toelating Opleidingen Statuten Stichting Hobéon SKO Certificatie Procedurehandboek Hobeon SKO Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hobéon Groep.

5 1. VERKLARING VAN UITGIFTE 1.1. Totstandkoming en uitgifte Het kwaliteitsmanagementsysteem is in 2010 opgezet. Aan het ontwerp en de ontwikkeling van het systeem hebben diverse collega s van Hobéon bijgedragen als opsteller, geïnterviewde of tegenlezer. Daarmee is al draagvlak gecreëerd onder de collega s om conform dit systeem te werken. Op 24 februari 2012 is het kwaliteitsmanagementsysteem goedgekeurd door de directie en is het kwaliteitsmanagementsysteem formeel vrijgegeven en een feit. Eind februari 2012 is het systeem in diverse geledingen binnen de organisatie toegelicht en heeft een ieder een exemplaar van het systeem (digitaal) namens de directie tot zijn/haar beschikking gekregen. Tevens is de verdere implementatie van het systeem toegelicht. Vanaf 1 maart 2012 is het systeem in werking getreden. Begin 2013 is besloten om het kwaliteitsmanagementsysteem van Hobéon uit te breiden naar Hobéon SKO. Daarmee komt geheel Hobéon onder ISO Implementatie Al in 2011 zijn op grond van de eerste concept procedures audits gehouden, op basis waarvan de concepten zijn bijgesteld. Dit betekent dat de organisatie al kennisgemaakt heeft met de toepassing van de procedures en er input is gegeven voor verbetering. Het kwaliteitsdenken is al veel eerder gestart dan de formele ingebruikneming van het systeem. Toch acht de directie het van groot belang dat het complete kwaliteitsmanagementsysteem wordt gekend en wordt toegepast. Sinds de inwerkingtreding van het systeem worden er periodiek, volgens een vast schema, audits gehouden waarin de effectieve werking van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt getoetst. De intensieve auditplanning in het eerste half jaar van 2012 maakte inzichtelijk in hoeverre de werkafspraken werden nageleefd en welke verbetermogelijkheden er waren voor de opzet en de toepassing van het systeem. Daarna volgde de reguliere auditplanning, die is opgezet door de kwaliteitscoördinator en goedgekeurd door de directie. Hobéon SKO gaat zich ook scharen onder de ISO 9001:2008 certificering van Hobéon. Het KHB van Hobéon SKO wordt daarom geïntegreerd in het KHB van Hobéon Directieverklaring De directie draagt -vanuit de volle overtuiging dat kwaliteit van de dienstverlening en de totstandkoming daarvan zeer belangrijk is voor de klanttevredenheid en continuïteit van de organisatie- de verantwoordelijkheid om een kwaliteitscultuur binnen Hobéon te stimuleren, daarin een voorbeeldrol te vervullen en daarvoor de vereiste methodieken, instrumenten en rollen te installeren die nodig zijn om de kwaliteit te borgen. Zij nodigt alle klanten, samenwerkingspartners en medewerkers uit om feedback te geven op de uitvoering van werkzaamheden en suggesties te doen voor verbetering. Daar waar Hobéon de kwaliteit van anderen beoordeelt, is het ook belangrijk dat Hobéon zelf op kwaliteit wordt beoordeeld. Alleen de intrinsieke motivatie en wil om voortdurend de goede dingen te doen en deze goed en duurzaam te doen maakt kwaliteit een levend begrip. Datum: 20 augustus 2013 Directie R.J.M. van der Hoorn W.L.M. Blomen Hobéon H ALG KHB versie 2.1 1

6 2. TOEPASSINGSGEBIED 2.1. Op welke onderdelen van de Hobéon organisatie richt het systeem zich? Hobéon Groep bestaat uit een aantal werkmaatschappijen. Binnen deze werkmaatschappijen worden feitelijk de genoemde kernactiviteiten verricht, te weten Hobéon Management Consult en Hobéon Business Consult (advisering), Hobéon Certificering (certificering van organisaties of onderdelen daarvan) en Hobéon SKO (stichting voor persoonscertificering, geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie). Het kwaliteitsmanagementsysteem heeft betrekking op: i) het beoordelen van opleidingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar en hoger beroepsonderwijs en instellingen voor kunsteducatie en amateurkunst; ii) het certificeren van organisaties in de sectoren architectuur en monumentenzorg en andere kennisintensieve organisaties op basis van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit of een met de branche of organisatie opgesteld eigen beoordelingskader kwaliteitszorg; iii) het adviseren van kennisintensieve organisaties (onderwijs- en kennisinstellingen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en overheidsinstellingen). iv) het certificeren van vakbekwaamheid van personen in diverse (kritische en minder kritische) beroepen volgens de norm ISO/IEC 17024:2003, met of zonder accreditatie Waarop richt het kwaliteitsmanagementsysteem zich? Het kwaliteitsmanagementsysteem richt zich op de primaire, ondersteunende en besturingsprocessen die nodig zijn om in de perceptie van de klanten te voldoen aan de eisen en wensen die vooraf met Hobéon overeengekomen zijn. Kort gezegd gaat het daarbij om het adequaat vertalen van de klantvraag naar passende dienstverlening conform afspraken. In dit kader is ons kwaliteitsmanagement opgebouwd conform een P(lan), D(o), C(heck), A(ct) cyclus. We hebben ons kwaliteitsbeleid (Plan) vertaald naar relevante procedures, documenten en overige hulpmiddelen die we gebruiken bij de totstandkoming van de opdracht (Do), we evalueren intern en extern en analyseren (Check) zodanig dat we zicht houden op de kwaliteit en borgen en verbeteren deze continu met behulp van correctieve of preventieve maatregelen (Act). Hobéon PDCA-cyclus: 1. Strategie: Eénmaal per twee jaar bepalen we onze strategie. Deze wordt vastgelegd in het Ondernemingsplan op voorstel van de directie. Vaststelling van het Ondernemingsplan geschiedt door partners/aandeelhouders Hobéon. 2. Instrumentarium: het instrumentarium dat bij het kwaliteitsmanagement wordt ingezet: a) Evaluaties b) Interne audits c) Werkoverleg d) Orderportefeuille e) Directie overleg en partner overleg f) Management review 3. Management review: eenmaal per jaar stelt Hobéon een management review op. Deze wordt voorbereidt door directie en partners, de coördinator Hobéon SKO, de twee kwaliteitscoördinatoren. Daarna vindt raadpleging plaats van de betrokken medewerkers. De directie stelt de management review vast. 4. Input voor de management review zijn: evaluaties, audits, preventieve en correctieve maatregelen, realisatie van de plannen van het voorgaande jaar, jaarverslagen van de certificatieschema s voor persoonscertificatie, financiële gegevens over omzet, productmarktcombinaties en declarabiliteit. Hobéon H ALG KHB versie 2.1 2

7 5. Bijstelling ondernemingsplan door directie en opstellen jaarplan voor persoonscertificatie door de Coördinator Hobéon SKO. Vaststelling door partners/aandeelhouders. Communicatie hierover met medewerkers in het Hobéon groepsoverleg. Hobéon heeft haar kwaliteitsmanagementsysteem opgezet en getoetst aan de CIIO maatstaf 2009 en ISO 9001:2008. Deze norm is kaderstellend voor de wijze waarop Hobéon invulling geeft aan haar kwaliteitszorg. Zij stelt bijzondere eisen aan de kwaliteit van de kop tot de staart van onze dienstverlening. Ons advies en onze certificering zijn gericht op ontwerp, ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en nazorg ten behoeve van onze klanten Hoe ziet het kwaliteitsmanagementsysteem eruit? Het kwaliteitsmanagementsysteem bestaat uit: Het kwaliteitshandboek waarin beleid, doelen en samenhang tussen de instrumenten van het kwaliteitsmanagementsysteem worden toegelicht. Een set van procedures en werkafspraken (het procedurehandboek) Een set van (standaard)documenten, hulpmaterialen en sjablonen die gebruikt worden bij de uitvoering van de werkzaamheden die tot de reikwijdte van het kwaliteitsmanagementsysteem behoren (de lijst met referentiedocumenten) 2.4. Voor wie is het kwaliteitsmanagementsysteem bedoeld? Het kwaliteitsmanagementsysteem is bedoeld voor alle medewerkers, directie/partners, processen en werkwijzen van Hobéon. Onze klanten zijn via de website op de hoogte gebracht van het feit dat Hobéon opdrachten conform het kwaliteitsmanagementsysteem uitvoert. Het kwaliteitshandboek is verstrekt aan de Raad van advies. De ROA heeft ook een exemplaar ontvangen ter kennisname. De procedures die relevant zijn voor derden ten behoeve van opdrachten worden met hen bij de verstrekking van de opdracht besproken. Zij worden waar nodig voorzien van de vereiste standaarddocumenten voor het uitvoeren van de opdracht. Hobéon H ALG KHB versie 2.1 3

8 3. PROFIEL HOBÉON 3.1. Visie Hobéon: de kracht van kennis Kennis is een factor die steeds belangrijker wordt voor de kwaliteit en concurrentiekracht van organisaties. Kennis is in onze visie voor organisaties het belangrijkste waarde creërende werkkapitaal. Het is de drive van alle deelnemers binnen Hobéon om daaraan bij te dragen door onze kennis bij het oplossen van vraagstukken van de klant. Strategie De visie en ambitie van Hobéon topspeler zijn bij vraagstukken waar waardecreatie kan plaatsvinden door de inbreng van kennis en de ontsluiting daarvan kan slechts worden gerealiseerd vanuit een strategie die gebaseerd is op ontwikkelingen in de markt en in de verankering in onderzoek als borging van de eigen kwaliteit (research en development). Extern wij staan dicht bij de markt. Dat geldt zowel voor ons als bedrijf, maar het is van belang voor de afzonderlijke adviseurs. Wij leggen ondernemendheid laag in de organisatie; wij willen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, trends en kansen signaleren; wij zoeken bij de ontwikkeling van bijpassende nieuwe producten en diensten altijd naar een launching customer; het (hoger) onderwijs is onze thuismarkt; in die thuismarkt zitten wij hoog in de markt; het gaat daarbij veelal over strategische vraagstukken op het gebied van organisatie, portfolio, kwaliteit en kwaliteitszorg; ons usp is: zowel evalueren als adviseren; Intern wij koesteren het ondernemerschap in de onderneming en willen dat ook ontwikkelen; wij vinden kennis van de context cruciaal; wij besteden veel aandacht aan onze relatie met de opdrachtgever (90% van onze opdrachten komt binnen op relatie); wij besteden veel aandacht aan de overdracht van kennis, relatiemanagement en ondernemerschap aan de jongere garde in het bureau; daar waar nodig/ gewenst werken wij samen met externe deskundigen om onze diensten voor de klant uit te kunnen voeren. Bij Hobéon spelen vijf kernwaarden dé dominante rol: kwaliteit van product of dienst; bewuste klantgerichtheid; resultaatgerichtheid; ontwikkelingsgerichte advisering; cultuur in de organisatie. Deze kernwaarden komen in alle facetten van het bedrijf terug Hobéon SKO Specifiek voor Hobéon SKO zijn de volgende missie, visie en principes van belang. Missie: Hobéon SKO levert bijdragen aan de borging van vakmanschap door middel van persoonscertificatie. Hiertoe toetst Hobéon SKO vakbekwaamheid van personen en draagt hij desgewenst bij aan de verdere ontwikkeling hiervan. Hobéon H ALG KHB versie 2.1 4

9 Lange termijn perspectief (Visie): Efficiënt/operational excellence Transparant maken van het certificatieproces voor de klant Snel inspelen op veranderingen in de omgeving Evenwichtige schema-portefeuille Klanttevredenheid is een integraal deel van de procesgang Communicatie is gericht en efficiënt (intern en extern) Werkzaamheden worden uitgevoerd ondanks afwezigheid van specifieke personen Principes: Inzet van vakdeskundigen uit het werkveld voor de beoordeling Voor het integer handelen is een gedragscode opgesteld volgens de internationale normen 3.2. Dienstverlening Hobéon Hobéon Groep is een bedrijf dat zich richt op advisering en certificering van bedrijven en instellingen en op certificering van personen. Wij adviseren kennisintensieve organisaties voor en met professionals: onderwijsinstellingen die opleiden en onderzoeken (1), branche-instellingen en beroepsverenigingen die kennis borgen (2), bedrijven die kennis benutten (3) en overheidsinstellingen die kennisontwikkeling bevorderen (4). Hobéon opereert ontwikkelingsgericht in strategische doelen van klanten. Norm voor kwaliteit is daarom dat Hobéon die klanten in haar opdrachten optimaal bedient binnen de mogelijkheden van Hobéon. Om de kwaliteit van de kernactiviteiten advies en certificering te monitoren, te borgen en continu te verbeteren en (daarmee) te voldoen aan de eisen van opdrachtgevers, heeft Hobéon ervoor gekozen een kwaliteitsmanagementsysteem te hanteren. Anders gezegd: het kwaliteitsmanagementsysteem richt zich op het efficiënt, effectief en kwalitatief tot stand brengen en continu verbeteren van haar dienstverlening. Uiteindelijk stelt de klant vast in hoeverre daarvan werkelijk sprake is. Hobéon H ALG KHB versie 2.1 5

10 3.3. Organisatiestructuur Ten tijde van de uitgifte van dit kwaliteitshandboek heeft Hobéon 42 medewerkers in dienst (31,55 fte). De organisatiestructuur ziet er als volgt uit: De organisatiestructuur van Hobéon SKO (persoonscertificering) ziet er als volgt uit: Persoonscertificering Directie Hobéon SKO Colleges van Deskundigen Scheme Committees Bureau Hobéon SKO Certificatiecommissies Registratiecommissies Examencommissies Examinatoren Gecommitteerden Toezichthouders De aangegeven lijnen in de bovenstaande figuren zijn relatielijnen. Hobéon H ALG KHB versie 2.1 6

11 Hobéon, inclusief Hobéon SKO staat onder leiding van een tweehoofdige directie. De directie legt verantwoording af aan de Raad van Advies en aan de aandeelhouders van Hobéon. Naast de directie kent Hobéon nog vier senior adviseurs, die als partner van de Hobéon Groep een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden hebben en de directie adviseren en ondersteunen in het uitvoeren van taken. Voor het uitvoeren van de activiteiten/diensten adviseren en certificeren heeft Hobéon adviseurs in dienst. De directie en de adviseurs krijgen bij het uitvoeren van hun werk ondersteuning van een controller en medewerkers (directie)secretariaat, administratie, P&O, marketing & communicatie. Tevens zijn er twee kwaliteitscoördinatoren aangewezen. Het bureau Hobéon SKO staat onder leiding van de Coördinator Hobéon SKO en kent Certificatiecoördinatoren en Medewerkers Kandidaten-administratie. Als staf is er Onderwijskundige Ondersteuning. Het bureau fungeert als secretariaat en voert de coördinatie voor de diverse externe activiteiten (zoals die in CvD s, SC s, CC s, registratiecommissies en examencommissies plaatsvinden) en voor de administratieve handelingen met betrekking tot certificering of registraties. (kandidaat) Certificaathouders/geregistreerden dienen een aanvraag in bij Hobéon SKO. Hobéon H ALG KHB versie 2.1 7

12 4. KWALITEITSBELEID 4.1. Kwaliteitsbeleid Belangrijke elementen om de dienstverlening van kop tot staart te borgen zijn: Aandacht voor de vraagstelling en eisen en wensen van de klant voor de start van de opdracht c.q. ten behoeve van het contract (intake) Aandacht voor de projectbezetting (de juiste mens op de juiste plaats), de projectuitvoering zowel qua routing als qua (tijds)planning en verantwoording, waardoor planningen beter haalbaar worden en projecten beter beheerst worden (uitvoering) Aandacht voor de reproduceerbaarheid, onpartijdigheid, betrouwbaarheid, vertrouwen en onafhankelijkheid van de organisatie (betrouwbaarheid) Aandacht voor de resultaten van de opdracht door explicieter dan voorheen met klanten te evalueren en daarvan te leren (evaluatie en nazorg) Aandacht voor reflectie en evaluaties en op basis daarvan bewuste keuzes maken voor verbetering en verandering; door instrumenten van audits, management review, kennismanagement en overleg bewuster in te zetten (verbetering en verandering). Het kwaliteitsbeleid is erop gericht om heldere afspraken te maken over de dienstverlening en de uitkomst daarvan en deze te borgen en te verbeteren waar nodig. Hobéon wil kwaliteit leveren zoals in het Kwaliteitshandboek en in de onderliggende procedures is vastgesteld. Proportionaliteit en complexiteit van de opdracht en het daarmee verband houdende afbreukrisico bepalen de gronden waarop een werkwijze kan worden aangepast Kwaliteitsdoelstellingen De doelstellingen die aan dit beleid worden gekoppeld, zijn: Start van de opdracht Uitvoering van de opdracht Alle opdrachten kennen een intakegesprek. Alle opdrachten hebben een onderliggende getekende offerte of opdrachtbevestiging. De levering is conform de offerte. Voor elke opdracht wordt het projectmanagementsysteem gebruikt. Elke opdracht volgt de procedure voor adviesopdrachten/ de procedure voor certificeringsopdrachten. Persoonscertificatie Evaluatie Eventuele afwijkingen worden beheerst (gedaan) en vastgelegd. Gelijkvormigheid van certificatieschema s en optimaliseren van processen. Hiertoe zorgt Hobéon SKO dat alle regelingen, reglementen en procedures zo veel mogelijk gelijkvormig zijn. Alleen daar waar uitzonderingen, op aangeven van het beroepenveld, functioneel zijn, worden zij geïmplementeerd. De directie bepaalt welke adviesopdrachten extern worden geëvalueerd. Dit legt de directie vast in de orderportefeuille. Deze opdrachten worden ook intern geëvalueerd. Alle clusters van certificeringsopdrachten worden eenmaal per jaar geëvalueerd. Dit is opgenomen in de auditplanning. Wanneer de klant of projectleider van mening is dat het waardevol is de opdracht tussentijds of achteraf te evalueren, besluit de directie of dat gebeurt. Persoonscertificatie: Het houden van tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken. Hobéon H ALG KHB versie 2.1 8

13 5. MEDEWERKERS 5.1. Kwaliteit van medewerkers Mensen maken de organisatie. Onze unieke kennis is onze kracht. Om die reden is het dan ook belangrijk te borgen dat de juiste kennis op de juiste plaats is en dat professionals uitgedaagd worden het beste van zichzelf te geven in lijn met de ambities van de organisatie. Alle medewerkers moeten immers voldoende vakbekwaam zijn voor het uitoefenen van hun functie. Om dit te borgen is er een procedure voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers en is er een procedure voor het functioneren van personeel. Aan de hand van functioneringsgesprekken wordt jaarlijks vastgesteld waar eventuele lacunes aanwezig zijn in de competenties van de medewerkers. Langs diverse instrumenten wordt de beoogde ontwikkeling gedefinieerd en langs diverse opleidings- en vormingsinterventies wordt deze geborgd. In het personeelsdossier wordt de registratie van professionalisering bijgehouden. Circa 5% van de omzet wordt (in tijd en geld) ingezet voor ontwikkeling van medewerkers. Ten aanzien van nieuw aangenomen of vertrekkend personeel worden aanstellings- of exitgesprekken gehouden. In het personeelshandboek worden de uitgangspunten en instrumenten verder toegelicht Inhuur van externe deskundigen voor het uitvoeren van een opdracht De kwaliteit van externe deskundigen die ingezet worden in opdrachten wordt gescreend bij de aanvang van de opdracht en via (tussentijdse) evaluaties. (Procedure voor het inhuren van externen ten behoeve van opdrachten aan de klant). De werkzaamheden, inzet en planning en financiële afspraken worden vastgelegd bij aanvang van de opdracht Functies en rollen binnen Hobéon We kennen binnen Hobéon een aantal functiegroepen, functies en rollen met bepaalde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De eindverantwoordelijkheid voor de werkzaamheden berust bij de directie. Hieronder leggen we een koppeling met ons kwaliteitsmanagementsysteem en geven we aan voor welke functionaris welke procedures met name van toepassing zijn. Hobéon H ALG KHB versie 2.1 9

14 Functiegroepen Functies Specifieke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de volgende procedures (hoofdlijnen) Management Directie Verantwoordelijk voor de inhoud en implementatie van procedures en het kwaliteitsmanagementsysteem. Eindverantwoordelijk voor de dienstverlening en de totstandkoming daarvan naar de klant. Eindverantwoordelijk voor alle ondersteunende en besturingsprocessen binnen Hobéon Procedure voor de werving en selectie van medewerkers 1 Procedure voor het voeren van functioneringsgesprekken 1 Adviseur Adviseur (junior-adviseur, medioradviseur, senior-adviseur) voor de kernactiviteiten advies en certificering 2 en 3 Procedure voor het uitvoeren van adviesopdracten/procedure voor het uitvoeren van certificeringsopdrachten Procedure voor het evalueren van adviesen certificeringsopdrachten Procedure voor het beheren en archiveren van documenten Procedure voor het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening Controller Controller Werken volgens de AO/IC afspraken (Directie) secretariaat Secretaresses Procedure voor het beheren en archiveren van documenten met betrekking tot opdrachten Administratie Medewerker Administratie Projectadministratie Financiële administratie Procedure voor het intern toekennen, beheren en administreren van projecten P&O medewerker P&O medewerker Procedure voor de werving en selectie van medewerkers 4 Procedure voor het voeren van functioneringsgesprekken 4 Bijhouden overzicht van functies met bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Bijhouden personeelshandboek Medewerker marketing en communicatie Medewerker Marketing en communicatie Opstellen en uitvoeren van het marketingen communicatieplan Rollen 5 n.v.t. Projectleider/voorzitter Procedure voor het houden van een intakegesprek en het opstellen van een offerte Procedure voor het uitvoeren van adviesopdrachten/procedure voor het uitvoeren van certificeringsopdrachten Procedure voor het evalueren van adviesen certificeringsopdrachten Procedure voor het inhuren van externen ten behoeve van opdrachten aan de klant Procedure voor het intern toekennen, beheren en administreren van projecten n.v.t. secretaris In opdracht van de voorzitter kan de secretaris verschillende taken uitvoeren. De procedures die hierbij van toepassing zijn: Procedure voor het uitvoeren van certificeringsopdrachten Procedure voor het evalueren van adviesen certificeringsopdrachten Procedure voor het inhuren van externen ten behoeve van opdrachten aan de klant Procedure voor het intern toekennen, beheren en administreren van projecten Hobéon H ALG KHB versie

15 Functiegroepen Functies Specifieke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de volgende procedures (hoofdlijnen) n.v.t. Accountmanager Verantwoordelijk voor de complete instelling voor zowel de advieskant als de certificeringskant Procedure voor het houden van een intakegesprek en het opstellen van een offerte Procedure voor het evalueren van adviesen certificeringsopdrachten n.v.t. Kwaliteitscoördinator Procedure voor het beheren en archiveren van documenten Procedure voor het opstellen van de management review Procedure voor het houden van interne audits Procedure voor het omgaan met klachten Bijhouden kwaliteitsmanagementsysteem 1 Met input van partners die ook adviseur, projectleider en accountmanager zijn. 2 De partners hebben naast hun functie als adviseur nog een aantal specifieke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. (Zie functieomschrijving partners en directeuren) 3 Onafhankelijkheid/onpartijdigheid Adviseurs die vanuit Hobéon Management Consult zijn betrokken bij adviesvraagstukken over een bepaalde opleiding mogen niet als voorzitter of secretaris deelnemen aan een accreditatietraject in het kader van het hoger onderwijs bij diezelfde opleiding en vice versa. Deze scheiding wordt geborgd door de directie. Daar waar er door personeelsleden en/of de Coördinator Hobéon SKO andere werkzaamheden -dan t.b.v. certificatie onder de Raad voor Accreditatie vallend of certificatie anderszins dan onder Hobéon SKO- zouden worden uitgeoefend, worden die toegekend aan en vloeien zij voort uit opdrachten t.b.v. andere werkmaatschappijen van Hobéon dan Hobéon SKO. Vuistregel is hierbij dat er niet vanuit één werkmaatschappij bij een en dezelfde opdrachtgever wordt geadviseerd en gecertificeerd. De directie van Hobéon ziet erop toe dat er geen sprake is van conflicterend belang en/of partijdigheid. 4 Met input van directie en partners 5 Deze rollen kunnen de adviseurs verrichten. De rollen zijn onderdeel van hun adviestaak en zijn een specifieke rol bovenop hun adviestaak, met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Voor de specifieke functiebeschrijvingen verwijzen we naar de bijlagen Taken en bevoegdheden binnen Hobéon SKO De taken en bevoegdheden van de verschillende actoren zijn vastgelegd in een matrix, met daarin opgenomen de tekenbevoegdheden voor financiële zaken. Operationele tekenbevoegdheden zijn ook vastgelegd, zie hiervoor procedure HSKO ALG PHB Taken en bevoegdheden. Hobéon H ALG KHB versie

16 6. VOORZIENINGEN 6.1. Werkomgeving Hobéon heeft een passende werkomgeving zodat de werknemer zijn werkzaamheden naar behoren uit kan voeren. Hiervoor zijn de benodigde faciliteiten aanwezig in hard- en software en zijn er ruime werk- en flexplekken opgesteld. Vanuit huis kunnen medewerkers via een speciale verbinding en een persoonlijke inlogcode inloggen op het systeem. Vertrouwelijkheid en eigendomsrechten van informatie en wijze van omgaan met documentatie van en ten behoeve van klanten zijn vastgelegd in de algemene leveringsvoorwaarden. Wanneer hiervan moet worden afgeweken bij de uitvoering van een opdracht, legt de betrokken projectleider dit vast in de offerte. Automatisering is uitbesteed aan een extern bedrijf. Dit bedrijf zorgt voor een dagelijkse backup van het netwerk/internet. Adviseurs kunnen beschikken over een mobiele telefoon voor de uitvoering van opdrachten en het onderhouden van klantcontacten Gereedschapskist De adviseurs hebben toegang tot een aantal standaardsjablonen en werkinstructies die horen bij de procedures en werkzaamheden. In dit kader is van belang dat naast de algemene procedures, sjablonen en werkinstructies binnen Hobéon ook een gereedschapskist accreditatieopdrachten is opgesteld. Dit, om de eenduidigheid, actualiteit (conform wet- en regelgeving c.q. bedoelde interpretatie) en uniformiteit van accreditatietrajecten te borgen intern en naar belanghebbenden. Regelmatig komen adviseurs bijeen om de trajecten te bespreken, leerervaringen uit te wisselen en op basis daarvan waar nodig de gereedschapskist aan te passen. Hiervoor is een beheerder aangewezen Veiligheid en gezondheid Hobéon heeft een aantal medewerkers Bedrijfshulpverlening (BHV) aangesteld, die verantwoordelijk zijn voor eerste hulp bij ongelukken, reanimatie, bestrijden van beginnende brand en evacuatie van collega s en bezoekers in het gebouw. De BHV-ers volgen jaarlijks bijscholingscursussen. Hobéon beschikt over een goedgekeurd ontruimingsplan. Periodiek vindt, conform de wet- en regelgeving, een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) plaats. Waar nodig worden maatregelen genomen ter voorkoming of vermindering van risico s. Medewerkers hebben de mogelijkheid een beroep te doen op preventieve maatregelen zoals medische keuringen, (stoel)massage binnen het gebouw of begeleiding voor fysiek of geestelijk welbevinden. Een meer gedetailleerde beschrijving van voorzieningen zijn in het personeelshandboek opgenomen. Hobéon H ALG KHB versie

17 7. PROCESSEN: UITVOERING, BEHEERSING, EVALUATIE EN VERBETERING 7.1. Primaire processen Binnen het werkgebied van Hobéon Management Consult, Hobéon Certificering en Hobéon Business Consult bestaat er een primair proces dat voor elk nieuw project wordt ingezet. Hobéon SKO heeft haar eigen routing en actoren om tot certificering te komen Hobéon Management Consult, Certificering en Business Consult Hobéon H ALG KHB versie

18 Hobéon SKO: persoonscertificering proces ontwikkelen/onderhouden schema proces verwerken aanvraag certificering aanvraag ontwikkeling schema aanvraag voor certificering toetsen aan missie Hobéon SKO toetsen aan aanbod Hobéon SKO ontwikkelen schema opleveren, operationaliseren en onderhouden van schema toetsen aan eisen in schema certificatie beslissing 7.2. Werking en verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem Evaluatie, analyse en verbetervoorstellen Vanuit de directieverantwoordelijkheid zijn binnen Hobéon twee kwaliteitscoördinatoren aangewezen die (mede) zorgdragen voor de implementatie, beheersing, doorlichting en verbetering van het systeem. Dit behelst onder meer het introduceren van het systeem bij (nieuwe) collega s, het uitvoeren van interne audits, het signaleren van afwijkingen en verbeterpunten, het opstellen van rapportages op basis van audits en andere analyses en het doen van verbetervoorstellen aan de directie en het toezien op de uitvoering daarvan. Ook voorstellen voor verbetering van het systeem, qua opzet, inhoud of implementatie behoren hiertoe. De kwaliteitscoördinatoren hebben in hun takenpakket van de directie expliciet ruimte gekregen deze rol te vervullen. Uiteraard is het van groot belang het kwaliteitsbewustzijn van medewerkers voortdurend te stimuleren. Immers, kwaliteit is van ons allemaal. Hobéon H ALG KHB versie

19 Directiebeoordeling Ieder jaar vindt een management review (directiebeoordeling) plaats, waarin de directie de opzet en de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem beoordeelt en vaststelt in hoeverre het systeem geschikt, passend en doeltreffend is. De kwaliteitscoördinator bereidt deze beoordeling voor aan de hand van diverse analyses. (Zie: Procedure voor het opzetten van een management review.) Aan de hand van de bevindingen in de management review worden aanpassingen in het kwaliteitsmanagementsysteem aangebracht. Hobéon H ALG KHB versie

20 8. TOT SLOT Wij vertrouwen erop dat we vanuit de goede relaties die we met de klanten en samenwerkingspartners hebben opgebouwd en vanuit onze jarenlange ervaring de dialoog over kwaliteit in alle openheid kunnen blijven voeren en elkaar stimuleren om onze kwaliteit voortdurend te borgen en waar nodig of wenselijk te verbeteren. Het kwaliteitsmanagementsysteem beschouwen we daarvoor als een instrument dat dit belang kan dienen. Hobéon H ALG KHB versie

Kwaliteitshandboek Hobéon

Kwaliteitshandboek Hobéon Kwaliteitshandboek Hobéon Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Kwaliteitshandboek Hobéon Hobéon Datum: 23 september 2014 Auteurs: Paul

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Hobéon

Kwaliteitshandboek Hobéon Kwaliteitshandboek Hobéon Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Kwaliteitshandboek Hobéon Hobéon Datum: 04-12-2015 Auteurs: Paul van Embden

Nadere informatie

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep Beloofd is beloofd Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSION KPC GROEP 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 4.1 Organogram 4.2 Processchema 5 HET

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015 Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015 Inleiding Dit overzicht is bedoeld voor leden van Sociaal Werk Nederland (en Certificatie Instellingen), die zich willen oriënteren op de verschillen

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteitsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt van

Nadere informatie

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Onderstaand wordt een suggestie gedaan voor de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagement (KMS) in vier jaar. Daarbij is rekening gehouden met de

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 Totstandkoming Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 1.2 Doel 1.3 Toepassingsgebied

1. INLEIDING 1.1 Totstandkoming Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 1.2 Doel 1.3 Toepassingsgebied INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Totstandkoming Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 1.2. Doel 1.3. Toepassingsgebied 1.4. Kenmerken van instellingen in het speciaal onderwijs 1.5. De Leeswijzer en de Kwaliteitsnorm

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

>>> de nieuwe CIIO Maatstaf

>>> de nieuwe CIIO Maatstaf >>> de nieuwe CIIO Maatstaf U heeft er ongetwijfeld al over gehoord: de nieuwe ISO 9001: 2015 norm is onlangs gepubliceerd. Ook de CIIO Maatstaf, onze vertaling van de ISO 9001 norm voor kennisintensieve

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011

Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011 Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011 toetsing van het speciaal onderwijs op basis van prioriteiten binnen het werkveld, ISO 9001:2008 en het inspectiekader Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011 - vastgesteld

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft

Nadere informatie

Rapportage Systeembeoordeling

Rapportage Systeembeoordeling Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Status: Rapportage systeembeoordeling Registratie / evaluatie Gehele organisatie Concept Rapportage Systeembeoordeling Datum uitvoering: Monitoring acties:

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Normen De MVO-Wijzer

Normen De MVO-Wijzer Normen De MVO-Wijzer Pagina 1 Inhoudsopgave 1. MODEL 3 2. OVERZICHT MVO-THEMA S 4 3. OVERZICHT MVO-NORMEN 5 Copyright november 2014, Stichting De MVO-Wijzer, Breda Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening versie 2015

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening versie 2015 Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening versie 2015 Algemeen deel en branche-specifieke delen Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening, Maatschappelijke Opvang

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs.

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Inhoud presentatie De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Implementatie norm en ISO-certificering bij de Ambelt Meerwaarde voor de Ambelt Rol van de externe

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Handboek REOB. Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging, in deze teksten verder te noemen VBL

Handboek REOB. Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging, in deze teksten verder te noemen VBL :Voorneveld Brandbeveiliging BV :Tempo Brandbeveiliging : Kastanjelaan 20 : Loosdrecht : 0355823452* : info@tempoholland.nl : http://www.tempoholland.nl Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging,

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs HERIJKEN & DOORSTARTEN Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs Notitie voor het Dagelijks Bestuur PassendWijs t.b.v. vergadering op 21 februari 2017,

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Toezicht en Onafhankelijkheid zoals door de Stichting Examenkamer gehanteerd voor examinerende instellingen en kwalificaties

Toezicht en Onafhankelijkheid zoals door de Stichting Examenkamer gehanteerd voor examinerende instellingen en kwalificaties Toezicht en Onafhankelijkheid zoals door de Stichting - De Stichting is een onafhankelijke toezichthoudende organisatie voor beroepskwalificerende en functiegerichte examens, maar ook voor examens, toetsen

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

ISO 9000:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen Grondbeginselen en verklarende woordenlijst

ISO 9000:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen Grondbeginselen en verklarende woordenlijst 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die dagelijks onderhoud uitvoeren aan woningen en die: - moet aantonen dat zij in

Nadere informatie

TRAININGEN INTERNE AUDITS

TRAININGEN INTERNE AUDITS Tekst: Luluk van de Water Astro, Alice Mulder Colofon De Q-Academy van Q-Consult verzorgt trainingen en opleidingen specifiek voor de Gezondheidszorg, Industrie en Letselschadebranche. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL 6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL Inleiding Deel 2 van dit werkboek richt zich op het diagnosticeren en verbeteren van de individuele onderdelen van het Professional Performance Improvement model,

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

TRAININGEN INTERNE AUDITS. Een succesvol auditsysteem begint bij Q-Academy!

TRAININGEN INTERNE AUDITS. Een succesvol auditsysteem begint bij Q-Academy! TRAININGEN INTERNE AUDITS Een succesvol auditsysteem begint bij Q-Academy! Continue kwaliteitsverbetering met de trainingen van Q-Academy Q-Academy heeft als voorloper in auditopleidingen een uniek aanbod

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor!

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Het doel van NCK B.V. is om voor bedrijven hun werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een systeem- en/of procescertificaat waarbij

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE RvC. Good enough never is. Een moment om kansen voor verbetering te benutten ZELFEVALUATIE RAAD VAN COMMISSARISSEN

ZELFEVALUATIE RvC. Good enough never is. Een moment om kansen voor verbetering te benutten ZELFEVALUATIE RAAD VAN COMMISSARISSEN ZELFEVALUATIE RAAD VAN COMMISSARISSEN Good enough never is ZELFEVALUATIE RvC Een moment om kansen voor verbetering te benutten Auteurs Carla van der Weerdt-Norder Partner Accent Organisatie Advies Frank

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Wel of niet certificatie? K. de Jongh

Wel of niet certificatie? K. de Jongh K. de Jongh Tijdsduur: 30 minuten Certificatie; ondermeer status 2015 versies De nieuwe norm; HLS en 2015 versies Voorbeelden uit de praktijk HLS en 2015 versies in de praktijk Conclusies? 9-3-2015 2 Certificatie:

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie