KWALITEITSHANDBOEK AFDELING BODEMSANERING ISO 9001:2000. Versie 1.0. Provinciehuis Zuid-Hollandplein 1 Postbus LP Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEITSHANDBOEK AFDELING BODEMSANERING ISO 9001:2000. Versie 1.0. Provinciehuis Zuid-Hollandplein 1 Postbus 90602 2509 LP Den Haag"

Transcriptie

1 KWALITEITSHANDBOEK AFDELING BODEMSANERING ISO 9001:2000 Versie 1.0 Provinciehuis Zuid-Hollandplein 1 Postbus LP Den Haag Tel: Fax:

2 Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan de Afdeling Bodemsanering van de Provincie Zuid-Holland. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de Afdeling Bodemsanering van de Directie Groen, Water en Milieu Opgesteld door : Adromi Management Consultancy b.v.: C. van der Linde Beoordeeld door: Kwaliteitscoördinator: Geautoriseerd door: Afdelingshoofd:

3 Code: KHB 0 Pagina: 1 van 1 Inhoudsopgave Datum: 31 juli 2002 INHOUD 1.0 Verklaring van uitgifte 2.0 Algemeen 2.1 Vastleggen van het kwaliteitsmanagementsysteem (waarin ook structuur en beheer) 2.2 Codering 2.3 Begrippen en definities 2.4 Lijst van documenten verband houdende met het handboek Documenten Formulieren Digitale Registraties Registraties 2.5 Lijst van wijzigingen en toevoegingen 2.6 Verwijzingstabel 3.0 Beleid 4.0 Organisatie 4.1 Omschrijving (organigram) organisatie Provincie Zuid-Holland 4.2 Omschrijving (organigram) organisatie Afdeling Bodemsanering 4.3 Omschrijving organisatie Kwaliteit 4.4 Overlegstructuur 5.0 Referentiemodel; samenhang processen 6.0 Inhoudsopgave procedures 7.0 Inhoudsopgave werkinstructies

4 Code: KHB 1 Pagina: 1 van 1 Verklaring van uitgifte Datum: 31 juli VERKLARING VAN UITGIFTE Het management van de Afdeling Bodemsanering van de Directie Groen, Water en Milieu van de Provincie Zuid-Holland verklaart hierbij dit kwaliteitshandboek, bestaande uit de delen Kwaliteitshandboek (KHB) en Procedureboek (PRO), in zijn volledigheid geldig, van kracht en bindend voor alle medewerkers van de deelnemende afdeling, daartoe behorende bureaus en projecten. Vanuit het Procedurehandboek (Hoofdprocessen) wordt, waar van toepassing, verder verwezen naar onderliggende werkinstructies. Dit voor zover het in dit kwaliteitshandboek beschreven kwaliteitsmanagementsysteem zich over hun werkzaamheden uitstrekt, met ingang van heden: 1 augustus 2002 Om de geldigheid en volledigheid van het kwaliteitshandboek aan te geven is elke bladzijde van de inhoudsopgave van de verschillende delen van het handboek door de Kwaliteitscoördinator afzonderlijk geparafeerd. Elk deel van het kwaliteitshandboek bestaat uit de in de betreffende inhoudsopgave genoemde hoofdstukken en paragrafen. Het geparafeerde kwaliteitshandboek is het moederexemplaar. Alle overige geregistreerde exemplaren zijn van het moederexemplaar getrouwe kopieën. 's-gravenhage Ir. J.E.J. Verbunt Afdelingshoofd

5 Code: KHB 2 Pagina: 1 van 11 Algemeen Datum: 31 juli ALGEMEEN 2.1 Vastleggen van het kwaliteitsmanagementsysteem Het kwaliteitsmanagementsysteem van de Afdeling Bodemsanering van de Directie Groen, Water en Milieu van de Provincie Zuid-Holland zoals genoemd in de verklaring van uitgifte van het kwaliteitshandboek is opgesteld conform de eisen gesteld de NEN-EN-ISO 9001:2000 norm. 2.2 Codering De informatie in het KHB is gecodeerd d.m.v. een combinatie van letters en cijfers. De letters hebben betrekking op: KHB = Kwaliteitshandboek PRO = Procedures DOC = Documenten FRM = Formulieren RGS = Registraties WI = Werkinstructies De cijfers geven de volgende aspecten aan: 1 e cijfer = hoofdstuk 2 e cijfer = paragraaf 3 e cijfer = (eventuele) subparagraaf 2.3 Begrippen en definities Afwijking Het niet voldoen aan een eis. Corrigerende maatregel Maatregel om de oorzaak van een waargenomen afwijking of andere ongewenste situatie weg te nemen. Dienst Zowel de resultaten die een gevolg zijn van activiteiten op het contactvlak tussen leverancier en afnemer als de resultaten die het gevolg zijn van interne activiteiten van de leverancier ten einde aan de behoeften van de afnemer te voldoen. Dienstverlening De activiteiten van de leverancier die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de dienst. Document Informatie en haar gegevensdrager. Doelmatigheid De verhouding tussen de behaalde resultaten en de gebruikte middelen.

6 Code: KHB 2 Pagina: 2 van 11 Algemeen Datum: 31 juli 2002 Doeltreffendheid De mate waarin geplande activiteiten worden gerealiseerd en geplande resultaten worden behaald. Klacht Een formele uiting van ontevredenheid van de cliënt/opdrachtgever over de aan hem geleverde dienst of de dienstverlening. Kwaliteit De mate waarin een geheel van eigenschappen en kenmerken voldoet aan eisen. Kwaliteitsaudit Een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate aan de overeengekomen auditcriteria is voldaan. Kwaliteitsbeheersing Het aspect van kwaliteitsmanagement gericht op het voldoen aan kwaliteitseisen. Kwaliteitsborging Het aspect van kwaliteitsmanagement gericht op het geven van vertrouwen dat aan kwaliteitseisen zal worden voldaan. Kwaliteitscoördinator De door het Afdelingshoofd aangewezen persoon die verantwoordelijk is voor en toezicht houdt op de werking van het kwaliteitszorgsysteem. Kwaliteitshandboek Een document dat het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie specificeert. Kwaliteitsplan Een document dat specificeert welke procedures en bijbehorende middelen door wie en wanneer voor een specifiek project, product, proces of contract moeten worden toegepast. Kwaliteitsmanagementsysteem Managementsysteem voor het sturen en beheersen van een organisatie op kwaliteit. Kwaliteitsverbetering Het aspect van kwaliteitsmanagement gericht op het vergroten van het vermogen om te voldoen aan kwaliteitseisen. Leverancier Organisatie of persoon die een product of dienst levert. Preventieve maatregel Maatregel om de oorzaak van een mogelijke toekomstige afwijking of andere ongewenste mogelijke situatie weg te nemen. Procedure Gespecificeerde wijze van het uitvoeren van een activiteit of een proces. Proces Geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende activiteiten dat input omzet in output.

7 Code: KHB 2 Pagina: 3 van 11 Algemeen Datum: 31 juli 2002 Registraties Een document waarin bereikte resultaten kenbaar gemaakt zijn of waarin het bewijs geleverd wordt van uitgevoerde activiteiten. Ter inzage Een ieder binnen de organisatie heeft inzage in de betreffende stukken. Alleen daartoe aangewezen personen zijn bevoegd de stukken te kopiëren, in te vullen, tekst toe te voegen, etc. Toegankelijk Een ieder binnen de organisatie heeft inzage in de betreffende stukken en kan daar gebruik van maken bij het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden (kopiëren, invullen, aanvullen, etc.). Vertrouwelijk Alleen daartoe aangewezen personen zijn bevoegd de betreffende stukken in te zien en eventueel te wijzigen of aan te passen. 2.4 Lijst van documenten verband houdende met het handboek Hieronder treft u een lijst aan van alle tot het kwaliteitsmanagementsysteem behorende documenten, formulieren en registraties. De nummering is gekoppeld aan de betreffende procedures en werkinstructies. Bij de documenten, formulieren en registraties is vermeld: - de beheerder van het document of registratie; - versiedatum; - archief waarin het zich bevindt; - afgesproken bewaartermijn. Voorbeeld: DOC 10.1 FRM 10.1 RGS 10.1 SYS 1.1 Auditplan Auditformulier Auditrapport Globis Documenten (DOC) Paraaf directie: Code Registratie of rapportage Status Bewaar termijn Beheerder Revisie Plaats Beleid DOC 1.0a Geïntegreerd werkprogramma Bodemsanering vastgesteld 3 jaar afd.hfd. dec allen DOC 1.0b BOBEL-nota vastgesteld n.v.t. afd.hfd. juli 1998 allen DOC 1.0c Strategisch afdelingsplan Bodemsanering vastgesteld n.v.t. afd.hfd. DOC 1.0d Afdelingsplan vastgesteld 1 jaar afd.hfd. DOC 1.0e Bureauwerkplan BOS vastgesteld 1 jaar hfd.bos DOC 1.0f Bureauwerkplan SEB vastgesteld 1 jaar hfd.seb DOC 1.0g Bureauwerkplan BB vastgesteld 1 jaar hfd.bb DOC 1.0h Werkprogramma algemene taken vastgesteld 1 jaar hfd.bb

8 Code: KHB 2 Pagina: 4 van 11 Algemeen Datum: 31 juli 2002 Organisatie Primaire proces DOC 2.0a Wet Bodembescherming vastgesteld n.v.t. VROM jan DOC 2.0b Provinciale Milieu Verordening Zuid-Holland vastgesteld n.v.t. hfd.bbjz 3 e tranche DOC 3.1a Protocol voor het Oriënterend onderzoek (SDU) vastgesteld n.v.t. VROM 1993 DOC 3.1b NEN-5740 vastgesteld n.v.t. NNI DOC 3.1c NVN-5725 vastgesteld n.v.t. NNI DOC 3.1d Protocol voor het Nader onderzoek, deel 1 (SDU) vastgesteld n.v.t. VROM 1993 DOC 3.1e Richtlijn nader onderzoek, deel 1 (SDU) vastgesteld n.v.t. VROM 1993 DOC 3.1f Nader Onderzoeksrichtlijn Ernst-, Urgentie en vastgesteld n.v.t. VROM 1997 Tijdstipbepaling (SDU) DOC 3.1g Handleiding afwegingsproces saneringsdoelstelling vastgesteld n.v.t. VROM 2000 (SDU) DOC 3.1.1a Mandaatlijst vastgesteld n.v.t. hfd. ABES juni 2001 Q-schijf DOC 3.1.2a Circulaire Interventiewaarde vastgesteld n.v.t. DOC 3.1.2b Circulaire Beoordeling en Afstemming vastgesteld n.v.t. DOC 3.1.2c Circulaire Tijdstipbepaling vastgesteld n.v.t. DOC 3.1.2d Handleiding "Urgentie van bodemsanering", SDU 1995 vastgesteld n.v.t DOC Algemene wet bestuursrecht vastgesteld n.v.t. DOC 3.2.3a Beroepschrift n.v.t. DOC 3.3.1a Regeling financiële bepalingen bodemsanering vastgesteld n.v.t. VROM DOC 3.3.5a Startnotitie "aanleveren gegevens t.b.v. activiteiten- en vastgesteld 1 jaar hfd. FPC beleidsbegroting" DOC 3.3.5b Voorjaarsbericht vastgesteld ½ jaar DOC 3.3.5c Beleidsbegroting vastgesteld 1 jaar DOC 3.3.5d Activiteitenbegroting vastgesteld 1 jaar DOC Startnotitie "aanleveren gegevens t.b.v. opstellen vastgesteld 1 jaar hfd. FPC jaarrekening" DOC 3.4 Stappenplan Bodem in Beeld 2005 vastgesteld n.v.t. proj.leider Secundaire processen DOC 5.0 Functieboek vastgesteld n.v.t. afd.hfd. DOC 6.0a Standaard Inwerkprogramma n.v.t. hfd. P&O DOC 6.0b Personeelsgids vastgesteld 1 jaar hfd. P&O DOC 7.0a De Europese Richtlijn Diensten (92/50/EEG) vastgesteld n.v.t. EU DOC 7.0b De Europese Richtlijn Werken (93/37/EEG) vastgesteld n.v.t. EU DOC 9.0 Handboek Globis vastgesteld n.v.t. hfd. BB okt Controle en evaluatie Corrigerende en preventieve maatregelen Status: concept, vastgesteld

9 Code: KHB 2 Pagina: 5 van 11 Algemeen Datum: 31 juli 2002 Formulieren (FRM) Paraaf directie: Code Registratie of rapportage Status Bewaar termijn Beleid FRM 1.0a Format Afdelingsplan vastgesteld 1 jaar hfd. FPC FRM 1.0b Format Bureauwerkplannen vastgesteld 1 jaar hfd. FPC Organisatie Primaire proces FRM 3.1.1a Checklist juridische toets n.v.t. FRM 3.1.1b Apostille n.v.t. FD FRM 3.2.1a Meldingsformulier bodemverontreiniging (SEB) n.v.t. FRM 3.2.1b Projectbegeleidingsformulier n.v.t. FRM 3.2.1c Checklist Ernst, Urgentie en saneringsplan n.v.t. FRM 3.2.1d Aanvraagformulier verkorte procedure (SEB) n.v.t. FRM 3.2.1e Checklist inhoud Saneringsplan (SEB) n.v.t. FRM 3.2.1f Checklist bij Saneringsplan te verstrekken gegevens n.v.t. FRM 3.2.1g Saneringsplan initiatiefformulier (SPIF) n.v.t. FRM 3.2.1h Bericht van ontvangst n.v.t. FRM 3.2.4a Formulier start sanering (SEB) n.v.t. FRM 3.2.4b Checklist controle sanering n.v.t. FRM Checklist "Instemming evaluatierapport" n.v.t. FRM Checklist bij Nader Onderzoek te verstrekken gegevens n.v.t. FRM 3.3.1a Model Accountantsprotocol en accountantsverklaring n.v.t. FRM 3.3.1b Format bestedingsverantwoording n.v.t. FRM Format prestatieverantwoording n.v.t. FRM 3.1 Checklist inhoud zorgplan / checklist nazorgplan Secundaire processen FRM 6.0 Formulier Jaargesprekken n.v.t. hfd. P&O FRM 7.0.1a Format offerte n.v.t. FRM 7.0.1b WUP-formulier offerteaanvraag n.v.t. FRM WUP-formulier opdrachtverlening n.v.t. Controle en evaluatie FRM 11.1 Auditformulier n.v.t. K.C. FRM 11.2a Beoordelingsformulier leveranciers n.v.t. K.C. Corrigerende en preventieve maatregelen FRM 12.1 Meldingsformulier n.v.t. K.C. FRM 12.2 Evaluatieformulier n.v.t. K.C. Status: concept, vastgesteld Beheerder Revisie Plaats

10 Code: KHB 2 Pagina: 6 van 11 Algemeen Datum: 31 juli 2002 Digitale registraties (SYS) Paraaf directie: Code Registratie of rapportage Status Bewaar termijn Beleid Organisatie Primaire proces SYS 1.1 Globis SYS SUS SYS 3.4 Tijgerbalsem SYS IBS Beheerder Revisie Plaats Secundaire processen SYS FRIS Controle en evaluatie Corrigerende en preventieve maatregelen Status: concept, vastgesteld Registraties en rapportages (RGS) Paraaf directie: Code Registratie of rapportage Status Bewaar termijn Beleid Organisatie Primaire proces RGS 3.1.1a Rapportage Initieel Onderzoek RGS 3.1.1b Aanschrijvingsbrief RGS Rapportage Nader Onderzoek RGS Rapportage Saneringsonderzoek RGS 3.1.4b Rapportage Saneringsplan RGS 3.1.5a Startnotitie sanering RGS 3.1.5b Saneringsbestek RGS 3.1.5c Vergunningen voor uitvoeren werkzaamheden RGS 3.1.5d Milieukundig begeleidingsplan RGS Saneringsverslag (BOS) RGS 3.2.1a Ontwerpbeschikking ernst en urgentie RGS 3.2.1b Kennisgevingsbrief RGS 3.2.1c Publicatie RGS 3.2.1d Opschortingbrief RGS 3.2.2a Nota van de vakafdeling RGS 3.2.2b Brief besluit op bezwaarschrift RGS 3.2.3a Verweerschrift RGS 3.2.3b Dupliek RGS 3.2.3c Pleitnota RGS 3.2.4a Map meldingen Start Saneringen RGS 3.2.4b Brief niet instemmen met saneringswijze RGS 3.2.5a Locatiedossier RGS 3.2.5b Instemmingbrief RGS 3.3.1b Financiële verantwoording RGS 3.3.1c Managementletter Beheerder Revisie Plaats

11 Code: KHB 2 Pagina: 7 van 11 Algemeen Datum: 31 juli 2002 RGS RGS RGS 3.3.4a RGS 3.3.4b RGS RGS 3.3.6a RGS 3.3.6b RGS RGS RGS 3.4 RGS 3.4.1a RGS 3.4.1b RGS 3.4.1c RGS 3.4.1d RGS e RGS 3.4.2a RGS 3.4.2b RGS 3.4.2c RGS 4.0a RGS 4.0b Prestatieverantwoording Monitoringsverantwoording Managementrapportage financiële voortgang Managegementrapportage t.o.v. afdelings- en bureauplannen Aanbiedingsnotitie begroting Startnotitie werkprogramma Werkprogramma Aanbiedingsnotitie Jaarrekeningbegroting Aanvraag calamiteitenbudget Voorstel voor AMT Rapportage Stichting BSB Attenderingsbrief Voornemen tot aanwijzing Zienswijze Aanwijzing Startnotitie BOBEL-nota Concept-BOBEL-nota Oplegnotitie Evaluatieverslag project WUP-evaluatieformulier Secundaire processen RGS 6.0 Rapportage jaargesprekken RGS Offerteaanvraag RGS 7.0.2a Opdrachtverlening RGS 7.0.2b Afwijzingsbrief RGS 7.0.2c Kostenraming RGS 8.0 Distributielijst kwaliteitsdocumentatie n.v.t. K.C. Controle en evaluatie RGS 11.1a Auditplan 1 jaar K.C. RGS 11.1b Auditrapportage 1 jaar K.C. RGS 11.2a Map Beoordelingsformulieren leveranciers n.v.t. WUP RGS 11.2b Overzicht leveranciers Ter inzage n.v.t. WUP RGS 11.3 Management review Ter inzage 1 jaar K.C. Corrigerende en preventieve maatregelen RGS 12.1a Map meldingsformulieren n.v.t. K.C. RGS 12.1b Map Verbeter- en onderzoeksprojecten n.v.t. K.C. RGS 12.2 Map evaluatieformulieren n.v.t. K.C. Status: concept, vastgesteld

12 Code: KHB 2 Pagina: 8 van 11 Algemeen Datum: 31 juli Lijst van wijzigingen en toevoegingen De lijst van wijzigingen en toevoegingen geeft inzicht in de ontwikkeling van het gedocumenteerde kwaliteitsmanagementsysteem en de daarbij behorende documenten, formulieren en (digitale) registraties. Zodra één van de onderdelen een wijziging of toevoeging ondergaat wordt de wijzigingsdatum inclusief de aard van wijziging in onderstaande tabel vastgelegd. Datum van uitgifte Gewijzigd document (nummer en blad) en wijziging Wijzigingsdatum

13 Code: KHB 2 Pagina: 9 van 11 Algemeen Datum: 31 juli Verwijzingstabel De verwijzingstabel geeft inzicht in de dekking van de gestelde eisen vanuit de ISO 9001:2000 norm. In onderstaande tabel wordt per normelement (linkerkolom) aangegeven met welke documentatie (het kwaliteitsmanagementsysteem) praktisch invulling wordt gegeven aan de gestelde eisen. De letters in de tabel hebben betrekking op: KHB = Kwaliteitshandboek PRO = Procedures DOC = Documenten FRM = Formulieren RGS = Registraties WI = Werkinstructies De cijfers geven de volgende aspecten aan: 1 e cijfer = hoofdstuk 2 e cijfer = paragraaf 3 e cijfer = (eventuele) subparagraaf NEN-EN-ISO 9001:2000 KHB Code: PRO Code: WI Code : DOC Code: RGS Code: 4 Kwaliteitszorgsysteem 4.1 Algemene eisen Algemene documentatie eisen Algemeen 1, Kwaliteitshandboek Beheersing van documenten , 8.1, Beheersing van kwaliteitsregistraties 2.4, Directie verantwoordelijkheid 5.1 Betrokkenheid directie 3.0, d 5.2 Klantgerichtheid d 5.3 Kwaliteitsbeleid d 5.4 Planning Kwaliteitsdoelstellingen d Kwaliteitsplanning 1.0d 5.5 Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie Verantwoordelijkheden en 4.4 Alle pro s 5.0 bevoegdheden Directievertegenwoordiger Interne communicatie Management review Algemeen Review input 11.1, , 3.3.4, , 11.2a, 12.2, 3.3.4a, 3.3.4b Review output Middelen management 6.1 Voorziening in middelen , , 1.0a, 1.0d 3.3.6, Personeel Algemeen , 6.0, 5.0, 6.0a, d Opleiding, bewustzijn en bekwaamheid 5.0, , 6.0a, 1.0d 6.3 Faciliteiten Werkomgeving FRM Code:

14 Code: KHB 2 Pagina: 10 van 11 Algemeen Datum: 31 juli Product realisatie 7.1 Planning van de realisatie processen , a, 1.0c, 1.0d, 1.0 e, 1.0f, 1.0g, 1.0h 7.2 Klantgerelateerde processen Identificatie van de producteisen a Beoordeling van de producteisen 2.0, 3.1, 3.2, 3.3, , 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, Communicatie met de klant 5.0, , , , Ontwerp en/of ontwikkeling Planning van ontwerp en/of ontwikkeling Ontwerp- en/of ontwikkelingsinput Ontwerp- en/of ontwikkelingsoutput Ontwerp- en/of ontwikkelingsbeoordeling Ontwerp- en/of ontwikkelingsverificatie Ontwerp- en/of ontwikkelingsvalidatie Beheer van ontwerp- en/of ontwikkelingswijziging 7.4 Inkoop Beheersing van het inkoopproces , a, 7.0b 7.0.2a, 7.0.2b 7.0.1b Inkoopinformatie , b Verificatie van ingekochte producten 7.0, 11.2, 7.0.1, 7.0.2, 11.2a 11.2a Productie en dienstverlening Beheersing van de werkzaamheden Validatie van processen Identificatie en naspeurbaarheid 8.0, Klanteigendommen 3.1, 3.2, 3.3, Conservering van producten 7.6 Beheersing van meet- en monitoringsmiddelen 3.1, 4.0, Meten, analyseren en verbeteren 8.1 Algemeen , 11.2, 11.3, 12.1, , 11.2, 11.3, 12.1, Meten en monitoren Klanttevredenheid Interne audits a, 11.1b Meten en monitoren van processen 5.0, t/m Meten en monitoren van producten t/m Beheersing van afwijkingen

15 Code: KHB 2 Pagina: 11 van 11 Algemeen Datum: 31 juli Analyse van gegevens 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, Verbeteren Continue verbetering , 11.3, 12.1, , 11.2, 11.3, 12.1, , 11.2, 11.3, 12.1, Corrigerende maatregelen Preventieve maatregelen

16 Code: KHB 3 Pagina: 1 van 2 Beleid Datum: 31 juli BELEID De Afdeling Bodemsanering van de provincie Zuid-Holland maakt deel uit van de directie Groen,Water en Milieu. De werkzaamheden van de afdeling bestaan voornamelijk uit: het begeleiden van saneringen van derden (beoordelen bodemonderzoek, het opstellen van beschikkingen over ernst en urgentie, het toetsen van saneringsplannen en het controleren van de uitvoering; de voorbereiding en de uitvoering van overheidssaneringen (bodemonderzoek, saneringsplannen en toezicht op de werkzaamheden); financieel beleid en uitvoering op het gebied van bodemsanering (planning en control, boekhouding en administratie, informatievoorziening, opstellen meerjarenprogramma s); ontwikkeling en implementatie van bodemsaneringsbeleid. De missie van de afdeling Bodemsanering is: "Samenwerken aan actief bodembeheer" (bron: SAP Bodemsanering 2000). Het kwaliteitsbeleid van de afdeling Bodemsanering is gerelateerd aan het kwaliteitsbeleid van de Provincie Zuid-Holland. Dit is gericht op het structureren en verbeteren van de kwaliteit van de aangeboden diensten. In dit handboek zijn de processen vastgelegd zoals die plaatsvinden binnen de afdeling bodemsanering als geheel en binnen de bureaus Overheidssaneringen (BOS), Saneringen Eigen Beheer (SEB) en het Bedrijfsbureau (BB). Deze structurering en het daarmee verkregen inzicht zijn gericht op de verbetering van de kwaliteit van de aangeboden diensten. Om dit te bereiken werkt de Afdeling Bodemsanering continue aan verbetering van de organisatie, het primaire proces en de daaruit voortvloeiende diensten. De afdeling Bodemsanering besteedt in dit kader veel aandacht aan het herontwerpen en borgen van de professionele kwaliteit van de verschillende diensten. Voor het beheersen van het proces en het identificeren van mogelijkheden tot verbetering wordt gebruik gemaakt van het in dit handboek (volgens NEN-EN-ISO 9001:2000) vastgelegde kwaliteitsmanagementsysteem. In dit kwaliteitshandboek worden de activiteiten van de Afdeling Bodemsanering beschreven. Tevens wordt aangegeven op welke wijze deze activiteiten worden uitgevoerd. Middels periodieke interne audits en evaluaties wordt het peil en de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem in de gaten gehouden. Naar aanleiding van de resultaten van de interne audits, evaluaties, medewerkerstevredenheidsonderzoek, klanttevredenheidsonderzoek en de managementrapportage worden afdelingsdoelstellingen en actiepunten voor een komende periode vastgesteld. De afdelingsdoelstellingen worden aan het begin van de beleidscyclus in het afdelingsplan (DOC 1.0d) opgenomen. De doelstellingen worden door de directie geautoriseerd. Vervolgens worden zij bekend gemaakt aan het voltallige personeel van de afdeling. Daarnaast krijgt het uitvoerend personeel een toelichting op de doelstellingen en aanwijzingen cq. richtlijnen voor het uitvoeren van de actiepunten om de doelstellingen te bereiken.

17 Code: KHB 3 Pagina: 2 van 2 Beleid Datum: 31 juli 2002 De Afdeling Bodemsanering steunt het algemene provinciale beleid en geeft de volledige medewerking om door middel van het beschreven managementsysteem de doelstellingen te bereiken. Namens de afdeling Bodemsanering, Ir. J.E.J. Verbunt Afdelingshoofd

18 Code: KHB 4 Pagina: 1 van 4 Organisatie Datum: 31 juli ORGANISATIE 4.1 Organisatiestructuur PZH De Provincie Zuid-Holland heeft een vastgelegde organisatiestructuur. Deze organisatiestructuur wordt weergegeven in onderstaand organogram PZH.

19 Code: KHB 4 Pagina: 2 van 4 Datum: 31 juli Organisatiestructuur afdeling Bodemsanering Het onderhavige handboek beslaat de afdeling Bodemsanering. De afdelingsstructuur is volgens onderstaand organogram opgebouwd. Afdelingshoofd Opmerking: Onder SEB valt de sectie CRM waar Henk Baank werkt, moeten we die niet apart noemen Secretariaat Beleidseenheid inclusief kwaliteitscoördinator Bedrijfsbureau Bureau sanering in eigen beheer Bureau overheidssanering 4.3 Organisatie van kwaliteitsverbetering Door de Directie Groen, Water en Milieu is een directievertegenwoordiger aangesteld die tot taak heeft om, naast zijn andere werkzaamheden, het kwaliteitsmanagementsysteem te onderhouden en de coördinatie van de organisatieverbetering te initiëren en te laten begeleiden. De volgende functionaris is door de directeur van de Directie Groen, Water en Milieu aangewezen: Naam : Dhr. ir. J.E.J. Verbunt Functie : Hoofd afdeling Bodemsanering Plaats in de organisatie : zie organogram Door de directievertegenwoordiger zijn de werkzaamheden die betrekking hebben op het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem en de mogelijke verbeteringen van de organisatie gedelegeerd aan de Kwaliteitscoördinator. De kwaliteitscoördinator stelt de aandachtspunten voor kwaliteit vast, analyseert en beoordeelt deze en werkt aan de oplossing voor het betreffende probleem. De volgende functionaris is hiermee belast: Naam : Dhr. ing. A.W. Vorstenburg Functie : Beleidsmedewerker Plaats in de organisatie : zie organogram

20 Code: KHB 4 Pagina: 3 van 4 Datum: 31 juli Overlegstructuur Overleg Frequentie Deelnemers Agenda Afdelingsmanagement-team 1x per week (AMT) Overleg met Gedeputeerde Milieu Kort Managementteam (KMT) Breed Managementteam (BMT) 2x per maand 1x per week 2x per maand Afdelingshoofd Bureauhoofden Secretaris Afdelingshoofd Bureauhoofden Secretaris Directeur Afdelingshoofden Secretaris Directeur Afdelingshoofden Secretaris Overleg AMT-senioren 1x per maand Afdelingshoofd Bureauhoofd Senior beleidsmedewerkers - terugkoppelingen - besluitvorming - afstemming/planning - kwaliteitszorg - terugkoppelingen / mededelingen - terugkoppelingen - voorbespreken GS - beleidsafstemming - nieuwe ontwikkelingen - personeelszaken - vakinhoudelijke zaken - beleidsontwikkeling Seniorenoverleg 2x per maand Senior beleidsmedewerkers - afstemming - beleidsontwikkeling Bureau-overleg BOS 2x per maand Medewerkers Bureau BOS - kwaliteitszorg - beleidsontwikkeling - vakinhoudelijke zaken/ casuïstiek - werkplanning Bureau-overleg SEB 2x per maand Medewerkers bureau SEB - kwaliteitszorg - beleidsontwikkeling - vakinhoudelijke zaken/ casuïstiek - werkplanning Bureau-overleg BB 2x per maand Medewerkers bureau BB - kwaliteitszorg - beleidsontwikkeling - vakinhoudelijke zaken/ casuïstiek - werkplanning Juristenoverleg 1x per maand Juristen - vakinhoudelijke zaken/ casuïstiek Projectgroep Integraal Gegevensbeheer (PIG) 1x per maand Bureauhoofd BB DCMR Vertegenwoordiger per bureau - informatiebeleid - werkplanning - kwaliteitszorg Afdelingsoverleg / nascholing 4-6 x per jaar Alle medewerkers - vaktechnische thema s - ontwikkelingen Intern financieel overleg 2x per maand Bedrijfsbureau - afstemming bureauwerkplannen Overleg met VROM 1x per jaar Bedrijfsbureau - financiële afstemming VROM - kwaliteitszorg Overleg DCMR 1x per maand Bedrijfsbureau DCMR - financiële planning BOOG 8x per jaar Afdelingshoofd Andere provincies = notulist - afstemming landelijk beleid en ontwikkelingen

21 Code: KHB 4 Pagina: 4 van 4 Datum: 31 juli 2002

22 Kwaliteitshandboek Afdeling Bodemsanering Provincie Zuid-Holland Code: KHB 5 Pagina: 1 van 1 Referentiemodel Datum: 31 juli REFERENTIEMODEL; SAMENHANG PROCESSEN Proces Model K L A N T KHB 3 PRO1.0 e i s e n Management verantwoordelijkheid KHB 3, PRO 1.0, 8.0, 10, 11 Middelen KHB 4, PRO 5.0, 6.0, 7.0 PRO 2.0 Proces Management PRO 9.0 PRO 3.1 PRO 3.2 PRO 3.3 PRO 3.4 PRO 4.0 A C P D t e v r e d e n h e i d K L A N T PRO11.2 Meten, analyseren, verbeteren PRO 10, 11

23 Code: KHB 6 Pagina: 1 van 1 Inhoudsopgave procedure Datum: 31 juli INHOUDSOPGAVE PROCEDURES ALGEMEEN 0.0 Toelichting rollen BELEID 1.0 Vaststellen afdelingsbeleid en doelstellingen PRIMAIR PROCES 2.0 Beoordeling nieuwe projecten 3.0 Projectuitvoering 3.1 Overheidssanering (BOS) 3.2 Sanering in Eigen Beheer (SEB) 3.3 Bedrijfsvoering (BB) 3.4 Overige taken 4.0 Projectafsluiting en -evaluatie SECUNDAIR PROCES 5.0 Werving en selectie 6.0 Opleiding en ervaringsontwikkeling 7.0 Uitbesteding en inkoop 8.0 Documentatiebeheer 8.1 Projectadministratie 8.2 Boekhouding en administratie 9.0 Informatiebeleid en kennismanagement 10.0 Innovatie VERBETERPROCESSEN 11.0 Controle en evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem 11.1 Interne kwaliteitsaudits 11.2 Selectie en beoordeling leveranciers 11.3 Management review 12.0 Corrigerende en preventieve maatregelen 12.1 Klachten, afwijkingen en verbetermaatregelen 12.2 Klanttevredenheid

24 Code: PRO 1.0 Pagina: 1 van 2 Vaststellen afdelingsbeleid en doelstellingen Datum: 31 juli TOELICHTING ROLLEN In de beschrijving van de processen en werkinstructies zijn bij "Bereik" en in de teksten verwijzingen naar functies opgenomen. Als dit vanwege bijvoorbeeld de mandaatlijst noodzakelijk is, is de specifieke functie vermeld (bijv. afdelingshoofd). Omdat medewerkers met verschillende functies ook dezelfde taken kunnen uitvoeren, is verder een aantal rollen benoemd. In de meeste gevallen worden deze "rollen" in de beschrijvingen gebruikt. Onderstaand overzicht geeft de rollen weer met de bijbehorende werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Taken en verantwoordelijkheden Bijbehorende functies uit het functieboek Opstellen projectvoorstel Uitvoeren /aansturen, bewaken en tussentijds verantwoorden (inhoudelijk, financieel, planning) Afronden en overdragen Dossiervorming Projectleider Afdelingshoofd Bureauhoofd Senior technisch beleidsmedewerker Technisch beleidsmedewerker Senior financieel beleidsmedewerker Administratief financieel medewerker Controller Financieel beleidsmedewerker Coördinator financiële administratie Medew. informatiebeleid & kennismanagement 1e medewerker financiën Medewerker applicatiebeheer Financieel medewerker Senior projectleider Juridisch beleidsmedewerker Technisch beleidsmedewerker Senior technisch medewerker Projectmedewerker Coördinator technische beleidsadvisering Bestuurlijk juridisch medewerker Medewerker communicatie Technisch medewerker Projectmedewerker Ondersteunende werkzaamheden (technisch, juridisch en Projectmedewerker schaal 7 administratief) Projectmedewerker schaal 8 Inhoudelijke beoordeling onderzoeken en saneringsplannen Bepalen inhoud beschikkingen Bewaken doorlooptijd Toezicht houden op de uitvoering van de sanering Plantoetser CRM-medewerker Registratie onderzoeksrapporten en saneringsplannen Opstellen berichten van ontvangst, beschikkingen, advertenties en kadastrale vastleggingen Registratie beschikkingen Technisch beleidsmedewerker Coördinator technische beleidsadvisering Technisch medewerker Bestuurlijk juridisch medewerker Administratief medewerker

KWALITEITSHANDBOEK. afdeling Bodemsanering. ISO 9001:2000 versie 7.0. Provincie Zuid-Holland Zuid-Hollandplein i Postbus 90602 2509 LP Den Haag

KWALITEITSHANDBOEK. afdeling Bodemsanering. ISO 9001:2000 versie 7.0. Provincie Zuid-Holland Zuid-Hollandplein i Postbus 90602 2509 LP Den Haag KWALITEITSHANDBOEK afdeling Bodemsanering ISO 9001:2000 versie 7.0 Provincie Zuid-Holland Zuid-Hollandplein i Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 71 62 F 070-441 78 04 Alle rechten zijn uitdrukkelijk

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Meldingsformulier afronding bodemsanering

Meldingsformulier afronding bodemsanering Meldingsformulier afronding bodemsanering Van dit formulier maakt u gebruik als u een sanering wilt afronden. U vult dit formulier in en stuurt het samen met het evaluatieverslag van de sanering op aan

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

- beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen

- beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen - beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen datum 1 augustus 2005 nummer 2005WEM003174i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie

Nadere informatie

Rapport bodeminformatie

Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Percelen Perceelnummers Geselecteerd gebied Locatiegegevens Locatienaam Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: x 258014.8 y 492124.2

Nadere informatie

Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging

Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging De gemeente Leiden is sinds 1 januari 2002 bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) voor haar eigen grondgebied. Deze taken zijn overgenomen van

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst Locatienaam: Onder dit nummer zijn de onderzoeksrapporten opgeslagen bij de gemeente Eindhoven. Indien aanvullende informatie wordt opgevraagd bij de gemeente, dat dient dit nummer

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRM ) vastgelegd.

Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRM ) vastgelegd. - de data waarop de interne audits plaats vinden; - de personen die bij de interne audits betrokken zijn (auditoren en auditees); - de bijeenkomsten van het auditteam met het management; - het tijdstip

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen:

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: Toelichting op meldingsprocedure en meldingsformulier Wbb Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: A B Algemene informatie over de Meldingprocedure bodemsanering; Een toelichting

Nadere informatie

- Beschikking - instemming deelsaneringsplan Gageldijk 7-9 Maarssen. datum 14 januari 2005 nummer 2005WEM000066i bijlage kadastrale kaart

- Beschikking - instemming deelsaneringsplan Gageldijk 7-9 Maarssen. datum 14 januari 2005 nummer 2005WEM000066i bijlage kadastrale kaart - Beschikking - instemming deelsaneringsplan Gageldijk 7-9 Maarssen datum 14 januari 2005 nummer 2005WEM000066i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie drs. ing. A. Pasop locatiecode UT

Nadere informatie

PROVINCIE:: UTRECHT Dienst water en milieu

PROVINCIE:: UTRECHT Dienst water en milieu PROVNCE:: UTRECHT Dienst water en milieu Galileïlaan 15 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Telefoon 030-589111 Fax 030-522564 Crediet en Effecten Bank rek nr 699058554 Datum Nummer Uw brief van Uw nummer Bijlage

Nadere informatie

- beschikking. ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten

- beschikking. ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten - beschikking ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten datum 7 september 2005 nummer 2005WEM003762i bijlagen kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie B.C. Bannink locatiecode

Nadere informatie

BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 27 januari 2015 Onderwerp : Wet Bodembescherming - Locatie van verontreiniging : Dr. Hartogsweg 58 Plaats : Ede Gemeente

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

Aan: Gemeente Woudenberg T.a.v. de heer M. Sengers Postbus EA Woudenberg. Geachte heer Sengers,

Aan: Gemeente Woudenberg T.a.v. de heer M. Sengers Postbus EA Woudenberg. Geachte heer Sengers, 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: Gemeente Woudenberg T.a.v. de heer M. Sengers Postbus 16 3930 EA Woudenberg Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583306 Fax 030-2582990 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST Vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.15 mei 2007, nummer B.2007 0574, gepubliceerd 7 juni 2007, in werking getreden

Nadere informatie

zaaknummer 2009-010577 De Hutten-Noord Ulft Oude IJsselstreek GE023700059

zaaknummer 2009-010577 De Hutten-Noord Ulft Oude IJsselstreek GE023700059 Gedeputeerde Staten Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 28/12/2009 09ink11555 Gemeente Oude IJsselstreek T.a.v. de heer M. Duking Postbus 42 7080AA GENDRINGEN provincie Bezoekadres Huis der Provincie

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Melding Wet bodembescherming

Melding Wet bodembescherming Melding Wet bodembescherming Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning t.a.v. bureau milieu en duurzaamheid 36040 Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 21 februari 2014 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2013-017626 Locatie

Nadere informatie

Melding Evaluatie Bodemsanering

Melding Evaluatie Bodemsanering Versie juli 2014 Melding Evaluatie Bodemsanering IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING (MELDER) OF DIENS GEMACHTIGDE De gebruikte begrippen worden toegelicht in de bij dit formulier behorende toelichting.

Nadere informatie

IN13.08062. GEMEENTE BĖUNIhGEN INGEKOMEN 18 OKT 2013

IN13.08062. GEMEENTE BĖUNIhGEN INGEKOMEN 18 OKT 2013 IN13.08062 Gemeente Beuningen t.a.v. de heer K. Antonise Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GEMEENTE BĖUNIhGEN INGEKOMEN 18 OKT 2013 Onderwerp: Evaluatie sanering Burgemeester Geradtslaan 70-72 Datum 1 7 ÖKĨ.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp,

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp, Dienst Water en Milieu Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 13 374 BA Baarn Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

Team Referentie Doorkiesnummer Faxnummer E-mailadres Onderwerp

Team Referentie Doorkiesnummer Faxnummer E-mailadres Onderwerp .~ provincie:: Utrecht VERZO N DEN 1 9 MRT 2010 Afdeling Handhaving Aan: Woef Hap Nederland B.V. t.a.v. de Directie Lange Uitweg J I 3998 WO SCHALK WIJK Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht

Nadere informatie

BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats De Mansberg Plaats

Nadere informatie

Provincie Moord-Holland

Provincie Moord-Holland s*ï f O Gedeputeerde Staten t-c UjS Datum 7 MRT 2009 Ons kenmerk 2009-9176 Onderwerp Wet bodembescherming: Petrus Steenkampweg (De Vleeshoek) te Uithoorn Gemeente: Uithoorn, locatiecode: NH/0451/00145

Nadere informatie

BESCHIKKING 2015011064 / CHK

BESCHIKKING 2015011064 / CHK Zaaknummer 0138912 Dossier 913198 Ons kenmerk 2015011064 / CHK BESCHIKKING De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 4 november 2014 een melding ontvangen

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen. FORMULIER EVALUATIE NAZORG BODEMSANERING IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE 01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is) Tussenevaluatie van fase Eindevaluatie volledige

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit :10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Environ Germany GMBH Att. To Mr. Georg Würth Herbrueggenstrasse 106 D Essen Duitsland. Geachte heer Würth,

1 Inleiding. Aan: Environ Germany GMBH Att. To Mr. Georg Würth Herbrueggenstrasse 106 D Essen Duitsland. Geachte heer Würth, Dienst Water en Milieu Aan: Environ Germany GMBH Att. To Mr. Georg Würth Herbrueggenstrasse 106 D-45359 Essen Duitsland Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583042

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Onderwerp van de aanvraag Op 10 april 2008 ontvingen wij een evaluatierapport met het verzoek om hiermee in te stemmen.

Onderwerp van de aanvraag Op 10 april 2008 ontvingen wij een evaluatierapport met het verzoek om hiermee in te stemmen. DCMR Milieudienst Rijnmond Contact Mw M. Alakhramsing T 010-2468 662 F 010-2468 283 mascha.alakhramsing@dcmr.nl hm. provincie H 0 L L A N D ZUID GEDEPUTEERDE STATEN BESCHIKKING Postadres DCMR Milieudienst

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Beschikking

1. Inleiding. 2. Beschikking Dienst Water en Milieu Aan: Vianen Kozijntechniek BV T.a.v. de heer G. Roest Postbus 83 3417 ZH Montfoort Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage Dynamisch Rapport - 27-08-2014 Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemonderzoeken Historisch Bodembestand (HBB) Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

- beschikking - ernst, urgentie en instemming saneringsplan Choisyweg 18 Zeist. 1. Inleiding

- beschikking - ernst, urgentie en instemming saneringsplan Choisyweg 18 Zeist. 1. Inleiding - beschikking - ernst, urgentie en instemming saneringsplan Choisyweg 18 Zeist datum 23 mei 2005 nummer 2005WEM002123i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie B.C. Bannink locatiecode

Nadere informatie

- beschikking - ernst en niet-spoedeisendheid bodemverontreiniging Dorpsstraat 113 te Harmelen gemeente Woerden

- beschikking - ernst en niet-spoedeisendheid bodemverontreiniging Dorpsstraat 113 te Harmelen gemeente Woerden - beschikking - ernst en niet-spoedeisendheid bodemverontreiniging Dorpsstraat 113 te Harmelen gemeente Woerden datum 20 januari 2006 nummer 2006WEM000087i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering

Nadere informatie

VERORDENING BODEMSANERING HENGELO 2006. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen. Hoofdstuk 2 Bodemsanering. De Raad der Gemeente Hengelo;

VERORDENING BODEMSANERING HENGELO 2006. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen. Hoofdstuk 2 Bodemsanering. De Raad der Gemeente Hengelo; De Raad der Gemeente Hengelo; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2006, gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet bodembescherming; besluit : 1.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

De deelsaneringslocatie is aangegeven op de kadastrale kaart in hoofdstuk 10.

De deelsaneringslocatie is aangegeven op de kadastrale kaart in hoofdstuk 10. 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: Leo Lagemaat Verhuur BV T.a.v. de heer L. van de Lagemaat Bosmanskamp 5 4191 MS Geldermalsen Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583306 Fax 030-2582990

Nadere informatie

Aan: VvE Diensten Nederland Eindhoven BV VvE Hoofdsplitsing Het Slot te Bunnik T.a.v. de heer T. van Gurp Verdunplein 2 5627 SZ Eindhoven

Aan: VvE Diensten Nederland Eindhoven BV VvE Hoofdsplitsing Het Slot te Bunnik T.a.v. de heer T. van Gurp Verdunplein 2 5627 SZ Eindhoven 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: VvE Diensten Nederland Eindhoven BV VvE Hoofdsplitsing Het Slot te Bunnik T.a.v. de heer T. van Gurp Verdunplein 2 5627 SZ Eindhoven Pythagoraslaan 101 Postbus 80300

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING

Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING Dit formulier met bijbehorende stukken moet in viervoud worden ingediend bij het college van de gemeente Tilburg. In te vullen door melder 1 Melding volgens

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1 Overzicht en instrumenten van zelfevaluatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1 Overzicht en instrumenten van zelfevaluatie 5.1 oc 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Kwaliteitscoördinator Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Toepassingsgebied Alle elementen van het kwaliteitshandboek,

Nadere informatie

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep Beloofd is beloofd Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSION KPC GROEP 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 4.1 Organogram 4.2 Processchema 5 HET

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Via deze website kunnen onder meer de meldingsformulieren worden gedownload.

Via deze website kunnen onder meer de meldingsformulieren worden gedownload. Algemeen deel Dit meldingsformulier is niet van toepassing voor meldingen in het kader van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen (BUS-meldingen). Voor een melding in het kader van BUS wordt verwezen

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure GIMD B.V.

Externe klachtenprocedure GIMD B.V. Kwaliteitsbeleid GIMD B.V. voert een actief kwaliteitsbeleid en heeft dit geborgd door middel van certificering volgens de ISO 9001-2008 norm. Deze norm stelt de beheersing van kritische processen vast,

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw,

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw, 1 Afdeling Handhaving Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

BESCHIKKING. Globiscode DR 011800247

BESCHIKKING. Globiscode DR 011800247 BESCHIKKING Globiscode DR 011800247 Aanvrager Onderwerp Hofstra Vastgoed BV Bodemsanering; locatie Dr. A. Philipsstraat 12-14 te Hoogeveen, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Plaats: Middelburg Datum: 2 december 2005 Kenmerk: RMW0512358 Afdeling: Milieuhygiëne Globiscode: ZL071800260 GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Melding Op 1 september 2005 hebben wij een melding in het kader

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Meldingsformulier Wet bodembescherming

Meldingsformulier Wet bodembescherming Meldingsformulier Wet bodembescherming Wanneer dit formulier invullen? Als u een uitspraak wenst inzake de ernst en de noodzaak voor het het uitvoeren van een spoedige sanering Als u instemming behoeft

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Meldingsformulier Algemeen Wet bodembescherming

Meldingsformulier Algemeen Wet bodembescherming Meldingsformulier Algemeen Wet bodembescherming Dit formulier volledig* ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en in tweevoud toezenden aan: RUD NHN Postbus 2095 1620 EB HOORN (* Indien

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ons kenmerk Z.9437/D.6I803 aan waterschap de Dommel voor de locatie toekomstig waterbergingsgebied Valkenswaard-Zuid, NB085801673 Pagina 1 van 9 Onderwerp

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Holland. :le. - lnstemming met het verslag van de uitgevoerde sanering (artikel 39c wbb). - Evaluatie bodemsanering Lagedijk l4-l 8 te Spaarndam van

Holland. :le. - lnstemming met het verslag van de uitgevoerde sanering (artikel 39c wbb). - Evaluatie bodemsanering Lagedijk l4-l 8 te Spaarndam van . É\T$#hrlft :le Holland PosrBUs 3007 2001 DA HAARLEM Stapel BV p/a Kondor Wessels Vastgoed BV Postbus 58002 I O4O HA AMSTERDAM Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon dhr S Baanders Subsidies, Handhaving

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: BP Nederland B.V T.a.v. de heer B. van de A Postbus BC Rotterdam. Geachte heer Van de A,

1 Inleiding. Aan: BP Nederland B.V T.a.v. de heer B. van de A Postbus BC Rotterdam. Geachte heer Van de A, Afdeling Handhaving Aan: BP Nederland B.V T.a.v. de heer B. van de A Postbus 1131 3000 BC Rotterdam Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583042 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

7.d. Uitvoeren van kwaliteitsaudits

7.d. Uitvoeren van kwaliteitsaudits Normblad bodembeheer 8002 Beheersing, controle en Pagina 1 van 4 7.d. Uitvoeren van kwaliteitsaudits Doelstelling Een interne audit is een belangrijk instrument om: a. het kwaliteitssysteem in zijn geheel

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Afdeling Vergunningverlening

Afdeling Vergunningverlening Afdeling Vergunningverlening Aan: De Ridder B.V. T.a.v. de heer R. de Ridder Soesterbergsestraat 6d 3768 EH SOEST Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Aan: Polynorm Holland B.V. T.a.v. de directie Amersfoortseweg 9 3751 LJ BUNSCHOTEN

Aan: Polynorm Holland B.V. T.a.v. de directie Amersfoortseweg 9 3751 LJ BUNSCHOTEN Dienst Water en Milieu Aan: Polynorm Holland B.V. T.a.v. de directie Amersfoortseweg 9 3751 LJ BUNSCHOTEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie