Handboek REOB. Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging, in deze teksten verder te noemen VBL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek REOB. Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging, in deze teksten verder te noemen VBL"

Transcriptie

1 :Voorneveld Brandbeveiliging BV :Tempo Brandbeveiliging : Kastanjelaan 20 : Loosdrecht : * : : Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging, in deze teksten verder te noemen VBL

2 Inhoudsopgave Handboek REOB Hoofd- NEN- BRL-K21005 stuk EN- ISO Onderwerp Versie Wijziging Kwaliteitsmanagement Kwaliteitsbeleid Bedrijfsactiviteiten Organisatie Organogram Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Directieverklaring Matrix Kwalificaties onderhoudsdeskundigen Overleg en/of evaluatie Apparatuur en meetmiddelen Verwijzig naar bijlage 10a "Matrix apparatuur en meetmiddelen". Uitbesteden werk en inhuur personeel Documentenbeheer externe documenten Archivering Klachten Verwijzing naar bijlage 14a "Klachtregister" Onderhoud Verwijzing naar bijlage 6 "Model onderhoudsrapport" Buiten gebruik stellen van de blusmiddelen Verwijzing naar bijlage 6 "Model onderhoudsrapport" Identificatie onderhoud Verwijzing naar bijlage 6 "Model onderhoudsrapport" Onderhoudsrapport Verwijzing naar bijlage 6 "Model onderhoudsrapport" Planning

3 Kwaliteitsmanagement 1. Kwaliteitsmanagement Het handboek is samengesteld om te voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld in de Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor het onderhoud van blusmiddelen "Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen" van 1 juli 2005 (BRL-K211005), inclusief de in deze BRL genoemd onderliggend wettelijk kader en normen. In het handboek zijn bedrijfsprocessen en werkinstructies beschreven welke zijn gericht op de scope van: het adviseren, installeren en plegen van onderhoud "Kleine Blusmiddelen" met als doel optimale kwaliteit in veiligheid te leveren aan de klanten VBL en anderen. De in het Kwaliteitshandboek beschreven procedures, werkinstructies en formulieren zijn ontwikkeld als praktische werkprocessen en zullen vanuit de optiek van beheersing van kwaliteit door directie en of management worden gehandhaafd. Basis voor een goede organisatie wordt gevormd door de medewerkers. Functiebeschrijvingen en bevoegdheden zijn als zodanig vastgelegd in procedures en in de functie- en bevoegdhedenmatrix. De directie is verantwoordelijk voor bijhouden van het kwaliteitssysteem.

4 Kwaliteitsbeleid 2. Kwaliteitsbeleid Doelstelling kwaliteitsbeleid: VBL wenst haar klanten goede kwaliteit te leveren op het gebied van advisering, installeren en onderhoud om op deze wijze bij te dragen aan de veiligheid en beveiliging van de klant. Daartoe stelt de directie zich ten doel de geleverde dienst op basis van normen en eisen op een zo goed mogelijk niveau te leveren en te verbeteren waar nodig. In het Kwaliteitshandboek (KHB) zijn daartoe processen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd. De kwaliteitsdoelstellingen van VBL zijn: Invoeren en onderhouden van een intern kwaliteitssysteem dat bij voortduring minimaal voldoet aan de gestelde eisen. Het in opdracht leveren van advies, installatie of onderhoudsdienst voor hetgeen is overeengekomen met de klant en conform regelgeving. Blijvend voldoen aan kwaliteitseisen. Het actief reageren op klachten. De zorg voor deskundigheid van personeel door opleiding en training. Het inhuren van externe deskundigen voor het periodiek vaststellen van deze kwaliteit. Van alle personeelsleden betrokken bij het gecertificeerd proces wordt in het personeelsdossier vastgelegd over welke kwalificaties wordt beschikt. Om het jaar vindt een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek plaats. Vastgelegd wordt wie dit gesprek heeft gevoerd en wat de resultaten waren. Om vast te stellen of blijvend aan de kwaliteitsnormen wordt voldaan zullen resultaten van in- en externe audits, de aantallen en inhoud van klachten, informatie van klanten en uit de markt, ten minste jaarlijks worden opgesteld, geanalyseerd en gepresenteerd. De verworven informatie kan worden aangewend voor verbetering of het treffen van preventieve dan wel repressieve maatregelen. Om blijvend aan de kwaliteitseisen te voldoen zullen opleidingen al dan niet verplicht worden gevolgd. De resultaten daarvan worden vastgelegd in personeelsdossiers. De directie draagt zorg voor onderhoud en implementatie van het kwaliteitsbeleid.

5 Bedrijfsactiviteiten 3. Bedrijfsactiviteiten De activiteiten van VBL richten zich op het doen van: 1.Risicoanalyse brand in relatie tot adviseren en te installeren kleine blusmiddelen. 2.Het volgens een bepaald schema plegen van onderhoud van blustoestellen en slanghaspels en additionele producten en systemen bij klanten onder het kwaliteitssysteem "Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen. 3. VBL beschikt daartoe over gekwalificeerd personeel en een juist geoutilleerde werkplaats stationair en/of mobiel.

6 Organisatie 4. Organisatie VBL heeft een functionele structuur met 1 eigenaar directeur en meerdere medewerkers onderhoud. Verkoop, inkoop, advisering, installatie, onderhoud, en facturatie is een verantwoordelijkheid voor de directie. Onderhoudswerkzaamheden REOB worden uitgevoerd volgens de geldende regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen. VBL Beschikt daartoe over gekwalificeerd personeel en/of personeel in opleiding. In een matrix personeel zijn kwalificaties, taken en bevoegdheden aangegeven, gerelateerd aan het organogram. De eigenaar directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid en kwaliteit. Kwaliteitsmanagement REOB is een beleidsverantwoordelijkheid voor de directie evenals de aanstelling van medewerkers en de uitvoering van de werkzaamheden. De eigenaar directeur en onderhoudsmonteurs REOB zijn gediplomeerd en/of zijn daarvoor in opleiding. Financieel beleid en boekhouding is eveneens een verantwoordelijkheid voor de eigenaar directeur.

7 Organogram 5. Organogram 5.1 Directie 5.2 Kwaliteitsmanagement 5.3 Boekhouding en Administratie 5.4 Verkoop en advies 5.5 Onderhoudsmonteur(s) Directie Kwaliteitsmanagement Boekhouding en administratie Verkoop en advies Onderhoudsdeskundigen

8 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 6. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Functie Personeelszaken Inkoop, verkoop en facturatie Onderhoud Boekhouding Kwaliteitsmanagement Advies Rapportage onderhoud Archivering Directie V/B V/B V V/B V/B Boekhouding en administratie B Onderhoudsmonteur V/B B B V/B B Onderhouds-monteur in opleiding B B B = Bevoegd V = Verantwoordelijk

9 Directieverklaring 7. Directieverklaring Doelstelling kwaliteitsbeleid: VBL wenst haar klanten goede kwaliteit te leveren op het gebied van advies, installatie en onderhoud om op deze wijze bij te dragen aan de veiligheid en beveiliging van de klant. Daartoe stelt de directie zich ten doel de geleverde dienst op basis van normen en eisen op een zo goed mogelijk niveau te leveren en te verbeteren waar nodig. In het KHB zijn daartoe processen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd. De kwaliteitsdoelstellingen zijn: Het bij voortduring voldoen aan de eisen uit de Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor het onderhoud van brandblusmiddelen Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen van 1 juli 2005 (BRL-21005); Invoeren en onderhouden van een intern kwaliteitssysteem dat bij voortduring minimaal voldoet aan de gestelde eisen; Het leveren van een advies, installatie en/of onderhoudsdienst conform regelgeving waarbij de verantwoordelijkheid voor onderhoud een verantwoordelijkheid is van de directie; Blijvend voldoen aan kwaliteitseisen; Het actief reageren op klachten; De zorg voor deskundigheid van personeel door opleiding en training; Halfjaarlijkse terugkoppeling/evaluatie met indien van toepassing de medewerkers onderhoudsdeskundigen betreffende de bevindingen van de afgelopen periode met schriftelijke verslaglegging en aanwezigheidsregistratie. De directie is verantwoordelijk voor implementatie van het kwaliteitssysteem voor de gehele organisatie en draagt zorg voor beschikbaarheid van het kwaliteitshandboek. Daarnaast draagt de directie zorg voor instructie en handhaving van de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het Kwaliteitshandboek. Van alle medewerkers van VBL, betrokken bij het gecertificeerd proces, wordt in het personeelsdossier vastgelegd over welke kwalificaties wordt beschikt. Om het jaar vindt een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek plaats. Vastgelegd wordt wie dit gesprek heeft gevoerd en wat de resultaten waren. Het opleidingenbeleid wordt onder andere op deze informatie afgestemd.

10 Kwalificatie onderhoudsdeskundigen 8. Kwalificatie Onderhoudsdeskundigen Verantwoordelijk voor de inzet van gekwalificeerde onderhoudsdeskundigen is de directeur. Hij zet slechts onderhoudsdeskundigen in voor de uitvoering van onderhoud, welke voldoen aan de kwalificaties Onderhoudsdeskundige zoals aangegeven in de BRL onder artikel 3.8 en 3.9.1

11 Overleg 9. Overleg en/of evaluatie Er vindt halfjaarlijks overleg plaats met de directie. Van de vergadering wordt een presentielijst bijgehouden. Vaste agendapunten zijn - terugkoppeling over de bevindingen van de voorgaande periode - Nieuwe ontwikkelingen - Voortgang opleiding en training Van de vergaderingen worden notulen gemaakt met besluiten- en actie lijst. Deze notulen worden gearchiveerd.

12 Apparatuur en meetmiddelen 10. Apparatuur en meetmiddelen De directie is verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en stellen van de meetmiddelen welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering en uitoefening van de werkzaamheden volgens de regeling REOB. Onderhoud en Kalibratie is eveneens een verantwoordelijkheid van de directie. In de matrix "Overzicht meetmiddelen" is vastgelegd welke middelen beschikbaar zijn en wordt aangegeven dat jaarlijks wordt gekalibreerd. In de "Matrix apparatuur en meetmiddelen" Bijlage 10a. is een actueel overzicht "Apparatuur en meetmiddelen" weergegeven. Het bewaken van de termijnen alsmede jaarlijks actualiseren van de matrix is een verantwoordelijkheid van de directeur.

13 Uitbesteden van werk en inhuur personeel 11. Uitbesteden van werk en inhuur personeel Bij plotselinge drukte of in geval van ziekte kan werk worden uitbesteed. De directeur huurt in dat geval personeel in nadat deze heeft vastgesteld dat in te huren personeel, aantoonbaar voldoet aan de gesteld criteria. Van in te huren personeel wordt een dossier aangelegd met kopieën betreffende de vakbekwaamheden. De directeur stelt een contract op waarin o.a. wordt vastgelegd dat in te huren personeel aan de criteria voldoet. In het contract wordt tevens vastgelegd dat toezicht wordt gehouden door een werknemer van VBL. Bij uitbesteding van werkzaamheden aan een onderhoudsbedrijf op basis van BRL-K21005 is dit laatste niet van toepassing.

14 Hoofdstuk 12. De directie is verantwoordelijk voor documentenbeheer externe documenten, daaronder te verstaan relevante normen, werkinstructies en voorschriften van producten zoals in de BRL-K21005 aangegeven. Voor de meest actuele informatie wordt de site van NCP Certificatie geraadpleegd. Deze documenten worden gearchiveerd en beheerd. De termijn voor archivering is tenminste 5 jaar voor documenten die hun geldigheid hebben verloren De directie draagt zo nodig zorg voor distributie en toelichting aan eventuele onderhoudsmedewerkers over normen en voorschriften. De directie legt schriftelijk vast wie welke documenten en welke instructie hebben ontvangen. Dit wordt in het personeelsdossier aangegeven.

15 Archivering 13. Archivering Onder interne documenten worden verstaan alle dossiers en onderliggende administratie betreffende het advies, installatie en onderhoud. Dossiers worden per klant op klantnummer opgemaakt en gearchiveerd voor een periode van minimaal 5 jaar na jongste document. Voor niet meer bestaande objecten is bovenstaande niet van toepassing. Deze dossiers worden zo nodig na overleg met de klant vernietigd. Dossiers worden voorzien van een checklist (1e blad) waarop o.a. is aangegeven de inhoud van het dossier zijnde: - advies en offerte - datum opdracht installatie - datum oplevering installatie - datum onderhoud met naam onderhoudsdeskundige - contractdatum - datum werkbonnen - vermelding data buitengebruikstelling apparatuur - onderliggende werkbonnen De directie draagt zorg voor archivering van alle gegevens en registraties die betrekking hebben op de eisen uit de BRL in een daartoe bestemde en geschikte kast of ruimte. Archivering vindt op een voor het bedrijf logische rangschikking plaats bijvoorbeeld op alfabet of op data van onderhoud zodat de gegevens bij audit snel beschikbaar zijn. Dossiers worden niet buiten het bedrijfsgebouw meegenomen. Indien informatie benodigd is wordt daarvan een kopie gemaakt welke na gebruik wordt vernietigd.

16 Klachten 14. Klachten Definitie klacht: Een klacht is elke (schriftelijke) uiting van ongenoegen gedaan over VBL of een van haar medewerkers door een klant van VBL. Van alle klachten vindt registratie plaats en wordt een dossier gevormd zijnde het klachtenregister. Het klachtregister is een digitaal bestand. Dossiers worden gearchiveerd zoals aangegeven in de procedure Archivering. Klachten worden behandeld door de directie als volgt: Een ontvangen klacht wordt door de directie ingeschreven in het klachtregister op nummer datum en soort klacht. Het origineel klacht wordt op nummer gearchiveerd in het dossier. Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht wordt de klager bevestigd dat de klacht is ontvangen. Een kopie wordt bij de origineel klacht gevoegd. Binnen 2 maanden na ontvangst klacht is de klacht afgehandeld. De wijze waarop dit plaatsvond wordt vastgelegd en gevoegd in het klachtendossier. Klager ontvangt schriftelijk bericht over de klachtafhandeling. Hierin vermeldt het bedrijf of de klacht terecht was en op welke wijze corrigerende maatregelen zijn of zullen worden genomen, met vermelding van uiterste datum herstel of correctie. Een kopie wordt gevoegd in het dossier. Het bedrijf besluit tevens of direct dan wel na evaluatie correctieve en of preventieve maatregelen getroffen moeten worden om herhaling te voorkomen c.q. de kwaliteit te verbeteren. Onderliggende stukken worden eveneens toegevoegd aan het dossier. Tenminste eenmaal per jaar vindt evaluatie of overleg plaats over aantal en soort van de klachten en wordt aan de hand daarvan vastgesteld of kwaliteitsdoelstellingen zullen worden bijgesteld, repressieve of preventieve maatregelen wenselijk zijn.

17 Onderhoud van de brandblusmiddelen 15. Onderhoud van de brandblusmiddelen Onderhoud van brandblusmiddelen vindt uitsluitend plaats door volgens de matrix gekwalificeerde monteurs. Het onderhoud vindt plaats op basis van de: NEN-EN (Brandslangsystemen, brandslanghaspels en brandslanginstallaties) NEN 2559 (Onderhoud draagbare blusmiddelen) NEN 2659 (Onderhoud van verrijdbare blustoestellen) Bij het onderhoud wordt gebruik worden gemaakt van een onderhoudsrapport. Een model onderhoudsrapport kan op onze site worden gedownload. Een kopie onderhoudsrapport wordt gearchiveerd zoals aangegeven in de procedure archiveren. De routine controles door de gebruiker van de blustoestellen en het buiten gebruik stellen van blustoestellen door de gebruiker, valt niet onder de verantwoordelijkheid van VBL. Hoofdstuk 4 en 8 van de NENEN Hoofdstuk 4 en 9 van de NEN 2559 Hoofdstuk 4 en 9 van de NEN 2659, Als bij het plegen van onderhoud blijkt dat blustoestellen buiten gebruik zijn gesteld door de gebruiker, maakt de onderhoudsdeskundige daarvan per situatie ter plaatse rapport op. Daarvan wordt melding gemaakt bij de verantwoordelijke persoon bij de gebruiker. Bij voorkeur wordt bij toepassing van werk/opdrachtbonnen, de werk/opdrachtbon mede ondertekend door de gebruiker. Ten behoeve van de eigen administratie wordt een kopie van deze rapportage gevoegd in het betreffende dossier van de klant.

18 Buiten gebruik stellen van de blusmiddelen 16. Buiten gebruik stellen van de blusmiddelen Vaststelling van de status bij onderhoud van het blusmiddel is de verantwoordelijkheid van de onderhoudsdeskundige. Herstel vindt plaats in overleg met de gebruiker/opdrachtgever. Indien herstel niet plaatsvindt, keurt de onderhoudsdeskundige het middel af en neemt dit op in het onderhoudsrapport. De onderhoudsdeskundige brengt op het middel de afkeur c.q buitengebruik identificatie aan op het blusmiddel.

19 Identificatie onderhoud 17. Identificatie onderhoud Bij oplevering van het onderhoud brengt het REOB bedrijf een hologram aan volgens de genoemde onderhoudsnorm. Het aan te brengen hologram voldoet aan de op het moment van aanbrengen gestelde eisen en normen. Vervallen hologrammen moeten na onderhoud niet meer zichtbaar zijn. Het onderhoudsrapport vermeldt dit aspect in het rapport.

20 Onderhoudsrapport 18. Onderhoudsrapport Bij onderhoud maakt het bedrijf gebruik van het Onderhoudsrapport. De rapportage wordt uitgevoerd door de onderhoudsdeskundige en bevat ten minste de onderstaande aspecten: Aantal Soort Controle In het rapport wordt aangegeven hoeveel en welke middelen goed en niet goed zijn bevonden tijdens de controle. Indien een middel of middelen niet goed zijn bevonden wordt dit aangegeven op het onderhoudsrapport. Het rapport wordt door de onderhoudsdeskundige en desgewenst door de klant ondertekend. De klant ontvangt een kopie van dit rapport. Het origineel wordt gevoegd in het dossier van de klant.

21 Planning 19. Planning Het bedrijf beschikt over voorzieningen voor planning die organiseren dat per 12 maanden met +/- 1 maand interval, onderhoud wordt gepleegd. Die voorzieningen bestaan uit onder andere uit: Een geautomatiseerd systeem Bewaking vindt plaats door de directie. Klanten worden zonodig conform afspraken geïnformeerd over datum en tijdstip van het onderhoud.

22

23 Zelfstandig verantwoordelijk en bevoegd tot het uitvoeren en rapporteren van onderhoudswerkzaamheden volgens de regeling REOB Leiding geven aan en beoordelen van Onderhoudsdeskundigen in opleiding Rapporteren uitgevoerd werk Verantwoordelijk en bevoegd tot buiten gebruik stellen van blusmiddelen Op orde houden van werkplaats en servicewagen Naleven van instructies me betrekking tot onderhoud, kwaliteit en veiligheid Bevoegdheden Functie-eisen Advisering veranderingen in kwaliteitssysteem aan de directie Uitvoeren van interne audits met rapportage aan de directie Adviseren veiligheidsmiddelen Objectief kunnen handelen Technisch inzicht Minimaal LBO In bezit van rijbewijs B Minimaal 1 jaar aantoonbaar binnen toepassingsgebied werkzaam Opleiding Onderhoudsdeskundige op basis van de in de REOB regeling genoemde eindtermen Alle vereiste Applicatieopleidingen Kennis van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied Kennis van BRL-K21005, NEN 671, NEN 2559, NEN 2659 Taken Het correct en volgens protocol of onderhoudsrapporten en technische specificaties uitvoeren van onderhoud, verhelpen van storingen het installeren, repareren en beoordelen. Het geven van leiding aan en coachen van Onderhoudsdeskundigen in opleiding Meewerken aan het onderhoud en verbetering van het kwaliteitssysteem Deelnemen aan intern overleg Plannen, bewaken en uitvoeren van de interne audits met rapportage aan de directie Werkuitvoeren met inachtneming van de eigen bedrijfsveiligheidsinstructies en/of met inachtneming van de veiligheidsinstructies bij de opdrachtgever/klant.

REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2

REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2 REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2 Seminar REOB Veranderingen voor 2012 1 6 juni 2011 Door: Harrit Broos, LPCB Nederland Inhoud Alle aspecten van het nieuwe certificatieschema REOB 2012

Nadere informatie

PROCEDURES. Onderhoudsrapport uitwerken (hoeft niet ter plekke op locatie, zie 2.5) Etiket plakken Hologram plakken

PROCEDURES. Onderhoudsrapport uitwerken (hoeft niet ter plekke op locatie, zie 2.5) Etiket plakken Hologram plakken PROCEDURES Registratie bij onderhoud (koppeling met paragraaf 2.3 REOB:2008) Voor aanvang onderhoud documenten aanwezig: o Onderhoudsdocumentatie van specifieke blusmiddel (art. 2.2) o checklist / onderhoudsrapport

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Onderhoudsbedrijf REOB. CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) versie 2.

Aanmeldingsformulier erkend Onderhoudsbedrijf REOB. CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) versie 2. Aanmeldingsformulier erkend Onderhoudsbedrijf REOB CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) versie 2.0 1 oktober 2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Onderhoudsbedrijf REOB, versie

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) BRL-K december 2008

Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) BRL-K december 2008 Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) BRL-K21016 1 december 2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf, versie 17 juni 2011 Pagina 1

Nadere informatie

Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (verder genoemd het Schema).

Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (verder genoemd het Schema). Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema (verder genoemd het Schema). De beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van het volgende programma. In de kolom Toelichting wordt

Nadere informatie

Levering van diensten en gebruik van beeldmerken 5.5 Het BORG-bedrijf verleent op het gebied waarvoor hij op grond van de BRL is gecertificeerd slecht

Levering van diensten en gebruik van beeldmerken 5.5 Het BORG-bedrijf verleent op het gebied waarvoor hij op grond van de BRL is gecertificeerd slecht LPCB Nederland B.V. LPCB Nederland B.V. Postbus 342 5300 AH Zaltbommel-NL Postbus 342 5300 AH Zaltbommel-NL Algemeen nr: +31 (0) 418 57 38 80 Algemeen nr: +31 (0) 418 57 Fax 38 nr: 80 +31 (0) 418 57 38

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1

Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf, versie 8 juni 2011 Pagina 1 van 6 Toelichting Dit

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor het onderhoud van brandblusmiddelen Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen 1 juli 2005 Deze tekst van de beoordelingsrichtlijn wordt uitgegeven

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J - 1 - Kwaliteithandboek Multiwerkplaats H.J - 2-1. Algemeen 2 Inhoud 2.1 Directieverantwoordelijkheid 2.2 Kwaliteitssysteem / contractbeoordeling 2.3 Document en gegevensbeheer 2.4 Inkoop 2.5 Beheersing

Nadere informatie

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep Beloofd is beloofd Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSION KPC GROEP 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 4.1 Organogram 4.2 Processchema 5 HET

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning

De nieuwe weg naar erkenning De nieuwe weg naar erkenning Hoofdpunten nieuwe BMI schema s Seminar Brandmeld 5 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland 1. Drie nieuwe certificatieschema s a. CCV Schema Brandmeldinstallaties 2011

Nadere informatie

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D.

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D. afdeling Betonstructuren - Gent Procedure 7.7 blz. 1 van 10 Checklist nr. 1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem aan de hand van het kwaliteitshandboek eis ja neen opmerkingen 1 Juridische structuur van

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1

Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen, versie 10 juni 2011 Pagina

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 december 2011 voor het Kiwa-procescertificaat voor Naleving van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door de Commissie Regeling Kwaliteitsborging Watermeters

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1.

Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1. Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1.0 1 september 2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen,

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

BRL6000 Installatietechniek

BRL6000 Installatietechniek CERTIFICERING VOOR INSTALLATIETECHNIEK Sinds 2005 kent Nederland een nieuwe certificatieregeling voor bedrijven die zich willen certificeren voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties,

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf Beoordelingsrichtlijn Rolluik Beveiligingsbedrijf 2007

Aanmeldingsformulier erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf Beoordelingsrichtlijn Rolluik Beveiligingsbedrijf 2007 Aanmeldingsformulier erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf Beoordelingsrichtlijn Rolluik Beveiligingsbedrijf 2007 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf, versie 11 juni 2011 Pagina

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten.

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. VERSIE 2.2 Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Doelstellingen en Uitgangspunten 2 Algemene Doelstelling

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA RvA-F004-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Een jaar ervaring met de CCV schema s. Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties

Een jaar ervaring met de CCV schema s. Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties Een jaar ervaring met de CCV schema s Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties Kenmerken nieuwe certificatieschema s Alleen inspectiecertificatie verplicht vanuit de overheid

Nadere informatie

Auditrapport REOB. Versie 3.0. Kiwa Fire Safety & Security Kiwa NCP Nevelgaarde ZZ Nieuwegein Postbus AM Nieuwegein

Auditrapport REOB. Versie 3.0. Kiwa Fire Safety & Security Kiwa NCP Nevelgaarde ZZ Nieuwegein Postbus AM Nieuwegein Auditrapport REOB Versie 3.0 Kiwa Fire Safety & Security Kiwa NP Nevelgaarde 50 3436 ZZ Nieuwegein Postbus 510 3430 AM Nieuwegein el. 088-9983055 Fax. 088-9983059 info.ncp@kiwa.nl www.kiwafss.nl Organisatie

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Positie van BRL s bij certificering van bedrijven. www.kbi.nl. Wil van Ophem. Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013. Presentatie vandaag

Positie van BRL s bij certificering van bedrijven. www.kbi.nl. Wil van Ophem. Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013. Presentatie vandaag Positie van BRL s bij certificering van bedrijven www.kbi.nl Wil van Ophem Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013 Presentatie vandaag www.kbi.nl Certificering - Structuur BRL6000-serie Wat

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend CCTV-Installatiebedrijf

Aanmeldingsformulier erkend CCTV-Installatiebedrijf Aanmeldingsformulier erkend CCTV-Installatiebedrijf CCV-Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen Procescertificaat voor het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van camerasystemen 16 november

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Klachtenreglement. van. Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) exameninstelling TE AMSTERDAM

Klachtenreglement. van. Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) exameninstelling TE AMSTERDAM Klachtenreglement van Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) exameninstelling TE AMSTERDAM Procedure klachtenbehandeling SIPI Algemeen SIPI heeft graag tevreden klanten. Toch kan er

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704 Functieprofiel: Logistiek Functiecode: 0704 Doel Beheren van (delen van) het gebouw, overleg voeren met gebruikers en dienstverleners, volgens geldende procedures, en contracten, teneinde gebruikers in

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) Versie : 2.0 Publicatiedatum: 1 oktober 2008 Ingangsdatum: 1 januari 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD REOB:2008/2 Pagina 2/44 Dit

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Klachtenprocedure 2017

Klachtenprocedure 2017 Klachtenprocedure 2017 Klachtenprocedure 1. Doel van de procedure. Het doel van deze procedure is het structureren van het proces van behandeling van klachten binnen FUEGO BV. Deze klachtenprocedure is

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties in kader van Wsnp Versie IV, mei 2010 *) Onderstaande criteria zijn van toepassing bij de erkenning van kandidaatbewindvoerderorganisaties en bij de periodieke

Nadere informatie

Kwaliteitsdocument. Vereniging System Integrators

Kwaliteitsdocument. Vereniging System Integrators Kwaliteitsdocument Vereniging System Integrators versie 2.0 november 2011 Betrokkenheid van de directie Directieverklaring Elk VSI-lid ondertekent een directieverklaring waarin de betrokkenheid, verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Certificering voor ontwerpen, installeren en beheren van installaties conform BRL6000

Certificering voor ontwerpen, installeren en beheren van installaties conform BRL6000 Certificering voor ontwerpen, installeren en beheren van installaties conform BRL6000 Rotterdam, juli 2013 1 Certificering voor installatietechniek conform de BRL6000 Deze toelichting beschrijft de stappen

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Gecertificeerd ISO 9001:2008 NEN-EN-ISO 9001:2008

Aanmeldingsformulier Gecertificeerd ISO 9001:2008 NEN-EN-ISO 9001:2008 Aanmeldingsformulier Gecertificeerd ISO 9001:2008 NEN-EN-ISO 9001:2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier ISO 9001:2008, versie 10 juni 2011 Pagina 1 van 6 Toelichting Dit aanmeldingsformulier bevat de vragen

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA REOB:2011 Versie : 2.10 Pagina 1/56 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen (REOB) Versie : versie 3.0 Publicatiedatum : 1 november 2015 Ingangsdatum : 1 februari 2016 Pagina 2/56 VOORWOORD Het certificatieschema

Nadere informatie

Innofun Klachtenprocedure

Innofun Klachtenprocedure Klachtenprocedure Innofun B.V. Datum in werking treding: 1 september 2011 Versie: 1 Deze regeling wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van Innofun Innofun Klachtenprocedure Doel van de procedure:

Nadere informatie

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05 1.1 Wordt het VG beheerssysteem in de hoofdvestiging en in all bij de VCU certificatie betrokken nevenvestigingen toegepast en intern beoordeeld door de hoofdvestiging? Minimumeisen: De uitzendorganisatie

Nadere informatie

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting Regeling Brandmeldinstallaties 2002 Samenvatting Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze samenvatting mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA REOB :2010 (GIV) Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () [8 december 2010] Publicatiedatum : 15 december 2010 Ingangsdatum : 1 april 2011 VOORWOORD Pagina 2/48 Het certificatieschema

Nadere informatie

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Versie 1.0 Datum 30 maart 2016 Status Definitief Vraag 1 Inschrijving in en actualisering van de RNI zijn processen die met veel

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende. info@huibhezemans.nl www.huibhezemans.nl Aan Straatnaam ## 1234 AB Plaatsnaam s-hertogenbosch, 6 oktober 2011 Betreft: leverancier kwaliteitsbeoordeling Geachte relatie, met bijgaande vragenlijst

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Seminar UPD opsteller. 17 november 2011

Seminar UPD opsteller. 17 november 2011 Seminar UPD opsteller 17 november 2011 Seminar UPD opsteller De Theorie en de Praktijk Seminar Nut en noodzaak erkenning UPD opstellers 17 november 2011 Door: René Leijzer, LPCB Nederland De Regeling UPD

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

We gaan deze uitdaging realiseren!

We gaan deze uitdaging realiseren! Voorstel Datum : 14 januari 2015 Betreft : aanbieding Project : Dorpshuizen Onderhoudsrapport : n.v.. Offerte nr. : 201501017.. Dorpshuizen t.a.v. de bestuurders.. We gaan deze uitdaging realiseren! Geachte

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Klachtenprocedure AOC Snijders B.V.

Klachtenprocedure AOC Snijders B.V. Klachtenprocedure AOC Snijders B.V. Spinveld 66 A19 Breda Postbus 9640, 4801 LS Breda Telefoon : 076-5204999 Fax: 076-5203429 K.v.K. Breda nr. 20099132 BTW nr. NL809370591B01 Email: info@aoc-snijders.nl

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4. Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011

VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4. Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011 VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4 Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011 Aangepast op 26-9-2012: Directieverklaring mag niet ouder zijn dan 3 jaar. In versie 1.0.4.-3 was dit 1 jaar,

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft

Nadere informatie

Regeling Beoordelingssysteem HBKMD

Regeling Beoordelingssysteem HBKMD Regeling Beoordelingssysteem HBKMD Het College van Bestuur besluit, gelet op de artikelen H-3 en N-2 van de vigerende cao-hbo, de regeling beoordelingssysteem HBKMD vast te stellen, die luidt als volgt:

Nadere informatie

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 BEDRIJFSNAAM DATUM

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 BEDRIJFSNAAM DATUM BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 DATUM BEDRIJFSNAAM DOCUMENT OPGESTELD DOOR: ELEKTROLAS LASTECHNIEK B.V. GOMPENSTRAAT 9 5145 RM WAALWIJK +31 (0)416336777 CONTACTPERSONEN: JOOST VAN DEN HOOVEN RUUD SCHIPPER

Nadere informatie

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur De constructeur heeft een gedocumenteerd overzicht van alle kritische functies Voor alle locaties is duidelijk

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Personeelszorg wordt belangrijk gevonden binnen SOPOGO. Wij zien het als een van de belangrijkste taken van de algemeen directeur, schooldirecteuren en de

Nadere informatie

F1-Auditrapport versie080505 Pagina 1 van 5. Inspectie gehandicaptenzorg ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT

F1-Auditrapport versie080505 Pagina 1 van 5. Inspectie gehandicaptenzorg ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT F1-Auditrapport versie080505 Pagina 1 van 5 Inspectie gehandicaptenzorg ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT Voorziening: Nummer: Adres: e-mail adres website Erkenning: Huis in de stad Z107 A099

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

1) Medische technologie is bedoeld als in bijlage 1 van het convenant gedefinieerd Pagina 1 van 5

1) Medische technologie is bedoeld als in bijlage 1 van het convenant gedefinieerd Pagina 1 van 5 Positie van technologie in het Veiligheids- en Kwaliteitssysteem van het ziekenhuis Verantwoordelijkheden 2.1 In het ziekenhuis is de portefeuille van De verantwoordelijkheid van de RvB is expliciet instelling

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Dit reglement heeft als doel vast te leggen wat onder beoordeling wordt verstaan, wat in het gesprek aan de orde komt en in welke situatie een beoordelingsgesprek

Nadere informatie

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam.

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam. KLACHTENREGELING NMI De Stichting Nederlands Mediation Instituut kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening inzake mediation in het algemeen,

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Werkinstructie klachtenafhandeling Overwegende dat het met het oog op de aanvullende rechtsbescherming van klanten van Grip Verzuimservice wenselijk is om een regeling te treffen voor de behandeling van

Nadere informatie

1. Begripsomschrijvingen Wie een klacht kan indienen Bij wie een klacht kan worden ingediend - 2 -

1. Begripsomschrijvingen Wie een klacht kan indienen Bij wie een klacht kan worden ingediend - 2 - Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen - 2-2. Wie een klacht kan indienen - 2-3. Bij wie een klacht kan worden ingediend - 2-4. Hoe een klacht wordt ingediend - 2-5. De medewerker en diens leidinggevende

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Logboek. Naam bedrijf. Startdatum logboek

Logboek. Naam bedrijf. Startdatum logboek Logboek Naam bedrijf Startdatum logboek Geachte klant, Conform de huidige wet- en regelgeving dient u in het bezit te zijn van een logboek zoals u nu in handen heeft. Doel van de logboekverplichting is

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

Onderhoud van blusmiddelen. Voor meer zekerheid

Onderhoud van blusmiddelen. Voor meer zekerheid Onderhoud van blusmiddelen Voor meer zekerheid ONDERHOUD VAN BLUSMIDDELEN 3 Onderhoud van blusmiddelen Een beginnende brand in uw bedrijf kunt u zelf blussen. Daarvoor maakt u gebruik van een brandslanghaspel

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie