PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INVOEREN VAN KLINISCHE AUDITS IN DE NUCLEAIRE GENEESKUNDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INVOEREN VAN KLINISCHE AUDITS IN DE NUCLEAIRE GENEESKUNDE"

Transcriptie

1 PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INVOEREN VAN KLINISCHE AUDITS IN DE NUCLEAIRE GENEESKUNDE 1. INLEIDING De klinische audits (KA) werden ingevoerd in de Belgische diensten Radiotherapie in 2007, Nucleaire Geneeskunde (NG) in 2011 en zullen ingevoerd worden in de Radiologie vermoedelijk vanaf begin In de diensten NG gebeurt de invoering in 3 fasen namelijk de zelfevaluatie, interne KA en externe KA. Hierbij komt iedere nieuwe fase bovenop de voorgaande fase. De 3 fasen worden uitgevoerd op basis van het B-QUANUM, de Belgische versie van het internationale document QUANUM 1. Beide documenten zijn te vinden op de website van het FANC 2. De fase van zelfevaluatie startte in juli 2011 gevolgd door interne KA vanaf juli In de periode juli 2014 tot juli 2019 zou in alle diensten NG de eerste externe KA moeten plaatsvinden. B 07/2011 Zelfevaluatie 07/2012 Interne KA 07/2014 Externe KA Zelfevaluatie Interne KA Externe KA Niveau Dienst Ziekenhuis België Uitvoerder Personeel van de dienst Auditoren andere diensten Frequentie Continu proces 1x/jaar 1x/5jaar Auditoren andere ziekenhuizen Resultaat Zelfevaluatierapport (ZER) Intern KA rapport Extern KA rapport VERBETERPUNTEN => VERBETERACTIES! 2. VERSCHILLENDE FASEN 2.1. ZELFEVALUATIE Een dienst vult de vragenlijsten van het B- QUANUM in onder leiding van één coördinator. Hij zal antwoorden en hulp moeten zoeken bij het personeel van de dienst zelf (nuclearist (MD), technoloog medische beeldvorming (TMB), verpleging (VPK), de interne medisch stralingsfysicus (MSF), ) maar ook buiten de dienst bij de interne/externe dienst fysische controle (DFC), de externe medisch stralingsfysicus (MSF), de interne/externe dienst preventie en bescherming op het werk QC MSF HRM VPK DBPW MD ZER TMB DFC directie ICT 1 Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices International Atomic Energy Agency, BQUANUM/Suppl /v4 1

2 (DBPW), de kwaliteitscoördinator (QC), de personeelsdienst (HRM), de ICT-dienst, de directie, van het ziekenhuis. Hierbij is het belangrijk dat deze zelfevaluatie gekend en gedragen wordt door de hele dienst en niet mag gezien worden als een louter administratieve taak uitgevoerd vanachter één bureau. De rol van de kwaliteitscoördinator van het ziekenhuis is hoofdzakelijk ondersteunend: hij biedt inhoudelijk geen input maar door zijn ervaring met kwaliteitssystemen, kan hij de dienst helpen bij het opstellen van de standaard operating procedures (SOP s) en kwaliteitshandboek, bij het invoeren van een documentbeheer- en incidentmeldsysteem, bij het uitvoeren van de KA, Ook de rol van de dienst ICT is niet inhoudelijk maar ondersteunend: zij kan bepaalde zaken technisch mogelijk maken zoals het voorzien van een elektronisch documentbeheer- of incidentmeldsysteem. De onderstaande tabel duidt aan bij welke personen of diensten, extern aan de dienst NG, mogelijk antwoorden en ondersteuning kan gezocht worden voor de verschillende vragenlijsten. Vragenlijst Mogelijke input extern aan de dienst NG Directie 1 Kwaliteitscoördinator Personeelsdienst Personeelsdienst 3 Interne/externe dienst preventie en bescherming op het werk Interne/externe dienst fysische controle 4 Interne/externe dienst preventie en bescherming op het werk 5 Interne/externe dienst fysische controle Kwaliteitscoördinator 6 Interne/externe dienst fysische controle Apotheker Dienst ICT 7 Dienst ICT 8 Dienst ICT Directie 9 De eerste maal dat de vragenlijsten worden ingevuld, zullen de scores in veel diensten niet erg hoog liggen maar dit is op zich niet belangrijk! Wat wel van belang is dat men de punten waarvoor niet goed wordt gescoord, tracht te verbeteren door het opstellen van een actieplan van verbeteracties met termijnen. De tweede maal dat de vragenlijsten worden ingevuld moeten de scores, vooral van de A-vragen, al veel beter zijn. Indien nodig moet het actieplan aangepast worden. Eénmaal gestart met deze zelfevaluaties en bijhorende verbeteracties, wordt hier niet meer mee gestopt: ze worden in feite continu uitgevoerd. Hoe beter men de zelfevaluaties en verbeteracties uitvoert, hoe beter men voorbereid zal zijn op de interne KA s maar vooral hoe sneller men vooruitgang zal boeken in het continu borgen van een optimale patiëntenzorg. Het resultaat van deze zelfevaluatie is een zelfevaluatierapport (ZER) met als bijlagen de (elektronische) documenten die aantonen hoe de dienst beantwoordt aan de verschillende B-QUANUM-vragen. Dit ZER vormt meteen ook de basis voor de eerste (of volgende) interne KA en voor de volgende zelfevaluatie. Dit ZER is voor eigen gebruik van de dienst en dient dus niet opgestuurd te worden naar het FANC of enig andere overheidsinstelling. BQUANUM/Suppl /v4 2

3 2.2. INTERNE KLINISCHE AUDIT Een interne KA wordt georganiseerd binnen één ziekenhuis waarbij collega s van andere diensten, de dienst komen evalueren op basis van het B-QUANUM. Om dit in de praktijk mogelijk te maken is overleg met de directie en/of de kwaliteitscoördinator noodzakelijk. Samen wordt een auditteam samengesteld en een planning opgemaakt. Dit team bestaat uit auditoren van het eigen ziekenhuis. In ziekenhuizen waar reeds een aantal medewerkers opgeleid werd tot auditor, kan het auditteam best samengesteld worden uit minimaal drie van deze auditoren. De voorkeur gaat hierbij uit naar personen die niet compleet vreemd zijn aan de dienst NG. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn een radioloog, een radiotherapeut, een technoloog medische beeldvorming of verpleegkundige van de dienst radiologie, een verpleegkundige of medisch stralingsfysicus van de dienst radiotherapie, een ziekenhuisapotheker, een verwijzende arts, een vertegenwoordiger van de ziekenhuisdirectie, In ziekenhuizen met helemaal geen gevormde auditoren, kan een mogelijke oplossing voor dit gebrek gevonden worden in het uitvoeren van gekruiste KA s tussen twee naburige diensten NG waarbij mensen van de éne dienst de andere auditeren en omgekeerd. Dit type audit beantwoordt niet aan de strikte definitie van een interne KA (extern aan de dienst maar intern aan het ziekenhuis) maar heeft als groot voordeel dat een onafhankelijk team van auditoren met kennis ter zake, een eerste maal het reeds gepresteerde werk komen valideren. Deze mensen hoeven niet noodzakelijk een opleiding als auditor gevolgd te hebben. Deze manier van auditeren moet gedocumenteerd worden in een overeenkomst. Een interne KA gebeurt altijd op basis van documenten die al voor handen zijn namelijk het meest recente ZER met bijhorende documenten en eventueel het meest recente interne/externe KA rapport. Voorafgaand aan het eigenlijke bezoek aan de dienst, voeren de auditoren een papieren audit uit van de ter beschikking gestelde documenten (ZER en/of KA rapporten). De auditoren kiezen één of meerdere (zorg)processen die zij specifiek zullen auditen en waarvan zij vooraf de SOP willen inzien. Ter plaatse, zal het auditteam het personeel interviewen om na te gaan of zij de SOP s kunnen vinden, kennen, begrijpen en correct uitvoeren. Andere documenten zoals patiëntendossiers, afsprakenboek, logboeken, worden ingekeken om na te gaan of de dienst werkt zoals beschreven in de documenten. Dit bezoek duurt maximaal één dag. Een interne KA wordt eenmaal per jaar uitgevoerd. Idealiter wordt elk jaar de volledige vragenlijst afgewerkt en worden de antwoorden op alle vragen met bijhorende documenten naar het interne auditteam doorgestuurd. In kleine diensten NG is men beperkt in mankracht en kan men ervoor kiezen, in overleg met het interne auditteam, maar een deel van de vragenlijsten voor te bereiden voor de jaarlijkse interne KA. Op het einde van een cyclus van vijf jaar (en dus voor de volgende externe KA) moeten wel alle vragenlijsten aan bod gekomen zijn. In de loop van de cyclus van vijf jaar, kan men best minimum eenmaal een volledige interne KA uitgevoerd hebben. Met deze manier van werken zal men minder snel evolueren maar in sommige kleine diensten zal dit het hoogst haalbare zijn. De bevindingen van de interne auditoren worden neergeschreven in een intern KA rapport. Op basis van dit rapport stelt de dienst een actieplan op met termijnen. Het KA rapport, het actieplan van de dienst en de opvolging hiervan vormen de basis voor de eerste (of volgende) externe KA en voor de volgende zelfevaluatie en interne KA. Hoe grondiger de interne KA wordt uitgevoerd, hoe meer lessen men zal kunnen trekken, hoe beter men voorbereid zal zijn op de vijfjaarlijkse externe KA maar vooral hoe sneller men vooruitgang zal boeken in het voortdurend garanderen van de best mogelijke patiëntenzorg. Dit intern KA rapport is voor eigen gebruik van de dienst NG en dient niet dus niet opgestuurd te worden naar het FANC of enig andere overheidsinstelling. BQUANUM/Suppl /v4 3

4 2.3. EXTERNE KLINISCHE AUDIT Een externe KA wordt uitgevoerd door expertcollega s van de diensten NG van andere Belgische ziekenhuizen. Dit auditteam bestaat uit minstens 3 expert-collega s die zelf nuclearist, technoloog medische beeldvorming, verpleegkundige, medisch stralingsfysicus NG, deskundige fysische controle of radiofarmaceut zijn waarbij ieder lid zijn eigen expertisedomein auditeert. Aan het hoofd van ieder auditteam staat altijd een nuclearist. Deze auditoren moeten voldoende kennis en ervaring hebben over de te auditeren (zorg)processen. Zij moeten bovendien onafhankelijk zijn ten opzichte van de te auditeren dienst. Een externe KA gebeurt altijd op basis van documenten die reeds voor handen zijn namelijk het meest recente ZER met begeleidende documenten en eventueel het meest recente interne/externe KA rapport. Net als voor de interne KA, voert het auditteam vooraf een papieren audit uit van de ter beschikking gestelde documenten (ZER en KA rapporten) om nadien ter plaatse het personeel te interviewen en patiëntendossiers, afsprakenboek, logboeken, te bekijken om na te gaan of de dienst ook werkelijk werkt volgens wat er op papier staat. De auditoren zullen kijken welke verbeteracties er werden afgesproken tijdens de laatste KA, of er een actieplan werd opgemaakt en hoe dit werd opgevolgd. Een externe KA wordt eenmaal om de 5 jaar uitgevoerd. Het resultaat van een externe KA is een extern KA rapport dat de basis vormt voor de volgende zelfevaluatie, interne of externe KA. Enkel bij zeer zware inbreuk op de reglementering, zal de bevoegde overheid op de hoogte gebracht worden door het auditteam. Op dit moment gaan we ervan uit dat het College Medische Beeldvorming, Nucleaire Geneeskunde van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid de externe klinische KA s zal organiseren. Dit College zal van ieder extern KA rapport een kopie ontvangen. In zijn jaarverslag zal het College een algemeen overzicht geven van de resultaten van deze KA. Dit is de enige inhoudelijke feed back die het FANC of enig andere overheidsinstelling zal ontvangen. 3. AUDITOREN Een externe KA gebeurt niet door auditoren van een accrediteringsinstantie (ISO, JCI, NIAZ, ) evenmin door inspecteurs van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, het RIZIV of het FANC. Een externe KA gebeurt wel door multidisciplinaire auditteams van minstens 3 expert-collega s. De samenstelling van deze teams werd reeds hoger besproken. Ten gevolge de invoering van de KA s in de NG, in de radiotherapie en (in de nabije toekomst) in de radiologie, hebben deze 3 disciplines nood aan interne auditoren. Bovendien groeit algemeen de vraag naar opgeleide auditoren in het ziekenhuis door de geleidelijke invoering van kwaliteitsmanagementsystemen op ziekenhuisniveau. Het opleiden van auditoren is dus op korte termijn niet alleen nuttig voor de diensten NG, radiotherapie en radiologie maar op langere termijn voor het hele ziekenhuis. BQUANUM/Suppl /v4 4

5 Opleidingen tot auditor worden georganiseerd door verschillende firma s maar ook door sommige ziekenhuizen zelf. In de ziekenhuizen waar deze opgeleide auditoren tewerkgesteld zijn, wordt nadien verwacht dat zij interne audits uitvoeren. Soms wordt door de auditoren geen opleiding gevolgd maar wordt gewerkt met een systeem van junior en senior auditoren. Hierbij gaan de junioren een paar keer mee om het auditeren aan te leren en nemen de senioren de leiding. Na verschillende malen als junior mee te gaan, kan men doorgroeien tot het seniorschap. Dit opleiden van auditoren is onafhankelijk van het type audit (ISO, JCI, NIAZ, B-QUANUM, ) dat zal ingevoerd worden. De manier waarop een auditor zich best gedraagt en hoe een audit best aangepakt wordt, blijft identiek. Wat wel wijzigt zijn de normelementen/vragen die moeten getoetst worden afhankelijk van het type audit. De auditoren hebben niet de macht om bepaalde acties of maatregelen af te dwingen op basis van hun bevindingen. Hun rol is enkel het uitvoeren van een onafhankelijke analyse en het rapporteren van hun bevindingen en aanbevelingen aan de geauditeerde dienst. De dienst zelf bepaalt of en welke acties het zal ondernemen. Idealiter zouden er een beperkt aantal auditteams alle diensten NG moeten gaan auditeren. Zo zouden er bijvoorbeeld vijf nuclearisten, vijf technologen medische beeldvorming/verpleging NG, vijf medische stralingsfysici NG en vijf deskundigen fysische controle kunnen aangeduid worden die in teams van drie personen alle diensten NG gaan auditeren. Op die manier zou men garanderen dat iedereen op dezelfde manier geëvalueerd wordt en worden de auditoren zelf ook beter wat het auditproces/bezoek alleen maar zal efficiënter maken. Deze auditoren zouden bovendien onderling afspraken moeten maken over de manier van rapporteren en wat wordt als aanzien als cruciale, belangrijke en ondergeschikte prioriteit. De uiteindelijke beslissingen hierover zullen moeten worden genomen door diegenen die de externe KA s zullen organiseren. 4. TOEPASSINGSGEBIED Deze KA s worden uitgevoerd in alle diensten NG ongeacht het feit of zij zich binnen of buiten een ziekenhuis bevinden en ongeacht het feit of zij een al dan niet een satelliet zijn van een andere dienst NG. Bovendien behoren alle (zorg)processen van een dienst NG tot het toepassingsgebied. Dus ook alle klinische procedures onder de medische verantwoordelijkheid van een nuclearist die niet uitgevoerd worden in de dienst NG (zoals de inspanningsproeven op cardiologie, de I-131 therapie, de Y-90 microsfeertjes therapie, ). De diensten waar de procedures werkelijk uitgevoerd worden (cardiologie, radiologie, operatiekwartier, ) ontsnappen nu soms aan de bestaande interne en externe controlesystemen. Bovendien is het personeel ter plaatse minder gewend aan het werken met open bronnen en is het dus des te belangrijker voor personeel en patiënt te beschikken over standaardprocedures en zich te verzekeren dat deze gevolgd worden. 5. WAAROM KLINISCHE AUDITS? 5.1. REGLEMENTAIRE VERPLICHTING De eerste (maar in feite de minst interessante) reden voor het uitvoeren van KA s is omdat het een reglementaire verplichting is. Het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 dat het reglementaire basisdocument is voor de hele Belgische stralingsbescherming en de omzetting van twee Europese richtlijnen (Euratom 97/43 en 96/29), stelt dat : Klinische audits worden uitgevoerd in de radiologische installaties die door het Agentschap worden aangeduid en volgens de door het Agentschap bepaalde of goedgekeurde modaliteiten. BQUANUM/Suppl /v4 5

6 Klinische audit wordt in dit document gedefinieerd als: Een stelselmatige analyse of het stelselmatig doorlopen van medisch-radiologische procedures ter verbetering van de kwaliteit en de resultaten van de patiëntenzorg via een gestructureerde doorlichting waarbij radiologische handelingen, procedures en resultaten worden getoetst aan de overeengekomen normen voor goede radiologische praktijk, waarna de handelingen, waar zulks wenselijk is, worden gewijzigd en waarna zo nodig nieuwe normen worden toegepast. Deze installaties waar en volgens welke modaliteiten deze KA s dienen uitgevoerd worden, werden voor de radiotherapie in 2007, voor de NG in 2011 en voor de radiologie binnenkort bepaald door het FANC na overleg met de sector. Het enige wat de FANC-inspecteurs of zijn erkende instellingen kunnen vragen wat betreft deze KA s is of de dienst de reglementering hieromtrent volgt met andere woorden of de dienst de hier beschreven modaliteiten volgt (basisdocument, verschillende fasen, timing, ). Zij mogen dus niet de inhoud van zelfevaluatierapporten, interne of externe KA rapporten controleren maar wel of ze al dan niet aanwezig zijn KWALITEITSDENKEN Het belangrijkste basisprincipe is dat men nadenkt over wat men doet, hoe men die dingen doet en over mogelijke verbeteringen op korte en lange termijn en dit op ieder niveau (nuclearist, medisch stralingsfysicus, technoloog medische beeldvorming, verpleging, ). KA s zijn een gelegenheid om de actuele toestand van de dienst te kennen en mogelijkheden tot verbetering te identificeren op basis van ervaring van anderen. Dit moet de dienst in staat stellen niet alleen de patiëntenzorg te garanderen maar eveneens de (stralings)bescherming van de patiënt en zijn naasten en de stralingsbescherming van personeel. Dit kan door het optimaal aanwenden van het gebruik van middelen, infrastructuur en personeel. Het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem biedt bescherming tegen potentiële schadeclaims van patiënt/personeel. Belangrijk onderdeel van deze kwaliteitssystemen zijn het meld- en leersysteem dat het risico op (bijna)incidenten verlaagt. Naar buiten toe, kan het aanzien worden als een bewijs van kwaliteit ten opzichte van de NG gemeenschap, verwijzende artsen, patiënten, ziekenhuisdirectie en kan het potentiële (commerciële) partners aan trekken. 6. EXTRA INFORMATIE 6.1 > QUANUM docs De dienst Nucleaire Geneeskunde van het UZ Gent heeft zijn kwaliteitshandboek, SOP s en patiëntenbrochures ter beschikking gesteld. Bovendien vindt u hier de presentaties die gegeven werden ter gelegenheid van de infodag Start to Q (09/03/2012, OLV Aalst) > Kies uw profiel > Nucleaire Geneeskunde > Klinische audits Hier vindt u het B-QUANUM en bijlagen onder digitale vorm. De vragenlijsten zijn beschikbaar is Word en Excell formaat waardoor u ze elektronisch kunt invullen. Bovendien vindt u hier alle presentaties van alle infodagen die door het FANC over het B-QUANUM georganiseerd werden. Als er iets nieuws te melden is, zal dit ook op deze pagina aangekondigd worden. BQUANUM/Suppl /v4 6

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. BERICHT VAN DE VOORZITTER Michel Jurisse. BERICHT VAN DE DIRECTEUR-GENERAAL Willy De Roovere ORGANIGRAM

INHOUDSTAFEL. BERICHT VAN DE VOORZITTER Michel Jurisse. BERICHT VAN DE DIRECTEUR-GENERAAL Willy De Roovere ORGANIGRAM JAARVERSLAG 2007 Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Agence fédérale de Contrôle nucléaire Föderale Agentschaft für Nukleare Kontrolle Federal Agency for Nuclear Control INHOUDSTAFEL 03 05 07 16

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012

UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 Quality Awareness bij Personeel op een Zware Medisch-Technische Ziekenhuisdienst Masterproef voorgelegd tot het

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Project management. @Politie

Project management. @Politie Project management @Politie Algemene directie van de ondersteuning en het beheer (DGS) Dienst PolitieBeleidsOndersteuning (PBO) Fritz Toussaintstraat 8 1050 Brussel Verantwoordelijke uitgever: Bernard

Nadere informatie

Regionale Leidraad Zorgcontinuïteit care-instellingen

Regionale Leidraad Zorgcontinuïteit care-instellingen Regionale Leidraad Zorgcontinuïteit care-instellingen 1 Voorwoord Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt ook voor rampen en crises. De dynamiek tijdens deze gebeurtenissen is altijd anders.

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Inhoud 1 Inhoud Woord vooraf van de voorzitter en de ondervoorzitter 2 Voorwoord door de Algemene directie 4 Inleiding 5 1 e Deel - Opdrachten

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

Auditverslag H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen Roeselare

Auditverslag H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen Roeselare Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Eerste stappen in de ontwikkeling van een kwaliteitshandboek voor huisartsen

Eerste stappen in de ontwikkeling van een kwaliteitshandboek voor huisartsen Eerste stappen in de ontwikkeling van een kwaliteitshandboek voor huisartsen Joeri Eyckmans, Katholieke Universiteit Leuven Promotor: Prof. Dr. Jan De Lepeleire, Katholieke Universiteit Leuven Master of

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Werk veilig met VMS Zorg!

Werk veilig met VMS Zorg! Werk veilig met VMS Zorg! Het landelijke systeem voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen Leiderschap in veiligheid Betrokkenheid van patiënten Duidelijke verantwoordelijkheden Veilige communicatie Inzicht

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1.1. Wat is Kwaliteit? p. 1-5 De definitie van kwaliteit: Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS Jens Rothman [s0208183] Bedrijfskunde Bachelorscriptie 01-11-2012 Strukton Systems: Monitoring & Travel Systems Roel

Nadere informatie

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's Inhoud Pagina 1.

Nadere informatie

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0)

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) Par. CDG norm (versie 3.0, oktober 2013) CDG Interpretatiedocument (versie 3.1, februari 2014) 1.1 1.1 Toepassingsgebied a)

Nadere informatie