INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev Datum van toepassing:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014"

Transcriptie

1 BELAC 3-03 Rev INTERNE AUDIT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be) worden beschouwd als dé enige geldige versies. Datum van toepassing: BELAC 3-03 Rev /9

2 BELAC 3-03 Rev /9

3 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT Herziening en datum van goedkeuring 0 draft CC CC Secr CC Reden van de herziening Vervangt en vernietigt documenten BKO A020, BELTEST P 13 en BELCERT BCT-P26 Draft versie voor Audit EA Optimalisatie van het formaat en de lay-out Optimalisatie van het formaat en de lay-out Herziening naar aanleiding van het inwerking treden van het KB BELAC: kleine aanpassingen die geen significante aanpassingen van de inhoud betekenen Draagwijdte van de herziening Volledige herziening, als gevolg van de fusie van de documenten, zonder wezenlijke wijzigingen van de inhoud. Volledig document Volledig document Volledige document 3 secretariaat De beoordeling van het managementsysteem (management review) wordt niet langer opgenomen in dit document Aanpassingen aan de definities Inhoud van de audit Hoofdstuk 3 Punt 5.3 BELAC 3-03 Rev /9

4 INHOUDSTABEL 1. DOELSTELLINGEN VAN HET DOCUMENT EN NORMATIEVE REFERENTIES BESTEMMELINGEN DEFINITIES Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9000: 2005) Kwaliteitsmanagement (ISO 9000: 2005) Audit (ISO 9000: 2005) Beoordeling (ISO 9000: 2005) Kwaliteitsactie Performantie-indicatoren DOELSTELLINGEN UITVOERING Evaluatieploeg Coördinatie Inhoud van de audit Evaluatieverslag...8 BELAC 3-03 Rev /9

5 INTERNE AUDIT 1. DOELSTELLINGEN VAN HET DOCUMENT EN NORMATIEVE REFERENTIES Deze procedure heeft tot doel de richtlijnen en de uitvoeringsmodaliteiten vast te leggen voor de interne audit van het managementsysteem van BELAC zoals bepaald in NBN EN ISO/IEC BESTEMMELINGEN Met opvolging van de actualisering: - De leden van de Coördinatiecommissie - De leden van het Accreditatiebureau - Het Accreditatiesecretariaat Zonder opvolging van de actualisering: - Elke aanvrager BELAC 3-03 Rev /9

6 3. DEFINITIES 3.1. Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9000: 2005) Managementsysteem voor het sturen en opvolgen van een instelling op het gebied van de kwaliteit Kwaliteitsmanagement (ISO 9000: 2005) De gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en op te volgen op het gebied van de kwaliteit Audit (ISO 9000: 2005) Systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijs en voor het objectief beoordelen daarvan, om vast te stellen in welke mate aan overeengekomen auditcriteria is voldaan. Interne audits, soms eerste-partij-audits genoemd, worden uitgevoerd door of namens de organisatie zelf voor interne doeleinden en kunnen aan de basis liggen voor het opstellen van een tekortkoming Beoordeling (ISO 9000: 2005) Activiteit die wordt ondernomen om de geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid van het betreffende onderwerp voor het halen van vastgestelde doelstellingen te bepalen Kwaliteitsactie Onderzoek dat uitgevoerd wordt om de opvolging van de toepassing van de gedocumenteerde beschikkingen na te gaan voor een bepaalde activiteit. Deze onderzoeken kunnen steekproefsgewijze uitgevoerd worden, maar hebben meestal een uitvoerig karakter Performantie-indicatoren Performantie-indicatoren zijn meetbare indicaties of een doelstelling wordt bereikt. In het bijzonder wordt op deze manier de naleving van de opgelegde termijnen voor de implementatie van de verschillende stappen in het evaluatieproces opgevolgd. De indicatoren worden ingevoerd of geactualiseerd in functie van korte/middenlange/lange-termijn-doelstellingen van BELAC. BELAC 3-03 Rev /9

7 4. DOELSTELLINGEN Minstens éénmaal per jaar (onder de vorm van opeenvolgende gedeeltelijke beoordelingen) onderwerpt BELAC het geheel van zijn activiteiten aan een interne audit ten einde na te gaan of: - alle elementen van zijn managementsysteem systematisch toegepast zijn en toepasselijk blijven naarmate de noden van het beheer evolueren; - de genomen schikkingen toelaten zijn objectieven te bereiken en in het bijzonder de overeenstemming verzekeren met de eisen en leidraden van de pertinente normen terzake, uitgebracht op internationaal niveau. Ter aanvulling van deze regelmatige evaluaties, kan het nodig zijn een volledige of een gedeeltelijke evaluatie uit te voeren die initieel niet geprogrammeerd was, bijvoorbeeld: - in geval van een ernstige of steeds terugkomende tekortkoming, vastgesteld tijdens de regelmatige controles van de beheersactiviteiten; - als gevolg van een klacht of een beroep dat de geschiktheid of de toepassing van de bepalingen van het managementsysteem in twijfel trekt; - binnen de 6 maanden volgend op een fundamentele wijziging van het managementsysteem, van de criteria of van de accreditatieprocedure. 5. UITVOERING 5.1. Evaluatieploeg De audit wordt door de kwaliteitsverantwoordelijke uitgevoerd. Hij kan bijgestaan worden door: - één of meerdere personeelsleden van het secretariaat; - externe auditoren op voorwaarde dat deze vertrouwd zijn met het beheer van een accreditatie-instelling, het BELAC-managementsysteem en de rol van auditor. Teneinde het vertrouwelijke karakter van de individuele accreditatiedossiers te vrijwaren, wordt enkel beroep gedaan op de leden van het Accreditatiebureau die, uit hoofde van hun functie, toegang hebben tot het geheel van de documenten. De prestaties geleverd in het kader van de interne audit geven geen aanleiding tot vergoeding. BELAC 3-03 Rev /9

8 5.2. Coördinatie De kwaliteitsverantwoordelijke is belast met de coördinatie van de materiële aspecten verbonden met de interne audit en in het bijzonder met de samenstelling van het evaluatieteam en het opstellen van het auditplan. Hij dient zich te vergewissen van een onafhankelijke evaluatie van de activiteiten die ressorteren onder zijn bevoegdheid Inhoud van de audit De audit dient alle elementen te dekken van: - de wettelijke bepalingen; - de Verordening EG 765/2008; - de norm NBN EN ISO/IEC 17011; - EA-, ILAC- en IAF-leidraden inclusief de eisen van toepassing voor MLAondertekenaars. De volgende aspecten dienen onderzocht te worden : - de documentatie; - de werkelijke toepassing; - de overeenstemming met de doelstellingen. De interne audit houdt rekening met de vaststellingen van de kwaliteitsacties (zie punt 3.5), de performantie-indicatoren (punt 3.6) en met het gevolg dat eraan gegeven werd Evaluatieverslag Iedere algemene evaluatie is gedocumenteerd in een verslag (samengesteld uit verslagen van de gedeeltelijke evaluaties, indien nodig) en dat ten minste de volgende gegevens bevat : - de identiteit van de auditor(en); - de datum of data van de evaluatie; - de activiteiten die geëvalueerd werden en de details van de vaststellingen; - de opmerkingen en de vastgestelde tekortkomingen; - de voorgestelde corrigerende maatregelen, alsmede de persoon die belast is met de uitvoering ervan en de termijnen voor het in praktijk brengen ervan. Iedere vermelde tekortkoming wordt als een onregelmatigheid beschouwd en behandeld. Ze moet aanleiding geven tot een effectieve corrigerende maatregel en dient gericht te zijn op de correctie van de onmiddellijke effecten en op het voorkomen van herhaling: - de aard en de termijnen, voor de invoering van de corrigerende maatregelen die verband houden met de gebrekkige toepassing van de bepalingen van het managementsysteem, worden vastgelegd door de kwaliteitsverantwoordelijke, na samenspraak met de betrokken persoon of personen; - voor tekortkomingen verbonden aan de bepalingen van het managementsysteem, doet de kwaliteitsverantwoordelijke een voorstel van herziening van de betreffende documenten. Terzake zijn de algemene bepalingen voor het beheer van documenten van toepassing; - een bevestiging door de kwaliteitsverantwoordelijke van de uitvoering van de corrigerende maatregelen of van hun progressie. BELAC 3-03 Rev /9

9 Het verslag wordt opgesteld door de kwaliteitsverantwoordelijke, bijgestaan, in voorkomend geval, door de auditoren. Het evaluatieverslag wordt goedgekeurd door de Directie van het secretariaat. De Coördinatiecommissie neemt kennis van het verslag in het kader van de herziening van het systeem. Het evaluatieverslag en de eventueel bijhorende documenten worden gearchiveerd voor een periode van minimum 7 jaar. BELAC 3-03 Rev /9

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

GESCHIKTHEIDSBEPROEVINGEN (PROFICIENCY TESTING):

GESCHIKTHEIDSBEPROEVINGEN (PROFICIENCY TESTING): BELAC 2-106 Rev 1-2011 GESCHIKTHEIDSBEPROEVINGEN (PROFICIENCY TESTING): LEIDRADEN OP GEBIED VAN DE DEELNAME DOOR DE LABORATORIA EN EVALUATIE VAN DE PERFORMANTIES IN HET KADER VAN ACCREDITATIE-AUDITS Van

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

Herziening ISO/IEC 17021

Herziening ISO/IEC 17021 Herziening ISO/IEC 17021 Versie 2006 Versie 2011 Conformiteitsbeoordeling Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren. Aanpassingen en overgangsmodaliteiten Brussel

Nadere informatie

Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009

Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PRIIVATE STIICHTIING Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 De richtlijnen werden

Nadere informatie

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014 Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit (in toepassing van het KB van 5 december

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

VGM Checklist Aannemers

VGM Checklist Aannemers VGM Checklist Aannemers VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU SSVV - CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA Nederland Raad voor Accreditatie (RvA) België De Belgische Accreditatie-instelling (BELAC) Centraal College

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS

ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS NEDERLANDSE VERSIE 4.0 (in geval van twijfel geldt de Engelse versie) EDITIE 4.0-2_MAR2013 GELDIG VANAF: MAART 2013 VERPLICHT

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays.

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Algemene

Nadere informatie

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde RICHTLIJN 2006/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde,

Nadere informatie

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm.

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm. CHECKLIST Inhoudsopgave 4.1 Algemene eisen... 2 4.2 Documentatie-eisen... 2 5.1 Betrokkenheid van de Directie... 4 5.2 Klantgerichtheid... 6 5.3 Kwaliteitsbeleid... 6 5.4 Planning... 6 5.5 Verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

EIOPACP 13/08 NL. Richtsnoeren voor het governancesysteem

EIOPACP 13/08 NL. Richtsnoeren voor het governancesysteem EIOPACP 13/08 NL Richtsnoeren voor het governancesysteem EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; site: www.eiopa.europa.eu Richtsnoeren

Nadere informatie

Pensioenen in de EU - Nieuwe IORP-richtlijn

Pensioenen in de EU - Nieuwe IORP-richtlijn Aon Hewitt Pensioenen in de EU - Nieuwe IORP-richtlijn Overzicht van de voorstellen Risk. Reinsurance. Human Resources. Inhoud: Samenvatting. 4 1. Financierings- en solvabiliteitseisen. 6 2. Governance.

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 1.1. Artikel 1: Doel van het reglement 5 2. HOOFDSTUK II: STRUCTUUR en INSTITUTIONELE EIGENHEID VAN UNASUR 5 2.1. Artikel 2:

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK NBN/RVB.CA/RM2012-10-02 REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK 1. TOEPASSINGSGEBIED 2. BENOR-MERK 3. DOELSTELLING 4. BASISPRINCIPES VAN HET BENOR-MERK 5. VERLENING VAN

Nadere informatie

PROCEDURES EN MODALITEITEN VOOR DE ACCREDITATIE VAN MULTISITE- INSTELLINGEN VOOR CONFORMITEITSBEOORDELING

PROCEDURES EN MODALITEITEN VOOR DE ACCREDITATIE VAN MULTISITE- INSTELLINGEN VOOR CONFORMITEITSBEOORDELING BELAC 1-04 Rev 1-2015 PROCEDURES EN MODALITEITEN VOOR DE ACCREDITATIE VAN MULTISITE- INSTELLINGEN VOOR CONFORMITEITSBEOORDELING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar

Nadere informatie

Het risicobeheer van de verzekeringsondernemingen

Het risicobeheer van de verzekeringsondernemingen Circulaire _2008_13 dd. 5 juni 2008 Het risicobeheer van de verzekeringsondernemingen Toepassingsveld: De Belgische verzekeringsondernemingen evenals de bijkantoren van de verzekeringsondernemingen die

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

MOBIRISK. Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten

MOBIRISK. Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten MOBIRISK Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten 14 mei 2008 (correcties december 2008 + CC Licentie 8 juni 2008) Versie 1.2 Bladzijde 1 / 73 Licentiegever: Federale Overheidsdienst

Nadere informatie