Kaj Munk College schooljaardocument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kaj Munk College schooljaardocument 2014-2015"

Transcriptie

1 Kaj Munk College schooljaardocument

2 2 IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

3 Kaj Munk College schooljaardocument Inhoudsopgave 1 Terugblik op schooljaar Beleidsprioriteiten en strategische keuzes schooljaar Onderwijs 2.2 Leerlingenzorg 2.3 Identiteit 2.4 Marketing en communicatie 2.5 Kwaliteitsbeleid 2.6 HRM 2.7 Bedrijfsvoering Financiën 3.1 Financieel beleid 3.2 Leerlingprognose en aantal klassen 3.3 Formatie, lessen, taken 3.4 Overige personele uitgaven 3.5 Materiële uitgaven 3.6 Doelsubsidies 3.7 Investeringsbegroting 3.8 Innovatieve projecten Bijlagen Bijlage 1 Balanced Score Card 13 schooljaardocumenten IRIS CVO - Kaj Munk College

4 4 IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

5 1. Terugblik op schooljaar Het Kaj Munk College (KMC) is een school waar het goed toeven is voor leerlingen en medewerkers. Het pedagogisch klimaat op school kan worden omschreven als warm en duidelijk. De inrichting van de gebouwen, de organisatiestructuur en de wijze van handelen van medewerkers maakt dat leerlingen en ouders de school als kleinschalig beleven. Dat is om trots op te zijn, want inmiddels is het leerlingaantal gestegen tot leerlingen en is het KMC een grote professionele organisatie. De school is ingericht in negen teams: acht onderwijskundige teams onder leiding van de teamleiders en een team ondersteuning onder leiding van het hoofd bedrijfsvoering. Doel van de onderwijskundige teams is het zorgvuldig vormgeven van een pedagogisch (warm en duidelijk) klimaat middels het begeleiden van leerlingen, zichtbaar in contact zijn met ouders, het realiseren van een thuisbasis voor de lerende professional en het creëren van gelegenheid voor een adequaat didactisch en onderwijskundig klimaat. Met deze insteek is gemeend de drie doeldomeinen van het onderwijs te realiseren met de eerste insteek op het doeldomein persoonsvorming en vervolgens op socialisatie en kwalificatie. Het schooljaar heeft veel ruimte gegeven om over deze visie door te praten en deze te doordenken in termen als effecten voor het pedagogisch klimaat, leren in het vak en de betekenisgeving voor de lerende professional. Een van de speerpunten was het nadenken over en experimenteren met een Rijnlandse visie op kwaliteitszorg. KMC stelt in haar wijze van werken talentontwikkeling centraal. De bètaprofilering middels de science stroom en de vorming van het technasium, alsmede de keuze voor een vwo-plusklas hebben geleid tot een hoge kwaliteit van instroomt. Het afgelopen schooljaar mochten wij onze bèta verder vormgeven met een nieuw profiel voor onze mavo. Het excellentiebeleid zal in schooljaar dan ook vorm krijgen middels een profilering van de mavo passend binnen de profilering van de school. De naamgeving aan deze profilering verenigt het bètaprofiel en het kunst, media en cultuurprofiel en is geworden Bèta Design. De succesvolle profilering Kunst Media en Cultuur heeft, naast het Lentefeest, de vele workshops en andere buiten de vaklessenactiviteiten ook een plek in het reguliere curriculum gekregen. Naast het mini lentefeest en de beeldende vakken heeft het vak KMC (Kunst Media en Cultuur) een plaats gekregen in de tabel van het tweede en derde leerjaar. Als school blijven wij de ambitie uitspreken door te groeien tot een excellente school. Deze excellentie willen wij laten zien in alle facetten van het school zijn. Dat geldt voor de kwalificatiefunctie van het onderwijs, aantoonbare opbrengsten op de inhoud, doorstroom en uitstroom, maar zeer zeker ook waar het gaat om de socialisatiefunctie van onderwijs. Denk aan burgerschapskunde in de vakken en daarbuiten (de Mondifair). De derde en misschien wel belangrijkste functie van onderwijs is persoonsvorming. De identiteit van de school, ons warm en duidelijke schoolklimaat, onze visie op leerlingbegeleiding en het ontwikkelen van en ruimte geven aan talenten stond ook het afgelopen schooljaar borg voor de route op weg naar excellentie. Twee jaar geleden is er bij de wisselingen in de schoolleiding een keuze gemaakt om de continuïteit te schragen door het realiseren van exploitatieoverschotten. Vermogensopbouw heeft hierdoor kunnen plaatsvinden die nodig was voor investeringsruimten door de snelle groei. Dit heeft geleid tot een betere balans. KMC is er nog niet, maar vaart wel in rustiger water. Het afgelopen schooljaar heeft een projectgroep zich gebogen over de (gewenste) kwaliteiten van docenten binnen KMC. De resultaten uit het onderzoek dat heeft plaatsgevonden zullen in schooljaar zijn uitwerking vinden in het vaststellen van een Kaj Munk-specifiek profiel met de bijbehorende uitwerking in de HR-instrumenten. KMC participeert in het traject dat door het samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden is uitgezet om tot passend onderwijs in de regio te komen. Er is een ondersteuningsprofiel beschreven, waarin de hoogwaardige zorgstructuur wordt vormgeven. De trajectvoorziening op KMC bestaat uit gespecialiseerde zorg voor meerdere doelgroepen. 5 schooljaardocumenten IRIS CVO - Kaj Munk College

6 6 2. Beleidsprioriteiten en strategische keuzes Doen wat we beloven KMC kent een organisatiestructuur waarbij er gewerkt wordt vanuit acht onderwijskundige teams, elk onder leiding van een teamleider, en een onderwijsondersteunend team onder leiding van het hoofd bedrijfsvoering. Deze negen teamleiders vormen samen met de rector de schoolleiding. Het lerend samenwerken in de schoolleiding geldt als exemplarisch voorbeeld voor het leren in de teams. In de schoolleiding wordt gewerkt in duo s. Tweetallen van teamleiders die met elkaar sparren over de teamontwikkeling. Binnen teams worden deelteams gevormd met verantwoordelijkheid voor het doordenken van deelvragen. Teamplannen geven uiting aan deze deelgebieden. Aangezien een team net te groot is om te kunnen opereren als een professionele leergroep is de keuze gemaakt deelteams in te richten. De ambitie is deze deelteams te laten functioneren als professionele leergroepen rondom specifieke thema s. Vanuit de academische opleidingsschool is er binnen ieder team een onderzoeksbegeleider gepositioneerd, dat wil zeggen een docent van onze school die als extra taak heeft studenten te begeleiden bij het doen van onderzoek. Steeds wordt gepoogd een dilemma dat speelt in het team middels vraagstelling te verbinden aan de onderzoeksvraag van de student. Dit onderzoek, dat de student doet in het kader van zijn opleiding, levert daarmee een bijdrage aan de verdere teamontwikkeling. De Kunst Media en Cultuurprofilering van de school kent een verdere doorontwikkeling middels positionering in de tabel. Er is een heldere visie ontwikkeld op deze profilering en deze zal steeds meer zichtbaar zijn in activiteiten binnen en koppelingen naar het regulier onderwijs. De profilering op het gebied van bèta zal stevig aandacht blijven krijgen. Centrale vraag zal zijn wat het effect is van deze profilering op de totale schoolontwikkeling (zogenaamde vliegwielfunctie). De bètawerkgroep wordt gevraagd mee te denken over de positionering van dit profiel voor de gehele school. Binnen de mavo komt een geheel nieuwe stroom tot stand: de bètaprofilering. Het thema Burgerschap heeft een beschrijvend project gekend gedurende de schooljaren Er wordt gezocht naar positionering van dit thema in relatie tot de visie van de school op de socialisatiefunctie van het onderwijs. En dit alles gekoppeld aan de identiteit van de school en het warm en duidelijk schoolklimaat. Burgerschap zal geen profileringskenmerk zijn, maar wel een schoolbreed thema. Belangrijkste doelstelling voor het schooljaar zal echter zijn het opnieuw krijgen van focus. De focus zal met name komen te liggen op de uiteindelijke output van de school. Leerlingen die zich ontwikkelen als persoon, met de eigen talenten als voertuig daartoe. Leraren die voortdurend bezig zijn met de verdere ontwikkeling van en innovatie binnen hun vakgebied. Teams die zich scharen rondom het leren van leerlingen. De focus vanuit de schoolleiding zal dit jaar met name liggen op het maken van verbinding tussen alle innovaties vanuit teams, vakgroepen en leernet-werken. Het creëren van leernetwerken rondom thema s binnen de school, in verbinding met kennisontwikkeling buiten de school. 2.1 Onderwijs De ontwikkelingen op het gebied van schoolklimaat en de twee genoemde onderwijskenmerken (KMC en bèta) zullen ondersteund worden doordat er gewerkt wordt aan een onderzoeksmatige cultuur in de school. De Academische Opleidingsschool (AOS) alsmede de deelname van meerdere professionals aan een NiME masteropleiding (drie medewerkers studeren in 2014 af, vijf anderen nemen deel aan deze masters) en de deelname van twee schoolleiders aan een master Schoolleiderschap (naast de twee die inmiddels zijn afgestudeerd) zullen deze processen versterken. De hele ontwikkeling van KMC is gericht op het versterken van professionele autonomie. Teams van professionals maken zich verantwoordelijk voor het primaire proces en de begeleiding van leerlingen. Deze teams fungeren ook als spil in het leren van de professionals binnen onze organisatie. Onderzoeksdocenten, die studenten begeleiden vanuit de AOS zullen specifiek gekoppeld worden aan het leren in een team. In ieder team positioneren wij een onderzoeksdocent en een deelnemer van een NiME masteropleiding. Onderzoeksopdrachten zullen liggen in de profilering van de onderwijskenmerken en het verder ontwikkelen van het aanwezige schoolklimaat. De netwerkorganisatie Opleiden & Ontwikkelen zal hier IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

7 faciliterend en aanvullend in zijn. De focus van het leren van professionals zal daarmee ook ondersteund worden middels het thema Leren in het vak. Begrippen als doorlopende leerlijnen, kerncurriculum en visie op ontwikkelingsgericht toetsen zullen daarin een plaats krijgen. Daarnaast zal dit jaar worden onderzocht wat de effecten zijn van het geformuleerde schoolklimaat op het leren van leerlingen, hun schoolbeleving en de schoolbeleving van oud-leerlingen. 2.2 Leerlingenzorg De visie en ambities op het gebied van passend onderwijs heeft KMC beschreven in het Ondersteuningsprofiel passend onderwijs. Tevens wordt hierin beschreven wat de basisondersteuning inhoudt en wat preventieve en licht curatieve interventies zijn. De aanwezige ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, de voormalige leerlinggebonden financieringleerlingen (LGF-leerlingen) zijn ook opgenomen in het profiel. Het aantal LGF-leerlingen dat door KMC een plek geboden wordt, is nog steeds veel groter in vergelijking met andere gelijkwaardige scholen binnen het samenwerkingsverband. KMC wil zich blijvend inspannen voor deze leerlingen, zodat ze met goed gevolg hun schoolcarrière af kunnen ronden. De zorgstructuur die daar de afgelopen jaren voor is opgezet zal als zodanig worden gehandhaafd. Vanuit de financiële middelen die voor de komende twee schooljaar gegarandeerd zijn (het schooldeel van de voormalige LGF-gelden) kan de inzet van auti- en zorgmentoren gecontinueerd worden. Ook de ondersteuning door onze huidige ambulante begeleiders is voor komende twee schooljaren vastgelegd. Daarnaast wordt de inzet van de Altra-huiswerkklas verder uitgebouwd. KMC wil dit alles graag continueren en vormgeven als een specialistische trajectvoorziening, mede vanwege het streven van het samenwerkingsverband dat elke school in schooljaar een trajectvoorziening gerealiseerd heeft. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die deels individuele begeleid worden (voormalige LGF-leerlingen), worden er in het kader van passend onderwijs ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift en komt in plaats van de handelingsplannen. Naast het zorg- en adviesteam (ZAT) komt er voor leerlingen die vastlopen in de school/thuissituatie de mogelijkheid om een multidisciplinair overleg (MDO) te beleggen. Dit wordt geïnitieerd door de zorgcoördinator, waarbij ouders, de leerling zelf en andere direct betrokkenen (bijvoorbeeld leerplicht, sociaal team of hulpverlening) worden uitgenodigd. In het MDO worden de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en de mogelijke oplossingen gezamenlijk geformuleerd. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met het Regioloket. KMC blijft participeren in het traject dat door het samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden is uitgezet om tot passend onderwijs in de regio te komen. Dit gaat onder meer betekenen dat het verzuimprotocol verder aangescherpt wordt om ongeoorloofd schoolverzuim en het aantal thuiszittende leerlingen terug te dringen. Tevens wordt er gewerkt aan professionalisering van docenten, mentoren en zorgcoördinatoren. De gemeenten worden per 1 januari 2015 in het kader van de Transitie Jeugdzorg verantwoordelijk voor alle jeugdzorg en de jeugdbescherming. Er gaat gewerkt worden met sociale teams en er wordt ingezet op de eigen kracht van de jongere, de ouders en omgeving. Om het doel volgen van onderwijs voor zoveel mogelijk jongeren te realiseren, is een gecoördineerde en optimale inzet van alle betrokken partners vereist. 2.3 Identiteit In de jongste twee schooljaren is de identiteit van de school expliciet ter sprake gekomen in diverse platforms. Dit heeft ertoe geleid dat er inhoudelijk nieuwe aandacht is voor kerstvieringen en andere existentiële momenten in een schoolgemeenschap. Op KMC zal het komende schooljaar expliciet aandacht zijn voor de identiteit van de school, waarbij gekozen is voor een narratieve benadering. Meerdere collega s zullen worden uitgenodigd hun verhaal over de levende identiteit van het KMC te vertellen. De onderwijskenmerken, de visie op leerlingbegeleiding en de visie op identiteitsontwikkeling van leerlingen in relatie tot de professionele ontwikkeling van medewerkers krijgen daarmee op een verhalende manier betekenis en effect op het dagelijkse handelen. In de nabije toekomst zullen deze verhalen dragend (kunnen) worden voor de verdere schoolontwikkeling. Dit jaar zal er opnieuw een studiedag belegd worden met als thema identiteit en leiderschap. Van daaruit zal er per team worden doorgedacht hoe identiteit en de visie op de professionele autonomie van leraren een concrete plek kan krijgen in de teamontwikkelingen. 7 schooljaardocumenten IRIS CVO - Kaj Munk College

8 8 2.4 Marketing en communicatie Dit schooljaar wordt commuicatie naast de website ook middels sociale media gevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van werving. Er is contact met het Witte Weekblad en er wordt wekelijks bekeken voor welke activiteiten een persbericht verstuurd kan worden. Hiervoor is een portefeuillehouder binnen de schoolleiding aangewezen. De school profileert zich binnen de regio door samen te werken met PierK en het Podium voor Architectuur. Met name de laatste instantie verstrekt opdrachten aan leerlingen die vervolgens worden uitgewerkt en in de regio aan bod komen. Dit betreft vooral leerlingen uit science en technasium. Ook dit jaar zal de school weer deelnemen aan het project Wij, de Speelfilm Haarlemmermeer van Fusion Pictures. Er is een nauwe samenwerking met het project van de Rabobank, waarmee jaarlijks overleg is over de resultaten. KMC participeert in diverse netwerken en speelt daarin een actieve rol. Dit komt met name tot uiting in het netwerk Technasium, de AONHW, het platform Bèta-partners, het vwo-platform en in een enkele denktank van de VO-Raad inzake het leraren- en schoolleidersregister. Ouders en leerlingen worden actief betrokken bij het denken in de school. Regelmatig zijn er klankbordavonden met ouders en lunchgesprekken met leerlingen waar de vraag voor ligt Doen wij nog steeds wat wij beloven?. 2.5 Kwaliteitsbeleid KMC vindt het belangrijk om verantwoording af te leggen over het eigen handelen en over de keuzes die zij daarin maakt, zowel intern als extern. In een cyclisch proces stelt de school zich de volgende vijf vragen: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Wat gaan we vervolgens doen? KMC maakt hiervoor gebruik van het instrument Balanced Scorecard (BSC). De metingen die gehouden worden voor BSC en Vensters voor Verantwoording en de gegevens uit MMP geven aanleiding tot evaluatie en eventueel tot bijstelling van het beleid. Voor dit schooljaar wil KMC naar aanleiding van de positieve beoordeling van de Inspectie doorgaan op de wijze waarop zij op dit moment het proces van kwaliteitszorg heeft ingezet. De school wil vooral inzetten op de vraag hoe het proces van kwaliteitszorg op een Rijnlandse wijze vorm geven kan worden. Daarnaast wil KMC aandacht besteden aan de borging van het reken- en taalbeleid in de kwaliteitszorg. De wens is er om actief te blijven experimenteren met de methode van kritisch vriendenbezoek. In diverse vormen zijn er het afgelopen schooljaar vijf bezoeken geweest. Twee in het kader van experimenteren inzake kwaliteitszorg denken van de Stichting Technasium, een in het kader van de Stichting Werkkring, een in het kader van de IRIS kritisch vriendenbezoek en een uit het informele circuit over de vwo-plus ontwikkeling. Daarnaast heeft er het afgelopen jaar een visitatie plaatsgevonden volgens de methodiek de overval door het Centrum voor Nascholing Amsterdam. Als steekproef voor het onderwijsjaarverslag van de Inspectie is er bezoek geweest van de inspecteur. Dit bezoek heeft ons bevestigd dat KMC op de goede weg is. Middels diverse activiteiten zal er dit jaar blijvend geëxperimenteerd worden met kwaliteitsbeleid dicht op de werkvloer. Het leren van leiders en leraren in de school in de vorm van netwerkleren en kwaliteitsontwikkeling zal daarin centraal staan. 2.6 HRM Het onderhandelakkoord dat gesloten is met de VO-Raad heeft effect gehad op de inzet van personeel. De focus zal echter blijven liggen op de ontwikkeling van de professional in de organisatie. Om de drie genoemde doeldomeinen van het onderwijs blijvend te realiseren voor onze leerlingen zal de nadruk blijven liggen op het stimuleren van medewerkers om zich als professional op te stellen. Een goed HR-beleid mag hier ondersteunend aan zijn. Ook dit schooljaar zal dus gericht zijn op het verder professionaliseren van de medewerker. Hierbij dienen zowel de leraar, als schoolleiding en ondersteuner van het leerproces gebruik te kunnen maken van een IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

9 instrumentarium dat aansluit bij deze wens. Zo zal de cyclus van functioneren en beoordelen ondersteund zijn met een goed onderbouwd en bij KMC aansluitend systeem van professioneel denken en werken in de vorm van ontwikkelgesprekken. De O&O-bijeenkomsten zullen worden ingericht naar het thema Leren in het vak en gebruikt worden voor teamontwikkeling op maat. Daarnaast zullen er scholingsmomenten zijn in het kader van de totale schoolontwikkeling, het pedagogisch klimaat en passend onderwijs. Als het gaat ontwikkeling richt KMC zich op drie kernthema s: vakinhoudelijk, didactische en pedagogisch. Van docenten wordt verwacht dat zij zich op hun eigen vakgebied blijven ontwikkelen en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Docenten dienen tevens te beschikken over ruime didactische vaardigheden, zodat alle leerlingen zich aangesproken voelen en er een duidelijke doorgaande leerlijn zichtbaar is. De basis van dit alles wordt gevormd door het pedagogisch klimaat. Er worden handen en voeten gegeven aan de uitgangspunten van het warme en duidelijke schoolklimaat. Van belang is dat O&O en de ontwikkelingen in de academische opleidingsschool rondom onderzoeksmatig werken stevig met elkaar verbonden worden. O&O geldt hierbij als voertuig voor professionalisering, teamontwikkeling en ontwikkeling van individuele medewerkers. De schoolleiding ziet daar op toe, in samenspraak met ideeën die zijn ontwikkeld vanuit het IRIS-brede HR-netwerk: de werkgroepen Kwaliteit in Ontwikkeling en het O&O-netwerk. Een lid van de schoolleiding zal deelnemen aan de opleiding MBA (pre-master). Per medewerker is gemiddeld 500 euro gereserveerd voor persoonlijke deskundigheidsbevordering. In persoonlijke gesprekken wordt door de teamleiders gesproken over de inzet van tijd en middelen ten behoeve van deze deskundigheidsbevordering. Het leren van de professional staat centraal in de gesprekkencyclus. Ook voor het ondersteunende personeel zal extra aandacht zijn voor opleiden en ontwikkeling. De afspraken die gemaakt zijn in de cao zullen worden uitgewerkt. Ziekteverzuimbeleid Sinds twee jaar wordt er gewerkt met een externe bedrijfsarts. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat er meer regie bij de teamleiders is komen te liggen en daardoor meer aandacht is voor het verzuim. Deze werkwijze zal worden gecontinueerd. De HR-afdeling ondersteunt de teamleiders, zowel inhoudelijk als administratief en monitort de voortgang van de complexere casuïstiek. Ondersteuning management bij de integrale verantwoordelijkheid De schoolleiding wordt ondersteund door de schooladministratie, het examensecretariaat, de facilitaire dienst, de roosterkamer (organisatie en planning) en de HR-afdeling. Alle betreffende medewerkers werken volgens het ondersteuningsmodel dat het management in staat stelt de dagelijkse werkzaamheden te kunnen verrichten. 9 Alle medewerkers zijn voor hun eigen professionele ontwikkeling. Elke docent beschikt over een vaste voet van uren voor deskundigheidsbevordering. Als school stimuleren we docenten een master te volgen. Zeven docenten zullen hiervoor gebruik maken van de lerarenbeurs. Geheel volgens IRIS-beleid wordt deelname aan NiME master opleidingen gestimuleerd. Drie collega s hebben de master Professioneel Meesterschap afgerond, waaronder de twee technatoren, drie collega s nemen deel aan de master Academisch Meesterschap, waarvan er een dit jaar afstudeert. Twee leden van de schoolleiding hebben de master Educational Leadership afgerond, twee anderen zullen hiermee starten. Werven en binden van goed personeel KMC investeert veel in de kwaliteit van het onderwijs door de inzet van deskundigheidsbevordering van medewerkers. Om deze kwaliteit vast te houden dient er bij het werven van nieuwe collega s rekening te worden gehouden met het kwaliteitsniveau dat bij binnenkomst al wordt verwacht. Verrassingen bij zowel de nieuwe medewerker als de organisatie worden hiermee uitgesloten. Ook het vasthouden van goed functionerend personeel verdient aandacht in de vorm van boeien en binden van zittend personeel. Strategische personeelsbeleid Het te voeren personeelsbeleid dient aan te sluiten bij de strategie van de organisatie. Dat is een eenvoudige schooljaardocumenten IRIS CVO - Kaj Munk College

10 10 uitspraak, maar in de praktijk een ingewikkelde vraag. Dragen alle HR-instrumenten bij aan de organisatiestrategie? Hebben we zicht op zowel de horizontale als verticale integratie van de HR-instrumenten? Welke rol heeft de schoolleiding in de uitvoering van het HR-beleid en welke rol heeft de HR-afdeling en -functionarissen (model van D. Ulrich)? Het HR-team zal dit schooljaar met deze vragen aan de slag gaan. 2.7 Bedrijfsvoering Huisvesting Er gebeurt binnen de school veel op het gebied van huisvesting. Het project Huisvesting KMC voorziet in de sloop van vier noodlokalen, het creëren van extra ruimte in de gebouwen ter compensatie van de gesloopte lokalen, het aanpassen van de mediatheek aan haar veranderende rol binnen het onderwijs en het organiseren van meer veiligheid in met name het hoofdgebouw. Dit laatste wordt gerealiseerd door uitbreiding van het bestaande trappenhuis, het clusteren/verplaatsen van de (nieuwe) leerling-lockers om meer ruimte op de gangen te creëren en het aanpassen van de toegangsdeuren van het Capitool. Leerlingstromen kunnen dan sneller worden verwerkt en is er minder filevorming op de gang. De ruimte die ontstaat als het gevolg van het verwijderen van eerdere genoemde noodlokalen zal worden benut als fietsenstalling, zodat het buitengebied voor onze brugklasleerlingen kan worden hersteld. Uitvoering van de werkzaamheden genoemd in het MJOP zal komend jaar (en de daarop volgende jaren) worden opgepakt. Zo zal een deel van de begane grond worden voorzien van een nieuwe (onderhoudsvriendelijke) vloerafwerking, houtcementplaten van de plafonds worden vervangen en duurzame (led-) verlichting wordt toegepast. Dit schooljaar zal tevens de aula voor de onderbouw meer functioneel worden ingericht en afgestemd worden op de vele KMC-activiteiten, zoals bijvoorbeeld het mini-lentefeest. Facilitair Binnen de facilitaire dienst van de school zijn al veel stappen gezet en is de dienstverlening meer afgestemd op de behoefte van de gebruikers. Toch is er nog veel te bereiken. Het schoolklimaat dat wordt nagestreefd geeft op bepaalde terreinen nog onduidelijkheid in het toepassen ervan. Het accent zal, nog meer dan nu, op de samenwerking van de verschillende disciplines van het team OOP komen te liggen. Betere afstemming en het bevorderen van de communicatie tussen het team en de onderwijsteams zal bijdragen aan de kwaliteit van de schoolorganisatie. ICT De verwachting is dat de centrale ICT-dienst zich zal gaan toeleggen op het optimaliseren, organiseren en beheren van de huidige (en toekomstige) ICTfaciliteiten. Een goede afstemming tussen centraal en de behoefte op de vloer zal nodig zijn om ontwikkelingen goed te kunnen faciliteren. Dit schooljaar zal naast de investeringen in hardware met name de focus liggen op de beheerorganisatie. In samenspraak met de bovenschoolse ICT-manager zal de route naar professionalisering verder worden ingevuld. Nu er een prachtig draadloos netwerk in de school is uitgerold, is het streven om gedurende dit schooljaar vanuit een aantal secties te starten met het aanbieden van digitaal lesmateriaal. Een aanbod van eigen digitaal materiaal aangevuld met de stercollecties van VO-content zal bij twee brugklassen worden ingevoerd. Per vakgroep zijn er twee docenten die de stercollectie methoderijp maken. Afstemming gebeurt op regelmatige basis. Bij de centrale ICT-dienst is een investeringsaanvraag voor de benodigde devices gedaan. KMC gaat digitaal! 3. Financiën 3.1 Financieel beleid Met ingang van het kalenderjaar 2014 bedraagt de risicobuffer van de school -6,8%. Het is de verwachting dat deze, mede als gevolg van een aantal investeringen en verbouwingen daalt tot -8,2% aan het einde van afgelopen schooljaar. De begroting is erop gericht dat de risicobuffer zich dit schooljaar niet verder negatief ontwikkelt en uitkomt op -7,8%. De exploitatie laat een positief resultaat zien van ongeveer euro. Dit is inclusief de vervanging van een aantal langdurige zieke collega s. Uitkomsten van het onderhandelakkoord zijn zoveel als mogelijk verwerkt in de begroting en/of formatie. Ondanks het feit dat de afgelopen jaren de exploitatierekening, mede als gevolg van de groei die het KMC heeft doorgemaakt, een positief resultaat laat zien en de in het verleden opgebouwde tekorten (langzaam) IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

11 worden teruggedrongen, is het de verwachting dat het tekort over ongeveer zeven jaar is weggewerkt. Temeer omdat de explosieve groei in leerlingaantallen is gestopt en de gemiddelde personeelslast de komende jaren mogelijk hoger zal zijn dan de bekostiging. Acties en/of maatregelen zullen worden genomen om sneller de nodige financiële reserves verder uit te bouwen en het opgebouwde tekort weg te poetsen en de reserves aan te zuiveren. 3.2 Leerlingprognose en aantal klassen Het aantal leerlingen voor dit jaar is naar verwachting leerlingen. In de komende jaren zal het leerlingaantal bij een instroom van gemiddeld 340 leerlingen zich stabiliseren rond leerlingen. Hierbij wordt de vuistregel 5 x gehanteerd (=gemiddeld 135 doublanten verschil tussen vwo en mavo: 55). Ook dit schooljaar staat het reguleren van leerlingstromen binnen de gemeente hoog op de agenda. Het is de verwachting dat de hierdoor benodigde samenwerking tussen de verschillende schoolbesturen zich verder zal optimaliseren. Er is nog een aantal onzekerheden met betrekking tot het aantal te verwachten doublanten. Prognoses zijn gebaseerd op de derde rapportvergadering van afgelopen jaar (onder voorbehoud van wijzigingen). De schoolleiding stelt alles in het werk om het aantal begrote groepen te handhaven op 66 groepen/klassen. aantallen lln (zonder VAVO) aantal klassen bez. graad cursus ,1 cursus ,9 cursus ,3 cursus ,1 3.3 Formatie, lessen, taken Inzet directie Inzet OP Inzet OOP Totaal 1 fte 107 fte 31 fte (inclusief teamleiding) 139 fte Inzet lessen en taken: Aantal lessen bedraagt lesuren van 50 minuten per week ( lesuren per jaar). De beschikbare taakuren worden als volgt ingezet: Leerling Begeleiding Leerling Begeleiding ZORG Professionalisering AOS* Professionalisering nieuwe docenten 440 Profilering Beta Profilering KMC Profilering VWO+ 240 Schoolorganisatie Eindtotaal in klokuren * inclusief studie-uren lerarenbeurs Door de lichte groei in het aantal leerlingen is er een groei in groepen van 64 naar 66. Deze toename in aantal groepen wordt deels veroorzaakt door een wat minder gunstige verdeling over de verschillende klassen (groepsgrootte daalt met gemiddeld 0,2 leerling) en zorgt voor druk op de formatie en daarmee de begroting. Dit schooljaar zal verder worden ingezoomd om de verdeling en/of toedeling van de taakuren, thans begroot op uur verder te specificeren en daar waar nodig/mogelijk bij te stellen. Er is een bewuste keuze gemaakt om meer dan gemiddeld taakuren vrij te maken ten behoeve van de professionaliseren van medewerkers en de beoogde schoolontwikkeling. Een deel van de taakuren wordt vanuit subsidies bekostigd. Hiertoe behoren onder meer leerlingbegeleiding zorg en een deel van de inzet ten behoeve van professionaliseren AOS en de lerarenbeurs. 3.4 Overige personele uitgaven Dit schooljaar is er een groter aantal medewerkers dat (betaald) ouderschapsverlof opneemt dan vorig schooljaar. Tevens is er relatief veel vervanging in verband met zwangerschappen. Op dit moment zijn er ook vervangende maatregelen genomen ter vervanging van langdurig ziekteverzuim van een aantal collega s. De verwachting is dat deze medewerkers in de loop van komend schooljaar weer zullen terugkeren in het arbeidsproces. Stip-uren zullen, afhankelijk van beschikbaarheid, worden ingevuld door medewerkers van de facilitaire dienst, stagiaires ( tegen vergoeding) en door OP waarvan de jaartaak nog niet geheel is ingevuld. Zogenoemde resturen ( met een maximum van 15) worden gedurende het schooljaar opgemaakt. In de begroting is rekening gehouden met totaal 1000 betaalde uren. 11 schooljaardocumenten IRIS CVO - Kaj Munk College

12 Materiële uitgaven Er zijn geen bijzonderheden te melden anders dan dat de materiele uitgaven 20,86% bedragen van de baten. Lopende het schooljaar 2014/2015 worden er drie aanbestedingstrajecten afgerond die betrekking hebben op materiele uitgaven: Leermiddelen (waaronder werkboeken en dienstverlening) Schoonmaak Multifunctionals De financiële effecten en/of besluitvorming op basis van nieuwe (contractuele) mogelijkheden zullen deels merkbaar zijn in de exploitatiebegroting. 3.6 Doelsubsidies Academische opleidingschool Een belangrijke eis bij deelname aan de Academische Opleiding School Noord-Holland-West (AONHW, vanaf nu AOS) is, dat enerzijds studenten onderzoek kunnen doen en anderzijds dat onderzoek aantoonbaar bijdraagt aan de schoolontwikkeling. Vanuit deze gedachte is er een proces op gang gebracht waarmee wordt beoogd dat de school zich verder ontwikkelt in de richting van een onderzoeksmatige cultuur. Belangrijk daarbij is dat het doel niet de onderzoeksmatige cultuur is, maar een middel om medewerkers (en teams van medewerkers) te steunen bij hun professionalisering en leerlingen bij hun ontwikkeling. In dit perspectief is er voor gekozen om in ieder team een onderzoeksdocent te positioneren. De onderzoeksdocent heeft als voornaamste opdracht om samen met de teamleider ervoor te zorgen dat het team thema s formuleert die voor het team (de teamleden/het team zijn/is eigenaar) belangrijk zijn om nader te onderzoeken. Op deze manier ontstaan er voor het team belangrijke onderzoeksvragen en voor de studenten thema s waarmee zij zich verbonden kunnen voelen. Het team van onderzoeksdocenten bestaat naast docenten uit diverse teams uit een onderzoekscoördinator en docenten die een opleiding doen in het kader van een master, dan wel werken aan een promotieonderzoek. Voor dit jaar is de wens om beter zicht te hebben op alle onderzoeken die worden gedaan en wat het effect van deze onderzoeken voor de school is. Het begint in dat kader bij een goed georganiseerde terugkoppeling van de data naar de eigenaren van de situatie die onderzocht wordt. 3.7 Investeringsbegroting De investeringsbegroting bedraagt, exclusief schoolboeken, 2,4% van de baten. Dit heeft onder meer te maken met een interne verbouwing welke begroot is op euro. Zonder deze verbouwing, die voor een groot gedeelte wordt vergoed door de gemeente, zou het investeringsbedrag 1,1% bedragen. Een aantal investeringen is doorgeschoven naar het schooljaar 2015/ Innovatieve projecten KMC heeft de volgende aanvragen ingediend en gehonoreerd gekregen: Uitdagen op Niveau! Bèta Design! Graag wordt verwezen naar de beschreven projectplannen. Het streven is om de komende twee jaar een actuele onderzoeksagenda te hebben die zich cyclisch vernieuwd. Eigenaren van de onderzoeksagenda zijn de teams, de onderzoeksdocenten zijn de begeleiders en studenten de uitvoerders. In dit systeem kan het niet anders dan dat onderzoeksdocenten ook zelf delen van de onderzoeksagenda voor eigen rekening neemt. IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

13 Balanced Score Card Kaj Munk College (KMC) Innovatief perspectief 1. Betaprofilering in de mavo vormgeven 2. Ruimte voor jouw talent Financieel perspectief 6. Versneld inlopen van het tekort Missie / visie Iedereen voelt zich gekend en veilig Open christelijk Ruimte voor talentontwikkeling Alle betrokkenen hebben invloed Goede relaties leiden tot prestaties Een warm en duidelijk schoolklimaat Klantenperspectief 4. Focussen op beta- en KMC-profilering 5. Warm en duidelijk schoolklimaat centraal Intern perspectief 3. Centraal staat de vraag waarom en waartoe. 13 schooljaardocumenten IRIS CVO - Kaj Munk College

14 succesbep. factor definitie streefcijfer eigenaar meetinstrument meetdatum INNOVATIEF PERSPECTIEF Betaprofilering in de MAVO vormgeven Verantwoordelijke leerhouding voor mavo leerlingen. Ruimte voor jouw talent Leraren (teams) werken aan didactische vormgeving van lessen waarbij leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor eigen leerproces. Leerlingen en medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd. Meer dan 90 % geslaagden/ bevorderden in iedere jaarlaag. 100% mavoteams en brugklasteam onderzoek via AOS jun-15 schoolleiding Magister jun-15 mei juni INTERN PERSPECTIEF Centraal bij elk te nemen besluit staat de vraag waarom en waartoe in aansluiting op de missie en visie Doelgericht zijn Leerlingen en medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd om hun eigen doel te bereiken (binnen de missie en de visie van de school). 100% schoolleiding onderzoek via AOS jun KLANTPERSPECTIEF Focussen op beta- en KMC profilering Focus Leerlingen, ouders en medewerkers geven aan dat de pijlers in de profilering duidelijk zichtbaar zijn voor de stakeholders Warm en duidelijk schoolklimaat centraal stellen (TRIV, identiteit) Warmhouden (Oud-)leerlingen, ouders en medewerkers geven aan dat het warme en duidelijke schoolklimaat als dusdanig ervaren wordt 90% schoolleiding enquête voor leerlingen, ouders, medewerkers. 90% schoolleiding enquête voor (oud-)leerlingen, ouders, medewerkers. jun-15 jun-15 FINANCIEEL PERSPECTIEF Versneld inlopen van het in het verleden opgebouwde tekort. Invloed recent afgesloten onderhandelingsakkoord. KMC blijft binnen de begroting en stuurt aan op het inlopen van het tekort binnen nu en 3 jaar. Exploitatie begroting 2014/2015: 200 K overhouden schoolleiding kwartaalrapportages jun-15 IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

15 schooljaardocumenten IRIS CVO - Kaj Munk College

16 16 IRIS, stichting voor CVO Koediefslaan BT Heemstede De volgende scholen zijn aangesloten bij IRIS: IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

Kaj Munk College schooljaardocument 2015-2016

Kaj Munk College schooljaardocument 2015-2016 Kaj Munk College schooljaardocument 2015-2016 2 IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen Kaj Munk College schooljaardocument

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Scheikunde 2 e graads (0,5-0,7 fte)

Scheikunde 2 e graads (0,5-0,7 fte) Voor schooljaar 2017/2018 zoeken wij een kandidaat met (ruime) onderwijservaring voor het vak: Scheikunde 2 e graads (0,5-0,7 fte) Voor deze functie ligt de focus op het functioneren binnen de havo/atheneum

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Nederlands (2 e graad); 12 lesuren

Nederlands (2 e graad); 12 lesuren Wij zoeken wegens zwangerschapsvervanging voor de periode na de meivakantie tot de zomervakantie een kandidaat met onderwijservaring voor het vak: Nederlands (2 e graad); 12 lesuren Voor deze functie ligt

Nadere informatie

De rode draad BPS-PO 2014 Een zelfbeoordelingsinstrument om na te gaan in hoeverre de school het keurmerk BPS benadert

De rode draad BPS-PO 2014 Een zelfbeoordelingsinstrument om na te gaan in hoeverre de school het keurmerk BPS benadert De rode draad BPS-PO 2014 Een zelfbeoordelingsinstrument om na te gaan in hoeverre de school het keurmerk BPS benadert Voor u ligt de rode draad, een instrument om na te gaan in hoeverre uw school het

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK IJburgcollege Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:28DH-00 edocsnummer: 4258514 Onderzoek uitgevoerd op: 29 mei 2013 Conceptrapport verzonden op: 20 juni 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Pestprotocol

Sociale Veiligheid Pestprotocol Sociale Veiligheid Pestprotocol Versie 2017-2018 Locatie: Den Bongerd 1 INHOUD 1 Inleiding en leeswijzer... 3 2 De 7 pijlers... 4 1. VISIE... 4 2. INZICHT... 4 3. VOORWAARDEN... 4 4. HANDELEN... 5 5. PREVENTIE...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Balanced ScoreCard

Balanced ScoreCard Balanced ScoreCard 2015-2016 Balanced ScoreCard 2015-2016 Dit is de Balanced ScoreCard (BSC) van de locatie Uilenhof van CS De Hoven. In deze BSC worden de doelen en resultaten weergegeven die de teams

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Digitaal Veiligheidsplan

Digitaal Veiligheidsplan Digitaal Veiligheidsplan Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid 2015-12-01 16:53 Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed

Nadere informatie

AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE

AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE 1 INLEIDING De ambities die we in 2008 hebben geformuleerd, hebben we in 2012 kritisch bekeken. We hebben met medewerkers, ouders

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband VO Amsterdam Schoolondersteuningsprofiel Joy Bijleveld Registerpsycholoog Kinder & Jeugd Voorzitter sectie schoolpsychologen NIP 1 SOP? 2 inhoud Definitie Basisondersteuning Piramide

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Het schoolplan op één poster. Karin Goverde & Tijmen Bolk AVS Congres 2016

Het schoolplan op één poster. Karin Goverde & Tijmen Bolk AVS Congres 2016 + Het schoolplan op één poster Karin Goverde & Tijmen Bolk AVS Congres 2016 + Outline van de workshop Gezamenlijke verkenning van de inhoud van het schoolplan Achtergronden en voorbeelden Aanzet tot een

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. "Prinses Margriet"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Prinses Margriet RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. "Prinses Margriet" Plaats : West-Terschelling BRIN nummer : 18KO C1 Onderzoeksnummer : 287310 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 21AF 00 VWO Onderzoeksnummer : 196723 Datum onderzoek : Datum vaststelling : 10 oktober 2013 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool)

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) Plaats : Tegelen BRIN nummer : 17GQ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 259404 Datum onderzoek : 19 november 2013 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Directeur Markland College Zevenbergen

Directeur Markland College Zevenbergen School- en functieprofiel Directeur Markland College Zevenbergen (S14 CAO-VO) Versie 31/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

Kaj Munk College schooljaardocument

Kaj Munk College schooljaardocument Kaj Munk College schooljaardocument 2016-2017 1 Kaj Munk College schooljaardocument 2016-2017 Inhoudsopgave 1 Terugblik op schooljaar 2015-2016 5 2 Beleidsprioriteiten en strategische keuzes 7 schooljaar

Nadere informatie

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X VO2020 Schoolrapportage Deze rapportage toont de antwoorden van de schoolambities van de VO2020-scan. U vindt uw eigen antwoorden terug in de nulmeting en in de actuele stand, inclusief een landelijke

Nadere informatie

Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs. Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen

Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs. Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen Welkom! Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen Kees Verbeek; Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Apeldoorn Hans de Braal; Gomarus

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2014-2015 Arnhem, augustus 2014 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2014-2015. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Lichamelijke opvoeding (0,4 fte)

Lichamelijke opvoeding (0,4 fte) Voor schooljaar 2017/2018 zoeken wij een kandidaat met onderwijservaring voor het vak: Lichamelijke opvoeding (0,4 fte) Wegens een zwangerschaps- en ouderschapsverlofvervanging heeft de GSG Leo Vroman

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Schoolondersteuningsprofiel 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning...

Nadere informatie

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de oudervragenlijst die in juni en juli 2013 bij de ouders van OBS Nicolaas Beets is afgenomen. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van

Nadere informatie

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school KADERPLAN TRAJECTGROEPEN LYCEUM SANCTA MARIA INLEIDING. Sancta is een van de zes scholen die zich heeft aangemeld voor de pilot Trajectgroep. We zien mogelijkheden om met inzet van deze voorziening de

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Herbert Vissers College schooljaardocument 2014-2015

Herbert Vissers College schooljaardocument 2014-2015 Herbert Vissers College schooljaardocument 2014-2015 2 IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen Herbert Vissers College

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Rector Coornhert Lyceum Haarlem Dunamare Onderwijsgroep

Rector Coornhert Lyceum Haarlem Dunamare Onderwijsgroep School- en functieprofiel Rector Coornhert Lyceum Haarlem Dunamare Onderwijsgroep versie 7 april 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Bart Visser, tel. 06-20 59 92 80; bart.visser@beteor.nl.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

het is de leerkracht die er toe doet

het is de leerkracht die er toe doet Jan Glijnisweg 61 1702 PA Heerhugowaard tel: 072-5714721 e-mail: post@familieschool.nl www.familieschool.nl SCHOOLONTWIKKELINGSPLAN 2016-2017 Planning het is de leerkracht die er toe doet Heerhugowaard

Nadere informatie

Onderwijs met een plus

Onderwijs met een plus Onderwijs met een plus Ons onderwijs richting 2020 www.hoornbeeck.nl Doel Deze brochure bevat de strategische doelen van het Hoornbeeck College voor de periode 2015 2020. In vier hoofdlijnen schetsen we

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 Scholingsplan Buitenhout College schooljaar 2015-2016 1 1. Inleiding De wettelijke verplichting tot het maken van een scholingsplan is de formele reden

Nadere informatie

van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K)

van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K) memo aan: schoolbesturen en scholen Passend primair onderwijs N-K van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K) datum: 10 juni 2015 onderwerp: werkwijze inzet

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Ruimte voor jouw talent!

Ruimte voor jouw talent! Ruimte voor jouw talent! Kaj Munk College Waar staan we voor? Wat vinden we belangrijk? Ruimte voor jouw Talent Zonder een goede Relatie geen goede prestatie Binnen de regels maximale Invloed voor de leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren Een kennismaking met het TRIS-instrument Hilde Sels (hilde.sels@khk.be) Ria Van Huffel (ria.vanhuffel@vsko.be) Ria Van Looveren (riavanlooveren.br@skynet.be) 2011-06-10 2 Overzicht in stappen 1 Wat is

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Zwengel, locatie Vught De Zwengel, locatie Helmond

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Zwengel, locatie Vught De Zwengel, locatie Helmond VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Zwengel, locatie Vught De Zwengel, locatie Helmond Plaats : Vught, Helmond BRIN nummer : 23XK OKE 01 SO BRIN nummer : 23XK OKE 05 SO Onderzoeksnummer : 274358 Datum onderzoek

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

OBS Giessen-Oudekerk

OBS Giessen-Oudekerk School-ondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 EC-Rotonde Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 1 Inhoud. Versie 2015-2016 1. Inleiding. 3 2. Schoolgegevens. 3 3. Visie

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie