AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN 2015"

Transcriptie

1 AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN 2015 Doel van dit document Dit document bevalt de bestandsspecificaties en aanleverrichtlijnen behorend bij de gegevensaanlevering voor de gemeentelijke monitor sociaal domein. Dit protocol heeft alleen betrekking op de gegevens die door gemeenten worden aangeleverd aan het CBS. Het protocol beschrijft gedetailleerd welke definities worden gehanteerd bij aanlevering van de gegevens en hoe de gegevens zijn opgebouwd. Versie 13 maart

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Toelichting op het protocol Wijzigingen ten opzichte van de versie van 28 november Doel en beheer Opbouw aanleverprotocol... 7 DEEL I: AANLEVERRICHTLIJNEN... 8 Niveau uitvraag gegevens... 8 Definities aan te leveren bestanden... 8 Restricties t.b.v. het selecteren van de aan te leveren data... 8 Leeswijzer Wet maatschappelijke ondersteuning specialistisch Samenvatting bestandsspecificaties WMO.CSV Aanmaakdatum bestand Gemeentecode Burgerservicenummer (BSN) Type maatwerkarrangement (productcategorie) Type instelling/aanbieder Datum start rechtsgeldigheid ondersteuning (ingangsdatum) Datum einde rechtsgeldigheid ondersteuning Leveringsvorm (toewijzing) Datum start daadwerkelijke ondersteuning Einddatum ondersteuning Intensiteit van ondersteuning Definitief betaald bedrag (kosten specialistische ondersteuning Wmo) Reden beëindiging ondersteuning Sociale basisondersteuning Jeugd DEEL II. AANLEVERPROCES Aanlevertermijnen

3 Aanleverproces: rol coördinator en uploadportaal Aanleverproces: tijdslijn en stappen Veelgestelde vragen

4 1. Inleiding 1.1. Toelichting op het protocol Gemeenten staan voor een grote veranderopgave om met minder middelen, kwalitatief goede zorg en ondersteuning te organiseren. Goede informatievoorziening is noodzakelijk voor het slagen van de decentralisaties. Adequate beleidsinformatie past binnen de maatschappelijke trend om naar de resultaten van zorg en ondersteuning te kijken. Voor dit doel is de gemeentelijke monitor sociaal domein ontwikkeld. Wat is de gemeentelijke monitor sociaal domein? De gemeentelijke monitor sociaal domein helpt gemeenten om beleidsinformatie voor het sociaal domein (Jeugd, Wmo en Participatiewet) inzichtelijk te maken. De monitor biedt op termijn inzicht in de effecten van het beleid en in het antwoord op de vraag of de gestelde doelen zijn gehaald. In 2015 biedt de monitor inzicht in indicatoren over gebruik en kosten van voorzieningen in het sociaal domein, aangevuld met een wijkprofiel en early warning items 1. Tegelijk worden de indicatoren met gemeenten en andere stakeholders doorontwikkeld. Veel informatie is bij het CBS reeds beschikbaar. Voor informatie over de Participatiewet en de Jeugdwet wordt gebruik gemaakt van de gegevens die gemeenten, respectievelijk jeugdaanbieders al leveren aan het CBS. Dit aanleverprotocol richt zich alleen op de gegevens over de specialistische ondersteuning Wmo, de kosten per voorziening voor Jeugd en de sociale basisondersteuning. Dit wordt onderstaand nader toegelicht. Koppeling van gegevens aan beschikbare informatie: verrijking vermindert administratieve lasten Gemeenten leveren de benodigde gegevens vermeld in dit protocol aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS verzamelt de gegevens, maakt waar mogelijk de koppeling met gegevens uit hun eigen database (verrijking), anonimiseert deze en stelt deze geaggregeerd beschikbaar via Dit betekent dat gemeenten slechts een gedeelte van de gegevens aanleveren, en door middel van aanvulling door het CBS meer en verrijkte informatie ter beschikking krijgen, bijvoorbeeld over early warning items en een gemeente/wijkprofiel. Op de website en op worden de resultaten van de monitor openbaar beschikbaar gesteld. De gegevens zullen nooit herleidbaar zijn naar personen en zijn in lijn met relevante regelgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Aansluiting monitor op bestaande infrastructuur gegevensuitwisseling Om de registratielast voor gemeenten en aanbieders zoveel mogelijk te beperken zoekt de monitor aansluiting bij de bestaande infrastructuur rondom informatievoorziening. Om die reden wordt er voor de Participatiewet gebruik gemaakt van de gegevens die reeds worden aangeleverd aan het CBS (SRG en BUS). Voor de Jeugdwet zal hoofdzakelijk gebruik worden gemaakt van de gegevens die door instellingen worden geleverd aan het CBS voor de monitor beleidsinformatie Jeugd 2. Alleen met betrekking tot kosten wordt op totaalniveau (van voorzieningen) een aanvullende uitvraag bij gemeenten gedaan. De gegevens betreffende Wmo-ondersteuning sluiten aan bij de iwmostandaarden 3. De gegevens die direct bij gemeenten worden uitgevraagd betreffen daarom alleen de volgende onderwerpen: 1 Voor een volledig overzicht van de doelstellingen en indicatoren van de monitor, zie 2 Deze gegevensaanlevering is een wettelijke verplichting 3 Voor meer informatie over de iwmo-standaarden en berichten kunt u terecht op de website 4

5 Specialistische ondersteuning in het kader van de Wmo (op BSN-niveau uitgevraagd). Bij het bepalen van de voor de monitor benodigde gegevens is aansluiting gezocht bij de standaarden iwmo. Het gebruik van de iwmo-standaarden vergemakkelijkt het aanleveren van gegevens voor de monitor. Specialistische ondersteuning Jeugd (op voorzieningenniveau en dus niet op persoonsniveau): informatie betreffende de kosten. Sociale basisondersteuning (aansluiting met IV3-informatie en dus niet op persoonsniveau): informatie betreffende de kosten. Deze gegevens worden reeds door gemeenten aan het CBS geleverd. Deze informatie wordt apart aangeleverd, omdat er bij de reguliere aanlevering van IV3 geen besluitmoment bestaat voor publicatie ( opt-in : zie onder voor een toelichting). Omdat het financiële gegevens betreft wordt het van groot belang geacht gemeenten om akkoord op publicatie te vragen. Daarom is sprake van een aanvullende levering van 2 codes. Kwaliteit data en publicatie: door middel van opt-in kwaliteitscontrole door gemeenten De opt-in kwaliteitscontrole betekent dat gemeenten altijd om toestemming wordt gevraagd alvorens de resultaten van de gegevens uitgevraagd middels dit protocol, te publiceren. Waar de term opt-in wordt gebruikt in dit protocol, wordt dit akkoord op publicatie bedoeld. Zonder akkoord worden deze gegevens niet gepubliceerd. Indien aangeleverde data van onvoldoende kwaliteit zijn kan besloten worden niet te publiceren. Deze beslissing kan zowel door het CBS als door de gemeente worden genomen. Het CBS zal gemeenten, voorafgaand aan de publicatie, een eerste inzicht geven in de resultaten inclusief een vergelijking met een anonieme gemeente van vergelijkbare grootte. Gemeenten zullen hierbij de mogelijkheid krijgen om een nieuwe aanlevering van gegevens te doen. Daarnaast kunnen gemeenten die zich niet herkennen in het beeld aan het CBS aangeven dat zij niet tot publicatie over willen gaan. Het CBS kan op haar beurt ook besluiten om data niet te publiceren, indien het er niet van overtuigd is dat de data van voldoende kwaliteit zijn. Daarbij wordt de kwaliteit van de dataset in delen beoordeeld; indien het CBS van oordeel is dat een deel van de dataset van onvoldoende kwaliteit is, zal zij in eerste instantie alleen dat deel van de dataset niet publiceren. In deel II wordt het proces van aanlevering tot publicatie verder toegelicht, evenals de opt-in keuze voor gemeenten. Ontwikkeling monitor Dit aanleverprotocol heeft betrekking op de aanlevering van gegevens over 2015 en dus op de aanlevering in april 2015 (Q1), juli 2015 (Q1 & Q2) en januari 2016 (Q1 t/m Q4 2015). De verwachting is dat in 2016 en de daaropvolgende jaren ontwikkelingen zullen plaatsvinden in de opzet van de monitor. Het aanleverprotocol zal aan de hand van deze ontwikkelingen worden aangepast Wijzigingen ten opzichte van de versie van 28 november 2014 Op 28 november is de eerste versie van dit aanleverprotocol gepubliceerd. Daarin is aangegeven dat naar aanleiding van doorontwikkeling van de gegevensaanlevering, wijzigingen kunnen plaatsvinden. Onderstaand vindt u een overzicht van alle gemaakte wijzigingen. Restricties aan te leveren data: in de versie van 28 november is opgenomen dat alleen data worden aangeleverd wanneer sprake is van een goedgekeurde declaratie. Omdat variatie in de uitvoeringspraktijk over het tijdstip van goedkeuren van declaraties te verschillend blijkt, wordt ervoor gekozen deze restrictie als volgt aan te passen: 5

6 o Wmo: het aanwezig zijn van een datum vóór voor het gegeven datum start rechtsgeldigheid ondersteuning (veldnaam ingangsdatum, iwmo-specificaties: 301/1514). o SBO: Geboekte posten IV3 over Q o Jeugd: het aanwezig zijn van een startdatum vóór (NB: startdatum hoeft niet aangeleverd te worden: alleen de totale kosten per voorziening worden aangeleverd. Gebruik dit gegeven voor het opstellen van het totaal van individuen). Bij het ontbreken van een goedgekeurde declaratie kunnen overige gegevens wel worden meegenomen in de analyse. Omdat gemeenten altijd toestemming geven alvorens tot publicatie over te gaan en de mogelijkheid tot een correctielevering krijgen (opt-in) wordt altijd nog een kwalitatieve toets gedaan op de juistheid van de data. Explicitering van het hergebruik van de gegevensdefinities in iwmo: voor ieder gevraagd gegeven met betrekking tot de specialistische ondersteuning Wmo, wordt het gevraagde veld gedefinieerd in aansluiting met de iwmo-specificaties. Dit om helderheid in definities te creëren. Vergemakkelijking aanlevering gegevens specialistische ondersteuning iwmo: met softwareleveranciers heeft overleg plaatsgevonden over het automatiseren van de gegevensaanlevering door middel van een query. De leveranciers ontwikkelen een query op basis van de definities van gevraagde gegevens conform iwmo-specificaties. Dit vergemakkelijkt de aanlevering aanzienlijk. Neem contact op met uw eigen leverancier voor de stand van zaken. Aanlevering vindt plaats in.csv-formaat en in drie aparte bestanden. De keuze is gemaakt om met.csv bestanden te werken. Dit om het werken met een query te vergemakkelijken. Zie de voorbeeldbestanden op de website voor de specificaties van de.csv-bestanden. Onderscheid tussen basis- en facultatieve set is onderdeel van de opt-in keuze door gemeenten. In de gegevensset wordt onderscheid gemaakt tussen de basisset en de facultatieve set. Omdat door middel van een query gegevens worden aangeleverd, is het minder overzichtelijk (en geeft het hogere administratieve lasten) om met 2 queries (basis en facultatief) te werken. Daarom wordt de keuze tot het gebruik van alleen de basis- of ook de facultatieve gegevensset, onderdeel van de opt-in keuze: u levert alle gegevens aan door middel van één query. U ontvangt van het CBS de resultaten van uw aanlevering, inclusief spiegelinformatie om de kwaliteit daarvan te bepalen. U kunt aangeven of u alle gegevens, een gedeelte daarvan (bijvoorbeeld de basisset) of niet wil publiceren (hierover meer in het aanleverproces/deel II van dit protocol). Mocht u er alsnog voor willen kiezen alleen de basisset aan te leveren, dan kan dat ook. U vult dan alleen de desbetreffende kolommen. In hoofdstuk 2 van dit protocol is aangegeven welke gegevens het betreft. Categorieën voorzieningen Jeugd gelinkt aan de IJW-specificaties. De gehanteerde typelijst voor de voorzieningen Jeugd, zijn waar mogelijk gekoppeld aan de IJW-productcategorieën. Deze vertaaltabel is toegevoegd. Verwijdering van het gegeven doel/perspectief. In overleg met gemeenten en leveranciers blijkt dat informatie over het doel/perspectief van de ondersteuning (ook wel perspectief/prognose genoemd) niet wordt geregistreerd door gemeenten. Om geen nieuwe administratieve lasten te veroorzaken is dit gegeven komen te vervallen. Aantallen jeugdhulp is uit de tabel in 1.2. verwijderd. Dit gegeven wordt niet uitgevraagd. Informatie over de eigen bijdrage wordt (conform eerdere verwachting) opgevraagd bij het CAK en valt daarom niet meer onder deze gegevensuitvraag Doel en beheer Het doel van dit aanleverprotocol is het verstrekken van een eenduidige toelichting op de bestandsspecificaties en het aanleverproces. Het aanleverprotocol heeft alleen betrekking op de gegevens die door gemeenten worden aangeleverd aan het CBS. Het protocol beschrijft gedetailleerd 6

7 welke definities worden gehanteerd bij aanlevering van de gegevens en hoe de gegevens zijn opgebouwd. Het aanleverprotocol wordt beheerd en ge-update door KING. Dit document betreft de definitieve specificaties voor de eerste gegevensaanlevering over Q1 (april 2015). Dit document kan aangepast worden ten behoeve van verbetering van de kwaliteit van de aanlevering. Ook wordt het document waar nodig aangepast ten gevolge van de inhoudelijke doorontwikkeling van de monitor (vanaf 2016). U vindt de laatste versie van het protocol altijd op de website van KING onder het thema gemeentelijke monitor sociaal domein Opbouw aanleverprotocol Het aanleverprotocol bestaat uit drie delen: Deel I bevat de aanleverrichtlijnen, de daarbij horende definities en de opbouw van de gegevens. Het deel is opgesplitst in drie afzonderlijke hoofdstukken: o Hoofdstuk 2 heeft betrekking op de aanlevering van gegevens over de specialistische ondersteuning binnen de Wmo. o Hoofdstuk 3 heeft betrekking op de aanlevering van gegevens over de sociale basisondersteuning. o Hoofdstuk 4 heeft betrekking op de aanlevering van gegevens over de Jeugdwet. Deel II bevat een beschrijving van de stappen die gemeenten zetten in het proces voorafgaand aan de data-aanlevering. Ook is een overzicht van de aanlevertermijnen opgenomen. Tevens bevat dit deel de praktische informatie met betrekking tot de gegevensaanlevering aan het CBS. 7

8 DEEL I: AANLEVERRICHTLIJNEN Niveau uitvraag gegevens Voor de uitvraag over specialistische ondersteuning binnen de Wmo worden gegevens over cliënten uitgevraagd op persoonsniveau. Voor de identificatie van personen wordt gebruik gemaakt van het Burgerservicenummer (hierna: BSN). Op basis van dit nummer kan stapeling van gebruik van voorzieningen worden geïdentificeerd, kunnen andere persoonsgegevens worden opgehaald en kunnen de gegevens worden gekoppeld aan informatie over de wijk en gemeente waarin diegene is ingeschreven. Gegevens worden nooit op BSN-niveau gepubliceerd en zijn in de publicatie nooit herleidbaar naar individuen. Voor de sociale basisondersteuning en de Jeugdwet worden gegevens niet aangeleverd op persoonsniveau maar op gemeenteniveau. Definities aan te leveren bestanden De gegevensset bestaat uit drie aparte bestanden voor de verschillende onderdelen: o Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niveau BSN o Gegevensset sociale basisondersteuning niveau gemeente o Gegevensset Jeugdwet niveau gemeente De drie bestanden worden opgeslagen als.csv. Het te hanteren scheidingsteken is een ; (puntkomma). De naam van de bestanden begint met een vaste tekst, met daarna de code van de uitvraag (deze code wordt vermeld in de bij de uitvraag, die u van het CBS ontvangt). Eventueel kunt u na deze code gescheiden door een underscore zelf tekst toevoegen: o Bestandsnaam 1: WMO_[code uitvraag]_[vrije tekst].csv o Bestandsnaam 2: SBO_[code uitvraag]_[vrije tekst].csv o Bestandsnaam 3: JEUGD_[code uitvraag]_vrije tekst].csv Bijvoorbeeld: WMO_Q12015_gestuurd door Henk.CSV De code uitvraag vult u dus altijd in. Het is niet nodig de gemeentecode of naam op te nemen in de bestandsnaam, deze is onderdeel van het aanleverbestand zelf. Levert u een bestand aan voor meerdere gemeenten? Dan onderscheidt het CBS de gegevens door middel van de gemeentecode in het bestand. De drie bestanden bevatten kolomkoppen/veldnamen. In iedere bestandslevering worden de aan te leveren bestanden gezipt naar één zip-bestand met de naam MSD.ZIP. Een praktische reden hiervoor is dat per upload slechts één bestand tegelijk geüpload kan worden. Dit is overigens niet verplicht: u kunt ook de verschillende bestanden apart uploaden in meerdere uploadsessies. Restricties t.b.v. het selecteren van de aan te leveren data Wmo: het aanwezig zijn van een datum vóór voor het veld datum start rechtsgeldigheid ondersteuning (veldnaam ingangsdatum, link met iwmo: 301/1514). Dit geldt voor de levering in april over Q1. Voor de volgende leveringen geldt: o Levering Q1 + Q2 (juli 2015): ingangsdatum vóór o Levering Q1 t/m Q4 (januari 2016): ingangsdatum vóór

9 SBO: Geboekte posten IV3 over Q Dit geldt voor de levering in april over Q1. Voor de volgende leveringen geldt: o Levering Q1 + Q2 (juli 2015): geboekte posten IV3 over Q1 + Q o Levering Q1 t/m Q4 (januari 2016): geboekte posten IV3 over Q1t/m Q Jeugd: het aanwezig zijn van een ingangsdatum vóór (NB: startdatum wordt niet aangeleverd: gebruik deze restrictie om de kosten op basis van individuele gegevens op te tellen en lever het totaal per voorziening op gemeenteniveau aan). Het betreft de datum waarop de zorg daadwerkelijk is gestart (ingangsdatum). Dit geldt voor de levering in april over Q1. Voor de volgende leveringen geldt: o Levering Q1 + Q2 (juli 2015): ingangsdatum vóór o Levering Q1 t/m Q4 (januari 2016): ingangsdatum vóór Zie voor een nadere toelichting op de restricties en de gehanteerde data, de toelichting in hoofdstuk 2, 3 en 4. Voor alle bestanden geldt dat bij het ontbreken van informatie, een cel leeg gelaten mag worden. Leeswijzer Opbouw gegeven Onder dit kopje wordt de opzet en opbouw van het gegeven beschreven. Ook is een tabel opgenomen waarin de volgende kolommen zijn opgenomen: o Type data o In deze kolom staat het type data beschreven. In de dataset wordt alleen gebruik gemaakt van numerieke data. Deze vormen van data zijn enkel opgebouwd uit getallen. o o o o o Aantal tekens Deze kolom geeft de standaard voor het aantal tekens waaruit het betreffende gegeven is opgebouwd. Het aantal tekens is altijd gelijk; gegevens worden aangevuld met voorloopnullen. Velden zonder waardes blijven leeg 4. Opbouw gegevens Deze kolom geeft de opbouw van het gegeven weer. N: staat voor een cijfer tussen 0 en 9. EEJJMMDD: dit is de standaard opbouw voor data. Bijvoorbeeld: 2 januari 2015 wordt weergegeven als Voor een aantal gegevens wordt ook UUMM toegevoegd: dit staat voor uren en minuten. Aansluiting iwmo: bericht en aansluiting iwmo: veld Deze kolom geeft de aansluiting met de specificatie in iwmo weer waar van toepassing. Gebruik deze informatie (in samenhang met het veld) voor de exacte definitie. 4 In de iwmo-standaarden hebben velden zonder waardes ook nullen. Voor de gegevensaanlevering conform dit aanleverprotocol is het uitvullen van lege cellen met nullen niet nodig. 9

10 2. Wet maatschappelijke ondersteuning specialistisch Onder de Wmo specialistische ondersteuning vallen alle vormen van ondersteuning die op grond van de Wmo verstrekt worden waarvoor in die gemeente een toegangsbesluit vereist is. De bestandsdefinitie van WMO.CSV is via het veldnummer en de berichtcode direct gekoppeld aan de iwmo-standaard. Het veldnummer en de berichtcode worden niet als veld opgenomen in het databestand, maar dienen als hulpmiddel voor u als gemeente en uw softwareleverancier om de gewenste bestanden samen te stellen. Voor de duidelijkheid is ook de Wmo-veldnaam opgenomen in de bestandsspecificatie. Let op 1: het is niet zo dat het berichtenverkeer of een aansluiting op het GGK als bron wordt gehanteerd. De bron blijft de gemeente (gegevens geregistreerd in de back office/financieel systeem). Om de definitie van de gevraagde informatie te vergemakkelijken, maken wij expliciet inzichtelijk dat wij dezelfde informatie opvragen als die wordt gebruikt voor het berichtenverkeer iwmo. Let op 2: de gevraagde informatie betreft zowel ZIN als PGB. In het geval van PGB zal informatie ontbreken, zoals het aantal geleverde producten. In het bestand wordt de beschikbare PGB-informatie meegenomen. Daar waar informatie ontbreekt, mag het desbetreffende veld leeg gelaten worden. Let op 3: de gevraagde informatie over Wmo betreft zowel de nieuwe Wmo-taken (die onderdeel zijn van het berichtenverkeer) als de oude Wmo-taken, zoals hulpmiddelen (die geen onderdeel zijn van het berichtenverkeer). Niet het berichtenverkeer, maar de informatie in de back office van de gemeente is leidend. De koppeling van de gevraagde informatie met iwmo is slechts een hulpmiddel om dezelfde taal te spreken. Er wordt dus expliciet óók informatie over hulpmiddelen uitgevraagd. In alle drie de databestanden is een extra veld Aanmaakdatum bestand als veld opgenomen. Geef hier de datum en het tijdstip in waarop het bestand is aangemaakt. Dit veld wordt gebruikt door het CBS om gegevens van verschillende leveringen (door dezelfde gemeente) te allen tijde te kunnen onderscheiden. 10

11 2.1. Samenvatting bestandsspecificaties WMO.CSV Veldnaam Veldnaam Wmo Veld Bericht Type Aantal Specificatie nummer code tekens Aanmaakdatum bestand* n.v.t. n.v.t. n.v.t. Num 12 EEJJMMDDUUMM Gemeentecode* Gemeentecode Num 4 NNNN BSN* BSN Num 9 NNNNNNNNN Type maatwerkarrangement (toewijzing) 5 ** Productcategorie (toewijzing) Num 2 NN Type aanbieder/instelling* WMO aanbieder Num 8 NNNNNNNN Datum start rechtsgeldigheid Ingangsdatum Num 8 EEJJMMDD ondersteuning** Datum einde rechtsgeldigheid Einddatum Num 8 EEJJMMDD ondersteuning** Leveringsvorm Leveringsvorm (toewijzing) (toewijzing) Num 1 N Type Productcategorie maatwerkarrangement (declaratie) (declaratie) Num 2 NN Datum start daadwerkelijke ondersteuning* Einddatum ondersteuning* Intensiteit van ondersteuning (beschikt volume) Intensiteit van ondersteuning (beschikte eenheid) Intensiteit van ondersteuning (geleverde eenheid) Intensiteit van ondersteuning (geleverd volume) Begindatum product Einddatum product Num 8 EEJJMMDD Num 8 EEJJMMDD Volume Num 8 NNNNNNNN Eenheid Num 2 NN Tijdseenheid zorgperiode Aantal uitgevoerde producten Num 2 NN Num 4 NNNN Definitief betaald bedrag 6 N.v.t. n.v.t. n.v.t. Num 8 NNNNNNNN Reden beëindiging Mutatiecode Num 2 NN Reden intrekking Reden intrekking Num 1 N * Verplicht (onderdeel van de basisset) ** Verplicht wanneer een vergelijkbaar veld ontbreekt (zie de bestandsspecificaties van de velden voor een nadere toelichting) 5 Daar waar dit hulpmiddelen (zoals woningaanpassingen, rolstoelen e.d.) betreft, is dit expliciet ook onderdeel van de gevraagde informatie. 6 Het definitief betaalde bedrag kent geen equivalent in de iwmo-berichten. Het betreft de daadwerkelijke kosten die zijn gemaakt voor de hele regel : dus voor de productcategorie die de cliënt heeft ontvangen in de genoemde tijdsperiode. 11

12 2.2. Aanmaakdatum bestand De datum en het tijdstip waarop het bestand is aangemaakt door de gemeente. Het CBS gebruikt deze informatie om meerdere leveringen van elkaar te onderscheiden. Dit gegeven komt op iedere regel terug. Type data Aantal tekens Opbouw gegeven Aansluiting Aansluiting iwmo: bericht iwmo: veld Numeriek 12 EEJJMMDDUUMM n.v.t. n.v.t Gemeentecode De gemeentecode voor iedere gemeente. Het CBS gebruikt deze informatie om de aangeleverde informatie te koppelen aan de desbetreffende gemeente. Het is mogelijk om in één bestand meerdere gemeentecodes te hanteren indien u voor meerdere gemeenten aanlevert. De gemeentecode komt op iedere regel terug. Type data Aantal tekens Opbouw gegeven Aansluiting Aansluiting iwmo: bericht iwmo: veld Numeriek 4 NNNN Burgerservicenummer (BSN) Het unieke persoonsnummer waarmee de ontvanger van ondersteuning staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Opbouw gegeven Het gegeven is opgebouwd uit het BSN van de cliënt. Type data Aantal tekens Opbouw gegeven Aansluiting iwmo: bericht Numeriek 9 NNNNNNNNN Aansluiting iwmo: veld 2.5. Type maatwerkarrangement (productcategorie) Betreft het type ondersteuning dat de cliënt ontvangt. De typen maatwerkarrangementen zijn gelijk aan de productcategorieën die worden gehanteerd in de iwmo-standaarden. Opbouw gegeven Voor de specialistische ondersteuning die in het kader van de Wmo geleverd wordt, worden de typen maatwerkarrangementen onderscheiden, zoals die ook in de onderstaande tabel zijn opgenomen. De type maatwerkarrangementen zijn gelijk aan de productcategorieën in iwmo. Categoriecode Type maatwerkarrangement (productcategorieën iwmo) 01 Hulp bij het huishouden 02 Begeleiding 03 Persoonlijke verzorging 04 Kortdurend verblijf 12

13 05 Woondiensten 06 Overige ondersteuning gericht op het individu of huishouden/gezin 07 Dagbesteding 08 Vervoersdiensten 09 Overige groepsgerichte ondersteuning 10 Overige maatwerkarrangementen 11 Rolstoelen 12 Vervoervoorzieningen 13 Woonvoorzieningen 14 Overige hulpmiddelen 15 Beschermd wonen 16 Opvang 17 Spoedopvang 18 Overige bescherm wonen en opvang Het betreft informatie over de toegewezen productcategorie (en niet de beschikte productcategorie) en de gedeclareerde productcategorie. De gedeclareerde categorie is leidend (waar beiden beschikbaar zijn, wordt gekeken naar gedeclareerd ). Daar waar nog geen informatie over declaraties beschikbaar is, wordt toegewezen gehanteerd. Type data Aantal tekens Opbouw gegevens Aansluiting iwmo: bericht Toegewezen Numeriek 2 NN Gedeclareerd Numeriek 2 NN Aansluiting iwmo: veld 2.6. Type instelling/aanbieder Betreft het type instelling of aanbieder dat het maatwerkarrangement levert. Het gegeven betreft de gehele AGB-code. Aan de hand hiervan worden aanbieders ingedeeld naar een typelijst. Deze typelijst wordt bepaald na de eerste gegevensaanlevering om de meest voorkomende typen te destilleren. Opbouw gegeven Het gegeven is opgebouwd uit de AGB-code van de aanbieder die de ondersteuning levert. Type data Aantal tekens Opbouw gegevens Aansluiting Aansluiting iwmo: bericht iwmo: veld Numeriek 8 NNNNNNNN Datum start rechtsgeldigheid ondersteuning (ingangsdatum) Betreft de datum van de beoogde start van zorg; ook wel de dag dat ondersteuning voor de eerste keer geleverd mag worden. Dit is dus niet de datum waarop de beschikking is afgegeven maar de datum waarop de zorg daadwerkelijk zal starten. 13

14 Opbouw gegeven De datum wordt weergegeven zonder streepjes en is als volgt opgebouwd: jaar-maand-dag. Type data Aantal tekens Opbouw gegevens Aansluiting Aansluiting iwmo: bericht iwmo: veld Numeriek 8 EEJJMMDD Datum einde rechtsgeldigheid ondersteuning De datum die aangeeft op welke dag de ondersteuning af dient te lopen en de ondersteuning voor de laatste keer geleverd dient te worden (beoogde einddatum). Dit is dus niet per definitie gelijk aan de datum waarop de ondersteuning daadwerkelijk voor de laatste keer wordt geleverd (zie voor die informatie einddatum ondersteuning ). Voor de volgende typen maatwerkarrangementen is de einddatum niet relevant wegens het materiële karakter. Voor deze typen ondersteuning hoeft dus geen einddatum te worden aangeleverd: Categorie 11: Rolstoelen Categorie 12: Vervoersvoorzieningen Categorie 13: Woonvoorzieningen Categorie 14: Overige hulpmiddelen Opbouw gegeven Er worden geen tussenstreepjes gebruikt en de volgorde jaar-maand-dag wordt gehanteerd. Type data Aantal tekens Opbouw gegevens Aansluiting Aansluiting iwmo: bericht iwmo: veld Numeriek 8 EEJJMMDD Leveringsvorm (toewijzing) Betreft de leveringsvorm (ZIN dan wel pgb) waaronder het maatwerkarrangement wordt verleend. Het betreft de toegewezen leveringsvorm. Opbouw gegeven De codelijst conform iwmo standaarden wordt gehanteerd. Het betreft de volgende codelijst: 2: persoonsgebonden budget (PGB) 4: zorg in natura (ZIN) Type data Aantal tekens Opbouw gegevens Aansluiting Aansluiting iwmo: bericht iwmo: veld Numeriek 1 N

15 2.10. Datum start daadwerkelijke ondersteuning Betreft de datum van de daadwerkelijke start van zorg; ook wel de dag dat ondersteuning voor de eerste keer geleverd is. Dit is dus niet de datum waarop de beschikking is afgegeven of de beoogde startdatum maar de datum waarop de zorg daadwerkelijk is gestart. Opbouw gegeven De datum wordt weergegeven zonder streepjes en is als volgt opgebouwd: jaar-maand-dag. Type data Aantal tekens Opbouw gegevens Aansluiting Aansluiting iwmo: bericht iwmo: veld Numeriek 8 EEJJMMDD Einddatum ondersteuning De datum die aangeeft op welke dag de ondersteuning af is gelopen en de ondersteuning voor de laatste keer geleverd is (daadwerkelijke einddatum en niet de beoogde of beschikte einddatum). Voor de volgende typen maatwerkarrangementen is de einddatum niet relevant wegens het materiële karakter. Voor deze typen ondersteuning hoeft dus geen einddatum te worden aangeleverd (het veld mag leeg gelaten worden): Categorie 11: Rolstoelen Categorie 12: Vervoersvoorzieningen Categorie 13: Woonvoorzieningen Categorie 14: Overige hulpmiddelen Opbouw gegeven Er worden geen tussenstreepjes gebruikt en de volgorde jaar-maand-dag wordt gehanteerd. Type data Aantal tekens Opbouw gegevens Aansluiting Aansluiting iwmo: bericht iwmo: veld Numeriek 8 EEJJMMDD Intensiteit van ondersteuning Betreft het aantal keren of uren dat ondersteuning gegeven wordt. Om de intensiteit te berekenen, zijn de volgende gegevens nodig: Begin- en einddatum periode (daadwerkelijke data) De tijdseenheid waarin de ondersteuning is geleverd (bijvoorbeeld in uren) Het aantal keer dat de ondersteuning is geleverd (bijvoorbeeld 10) Een voorbeeld voor individuele begeleiding: de ondersteuning is daadwerkelijk geleverd tussen 1 januari 2015 en 31 maart De tijdseenheid zorgproduct is uren en het aantal keer dat de ondersteuning is geleverd is 150. Dat betekent dat 150 uur individuele begeleiding is geleverd in een periode van 14 weken. Dat betekent dat gemiddeld ongeveer 10,5 uur individuele begeleiding per week is geleverd. 15

16 Dit gegeven wordt alleen berekend over ondersteuning die is beëindigd zodat alle benodigde gegevens beschikbaar zijn en niet meer bijgesteld worden. Voor de volgende typen maatwerkarrangementen is de intensiteit van ondersteuning wegens het materiële karakter niet relevant. Voor deze typen mogen de desbetreffende velden dus leeg gelaten worden: Categorie 11: Rolstoelen Categorie 12: Vervoersvoorzieningen Categorie 13: Woonvoorzieningen Categorie 14: Overige hulpmiddelen Opbouw gegeven Omdat de intensiteit berekend dient te worden, worden een aantal gegevens uitgevraagd. Het betreft de volgende gegevens. Er wordt zowel naar beschikte als naar geleverde informatie gevraagd. Bij voorkeur wordt de geleverde informatie gebruikt. Indien deze informatie niet voorhanden is of niet in tijdseenheden maar in euro s 7 is uitgedrukt, wordt de beschikte informatie gebruikt. Type data Aantal tekens Opbouw gegevens Aansluiting iwmo: bericht Aansluiting iwmo: veld Beschikt volume Numeriek 8 NNNNNNNN Beschikte eenheid Numeriek 2 NN Geleverd volume Numeriek 4 NNNN Geleverde eenheid Numeriek 2 NN Onderstaand zijn de benodigde codelijsten opgenomen. Codelijst toegestane waarden beschikte eenheid Codelijst toegestane waarden geleverde eenheid Code Betekenis Code Betekenis 01 Minuten per week 01 Minuut 02 Uren per week 04 Uur 03 Dagdelen per week 14 Etmaal (24 uur) 04 Dagen per week 16 Dagdeel (4 uur) 05 Etmalen per week 81 Benodigde tijdsduur of tijdsonafhankelijk 06 Minuten per maand 00 Niet van toepassing 07 Uren per maand 08 Dagdelen per maand 09 Dagen per maand 10 Etmalen per maand 11 Minuten totaal binnen geldigheidsduur beschikking 12 Uren totaal binnen geldigheidsduur beschikking 7 Het is mogelijk om euro s aan te geven in deze velden (zie codelijsten). De intensiteit wordt alleen in tijd en niet in euro s uitgedrukt. 16

17 13 Dagdelen totaal binnen geldigheidsduur beschikking 14 Dagen totaal binnen geldigheidsduur beschikking 15 Etmalen totaal binnen geldigheidsduur beschikking 16 Stuks/aantal 17 Euro s 18 Interval (klasse) Definitief betaald bedrag (kosten specialistische ondersteuning Wmo) Betreft de kosten die gemaakt worden voor de specialistische ondersteuning op persoonsniveau. Het zijn de kosten zoals deze daadwerkelijk zijn betaald door de gemeenten aan degene die ondersteuning leveren. Onder de kosten vallen niet de uitvoeringskosten: de kosten die door gemeenten worden gemaakt voor de organisatie van ondersteuning, zoals kosten verbonden aan de toegang. Het definitief betaalde bedrag kent geen equivalent in de iwmospecificaties. Het betreft de daadwerkelijke kosten die zijn gemaakt voor de hele regel : dus voor de productcategorie die de cliënt heeft ontvangen in de desbetreffende tijdsperiode die in de regel staat aangegeven. Opbouw gegeven Dit gegeven is opgebouwd uit de kosten zoals deze door de gemeente zijn betaald aan de aanbieder die de ondersteuning heeft geleverd. Het bedrag wordt uitgedrukt in eurocenten. Bijvoorbeeld: = tienduizend eurocent; dit is 100 Euro. Type data Aantal Opbouw Aansluiting Aansluiting tekens gegevens iwmo: bericht iwmo: veld Numeriek 8 NNNNNNNN n.v.t. n.v.t Reden beëindiging ondersteuning De reden van een beëindiging van de Wmo-ondersteuning bij cliënt. Dit gegeven kan op twee momenten ontstaan: bij beëindiging conform registratie bij de gemeente en beëindiging conform registratie bij de aanbieder. De tweede variant wordt op dit moment nog niet ondersteund door het berichtenverkeer en zal daarom veelal nog niet beschikbaar zijn bij gemeenten. Daarom worden twee velden opgenomen: reden intrekking en reden beëindiging. Indien reden beëindiging beschikbaar is, wordt dit veld meegenomen in de analyse. Opbouw gegeven Dit gegeven is opgebouwd uit de code die hoort bij de reden van beëindiging van ondersteuning en de reden intrekking. Type data Aantal tekens Opbouw gegevens Aansluiting iwmo: bericht Aansluiting iwmo: veld Reden intrekking Numeriek 1 N Reden beëindiging Numeriek 2 NN

18 In de onderstaande codelijst zijn de verschillende redenen van beëindiging en intrekking en de bijbehorende codes opgenomen: Codelijst toegestane waarden reden beëindiging Codelijst toegestane waarden reden intrekking Code Betekenis Code Betekenis 02 Overlijden 1 Cliënt overleden Cliënt wil nu de zorg en/of 2 Negatief indicatiebesluit 12 ondersteuning (nog) niet Overplaatsing (er is een melding aanvang 3 Herindicatie 17 ondersteuning) Aanbieder kan nu de zorg en/of 4 Overplaatsing 18 ondersteuning nog niet leveren Levering zorg en/of ondersteuning is 5 Wijziging leveringsvorm 19 beëindigd - toewijzing sluiten Levering zorg en/of ondersteuning is 6 Uitstroom 20 beëindigd - toewijzing aanhouden 21 Overdracht toewijzing (er is geen melding aanvang ondersteuning) 31 Verhuizing naar andere gemeente 32* Voortzetting ondersteuning in sociale basisondersteuning 33* Voortzetting in Zvw 34* Voortzetting in Wlz * deze codes zijn nog niet opgenomen in de bestaande codelijst en komen naar verwachting pas bij een volgende release beschikbaar 18

19 3. Sociale basisondersteuning Onder sociale basisondersteuning vallen alle vormen van ondersteuning waarvoor geen toegangsbesluit vereist is. Binnen de sociale basisondersteuning worden binnen deze monitor geen typen ondersteuning onderscheiden. Wel wordt een onderscheid gemaakt tussen de IV3-categorieën Sociale basisondersteuning algemene voorziening Wmo en Jeugd (671) en Sociale basisondersteuning eerstelijnsloket Wmo en Jeugd (670) 8. Voor beide IV3- categorieën worden de gemaakte kosten uitgevraagd. Er wordt vooralsnog geen onderscheid gemaakt naar kostencategorieën. Nader onderzoek (met gebruikmaking van reeds bij het CBS bekende informatie) kan uitsluitsel geven over de wenselijkheid dit in de toekomst te doen. Echter, omdat de IV3-codes recent zijn gewijzigd en naar verwachting het komend jaar wederom wijzigen, wordt er nu voor gekozen alle posten op de genoemde codes mee te nemen. Gemeenten met meer dan inwoners leveren de gevraagde informatie al verplicht 4 keer per jaar aan het CBS. Alleen voor gemeenten met minder dan inwoners is dit niet verplicht. Er is voor gekozen deze informatie alsnog uit te vragen bij alle gemeenten om twee redenen: 1. Het verkrijgen van gegevens van gemeenten kleiner dan inwoners 2. Het verkrijgen van de mogelijkheid om deze informatie mee te nemen in de opt-in, waarbij dus nooit informatie wordt gepubliceerd zonder expliciete toestemming van de gemeente. Bij niet opnieuw opvragen van deze informatie is de opt-in variant niet mogelijk. Omdat kosten contextgevoelige informatie bevat, is het van belang de opt-in in te zetten. Opbouw gegeven De bestandsdefinities voor het bestand SBO.CSV zijn als volgt: Veldnaam Type Max. # tekens* Specificatie Aanmaakdatum bestand Num 12 EEJJMMDDUUMM Gemeentecode Num 4 NNNN IV3code Num 3 NNN Kosten Num 8 NNNNNNNN * Het is niet verplicht met voorloopnullen te werken Let op: de kosten sociale basisondersteuning worden aangeleverd in een los aanleverbestand. Het kostenveld is opgebouwd uit de kosten in hele euro s die de gemeente heeft gemaakt over de betreffende periode en is gekoppeld aan de IV3-codelijst. Codelijst IV3: Sociale basisondersteuning algemene voorziening Wmo en Jeugd Sociale basisondersteuning eerstelijnsloket Wmo en Jeugd) 8 De definities van deze gegevens sluiten aan bij de Meicirculaire

20 4. Jeugd Informatie over ondersteuning in het kader van Jeugdwet wordt slechts beperkt opgevraagd bij gemeenten. De monitor maakt namelijk gebruik van de gegevens die jeugdaanbieders reeds aan het CBS aanleveren in het kader van beleidsinformatie jeugd 9. Voor de gemeentelijke monitor sociaal domein worden alleen gegevens betreffende de kosten uitgevraagd. Dit wordt gedaan op een geaggregeerd niveau per type ondersteuning (en dus niet op persoonsniveau). Wel kunt u de gegevens samenstellen op basis van individuele gegevens Kosten per type ondersteuning Het betreft de totale gedeclareerde kosten in een gegeven per periode, per type voorzieningen zoals die ook voor de beleidsinformatie Jeugd worden onderscheiden. De kosten zijn de kosten die gemaakt worden ten behoeve van het primaire proces, hier buiten vallen de uitvoeringskosten (bedrijfsmatige kosten die door gemeenten worden gemaakt t.b.v. de uitvoering van de ondersteuningstaken). Opbouw gegeven Dit gegeven is opgebouwd uit de code die behoort bij het type voorziening waar de kosten (2.2.2.) betrekking op hebben. In de onderstaande tabel zijn de verschillende typen voorzieningen en de bijbehorende codes opgenomen. Deze typelijst wordt gebruikt voor de gegevensaanlevering van aanbieders aan het CBS (Beleidsinformatie Jeugd). Omdat alle overige informatie over Jeugd wordt hergebruikt uit die informatieset, wordt aangesloten bij deze typelijst. Er is dus sprake van hergebruik van veel informatie die via Beleidsinformatie Jeugd door het CBS bij aanbieders wordt opgevraagd. Om hier bij aan te sluiten, wordt deze codelijst hergebruikt. In de codelijst op de volgende pagina vindt u de vertaaltabel met de productcategorieën IJW. Voor deze producten zal vaak sprake zijn van een samenwerkingsverband met verschillende gemeenten. Daarom is het niet mogelijk een query op te stellen t.b.v. de gegevensuitvraag. Het invullen van de gevraagde gegevens zal enig handmatig werk vragen van de gemeente. U kunt overigens voor meerdere gemeenten in één bestand de gegevens opnemen. Let op: de kosten voor Jeugd worden aangeleverd in een los aanleverbestand. De bestandsdefinities voor het bestand JEUGD.CSV zijn als volgt: Veldnaam Type Max. # tekens* Specificatie Aanmaakdatum bestand Num 12 EEJJMMDDUUMM Gemeentecode Num 4 NNNN Type ondersteuning Num 2 NN Kosten Num 8 NNNNNNNN * Het is niet verplicht met voorloopnullen te werken Opbouw kosten Het kostenveld betreft de geaggregeerde kosten (geaggregeerd over alle cliënten die gestart zijn met een voorziening) behorend bij de periode vóór U neemt dus niet de volledige toegewezen 9 Deze gegevensaanlevering is wettelijk verplicht. 20

AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN 2015

AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN 2015 AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN 2015 Doel van dit document Dit document bevalt de bestandsspecificaties en aanleverrichtlijnen behorend bij de gegevensaanlevering voor de gemeentelijke

Nadere informatie

AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN

AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Doel van dit document Dit document beschrijft het aanleverproces en de aanleverrichtlijnen behorend bij de halfjaarlijkse gegevensaanlevering voor

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over aanlevering gegevens voor Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Vragen en antwoorden over aanlevering gegevens voor Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Vragen en antwoorden over aanlevering gegevens voor Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Tijdens werkbijeenkomsten, pilots en presentaties in het land zijn vragen verzameld van gemeenten over de gemeentelijke

Nadere informatie

Voor uitgebreide informatie over de aanlevering voor Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein zie het aanleverprotocol.

Voor uitgebreide informatie over de aanlevering voor Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein zie het aanleverprotocol. FAQ aanlevering Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Versie 2 januari 2017 Voor uitgebreide informatie over de aanlevering voor Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein zie het aanleverprotocol. Procedure

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat versie datum Opmerking Auteur 1.0 29 8 2014 Initieel Berend Kruit 1.1 28 11 2014 Diverse kleine aanpassingen Berend Kruit 1.2 19 12 2014 Kolom beschikkingnummer toegevoegd Berend Kruit WMO303 Excel formaat

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN

GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN AANLEVERPROTOCOL 2017 Betreffende de aanlevering over (H1) + H2 2016 Versie 13 december 2016 Over dit aanleverprotocol Dit aanleverprotocol wordt beheerd en ge-update

Nadere informatie

INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN

INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN INDICATORENSET 2015 & ONTWIKKELAGENDA Doel van dit document In dit document vindt u een overzicht van alle indicatoren die onderdeel worden van de lijke

Nadere informatie

Voor uitgebreide informatie over de aanlevering voor Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein zie het aanleverprotocol.

Voor uitgebreide informatie over de aanlevering voor Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein zie het aanleverprotocol. FAQ aanlevering Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Versie 12 augustus 2016 Voor uitgebreide informatie over de aanlevering voor Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein zie het aanleverprotocol. Procedure

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Kenmerken van Wmo maatwerkarrangementen (WMOTAB)

Microdataservices. Documentatie Kenmerken van Wmo maatwerkarrangementen (WMOTAB) Documentatie Kenmerken van Wmo maatwerkarrangementen (WMOTAB) Datum:13 december 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Gemeentelijke monitor sociaal domein. Maart 2015

Gemeentelijke monitor sociaal domein. Maart 2015 Gemeentelijke monitor sociaal domein Maart 2015 Agenda Doelstelling en ambitie van gemeenten Mijlpalenplanning en eerste gegevensaanlevering Inzichten in de monitor in 2015 en verder Ontwikkelagenda Doelstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van Wmo maatwerkarrangementen (WMOTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van Wmo maatwerkarrangementen (WMOTAB) Documentatierapport Kenmerken van Wmo maatwerkarrangementen (WMOTAB) Datum:2 februari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Aanlevering Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Webinar Januari 2017

Aanlevering Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Webinar Januari 2017 Aanlevering Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Webinar Januari 2017 Agenda Doel en spelregels vragenuur Doel, inhoud en proces Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Korte terugblik vorige aanlevering

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN

GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN AANLEVERPROTOCOL Aanlevering over H2 2017 + (H1 2017) Versie december 2017 Over dit aanleverprotocol Dit aanleverprotocol wordt in opdracht van de VNG beheerd door

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN

GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN AANLEVERPROTOCOL Betreffende de aanlevering over H1 2017 +(H2 2016) Versie juli 2017 1 Over dit aanleverprotocol Dit aanleverprotocol wordt in opdracht van de VNG beheerd

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Conversieregels ijw 2.0 <> 1.0

Conversieregels ijw 2.0 <> 1.0 Conversiedocument ijw 1.0 < > ijw 2.0 Op 1-1-2016 wordt versie 2.0 van de berichtenstandaard ijw in gebruik genomen. Vanaf die datum worden alleen nog berichten uitgewisseld in versie 2.0. Voor partijen

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Uitvoeringsvarianten van iwmo

Uitvoeringsvarianten van iwmo Uitvoeringsvarianten van iwmo In 2014 is de iwmo-standaard ontwikkeld waarmee gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling mogelijk wordt tussen gemeenten en aanbieders in de nieuwe Wmo. Wat iwmo

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN

HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN Opgesteld door: programma VISD Datum: 28 november 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Wat is de gemeentelijke monitor sociaal domein? 3 1.2 Hoe

Nadere informatie

Opt-in Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Webinar 27 oktober 2016

Opt-in Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Webinar 27 oktober 2016 Opt-in Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Webinar 27 oktober 2016 Agenda ü Doel en spelregels van vandaag ü Procedure opt-in - rol coördinator - toestemming basisset / facultatieve set ü Daadwerkelijke

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities WMO303_Versie20- declaratie.xlsx en WMO303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1

Nadere informatie

ONTWIKKELAGENDA EN INDICATORENSET GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN

ONTWIKKELAGENDA EN INDICATORENSET GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN ONTWIKKELAGENDA EN INDICATORENSET GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Opgesteld door VNG / KING Datm 30 oktober 2015 2 Inhod Doel docment 4 Inleiding 5 Leeswijzer 8 1 Gegevens beschikbaar met de basisset

Nadere informatie

Vragen en antwoorden webinar Gegevensaanlevering gemeentelijke monitor Sociaal Domein 21 januari 2016

Vragen en antwoorden webinar Gegevensaanlevering gemeentelijke monitor Sociaal Domein 21 januari 2016 Vragen en antwoorden webinar Gegevensaanlevering gemeentelijke monitor Sociaal Domein 21 januari 2016 Vragen Is de publicatie in 2015 verplicht? De gegevens op Waarstaatjegemeente.nl zijn een mix van recente

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Súdwest-Fryslân Adres Marktstraat 15, Sneek Telefoonnummer 14 0515 Declaratieformat Wmo

Nadere informatie

Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein

Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein In de resolutie standaardisatie administratieve processen in het sociaal domein wordt op 18 juni op het VNG-congres gevraagd in te stemmen dat gemeenten

Nadere informatie

ECSD/U201501520 Lbr. 15/072

ECSD/U201501520 Lbr. 15/072 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Gemeentelijke monitor sociaal domein uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201501520 Lbr. 15/072 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting.

Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. Looptijd: Dit interim declaratieprotocol geldt voor de periode

Nadere informatie

Invulinstructie WMO 303 bericht

Invulinstructie WMO 303 bericht Invulinstructie WMO 303 bericht Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht bestaat

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Gemeentelijke monitor Sociaal Domein Gemeentelijke monitor Sociaal Domein Vergelijk, verbaas, verbeter - Gemeente Zuidhorn Inleiding Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van taken binnen het sociaal domein. Hieronder vallen

Nadere informatie

Webinar nieuwe publicatie Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. 24 januari 2017 Publicatie eerste helft 2016

Webinar nieuwe publicatie Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. 24 januari 2017 Publicatie eerste helft 2016 Webinar nieuwe publicatie Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 24 januari 2017 Publicatie eerste helft 2016 Agenda Doel en spelregels van vandaag Doel & opbouw gemeentelijke monitor Demo Waarstaatjegemeente.nl

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN PGB BERICHTEN WMO/JEUGDWET Versie 2.1 Datum Juni 2017 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 1. Toekenningsbeschikking bericht... 3 1.1.1 Digikoppeling

Nadere informatie

Handleiding Factuurcontrole met een WMO303-bericht

Handleiding Factuurcontrole met een WMO303-bericht Handleiding Factuurcontrole met een WMO303-bericht ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel: 0317-466844 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 Van start... 3 1.1 Inleiding... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw 24 augustus 2015 Online vragenuur Agenda Waar voor dienen de productcodes? Uitgangspunten Toelichting op productcodetabellen Opbouw van de productcodetabellen

Nadere informatie

Handleiding. Zorgregelbestanden

Handleiding. Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Inleiding Wij stellen periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand is het voor u mogelijk om de facturen, die ingediend zijn door

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2

Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2 Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2 Workshop productcodes 3-11-2016 Auteur: Brunel Zwartkruis Agenda Introductie Toelichting productcodetabel: opbouw, doel en bijzondere productcategorieën Recente

Nadere informatie

Care4. CBS export. Productdocumentatie

Care4. CBS export. Productdocumentatie Care4 CBS export Productdocumentatie NederCare B.V. Lunet 10A, 3905 NW Veenendaal Postbus 185 3900 AD Veenendaal Telefoon 0318-500 449 Fax 0318-500 391 E-mail info@nedercare.nl Internet www.nedercare.nl

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Versie V0.2 T.b.v. OT 5 november 2014 Concept in bewerking Bijlage 4 Financieel administratieve randvoorwaarden en systemen

Versie V0.2 T.b.v. OT 5 november 2014 Concept in bewerking Bijlage 4 Financieel administratieve randvoorwaarden en systemen Bijlage 4 Financieel administratieve randvoorwaarden en systemen Looptijd 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Inleiding De in deze bijlage 4 opgenomen inhoud geldt voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met

Nadere informatie

Zorgregelbestanden Handleiding

Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Handleiding Voor: Gemeenten Datum: 31/01/2017 Versie: 1 www.hetcak.nl PAGINA 2 VAN 7 Inleiding Het CAK stelt periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Versie 0.4 21 Juni 2016 Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302)... 5 2.1 Wmo301 Toewijzing ondersteuning... 5 2.2 Wmo302

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 Zorgopdracht in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie Excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht verstrekt

Nadere informatie

Handleiding digitale zorgaanvraag en meldingen zorg

Handleiding digitale zorgaanvraag en meldingen zorg GEMEENTE TILBURG Handleiding digitale zorgaanvraag en meldingen zorg Harriette Scheepers 26-8-2015 Betrokkenen: Peter de Punder (Gemeente Projectleider) Erwin Rossou (Gemeente Tilburg, Controller) Lloyd

Nadere informatie

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis 8 juni 2015 1 ADVIES De Wmo2015 verplicht de Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) om twee keer per jaar, in juli en januari) bij CBS

Nadere informatie

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Uitgangspunten vooraf: 1. De administratieve afspraken in deze handreiking gelden voor de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie JW303

Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities JW303_Versie20- declaratie.xlsx en JW303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1 1.2

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 4 juni 2015 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 1 / 12 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Drie uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3.

Nadere informatie

CONCEPT INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN

CONCEPT INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN CONCEPT INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Indicatorenset 2015 & ontwikkelagenda Doel van dit document Op 16 juli heeft een werkbijeenkomst in het kader van de gemeentelijke monitor sociaal

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

Plan van Aanpak monitor sociaal domein

Plan van Aanpak monitor sociaal domein Plan van Aanpak monitor sociaal domein januari, 2015 Versie: 1 Status: concept Auteur: Suzanne van de Gein Afdeling Strategie, Beleid en Projecten Team Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8 Versie: februari 2015 Facturatieprotocol (februari 2015) Dit facturatieprotocol treedt in werking met ingang van de transitiedatum 1 januari

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Productcodevertaaltabel bij ijw 2.0

Productcodevertaaltabel bij ijw 2.0 Versie: februari 2016 Deze tabel geeft alle productcodes weer die zijn opgenomen in het informatiemodel voor ijw 2.0, versie 1.3. De productcodes worden weergegeven per productcategorie en met bronvermelding.

Nadere informatie

iwmo - berichtenstroom

iwmo - berichtenstroom iwmo - berichtenstroom 21-01-2016 Inhoud Inleiding Inhoud bericht Toewijzing Wmo ondersteuning (01 02) Berichtenstroom Toewijzing Wmo ondersteuning retour (01 02) Codes SWVO Toewijzing Wmo ondersteuning

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C OPZET INFOSESSIE - Overgang van oude naar nieuwe PDC, wat zijn de gevolgen voor klanten met bestaande indicaties -

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 ZUID OOST NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 Beste zorgaanbieders, Dit is de zevende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Jeugdhulp en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Piroschka Beun. Berichtenverkeer

Piroschka Beun. Berichtenverkeer Piroschka Beun Berichtenverkeer 315-bericht 316-bericht 301-bericht 302-bericht 305-bericht 306-bericht 303-bericht 304-bericht 321-bericht 322-bericht 307-bericht 308-bericht Verzoek om toewijzing ondersteuning

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat WMO303 Excel formaat Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Excel- formaat... 3 2/5 1 Inleiding In Wmo- Ned is een factuurcontrole opgenomen op basis van het landelijke WMO303- bericht. Hiermee is het mogelijk

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 25 oktober

Nadere informatie

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Acties voor informatiemanager, applicatiebeheerder, teamleider administratie Dit is een overzicht met de belangrijkste afspraken die

Nadere informatie

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Programma 1. Welkom - Gemeente Arnhem 2. Introductie - WMO kantoor 3. Toelichting Administratief

Nadere informatie

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies:

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies: Berichtenapp VNG Open de Berichtenapp via: https://berichtenapp.vng.nl/. Handleiding: zie: https://berichtenapp.vng.nl/handleiding%20berichtenapp.pdf. Deze handleiding staat ook op de site van de VNG,

Nadere informatie

Het GGK en VECOZO. Goes, 21 januari 2016

Het GGK en VECOZO. Goes, 21 januari 2016 Het GGK en VECOZO Goes, 21 januari 2016 1 Doelstellingen van de decentralisaties Meer zelfredzaamheid Betere hulpverlening Minder kosten Minder administratieve lasten 2 Er was eens decentralisaties Door

Nadere informatie

Conversieregels iwmo 2.0 <> 1.0

Conversieregels iwmo 2.0 <> 1.0 Conversiedocument iwmo 1.0 < > iwmo 2.0 Op 1-1-2016 wordt versie 2.0 van de berichtenstandaard iwmo in gebruik genomen. Vanaf die datum worden alleen nog berichten uitgewisseld in versie 2.0. Voor partijen

Nadere informatie

Plan van aanpak monitoring Sociaal domein Aa en Hunze

Plan van aanpak monitoring Sociaal domein Aa en Hunze Plan van aanpak monitoring Sociaal domein Aa en Hunze Januari 2016 Inhoud 2 1.1 Inleiding Met ingang van 2015 zijn de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet gedecentraliseerd naar de gemeenten. Met deze

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EPE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Epe Adres Markt 14, Epe E-mailadres gemeente@epe.nl Telefoonnummer 14 0578 Declaratieformat Wmo De

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Handleiding Groene Vink-module voor ijw 2.2

Handleiding Groene Vink-module voor ijw 2.2 Handleiding Groene Vink-module voor ijw 2.2 20 oktober 2017 Versie Datum Toelichting 1.0 20 oktober 2017 Initiële versie Handleiding Groene Vink-module voor ijw 2.2 1 / 48 Inhoud Inleiding 3 1 Over de

Nadere informatie

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Inhoud 1 Wmo Casus A: Mevrouw Van Castricum Toegang via Gemeente... 3 Beschikking en toewijzing Wmo-ondersteuning... 3 Start Wmo-ondersteuning... 3 Corrigeren

Nadere informatie

Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders

Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders GEMEENTE TILBURG Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders Madeleine Mahieu 24-11-2015 Betrokkenen: Peter de Punder (Gemeente Projectleider) Erwin Rossou (Gemeente

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Handreiking. Beleidsinformatie jeugd. Over jeugdhulpgebruik, inzet jeugdbescherming en jeugdreclassering

Stelselwijziging Jeugd. Handreiking. Beleidsinformatie jeugd. Over jeugdhulpgebruik, inzet jeugdbescherming en jeugdreclassering Stelselwijziging Jeugd Handreiking Beleidsinformatie jeugd Over jeugdhulpgebruik, inzet jeugdbescherming en jeugdreclassering 2 Stelselwijziging Jeugd Inhoudsopgave Inleiding 5 Samenvatting 7 1 Jeugdhulp,

Nadere informatie

11,2% 32,2% 58,1% 7,0% Waarstaatjegemeente.nl. A.van Beerendonk. Rapportage Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

11,2% 32,2% 58,1% 7,0% Waarstaatjegemeente.nl. A.van Beerendonk. Rapportage Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein A.van Beerendonk Van: KING / VNG Verzonden: donderdag 17 september 2015 13:17 Aan: M Wolfs Onderwerp: Rapportage Weert Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Waarstaatjegemeente.nl

Nadere informatie

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Programma van vandaag Welkom Karin Jentzsch Overzicht proces Ronald Noorman Proces

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

Handleiding Zorgaanbieder module

Handleiding Zorgaanbieder module Handleiding Zorgaanbieder module De oplossing voor het berichtenverkeer in de Jeugd wet. Eenvoudig en simpel voor iedere zorgaanbieder Versie: 1.3 Auteur: Zorgverkeer B.V. Datum: Februari 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie JW303

Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Het bericht JW303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EEMNES. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EEMNES. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EEMNES Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Eemnes Adres Zuidersingel 1 E-mailadres info@eemnes.nl Telefoonnummer 14 035 De gemeente Eemnes

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2 Algemeen Tekstuele aanpassingen In alle documentatie is AWBZ vervangen door Wlz en AZR vervangen door iwlz. Voor de overzichtelijkheid van dit document zijn deze wijzigingen niet opgenomen in dit mutatierapport.

Nadere informatie

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten,

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten, Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten, 20-07-2017 Inleiding Gemeenten voeren sinds 2015 hun eigen beleid in het sociaal domein. De ambities achter de decentralisaties zijn groot: gemeenten

Nadere informatie

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp)

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Jeugdhulp. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 PRODUCTRECORD (geleverd) 27 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)

Nadere informatie

Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel. Presentatie Transitiemanagers 14-3-2014

Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel. Presentatie Transitiemanagers 14-3-2014 Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel Presentatie Transitiemanagers 14-3-2014 Uitdagingen beleidsinformatie Jeugdwet 1. Welke beleidsinformatie heb je nodig om toe te zien op de werking van het

Nadere informatie

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Vergelijken, verbazen, verbeteren - Gemeente Langedijk Inleiding Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van taken binnen het sociaal domein. Hieronder vallen

Nadere informatie

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Vergelijken, verbazen, verbeteren - Gemeente Haren Inleiding Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van taken binnen het sociaal domein. Hieronder vallen

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Samenleving r- RIS296071 Contactpersoon

Nadere informatie

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Friese gemeenten 16 december 2014 Maxim ter Hedde Kwartiermaker inrichting beheertaken Centrumgemeenteconstructie 3d Fryslân

Nadere informatie