Uitvoering van specifieke zorghandelingen door een vrijwilliger

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoering van specifieke zorghandelingen door een vrijwilliger"

Transcriptie

1 Uitvoering van specifieke zorghandelingen door een In het sbeleid SGL staat vermeld dat het wel/niet inzetten van s bij ADL handelingen in elke situatie een zorgvuldige overweging vraagt. Welke verleent assistentie in welke situatie. Uitgangspunt is dat de inzet van de een bijdrage levert aan het welbevinden van de cliënt. Het gaat niet alleen om de functionele inzet van de, maar om samen met medewerkers ADL zorg, met rust en aandacht te kunnen geven. De inzet van voor ADL handelingen gebeurt in samenspraak met de. Uit: Vrijwilligersbeleid SGL juni Voorbehouden handelingen. Een verricht binnen het verantwoordelijkheidsgebied van SGL geen medische, verpleegkundige of verzorgende handelingen die een professionele deskundigheid vereisen, tenzij er sprake is van een aantoonbare bekwaamheid is. (de is bevoegd en bekwaam volgens de weg BIG.) De inzet van de is ook in die situaties altijd gericht op het welzijn van een specifieke cliënt, op basis van gemaakte afspraken tuss, de en SGL die terug te vinden zijn in het zorgplan van de cliënt. Om dit proces te kunnen starten is er de voorwaarde dat de het vertrouwen heeft van de cliënt en de organisatie, en dat men volgens de richtlijnen werkt. Uit: sbeleid SGL juni 2013, zie hfdst. 4.1 Taakafbakening. Bijlagen 1. Verklarende woordenlijst 2. Beschrijving van volgorde van handelen bij specifieke zorgvragen en bij voorbehouden handelingen 3. Voorbeeld checklijst voor zwemactiviteit 4. Checklijst voor ADL zorg bij zwemmen 5. Checklijst voor individueel swerk bij activiteiten buitenshuis 6. Addendum bij sovereenkomst voor die specifieke zorghandelingen verricht Zorg Beter met Vrijwilligers is een project van Vilans en MOVISIE, gefinancierd door Fonds NutsOhra. Aan dit project hebben van 2011 tot 2013 vijftien koploperorganisaties in de ouderen- en gehandicaptensector deelgenomen om het swerk en de positie van s binnen hun organisatie te versterken. Daar was SGL er een van. Kijk voor meer informatie op 1

2 Bijlage 1: Woordenlijst. Zorgplan en dienstverleningsovereenkomst. De dienstverleningsovereenkomst is een overeenkomst tussen SGL. 6 weken na instroom bij SGL dient er een geaccordeerd zorgplan te zijn. Begeleider stelt samen met de cliënt het zorgplan op, het zorgplan wordt besproken in het begeleidingsteam. Cliënt en manager ondertekenen dit. Checklist Dit is een aanhangsel van het zorgplan van de cliënt. Dit is van toepassing indien een individuele cliënt een als maatje voor activiteiten buitenshuis wil hebben. Er zijn dan speciale aandachtspunten voor het handelen rondom specifieke zorg rondom de cliënt, door de uit te voeren. De checklist wordt door de persoonlijk begeleider samen met de cliënt gemaakt. In de checklist wordt verwezen naar het zorgplan. Indien er een passende voorhanden is, wordt de checklist besproken met cliënt, de persoonlijk begeleider en de. Alle drie personen ondertekenen dit, plus datum. Vrijwilligersovereenkomst Dit is een overeenkomst tussen SGL en, bij instroom van binnen SGL. Dit wordt ondertekend door de bestuurder en de. Addendum Bijlage bij de sovereenkomst, het is een aanhangsel van de sovereenkomst tussen SGL en de. Dit is van toepassing indien de individuele bij specifieke cliënt een specifieke voorbehouden handeling mag verrichten. Het addendum wordt ondertekend door SGL (= bestuurder) en. 2

3 Bijlage 2: Volgorde van handelen. Volgorde van afspraken bij inzet van een bij een individuele cliënt, bij wie bij externe activiteiten specifieke zorg noodzakelijk is. Zorgplan en checklist, bij specifieke zorg taken - Cliënt heeft een vraag voor een, zodat hij deel kan nemen aan activiteit buitenshuis. De is ook nodig, voor ondersteuning bij specifieke zorg. - Begeleider maakt zorg plan, dit zorgplan wordt met cliënt door begeleider besproken. - Bij specifieke taken buitenshuis (= geen voorbehouden handelingen) voor een specifieke is er ook een checklist, als aanhangsel van het zorgplan. - Begeleider maakt de checklist samen met betreffende cliënt - Is er een passende voorhanden dan wordt het zorgplan en checklist door begeleidingsteam besproken en geaccordeerd. - Na accordering wordt de checklist besproken en ondertekend door begeleider, cliënt en. - Minimaal jaarlijks wordt zorgplan en checklist geëvalueerd in het begeleidingsteam. Zorgplan en addendum bij voorbehouden handelingen (= uitzuigen van speeksel.) - Client heeft een vraag voor een, zodat hij deel kan nemen aan activiteit buitenshuis. De is ook nodig, voor ondersteuning bij specifieke zorg. - Begeleider maakt zorg plan, dit zorgplan wordt met cliënt door begeleider besproken. - Bij specifieke taken voor een specifieke is er ook een checklist, als aanhangsel van het zorgplan. - Begeleider maakt de checklist samen met betreffende cliënt - Het zorgplan en checklist wordt door begeleidingsteam besproken en geaccordeerd. - Is er een passende voorhanden dan volgt de de cursus bij het CTB.(= Centrum Thuis Beademing). - Het CTB geeft een Verklaring van Bekwaamheid zijn af aan de. - Is bekwaam en bevoegd, dan wordt er door het Vrijwilligerswerk SGL een addendum opgesteld, als bijlage bij de sovereenkomst. - De registratie van het bekwaam en bevoegd zijn van de is zowel binnen de stichting (dossier ) als in de locatie aanwezig. - Na accordering wordt de checklist besproken en ondertekend door begeleider, cliënt en. - Minimaal jaarlijks wordt het zorgplan en de checklist geëvalueerd in het begeleidingsteam. 3

4 Bijlage 3: Voorbeeld checklijst voor zwemactiviteit. Eigen grenzen bewaken Vragenlijst verantwoord 1-op-1 swerk. Onderstaande tekst heeft betrekking op de zwemactiviteit. Deze activiteit vindt plaats in een zwemlocatie waarbij medewerkers aanwezig zijn en de ook ondersteunende ADL zorg mag verlenen. De lijst wordt ingevuld door begeleider en de. Het heeft de voorkeur om de items m.b.t. de cliëntgegevens in te vullen in het bijzijn van de cliënt, de begeleider en de. N.B. waar hij en zijn staat kan ook zij en haar worden gelezen. Naam cliënt Naam Datum: Vrijwilliger moet weten (aankruisen indien van toepassing): Actie (wat is ervoor nodig dat op de hoogte is): achtergrond van de cliënt. In een gesprek met toestemming van de cliënt en. Alleen wanneer dit relevant is voor de begeleiding van de cliënt door de. over ziektebeeld(en) van de cliënt. wat cliënt wel en niet aan kan (fysiek en psychisch). In een gesprek met toestemming van de cliënt en. Alleen wanneer dit relevant is voor de begeleiding van de cliënt door de. In een gesprek met toestemming van de cliënt en. Alleen wanneer dit relevant is voor de begeleiding van de cliënt door de. te uit te voeren): voeren voeren voeren hoe (onvoorspelbaar) de cliënt kan reageren. In een gesprek met toestemming van de cliënt en. Alleen wanneer dit relevant is voor de begeleiding van de cliënt door de. voeren omgaan met (onvoorspelbaar) Uitleg door 4

5 gedrag van cliënt. op de hoogte wordt gebracht hoe te handelen bij bijzonder gedrag van de cliënt. Vrijwilliger schakelt begeleider in wanneer gedrag zich voordoet. tijdig problemen signaleren. op de hoogte wordt gebracht over hoe de mogelijke problemen die die kunnen voordoen en hoe deze te signaleren. tijdig contact zoeken bij problemen. op de hoogte wordt gebracht bij wie hij met vragen en problemen contact moet zoeken. begeleider aan Uitleg door begeleider aan Uitleg door de begeleider aan de adequaat handelen in noodsituaties. eigen grenzen bewaken in contact met cliënt. aan wie hij na de activiteit mogelijke signalen over het welbevinden van de cliënt kwijt kan. aan wie hij signalen of klachten over de organisatie door kan geven. bij wie hij terecht kan om eigen ervaringen kwijt te kunnen. of de cliënt risicovolle medicatie gebruikt, en ook tijdens de duur van de activiteit. wat de afspraken zijn over de acties hoe te handelen indien de cliënt fysieke klachten krijgt. verneemt wat te doen/en wie te waarschuwen in geval van nood In een gesprek waarin wordt gesproken over het bewaken van de eigen grenzen in contact met cliënt en over hoe deze aan te geven. verneemt bij wie hij terecht kan met mogelijke signalen. verneemt bij wie hij terecht kan met klachten/signalen. verneemt bij wie terecht kan om zijn eigen ervaringen te bespreken. geïnformeerd wordt over het gebruik van risicovolle medicijnen. Alleen als dit relevant is voor de begeleiding van de cliënt door de. geïnformeerd wordt er dient op de hoogte te zijn over hoe te handelen indi klachten Uitleg door de begeleider aan de. voeren voeren dit voeren dit voeren dit voeren dit voeren dit 5

6 of er sprake is van valrisico bij de cliënt en hoe te handelen indien de cliënt valt. krijgt geïnformeerd wordt over een valrisico van de cliënt. en over hoe te handelen mocht de cliënt toch vallen. voeren dit Vrijwilliger moet kunnen (aankruisen indien van toepassing): Actie (wat er is ervoor nodig dat dit kan): contact leggen met cliënt. De krijgt uitleg over de wijze waarop hij het beste contact kan leggen met de cliënt. De houdt rekening met de eventuele beperkingen in communicatie met de cliënt. rolstoel duwen van cliënt. De krijgt instructies om op een rustige en veilige manier de rolstoel te duwen. De moet hier toe fysiek in staat zijn. uit te voeren): leggen dit aan de uit. geeft instructies en laat de oefenen. kennis hebben van gebruiken elektrische rolstoel. bij zwemmen: bij speciale ADL zorg, rondom aan/uitkleden, de medewerker assisteren. bij gebruik van tillift, transfers op stretcher: de medewerker assisteren. cliënt ondersteunen bij het lopen, ook bij zwembad op natte vloer. De krijgt instructies over hoe hij - indien nodig- de cliënt kan helpen met het besturen van de elektrische rolstoel. De krijgt informatie en instructie over de wijze waarop de cliënt begeleid wil worden in zijn verzorging. Het gaat om assisterende handelingen die hij bij de verzorging van een cliënt mag verrichten. Hij werkt direct samen met en onder de regie van de medewerker. De krijgt instructies om de cliënt op een passende wijze te ondersteunen bij het lopen. Zowel op een droge als op een natte vloer. geven deze instructies. leggen dit uit geven instructies. geven deze instructies 6

7 cliënt helpen bij het bewegen in het water. cliënt helpen bij eten en drinken. De krijgt instructies over hoe hij de cliënt op een rustige en veilige wijze kan begeleiden tijdens het bewegen in het water. De kan zwemmen en kan, indien nodig, reddend zwemmen. De krijgt instructies over de wijze waarop de cliënt begeleid wil worden. Smeren van brood, in stukjes snijden. Aanreiken met een vork, helpen bij het aanreiken van het drinken en het rietje in de mond. geven de instructies m.b.t. het bewegen in het water. geven instructies. cliënt helpen bij toiletbezoek. De dient de cliënt discreet te kunnen begeleiden. De dient op de hoogte te zijn van de hulp die gewenst is. Helpen bij het naar beneden en omhoog doen de kleding. Ondersteunen bij het plaats nemen op het toilet. Helpen bij het gebruik van mannen en vrouwen urinaal. Urinezakje legen Vervangen inco materiaal bij loper en bij rolstoelgebruiker. leggen uit. Vrijwilliger beschikt over (aankruisen indien van toepassing): vaardigheden om cliënt tijdens het zwemmen veilig te begeleiden. De kan reddend zwemmen. Actie (wat er is ervoor nodig dat hierover beschikt) De beschikt over deze zwemvaardigheden uit te voeren): De 7

8 Bijlage 4: Checklijst voor ADL zorg bij zwemmen. Eigen grenzen bewaken Vragenlijst verantwoord 1-op-1 swerk Onderstaande tekst heeft betrekking op de zwemactiviteit. Deze activiteit vindt plaats in een zwemlocatie waarbij medewerkers van de organisatie bij aanwezig zijn en de ook ondersteunende ADL zorg verleent. De lijst wordt ingevuld door begeleider en de. Het heeft de voorkeur om de items m.b.t. de cliëntgegevens in te vullen in het bijzijn van de cliënt, de begeleider en de. N.B. waar hij en zijn staat kan ook zij en haar worden gelezen. Naam cliënt: Naam : Datum: Vrijwilliger moet weten (aankruisen indien van toepassing): achtergrond van de cliënt. over ziektebeeld(en) van de cliënt. wat cliënt wel en niet aan kan (fysiek en psychisch). hoe (onvoorspelbaar) de cliënt kan reageren. omgaan met (onvoorspelbaar) gedrag Van cliënt. tijdig problemen signaleren. tijdig contact zoeken bij problemen. adequaat handelen in noodsituaties. zich houden aan afspraken over wat hij wel/niet mag doen bij problemen en in geval in nood. eigen grenzen bewaken in contact met cliënt. aan wie hij na de activiteit mogelijke signalen over het welbevinden van de cliënt kwijt kan. aan wie hij signalen of klachten over de organisatie door kan geven. bij wie hij terecht kan om eigen ervaringen kwijt te kunnen. of de cliënt risicovolle medicatie gebruikt, en ook tijdens de duur van de Actie (wat is ervoor nodig dat op de hoogte is): te uit te voeren): 8

9 activiteit. wat de afspraken zijn over de acties hoe te handelen indi klachten krijgt. of er sprake is van valrisico bij de cliënt. Vrijwilliger moet kunnen (aankruisen indien van toepassing): contact leggen met cliënt. rolstoel duwen van cliënt. Actie (wat er is ervoor nodig dat dit kan): Wie (doet wat om deze actie uit te voeren): kennis hebben van gebruiken elektrische rolstoel. bij zwemmen: bij speciale ADL zorg, rondom aan/uitkleden, de medewerker assisteren. bij gebruik van tillift, transfers op stretcher: de medewerker assisteren. cliënt ondersteunen bij lopen, bij zwembad op natte vloer. cliënt helpen bij het bewegen in het water. cliënt helpen bij eten en drinken. cliënt helpen bij toiletbezoek. Vrijwilliger beschikt over (aankruisen indien van toepassing): vaardigheden om cliënt tijdens het zwemmen veilig te begeleiden. Actie (wat er is ervoor nodig dat hierover beschikt) Wie (doet wat om deze actie uit te voeren): 9

10 Bijlage 5: Checklijst voor individueel swerk bij activiteiten buitenshuis. Eigen grenzen bewaken Vragenlijst verantwoord 1-op-1 swerk Onderstaande tekst heeft betrekking op de alle externe activiteiten, waar de individuele cliënt aan deelneemt. De lijst wordt ingevuld door de begeleider en de. Het heeft de voorkeur om de items m.b.t. de cliëntgegevens in te vullen in het bijzijn van de cliënt, de begeleider en de. N.B. waar hij en zijn staat kan ook zij en haar worden gelezen. Naam cliënt: Naam : Datum: Vrijwilliger moet weten (aankruisen indien van toepassing): achtergrond cliënt van de cliënt. persoonlijke begeleider van de cliënt. Actie (wat is ervoor nodig dat op de hoogte is): te uit te voeren): contact gegevens van de locatie. over ziektebeeld(en) van de cliënt. wat cliënt wel en niet aan kan (fysiek en psychisch). hoe (onvoorspelbaar) de cliënt kan reageren. hoe om te aan met (onvoorspelbaar) gedrag van cliënt. Welke voorbereidingen zijn nodig om met de cliënt op pad te gaan? of de cliënt risicovolle medicatie gebruikt, en ook gedurende de tijd van de activiteit. is er sprake van valrisico bij de cliënt. of de cliënt over een niet reanimatieverklaring beschikt. wat de afspraken zijn over de 10

11 acties hoe te handelen indien cliënt klachten krijgt. wat kan/mag de cliënt wel/niet eten en drinken gebruikt hij hiervoor hulpmiddelen? wat de afspraken rondom financiën zijn. bij wie hij terecht kan in geval van vragen en problemen. wat te doen in geval van nood. wat hij niet mag doen bij problemen en in geval van nood. waar kan de terecht, na het uitvoeren van deze activiteit, m.b.t. melden van bijzonderheden. aan wie kan hij signalen of klachten over de organisatie door te geven. bij wie hij zelf terecht kan om eigen ervaringen kwijt te kunnen. tijdig contact zoeken bij problemen. eigen grenzen bewaken in contact met cliënt. Vrijwilliger moet kunnen (aankruisen indien van toepassing): contact leggen met cliënt. cliënt in en uit de auto, bus, trein of taxi helpen. cliënt ondersteunen bij lopen. Actie (wat er is ervoor nodig dat dit kan): uit te voeren): rolstoel duwen van cliënt. kennis hebben van het gebruiken van de elektrische rolstoel. cliënt helpen bij eten en drinken. cliënt helpen bij toiletbezoek. aanreiken medicijnen aan cliënt. omgaan met (onvoorspelbaar) gedrag van de cliënt. 11

12 tijdig problemen signaleren. tijdig contact zoeken bij problemen. adequaat handelen in noodsituaties. zich houden aan afspraken over wat hij niet mag doen bij problemen in geval van nood. eigen grenzen bewaken in contact met cliënt. Vrijwilliger beschikt over (aankruisen indien van toepassing): mobiele telefoon geldig rijbewijs inzittenden verzekering voor auto Actie (wat er is ervoor nodig dat hierover beschikt uit te voeren): 12

13 Bijlage 6: Addendum bij sovereenkomst voor die specifieke zorghandelingen verricht. Addendum, behorende bij de sovereenkomst. Stichting., gevestigd te.., adres.. ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer., hierna te noemen stichting en naam voorna(a)m(en) adres/woonplaats geboortedatum/ -plaats Hierna te noemen Verklaren hierbij het onderstaande te zijn overeengekomen middels dit addendum, behorende bij de sovereenkomst: heeft toestemming van naam stichting. en cliënt xxxx voorbehouden handelingen en/of risicovolle handelingen uit te voeren, zoals besproken en vastgelegd op het formulier verantwoord 1 op 1 swerk (in bijlage bij dit addendum); de actuele bekwaam en bevoegdheid van is geregistreerd in xxxx op locatie xxxxx; de neemt deel aan scholing en toets momenten in afstemming met de organisatie in het kader van het actueel houden van zijn bekwaam en bevoegdheid; de is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van zijn bevoegdheid en bekwaamheid, hij doet dit in afstemming met de locatie; stichting en cliënt kunnen ten allen tijden om motiverende redenen de bevoegdheid intrekken; kan ten alle tijden om motiverende redenen zijn bekwaamheid intrekken. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te.., d.d. DATUM. Stichting. Vrijwilliger.. Bestuurder 13

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

zorgverleningsovereenkomst

zorgverleningsovereenkomst zorgverleningsovereenkomst juni 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Inhoud Overeenkomst 1 Artikel 1 Duur 4 Artikel 2 Behandelplan 5 Artikel 3 Inlichtingen en medewerking 7 Artikel

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen Stichting Invitare 2013 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Inhoudsopgave Het kind wordt ziek op school 2 Het verstrekken van medicijnen op

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Samenspel binnen kleinschalig wonen

Samenspel binnen kleinschalig wonen Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Samenspel binnen kleinschalig wonen Handreiking voor bijeenkomsten met vrijwilligers en beroepskrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Partijen overwegen bij het aangaan van deze Overeenkomst als volgt:

Partijen overwegen bij het aangaan van deze Overeenkomst als volgt: Datum: 20141023 Versie 013 Son en Breugel Robbe THG De Deelovereenkomst voor het leveren van Individuele voorziening Begeleiding Jeugdhulp -9 maanden tot achttien jaar en Maatwerkvoorziening Begeleiding

Nadere informatie

Convenant. Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder

Convenant. Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Convenant Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder December 2014 binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Vrijwilligersbeleid De vraagstukken die zich aandienen als het gaat om vrijwilligers en hun werkzaamheden gaat, vragen om visie en uitwerking

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0 Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager versie 1.0 1 2 Achtergrond en samenvatting Inleiding Het komt in de dagelijkse praktijk de laatste jaren steeds vaker voor dat werknemers en bedrijfsartsen

Nadere informatie

Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures. Cicero Zorgservice. (lokaal tarief)

Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures. Cicero Zorgservice. (lokaal tarief) 1 Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures Cicero Zorgservice 0900 500 9 500 (lokaal tarief) De cliënteninformatie van Cicero Zorggroep bestaat uit drie delen. Deel 1: Algemene

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Mei 2012 Inhoud 1. Algemeen 2. Informatie 3. Overeenkomst en nadere afspraken 4. Privacy 5. Kwaliteit en veiligheid 6. Verplichtingen van de cliënte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS

AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS BEROEPSOPLEIDING ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS 2006 Inleiding In dit document wordt globaal de structuur van de opleiding tot Allround Zwembadmedewerker (Aqua & leisure host)

Nadere informatie

Handboek Medicijnen en gezondheid

Handboek Medicijnen en gezondheid Handboek Medicijnen en gezondheid Handboek Medicijnen en gezondheid Handboek medicijnen en gezondheid 3 Dit handboek is ontwikkeld door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik voor en in samenwerking

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

Een goeie moat kan gien kwoad! Format voor gemeenten

Een goeie moat kan gien kwoad! Format voor gemeenten Een goeie moat kan gien kwoad! Format voor gemeenten Inhoudsopgave: Blz.nr. 1. Een goeie moat kan gien kwoad 3 2. De moat 5 3. De jongere 7 4. Match moat-jongere 8 5. Evalueren 9 6. Public Relations 9

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Juni 2013 Inhoudsopgave Achtergrond en samenvatting Inleiding De probleemstelling Doel, inhoud en reikwijdte van de leidraad Gebruikte afkortingen Samenvatting

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

HET SINT FRANCISCUS GASTHUIS WERKT SAMEN MET VRIJWILLIGERS

HET SINT FRANCISCUS GASTHUIS WERKT SAMEN MET VRIJWILLIGERS HET SINT FRANCISCUS GASTHUIS WERKT SAMEN MET VRIJWILLIGERS 794 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 3 3. VRIJWILLIGERSWERK IN HET SFG... 4 3.1. Omschrijving vrijwilligerswerk... 4

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie