Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal"

Transcriptie

1 Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en tastbaar. Vrijwilligers staan midden in de samenleving en verschaffen ons informatie en signalen over wat er bij de mensen leeft. Zij hebben kennis en vaardigheden die goed van pas komen voor onze organisatie. Algemeen profiel vrijwilliger Voor het opleidingsniveau van vrijwilligers wordt geen minimumniveau vastgesteld. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij enige levens- en werkervaring hebben, betrokkenheid tonen, een open houding en ervaring met de doelgroep hebben. Vrijwilligers kennen en onderschrijven de doelstelling van SKO-Maasdal Het is van belang dat vrijwilligers leiding accepteren, mits deze leiding op een correcte manier wordt gegeven. De bereidheid van vrijwilligers tot samenwerken en overleg is van belang. Vrijwilligers dienen zich voor een bepaalde periode of klus te verbinden. Vrijwilligers moeten afspraken nakomen. De positie van de vrijwilliger Vrijwilligers doen specifieke werkzaamheden binnen een organisatie en hebben op grond daarvan specifieke rechten en plichten. Vrijwilligers werken vooral voor hun plezier. Het werk moet dus niet alleen zinvol zijn, maar ook prettig en interessant. Een goede sfeer, persoonlijke aandacht en waardering zijn belangrijk om vrijwilligers hun werkzaamheden te laten verrichten. SKO-Maasdal onderscheidt twee vormen van vrijwilligers: structurele vrijwilligers en incidentele vrijwilligers. Onder structurele vrijwilliger wordt verstaan: hij of zij die onbetaald of tegen een onkostenvergoeding werkzaamheden verricht voor SKO-Maasdal. De werkzaamheden worden niet door anderen verplicht, maar zijn geenszins vrijblijvend. Incidentele vrijwilligers zijn personen die wel onder de definitie van vrijwilliger vallen, maar slechts op incidentele basis of projectmatig een taak op zich nemen. Selectiecriteria en aanname van vrijwilligers die structureel werk verrichten waarbij een vrijwilligersovereenkomst wordt aangegaan (bijv. tussenschoolse opvang, beheer van informatie zoals archief, administratie etc) Vrijwilligersbeleid SKO-Maasdal

2 In het algemeen geldt: - affiniteit met de doelgroep - integriteit (met name vanwege de bescherming van privacy van klanten) - verklaring omtrent gedrag - een open en lerende houding - de bereidheid te werken volgens de instructies zoals die voor de school gelden - zich te conformeren aan de gedragscode van SKO-Maasdal. Rechten en plichten Vrijwilligersovereenkomst De rechten en plichten worden in grote mate bepaald door de afspraken die de vrijwilliger en SKO-Maasdal over en weer maken. SKO-Maasdal kent een standaard vrijwilligersovereenkomst waarin specifieke afspraken worden vastgelegd. Materiële voorzieningen Specifieke afspraken betreffende vergoedingen worden in de vrijwilligersovereenkomst vastgelegd. Voor alle vrijwilligers geldt het volgende: - dienstreizen worden vergoed op basis van openbaar vervoer tweede klas of 0,19 per km - andere kosten die na toestemming van de beroepskracht zijn gemaakt kunnen worden gedeclareerd na het overleggen van een kassabon of factuur. De fiscus hanteert een vrijstelling voor ontvangen vergoedingen van 1500,- per jaar. Vrijwilligers dienen deze grens in de eerste plaats zelf te bewaken, de fiscus verwacht echter dat ook SKO-Maasdal hiervan een administratie bijhoudt. Verzekeringen Vrijwilligers lopen in hun werk de nodige risico's. Een vrijwilliger kan schade lijden en toebrengen. Voor het lijden van letselschade door de vrijwilligers is een ongevallenverzekering afgesloten. Voor het toebrengen van schade heeft de stichting een collectieve WA-verzekering afgesloten. Vrijwilligers die tijdens hun werk de eigen auto gebruiken lopen ook risico's. De schade die ze toebrengen aan derden is verzekerd d.m.v. de verplichte eigen WAverzekering. De schade aan het eigen voertuig wordt echter niet gedekt. Wanneer de vrijwilliger passagiers meeneemt, dient de eigenaar van de auto zelf een inzittendenverzekering te hebben afgesloten. Verder geldt dat de organisatie er van uitgaat dat elke vrijwilliger die voor zijn/haar vrijwilligerswerk gebruik maakt van de auto in het bezit is van een geldig rijbewijs. SKO-Maasdal houdt zich het recht voor dit te controleren (zowel de geldigheid van een rijbewijs als de autoverzekering). Vrijwilligers kunnen gebruik maken van de collectieve verzekeringen van SKO- Maasdal. Klachtenregeling Op vrijwilligers is dezelfde klachtenregeling van toepassing die ook voor personeelsleden geldt. Deze regeling is op te vragen bij het bestuurskantoor en in te zien via de website. In het kort houdt de regeling in dat de klacht eerst met de contactpersoon van de vrijwilliger wordt besproken. Leidt dit gesprek niet tot een oplossing dan kan de vrijwilliger zich wenden tot de schoolleider. Uiteindelijk kan de vrijwilliger zich wenden tot de algemeen directeur en het bestuur van SKO-Maasdal. 2

3 Rechten en plichten van incidentele vrijwilligers (Bijv. hulp in de groep, begeleiding bij excursies) Voor alle scholen die deel uitmaken van SKO-Maasdal geldt dat aan incidentele vrijwilligers de volgende mogelijkheden worden geboden: bij de verdeling van het vrijwilligerswerk wordt rekening gehouden met de kwaliteiten en wensen van vrijwilligers; vorm, inhoud en frequentie van de begeleiding worden per activiteit vastgesteld; er zijn voldoende werkruimtes en faciliteiten beschikbaar voor het uitvoeren van de toegewezen taak. Afspraken over gebruik van werkruimtes en faciliteiten worden in onderling overleg met de leidinggevende gemaakt; er bestaat een duidelijke organisatie van en informatie over het werk, zodat vrijwilligers weten waar zij aan toe zijn; Incidentele vrijwilligers werkzaam binnen SKO-Maasdal: maken vooraf duidelijke afspraken over het aantal uren en periode; melden zich tijdig af bij verhindering en (indien vooraf afgesproken) zorgen voor vervanging; nemen deel aan het overleg, indien noodzakelijk voor de uitvoering van de taak; nemen verantwoordelijkheid voor de taken die zij op zich nemen en houden zich aan de gemaakte afspraken; vertegenwoordigen op correcte wijze de organisatie en gaan zorgvuldig om met interne informatie; accepteren (bege)leiding; werken in teamverband als de situatie daarom vraagt; conformeren zich aan de gedragscode en de anti discriminatiecode van SKO- Maasdal; Evaluatie en bijstelling Dit beleid heeft een looptijd van 3 jaar. In overleg met de schoolleiders wordt het in de tweede helft van 2013 geëvalueerd, bijgesteld en door de directie vastgesteld voor de volgende periode van drie jaar. Aldus opgemaakt en vastgesteld in de bestuursvergadering van:. Voorzitter bestuur: Algemeen directeur: Instemming GMR d.d Voorzitter GMR: 3

4 De ondergetekenden: Vrijwilligersovereenkomst bij structureel vrijwilligerswerk Basisschool.. en.vrijwilliger, verklaren deze overeenkomst te zijn aangegaan onder navolgende voorwaarden: Artikel 1 De vrijwilliger vangt aan met de werkzaamheden met ingang van. Artikel 2 De vrijwilliger verricht werkzaamheden in basisschool.. te.., volgens de geldende taken en richtlijnen. Het bestuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Binnen het vastgestelde beleid kan de vrijwilliger eigen initiatieven ontplooien. Artikel 3 De vrijwilliger verricht gemiddeld. dagen/dagdelen in de week werkzaamheden en is verantwoordelijk voor de taken die hij/zij op zich heeft genomen. Artikel 4 De werktijden zijn als volgt bepaald: Van...tot. op de volgende dag(en):. Artikel 5 De vrijwilligersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 6 De vrijwilliger ontvangt geen loon, maar een onkostenvergoeding op basis van vrijwilligerswerk. Aan deze vergoeding is een wettelijk maximum bedrag van 1500,00 per jaar verbonden. De vrijwilliger draagt zelf de verantwoording voor de totaal ontvangen vergoeding. Bij overschrijding van het maximum vrijgestelde bedrag draagt de vrijwilliger zelf verantwoording voor opgave hiervan bij de belasting. Artikel 7 Op deze overeenkomst zijn de volgende regelingen en afspraken van toepassing: De vrijwilliger is op de hoogte van de schoolregels op basisschool.. De vrijwilliger handelt in de omgang met de kinderen conform de gedragscode van SKO-Maasdal. De vrijwilliger verplicht zich tot geheimhouding en gaat vertrouwelijk om met gegevens. 4

5 De vrijwilliger heeft een voorbeeldfunctie en gaat daarom respectvol om met kinderen, ouders, collega s en personeel van de school. De vrijwilliger handelt bij het signaleren van pestgedrag volgens het pestprotocol. Als de vrijwilliger niet komt, licht hij/zij de directie in. Artikel 8 Geschillen tussen de vrijwilliger en de directie zullen voorgelegd worden aan de geschillencommissie, die een bindende uitspraak doet. Artikel 9 Er is met betrekking tot deze overeenkomst geen opzegtermijn. Wel worden beide partijen verzocht om beëindiging van de werkzaamheden minimaal twee weken van tevoren bij voorkeur schriftelijk door te geven aan de directie of de vrijwilliger. De vrijwilliger dient het werk wel zorgvuldig over te dragen of af te ronden. Artikel 10 De vrijwilliger verklaart kosteloos van basisschool te hebben ontvangen: Een door beide partijen ondertekend afschrift van deze vrijwilligersovereenkomst. Calamiteitenplan met hierin het ontruimingsplan. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te op: Datum:.. Vrijwilliger Namens basisschool.. Naam:. Naam:.. Handtekening: Handtekening: 5

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Visie op vrijwilligers...3

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau CoCo

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau CoCo Algemene Voorwaarden Gastouderbureau CoCo INHOUD Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Kinderopvang 1.2 Gastouderopvang 1.3 Gastouderbureau 1.4 Gastouder 1.5 Vraagouder Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1 Doelgroep

Nadere informatie

CAS International. Vrijwilligersbeleid

CAS International. Vrijwilligersbeleid 1. VRIJWILLIGERS EN CAS INTERNATIONAL... 3 2. VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR... 3 3. WERVING EN SELECTIE... 3 3.1. WERVING... 3 3.2. SELECTIE EN INTAKE... 3 3.3. GEGEVENS VRIJWILLIGERS... 4 4. VERSCHILLENDE

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Bio en NCPG

Vrijwilligersbeleid Stichting Bio en NCPG Inhoud Vrijwilligersbeleid... 3 Doelstelling vrijwilligersbeleid... 3 Visie en missie Stichting Bio... 3 Missie en visie Manege in 't BioBos... 3 Visie op vrijwilligers en vrijwillige inzet... 3 Toegevoegde

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers. Kober kinderlunch

Informatie voor vrijwilligers. Kober kinderlunch Informatie voor vrijwilligers Kober kinderlunch Inhoudsopgave Onderwerp Paginanummer Inleiding 5 1. Kober groep 7 1.1 De missie van de Kober groep 7 1.2 Organisatiestructuur Kober groep 8 2. Kober kinderlunch

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING

VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht onbetaalde werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Zuidwester

Vrijwilligerswerk bij Zuidwester Vrijwilligerswerk bij Zuidwester Inhoudsopgave Voorwoord 3 Geschiedenis 4 Missie en visie Stichting Zuidwester 5 Uitgangspunten en kenmerken van het vrijwilligerswerk 6 Doelstelling 6 Begripsbepaling vrijwilliger

Nadere informatie

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid OBS Het Palet Dit protocol is van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen van en naar school en naar andere bestemmingen in

Nadere informatie

1.1 Kinderopvang 3. 1.2 Gastouderopvang 3. 1.3 Gastouderbureau 3. 1.4 Gastouder 3. 1.5 Ouder 3. 2.1 Doelgroep 4. 2.

1.1 Kinderopvang 3. 1.2 Gastouderopvang 3. 1.3 Gastouderbureau 3. 1.4 Gastouder 3. 1.5 Ouder 3. 2.1 Doelgroep 4. 2. Gastouderbureau Kindvriendelijk Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Kindvriendelijk Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Kinderopvang 3 1.2 Gastouderopvang 3 1.3 Gastouderbureau 3 1.4 Gastouder 3 1.5 Ouder 3

Nadere informatie

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid. Basis school Roald Dahl. Sint-Michielsgestel

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid. Basis school Roald Dahl. Sint-Michielsgestel Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Basis school Roald Dahl Sint-Michielsgestel juli 2010 Bs Roald Dahl, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang.

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang. VIAVIE Welzijn GASTOUDEROPVANG Januari 2015 Wij zijn op het volgende adres bereikbaar: Postadres GOB Holten - Rijssen Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek adres Kulturhus Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

Vrijwilligershandboek

Vrijwilligershandboek Vrijwilligershandboek Een handleiding door Stichting MOOI 2 Vrijwilligershandboek Inleiding Welkom bij Stichting MOOI! MOOI zet zich in voor het verbeteren van het welzijn van de bewoners. Betrokkenheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

zorgverleningsovereenkomst

zorgverleningsovereenkomst zorgverleningsovereenkomst juni 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Inhoud Overeenkomst 1 Artikel 1 Duur 4 Artikel 2 Behandelplan 5 Artikel 3 Inlichtingen en medewerking 7 Artikel

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Integriteit... 3. 3. Inkoop en aanbestedingen... 4. 4. Toewijzing van huur- en koopwoningen en dienstverlening...

1. Inleiding... 3. 2. Integriteit... 3. 3. Inkoop en aanbestedingen... 4. 4. Toewijzing van huur- en koopwoningen en dienstverlening... Integriteitscode Februari 2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Integriteit... 3 3. Inkoop en aanbestedingen... 4 4. Toewijzing van huur- en koopwoningen en dienstverlening... 4 5. Omgang met klanten, leveranciers,

Nadere informatie

Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee

Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee februari 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Woord vooraf I. ALGEMEEN 01. Zorgverlening in een contractuele relatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kindercentrum Kids Together Januari 2010

Algemene voorwaarden voor Kindercentrum Kids Together Januari 2010 Algemene voorwaarden voor Kindercentrum Kids Together Januari 2010 Deze Algemene Voorwaarden van de Maatschappelijk Ondernemers Groep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang zijn tot stand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Mei 2012 Inhoud 1. Algemeen 2. Informatie 3. Overeenkomst en nadere afspraken 4. Privacy 5. Kwaliteit en veiligheid 6. Verplichtingen van de cliënte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KRAAMZORG. BTKzorg

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KRAAMZORG. BTKzorg ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KRAAMZORG BTKzorg Pagina 2 van 9 INHOUD 1. ALGEMEEN...3 2. INFORMATIE...4 3. OVEREENKOMST EN NADERE AFSPRAKEN...4 4. PRIVACY...6 5. KWALITEIT EN VEILIGHEID...6 6. VERPLICHTINGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zo aan Huis

Algemene voorwaarden Zo aan Huis Algemene voorwaarden Zo aan Huis Versie januari 2015 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 4 ARTIKEL 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid VV Gilze

Vrijwilligersbeleid VV Gilze Vrijwilligersbeleid VV Gilze Wat is een vrijwilliger? Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN Definitief v1.1 VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging 1.0 31/08/13 Status definitief 1.1 20/10/13 Layout aangepast naar Unikids 2.0 stijl 1van10 INHOUDSOPGAVE VERSIEBEHEER... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang MO-GROEP Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang Pagina ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 2 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

Nadere informatie

Beleidsnota Tussenschoolse opvang

Beleidsnota Tussenschoolse opvang Beleidsnota Tussenschoolse opvang Woudenberg, September 2014 Overblijven is een moment om te ontspannen. Een moment om tot rust te komen na een ochtend hard werken. Na het eten worden de kinderen geprikkeld

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie