Huidige situatie Op de scholen van de Stichting Fluenta is de situatie als volgt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huidige situatie Op de scholen van de Stichting Fluenta is de situatie als volgt."

Transcriptie

1 Beleidsnotitie TSO (tussenschoolse opvang) van de Stichting Fluenta Behandeld in het directieoverleg van Instemming van de GMR op 17 mei 2006 Inleiding Met ingang van 1 augustus 2006 worden scholen formeel verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang. Daarmee wordt het noodzakelijk om TSO-beleid te formuleren op stichtingsniveau en wordt aan de directeuren het toezicht op de uitvoering van dit beleid opgedragen. De oudergeleding van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad krijgt instemmingsrecht over de wijze waarop de TSO wordt geregeld. Tenslotte is in de wet ook de verplichting opgenomen dat de TSO-informatie in de schoolgids moet worden opgenomen. Aan de inspectie van het onderwijs wordt het toezicht op deze bepalingen opgedragen. 1. Verantwoordelijkheid bij het schoolbestuur Door de wetswijziging wordt TSO een vast onderdeel van de organisatie. Alle regels betreffende bijvoorbeeld ontruiming, bedrijfshulpverlening en klachtenprocedure gelden daarmee ook voor de tussenschoolse opvang. Het bestuur kan voor de uitvoering van de tussenschoolse opvang aansluiten op bestaande situaties of de uitvoering uitbesteden aan een externe organisatie. Daarnaast blijft het evenals nu mogelijk dat de school kiest voor een zogenaamd continurooster. Het bestuur draagt zorg voor een verzekering tegen WA als leerlingen gebruik maken van de tussenschoolse opvang. De verzekering is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de TSO. Indien de TSO wordt uitbesteed, moet deze organisatie zelf voor de verzekering zorg dragen; dit kan overigens ook via een aanvullende verzekering bij de Besturenraad plaatsvinden. 2. Verplichte scholing overblijfmedewerkers Een kwalitatief goede tussenschoolse opvang vereist deskundigheid van de begeleiding tijdens de middagpauze. Op de meeste scholen van de Stichting Fluenta wordt tot op heden de TSO uitgevoerd door vrijwilligers, veelal ouders zonder speciale opleiding. Weliswaar is er met subsidie van de rijksoverheid binnen de rechtsvoorgangers van Fluenta wel scholing aangeboden, maar dit gebeurde op vrijwillige basis en niet structureel. De Stichting Fluenta is vanaf 1 augustus a.s. eveneens verantwoordelijk voor de deskundigheidsvergroting van de medewerkers. Vanaf augustus 2006 zijn de overblijfmedewerkers daarom verplicht om voor augustus 2008 of binnen 2 jaar na indiensttreding tenminste de basiscursus TSO-medewerker te hebben gevolgd. De overheid stimuleert de scholing van overblijfmedewerkers door het toekennen van subsidie. 3. Instemmingsrecht ouders De tussenschoolse opvang is een zaak tussen schoolbesturen en ouders. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk en ouders betalen voor deze voorziening. Om de positie van ouders bij de TSO te versterken zullen ouders voortaan instemmingsrecht hebben over de wijze waarop het schoolbestuur de tussenschoolse opvang regelt of daarin wijzigingen wil aanbrengen. De oudergeleding van de (G)MR krijgt dat instemmingsrecht conform art. 9 van de WMO. 4. Schoolgids In artikel 13 van de WPO is vastgelegd welke zaken het schoolbestuur moet vermelden in de schoolgids. In de schoolgids moet voortaan ook informatie over de TSO worden opgenomen. 5. De toezichthoudende rol van de inspectie De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de naleving van de WPO. Na de voorgestelde wijziging van art. 45 van de WPO betekent dit dat de inspectie ook toezicht houdt op het nakomen van de afspraken die schoolbesturen met ouders hebben gemaakt over de wijze waarop de TSO wordt georganiseerd. Huidige situatie Op de scholen van de Stichting Fluenta is de situatie als volgt. Beleidsnotitie TSO Fluenta 1

2 Eén school(dislocatie) heeft de TSO geheel in handen gelegd van een externe organisatie (Op De Pijler, locatie Het Baken, verzorgt de Stichting BSO IJsselstein de gehele TSO) Eén school heeft een continurooster en heeft dus geen TSO nodig (SBO De Brug in Vianen) Op 13 scholen is er een vrijwilligersgroep van ouders die de TSO heeft geregeld Er zijn grote verschillen tussen de scholen onderling met betrekking tot het functioneren van de TSOvrijwilligersorganisaties. Enkele scholen ervaren hun eigen organisatie als zeer succesvol en willen die vooralsnog graag behouden, andere kampen met grote zorgen m.b.t. het vinden van voldoende vrijwilligers, het gebrek aan professionaliteit van de vrijwilligers en het gedrag van de kinderen. Enkele scholen zijn inmiddels met een professionele organisatie de mogelijkheden tot uitbesteding aan het verkennen. Doel en visie 1. Doelstelling TSO van de Stichting Fluenta Het bieden van een prettige, veilige en pedagogisch verantwoorde middagpauze aan kinderen, waardoor kinderen in staat zijn om de leertijd na de middagpauze zo optimaal mogelijk in te vullen en ouders in de gelegenheid worden gesteld om zorgtaken en arbeid of scholing te combineren. 2. Visie tussenschoolse opvang De scholen van de Stichting Fluenta verzorgen kwalitatief goede tussenschoolse opvang. Om dit te bereiken zijn geschoolde medewerkers een vereiste. Extra belasting voor personeel en directeur moet hierbij zoveel mogelijk beperkt blijven. De wijze waarop de TSO wordt uitgevoerd moet aansluiten bij de eigen (levensbeschouwelijke) identiteit van de scholen. Beleidskaders TSO De verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden voor de tussenschoolse opvang komen na 1 augustus 2006 bij het bestuur te liggen, daarom geeft het bestuur de kaders aan waarbinnen de tussenschoolse opvang voor de komende jaren op haar scholen dient plaats te vinden. De Stichting Fluenta kiest bij de realisatie van het TSO beleid voor twee mogelijkheden: Scholen kunnen een keuze maken voor een TSO organisatie met eigen vrijwilligers, meestal ouders van de school. Deze vrijwilligers dienen geschoold te worden binnen 2 jaar na aantreden. Eén van de vrijwilligers wordt aangesteld tot een coördinator TSO. Scholen die kiezen voor uitbesteding van de TSO bij een professionele organisatie. De Stichting Fluenta sluit in dat geval een samenwerkingsovereenkomst met een organisatie die de TSO verzorgt. De organisatie draagt zorg voor de aanwezigheid/inzet van professioneel geschoolde medewerkers. De professionele organisatie kan ook gebruik maken van geschoolde overblijfmedewerkers van de desbetreffende school. Deze medewerkers zijn dan in dienst van de professionele organisatie. Beleidsuitgangspunten Op alle scholen is de directeur belast met de realisatie van de tussenschoolse opvang. De directeur zal zich daarin laten bijstaan door een TSO-commissie, die eveneens valt onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Een dergelijke commissie bestaat uit tenminste: een directielid van de school (of diens gemandateerde), een ouder, een leerkracht (met taakuren) en indien van toepassing de coördinator TSO als adviseur. Voor alle scholen wordt een reglement TSO (zie bijlage 1) vastgesteld waarin tenminste de volgende onderwerpen worden uitgewerkt: Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid; Organisatie; Taken coördinator en overblijfmedewerkers; Kosten tussenschoolse opvang; Kwaliteitseisen van de overblijfmedewerkers. Op alle scholen wordt met alle overblijfmedewerkers een overeenkomst (zie bijlage 2) afgesloten, waarin ondermeer de maximale vrijwilligersvergoeding wordt vastgelegd met in acht neming van de fiscale vrijstelling. Beleidsnotitie TSO Fluenta 2

3 Professionalisering van de overblijfmedewerkers wordt in het opleidingsplan opgenomen. Op alle scholen wordt in overleg met de overblijfcommissie door de directeur van de school het overblijfprotocol vastgesteld. De meeste scholen beschikken momenteel over zo n document. Dit document moet met ingang van 1 augustus 2006 voldoen aan de eisen van het overblijfkeurmerk (zie In dit keurmerk zijn 50 aandachtspunten over verzorging (w.o. pestprotocol en protocol bij wangedrag van een kind), ruimte en spel, personeel en groepssamenstelling, communicatie en financiën opgenomen. Een aantal van de aandachtspunten wordt in bijlage 1: reglement tussenschoolse opvang uitgewerkt. Financiële middelen 1. Ondersteuning schoolbesturen Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2006 voor de uitvoeringsverantwoordelijkheid van de tussenschoolse opvang jaarlijks een budget. Dit budget wordt toegevoegd aan de materiële instandhouding (MI). Deze middelen worden uitgekeerd na overleg met de oudergeleding van de GMR, voor het (laten) organiseren van de TSO en voor de scholing van overblijfmedewerkers. Daarnaast heeft het kabinet onlangs besloten om een extra impuls aan de tussenschoolse opvang toe te kennen. Daarmee kan extra aandacht worden gegeven aan deskundigheidsbevordering en de organisatie van de TSO met behulp van bijvoorbeeld coördinatoren. 2. Scholing overblijfmedewerkers Een deel van de beschikbare middelen zal de komende jaren expliciet aangewend worden voor de scholing van de overblijfmedewerkers. Tot 2008 zal dit gebeuren via voortzetting van de huidige regeling. Vanaf 2008 zullen schoolbesturen ook verantwoordelijk worden voor het opleiden van hun overblijfmedewerkers. Via de MI worden hiervoor financiële middelen aan schoolbesturen ter beschikking gesteld. Schematisch ziet de verdeling van de financiële middelen (cijfers in miljoenen euro s) er landelijk voor verbetering van de TSO als volgt uit: Overblijfbudget (per ) 1,65 6,45 9,45 9,45 Regeling scholing overblijfkrachten Personele overblijfkosten Het voor de stichting Fluenta beschikbare bedrag, omgerekend per leerling, minus de scholingskosten voor overblijfmedewerkers blijft t.z.t. jaarlijks beschikbaar voor de scholen. Voor de jaren 2006 en 2007 zal subsidie voor scholing van de overblijfmedewerkers worden aangevraagd. Nieuwegein, Ben de Jong, Algemeen directeur Beleidsnotitie TSO Fluenta 3

4 Bijlage 1 Reglement TSO Dit reglement is bedoeld als basisdocument voor de TSO op alle scholen van de stichting. Artikel 1. Bestuur en verantwoording a. Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Fluenta organiseert (of laat organiseren) de overblijfcommissie van de school de tussenschoolse opvang. De overblijfcommissie bestaat uit tenminste: de directeur van de school, een ouder, een leerkracht (binnen het taakbeleid) en (indien van toepassing) de coördinator TSO als adviseur. b. De coördinator TSO geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken m.b.t. de tussenschoolse opvang. Wanneer de school de tussenschoolse opvang zelf regelt, stelt zij uit het midden van de vrijwilligers een coördinator TSO aan. Bij uitbesteding wordt dit door de professionele organisatie geregeld. Artikel 2. Taakomschrijvingen Taakomschrijving coördinator TSO. De coördinator TSO draagt eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken van de tussenschoolse opvang. De coördinator voert deze taken zelfstandig uit en legt hiervoor verantwoording af aan de overblijfcommissie. De coördinator verricht in dat kader de volgende taken: a. Het zorgdragen voor het optimaal functioneren van de voorziening voor tussenschoolse opvang; b. Het begeleiden van de overblijfmedewerkers t.a.v. hun dagelijkse werkzaamheden; c. Voert het aannamebeleid uit van leerlingen die de TSO (wensen te) bezoeken; d. Voert het aannamebeleid uit van de overblijfmedewerkers en stelt de werkplanning op; e. Draagt zorg voor de personeels- en financiële administratie; f. Onderhoudt contacten en draagt zorg voor de contacten met diverse organen; g. Is aanspreekpunt voor alle betrokkenen zoals: ouders, leerkrachten en directeur. Taakomschrijving overblijfmedewerker. De overblijfmedewerker is belast met de navolgende taken: a. Het zorgdragen voor het welzijn van de kinderen die gebruik maken van de TSO; b. Het toezicht houden; c. Het zorgdragen voor de ruimte waarin de TSO plaatsvindt en het speelmateriaal; d. Het netjes en opgeruimd achterlaten van de ruimte voor TSO e. Het uitvoeren van lichte huishoudelijke taken die voortvloeien uit de verzorging voor de kinderen, de ruimte en het speelmateriaal; f. Het deelnemen aan relevante overlegmomenten. Bij uitbesteding worden de taken door de professionele organisatie uitgevoerd. Artikel 3. Overblijfmedewerkers a. De werkroosters worden door de coördinator TSO in overleg met de overblijfmedewerkers opgesteld. Bij uitbesteding regelt de professionele organisatie dit. b. Met de overblijfmedewerkers wordt de vrijwilligersovereenkomst overblijfmedewerkers afgesloten (zie bijlage 2). Dit geldt niet bij uitbesteding door een professionele organisatie. Artikel 4. Administratie a. Voor de dagelijkse (financiële) administratie van de tussenschoolse opvang wordt door de overblijfcommissie één persoon als verantwoordelijke aangewezen (de coördinator TSO). b. De administratieve werkzaamheden worden onder verantwoordelijkheid van de overblijfcommissie uitgevoerd. Bij uitbesteding wordt dit door de professionele organisatie geregeld. Artikel 5. Kosten tussenschoolse opvang a. Ouders van leerlingen die gebruik maken van de TSO dienen daarvoor een bijdrage te betalen. Beleidsnotitie TSO Fluenta 4

5 De maximale bijdrage bij het organiseren m.b.v. van vrijwilligers bedraagt 2,50 per leerling per keer. De maximale bijdrage bij organisatie door een externe organisatie bedraagt 4,- per leerling per keer. b. De overblijfcommissie van de school stelt voor het begin van ieder cursusjaar vast, na instemming van de oudergeleding van de MR, welke bijdrage voor de TSO per keer per leerling dient te worden betaald. Bij uitbesteding wordt dit in het op te stellen contract opgenomen. c. De bijdragen verkregen uit de TSO worden gebruikt ter bestrijding van de volgende onkostenposten: Vergoeding van de overblijfmedewerkers/-coördinator TSO; Vergoeding voor aanschaf spelmaterialen en onderhoud van spelmaterialen; Vergoeding van huisvestingskosten (energie e.d.) van de school; d. Over de besteding van eventuele positieve saldi van de tussenschoolse opvang beslist de overblijfcommissie van de school. Artikel 6. Groepsgrootte tussenschoolse opvang De overblijfcommissie bepaalt de gewenste grootte van de groepen en het aantal gewenste overblijfmedewerkers per groep. De minimaal geldende norm voor de scholen van de Stichting Fluenta maximaal is vijftien kinderen per medewerker. Artikel 7. Aansprakelijkheid a. Het bestuur van de Stichting Fluenta is aansprakelijk voor alle gevallen waarin dit van toepassing is en het bestuur zorgt ervoor dat de overblijfmedewerkers adequaat verzekerd zijn middels een verzekering voor WA. Artikel 8. Werktijden De overblijfmedewerkers verzorgen de tussenschoolse opvang op de dagen dat dit volgens het rooster van de school noodzakelijk is. Artikel 9. Vergoedingen Voor de diverse werkzaamheden zijn de volgende vergoedingen gemaximeerd: a. Overblijfmedewerker: maximaal 15,- per keer. b. Coördinatiewerkzaamheden: maximaal 10,- per uur. c. Bij afwezigheid van de overblijfmedewerker of coördinator wordt er geen vergoeding uitbetaald. d. De werktijden worden zo geregeld dat de vergoedingen aan de overblijfmedewerkers/coördinator jaarlijks niet boven de toegestane vrijwilligersvergoeding ( 1500,-) komen. e. Elke overblijfmedewerker/coördinator is zelf verantwoordelijk voor eventuele melding bij de fiscus van verkregen vergoedingen. f. De directeur ziet erop toe dat aan de wettelijke verplichting tot melding van de vrijwilligersvergoeding bij de belastingdienst wordt voldaan. Bij uitbesteding zijn de overblijfmedewerkers in dienst van de professionele organisatie. Deze organisatie draagt zorg voor de arbeidsvoorwaarden. Artikel 10. Afwezigheid en afmelden a. Afwezigheid van de overblijfmedewerker moet tijdig gemeld worden bij de coördinator TSO. b. Afwijken van de werktijden kan alleen volgens overleg vooraf met de coördinator. c. Aan een uitnodiging tot bespreking of vergadering dient door de overblijfmedewerker in principe gehoor te worden gegeven. Bij uitbesteding draagt de professionele organisatie zorg voor alle personele zaken. Artikel 11. Uitvoering, ontheffing en beëindiging van de taak a. Een daartoe aangewezen TSO-vrijwilliger moet bereid zijn de maaltijd te openen en te sluiten passend bij de levensbeschouwelijke identiteit van de school. Beleidsnotitie TSO Fluenta 5

6 b. Indien gedrag, werkhouding of andere omstandigheden van betekenis daartoe aanleiding geven, heeft de overblijfcommissie het recht deze persoon geheel of gedeeltelijk van een taak binnen de tussenschoolse opvang te ontheffen. c. Dit alleen nadat schriftelijk en met vermelding van redenen van dit voornemen aan betrokkene, melding is gemaakt en de eventueel gewenste hoor- en wederhoor naar behoren heeft plaatsgevonden. d. Een ieder die zijn taak binnen de tussenschoolse opvang wenst te beëindigen wordt gevraagd dit minimaal twee weken van tevoren kenbaar te maken aan de coördinator zodat tijdig voor vervanging kan worden gezorgd. Bij uitbesteding draagt de professionele organisatie zorg voor alle personele zaken. Artikel 12. Opmerkingen, klachten en geschillen a. Opmerkingen, klachten of geschillen met betrekking tot de taak dan wel de omstandigheden daaromheen, dienen in de eerste plaats met de coördinator TSO te worden opgenomen. b. De coördinator dient in zulke zaken, waar mogelijk, een adequate oplossing te bieden, dit binnen redelijke termijn. c. Indien één of meerdere overblijfmedewerkers dat wensen, dienen zij gehoor te krijgen bij de overblijfcommissie van de school. d. Indien gewenst kunnen klachten aan de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon worden voorgelegd. e. Indien gewenst kunnen klachten en/of geschillen aan de algemeen directeur worden voorgelegd. f. Indien gewenst kan de klacht aan de landelijke klachtencommissie worden voorgelegd. Artikel 13. Exploitatie en financiële verantwoording a. Alle in- en uitgaande bedragen die betrekking hebben op de tussenschoolse opvang vallen onder de verantwoordelijkheid van de overblijfcommissie. b. Hiertoe heeft de overblijfcommissie een eigen bankrekening. c. De TSO is kostendekkend. De inkomsten (bijdrage overheid en bijdrage ouders) dienen in evenwicht te zijn met de uitgaven. d. De financiële activiteiten worden door de coördinator TSO uitgevoerd. e. Er vindt jaarlijks een kascontrole plaats door twee ouders (uit of aangewezen door de MR) conform de geldende systematiek. Aan het einde van het jaar wordt het laatste en eerste afschrift van de bankrekening naar het stichtingsbureau gestuurd, alsmede een verklaring waarop de kascommissie en de directeur hun akkoord hebben gegeven. f. Het bestuur van de Stichting Fluenta kan nadere regels vaststellen m.b.t. vorm en inhoud van de begroting en exploitatieverslag. Artikel 14. Veiligheid, calamiteiten en noodprocedures a. Alle betrokkenen bij de tussenschoolse opvang dienen zo te handelen dat de veiligheid voor zichzelf en anderen is gewaarborgd. b. Alle betrokkenen bij de TSO dienen, in geval van calamiteiten, op de hoogte te zijn van de hierover geldende afspraken in de school en de te volgen procedures om daar vervolgens ook naar te handelen. c. Alle betrokkenen bij de TSO dienen zich op de hoogte gesteld te hebben van het document overblijfprotocol van de betreffende school. Hierin staan specifieke afspraken over bijvoorbeeld ontruiming en bedrijfshulpverlening vermeld. d. De overblijfcommissie voorziet erin dat alle betrokkenen bij de TSO in de gelegenheid zijn zich met bedoelde afspraken en procedures vertrouwd te maken. Artikel 15. Algemene bepalingen a. Daar waarin dit reglement tussenschoolse opvang niet voorziet of onvolledig is, beslist de overblijfcommissie in overleg met de algemeen directeur. b. In zulke gevallen worden indien nodig deze wijzigingen toegevoegd en alle betrokkenen bij de TSO hiervan op de hoogte gebracht. Beleidsnotitie TSO Fluenta 6

7 c. Gestelde regels in het reglement tussenschoolse opvang dienen door elke betrokkene te worden opgevolgd. d. Alle betrokkenen bij de TSO ontvangen het reglement tussenschoolse opvang. e. Een ieder met een taak binnen de TSO wordt geacht met het accepteren van deze taak bedoelde regels te onderschrijven. Bij uitbesteding wordt het reglement tussenschoolse opvang als uitgangspunt gehanteerd voor het op te stellen contract. Artikel 16. Kwaliteitseisen Van de overblijfmedewerkers worden vaardigheden verwacht m.b.t. het begeleiden van de aan hen toevertrouwde kinderen. We denken hierbij aan: Op een pedagogisch verantwoorde manier kunnen omgaan met kinderen; Een zekere mate van stressbestendigheid bezitten; Beschikken over een flexibele instelling; Kunnen samenwerken met andere overblijfmedewerkers. De overblijfmedewerkers dienen bereid te zijn om hun deskundigheid op peil te brengen c.q. te houden d.m.v. hen aangeboden scholing. Hierbij wordt gedacht aan de basiscursus tussenschoolse opvang en (korte) cursussen op het gebied van pedagogische vaardigheden of veiligheid. De kosten van de deskundigheidsbevordering van de overblijfmedewerkers worden opgenomen in het opleidingsplan en voorgelegd aan de algemeen directeur. Beleidsnotitie TSO Fluenta 7

8 Bijlage 2 Model vrijwilligersovereenkomst overblijfmedewerker De ondergetekenden:.., directeur van de..(school) en.. (naam vrijwilliger)wonende te verklaren een vrijwilligersovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden. Artikel 1. De vrijwilliger vangt aan met de werkzaamheden met ingang van.. Artikel 2. De vrijwilliger verricht zijn/haar werkzaamheden als overblijfmedewerker t.b.v. de De taken staan omschreven in het reglement tussenschoolse opvang. Artikel 3. De vrijwilliger verricht gemiddeld. uren per week de taken Artikel 4. De tijden zijn als volgt bepaald: maandag van uur tot. uur dinsdag van uur tot. uur donderdag van uur tot. uur vrijdag van uur tot. uur Artikel 5 De vrijwilligersovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd van één jaar en wel van. tot en met.. Na afloop van de bepaalde tijd wordt de overeenkomst bij voldoende functioneren omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De vrijwilligersovereenkomst voor (on)bepaalde tijd wordt aangegaan met de mogelijkheid van tussentijdse opzegging door één van beide partijen. Artikel 6. De vrijwilliger ontvangt geen loon. De vrijwilliger ontvangt een onkostenvergoeding van maximaal 1500,- per jaar (2006). Artikel 7. Op deze vrijwilligersovereenkomst zijn de volgende regelingen en afspraken van toepassing: De vrijwilliger is op de hoogte van de gebruikelijke werkwijze omschreven in het reglement tussenschoolse opvang en het schoolspecifieke overblijfprotocol Als de vrijwilliger niet kan komen licht hij/zij zo snel mogelijk de coördinator TSO in van zijn/haar afwezigheid. De vrijwilliger neemt op verzoek van de coördinator deel aan overlegmomenten. De vrijwilliger verplicht zich te voldoen aan de kwaliteitseisen voor de overblijfmedewerkers zoals verwoord in het reglement tussenschoolse opvang. Artikel 8. Er is met betrekking tot deze overeenkomst geen opzegtermijn. Wel worden beide partijen verzocht om beëindiging van taken minimaal twee weken van tevoren schriftelijk door te geven aan de coördinator. Artikel 9. De vrijwilliger verklaart van het bestuur van de Stichting Fluenta te hebben ontvangen een door beide partijen ondertekend afschrift van deze vrijwilligersovereenkomst. Artikel 10. De vrijwilliger verklaart van het bestuur van de Stichting Fluenta te hebben ontvangen een exemplaar van het reglement tussenschoolse opvang en het document overblijfprotocol van de school Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op... te.. (vrijwilliger) namens de St. Fluenta, de directeur van de school. Beleidsnotitie TSO Fluenta 8

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

Informatiebrochure. tussen schoolse opvang

Informatiebrochure. tussen schoolse opvang Bijlage 5 Informatiebrochure tussen schoolse opvang BS De Boomgaard Langestraat 14 7047 AP Braamt 0316 651637 info@bsdeboomgaardbraamt.nl Inleiding. Met ingang van augustus 2006 valt de tussenschoolse

Nadere informatie

Convenant TSO tussen Basisschoolafdeling Brede School Lingewaard en Stichting WASKO

Convenant TSO tussen Basisschoolafdeling Brede School Lingewaard en Stichting WASKO Convenant TSO tussen Basisschoolafdeling Brede School Lingewaard en Stichting WASKO oktober 2014 1 De ondergetekenden: A. Basisschoolafdeling Brede School Lingewaard, gevestigd te Arkel, Harpstraat 13,

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK ***

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Titel: *** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Document code: 5.38 Soort document: Protocol Vrijwilligersbeleid Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Vervang

Nadere informatie

REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF

REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF Januari 2016 Aangepast voor schooljaar 2015/2016 R.Weber Januari 2013 Aangepast voor schooljaar 2012/2013 R. Weber A Januari 2013 Aangepast artikelen

Nadere informatie

BELEID TUSSENSCHOOLSE OPVANG Geactualiseerd versie d.d. 31 augustus 2015

BELEID TUSSENSCHOOLSE OPVANG Geactualiseerd versie d.d. 31 augustus 2015 BELEID TUSSENSCHOOLSE OPVANG Geactualiseerd versie d.d. 31 augustus 2015 1. De regelgeving 1.1 Inleiding: In november 2003 heeft het kabinet besloten om de beleidsverantwoordelijkheid voor tussenschoolse

Nadere informatie

Regeling en reglement

Regeling en reglement Regeling en reglement 1.1 Regeling van de TSO op de Vennegötte te Lochem 1.2 Inleiding De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) vanaf 1 augustus 2006 onder de verantwoording

Nadere informatie

Reglement Tussenschoolse opvang OBS de DIJK

Reglement Tussenschoolse opvang OBS de DIJK Reglement Tussenschoolse opvang OBS de DIJK Artikel 1. Definities Ouders: Leerlingen: TSO: TSO-coördinator: TSO-kracht: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven.

Nadere informatie

SPOVenray. Organisatiebeleidsplan voor de Tussenschoolse Opvang

SPOVenray. Organisatiebeleidsplan voor de Tussenschoolse Opvang Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio SPOVenray Organisatiebeleidsplan voor de Tussenschoolse Opvang september 2006. TSO september 2006 1 Inhoudsopgave: 1. Organisatie 1.1 Visie op

Nadere informatie

Overblijfkracht Vrijwilligers die tegen een onkostenvergoeding de TSO begeleiden.

Overblijfkracht Vrijwilligers die tegen een onkostenvergoeding de TSO begeleiden. Reglement Tussenschoolse Opvang De Nienekes 1. Begrippen TSO Tussenschoolse opvang, volgens de Wet op het primair onderwijs (artikel 45) moeten scholen leerlingen in de gelegenheid stellen onder toezicht

Nadere informatie

Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op: 16-03 - 2009

Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op: 16-03 - 2009 Algemeen Overblijfreglement of reglement tussenschoolse opvang VPCO De Viermaster Naam school: School met de Bijbel Het Visnet Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op:

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011

Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011 Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011 Artikel 1: begrippen. Bevoegd gezag: Het bestuur van stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken. T.S.O. T.S.O. coördinator:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET 1. Inleiding Formeel zijn de schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om te zorgen voor tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is sinds

Nadere informatie

Overblijfbeleid openbaar primair onderwijs Lochem

Overblijfbeleid openbaar primair onderwijs Lochem 1 Inleiding Als ouders een school kiezen vragen ze vaak naar de overblijfmogelijkheden op de school. Zij willen gebruik maken van de overblijfregeling omdat ze werken, studeren of andere verplichtingen

Nadere informatie

Convenant TSO tussen Basisschoolafdeling Brede School Lingewaard en Stichting WASKO

Convenant TSO tussen Basisschoolafdeling Brede School Lingewaard en Stichting WASKO 1 Convenant TSO tussen Basisschoolafdeling Brede School Lingewaard en Stichting WASKO De ondergetekenden: A. Basisschoolafdeling Brede School Lingewaard, gevestigd te Arkel, Harpstraat 13, 4241 CA, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Basisschool de Meulebeek Protocol overblijven 1

Basisschool de Meulebeek Protocol overblijven 1 1 Inhoud 0. Voorwoord 1. Organisatie a. Plaats b. Tijd c. Aanmelding 2. Het reglement a. Regels b. Omgangsvormen c. Eten en drinken d. Spelen 3. De materialen a. Keuze en aanschaf van materiaal b. Het

Nadere informatie

HET OVERBLIJFREGLEMENT:

HET OVERBLIJFREGLEMENT: HET OVERBLIJFREGLEMENT: De medezeggenschapsraad heeft haar instemming gegeven ( ouders instemmingsrecht en leerkrachten, adviesrecht) over dit overblijfreglement volgens artikel: 9c van de wet medezeggenschap

Nadere informatie

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Periode 2015 t/m 2018 Definitief: april 2015 Auteurs: Karin de Groot en Shyaam Gajapersad Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 1 2. INLEIDING 1 3. VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) BS PANTA RHEI

TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) BS PANTA RHEI TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) BS PANTA RHEI 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene informatie inzake overblijven (wettelijke regeling) 3 Overblijven op Panta Rhei 4 Protocol bij vermissing TSO Panta Rhei

Nadere informatie

Overblijfreglement OBS Molenakker

Overblijfreglement OBS Molenakker OVERBLIJFREGLEMENT OBS MOLENAKKER Definities Artikel 1. Ouders: Leerlingen: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen de leerlingen die zijn ingeschreven. Overblijfcommissie: een door de directie

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reglement Tussenschoolse Opvang OBS Fiepko Coolman 1. Uitgangspunt Uitgangspunt van de school is dat zij een tussenschoolse opvangfaciliteit (hierna ook te noemen TSO) wil aanbieden. Ouders / verzorgers

Nadere informatie

Reglement Overblijven Purmerend

Reglement Overblijven Purmerend Reglement Overblijven Purmerend Versie: Definitief Datum: 5 augustus 2015 Auteur: J. Meijs, directeur Stichting Overblijven Purmerend 1 Artikel 1 Begrippen 1. Overblijven : Overblijven op de school ; 2.

Nadere informatie

Reglement Tussenschoolse Opvang ( TSO) Onder de Wieken. Burgh-Haamstede

Reglement Tussenschoolse Opvang ( TSO) Onder de Wieken. Burgh-Haamstede Reglement Tussenschoolse Opvang ( TSO) Onder de Wieken Burgh-Haamstede Versie d.d. 16-02-2014 C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Temp\TSO PLAN ODW 16022014 1-1.doc 1 Inhoudsopgave Inleiding Reglement Tussenschoolse

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Reglement Tussenschoolse Opvang

Reglement Tussenschoolse Opvang Reglement Tussenschoolse Opvang 1. Begrippen TSO Tussenschoolse opvang, volgens de Wet op het primair onderwijs (artikel 45) moeten scholen leerlingen in de gelegenheid stellen onder toezicht de middagpauze

Nadere informatie

Reglement Tussen Schoolse Opvang

Reglement Tussen Schoolse Opvang Reglement Tussen Schoolse Opvang Inhoud van het TSO reglement. Artikel 1 : Begrippen Artikel 2 : Het bevoegd gezag Artikel 3 : Directie Artikel 4 : TSO coördinator Artikel 5 : Kosten TSO voor ouders. Artikel

Nadere informatie

Beleidsplan Tussen Schoolse Opvang (TSO) OBS Sjtadssjool

Beleidsplan Tussen Schoolse Opvang (TSO) OBS Sjtadssjool Definitie: De Tussen Schoolse Opvang (TSO) is vrije tijd en een onderbreking van leeractiviteiten. Het overblijven, moet leuk zijn. Het is een periode waar het kind tot rust kan komen (actief of passief)

Nadere informatie

Broodje SKIK. Reglement tussenschoolse opvang. CBS de Tarissing Oudehaske

Broodje SKIK. Reglement tussenschoolse opvang. CBS de Tarissing Oudehaske Broodje SKIK Reglement tussenschoolse opvang CBS de Tarissing Oudehaske Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Administratie 3 2.1 Aanmelden / Afmelden/ Opzeggen 3 2.1.1 Aanmelden TSO: 3 2.1.2 Afmelden abonnementsdagen

Nadere informatie

OVERBLIJFREGLEMENT MONTESSORISCHOOL CASTRICUM

OVERBLIJFREGLEMENT MONTESSORISCHOOL CASTRICUM OVERBLIJFREGLEMENT MONTESSORISCHOOL CASTRICUM Op de montessorischool bestaat de mogelijkheid om in de middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur onder toezicht over te blijven. De overblijf wordt georganiseerd

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge

Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge De Merel 12-14 9231 JJ Surhuisterveen Tel. 0512-362800 Website: bernebrege.noventa.nl Email : bernebrege@noventa.nl Inhoudsopgave Algemene regels

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

(Logo bestuur) Geachte lezer,

(Logo bestuur) Geachte lezer, (Logo bestuur) Geachte lezer, Op 1 augustus 2006 werd ons schoolbestuur, als gevolg van een wijziging in de Wet Primair Onderwijs, verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang (tso) op onze scholen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting BSO Bernisse Inleiding Stichting BSO Bernisse (onderdeel van Stichting Kinderopvang de Bonte vlinder) heeft met diverse basisscholen afspraken gemaakt

Nadere informatie

1 Inleiding Contactgegevens Reglement Algemeen... 3 Organisatie... 3 Inschrijven en betalingen... 3 Veiligheid... 3 Klachten...

1 Inleiding Contactgegevens Reglement Algemeen... 3 Organisatie... 3 Inschrijven en betalingen... 3 Veiligheid... 3 Klachten... Juni 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 Contactgegevens... 2 2 Reglement... 3 Algemeen... 3 Organisatie... 3 Inschrijven en betalingen... 3 Veiligheid... 3 Klachten... 3 3 Praktische zaken... 4 s Morgens...

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Reglement Overblijven Daltonschool De Margriet. Begrippen. Artikel 1

Reglement Overblijven Daltonschool De Margriet. Begrippen. Artikel 1 Reglement Overblijven Daltonschool De Margriet Begrippen Artikel 1 Bevoegd gezag: Het bestuur van de school, in casu: Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, hierna te noemen: BOOR; Overblijfvereniging:

Nadere informatie

SKPO-gids: Organisatie Handreiking tussenschoolse opvang SKPO / blad 1. Handreiking Tussenschoolse Opvang SKPO. (april 2007)

SKPO-gids: Organisatie Handreiking tussenschoolse opvang SKPO / blad 1. Handreiking Tussenschoolse Opvang SKPO. (april 2007) SKPO-gids: Organisatie Handreiking tussenschoolse opvang SKPO / blad 1 Handreiking Tussenschoolse Opvang SKPO (april 2007) SKPO-gids: Organisatie Handreiking tussenschoolse opvang SKPO / blad 2 De scholen

Nadere informatie

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Regeling Tussenschoolse Opvang Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Visie... 3 Visie... 3 Regeling... 3 Hoofdstuk 2 Kwaliteit... 4 Overblijfkrachten...

Nadere informatie

adressering Betreft: Vrijwilligersovereenkomst Datum: Kenmerk: Geachte.,

adressering Betreft: Vrijwilligersovereenkomst Datum: Kenmerk: Geachte., adressering Betreft: Vrijwilligersovereenkomst Datum: Kenmerk: Geachte., Wij zijn verheugd u te verwelkomen als vrijwilliger! Voor de goede orde en prettige samenwerking is het verstandig een aantal zaken

Nadere informatie

verantwoord overblijven

verantwoord overblijven verantwoord overblijven Informatieboekje Overblijven o.b.s. Rubenshof Rubenshof 8 4907 MX OOSTERHOUT school 452361 overblijven@obsrubenshof.nl overblijfraad Carla van Leijsen 452362 Ilse Verschoof 06 28805918

Nadere informatie

Overblijf op de WaterMolen

Overblijf op de WaterMolen Inhoud Bestuurlijke en organisatorische opzet... 2 Doelstelling... 3 Aan - en afmelden... 3 Structurele opgave... 3 Incidentele opgave... 4 Kosten... 4 Betalingsregeling... 4 Rekeningen voor structurele

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Via de nieuwsbrief, die elke maand door de school per mail aan u verzonden word, wordt u op de hoogte gebracht van de eventuele veranderingen.

Via de nieuwsbrief, die elke maand door de school per mail aan u verzonden word, wordt u op de hoogte gebracht van de eventuele veranderingen. TSO INFORMATIEBOEKJE Beste ouder(s) en verzorger(s), Dit informatiebulletin is bedoeld om u te informeren over het wel en wee van de tussenschoolse opvang (de TSO of het overblijven) op de Koningin Wilhelmina

Nadere informatie

CONCEPT 25 juni 2015. TSO-regelement Basisschool De Diabolo

CONCEPT 25 juni 2015. TSO-regelement Basisschool De Diabolo CONCEPT 25 juni 2015 TSO-regelement Basisschool De Diabolo 1 TSO-regeling Basisschool De Diabolo Wettelijk geregeld De volgende zaken zijn bij wet geregeld (verkorte weergave): De school is verplicht tot

Nadere informatie

Betreft: reglement TSO

Betreft: reglement TSO Betreft: reglement TSO Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u het reglement en de afspraken die wij hebben opgesteld voor een goede organisatie van de TSO (tussenschoolse opvang van uw kind(eren)

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

ALS JE NIEUW BENT BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG. Informatieboekje voor vrijwilligers tso

ALS JE NIEUW BENT BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG. Informatieboekje voor vrijwilligers tso ALS JE NIEUW BENT BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG Informatieboekje voor vrijwilligers tso INHOUD 1. Voorwoord 2. Organisatie 3. Het centraal kantoor 4. De kindercentra 5. De functie tso-begeleider 6. Werken

Nadere informatie

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Een vrijwilliger is een persoon die op vrijwillige basis werkzaamheden voor de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs of een van haar scholen verricht, zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning

Nadere informatie

Informatieblad. De belangrijkste punten op een rij INFOBLAD TUSSENSCHOOLSE OPVANG (OVERBLIJVEN) Inhoudsopgave

Informatieblad. De belangrijkste punten op een rij INFOBLAD TUSSENSCHOOLSE OPVANG (OVERBLIJVEN) Inhoudsopgave FS01 SCHORSING EN UITSLUITING VAN LEDEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Informatieblad TUSSENSCHOOLSE OPVANG Informatieblad TUSSENSCHOOLSE OPVANG (OVERBLIJVEN) Inhoudsopgave p. 1 De belangrijkste punten p.

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument Inleiding Het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst geeft duidelijkheid aan beide partijen die bij een dergelijke

Nadere informatie

Overblijfplan CBS De Bron

Overblijfplan CBS De Bron Overblijfplan CBS De Bron Overblijfmogelijkheden Op school wordt de mogelijkheid geboden om de kinderen te laten overblijven onder toezicht van overblijfouders. Hierbij wordt rekening gehouden met de waarden

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSCONTRACT

VRIJWILLIGERSCONTRACT VRIJWILLIGERSCONTRACT De gemeente Nissewaard, zetelende aan de Raadhuislaan 106, te 3201 EL Spijkenisse (correspondentieadres: Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse), te dezen op grond van een daartoe door de

Nadere informatie

Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst. Overblijfbeleid

Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst. Overblijfbeleid Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst Overblijfbeleid Voorwoord Voor u ligt het beleid t.a.v. het overblijven op de St. Martinusschool. Het boekje informeert u over de gang van

Nadere informatie

Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO) versie 5 januari 2016

Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO) versie 5 januari 2016 Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg

Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg Overblijfboekje Tussenschoolse Opvang Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg Voorwoord (ter info) Eén op de drie kinderen in Nederland luncht regelmatig op school. Iedere basisschool biedt

Nadere informatie

,, DE EEVLIET. (Toerdeloo Poortvliet) Informatieboekje TSO. Beste ouders, verzorgers,

,, DE EEVLIET. (Toerdeloo Poortvliet) Informatieboekje TSO. Beste ouders, verzorgers, OPENBARE BASISSCHOOL,, DE EEVLIET POORTVLIET Informatieboekje TSO Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt het informatieboekje tussenschoolse opvang (TSO) voor het schooljaar 2010/2011 Hierin kunt u alle

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Managementstatuut de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Preambule De Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Klachtenregeling (herziene versie)

Klachtenregeling (herziene versie) Klachtenregeling (herziene versie) Intentieverklaring van het bestuur (Voorzitter College van Bestuur) Het bestuur van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede hecht er waarde aan dat de werknemers in

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Vrijwilligersbeleid van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Een vrijwilliger is een persoon die op vrijwillige basis werkzaamheden voor de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs

Nadere informatie

obs t Startblok september 2012 Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek

obs t Startblok september 2012 Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek obs t Startblok september 2012 Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Verantwoord overblijven Pagina 2 Verantwoordelijkheid Pagina 3 Kosten overblijven Pagina 4 Overblijf werkgroep

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Heeft u opmerkingen over de regelingen, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze op school kenbaar te maken?

Heeft u opmerkingen over de regelingen, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze op school kenbaar te maken? Inleiding De Wet op het Primair Onderwijs biedt de leerlingen van de basisscholen de mogelijkheid om tussen de middag op school over te blijven. Dit wordt tussenschoolse opvang (TSO) genoemd. De wettekst

Nadere informatie

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie

Overeenkomst tussenschoolse opvang

Overeenkomst tussenschoolse opvang Overeenkomst tussenschoolse opvang Ondergetekende: 1. De hierna omschreven ouder(s), (onder in te vullen) en 2. Stichting Kiekeboe Kinderopvang, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door Mw.

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

TUSSENSCHOOLSE OPVANG TUSSENSCHOOLSE OPVANG OP CBS De Rank 1 Informatiegids Tussenschoolse Opvang voor ouders van leerlingen van CBS de Rank Koudekerk aan den Rijn Aanmelden/afmelden Dagelijks voor 08.30 uur s morgens Via e-mail

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

Beleidsnota Tussenschoolse opvang

Beleidsnota Tussenschoolse opvang Beleidsnota Tussenschoolse opvang Woudenberg, September 2014 Overblijven is een moment om te ontspannen. Een moment om tot rust te komen na een ochtend hard werken. Na het eten worden de kinderen geprikkeld

Nadere informatie

De Schakel overblijven notitie

De Schakel overblijven notitie Tussenschoolse opvang (overblijven) op de Schakel Inleiding Overblijven ook wel tussenschoolse opvang (TSO) genaamd moet goed geregeld zijn. Op De Schakel is dit momenteel goed geregeld en we willen de

Nadere informatie

TSO HANDBOEK OVERBLIJVEN. Regels en afspraken voor het overblijven o.b.s. 't Kompas

TSO HANDBOEK OVERBLIJVEN. Regels en afspraken voor het overblijven o.b.s. 't Kompas TSO HANDBOEK OVERBLIJVEN Regels en afspraken voor het overblijven o.b.s. 't Kompas Inleiding... 2 1 De overblijfkrachten... 3 1.1. Beschrijving van de overblijfkrachten... 3 1.2. Algemene afspraken voor

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier STICHTING TSO STAP VOORUIT Per kind gaarne 1 formulier invullen.

Aanmeldingsformulier STICHTING TSO STAP VOORUIT Per kind gaarne 1 formulier invullen. Aanmeldingsformulier STICHTING TSO STAP VOORUIT Per kind gaarne 1 formulier invullen. Ondergetekende wenst met ingang van zijn/haar kind gebruik te laten maken van de TSO. Ge ge ve ns ki n d: Achternaam

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Vrijwilligerscontract

Vrijwilligerscontract Vrijwilligerscontract Dit contract bedoelt inhoud te geven aan het commitment tussen de vrijwilligersorganisatie en de vrijwilliger; het gaat hierbij dus niet om een arbeidsverhouding. In het vrijwilligerscontract

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld 25092013 Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds

Nadere informatie

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014 TussenSchoolse Opvang Praktische Invulling Mei 2014 laatste update 1.3 14-10-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Rolverdeling 3 Spelen en toezicht 4 Locaties 5 Lunch 6 Hygiëne 7 Pedagogisch protocol 8 Medische

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Informatie KION tussenschoolse opvang Brood & Spelen

Informatie KION tussenschoolse opvang Brood & Spelen Informatie KION tussenschoolse opvang Brood & Spelen Ingangsdatum: 1 januari 2015 Tussenschoolse opvang bij u in de buurt Basisscholen zijn verplicht om tussenschoolse opvang te regelen. De basisschool

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Huishoudelijk reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Overblijfkrachten Duur van de activiteit De kinderen worden van 12.00 uur tot 13.05 opgevangen. Alle overblijfkrachten

Nadere informatie

Thema-avond: vormen van opvang en overblijven

Thema-avond: vormen van opvang en overblijven Thema-avond: vormen van opvang en overblijven Donderdag 30 oktober 2008 Bernard Fikkers voorzitter ouderraad Jenaplanschool De Sterredans Achtergrond Thema-avond pesten Zorgen over leegeten broodtrommels

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Algemeen Overblijfreglement of reglement tussen- schoolse opvang van VPCO De Viermaster en praktische invulling hiervan voor cbs De Glashorst

Algemeen Overblijfreglement of reglement tussen- schoolse opvang van VPCO De Viermaster en praktische invulling hiervan voor cbs De Glashorst Algemeen Overblijfreglement of reglement tussen- schoolse opvang van VPCO De Viermaster en praktische invulling hiervan voor cbs De Glashorst Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO

Nadere informatie

Bijlage 2. Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst

Bijlage 2. Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst Bijlage 2 Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst IKC 18 De ondergetekenden: 1. Stichting Onderwijs (O), sstatutair gevestigd te (1234 AA) (plaatsnaam) aan de (adres), in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS. ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS. Artikel 1 1.In de eerste week dat hun kind op school zit ontvangen ouders* een brief met informatie over de oudervereniging. Daarin

Nadere informatie

klachtenregeling CSG Eekeringe

klachtenregeling CSG Eekeringe klachtenregeling CSG Eekeringe Toelichting: klachtenregeling voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting PrimAH

Klachtenregeling Stichting PrimAH Klachtenregeling Stichting PrimAH Inhoud Inleiding... 3 Voorkomen van klachten... 3 Begripsbepalingen... 3 De contactpersoon... 3 De externe vertrouwenspersoon... 4 De klachtencommissie... 4 De procedure

Nadere informatie

Inleiding. Geachte ouders/verzorgers,

Inleiding. Geachte ouders/verzorgers, OVERBLIJVEN OP IBS DE ROOS PURMEREND 2017-2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Doelstelling... 4 2. De overgang en tijden... 4 3. Aanmelden en afmelden... 4 4. De kosten van het overblijven... 5 5. Eten

Nadere informatie

Pauze op School. Reglement Tussen Schoolse Opvang

Pauze op School. Reglement Tussen Schoolse Opvang - 1 - Pauze op School Reglement Tussen Schoolse Opvang Prins Willem-Alexander School te Sliedrecht - 2 - Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Aanmelden, wijzigen, opzeggen abonnement 3 Abonnementen en betalingen

Nadere informatie