Vrijwilligersbeleid Welzijn MensenWerk 2014 t/m 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwilligersbeleid Welzijn MensenWerk 2014 t/m 2016"

Transcriptie

1 2014 t/m 2016 Van : afdeling W&MD (HS) Datum : Status : definitief

2 Inleiding Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten en diensten van Welzijn MensenWerk niet plaats kunnen vinden. Denk bijvoorbeeld aan de belastinginvullers in Meppel en Westerveld, de Vrijwillige Ouderenadviseurs in de wijken van Meppel en de vrijwilligers van de zomeractiviteiten Dakajam. Voor de verschillende vrijwilligersgroepen waren er diverse regelingen betreffende waardering, scholing en onkostenvergoeding. Er was geen uniformiteit. Reden voor Welzijn MensenWerk om vrijwilligersbeleid te maken. Hierin staan de regelingen en procedures en de daarbij behorende middelen die worden ingezet voor de uitvoering. Zo komen vrijwilligers tot hun recht binnen de organisatie en kunnen zij hun eigen doelen nastreven terwijl ook de doelstelling van de organisatie wordt gerealiseerd. Deze nota vrijwilligersbeleid is bedoeld voor intern gebruik, voor de medewerkers en vrijwilligers van Welzijn MensenWerk en geldt van 1 januari 2014 tot en met 31 december

3 Inhoud Inleiding Visie, uitgangspunten en beleid Visie en missie Welzijn MensenWerk Definitie vrijwilligerswerk algemeen Definitie vrijwilligerswerk Welzijn MensenWerk Visie, missie en werkwijze van Welzijn MensenWerk Visie op het vrijwilligerswerk Implementatie van het vrijwilligersbeleid Geldigheid en tussentijdse evaluatie van het vrijwilligersbeleid Positie van de vrijwilliger in de organisatie Wat kunnen vrijwilligers van ons verwachten? Wat verwachten wij van onze vrijwilligers? Taken en taakafbakening Taken en taakafbakening vrijwilligers Taakomschrijving beroepskracht Taakomschrijving vrijwilligerscoördinator Taakomschrijving secretariaat Arbo wet Sociale veiligheid Werving, selectie en introductie van vrijwilligers Introductieprogramma Proefperiode Beëindiging werkzaamheden van de vrijwilliger Waarderingsbeleid Begeleiding en opleiding (deskundigheidsbevordering) Begeleiding Voortgangsgesprekken Deskundigheidsbevordering Informatie en inspraak Materiële voorzieningen Financieel beleid Budgetbeheer, regelingen/procedures Verzekeringen Onkostenvergoeding/declaratieregeling Identificatie

4 9. Geschillen Onenigheid tussen vrijwilligers onderling of tussen vrijwilliger en beroepskracht Procedure bij klachten van en over vrijwilligers

5 1. Visie, uitgangspunten en beleid 1.1 Visie en missie Welzijn MensenWerk Missie Een missie definieert het bestaansrecht en identiteit van de organisatie. De missie van Welzijn MensenWerk luidt: WELZIJN MENSENWERK verbetert welzijn Visie Een visie is inspirerend, geeft een visionaire en ambitieus beeld van wat de organisatie wil zijn. De visie van Welzijn MensenWerk is: Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Uit de algemene missie en visie van Welzijn MensenWerk vloeit de visie op het vrijwilligersbeleid voort. 1.2 Definitie vrijwilligerswerk algemeen Vrijwilligers zijn mensen die zich in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald inzetten om maatschappelijke doelen te helpen verwezenlijken. 1.3 Definitie vrijwilligerswerk Welzijn MensenWerk Vrijwilligers zijn mensen die zich onverplicht en onbetaald inzetten om de doelen van Welzijn MensenWerk mede te helpen verwezenlijken op basis van wederzijds respect. Onverplicht Vrijwilligers kiezen zelf of ze actief willen worden als vrijwilliger bij Welzijn MensenWerk. Het kan wel voorkomen dat een instantie (bijvoorbeeld UWV of gemeente) mensen naar vrijwilligerswerk wil begeleiden, maar in de basis moeten vrijwilligers gemotiveerd zijn. Het werk is echter niet vrijblijvend; er worden afspraken gemaakt die de vrijwilliger geacht wordt na te komen (hetzelfde geldt voor afspraken die de organisatie maakt ten opzichte van de vrijwilliger). Onbetaald Er staat geen materiële vergoeding tegenover het werk, al moeten onkosten wel vergoed worden. Dit is de algemene regel waar alleen in speciale gevallen en in overleg met het management team een uitzondering op gemaakt kan worden. 4

6 Om de doelen van Welzijn MensenWerk Het gaat om doelen die de gemeente aan Welzijn MensenWerk of Welzijn MensenWerk aan zichzelf gesteld heeft. mede te helpen verwezenlijken De vrijwilligers werken ter ondersteuning van de doelen van Welzijn MensenWerk. Dit betekent een duidelijke taakverdeling. De vrijwilligers zijn geen vervanging van de beroepskrachten. op basis van wederzijds respect. Het is duidelijk wat beide partijen van elkaar kunnen verwachten. Aandacht voor de wensen en mogelijkheden van de vrijwilliger worden gecombineerd met de eisen die gesteld worden aan de vrijwilliger voor een bepaalde functie. Er is sprake van wederkerigheid, de belangen van alle betrokken worden gediend. Een vrijwilliger van Welzijn MensenWerk. - handelt in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van Welzijn MensenWerk; - ontvangen directe aansturing van Welzijn MensenWerk; - onderschrijft de missie en visie van Welzijn MensenWerk en werkt ondersteunend hieraan; - zet zich in voor de samenleving en/of mensen in een kwetsbare positie; - zet zich structureel in voor Welzijn MensenWerk; - heeft geen direct belang maar wel affiniteit met de doelgroep of problematiek; - is 18+. Indicatoren Er zijn indicatoren benoemd die bepalen of iemand al dan niet tot de vrijwilligers van Welzijn MensenWerk behoort. De mate van opdracht en verantwoordelijkheid weegt van de 3 factoren het zwaarst. 1. mate van wettelijke opdracht en verantwoordelijkheid van Welzijn MensenWerk 2. mate van directe aansturing door Welzijn MensenWerk 3. mate van verplicht handelen van de vrijwilliger (procedures, in opdracht van Welzijn MensenWerk) Opdracht/verantwoordelijkheid Verplicht handelen Aansturing Laag Hoog Mocht dit nog niet voldoende uitsluitsel geven, dan beslist het MT. 5

7 1.4 Visie, missie en werkwijze van Welzijn MensenWerk Vrijwilligers hebben een belangrijke functie binnen de organisatie. Vrijwilligers bieden extra (aanvullende) dienstverlening en ondersteuning en vrijwillige inzet kan voor de vrijwilligers ook een manier zijn om actief deel te nemen aan de lokale samenleving (maatschappelijke participatie). De vrijwilligersservicepunten van Welzijn MensenWerk in de gemeente zijn wijk/dorpsoverstijgende diensten, maar kunnen ook in de wijk/ het dorp worden ingezet. 1.5 Visie op het vrijwilligerswerk Vrijwilligers leveren een bijdrage aan de doelstelling van Welzijn MensenWerk, maar het biedt hen tegelijkertijd ook een mogelijkheid om actief aan de samenleving deel te (blijven) nemen. Vrijwilligers brengen meer deskundigheid, kennis, ogen en oren, contacten, en handen met zich mee. Zij voeren niet alleen opdrachten uit, maar worden ook zo veel mogelijk betrokken bij het vormgeven van diensten of activiteiten. In de visie van Welzijn MensenWerk moet iedereen de gelegenheid hebben om betrokken te zijn bij vrijwilligerswerk op een manier die bij hem/haar past. Dat geldt voor iemand met een volle agenda die incidenteel inzetbaar is, als ook voor iemand die vanwege een beperking alleen vanuit eigen huis of met begeleiding kan bijdragen. Als mensen hun vrijwilligerswerk met plezier doen, is de kans groot dat ze actief blijven en ook naar hun omgeving uitstralen dat vrijwilligerswerk de moeite waard is. Het vrijwilligersbeleid moet zich verhouden tot de visie, moet recht doen aan de wensen en behoeften van vrijwilligers, rekening houdend met de beschikbare middelen en eisen met betrekking tot continuïteit en kwaliteit. Welzijn MensenWerk investeert in een vrijwilligers-vriendelijk klimaat. Het vrijwilligersbeleid moet duidelijk zijn voor alle medewerkers en vrijwilligers. 1.6 Implementatie van het vrijwilligersbeleid Het verdient aanbeveling het vrijwilligersbeleid niet onmiddellijk in te voeren, maar hier een fasering in aan te breng en om bestaande vrijwilligers de tijd te geven om aan de veranderingen te wennen. Nieuwe vrijwilligers die na vaststelling van het beleid worden aangenomen, vallen onder het nieuwe beleid met terugwerkende kracht op 1 januari Voor bestaande vrijwilligers geldt een overgangsregeling tot 1 augustus Daarna geldt ook voor hen dit beleid. 1.7 Geldigheid en tussentijdse evaluatie van het vrijwilligersbeleid Het vrijwilligersbeleid geldt voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december Ruim voor de einddatum wordt het totale beleid geëvalueerd en wordt de voortgang vastgelegd. 6

8 2. Positie van de vrijwilliger in de organisatie Vrijwilligers zijn door de hele organisatie te vinden. We onderscheiden de volgende vrijwilligers: Ondersteunende vrijwilligers Vrijwilligers die projecten en diensten van Welzijn MenseWerk uitvoeren, ondersteunend aan de doelen van Welzijn MensenWerk. Individuele vrijwilligers Vrijwilligers die door een beroepskracht één op één bemiddeld worden naar een hulpvrager. 2.1 Wat kunnen vrijwilligers van ons verwachten? De beroepskrachten van Welzijn MensenWerk zorgen voor een goede service aan vrijwilligers door: - Vragen snel en correct te beantwoorden; - Bereikbaar te zijn. De beroepskrachten laten hun waardering blijken door: - Vrijwilligers te bedanken voor hetgeen zij doen, zeker en juist als iets extra s is gepresteerd, of wanneer iets is afgerond; - Complimenten uit te delen - Successen te waarderen en op allerlei plekken in de organisatie te vermelden - Zich te houden aan het vastgestelde waarderingsbeleid ten aanzien van vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen rekenen op: - Voldoende en tijdige informatie; - Adequate en snelle reactie op vragen en verzoeken; - Een luisterend oor; - Opbouwende kritiek zonder betutteling; - Oplossing van knelpunten; - Oplossing van conflicten; - Nakomen van gemaakte afspraken; - Snelle betaling van declaraties; - Waardering in de vorm van aandacht en een jaarlijkse attentie; - Alle faciliteiten die zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. 7

9 2.2 Wat verwachten wij van onze vrijwilligers? Vrijwilliger zijn bij Welzijn MensenWerk is onverplicht maar niet vrijblijvend. Een vrijwilliger van Welzijn MensenWerk: - Handelt in lijn met de visie en missie van Welzijn MensenWerk; - Onderschrijft en ondersteunt de doelstellingen van Welzijn MensenWerk; - Neemt verantwoordelijkheid voor taken en afspraken; - Is bereid deel te nemen aan werkoverleg; - Is bereid deel te nemen aan scholing; - Is bereid deel te nemen aan voortgangsgesprekken; - Vertegenwoordigt Welzijn MensenWerk naar buiten toe op een correcte manier; - Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie; - Neemt een opzegtermijn in acht; - Ondertekent een vrijwilligersovereenkomst. 8

10 3. Taken en taakafbakening 3.1 Taken en taakafbakening vrijwilligers De taken van vrijwilligers zijn meestal uitvoerend, maar kunnen ook organisatorisch van aard zijn. Voor alle werkzaamheden is vooraf duidelijk welke taken verricht worden door vrijwilligers. Het verdient aanbeveling om voor elke functie een functieprofiel te maken met daarin omschreven de taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilliger. Algemene profielschets: - Er wordt geen minimum-opleidingsniveau vastgesteld. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij betrokkenheid tonen en een open houding hebben; - Vrijwilligers moeten (in potentie) over de kennis en vaardigheden beschikken die nodig zijn voor de functie, of bereid zijn deze te ontwikkelen; - Vrijwilligers kennen en onderschrijven de doelstelling van Welzijn MensenWerk; - Vrijwilligers conformeren zich aan de werkwijze van Welzijn MensenWerk; - De bereidheid van vrijwilligers tot samenwerken en overleg is van belang; - Vrijwilligers dienen zich voor een bepaalde periode of klus te verbinden; - Vrijwilligers moeten afspraken nakomen. 3.2 Taakomschrijving beroepskracht Bij elke vrijwilliger hoort een beroepskracht. Deze beroepskracht is verantwoordelijk voor de werving, selectie het maken en bevestigen van afspraken en de begeleiding van de vrijwilligers. Afhankelijk van de plek in de organisatie, hebben de beroepskrachten de volgende taken: Begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers; Bewaking van kwaliteit en resultaat; Coördinatie van het werk dat vrijwilligers uitvoeren; Zorgdragen voor randvoorwaarden zodat vrijwilligers gemotiveerd en effectief kunnen werken; Het verstrekken van informatie op maat: actief, tijdig, volledig, geselecteerd en toegankelijk. 3.3 Taakomschrijving vrijwilligerscoördinator De beroepskrachten zorgen voor de individuele waardering en ondersteuning. Een aantal meer arbeidsintensieve en/of overstijgende taken worden neergelegd bij een vrijwilligerscoördinator. De vrijwilligerscoördinator voert de volgende taken uit: 9

11 Uitvoeren, evalueren en bijstellen vrijwilligersbeleid; Toezicht houden op naleving van vrijwilligersbeleid; Onregelmatigheden signaleren en hierop actie ondernemen; Eventueel voorstellen doen voor bijstelling vrijwilligersbeleid; Beheer van het vrijwilligersbudget. Uitvoeren van onderdelen van het vrijwilligersbeleid Exitgesprekken afnemen; Communicatie over de organisatie verzorgen naar de vrijwilligers; Eventueel bemiddelen bij conflicten; Coördineren en organiseren jaarlijkse vrijwilligersactiviteit. 3.4 Taakomschrijving secretariaat Vrijwilligersadministratie In en uitstroom; NAW gegevens; Kwaliteiten;evt. specifieke capaciteiten; Certificaten maken en uitreiken. 3.5 Arbo wet Welzijn MensenWerk voert een Arbobeleid voor het personeel. Dit beleid is ook van toepassing op de vrijwilligers. 3.6 Sociale veiligheid Welzijn MensenWerk draagt zorg voor een veilige omgeving voor zowel de hulpvragers/deelnemers als de vrijwilligers. In de selectieprocedure wordt hieraan aandacht besteed en ook in de vrijwilligersovereenkomst komt een clausule over privacy en gedrag. 10

12 4. Werving, selectie en introductie van vrijwilligers De beroepskracht bepaalt wanneer er vrijwilligers geworven moeten worden. Werving gaat via eigen netwerken, het Servicepunt Vrijwilligerswerk of andere kanalen. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen ook zichzelf aanmelden. Indien voor een bepaalde functie of voor bepaalde werkzaamheden moeilijk vrijwilligers te vinden zijn, moet een wervingsplan opgesteld worden (evt. samen met de vrijwilligerscoördinator) De beroepskracht voert de selectiegesprekken met potentiële vrijwilligers. In de selectiegesprekken wordt aandacht besteed aan de motivatie van de vrijwilliger, wat hij te bieden heeft en hoe dit in te zetten is. De beroepskracht noteert de gegevens van de vrijwilliger op een intakeformulier. Iedere vrijwilliger ontvangt een vrijwilligersovereenkomst met daarin de afspraken over tijden, werkzaamheden, vergoedingen, verzekeringen en andere afspraken. Een kopie van het intakeformulier en de vrijwilligersovereenkomst gaat in het dossier bij de vrijwilligerscoördinator. Naast de vrijwilligersovereenkomst ontvangt de vrijwilliger ook een regelement met daarin afspraken over privacy, rechten en plichten etc. 4.1 Introductieprogramma Iedere vrijwilliger ontvangt bij aanvang een informatiepakketje over Welzijn MensenWerk. De beroepskracht zorgt dat de vrijwilliger kennis kan maken met de organisatie en de medewerkers/vrijwilligers. Ook is de beroepskracht verantwoordelijk voor het inwerken van de vrijwilliger 4.2 Proefperiode Elke vrijwilliger krijgt een periode om proef te draaien. Hoe deze periode eruit ziet en hoe lang deze duurt is afhankelijk van de functie. Na deze periode gaat de beroepskracht opnieuw met de vrijwilliger om tafel om te bespreken of de vrijwilliger en Welzijn MensenWerk verder gaan met elkaar. Indien een vrijwilliger om wat voor reden dan ook niet kan of wil blijven, wordt deze via het Servicepunt Vrijwilligerswerk begeleidt naar ander vrijwilligerswerk indien de vrijwilliger dat wil. 4.3 Beëindiging werkzaamheden van de vrijwilliger Vrijwilliger en/of de organisatie kunnen besluiten om niet door te gaan met het vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger zich voor een langere periode heeft ingezet, wordt uitgenodigd voor een exitgesprek met de vrijwilligerscoördinator. Zo n gesprek kan belangrijke informatie voor de organisatie opleveren. Belangrijk is dat de vrijwilliger met een goed gevoel stopt met het vrijwilligerswerk. De vrijwilliger krijgt indien gewenst een certificaat van Welzijn MensenWerk. 11

13 5. Waarderingsbeleid Veel activiteiten zouden zonder de inzet van vrijwilligers niet plaats vinden. Deze inzet is dus zeer belangrijk en moet gewaardeerd worden. Attentie voor de vrijwilligers Als blijk van waardering ontvangen de vrijwilligers jaarlijks een kerstattentie. Vergoeding bijzondere situaties (lief en leed) Er is een budget beschikbaar om te besteden aan vrijwilligers. Dit budget kan aangewend worden voor lief en leed en onvoorziene situaties. Beroepskrachten kunnen bij de vrijwilligerscoördinator een aanvraag indienen om aanspraak te maken op het budget. De vrijwilligerscoördinator bepaalt inhoud en vorm in overleg met de betrokken beroepskracht. Het budget wordt jaarlijks vastgesteld en opgenomen in de begroting. Vrijwilligersactiviteit Eens per jaar worden de vrijwilligers extra in het zonnetje gezet. De vrijwilligerscoördinator organiseert samen met de beroepskrachten een feestelijke activiteit voor de vrijwilligers. Incidentele acties Bij een aanbieding door een externe partij (bijvoorbeeld kaartjes voor een voorstelling o.i.d.) stuurt de vrijwilligerscoördinator een mail naar alle vrijwilligers. 6. Begeleiding en opleiding (deskundigheidsbevordering) 6.1 Begeleiding Alle vrijwilligers krijgen begeleiding van de beroepskracht die verantwoordelijk is voor de activiteit, project of dienstverlening waar de vrijwilliger vrijwilligerswerk verricht. Hierbij sluit Welzijn MensenWerk aan bij de beleving van de verschillende vrijwilligersgroepen. 6.2 Voortgangsgesprekken Afhankelijk van de aard van het vrijwilligerswerk en de soort vrijwilliger, houdt de beroepskracht regelmatig of tenminste één maal per jaar een voortgangsgesprek met de vrijwilliger. Dit gesprek is tweezijdig; zowel de vrijwilliger als de beroepskracht hebben een actieve inbreng. Doelstelling is om gezamenlijk vast te stellen welke punten in de uitvoering van de werkzaamheden en de samenwerking naar tevredenheid gaan en waar verbeteringen mogelijk zijn. 6.3 Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers leren vooral van elkaar tijdens het werk. De beroepskracht zorgt voor een goed inwerkprogramma en stuurt aan en bij waar nodig. Samen met vrijwilligerscoördinator, beroepskracht en de vrijwilligers wordt gekeken welke aanvullende deskundigheidsbevordering nodig is. Op basis hiervan wordt jaarlijks een programma opgesteld Vakinhoudelijke cursussen voor specifieke vrijwilligers worden door de beroepskracht zelf georganiseerd. 12

14 7. Informatie en inspraak Interne communicatie bevordert de betrokkenheid van de vrijwilligers bij de organisatie. Twee keer per jaar ontvangen de vrijwilligers relevant nieuws en informatie over ontwikkelingen uit de organisatie. De vrijwilligerscoördinator zorgt voor vorm en inhoud. 8. Materiële voorzieningen 8.1 Financieel beleid De organisatie voert voor het vrijwilligerswerk een financieel beleid. In de begroting zijn posten opgenomen voor deskundigheidsbevordering, bijeenkomsten, onkostenvergoedingen, verzekeringen en algemeen budget. 8.2 Budgetbeheer, regelingen/procedures De algemene regelingen worden door de vrijwilligerscoördinator gecoördineerd. 8.3 Verzekeringen De vrijwilligers zijn verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid. 8.4 Onkostenvergoeding/declaratieregeling Vrijwilligers van Welzijn MensenWerk ontvangen geen vrijwilligersvergoeding, maar wel een onkostenvergoeding. De vrijwilliger vult hiertoe een declaratieformulier in. De beroepskracht zorgt voor controle en aftekening. Vervolgens gaat de financiële administratie over tot uitbetaling. (In uitzonderlijke gevallen kan van deze regel worden afgeweken, maar uitsluitend met toestemming van het MT). De reiskostenvergoeding moet redelijk zijn. Jaarlijks wordt de reiskostenvergoeding getoetst. Overige onkosten gebeurt op basis van declaraties. Overige onkosten zijn bijvoorbeeld telefoonkosten en vergoeding gebruik eigen materiaal Identificatie Elke vrijwilliger die bij hulpvragers thuis komt krijgt een identificatiemiddel wat hij kan laten zien. Zo is duidelijk voor de cliënt dat de vrijwilliger bij Welzijn MensenWerk hoort en te vertrouwen is. 1 Bijvoorbeeld: gereedschap, printerpapier etc. 13

15 9. Geschillen Bij klachten over werksituaties, ongewenst gedrag vrijwilligers, seksuele intimidatie e.d. wordt de volgende procedure toegepast: 9.1 Onenigheid tussen vrijwilligers onderling of tussen vrijwilliger en beroepskracht Wanneer vrijwilligers onderling problemen hebben en zij komen er samen niet uit dan wordt dit met de desbetreffende beroepskracht besproken. Wanneer deelnemers of vrijwilligers klachten hebben over het functioneren van de desbetreffende beroepskracht wordt dit in eerste instantie besproken met de beroepskracht. Komen zij er niet uit dan wordt de vrijwilligerscoördinator ingeschakeld. 9.2 Procedure bij klachten van en over vrijwilligers Indien deelnemers klachten hebben over vrijwilligers van Welzijn MensenWerk, is een klachtenregeling van toepassing. De vrijwilliger die rechtstreeks een klacht ontvangt, probeert in eerste instantie zelf een oplossing te vinden. Betreft de klacht een collega vrijwilliger, dan zal hij/zij de klacht naar die vrijwilliger doorspelen. In beide gevallen wordt de klacht gemeld bij de desbetreffende beroepskracht. Samen wordt naar een oplossing gezocht. Wanneer het niet lukt een oplossing te vinden, dan wordt de klacht bij de vrijwilligerscoördinator neergelegd. Komen zij er niet uit dan wordt de manager ingeschakeld. 14

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave 1 1. INLEIDING.. 3 2. DEFINITIES. 3 3. DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSBELEID. 3 4. VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK.. 3 5. POSITIE VAN DE

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie 1 Inleiding Bij Milieudefensie kunnen vrijwilligers op allerlei manieren aan de slag. Werken met vrijwilligers én met betaalde krachten is binnen onze organisatie

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Januari 2017 1 Inhoudsopgave 1. Het waarom van vrijwilligerswerk 3 1.1 Missie Hoor Friesland 3 1.2 Definitie van vrijwilligerswerk 3 1.2 Visie op vrijwilligerswerk 4

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Inleiding Welkom bij Zorgcoöperatie Leende. Deze folder is voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor ZC GG Leende. Deze brochure

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016.

Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016. When the Eagle Learns to Fly Franklinstraat 193 2562 CE Den Haag T 070 392 50 50 M 06 53 38 08 90 Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016. Structureel Doel stelling van onze organisatie is het zo goed mogelijke

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP A: 1, 2, 3, 4, 5 B: 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 C: 3, 4, 5, D: 1, 2, ALRIJNE ZORGGROEP VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP 3 APRIL 2017 Inhoudsopgave Paginanummer 1. ALGEMEEN 1 2. VISIE EN

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. januari 2015

Vrijwilligersbeleid. januari 2015 Vrijwilligersbeleid januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie op vrijwillige inzet 3 Vrijwillige inzet bij Buurtwerk 4 Procedure van werving tot en met uitstroom 6 Positie, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2 VRIJWILLIGERSBELEID STICHTING WELZIJN MIDDELSEE Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR Stiens Tel: 058-2575220 Email: psz@welzijnmiddelsee.nl Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 2 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Handboek Vrijwilligers Salut. Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink

Handboek Vrijwilligers Salut. Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink Handboek Vrijwilligers Salut Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Salut in het kort 5 2.1 Missie en visie 5 2.2 Kernwaarden 5 2.3 De medewerkers 5 3 De vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Fooruit

Vrijwilligersbeleid Fooruit Vrijwilligersbeleid Fooruit Inhoud 1 - Inleiding.... 2 1.1 Missie, visie en doelstelling... 2 1.2 Visie op vrijwilligerswerk... 2 2 De organisatie... 3 2.1 Het Organogram... 3 2.2 Werving en selectie...

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Woord vooraf. De organisatie

Woord vooraf. De organisatie Woord vooraf Binnen de SWOZ zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om ouderen en mensen met beperkingen in Zwijndrecht de kans te geven zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De vrijwilligers

Nadere informatie

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET VERENIGING DE BLOESEM Vereniging De Bloesem is de nieuwe beheerder van de openbare

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld Woonzorghuis De Wijde Wereld zet vrijwilligers in om zijn doelstellingen beter te kunnen realiseren. Stichting Vrienden van de Wijde Wereld faciliteert bij het opzetten en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid.

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe gaan

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Goed voor elkaar Vrijwilligersbeleid Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Januari 2015 INHOUD Inleiding 3 1. Visie op vrijwilligers 3 2. Posities in de organisatie 4 2.1 Positie van vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt.

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Vrijwilligerswerk bij Paladijn Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Inleiding Welkom bij Paladijn. Deze folder is voor alle vrijwilligers die bij ons komen werken. Deze

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1

Vrijwilligersbeleid. vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1 Vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1 1e versie augustus 2015 Inhoudsopgave Visie op vrijwilligers 3 Werving van vrijwilligers 6 Belonen van vrijwilligers 7 Begeleiden van vrijwilligers

Nadere informatie

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 1 Inhoud I. Doel vrijwilligersbeleid 3 II. Visie op vrijwilligerswerk 3 III. Uitgangspunten 3 IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 V. Vrijwilligersvoorwaarden 4 VI. Bijlagen: Bijlage I: Vrijwilligersovereenkomst

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 1

Vrijwilligersbeleid 1 Vrijwilligersbeleid 1 Inleiding Welzijn Ermelo bestaat sinds 1 januari 2015 en is ontstaan uit de samenvoeging van Stichting Pinel, Stichting Welzijn Ouderen Ermelo en het maatschappelijk werk Ermelo van

Nadere informatie

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs.

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs. Vrijwilligersbeleid. Bij een groot aantal activiteiten die worden uitgevoerd zijn vrijwilligers ingeschakeld. De inschakeling van vrijwilligers vindt plaats zowel om principiële als om pragmatische redenen.

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER

VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER September 2016 INLEIDING De stichting STOER (hierna te noemen: STOER) wil voor alle vrijwilligers van STOER het beleid voor het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Welzijn Groesbeek

Vrijwilligersbeleid Stichting Welzijn Groesbeek KMS code: Handboek SWG/Domino Type document: beleid Datum evaluatie: augustus 2012 Versiedatum:augustus 2010 Status: vastgesteld Pagina 1 van 1 Auteur: Ineke Brok Proceseigenaar: P&O Autorisatie: directeur

Nadere informatie

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers 1 Welkom 2 Vrijwilligerswerk bij SWV 2.1 Visie Stichting Welzijn Vianen 2.2 Definitie vrijwilligerswerk 2.3 Vrijwilligers SWV zijn actief bij. 2.4 Vrijwilliger worden bij SWV 3 Wat bieden wij onze vrijwilligers

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK ***

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Titel: *** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Document code: 5.38 Soort document: Protocol Vrijwilligersbeleid Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Vervang

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Jongerenwerk De Schoudermantel

Vrijwilligersbeleid. Jongerenwerk De Schoudermantel Vrijwilligersbeleid Jongerenwerk De Schoudermantel Juni 2014 Inleiding Jongerenwerk De Schoudermantel (Stichting Jeugdwerk Bunnik) is een kleine welzijnsorganisatie in de gemeente Bunnik die zich bezighoudt

Nadere informatie

Beleid vrijwilligerswerk algemeen Inleiding Visie op vrijwilligers... 2

Beleid vrijwilligerswerk algemeen Inleiding Visie op vrijwilligers... 2 Beleid vrijwilligerswerk algemeen Documentverantwoordelijke: Voorzitter Raad van Bestuur Datum vaststelling: 13-1-2005 Datum evaluatie: 1-9-2016 Soort document: Beleid Bestemd voor: Alle medewerkers Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol Pagina 1 van 6

Protocol Pagina 1 van 6 Protocol Pagina 1 van 6 Vrijwilligers 02--2015 Documenteigenaar Bekrachtigd : HMT RvB Laatste evaluatie: Juni 2015 Evaluatiecyclus: 2 jaar 1. DOEL Het beschrijven hoe het vrijwilligersbeleid van Stichting

Nadere informatie

Inleiding 3. 1. Hoofdpunten van beleid 4

Inleiding 3. 1. Hoofdpunten van beleid 4 Vrijwilligersbeleid bij Stuw 1 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. Hoofdpunten van beleid 4 2. Vrijwilligerswerk binnen de stichting 5 2.1 De plaats van het vrijwilligerswerk 5 2.2 De positie van de vrijwilliger

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Over Welzijn Rijswijk 3. Visie van Welzijn Rijswijk op vrijwilligerswerk 3.1 Definitie van vrijwilligerswerk 3.2 Visie van Welzijn Rijswijk

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 : Vrijwilligersbeleid; visie, definitie, kader : Uitgangspunten AYA Thuiszorg bij het werken met vrijwilligers; :

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Vrijwilligersregelement Beth Shamar, juni 2009. Inleiding... 2. Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen...

Inhoudsopgave. Vrijwilligersregelement Beth Shamar, juni 2009. Inleiding... 2. Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen... Inhoudsopgave Inleiding... 2 Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen... 2 Vrijwilligerswerk... 2 Afspraken met vrijwilligers... 3 A. De Organisatie en het werk Doelstelling en zorgvisie...

Nadere informatie

Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid

Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid Provinciale bijeenkomst VVJ Antwerpen Mechelen, 3 oktober 2013 1 Departement: Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Dienst

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Schoor VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL

Vrijwilligersbeleid De Schoor VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL INLEIDING De Schoor, Welzijnswerk Almere kan, bij de organisatie en uitvoering, rekenen op de hulp van betrokken burgers. Zij zijn betrokken bij hun omgeving en zijn bereid

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Bio en NCPG

Vrijwilligersbeleid Stichting Bio en NCPG Inhoud Vrijwilligersbeleid... 3 Doelstelling vrijwilligersbeleid... 3 Visie en missie Stichting Bio... 3 Missie en visie Manege in 't BioBos... 3 Visie op vrijwilligers en vrijwillige inzet... 3 Toegevoegde

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 2015-2016

Vrijwilligersbeleid 2015-2016 Vrijwilligersbeleid 2015-2016 Inleiding Kader Voor het opstellen van het vrijwilligersbeleid wordt uitgegaan van de missie en visie van de stichting, de resultaten van de vrijwilligers-enquête 2015 en

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 2014-2018

Vrijwilligersbeleid 2014-2018 Vrijwilligersbeleid 2014-2018 VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING De werkzaamheden van HvE kunnen grotendeels enkel uitgevoerd worden door de inzet van vrijwilligers. Vandaar dat aandacht voor deze vrijwilligers

Nadere informatie

uw partner in zelfstandigheid

uw partner in zelfstandigheid Vrijwilligerswerk, gewoon doen! Vrijwilligerswerk Dankzij zo'n 150 enthousiaste vrijwilligers kunnen ouderen en mensen met een beperking in Zwijndrecht langer en beter zelfstandig thuis wonen en deelnemen

Nadere informatie

De NSA i.s.m. de KNSB. Vrijwilligersbeleid

De NSA i.s.m. de KNSB. Vrijwilligersbeleid De NSA i.s.m. de KNSB Vrijwilligersbeleid Programma Opening Vrijwilligerswerk Ervaringen uit de praktijk Motieven voor vrijwilligerswerk Werven Behouden Vragen Vrijwilligers Vrijwilliger Iemand die zich

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 2015-2019

Vrijwilligersbeleid 2015-2019 Vrijwilligersbeleid 2015-2019 VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING Vrijwilligers nemen binnen de Hulst voor Elkaar een belangrijke plaats in. Binnen de organisatie zijn veel vrijwilligers actief. Hun aantal wisselt.

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID Vastgesteld in mei 2011

VRIJWILLIGERSBELEID Vastgesteld in mei 2011 VRIJWILLIGERSBELEID Vastgesteld in mei 2011 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 2 A. Inleiding 3 B. Definities / terminologie 4 C. Visie op vrijwilligerswerk 5 D. Soorten vrijwilligerswerk 7 E. Rechten en plichten

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument Inleiding Het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst geeft duidelijkheid aan beide partijen die bij een dergelijke

Nadere informatie

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligers Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligerswerk maakt reeds lange tijd onlosmakelijk deel uit van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Zonder de inzet van vrijwilligers

Nadere informatie

Stichting Wereldwinkel Scheveningen

Stichting Wereldwinkel Scheveningen Reglement Vrijwilligers Wereldwinkel Scheveningen Het reglement Vrijwilligers regelt de verhouding tussen enerzijds de Stichting Wereldwinkel Scheveningen en anderzijds de vrijwilliger die werkzaamheden

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk

Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk Deel 2 bijlage 1 Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk RICHTEN VAN HET VRIJWILLIGERSWERK Richten gaat over de doelen van de organisatie, de visie op en uitgangspunten van het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. 1 / 11 141202 1430 stgmichaelson - vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid. 1 / 11 141202 1430 stgmichaelson - vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Waarom vrijwilligers bij Michaelson... 2 2. Taken van de vrijwilliger... 2 3. Werving, aanname en afspraken... 2 3.1. Werving van vrijwilligers is

Nadere informatie

Samen Beter Zorgen...2

Samen Beter Zorgen...2 Inhoudsopgave Samen Beter Zorgen...2 1. Doelstelling vrijwilligerswerk...4 2. Visie op Vrijwilligerswerk...4 3. Grenzen aan vrijwilligerswerk...5 4. Basisprofiel...6 5. Waardering en Attenties...7 6. Declaraties...8

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Droomdag

Beleidsplan Stichting Droomdag Beleidsplan Stichting Droomdag Inhoud Inleiding Visie Missie Doelstellingen De organisatie De realisatie Vrijwilligersbeleid Organisatiestructuur MVO beleid Beleid t.a.v. klachten en voorkomen verstrengeling

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn

Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn 1 1. Inleiding....3 2. Wat is vrijwilligerswerk.....3 2.1 Waarom vrijwilligerswerk.....3 2.2 Vrijwilligerswerk binnen ElkWelzijn...4 3. Werving en selectie...4 3.1 Werving.....4

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Alzheimer Nederland. Update: mei 2007. 14 januari 2013

Vrijwilligersbeleid. Alzheimer Nederland. Update: mei 2007. 14 januari 2013 Vrijwilligersbeleid 14 januari 2013 Alzheimer Nederland Update: mei 2007 1 Inhoudsopgave Vrijwilligersbeleid Alzheimer Nederland 1.1.1. Visie op en toegevoegde waarde van het werken met vrijwilligers 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Welzijn Baarn. Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn. Bijlagen

Inhoudsopgave. Voorwoord Welzijn Baarn. Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn. Bijlagen Def versie 2 september 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Welzijn Baarn Achtergrond informatie pag. 3 Missie pag. 3 Doel pag. 4 Visie op vrijwilligers pag. 4 Medewerkers pag. 4 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink. Manager Breedtesport & Competitiezaken

Vrijwilligersbeleid. Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink. Manager Breedtesport & Competitiezaken Vrijwilligersbeleid Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink Manager Breedtesport & Competitiezaken Herkenbaar? Herkenbaar? Herkenbaar? Herkenbaar? Wat is een vrijwilliger? Een vrijwilliger

Nadere informatie

Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe

Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe 1. Inleiding Een vrijwilligersbeleid zorgt voor een systematische, gestructureerde en planmatige aanpak van het vrijwilligerswerk binnen de organisatie

Nadere informatie

CAS International. Vrijwilligersbeleid

CAS International. Vrijwilligersbeleid 1. VRIJWILLIGERS EN CAS INTERNATIONAL... 3 2. VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR... 3 3. WERVING EN SELECTIE... 3 3.1. WERVING... 3 3.2. SELECTIE EN INTAKE... 3 3.3. GEGEVENS VRIJWILLIGERS... 4 4. VERSCHILLENDE

Nadere informatie

Sportvereniging Oxalis Horst aan de Maas

Sportvereniging Oxalis Horst aan de Maas Sportvereniging Oxalis Horst aan de Maas Secretariaat: A. Versleijen Dentjesweg 49 5961 RN Horst Email algemeen: oxalis.horstadmaas@knkv.net website: www.svoxalis.nl INLEIDING: Horst aan de Maas, 06 februari

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid juni 2012

Vrijwilligersbeleid juni 2012 Vrijwilligersbeleid juni 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 4 2. Huidige praktijk... 5 3. De Vaste Vrijwilliger, het kader... 6 4. Werving en aanmelding... 9 5. Aanname en begeleiding... 10

Nadere informatie

Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp. Telefoon (071) 5413536 Email info@pluspuntleiderdorp.nl Website www.pluspuntleiderdorp.nl

Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp. Telefoon (071) 5413536 Email info@pluspuntleiderdorp.nl Website www.pluspuntleiderdorp.nl Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon (071) 5413536 Email info@pluspuntleiderdorp.nl Website www.pluspuntleiderdorp.nl Vrijwilligersbeleid Pluspunt 2013-2016 1 1. Inleiding Het vastleggen van het

Nadere informatie

NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen

NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen Terneuzen: Mei 2017 NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen Inleiding Er is behoefte aan een duidelijke en praktische handleiding met betrekking tot vrijwilligersbeleid, dat als leidraad

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Wijkpartners Intentieovereenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering van de leefbaarheid

Samenwerkingsovereenkomst Wijkpartners Intentieovereenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering van de leefbaarheid Samenwerkingsovereenkomst Wijkpartners Intentieovereenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering van de leefbaarheid De ondergetekenden: Woningstichting Eigen Haard, (hierna te noemen: Eigen Haard

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid september 2014

Vrijwilligersbeleid september 2014 Vrijwilligersbeleid september 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 4 2. Huidige praktijk... 5 3. De Vaste Vrijwilliger, het kader... 6 4. Werving en aanmelding... 9 5. Aanname en begeleiding...

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol!

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol! Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne Betekenisvol! Contactgegevens Naam contactpersoon:... Telefoonnummer:... E-mailadres:... Onderwerp pagina 1. Over de Stichting Land van Horne 4 2. Wat

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid LUMC. Samen beter zorgen

Vrijwilligersbeleid LUMC. Samen beter zorgen Vrijwilligersbeleid LUMC Samen beter zorgen H.J. HOLLANDER 2 maart 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Management samenvatting... 3 Inleiding... 4 1. Zicht op vrijwilligers in het LUMC... 5 1.1 Vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rivierstroom

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rivierstroom Vrijwilligersbeleid Welzijn Rivierstroom Vierde gewijzigde versie 3.0 Lienden, 1 september 2016 Magda Bakker & Marry Pikker 1 Inhoud 1. Stichting Welzijn Rivierstroom 3 1.1. Visie 3 2. Het werken met vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS MAART 2016 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder

Nadere informatie

RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid

RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid 2016-2020 Ring Pass Delft, Vrijwilligersbeleid 2016-2020, versie 2016-01-26 blz. 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Doelstellingen van het vrijwilligersbeleid...3

Nadere informatie

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS 2017 1 Inhoudsopgave Wat is vrijwilligerswerk? 3 Rechten en plichten wet- en regelgeving 3 Vrijwilligersvergoeding 4 Deskundigheidsbevordering 4 Verzekeringen 5 Verklaring

Nadere informatie

1013 Vrijwilligersbeleid VRIJWILLIG MAAR NIET VRIJBLIJVEND

1013 Vrijwilligersbeleid VRIJWILLIG MAAR NIET VRIJBLIJVEND Kwaliteitshandboek Valide t/m: 01-04-2019. Status: Definitief 1013 Vrijwilligersbeleid VRIJWILLIG MAAR NIET VRIJBLIJVEND Inleiding In het meerjarenbeleidsplan 2014 2019 (de Luiken open) staat dat vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Hervormde Gemeente Goudswaard (verkorte versie)

Vrijwilligersbeleid Hervormde Gemeente Goudswaard (verkorte versie) 1 Vrijwilligersbeleid Hervormde Gemeente Goudswaard (verkorte versie) College van Kerkbeheer Datum: 22 september 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie op het vrijwilligerswerk 3. De positie van het

Nadere informatie

DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP

DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP... 1 DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN BESTUURSLEDEN EN VRIJWILLIGERS... 2 FASEN EN ACTIVITEITEN VAN HET

Nadere informatie

Functieprofiel en taken coördinator. Stichting Leergeld Arnhem

Functieprofiel en taken coördinator. Stichting Leergeld Arnhem Functieprofiel en taken coördinator Stichting Leergeld Arnhem Arnhem, December 2006 1 INHOUD Uitgangspunten De coördinator 1. Taak van de coördinator 1.1 met betrekking tot vrijwilligers 1.2 met betrekking

Nadere informatie

In deze paragraaf komen achtereenvolgens de verschillende aspecten van het vrijwilligersbeleid van de Belangenvereniging VHL naar voren.

In deze paragraaf komen achtereenvolgens de verschillende aspecten van het vrijwilligersbeleid van de Belangenvereniging VHL naar voren. Vrijwilligersbeleid De Belangenvereniging VHL en haar vrijwilligers De Belangenvereniging VHL is een vereniging waarvan de taken worden uitgevoerd door vrijwilligers zowel op bestuurlijk niveau als in

Nadere informatie

De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers

De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers De SDSP wil aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers, leden, deelnemers, klanten en bezoekers. Om die kwaliteit te kunnen bieden is de

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID CRISISOPVANG STICHTING NOODOPVANGCENTRUM VLAARDINGEN.

VRIJWILLIGERSBELEID CRISISOPVANG STICHTING NOODOPVANGCENTRUM VLAARDINGEN. VRIJWILLIGERSBELEID CRISISOPVANG STICHTING NOODOPVANGCENTRUM VLAARDINGEN. 1. Inleiding Stichting Noodopvangcentrum (NOC) is 25 jaar gelden begonnen als een vrijwilligersorganisatie en werd in de loop van

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers

Informatie voor vrijwilligers Informatie voor vrijwilligers Stichting Wonen en Zorg Purmerend Versie 14-7-2015, def. - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Stichting Wonen en Zorg Purmerend... 3 Missie en Visie... 3 Aandachtspunten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Participe Delft

Vrijwilligersbeleid Participe Delft Vrijwilligersbeleid Participe Delft Versie 10 juli 2013 Colofon Titel: Vrijwilligersbeleid Participe Delft Tekst: Marijke Kamminga & Tine Abbinga Datum uitgave: 10 juli 2013 Vrijwilligersbeleid Participe

Nadere informatie

Notitie Vrijwilligersbeleid

Notitie Vrijwilligersbeleid Notitie Vrijwilligersbeleid E. Eleonora Januari 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Hoofdstuk 1: Visie blz. 4 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten van het vrijwilligersbeleid blz. 4 Hoofdstuk 3: De positie van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Zellingen

Vrijwilligersbeleid De Zellingen Vrijwilligersbeleid De Zellingen Een vrijwilliger is iemand die op basis van een overeenkomst met de zorgaanbieder werkzaamheden verricht op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan cliënten, zonder

Nadere informatie

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. DENKOEFENING VOOR DE CLUB: VRIJWILLIGERSWERK IS VERSCHILLEND VAN VRIJBLIJVEND WERK Ontwikkel als club een visie rond vrijwilligerswerk. Al te vaak doen clubs gewoon

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWIJZER VRIJWILLIGERSBELEID COC LIMBURG. Bogaardenstraat 43 6211 SN Maastricht

VRIJWILLIGERSWIJZER VRIJWILLIGERSBELEID COC LIMBURG. Bogaardenstraat 43 6211 SN Maastricht VRIJWILLIGERSWIJZER VRIJWILLIGERSBELEID COC LIMBURG Bogaardenstraat 43 6211 SN Maastricht Telefoon/fax: (043) 321 8337 E-mail: info@ coclimburg.nl Website: www.coclimburg.nl Samenstelling 2005: Linda Meulendijks

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 1

Vrijwilligersbeleid 1 Vrijwilligersbeleid 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Definitie vrijwilliger MENS De Bilt & termen 4 2. Visie op vrijwilligerswerk & doelstelling 5 2.1 Visie 5 2.2 Doelstelling 5 3. Interne organisatie 6

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS DECEMBER 200 9 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie