Vrijwilligersbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwilligersbeleid 2015-2016"

Transcriptie

1 Vrijwilligersbeleid Inleiding Kader Voor het opstellen van het vrijwilligersbeleid wordt uitgegaan van de missie en visie van de stichting, de resultaten van de vrijwilligers-enquête 2015 en de wettelijke kaders. Aanleiding Sinds 1 januari 2014 is de stichting uitgebreid met het Steunpunt Zeewolde en het Jongerenwerk. Dit brengt een grotere verscheidenheid aan vrijwilligers, taken en afspraken met zich mee. Het is daarom nodig om het vrijwilligersbeleid te herzien en te komen tot een uniform beleid waarbinnen alle verschillende vrijwilligers tot hun recht komen. Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de organisatie omdat veel mensen afhankelijk zijn van de aangeboden activiteiten en diensten. Zonder de inzet van de vele vrijwilligers kan dat werk niet worden uitgevoerd. Het is daarom van belang om de positie van vrijwilligers binnen de stichting duidelijk te hebben en de vrijwilligers goed te ondersteunen in hun werk. De belangrijkste vraag waar dit beleid een antwoord op moet geven is de vraag, hoe schep je een gezond kader dat de vrijwilligers met al hun diversiteit en flexibiliteit, in hun kracht zet? Werkwijze en implementatie Dit vrijwilligersbeleid is opgesteld door de beleidsmedewerker van de stichting, met input van de beroepskrachten, een selectie van vrijwilligers en de resultaten van de vrijwilligersenquête 2015, zodat er gedragen beleid ontstaat. Het is van belang dat alle medewerkers en vrijwilligers van de stichting het beleid kennen en ook daarnaar handelen. Het beleid biedt duidelijke kaders, maar geeft ook voldoende ruimte voor flexibiliteit, inspraak en nieuwe inzichten. Na vaststelling van dit beleid wordt de operationalisering gelegd bij de beroepskrachten en moet er een vrijwilligerscoördinator binnen de stichting worden aangewezen. Deze is verantwoordelijk voor de invoering, voortgang, bewaking en bijstelling van het beleid. Dit vrijwilligersbeleid is bedoeld voor intern gebruik en treedt in werking na vaststelling door het bestuur. Nieuwe vrijwilligers die na vaststelling van het beleid worden aangenomen, vallen onder het nieuwe beleid. Al actieve vrijwilligers worden geïnformeerd over het nieuwe beleid. Eventuele oude afspraken die niet meer binnen het nieuwe beleid passen zullen opnieuw worden beoordeeld en aangepast aan het nieuwe beleid. Het vrijwilligersbeleid geldt voor de periode van 1 juli 2015 tot en met 31 december Ruim voor de einddatum wordt het totale beleid geëvalueerd en eventuele aanpassingen doorgevoerd. Vrijwilligersbeleid

2 1. Visie en uitgangspunten Missie en visie van de organisatie In 2014 is de visie en missie van de stichting opnieuw vastgesteld door het bestuur. De visie en missie zijn vastgesteld voor de periode De visie en missie bepalen de komende jaren de koers en de strategie van de stichting. Visie: De stichting vormt samen met haar vrijwilligers een organisatie die werkt aan een sterke lokale samenleving met plaats en aandacht voor iedereen. Dit vanuit de overtuiging dat iedere inwoner waardevol is voor de samenleving van Zeewolde. Missie: Met passie en ondernemingszin werken wij aan een krachtige lokale samenleving. Wij verbinden burgerinitiatieven en realiseren bestendige doelen. Dat doen wij samen met vrijwilligers en lokale partners. Zo bouwen wij aan een Zeewolde waar plaats is voor iedereen. Visie op vrijwilligers(werk) De stichting is een organisatie met meer dan 200 vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers kunnen de doelen en dienstverlening niet gerealiseerd worden. Zij maken het mogelijk dat er vele diensten en activiteiten worden aangeboden ter ondersteuning van de inwoners van Zeewolde. Zij zijn voor een belangrijk deel de organisatie! Daarom vinden wij het belangrijk dat vrijwilligers betrokken worden bij de invulling van de projecten en diensten en bij de beleidsvorming van de organisatie. Wij vinden dat iedereen de gelegenheid moet hebben om betrokken te zijn bij vrijwilligerswerk op een manier die bij hem/haar past. Dat geldt voor iemand met een volle agenda die incidenteel inzetbaar is, als ook voor iemand die vanwege een beperking alleen vanuit eigen huis of met begeleiding kan bijdragen. Als mensen hun vrijwilligerswerk met plezier doen, is de kans groot dat ze actief blijven en ook naar hun omgeving uitstralen dat vrijwilligerswerk de moeite waard is. Het is onze uitdaging om maatwerk in vrijwilligerswerk te leveren. Vrijwilligerswerk is een middel om mensen aan te zetten tot participatie. Het kan een eerste stap tot participatie zijn om in een positieve, lerende en motiverende omgeving een zinvolle daginvulling te hebben. Wij vinden het daarom belangrijk dat mensen met een arbeidshandicap een kans krijgen om zich in te kunnen zetten en te kunnen leren van het vrijwilligerswerk binnen onze stichting. Dit betekent dat wij als stichting actief op zoek gaan naar mogelijkheden om vrijwilligerswerk als participatiemiddel in te zetten. Wat is het vrijwilligerswerk binnen de stichting Het vrijwilligerswerk binnen de stichting is het werk dat mensen vrijwillig verrichten ter ondersteuning van de diensten, projecten en doelen van de stichting. Vrijwilligerswerk binnen de stichting is heel divers; van het draaien van een bardienst, tot coördineren van een eigen vrijwilligersteam en van het organiseren van een beursvloer tot het wekelijks bezoeken van een dementerende. Ook het koken voor ouderen of het begeleiden van kindervakantiewerk betreft vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk binnen de stichting betreft verschillende doelgroepen en verschillende soorten taken. Men werkt bijvoorbeeld met kinderen, ouderen, jongeren, chronisch zieken of actieve burgers en de taken kunnen zijn op het gebied van facilitair, organisatorisch, dienstverlening of hulpverlening. Daarnaast zijn er ook verschillende verbanden waarbinnen vrijwilligerswerk wordt verricht. Zo kan iemand langdurig verbonden zijn aan een dienst of project van de stichting, maar iemand kan ook voor 1 keer ingezet worden of zo nu en dan. Vrijwilligersbeleid

3 De vrijwilliger van de stichting Een vrijwilliger is diegene die zich binnen de stichting inzet voor een bepaald doel of een bepaalde taak zonder betaling voor het werk. Iemand is vrijwilliger van de stichting als de taak waar hij of zij voor werkt valt onder de taken en diensten die tot de opdracht van de stichting behoren. Iemand is vrijwilliger van de stichting als hij of zij als zodanig is ingeschreven bij de stichting of in opdracht van een beroepskracht van de stichting vrijwillig taken verricht. Naast het vrijwilligerswerk zijn ook de vrijwilligers binnen de stichting zeer divers. Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijke stagiaires, 65 plussers, ondernemers, mensen die rehabiliteren en re-integreren naar werk, mensen met een arbeidshandicap, niet werkende moeders, wel werkende mensen, jongeren, etc. Het zijn mensen die zich met verschillende doelen en motieven inzetten voor hun taak. Doelen die mensen hebben zijn zich zinvol inzetten voor een ander, een zinvol tijdverdrijf, andere mensen ontmoeten, iets willen leren of juist kennis willen delen maar het kan ook zijn dat iemand het moet doen, van school of van een begeleider. Binnen de stichting zijn de meeste mensen langdurend actief als vrijwilliger. Van 3 tot 10 jaar. De meeste mensen verrichten wekelijks terugkerend vrijwilligerswerk, maar ook maandelijks of een aantal keer per jaar komt voor. Evenals eenmalig of voor een kortdurend project. Uitdagingen voor de organisatie Gezien de visie en uitgangspunten zoals hierboven beschreven stelt de stichting zich de volgende uitdagingen voor de periode van dit beleid: 1. Hoe betrekken we vrijwilligers bij de invulling van de projecten en dienstverlening van de en bij de beleidsvorming rondom vrijwilligerswerk? 2. Hoe sluiten we zo goed mogelijk aan bij de drijfveren, kennis, ervaring en mogelijkheden van de vrijwilligers? 3. Hoe zetten we vrijwilligerswerk als participatiemiddel in. Welke mogelijkheden zijn er hiervoor? 2. De vrijwilliger en de beroepskrachten In dit hoofdstuk geven we uitleg over de verschillende termen die we gebruiken voor vrijwilligers en geven we aan wat de rol van de beroepskrachten is. We onderscheiden de volgende categorieën vrijwilligers: 1. Structurele vrijwilligers: Een structurele vrijwilliger is die vrijwilliger die zich voor langere termijn vastlegt voor het uitvoeren van bepaalde taken binnen een project/dienst van de stichting. Zij ondersteunen de stichting structureel bij het uitvoeren van het werk. Zij gaan een verbintenis aan met de stichting. De taken die de vrijwilliger verricht worden bij het kennismakingsgesprek duidelijk met elkaar afgesproken en vastgelegd in de vrijwilligersovereenkomst. 2. Zelfstandige, ongebonden vrijwilligers: Een incidentele vrijwilliger is iemand die niet structureel, maar vraaggericht benaderd wordt ter ondersteuning van een activiteit. Denk aan iemand die adviseert, een webpagina bouwt, een tekst schrijft, foto's maakt, een ouder die mee gaat op een uitje. Deze vrijwilliger wordt niet in de stichting ingeschreven, maar geregistreerd bij de begeleidende beroepskracht. Deze vrijwilliger wordt zo nodig direct gewaardeerd voor zijn of haar inzet door de betreffende beroepskracht. 3. Projectvrijwilligers Vrijwilligers die zich verbinden aan een project met een duidelijke begin en einddatum, zoals: Beursvloer, NLDoet, MASmarkt, kindervakantiewerk, zomerprogramma, cultuurmarkt, etc. Er wordt ervan uitgegaan dat vrijwilligers zich inzetten voor de duur van Vrijwilligersbeleid

4 het project en alleen betrokkenheid voelen bij het project, de verbinding met de stichting is er niet of is minder van belang. Projectvrijwilligers worden ingeschreven bij het project en afhankelijk van het karakter van het project worden zij wel of niet in de administratie van de organisatie opgenomen. Verantwoordelijke beroepskracht Bij elke vrijwilliger hoort een beroepskracht. Deze beroepskracht is verantwoordelijk voor de werving en de begeleiding van de vrijwilligers. De beroepskrachten hebben de volgende taken: werven, selecteren en aannemen van vrijwilligers; begeleiding, ondersteuning en scholing van vrijwilligers; bewaking van kwaliteit en resultaat van het vrijwilligerswerk; coördinatie van het werk dat vrijwilligers uitvoeren; zorg dragen voor randvoorwaarden zodat vrijwilligers gemotiveerd en effectief kunnen werken; het verstrekken van informatie op maat: actief, tijdig, volledig, geselecteerd en toegankelijk; beheer van het project-vrijwilligersbudget. Aandachtsfunctionaris vrijwilligers De beroepskrachten zorgen voor de individuele waardering en ondersteuning. Een aantal overstijgende taken zijn voor de aandachtsfunctionaris vrijwilligers. De medewerker voert de volgende taken uit: verantwoordelijkheid voor het vrijwilligersbeleid; begeleiden van vrijwilligersraad; beheer van het stichtings-vrijwilligersbudget; bijhouden vrijwilligersadministratie, in samenwerking met het secretariaat; contactpersoon extern betreffende vrijwilligersbeleid; coördineren en organiseren vrijwilligersactiviteiten, waardering vanuit de stichting; communicatie over de stichting verzorgen naar de vrijwilligers; bemiddelen bij conflicten inzake vrijwilligers; 3. De drie uitdagingen voor de organisatie De drie uitdagingen die zijn gesteld in de laatste paragraaf van hoofdstuk één zijn de drie leidende onderwerpen van dit vrijwilligersbeleid. In dit hoofdstuk wordt omschreven hoe de organisatie iedere uitdaging aan neemt en welke antwoorden hier al voor zijn. 3.1 Hoe betrekken we vrijwilligers bij de invulling van de projecten en dienstverlening van de stichting en bij de beleidsvorming rondom vrijwilligerswerk? In de vrijwilligersenquête 2015 is aangegeven dat de vrijwilligers zich zeer betrokken voelen bij het project/dienst waarvoor zij werken. De betrokkenheid bij de stichting als geheel is minder groot, die staat verder af van de praktijk van de vrijwilliger. Vrijwilligers willen wel op de hoogte worden gehouden van veranderingen en besluitvorming binnen de stichting. De stichting zelf hecht veel belang aan de inspraak en mening van de vrijwilligers, zij zijn immers een grote groep medewerkers van de organisatie wiens belangen door de stichting moeten worden gewaarborgd. Voor een goede betrokkenheid van de vrijwilliger is communicatie en inspraak belangrijk. Door communicatie wordt de vrijwilliger (mits in begrijpelijke taal) deelgenoot van de ontwikkelingen van de stichting of van het project/dienst waarvoor zij/hij werkt. Vrijwilligersbeleid

5 Door inspraak wordt de vrijwilliger serieus betrokken bij de ontwikkeling van de stichting of het project/dienst en heeft mede invloed op de keuzes die worden gemaakt. Communicatie en inspraak willen wij als volgt organiseren: Betrekken bij beleid en organisatie van de stichting De stichting draagt zorg voor begrijpelijke taal bij communicatie. Minimaal 1 x per jaar is er een vrijwilligersvergadering waarin vrijwilligers op de hoogte worden gesteld van ontwikkelingen binnen de stichting en raadpleging over en weer plaatsvind. Er wordt onderzocht of een vrijwilligers-adviespanel ingesteld kan worden. Deze kan worden geraadpleegd over het te voeren beleid en behartigt het belang van de vrijwilligers in de stichting. 4 x per jaar worden vrijwilligers middels een digitale nieuwsbrief op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen binnen de stichting. Er vindt een 2 jaarlijks tevredenheidsonderzoek plaats onder de vrijwilligers. Er wordt een vrijwilligersinformatiepagina toegevoegd aan de website van de organisatie. Vrijwilligers worden via de begeleidende beroepskracht, bv. in teamoverleg of individueel, op de hoogte gesteld van veranderingen in de stichting. Betrekken bij de organisatie van het project/dienst De betreffende beroepskracht geeft uitvoering aan het betrekken van de vrijwilligers bij de organisatie van de dienst of project waarvoor zij werken. Afhankelijk van het project of de dienst en van de wensen van de vrijwilliger is deze betrokkenheid groter of kleiner. In overleg wordt gekozen voor de vorm van betrokkenheid. Denk aan een teamoverleg, teamuitje, via mailing, overdracht of individueel. De resultaten van het vrijwilligerswerk worden samen geëvalueerd, zodat ieder weet waar je het voor doet. 3.2 Hoe sluiten we zo goed mogelijk aan bij de drijfveren, kennis, ervaring en mogelijkheden van de vrijwilligers? Om de kennis, ervaring en mogelijkheden van vrijwilligers ten volle in te kunnen zetten is het belangrijk dat de mogelijkheden van de vrijwilliger goed in beeld is bij de beroepskrachten. Alleen als de organisatie de mensen kent, hun kennis, ervaring en ambities en dromen weet, kunnen mensen bewust ingezet worden op de juiste plek. Daarnaast is het van belang dat de beroepskrachten de organisatie met alle projecten en diensten als een geheel zien en vrijwilligers ook doorverwijzen naar andere projecten wanneer die beter aansluiten bij de ambities en mogelijkheden van de vrijwilliger. Alleen dan biedt de stichting een koepel waarbinnen vrijwilligers kunnen leren en groeien. Bewust omgaan met instroom-doorstroom en uitstroom van vrijwilligers is hierbij van belang. Het is belangrijk om het belang van de vrijwilliger voorop te stellen en niet het organisatiebelang om een vacature gevuld te krijgen. aansluiten bij de wensen en ambities van de vrijwilligers betekent soms iemand doorverwijzen naar een andere organisatie of afdeling als dat beter bij de persoon past. Groei (doorstroom) van vrijwilligers moet mogelijk worden gemaakt door doorverwijzing naar nieuwe vrijwilligersfuncties in of buiten de organisatie. Om de vrijwilliger te leren kennen en diens mogelijkheden te optimaliseren is er speciale aandacht voor de ontwikkeling van een relatie met de vrijwilliger, waarbij speciale aandacht is voor kennismaking, begeleiding, scholing en waardering van vrijwilligers. Kennismaking De eerste kennismaking met de vrijwilliger vindt zoveel mogelijk plaats met de beroepskracht van het betreffende interessegebied van de vrijwilliger. Bij de kennismaking worden de interesses en Vrijwilligersbeleid

6 ambities van de vrijwilliger besproken en worden de mogelijkheden van de organisatie uitgelegd.. Er wordt kritisch bekeken welke plek het beste bij de vrijwilliger past. Eventueel wordt de vrijwilliger doorverwezen naar een ander project en beroepskracht als dat een betere match is. Als leidraad voor de kennismaking kan het interesseformulier worden gebruikt. Begeleiding Iedere vrijwilliger heeft een beroepskracht als begeleider. Dit is het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilliger en de verantwoordelijke persoon voor de begeleiding, waardering, scholing en financiën betreffende de vrijwilliger. De beroepskracht is ook verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken en afbakenen van eventuele risico's voor de vrijwilliger. De vorm van de begeleiding is afhankelijk van de behoefte van de vrijwilliger, het soort werk en de frequentie van het werk. De beroepskracht zorgt ervoor dat er contact is en dat hij of zij weet wie de vrijwilliger is en wat de vrijwilliger nodig heeft. Scholing Om het werk als vrijwilliger goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat vrijwilligers over de juiste kennis beschikken. Een goed gevulde rugzak geeft de mogelijkheden om adequaat met het werk om te gaan. Daarnaast vereist het vrijwilligerswerk soms ook bepaalde certificaten of scholing. Afhankelijk van het project/dienst is er: Verplichte scholing, deze wordt ten aller tijde bekostigd door de stichting: Verplichte scholing is nodig voor de vrijwilliger om volgens protocollen van de afdeling het werk te kunnen verrichten. Scholing ter aanvulling van de deskundigheid: De niet verplichte scholing is ter aanvulling voor de vrijwilliger, naar eigen inzicht, in overleg met de beroepskracht in te vullen. Bekostiging van deze scholing is afhankelijk van urgentie en begroting project/dienst. Iedere beroepskracht stelt naar behoefte en eisen een programma op (en neemt dit op in de begroting) voor de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers van het project/dienst. De beroepskracht draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de deskundigheidsbevordering van de betrokken vrijwilligers. Daar waar mogelijk wordt scholing van vrijwilligers samen met andere projecten/diensten geclusterd. Waardering Veel activiteiten zouden zonder de inzet van vrijwilligers niet plaats vinden. Deze inzet is dus zeer belangrijk en moet gewaardeerd worden. Vrijwilligers hebben in de enquête aangegeven waardering het meest te voelen en wensen van de betrokkenen bij het project of de afdeling waarvoor ze werken. Deze waardering moet dan ook veruit de meeste aandacht krijgen. Waardering door de doelgroep waarvoor men werkt: Deze waardering wordt meestal rechtstreeks geuit door de doelgroep aan de vrijwilliger. Wanneer de organisatie een uiting van waardering ontvangt is het van belang dat deze uitingen worden doorgegeven aan de betreffende vrijwilligers. Waardering door de betrokken beroepskracht: Waardering door de beroepskracht is een persoonlijke waardering voor de inzet bij de activiteit. Waardering uit zich voor een belangrijk deel in persoonlijke aandacht, door het geven van complimenten, aanmoediging en laten blijken van het op prijs stellen van iemands aanwezigheid en inzet. Deze vorm van waardering hoort in de grondhouding van de beroepskrachten thuis, hiervoor zal aandacht zijn in de functieomschrijving van alle beroepskrachten. Naast de persoonlijke aandacht vindt waardering per project/dienst plaats op een gepaste manier. Per project dienen hiervoor afspraken te worden gemaakt. Te denken valt aan een teamuitje, een verjaardags-attentie, aandacht bij jubileum of ziekte, waardering bij afscheid. Waardering door de stichting: Een waardering voor de inzet en betrokkenheid door de stichting is een blijk van erkenning voor de vrijwilligers van bestuur en directie. Naast de communicatie en inspraak geeft de stichting hier blijk van door een jaarlijkse bijeenkomst en een klein gebaar in de Vrijwilligersbeleid

7 decembermaand. Het vrijwilligersfeest in de zomer past niet bij de betrokkenheid van de vrijwilligers bij de stichting. Een waardering in die vorm wordt in de toekomst georganiseerd per afdeling/team in de vorm van een teamuitje, oid. 3.3 Hoe zetten we vrijwilligerswerk als participatiemiddel in? Welzijn Zeewolde heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om participatie van mensen met een arbeidshandicap. Zij wil zich daarom extra inzetten om deze doelgroep als vrijwilligers in te zetten. Daarnaast wordt ook vanuit de participatiewet dit een steeds belangrijker onderwerp en moet ook Welzijn Zeewolde zoeken naar aansluiting bij de sociale dienst/participatiewet. Hiertoe zal de stichting in de komende periode van dit beleid aandacht gaan besteden aan de begeleiding van deze doelgroep en passend aanbod van vacatures. De volgende stappen zijn hierin te nemen: Stap 1 is om in kaart te brengen welke mensen uit deze doelgroep nu al actief zijn binnen de organisatie. En op welke manier hier nu al aandacht voor is. Stap 2 is om te analyseren wat er nodig is om meer mensen uit deze doelgroep een plek als vrijwilliger te geven. Stap 3 het ontwikkelen van beleid op instroom-doorstroom-uitstroom voor doelgroepen vanuit de participatiewet. Stap 4 is het inzetten van aanvullende middelen die het mogelijk maken om deze doelgroep meer in te zetten. Bijvoorbeeld krachtvrijwilligers, speciale vacatures, samenwerking met een partner, etc. Echter is er geen financiële ruimte, en dus geen extra tijd inzetbaar voor de begeleiding van de doelgroep, de mogelijkheden voor inzet moeten dus worden gezocht binnen de huidige mogelijkheden of er moet een project voor worden opgesteld. De keuze die hiervoor wordt gemaakt is afhankelijk van de mogelijkheden van de stichting in de komende periode. 4. Regelingen en wettelijke bepalingen Om veiligheid en goede werkomstandigheden voor vrijwilligers te garanderen zijn een aantal zaken vastgelegd. Hetzij vanuit de wet, hetzij vanuit de stichting. In dit hoofdstuk staan de belangrijkste afspraken die algemeen geldend zijn voor alle vrijwilligers. Vrijwilligersregistratie: Alle vrijwilligers, behalve zij die zich voor een apart project of incidenteel inzetten, worden geregistreerd in de administratie van de stichting. In het vrijwilligersregistratieformulier staat wie het contactpersoon is, en welke werkzaamheden er worden verricht. Naast de registratie is er informatie voor vrijwilligers over algemene afspraken van de stichting en eventueel specifieke afspraken van een project/dienst. Ingeschreven vrijwilligers worden opgenomen in de administratie van het project en in de administratie van de stichting. Voor deze vrijwilligers wordt het organisatie-vrijwilligersbudget (zie hoofdstuk 5) ingelegd in de stichting. Incidentele vrijwilligers krijgen geen overeenkomst van de stichting. Om aan te tonen dat zij voor de organisatie werkzaamheden verrichten is het voldoende als de beroepskracht een registratie van deze mensen bijhoudt. Deze vrijwilligers krijgen direct na hun inzet een waardering en worden verder niet opgenomen in de organisatie. Privacy en veiligheid: Geheimhoudingsplicht De vrijwilliger heeft een geheimhoudingsplicht betreffende gevoelige informatie van de organisatie en betreffende persoonlijke informatie van deelnemers van de projecten en diensten. Vrijwilligersbeleid

8 Omgang met deelnemers en cliënten De stichting vindt het belangrijk om risico's voor deelnemers en cliënten in de omgang met vrijwilligers zoveel mogelijk te beperken. Maar ook de risico's die vrijwilligers lopen in de omgang met deelnemers en cliënten vinden wij van belang. Daarnaast vinden we het belangrijk om bij het nemen van maatregelen niet de flexibiliteit en het werkplezier uit het oog te verliezen. Om risico's te beperken maken we gebruik van een gedragscode en een VOG (verklaring omtrent gedrag). VOG (verklaring omtrent gedrag) Er wordt per project bekeken of een VOG relevant is om van de vrijwilligers te vragen. We vinden het relevant als vrijwilligers met kinderen en jongeren werken en/of met kwetsbare mensen in een afhankelijke positie, bv. mensen met een beperking of die hulpbehoevende zijn. Met name daar waar vrijwilligers ingezet worden buiten het toezicht van de organisatie. Omdat echter aanvraag van VOG's niet begroot is in 2015, zal dit in fases worden ingevoerd, met prioriteit bij de kwetsbaarste situaties. in 2015 zal er van alle vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken een VOG worden geëist. De andere vrijwilligers volgen wanneer er ruimte op de begroting is. In 2016 zal deze kostenpost in de begroting moeten worden opgenomen per project/dienst. Wanneer we een VOG eisen van een vrijwilliger wordt dit expliciet aangegeven in de overeenkomst met de vrijwilliger. Pas wanneer de vrijwilligersovereenkomst door beide partijen is getekend vergoedt de stichting de gemaakte kosten voor de aanvraag van de VOG van de vrijwilliger. Om vrijwilligers flexibel en incidenteel in te kunnen zetten is een VOG-aanvraag niet altijd haalbaar. Bij inzet van incidentele vrijwilligers is het van belang bewust te zijn van de risico's die het werk met zich mee kunnen brengen. De beroepskracht dient de vrijwilligers hierover te informeren en instrueren. Vertrouwenspersoon/klachtenregeling Indien de vrijwilliger gevoelens van onvrede of ongenoegen heeft moet hij deze kwijt kunnen. Hij/zij moet een klacht kunnen indienen bij de organisatie. Bij klachten over werksituaties, ongewenst gedrag, seksuele intimidatie en dergelijken dient de vrijwilliger zich te wenden tot de beroepskracht. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan de vrijwilliger zich tot de vrijwilligerscoördinator wenden of de vertrouwenspersoon van de klachtencommissie. Er kan ook een klacht worden ingediend volgens de klachtenprocedure, die te vinden is op de website van de stichting. Registratie persoonlijke gegevens/privacy De administratie van de persoonsgegevens van de vrijwilligers wordt digitaal en/of in een gesloten kast bewaard op het secretariaat. Betreffende beroepskrachten en het bedrijfsbureau hebben toegang tot deze documenten. Zij hebben geheimhoudingsplicht over de inhoud van de documenten. Daarnaast hanteren beroepskrachten en (vrijwillig) coördinatoren contactlijsten van de vrijwilligers die onder hun verantwoording vallen. De stichting zal onder geen beding zonder toestemming van de vrijwilliger gegevens aan derden verstrekken. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) heeft de stichting haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar en kunnen bekeken worden op het internet op Identificatieplicht De stichting mag geen kopie van een identiteitsbewijs van de vrijwilliger in bezit hebben. De stichting vraagt wel dat de vrijwilliger zich bij de intake legitimeert. De vrijwilliger heeft net zoals het personeel en iedere meerderjarige burger, identificatieplicht op de werkvloer. Aannemen van giften (Ontvangen van fooi en geschenken) De vrijwilliger neemt geen geschenken, beloningen, erfenissen of legaten van (familie van) de cliënt of deelnemers aan. Wanneer de vrijwilliger hiermee wordt geconfronteerd zal in overleg met de beroepskracht hier een oplossing voor gezocht worden. Vrijwilligersbeleid

9 Verzekering en aansprakelijkheid: Verzekeringen en aansprakelijkheid De vrijwilligers die in opdracht van de stichting actief zijn, zijn verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid (ook voor inzittenden auto) via de verzekering die de gemeente Zeewolde voor al haar vrijwilligers heeft afgesloten. De verzekering van de gemeente is secundair, dit houdt in dat in geval van schade / ongeval eerst de eigen verzekering van de vrijwilliger aangesproken wordt en wanneer deze niet uit keert wordt de collectieve verzekering van de gemeente aangesproken. Aansprakelijkheid Wanneer er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden schade ontstaat, diefstal van persoonlijke eigendommen of een ongeval, is de stichting niet aansprakelijk. Gebruik eigen auto bij vrijwilligerswerk De stichting is niet aansprakelijk bij ongevallen wanneer een vrijwilliger voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk de eigen auto gebruikt. De bestuurder van een auto is altijd zelf verantwoordelijk en dus aansprakelijk. De stichting gaat ervan uit dat een vrijwilliger die cliënten in opdracht van de stichting vervoert een inzittende verzekering heeft. Wel geldt bovenstaande vrijwilligersverzekering van de gemeente als aanvulling op de eigen verzekering. De vrijwilliger is niet toegestaan in de auto van een cliënt te rijden. Vergoedingen: Vrijwilligersvergoeding Vrijwilligerswerk is onbetaald. Toch kan voor een bepaalde invulling van vrijwilligerswerk besloten worden een vrijwilligersvergoeding te verstrekken. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een vrijwilliger veel vanuit huis werkt en eigen middelen in moet zetten voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. De vergoeding is dan een vast bedrag voor de onkosten voor telefonie, printer, reiskosten, etc. Het besluit voor een vrijwilligersvergoeding wordt genomen door de beroepskracht in overleg met de vrijwilligerscoördinator, mits deze vergoeding is opgenomen in de begroting. De vergoeding is maximaal de onbelaste vergoeding zoals bepaald door de belastingdienst en hierbij wordt rekening gehouden met de toegestane vergoedingen bij een uitkering. Zie hiervoor de website van de belastingdienst. Onkostenvergoeding Onkosten gemaakt ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden worden vergoed door de stichting. Deze kosten kunnen uitsluitend met instemming van de beroepskracht gemaakt worden. Kosten die de vrijwilliger maakt ten behoeve van de werkzaamheden worden tegen inlevering van de bonnen en een ingevuld declaratieformulier volledig vergoed. Reiskosten binnen Zeewolde worden niet vergoed, tenzij hier afspraken over gemaakt zijn. Reiskostenvergoeding voor vrijwilligers vindt plaats na overleg en conform de vergoedingen die voor personeel gelden, zijnde 0,11 per kilometer. Voor de onkostenvergoeding geldt dat deze moet zijn opgenomen in de begroting van het project. 5. Financiering van het vrijwilligerswerk Bij het belang van de inzet van vrijwilligers hoort ook een financiële waagborging van deze inzet. De kosten voor vrijwilligers dienen daarom te worden begroot. Per project dienen er jaarlijks kosten voor vrijwilligers te worden begroot, volgens de volgende eisen: Organisatiekosten vrijwilligers (vast bedrag per vrijwilliger): 5,00 waardering, kerstattentie. organisatie: papier, postzegels, consumptie communicatie: nieuwsbrief, jaarlijkse informatiebijeenkomst, vrijwilligerspanel Vrijwilligersbeleid

10 Projectkosten vrijwilligers (afhankelijk van project): eventueel kosten VOG waardering, Lief en leed, teamuitje scholing, verplicht en onverplicht onkostenvergoeding, vrijwilligersvergoeding Beide kostenposten worden per project begroot door de beroepskracht. De organisatiekosten vrijwilligers worden vervolgens aan het algemene budget vrijwilligers van de stichting overgedragen, de projectkosten vrijwilligers blijven aan de projecten verbonden. Bijlagen Bijlage 1. Vrijwilligersregistratieformulier Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid 1

Vrijwilligersbeleid 1 Vrijwilligersbeleid 1 Inleiding Welzijn Ermelo bestaat sinds 1 januari 2015 en is ontstaan uit de samenvoeging van Stichting Pinel, Stichting Welzijn Ouderen Ermelo en het maatschappelijk werk Ermelo van

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe gaan

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn MensenWerk 2014 t/m 2016

Vrijwilligersbeleid Welzijn MensenWerk 2014 t/m 2016 2014 t/m 2016 Van : afdeling W&MD (HS) Datum : 18-12-2013 Status : definitief Inleiding Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten en diensten van Welzijn MensenWerk niet plaats kunnen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS DECEMBER 200 9 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie 1 Inleiding Bij Milieudefensie kunnen vrijwilligers op allerlei manieren aan de slag. Werken met vrijwilligers én met betaalde krachten is binnen onze organisatie

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt.

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Vrijwilligerswerk bij Paladijn Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Inleiding Welkom bij Paladijn. Deze folder is voor alle vrijwilligers die bij ons komen werken. Deze

Nadere informatie

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs.

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs. Vrijwilligersbeleid. Bij een groot aantal activiteiten die worden uitgevoerd zijn vrijwilligers ingeschakeld. De inschakeling van vrijwilligers vindt plaats zowel om principiële als om pragmatische redenen.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1

Vrijwilligersbeleid. vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1 Vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1 1e versie augustus 2015 Inhoudsopgave Visie op vrijwilligers 3 Werving van vrijwilligers 6 Belonen van vrijwilligers 7 Begeleiden van vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Schoor VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL

Vrijwilligersbeleid De Schoor VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL INLEIDING De Schoor, Welzijnswerk Almere kan, bij de organisatie en uitvoering, rekenen op de hulp van betrokken burgers. Zij zijn betrokken bij hun omgeving en zijn bereid

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET VERENIGING DE BLOESEM Vereniging De Bloesem is de nieuwe beheerder van de openbare

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. januari 2015

Vrijwilligersbeleid. januari 2015 Vrijwilligersbeleid januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie op vrijwillige inzet 3 Vrijwillige inzet bij Buurtwerk 4 Procedure van werving tot en met uitstroom 6 Positie, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

De NSA i.s.m. de KNSB. Vrijwilligersbeleid

De NSA i.s.m. de KNSB. Vrijwilligersbeleid De NSA i.s.m. de KNSB Vrijwilligersbeleid Programma Opening Vrijwilligerswerk Ervaringen uit de praktijk Motieven voor vrijwilligerswerk Werven Behouden Vragen Vrijwilligers Vrijwilliger Iemand die zich

Nadere informatie

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS 2017 1 Inhoudsopgave Wat is vrijwilligerswerk? 3 Rechten en plichten wet- en regelgeving 3 Vrijwilligersvergoeding 4 Deskundigheidsbevordering 4 Verzekeringen 5 Verklaring

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Inleiding Welkom bij Zorgcoöperatie Leende. Deze folder is voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor ZC GG Leende. Deze brochure

Nadere informatie

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 1 Inhoud I. Doel vrijwilligersbeleid 3 II. Visie op vrijwilligerswerk 3 III. Uitgangspunten 3 IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 V. Vrijwilligersvoorwaarden 4 VI. Bijlagen: Bijlage I: Vrijwilligersovereenkomst

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2 VRIJWILLIGERSBELEID STICHTING WELZIJN MIDDELSEE Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR Stiens Tel: 058-2575220 Email: psz@welzijnmiddelsee.nl Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 2 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS MAART 2016 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK ***

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Titel: *** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Document code: 5.38 Soort document: Protocol Vrijwilligersbeleid Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Vervang

Nadere informatie

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde Informatiegids Voor vrijwilligers bij Reinaerde Reinaerde waardeert het dat er veel vrijwilligers binnen de organisatie actief zijn en hecht veel belang aan het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk heeft

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

Handboek Vrijwilligers Salut. Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink

Handboek Vrijwilligers Salut. Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink Handboek Vrijwilligers Salut Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Salut in het kort 5 2.1 Missie en visie 5 2.2 Kernwaarden 5 2.3 De medewerkers 5 3 De vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Welzijn Lelystad

Vrijwilligersbeleid. Welzijn Lelystad Vrijwilligersbeleid Welzijn Lelystad Pagina 1 van 12 Hoofdkantoor Welzijn Lelystad De Schans 1909 8231 KM Lelystad Telefoon :0320 707159 Fax :0320 236009 E-mail : info@welzijnlelystad.nl Internet : www.welzijnlelystad.nl

Nadere informatie

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers 1 Welkom 2 Vrijwilligerswerk bij SWV 2.1 Visie Stichting Welzijn Vianen 2.2 Definitie vrijwilligerswerk 2.3 Vrijwilligers SWV zijn actief bij. 2.4 Vrijwilliger worden bij SWV 3 Wat bieden wij onze vrijwilligers

Nadere informatie

Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid

Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid Provinciale bijeenkomst VVJ Antwerpen Mechelen, 3 oktober 2013 1 Departement: Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Dienst

Nadere informatie

Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe

Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe 1. Inleiding Een vrijwilligersbeleid zorgt voor een systematische, gestructureerde en planmatige aanpak van het vrijwilligerswerk binnen de organisatie

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol!

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol! Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne Betekenisvol! Contactgegevens Naam contactpersoon:... Telefoonnummer:... E-mailadres:... Onderwerp pagina 1. Over de Stichting Land van Horne 4 2. Wat

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Goed voor elkaar Vrijwilligersbeleid Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Januari 2015 INHOUD Inleiding 3 1. Visie op vrijwilligers 3 2. Posities in de organisatie 4 2.1 Positie van vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Over Welzijn Rijswijk 3. Visie van Welzijn Rijswijk op vrijwilligerswerk 3.1 Definitie van vrijwilligerswerk 3.2 Visie van Welzijn Rijswijk

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016.

Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016. When the Eagle Learns to Fly Franklinstraat 193 2562 CE Den Haag T 070 392 50 50 M 06 53 38 08 90 Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016. Structureel Doel stelling van onze organisatie is het zo goed mogelijke

Nadere informatie

Woord vooraf. De organisatie

Woord vooraf. De organisatie Woord vooraf Binnen de SWOZ zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om ouderen en mensen met beperkingen in Zwijndrecht de kans te geven zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Welkom bij Parnassia Groep In deze folder tref je belangrijke informatie over het starten als vrijwilliger bij Parnassia Groep. De meerwaarde die je als vrijwilliger

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 1

Vrijwilligersbeleid 1 Vrijwilligersbeleid 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Definitie vrijwilliger MENS De Bilt & termen 4 2. Visie op vrijwilligerswerk & doelstelling 5 2.1 Visie 5 2.2 Doelstelling 5 3. Interne organisatie 6

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Stichting Unie Van Vrijwilligers. Afdeling Goeree-Overflakkee

Beleidsnotitie. Stichting Unie Van Vrijwilligers. Afdeling Goeree-Overflakkee Beleidsnotitie Stichting Unie Van Vrijwilligers Afdeling Goeree-Overflakkee Datum: 17 november 2015 Status: vastgesteld door het bestuur Versie: 6.1 Versie 6.1, 17 november 2015 pag. 1 van 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid juni 2012

Vrijwilligersbeleid juni 2012 Vrijwilligersbeleid juni 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 4 2. Huidige praktijk... 5 3. De Vaste Vrijwilliger, het kader... 6 4. Werving en aanmelding... 9 5. Aanname en begeleiding... 10

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Onderdeel van Collectiviteit Vrijwilligersverzekering Servicepunt71 Gemeente Zoeterwoude 1 ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Januari 2017 1 Inhoudsopgave 1. Het waarom van vrijwilligerswerk 3 1.1 Missie Hoor Friesland 3 1.2 Definitie van vrijwilligerswerk 3 1.2 Visie op vrijwilligerswerk 4

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting JobDoen Voor Doven en Slechthorenden

Vrijwilligersbeleid Stichting JobDoen Voor Doven en Slechthorenden Vrijwilligersbeleid Stichting JobDoen Voor Doven en Slechthorenden Versie: 2.1 14 juli 2015 "#"$%&'(()*(+(,%&(-*%).../0102334$%-%5++++6-*789:1$;34

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Fooruit

Vrijwilligersbeleid Fooruit Vrijwilligersbeleid Fooruit Inhoud 1 - Inleiding.... 2 1.1 Missie, visie en doelstelling... 2 1.2 Visie op vrijwilligerswerk... 2 2 De organisatie... 3 2.1 Het Organogram... 3 2.2 Werving en selectie...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn

Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn 1 1. Inleiding....3 2. Wat is vrijwilligerswerk.....3 2.1 Waarom vrijwilligerswerk.....3 2.2 Vrijwilligerswerk binnen ElkWelzijn...4 3. Werving en selectie...4 3.1 Werving.....4

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid

RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid 2016-2020 Ring Pass Delft, Vrijwilligersbeleid 2016-2020, versie 2016-01-26 blz. 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Doelstellingen van het vrijwilligersbeleid...3

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Het wijzigen/beëindigen van een vacature

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Het wijzigen/beëindigen van een vacature Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Het wijzigen/beëindigen van een vacature November 2014 Handleiding: Stap 1: Ga naar de website... 1 Stap 2: Ik ben een vrijwilligersorganisatie...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave 1 1. INLEIDING.. 3 2. DEFINITIES. 3 3. DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSBELEID. 3 4. VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK.. 3 5. POSITIE VAN DE

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk

Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk Deel 2 bijlage 1 Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk RICHTEN VAN HET VRIJWILLIGERSWERK Richten gaat over de doelen van de organisatie, de visie op en uitgangspunten van het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid september 2014

Vrijwilligersbeleid september 2014 Vrijwilligersbeleid september 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 4 2. Huidige praktijk... 5 3. De Vaste Vrijwilliger, het kader... 6 4. Werving en aanmelding... 9 5. Aanname en begeleiding...

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers

Informatie voor vrijwilligers Informatie voor vrijwilligers Stichting Wonen en Zorg Purmerend Versie 14-7-2015, def. - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Stichting Wonen en Zorg Purmerend... 3 Missie en Visie... 3 Aandachtspunten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Zellingen

Vrijwilligersbeleid De Zellingen Vrijwilligersbeleid De Zellingen Een vrijwilliger is iemand die op basis van een overeenkomst met de zorgaanbieder werkzaamheden verricht op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan cliënten, zonder

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

Instellen Vrijwilligersfonds

Instellen Vrijwilligersfonds Openbaar Onderwerp Instellen Vrijwilligersfonds Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De motie Vrijwilligersfonds, kleine moeite groot plezier roept ons college op

Nadere informatie

MJD maakt werk van vrijwilligers!

MJD maakt werk van vrijwilligers! MJD maakt werk van vrijwilligers! Bakens voor vrijwilligerswerk Rechten en plichten, voorzieningen en werkzaamheden van MJD vrijwilligers. www.mjd.nl 1 Inleiding MJD maakt werk van vrijwilligers. We zijn

Nadere informatie

Vrijwilligersstatuut

Vrijwilligersstatuut Vrijwilligersstatuut van de Christelijke Gymnastiek - en Sportvereniging KRACHT EN VLUGHEID Zaandam INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. K&V EN ZIJN VRIJWILLIGERS.... 2 1.1 WAT IS EEN VRIJWILLIGERSSTATUUT?...

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld Woonzorghuis De Wijde Wereld zet vrijwilligers in om zijn doelstellingen beter te kunnen realiseren. Stichting Vrienden van de Wijde Wereld faciliteert bij het opzetten en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid.

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Klachtenprocedure AOC Snijders B.V.

Klachtenprocedure AOC Snijders B.V. Klachtenprocedure AOC Snijders B.V. Spinveld 66 A19 Breda Postbus 9640, 4801 LS Breda Telefoon : 076-5204999 Fax: 076-5203429 K.v.K. Breda nr. 20099132 BTW nr. NL809370591B01 Email: info@aoc-snijders.nl

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Welzijn Baarn. Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn. Bijlagen

Inhoudsopgave. Voorwoord Welzijn Baarn. Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn. Bijlagen Def versie 2 september 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Welzijn Baarn Achtergrond informatie pag. 3 Missie pag. 3 Doel pag. 4 Visie op vrijwilligers pag. 4 Medewerkers pag. 4 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Inhoudsopgave Stap 1: Ga naar de website: www.vrijwilligerspunteindhoven.nl...3 Stap 2: Klik op Ik ben een vrijwilligersorganisatie...3 Stap 3: Klik

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP A: 1, 2, 3, 4, 5 B: 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 C: 3, 4, 5, D: 1, 2, ALRIJNE ZORGGROEP VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP 3 APRIL 2017 Inhoudsopgave Paginanummer 1. ALGEMEEN 1 2. VISIE EN

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 : Vrijwilligersbeleid; visie, definitie, kader : Uitgangspunten AYA Thuiszorg bij het werken met vrijwilligers; :

Nadere informatie

Steunpunt de Wegwiezer

Steunpunt de Wegwiezer Handboek Vrijwilligers Steunpunt de Wegwiezer Gemeente Kapelle Steunpunt de Wegwiezer Bezoekadres Gebouw "de Basis" Bruelisstraat 21 4421 CL Kapelle Postadres Postbus 79 (gemeentehuis) 4420 AC Kapelle

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2016-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. TOEPASSINGSGEBIED 3. DOEL VAN DE KLACHTENREGELING. Uitsluitingen KLACHTENPROCEDURE KLANTEN

1. INLEIDING 2. TOEPASSINGSGEBIED 3. DOEL VAN DE KLACHTENREGELING. Uitsluitingen KLACHTENPROCEDURE KLANTEN KLACHTENPROCEDURE KLANTEN 1. INLEIDING Stichting Swon-NIM (verder te noemen Swon-NIM) en de Sociale Wijkteams gemeente Nijmegen (verder te noemen SWT s) willen de kwaliteit van hun dienstverlening bewaken

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten

Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten Voorwoord Van harte welkom als nieuwe vrijwilliger bij Zorggroep Sint Maarten! Wij zijn blij dat jij je talenten wilt inzetten voor onze cliënten. Deze

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Vrijwilligerswijzer Hiv Vereniging

Vrijwilligerswijzer Hiv Vereniging Vrijwilligerswijzer Hiv Vereniging Vrijwilligerswijzer Hiv Vereniging Inleiding: Welkom bij de Hiv Vereniging. De Hiv Vereniging zet zich in voor onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid van mensen die leven

Nadere informatie

# Soort document* # Inleiding/toelichting

# Soort document* # Inleiding/toelichting De titel van dit document is: De auteur (schrijver) document is: De autorisator (eindverantwoordelijke) van dit document is: Dit document is vastgesteld op: De evaluatiedatum van dit document is (staat

Nadere informatie

Aan de slag als vrijwilliger

Aan de slag als vrijwilliger Meer weten? Heeft u naar aanleiding van deze vrijwilligerswijzer nog vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon. PO-0136 Fotografie pagina 2: Jannes Klaassen augustus 2015 - alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Participe Delft

Vrijwilligersbeleid Participe Delft Vrijwilligersbeleid Participe Delft Versie 10 juli 2013 Colofon Titel: Vrijwilligersbeleid Participe Delft Tekst: Marijke Kamminga & Tine Abbinga Datum uitgave: 10 juli 2013 Vrijwilligersbeleid Participe

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Hervormde Gemeente Goudswaard (verkorte versie)

Vrijwilligersbeleid Hervormde Gemeente Goudswaard (verkorte versie) 1 Vrijwilligersbeleid Hervormde Gemeente Goudswaard (verkorte versie) College van Kerkbeheer Datum: 22 september 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie op het vrijwilligerswerk 3. De positie van het

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

2OSENGAERDE. Vrijwilligerswerk

2OSENGAERDE. Vrijwilligerswerk woo n z o rg c e n t r u m 2OSENGAERDE Vrijwilligerswerk [2] Informatie voor vrijwilligers Informatie voor (toekomstige) vrijwilligers in Rosengaerde Deze informatie is bedoeld om mensen die er over denken

Nadere informatie

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013 Programma SportService Zwolle & Vrijwilligerscentrale Zwolle Peter van Diermen Werven & Behouden Opening & Kennismaking Vrijwilligers Ervaringen uit de praktijk Vrijwilligersbeleid Pauze Motivatiemanagement

Nadere informatie

Vrijwilligers bij WijZ

Vrijwilligers bij WijZ Vrijwilligers bij WijZ WijZ gelooft in de kracht van mensen 2 Voorwoord Fijn dat u bij WijZ aan de slag wilt als vrijwillige medewerker! Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het werk van WijZ op allerlei

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER

VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER September 2016 INLEIDING De stichting STOER (hierna te noemen: STOER) wil voor alle vrijwilligers van STOER het beleid voor het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten NVLP

VRIJWILLIGERSBELEID Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten NVLP VRIJWILLIGERSBELEID Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten NVLP Januari 2011 Vrijwilligersbeleid NVLP De Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) is een landelijke patiëntenvereniging voor mensen

Nadere informatie