Handboek Vrijwilligers Salut. Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Vrijwilligers Salut. Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink"

Transcriptie

1 Handboek Vrijwilligers Salut Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink

2 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Salut in het kort Missie en visie Kernwaarden De medewerkers 5 3 De vrijwilligers Visie Salut op vrijwilligerswerk Toekomst Rechten en plichten vrijwilliger 7 4 Van binnenkomst tot vertrek Werven van vrijwilligers Selectie Matchen Vervolg kennismaking Vrijwilligersplek Salut Introductie en inwerken Coördinatie en begeleiding Vertrek van vrijwilligers 10 5 Secundaire voorwaarden Deskundigheidsbevordering De relatie vrijwilliger-beroepskracht Informatie voorziening Waardering 11 6 Rechtspositie van vrijwilligers Vrijwilligersovereenkomst Onkosten vergoeding 12

3 3 6.3 Verzekering Registratie en privacy Vrijwilligerswerk en een uitkering Klachten, conflicten en geschillen Inspraak Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 14 1 Inleiding

4 4 Salut zet zich in voor het welzijn van de inwoners in de gemeente Hof van Twente. Vrijwilligers leveren hierin een belangrijke meerwaarde. Veel activiteiten en voorzieningen van Salut steunen voor een deel op de inzet van vrijwilligers. Salut heeft een eigen vrijwilligersbestand met 140 vrijwilligers (juli 2016). Het is dan ook van belang om een goed vrijwilligersbeleid te hebben, op papier maar ook in de praktijk. De procedures die in het Handboek Vrijwilligers Salut worden beschreven zijn voor de vrijwilligers die zich inzetten voor activiteiten en voorzieningen van Salut. Met uitzondering van de leden van het bestuur. Ook zij vervullen hun taak op vrijwillige basis, maar hun rol als leden van het eindverantwoordelijke orgaan is van een andere orde. Onder een vrijwilliger verstaat Salut: Een vrijwilliger die op basis van een vrijwilligersovereenkomst, op vrijwillige basis, onbetaald en in georganiseerd verband werkzaamheden uitvoert in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van Salut. Dit handboek beschrijft de visie van Salut op vrijwilligerswerk, ten behoeve van de eigen organisatie, en hoe Salut met vrijwilligers omgaat van het moment dat ze nieuw binnenkomen tot en met hun vertrek.

5 5 2 Salut in het kort Vanaf 9 februari 2016 is Salut de brede welzijnsorganisatie voor de gemeente Hof van Twente. Een gemeente met inwoners verspreid over meerder kernen. Salut is voor de uitvoering van de WMO de uitvoerder voor de gemeente Hof van Twente. 2.1 Missie en visie Het is de missie van Salut om het welzijn van de burgers in Hof van Twente te verhogen door hen bij vragen over welzijn te activeren, begeleiden en adviseren richting een oplossing. Salut draagt bij aan meer maatschappelijke samenhang en verbinding in Hof van Twente. Salut richt zich met name op inwoners die op enig moment moeite hebben om op eigen kracht aan de samenleving deel te nemen. In de visie van Salut moet een lokale welzijnsorganisatie herkenbaar, bereikbaar, laagdrempelig, toegankelijk, en klant- en vraaggericht zijn. De inwoner van jong tot oud moet makkelijk binnen kunnen lopen en direct en snel geholpen kunnen worden, zonder van het kastje naar de muur te gaan. De bijdrage van Salut is tijdelijk van aard: Salut komt binnen, luistert, biedt een helpende hand en gaat weer weg. 2.2 Kernwaarden Klantgericht: de cliënt staat centraal, zij zijn leidend in de begeleiding die Salut biedt. Doelgericht: van vraag naar oplossing. Aandacht: voor elke vraag en elke hulpbehoevende. Onafhankelijk: Salut opereert volledig neutraal. 2.3 De medewerkers Met een scala aan diensten en voorzieningen zet Salut zich in voor haar missie. Salut heeft de beschikking over een beroepsteam, aangevuld met een vrijwilligerskader. De beroepskrachten bereiden de activiteiten voor en faciliteren de uitvoering door de vrijwilligers. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie en haar activiteiten.

6 6 3 De vrijwilligers Vrijwilligers nemen binnen Salut een belangrijke plaats in. Vrijwilligers leveren een niet te onderschatten bijdrage aan het totale aanbod van voorzieningen en activiteiten van Salut. Salut kent verschillende soorten vrijwilligerswerk, in het kader van de directe dienstverlening, ondersteuning en ook van organisatorische werkzaamheden. Aangezien Salut haar werk niet kan verrichten zonder vrijwilligers, heeft Salut een handboek voor vrijwilligers opgesteld. Vrijwilligers hebben, net als betaalde krachten, recht op verzekeringen, onkostenvergoedingen, bijscholing en goede en veilige arbeidsomstandigheden. 3.1 Visie Salut op vrijwilligerswerk Salut ziet vrijwilligerswerk als een belangrijke vorm van maatschappelijke deelname. Via vrijwilligerswerk participeert een inwoner zelf in het maatschappelijk leven. Ook stimuleert de vrijwilliger zijn persoonlijke ontwikkeling en draagt hij veelal bij aan het meedoen van anderen. Salut definieert vrijwilligerswerk als Werk dat plaats vindt vanuit een intrinsieke motivatie in een georganiseerd verband waarbij op maat gesneden hulp of inzet op reguliere basis en zonder financiële vergoeding worden opgenomen 3.2 Toekomst Het vrijwilligersbestand van Salut vergrijst en de vraag naar vrijwilligers neemt toe. Voor Salut ligt er een belangrijke opgave om jong volwassenen en personen die een drempel ervaren, te informeren en te verleiden naar, en te interesseren voor vrijwilligerswerk bij Salut. Om vrijwilligerswerk te stimuleren is het gezien de maatschappelijke ontwikkelingen (vergrijzing, minder tijd) essentieel om te kijken naar nieuwe of alternatieve vormen van vrijwilligerswerk. In de toekomst willen we de vrijwillige inzet meer op flexibele basis, eenmalige inzet of inzet tijdens vakantie invullen. Voorbeelden hiervan zijn: - Eenmalig inzetten voor een klus zoals NLDoet. - Voor een bepaalde tijd inzetten voor een project, zoals een Maatjesproject waarbij de vrijwilliger voor een jaar gekoppeld wordt aan een cliënt met een bepaald doel. - Jongeren die tijdens de zomervakantie meehelpen bij de zomerspelen voor kinderen.

7 7 3.3 Rechten en plichten vrijwilliger De Salut vrijwilliger heeft recht op: Vrijwilligerswerk dat past bij de kwaliteiten van de vrijwilliger; Een goede kennismakings- en inwerkperiode; Informatie en begeleiding die nodig zijn om het vrijwilligerswerk goed te kunnen uitvoeren; Informatie over ontwikkelingen binnen Salut; Deskundigheidsbevordering: in de gelegenheid gesteld worden om de vaardigheden te verwerven die nodig zijn voor de te verrichten werkzaamheden; Een respectvolle bejegening door medewerkers, management en bestuur van Salut; Verzekeringen en onkostenvergoedingen zoals beschreven in deze nota; Zorgvuldige behandeling van de persoonlijke gegevens van de vrijwilliger; Inspraak in de totstandkoming van het beleid (inhoudelijk en organisatorisch) en activiteiten, in het belang van de organisatie. De Salut vrijwilliger heeft de plicht om: Zich te conformeren en uitvoering te geven aan het algemeen beleid en het vrijwilligersbeleid van Salut; De intentie te hebben zich voor een bepaalde tijd te binden; De afgesproken werkzaamheden te verrichten; Bereid te zijn tot deelname aan overleg en zo nodig tot het volgen van scholing; Geen mededelingen te doen aan derden over zaken die hem vanuit zijn positie als vrijwilliger bekend geworden zijn, zowel over de organisatie als over de medewerkers, de collega vrijwilligers en klanten; deze verplichting geldt ook na het beëindigen van het vrijwilligerswerk; Verhindering van komst tijdig te melden; Melding te doen aan de verantwoordelijke beroepskracht van incidenten met klanten, medewerkers of collega-vrijwilligers; Zorgvuldig om te gaan met goederen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd.

8 8 4 Van binnenkomst tot vertrek 4.1 Werven van vrijwilligers Het werven van vrijwilligers is een continu proces. De bekendheid van Salut is van belang voor het werven van vrijwilligers. Dit doen we door het verspreiden van vacature teksten en ervaringsverhalen. Hierbij maken we gebruik van: Plaatselijk media zoals de vrijwilligersvacaturebank van Salut en Het Hof Weekblad. Landelijke media zoals Indeed, maatjes.nl Social media, zoals Facebook Daarnaast is de ervaring van Salut dat het persoonlijk benaderen van vrijwilligers via familie, vrienden, buren op interesse of aanwezigheid bij activiteiten ook goed werkt. Dit doen we door aanwezig te zijn op fysieke bijeenkomsten in de Hof van Twente zoals open Bedrijvendag. Vrijwilligers kunnen zich telefonisch, per mail of via het aanmeldformulier op de website aanmelden. Bij de aanmeldingen vindt een zorgvuldige selectieprocedure plaats door de vrijwilligerswerkadviseur. 4.2 Selectie Salut vindt het belangrijk dat er een juiste en duurzame match wordt bereikt tussen de vrijwilliger en de organisatie. De kwaliteit van de vrijwilliger wordt mede bepaald door de affiniteit/ opvattingen over de inhoud van zijn taak en de motivatie van zijn keuze. Iedereen die zich meldt voor vrijwilligerswerk, wordt uitgenodigd op een oriënterend kennismakingsgesprek met de vrijwilligerswerkadviseur. Kennismakingsgesprek In een persoonlijk kennismakingsgesprek worden de wensen en behoeften van de vrijwilliger besproken en anderzijds de missie en verwachtingen van Salut. De vrijwilligerswerkadviseur zal aan de hand van het intakegesprek, samen met de potentiële vrijwilliger, bekijken waar de vrijwilliger het meest tot zijn recht komt. Immers wanneer de aansluiting goed is, is de kans van slagen ook groter. Van het intakegesprek wordt een gespreksverslag gemaakt, waar o.a. de algemene informatie, de interesse en afspraken in vermeld staan.

9 9 4.3 Matchen De vrijwilligerswerkadviseur en de vrijwilliger bespreken samen de mogelijkheden voor een vrijwilligersplek. Deze plek kan binnen Salut of bij een andere organisatie in de Hof van Twente gevonden worden. Vrijwilligersplek Salut Indien de motivatie van de vrijwilliger aansluit bij een vrijwilligersplek bij Salut, dan worden de algemene verwachtingen van de vrijwilliger besproken. De vrijwilliger: Handelt in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van Salut; Onderschrijft de missie en visie van Salut en werkt ondersteunend hieraan; Zet zich in voor de samenleving en/of mensen in een kwetsbare positie; Beschikt over de gezochte kwaliteiten en vaardigheden; Is bereid een gevraagde minimale hoeveelheid tijd te investeren; Naast deze algemeen geldende selectie criteria worden er per functie specifieke vaardigheden gevraagd. In het gesprek worden deze toegelicht aan de hand van de vrijwillige functieprofielen van Salut. Vrijwilligersplek andere organisatie in de Hof van Twente Indien er een geschikte plek is gevonden bij een andere organisatie in de Hof van Twente wordt er van de vrijwilliger verwacht dat hij/zij contact opneemt met de betreffende organisatie. Na twee weken zal de beleidsadviseur vrijwilligerszaken met de vrijwilliger contact opnemen of dit gelukt is en hoe de match is verlopen. Na drie maanden wordt zowel met de vrijwilliger als met de organisatie contact opgenomen over hoe de samenwerking bevalt. De vrijwilliger is dan geen vrijwilliger van Salut, maar een vrijwilliger van de desbetreffende organisatie. Dit handboek geldt dus niet voor vrijwilligers die door de beleidsadviseur bemiddeld zijn naar een vrijwilligersplek bij een andere organisatie in de Hof van Twente. 4.4 Vervolg kennismaking Vrijwilligersplek Salut Verklaring Omtrent Gedrag Vrijwilligers worden ingezet in kwetsbare situaties. Eén van de maatregelen die wij nemen voor een veilige klimaat is dat we vrijwilligers verplichten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de vrijwilliger in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. De beleidsadviseur informeert de vrijwilliger over het aanvragen van de VOG. Vrijwilligersovereenkomst Als de vrijwilliger geschikt is voor een vrijwilligersfunctie binnen Salut en een VOG heeft ingeleverd wordt een overeenkomst gesloten. Er worden onder meer afspraken gemaakt over de startdatum, omvang, duur en werkzaamheden, de introductie en het inwerken.

10 Introductie en inwerken De vrijwilligerswerkadviseur stelt een introductie- en inwerkplan op en maakt hierover afspraken met de vrijwilliger. Afhankelijk van de vrijwilligersfunctie zal de vrijwilliger gekoppeld worden aan een begeleider. Dit kan een beroepskracht of vrijwilliger van Salut zijn. De begeleider maakt de nieuwe vrijwilliger wegwijs, introduceert hem/haar bij collega vrijwilliger en is aanspreekpunt voor informatie en vragen. De eerste drie maanden gelden als introductie periode. Na deze maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen de vrijwilliger en de vrijwililgerswerkadviseur om de verwachtingen en ervaringen te bespreken. Als de samenwerking niet naar tevredenheid is verlopen van één of beider zijden worden er aanvullende afspraken gemaakt of wordt er besloten afscheid te nemen (zie verder onder vertrek van vrijwilliger). 4.6 Coördinatie en begeleiding De vrijwilligersactiviteiten van Salut vragen om verschillende vormen van begeleiding. Daarom is er voor iedere voorziening of activiteit waar vrijwilligers worden ingezet een vrijwilligerscoördinator aangesteld. Afhankelijk van de activiteit is de vrijwilligerscoördinator een vrijwilliger of medewerker van Salut. De vrijwilligerscoördinator onderhoudt het contact met de vrijwilliger en organiseert twee keer per jaar een overleg met de vrijwilligers. Jaarlijks vindt er een evaluatiegesprek met de vrijwilliger en de vrijwilligerscoördinator plaats. 4.7 Vertrek van vrijwilligers De samenwerking tussen de vrijwilliger en Salut kan door beide partijen om diverse redenen beëindigd worden: Niet functioneren: Ook in het vrijwilligerswerk komt het voor dat het vrijwilligerswerk niet verloopt zoals bedoeld. Indien er problemen zijn worden deze met de vrijwilliger in de werksituatie besproken. Dit wordt per individuele vrijwilliger en situatie bekeken. Als er geen passende oplossing gevonden wordt, dan wordt er afscheid genomen van de vrijwilliger. Initiatief vrijwilliger: Vrijwilligers die het initiatief nemen om het vrijwilligerswerk te beëindigen. Aan vrijwilligers die vertrekken wordt een eind gesprek aangeboden. Om goed af te ronden en om te leren van elkaar. Als een vrijwilliger aangeeft niet tevreden te zijn over het werk of de organisatie, kan Salut nagaan of hieraan iets veranderd kan worden. Tevens geeft het Salut inzicht in de wensen en behoeften van toekomstige vrijwilligers. De collega vrijwilligers en de medewerkers van Salut worden door de vrijwilligerscoördinator geïnformeerd over het vertrek. Met een brief wordt schriftelijk de overeenkomst met de vrijwilliger beëindigd.

11 11 5 Secundaire voorwaarden 5.1 Deskundigheidsbevordering Salut verstaat onder deskundigheidsbevordering taakgerichte en persoonsgerichte begeleiding van vrijwilligers. Deze heeft tot doel om de kennis, vaardigheden of motivatie van vrijwilligers te behouden en vergroten. Hierdoor wordt de kwaliteit van het werk van de vrijwilligers verhoogd en daarmee de kwaliteit van de activiteiten en voorzieningen van de organisatie. De deskundigheidsbevordering kan plaatsvinden op verzoek van de betrokken vrijwilliger(s) en/of op initiatief van Salut. Om de deskundigheidsbevordering aan te laten sluiten op de behoeften van vrijwilligers worden de evaluatiegesprekken met vrijwilliger en eerder georganiseerde deskundigheidsbevordering gebruikt voor het ontwikkelen van het scholingsaanbod. Jaarlijks ontwikkelt Salut een scholingsaanbod voor Salut vrijwilligers. Dit doen we in samenwerking met andere organisatie. 5.2 De relatie vrijwilliger-beroepskracht Vrijwilliger zijn aanvullend op de diensten van de beroepskracht en mogen nooit een vervanging zijn van beroepskrachten. Afhankelijk van het type vrijwilligerswerk dat vrijwilligers doen werken ze samen met beroepskrachten, collega vrijwilligers of geheel zelfstandig. Het is aan de beroepskracht om te bewaken dat de vrijwilliger geen werkzaamheden doet die niet zijn afgesproken of waarvoor de vrijwilliger niet gekwalificeerd is. 5.3 Informatie voorziening Het is belangrijk dat vrijwilligers de informatie krijgen die nodig is om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast dienen ze ook goed te worden geïnformeerd over wat er in de organisatie gebeurt. Dit doen we door het versturen van mails en brieven. 5.4 Waardering Als blijk van waardering voor de inzet van de vrijwilligers en om de betrokkenheid bij de organisatie en het werk te vergroten, wordt jaarlijks een feestelijke bijeenkomst voor de vrijwilligers georganiseerd. Het streven is om dit jaarlijks plaats te laten vinden op of rond de dag van de Vrijwilliger (7 december). Tijdens dit feest wordt er ook aandacht geschonken aan vrijwilligers die stoppen. Ze worden bedankt met een attentie. Bij bijzondere gelegenheden (ziekte, verjaardag, geboorte, overlijden) ontvangen vrijwilligers een kaart en met de kerstdagen een attentie. De vrijwilligerscoördinator is verantwoordelijk om dit te signaleren en actie hierop te ondernemen. Minstens zo belangrijk vinden we dat medewerkers aandacht hebben voor de vrijwilligers en dat ze waardering uitspreken.

12 12 6 Rechtspositie van vrijwilligers 6.1 Vrijwilligersovereenkomst Wij vinden het belangrijk van te voren duidelijke afspraken (de inhoud van het werk, tijdsinvestering en beschikbaarheid, begeleiding, onkostenvergoeding, etc.) te maken met de vrijwilligers. Alle afspraken worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Zie bijlage I. 6.2 Onkosten vergoeding Voor de gemaakte kosten, in het kader van het vrijwilligerswerk bij Salut, hebben vrijwilligers recht op een vergoeding. Deze vergoeding wordt altijd vooraf afgestemd met de vrijwilligerswerkadviseur. Met betrekking tot de reiskostenvergoeding mag de vrijwilliger de afgelegde afstand per auto of openbaar vervoer, vanaf het woonadres, buiten de eigen woonplaats, declareren. Dit geldt alleen voor de reiskosten die gemaakt worden met betrekking tot de vrijwillige werkzaamheden die verricht worden op verzoek van Salut. De hoogte van de reiskosten vergoeding wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en staat vermeld op het declaratieformulier van het desbetreffende jaar. De vrijwilliger declareert de kosten per kwartaal via een declaratieformulier. Het ingevulde declaratieformulier wordt bij de vrijwilligerswerkadviseur ingeleverd, die het beoordeelt en er voor zorgt dat het bij de administratie terecht komt. De vrijwilliger neemt geen geld of goederen aan in ruil voor verrichte werkzaamheden omdat dit in strijd is met het karakter van het vrijwilligerswerk. Bij twijfel overlegt de vrijwilliger met de vrijwilligerswerkadviseur. 6.3 Verzekering Ook voor vrijwilligers is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Vrijwilligers lopen tijdens hun vrijwilligerswerk namelijk risico s. Zij kunnen schade veroorzaken of zelf schade lijden. Niet alle vrijwilligersorganisaties zijn hiervoor afdoende verzekerd. De gemeente Hof van Twente vindt vrijwilligerswerk belangrijk en heeft daarom een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten voor alle vrijwilligers: de VNG Vrijwilligerspolis. De kosten van deze vrijwilligerspolis zijn voor rekening van de gemeente. Alle vrijwilligers in de Hof van Twente zijn automatisch verzekerd onder deze vrijwilligerspolis.

13 Registratie en privacy Salut registreert persoonlijke gegevens van vrijwilligers in een vrijwilligersdossier. Dit dossier bevat in elk geval NAW gegevens, de vrijwilligersovereenkomst en eventuele andere correspondentie of schriftelijke afspraken. De vrijwilliger kan desgevraagd zijn eigen dossier inzien. De regels ten aanzien van het beschermen van de privacy van betrokkenen worden hierbij in acht genomen. 6.5 Vrijwilligerswerk en een uitkering Ook wanneer iemand een uitkering ontvangt kan hij/zij vrijwilligerswerk doen bij Salut. De uitkeringsgerechtigde is verplicht om vooraf melding te doen aan de uitkeringsinstantie en toestemming te vragen voor het mogen doen van vrijwilligerswerk. Salut vindt het de eigen verantwoordelijkheid van de uitkeringsgerechtigde om dit te melden bij de uitkeringsinstantie en daarvoor toestemming te vragen. Het doen van vrijwilligerswerk mag de weg naar betaald werk niet in de weg staan. 6.6 Klachten, conflicten en geschillen Als de vrijwilliger klachten, conflicten of geschillen, heeft waar de vrijwilliger niet uitkomt met de vrijwilligerswerkadviseur kan de vrijwilliger dit mondeling, per of schriftelijk aan de directeur kenbaar maken. Deze zal vervolgens contact opnemen met de vrijwilliger om dit te bespreken en tot een oplossing te komen. Ook zal hierbij de vrijwilligerswerkadviseur geraadpleegd worden. Als de klacht, het conflict of geschil niet naar tevredenheid opgelost is, kan dit kenbaar gemaakt worden aan het bestuur van Salut. De werkwijze hiervoor kan opgevraagd worden bij de directeur. 6.7 Inspraak Salut stelt inspraak van de vrijwilligers op haar vrijwilligersbeleid en de uitvoering ervan zeer op prijs. Om de inspraak en medezeggenschap van vrijwilligers binnen Salut gestructureerd vorm te geven wil Salut in de toekomst een vrijwilligersraad op richten. Deze zal de gemeenschappelijke belangen behartigen van de vrijwilligers in de organisatie. Deze raad voert daarvoor tenminste twee maal per jaar overleg met de vrijwilligerswerkadviseurs en de directeur van Salut. De vrijwilligersraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management en bestuur met betrekking tot beleidsaangelegenheden op het terrein van het vrijwilligerswerk. De vrijwilligersraad doet voorstellen aan het bestuur van Salut over zaken die vrijwilligers ter harte gaan. Om vrijwilligers te betrekken bij de organisatie zal de vrijwilligersraad tevens als klankbord fungeren voor ideeën, ervaringen en meningen vanuit de vrijwilligers van Salut.

14 Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek Tevreden vrijwilligers zijn van groot belang voor het voortbestaan van het vrijwilligerswerk. Zij werken hard, zijn creatief en flexibel en zorgen voor een goede sfeer. Ontevreden vrijwilligers daarentegen zijn vaker ziek en vertrekken op den duur. Tevreden vrijwilligers zijn voor een organisatie bovendien positieve ambassadeurs in contacten buiten de organisatie en ter versterking van de werving. Daarom is Salut van plan om in de toekomst periodiek een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek uit te voeren.

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Over Welzijn Rijswijk 3. Visie van Welzijn Rijswijk op vrijwilligerswerk 3.1 Definitie van vrijwilligerswerk 3.2 Visie van Welzijn Rijswijk

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol!

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol! Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne Betekenisvol! Contactgegevens Naam contactpersoon:... Telefoonnummer:... E-mailadres:... Onderwerp pagina 1. Over de Stichting Land van Horne 4 2. Wat

Nadere informatie

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers 1 Welkom 2 Vrijwilligerswerk bij SWV 2.1 Visie Stichting Welzijn Vianen 2.2 Definitie vrijwilligerswerk 2.3 Vrijwilligers SWV zijn actief bij. 2.4 Vrijwilliger worden bij SWV 3 Wat bieden wij onze vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn MensenWerk 2014 t/m 2016

Vrijwilligersbeleid Welzijn MensenWerk 2014 t/m 2016 2014 t/m 2016 Van : afdeling W&MD (HS) Datum : 18-12-2013 Status : definitief Inleiding Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten en diensten van Welzijn MensenWerk niet plaats kunnen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Goed voor elkaar Vrijwilligersbeleid Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Januari 2015 INHOUD Inleiding 3 1. Visie op vrijwilligers 3 2. Posities in de organisatie 4 2.1 Positie van vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt.

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Vrijwilligerswerk bij Paladijn Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Inleiding Welkom bij Paladijn. Deze folder is voor alle vrijwilligers die bij ons komen werken. Deze

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligers Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligerswerk maakt reeds lange tijd onlosmakelijk deel uit van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Zonder de inzet van vrijwilligers

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID Vastgesteld in mei 2011

VRIJWILLIGERSBELEID Vastgesteld in mei 2011 VRIJWILLIGERSBELEID Vastgesteld in mei 2011 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 2 A. Inleiding 3 B. Definities / terminologie 4 C. Visie op vrijwilligerswerk 5 D. Soorten vrijwilligerswerk 7 E. Rechten en plichten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn

Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn 1 1. Inleiding....3 2. Wat is vrijwilligerswerk.....3 2.1 Waarom vrijwilligerswerk.....3 2.2 Vrijwilligerswerk binnen ElkWelzijn...4 3. Werving en selectie...4 3.1 Werving.....4

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Inleiding Welkom bij Zorgcoöperatie Leende. Deze folder is voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor ZC GG Leende. Deze brochure

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Woord vooraf. De organisatie

Woord vooraf. De organisatie Woord vooraf Binnen de SWOZ zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om ouderen en mensen met beperkingen in Zwijndrecht de kans te geven zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid juni 2012

Vrijwilligersbeleid juni 2012 Vrijwilligersbeleid juni 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 4 2. Huidige praktijk... 5 3. De Vaste Vrijwilliger, het kader... 6 4. Werving en aanmelding... 9 5. Aanname en begeleiding... 10

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Welzijn Groesbeek

Vrijwilligersbeleid Stichting Welzijn Groesbeek KMS code: Handboek SWG/Domino Type document: beleid Datum evaluatie: augustus 2012 Versiedatum:augustus 2010 Status: vastgesteld Pagina 1 van 1 Auteur: Ineke Brok Proceseigenaar: P&O Autorisatie: directeur

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING

VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht onbetaalde werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang

Nadere informatie

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs.

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs. Vrijwilligersbeleid. Bij een groot aantal activiteiten die worden uitgevoerd zijn vrijwilligers ingeschakeld. De inschakeling van vrijwilligers vindt plaats zowel om principiële als om pragmatische redenen.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 2015-2019

Vrijwilligersbeleid 2015-2019 Vrijwilligersbeleid 2015-2019 VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING Vrijwilligers nemen binnen de Hulst voor Elkaar een belangrijke plaats in. Binnen de organisatie zijn veel vrijwilligers actief. Hun aantal wisselt.

Nadere informatie

Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp. Telefoon (071) 5413536 Email info@pluspuntleiderdorp.nl Website www.pluspuntleiderdorp.nl

Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp. Telefoon (071) 5413536 Email info@pluspuntleiderdorp.nl Website www.pluspuntleiderdorp.nl Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon (071) 5413536 Email info@pluspuntleiderdorp.nl Website www.pluspuntleiderdorp.nl Vrijwilligersbeleid Pluspunt 2013-2016 1 1. Inleiding Het vastleggen van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Vrijwilligersregelement Beth Shamar, juni 2009. Inleiding... 2. Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen...

Inhoudsopgave. Vrijwilligersregelement Beth Shamar, juni 2009. Inleiding... 2. Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen... Inhoudsopgave Inleiding... 2 Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen... 2 Vrijwilligerswerk... 2 Afspraken met vrijwilligers... 3 A. De Organisatie en het werk Doelstelling en zorgvisie...

Nadere informatie

Inleiding vrijwilligersbeleid 3

Inleiding vrijwilligersbeleid 3 r meer informatie kunt u contact met ons opnemen. hting ViiA rglaan 727 B 7 CH Amsterdam foon 020 495 2250 020 495 2259 ail info@viia.nl rnet www.viia.nl VRIJWILLIGERSBELEID 1 men. 11-04-2008 15:43:34

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. januari 2015

Vrijwilligersbeleid. januari 2015 Vrijwilligersbeleid januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie op vrijwillige inzet 3 Vrijwillige inzet bij Buurtwerk 4 Procedure van werving tot en met uitstroom 6 Positie, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

Het Vrijwilligersbeleid van Stichting Raffy

Het Vrijwilligersbeleid van Stichting Raffy Het Vrijwilligersbeleid van Stichting Raffy Bernard de Wildestraat 400 Boschstraat 57 4827 EG Breda 4811 GC Breda Inleiding Waar Stichting Raffy voor staat: Stichting Raffy staat voor cultuurspecifieke

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 1

Vrijwilligersbeleid 1 Vrijwilligersbeleid 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Definitie vrijwilliger MENS De Bilt & termen 4 2. Visie op vrijwilligerswerk & doelstelling 5 2.1 Visie 5 2.2 Doelstelling 5 3. Interne organisatie 6

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten

Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten Voorwoord Van harte welkom als nieuwe vrijwilliger bij Zorggroep Sint Maarten! Wij zijn blij dat jij je talenten wilt inzetten voor onze cliënten. Deze

Nadere informatie

vrijwilligersbeleid 2 augustus 2013

vrijwilligersbeleid 2 augustus 2013 vrijwilligersbeleid 2 augustus 2013 Vooraf 1 Werving en selectie van vrijwilligers 1.1 De werving stap voor stap plannen 1.2 Selectie van vrijwilligers: toepassen van selectiecriteria 1.2.1 Informatie

Nadere informatie

# Soort document* # Inleiding/toelichting

# Soort document* # Inleiding/toelichting De titel van dit document is: De auteur (schrijver) document is: De autorisator (eindverantwoordelijke) van dit document is: Dit document is vastgesteld op: De evaluatiedatum van dit document is (staat

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2 VRIJWILLIGERSBELEID STICHTING WELZIJN MIDDELSEE Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR Stiens Tel: 058-2575220 Email: psz@welzijnmiddelsee.nl Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 2 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid VV Gilze

Vrijwilligersbeleid VV Gilze Vrijwilligersbeleid VV Gilze Wat is een vrijwilliger? Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 2014-2018

Vrijwilligersbeleid 2014-2018 Vrijwilligersbeleid 2014-2018 VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING De werkzaamheden van HvE kunnen grotendeels enkel uitgevoerd worden door de inzet van vrijwilligers. Vandaar dat aandacht voor deze vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Alzheimer Nederland. Update: mei 2007. 14 januari 2013

Vrijwilligersbeleid. Alzheimer Nederland. Update: mei 2007. 14 januari 2013 Vrijwilligersbeleid 14 januari 2013 Alzheimer Nederland Update: mei 2007 1 Inhoudsopgave Vrijwilligersbeleid Alzheimer Nederland 1.1.1. Visie op en toegevoegde waarde van het werken met vrijwilligers 4

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Stichting Unie Van Vrijwilligers. Afdeling Goeree-Overflakkee

Beleidsnotitie. Stichting Unie Van Vrijwilligers. Afdeling Goeree-Overflakkee Beleidsnotitie Stichting Unie Van Vrijwilligers Afdeling Goeree-Overflakkee Datum: 17 november 2015 Status: vastgesteld door het bestuur Versie: 6.1 Versie 6.1, 17 november 2015 pag. 1 van 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten NVLP

VRIJWILLIGERSBELEID Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten NVLP VRIJWILLIGERSBELEID Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten NVLP Januari 2011 Vrijwilligersbeleid NVLP De Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) is een landelijke patiëntenvereniging voor mensen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers.

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers. Doel: Realiseren van duidelijke afspraken ten aanzien van het werven, de aanmeldingsprocedure, de rechten en plichten en de begeleiding van de vrijwilliger Inleiding Binnen Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument Inleiding Het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst geeft duidelijkheid aan beide partijen die bij een dergelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 1: Profiel vrijwilligersfunctie 16 Bijlage 2: Intakeformulier 17 Bijlage 3: Vrijwilligersovereenkomst 20

Inhoudsopgave. Bijlage 1: Profiel vrijwilligersfunctie 16 Bijlage 2: Intakeformulier 17 Bijlage 3: Vrijwilligersovereenkomst 20 Inhoudsopgave Inleiding Pag. 3 Welzijn Stichtse Vecht in het kort Missie 4 Doelstelling 4 Dienstverlening 4 Het team 5 Welzijn Stichtse Vecht en vrijwilligerswerk Visie op vrijwilligerswerk 6 Een vrijwilliger

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers

Informatie voor vrijwilligers Informatie voor vrijwilligers Stichting Wonen en Zorg Purmerend Versie 14-7-2015, def. - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Stichting Wonen en Zorg Purmerend... 3 Missie en Visie... 3 Aandachtspunten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Hervormde Gemeente Goudswaard (verkorte versie)

Vrijwilligersbeleid Hervormde Gemeente Goudswaard (verkorte versie) 1 Vrijwilligersbeleid Hervormde Gemeente Goudswaard (verkorte versie) College van Kerkbeheer Datum: 22 september 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie op het vrijwilligerswerk 3. De positie van het

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 pagina 1 van 7 Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 Bent u niet degene die ons bureau kan beoordelen dan vragen wij u om de link naar deze vragenlijst door te sturen naar die betreffende

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Stichting Vrienden van Haïti Westvoorne. Vastgesteld in de jaarvergadering op 27 december 2011

Vrijwilligersbeleid. Stichting Vrienden van Haïti Westvoorne. Vastgesteld in de jaarvergadering op 27 december 2011 Vrijwilligersbeleid Stichting Vrienden van Haïti Westvoorne Vastgesteld in de jaarvergadering op 27 december 2011 De stichting waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde Informatiegids Voor vrijwilligers bij Reinaerde Reinaerde waardeert het dat er veel vrijwilligers binnen de organisatie actief zijn en hecht veel belang aan het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk heeft

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Inhoud 4 5 6 8 10 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Fusievereniging 2010

Vrijwilligersbeleid Fusievereniging 2010 Vrijwilligersbeleid Fusievereniging 2010 Inleiding Vrijwilligers houden de vereniging niet alleen sportief maar ook organisatorisch en recreatief draaiend. Denk aan leiders, trainers, bestuursleden, commissieleden,

Nadere informatie

Vrijwilligerswijzer Cardia

Vrijwilligerswijzer Cardia Vrijwilligerswijzer Cardia Word vrijwilliger bij Cardia! Sociaal en actief bezig zijn en tegelijkertijd een nuttige tijdbesteding. Vrijwilligerswerk bij Cardia heeft veel te bieden en kan het leven op

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Bio en NCPG

Vrijwilligersbeleid Stichting Bio en NCPG Inhoud Vrijwilligersbeleid... 3 Doelstelling vrijwilligersbeleid... 3 Visie en missie Stichting Bio... 3 Missie en visie Manege in 't BioBos... 3 Visie op vrijwilligers en vrijwillige inzet... 3 Toegevoegde

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 : Vrijwilligersbeleid; visie, definitie, kader : Uitgangspunten AYA Thuiszorg bij het werken met vrijwilligers; :

Nadere informatie

Mantelzorg-/ vrijwilligersbeleid. Leger des Heils

Mantelzorg-/ vrijwilligersbeleid. Leger des Heils Mantelzorg-/ vrijwilligersbeleid Leger des Heils Nota mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Leger des Heils versie 4 Januari 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. RANDVOORWAARDEN... 4 3. HANDLEIDING...

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk

Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk Deel 2 bijlage 1 Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk RICHTEN VAN HET VRIJWILLIGERSWERK Richten gaat over de doelen van de organisatie, de visie op en uitgangspunten van het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

St. Samen voor Eindhoven

St. Samen voor Eindhoven St. Samen voor Eindhoven p/a Philips Stadion / BeNe League Frederiklaan 10 (ingang 19) 5616 NH Eindhoven www.samenvooreindhoven.nl KvK 55779484 Rabobank 1144.43.122. T: 06 4603 1010 E: info@samenvooreindhoven.nl

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO VRIJWILLIGERS SBPE juli 2014 Inhoud Inleiding... 3 50+ leest voor... 3 Stagiaires... 3 Gouden handen... 4 Werving... 4 Profiel... 5 Beëindiging activiteiten...

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWIJZER VRIJWILLIGERSBELEID COC LIMBURG. Bogaardenstraat 43 6211 SN Maastricht

VRIJWILLIGERSWIJZER VRIJWILLIGERSBELEID COC LIMBURG. Bogaardenstraat 43 6211 SN Maastricht VRIJWILLIGERSWIJZER VRIJWILLIGERSBELEID COC LIMBURG Bogaardenstraat 43 6211 SN Maastricht Telefoon/fax: (043) 321 8337 E-mail: info@ coclimburg.nl Website: www.coclimburg.nl Samenstelling 2005: Linda Meulendijks

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep:

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep: Stichting Welzijn Baarn Stichting Welzijn Baarn is de brede welzijnsinstelling in de gemeente Baarn. Welzijn Baarn zet zich in voor activiteiten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

VrijwilligersWijzer vereniging Woortblind. In deze wijzer o.a.:

VrijwilligersWijzer vereniging Woortblind. In deze wijzer o.a.: In deze wijzer o.a.: Werving en selectie Inwerken en begeleiden van vrijwilligers Rechtspositie van vrijwilligers Vergoedingen Verzekeringen Media Financiele afspraken met derden Richtlijnen declaraties

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersbeleid Stappenplan

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersbeleid Stappenplan PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersbeleid Stappenplan Inhoud Inleiding... 3 Waarom een vrijwilligersbeleid?... 3 De visie... 4 Voorwaarden... 4 Verbintenis... 5 Werving... 5 Vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

CAS International. Vrijwilligersbeleid

CAS International. Vrijwilligersbeleid 1. VRIJWILLIGERS EN CAS INTERNATIONAL... 3 2. VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR... 3 3. WERVING EN SELECTIE... 3 3.1. WERVING... 3 3.2. SELECTIE EN INTAKE... 3 3.3. GEGEVENS VRIJWILLIGERS... 4 4. VERSCHILLENDE

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Vrijwilligerswerk GGzE zoekt maatjes Algemene informatie >> ggze ondersteunt jaarlijks meer dan 18.000 mensen, jong en oud. GGzE biedt hulp aan mensen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers

De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers De SDSP wil aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers, leden, deelnemers, klanten en bezoekers. Om die kwaliteit te kunnen bieden is de

Nadere informatie

1013 Vrijwilligersbeleid VRIJWILLIG MAAR NIET VRIJBLIJVEND

1013 Vrijwilligersbeleid VRIJWILLIG MAAR NIET VRIJBLIJVEND Kwaliteitshandboek Valide t/m: 01-04-2019. Status: Definitief 1013 Vrijwilligersbeleid VRIJWILLIG MAAR NIET VRIJBLIJVEND Inleiding In het meerjarenbeleidsplan 2014 2019 (de Luiken open) staat dat vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Mei 2015

Vrijwilligersbeleid Mei 2015 Vrijwilligersbeleid Mei 2015 Inleiding Viattence stelt de cliënt centraal en biedt samen met de mantelzorger de zorg en ondersteuning die nodig is en heeft dat in haar missie verwoord: Wij willen mensen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID Parochie..

VRIJWILLIGERSBELEID Parochie.. Voorbeeld mei 2011 VRIJWILLIGERSBELEID Parochie.. INHOUD INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 I. VISIE OP HET VRIJWILLIGERSWERK BINNEN DE NIEUWE PAROCHIE 3 II. HET VRIJWILLIGERSBELEID IN DE PAROCHIE 4 De nieuwe

Nadere informatie

Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid

Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid Provinciale bijeenkomst VVJ Antwerpen Mechelen, 3 oktober 2013 1 Departement: Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Dienst

Nadere informatie

Komt u bij ons supersnelle vrijwilligersteam?

Komt u bij ons supersnelle vrijwilligersteam? Glasvezel, ik wil het voor supersnel internet Komt u bij ons supersnelle vrijwilligersteam? # glasvezel voor alle kernen, buitengebieden en bedrijventerreinen Glasvezel verbindt het Land van Cuijk De coöperatie

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. bij SDW

Vrijwilligerswerk. bij SDW Informatie voor vrijwilligers Vrijwilligerswerk bij SDW 1 Wie is SDW SDW is een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Iedereen die in West-Brabant woont en een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Inleiding 3. 1. Hoofdpunten van beleid 4

Inleiding 3. 1. Hoofdpunten van beleid 4 Vrijwilligersbeleid bij Stuw 1 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. Hoofdpunten van beleid 4 2. Vrijwilligerswerk binnen de stichting 5 2.1 De plaats van het vrijwilligerswerk 5 2.2 De positie van de vrijwilliger

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Droomdag

Beleidsplan Stichting Droomdag Beleidsplan Stichting Droomdag Inhoud Inleiding Visie Missie Doelstellingen De organisatie De realisatie Vrijwilligersbeleid Organisatiestructuur MVO beleid Beleid t.a.v. klachten en voorkomen verstrengeling

Nadere informatie

Versie januari 2015. Vrijwilligersbeleid PuurZuid

Versie januari 2015. Vrijwilligersbeleid PuurZuid Versie januari 2015 Vrijwilligersbeleid PuurZuid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Visie op vrijwilligerswerk... 1 3. Maatschappelijke ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk... 2 4. Functies en vrijwilligerswerkzaamheden...

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF ALGEMENE KENMERKEN De locatiemanager heeft een leidinggevende functie waarbij de primaire taak bestaat uit het begeleiden van het operationele proces.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan. Achilles 1894 2013-2014

Vrijwilligersbeleidsplan. Achilles 1894 2013-2014 Achilles 1894 2013-2014 Assen, 26 november 2013 Ronald Keen Gonnie Bruining Annette Jassies Pia vd Veen Yvonne Speelman Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 1. De huidige situatie 4 2. De gewenste situatie 5

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J..

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J.. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Benoemingsbeleid Onderwijzend personeel en directie Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres:

Nadere informatie

Workshops en trainingen. september 2015 t/m mei 2016

Workshops en trainingen. september 2015 t/m mei 2016 Workshops en trainingen september 2015 t/m mei 2016 3 INHOUD Inleiding... 4 Vrijwilligerscentrale Roermond Informatieavond... 5 Informatieavond: afspraken/regels rondom vrijwilligerswerk als tegenprestatie...

Nadere informatie

Werken bij De Kindertelefoon: iets voor jou?

Werken bij De Kindertelefoon: iets voor jou? Werken bij De Kindertelefoon: iets voor jou? Deze folder gaat over de doelstelling en uitgangspunten van de Kindertelefoon, de inhoud van het vrijwilligerswerk, de training en de sollicitatieprocedure

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Algemeen beleid. BICOPA Gastouderbureau B.V.

Algemeen beleid. BICOPA Gastouderbureau B.V. Algemeen beleid BICOPA Gastouderbureau B.V. Begrippen Gastouderopvang Kinderopvang in een gezinssituatie door een ander dan degene die vraagouder is, bestaande in de gelijktijdige opvang van ten hoogste

Nadere informatie

Vrijwilligersstatuut Remanex

Vrijwilligersstatuut Remanex Vrijwilligersstatuut Remanex 1. Algemeen: Doelstelling van Remanex bij het bedrijfsonderdeel opsporen De doelstelling van Remanex op het gebied van vrijwilligerswerk is om een landelijk dekkend op te zetten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Visie op vrijwilligers...3

Nadere informatie