Vrijwilligersbeleid 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwilligersbeleid 1"

Transcriptie

1 Vrijwilligersbeleid 1

2 Inleiding Welzijn Ermelo bestaat sinds 1 januari 2015 en is ontstaan uit de samenvoeging van Stichting Pinel, Stichting Welzijn Ouderen Ermelo en het maatschappelijk werk Ermelo van Stimenz. Welzijn Ermelo is daarmee een brede welzijnsorganisatie die op veel terreinen actief is. Bij Welzijn Ermelo werken 18 beroepskrachten en een groot aantal vrijwillige medewerkers: er zijn rond de 300 vrijwilligers actief verbonden aan Welzijn Ermelo. De vrijwilligers werken samen met inwoners aan de bevordering van de sociale samenhang in Ermelo en bieden ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben. Dit brengt een grote verscheidenheid aan vrijwilligers, taken en afspraken met zich mee. Het is daarom nodig om het vrijwilligersbeleid te herzien en te komen tot een uniform beleid waarbinnen alle vrijwilligers tot hun recht komen. Kern van ons vrijwilligersbeleid: Uitgangspunten en doelen vrijwilligersbeleid Welzijn Ermelo Visie op vrijwilligers(werk) Vrijwilligerswerk is van fundamenteel belang voor de organisatie omdat zonder de inzet van de vele vrijwilligers activiteiten en diensten niet kunnen worden uitgevoerd. Er wordt steeds meer beroep gedaan op informele ondersteuning, waarbij veel hulpvragen ook complexer worden. Een vitale samenleving vraagt om een vrijwilligersbeleid dat inspeelt op deze ontwikkeling. Het is daarom van belang om de positie van vrijwilligers binnen Welzijn Ermelo duidelijk te hebben en de vrijwilligers goed te ondersteunen in hun werk. Het vastleggen van het vrijwilligersbeleid van Welzijn Ermelo is gericht op een zo optimaal mogelijke dienstverlening en vormt daarmee een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de organisatie. Wij vinden dat iedereen de gelegenheid moet hebben om betrokken te zijn bij vrijwilligerswerk op een manier die bij hem/haar past. Dat geldt voor iemand met een volle agenda die incidenteel inzetbaar is, als ook voor iemand die vanwege een beperking alleen vanuit eigen huis of met begeleiding kan bijdragen. Als mensen hun vrijwilligerswerk met plezier doen, is de kans groot dat ze actief blijven en ook naar hun omgeving uitstralen dat vrijwilligerswerk de moeite waard is. Het is onze uitdaging om maatwerk in vrijwilligerswerk te leveren. Vrijwilligerswerk is een middel om mensen aan te zetten tot participatie. Het kan een eerste stap tot participatie zijn om in een positieve, lerende en motiverende omgeving een zinvolle daginvulling te hebben. Welzijn Ermelo richt zich als organisatie op de hele bevolking van Ermelo; zowel op gezonde en zelfredzame mensen als op mensen die meer kwetsbaar zijn. Wij vinden het belangrijk dat mensen met een arbeidshandicap een kans krijgen om zich in te zetten en te leren van het vrijwilligerswerk binnen onze stichting; het vrijwilligerswerk bevordert de participatie. Missie en visie van de organisatie Visie : Iedereen doet mee Welzijn Ermelo inspireert en ondersteunt inwoners van Ermelo in het zelf regie voeren over het eigen leven. Hierdoor draagt zij bij aan de vitaliteit van de samenleving, die plaats biedt aan iedereen en waarin iedereen kan meedoen. (nog vast te stellen) Missie : We doen het samen, voor elkaar Welzijn Ermelo ziet het als haar taak de krachten in de Samenleving zo te bundelen en te benutten dat deze optimaal worden ingezet voor wie een steun in de rug nodig heeft. 2

3 Samen werken aan een sterke samenleving, waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen en waarin zij tot hun recht komen. (nog vast te stellen) Vrijwilligerswerk binnen Welzijn Ermelo Het vrijwilligerswerk binnen Welzijn Ermelo is het werk dat mensen vrijwillig verrichten ter ondersteuning van de diensten, projecten en doelen van Welzijn Ermelo. Het werk wordt onbetaald onverplicht, maar niet vrijblijvend verricht, maar wel in enig georganiseerd verband. Vrijwilligers vullen beroepskrachten aan, maar kunnen deze niet vervangen. Onverplicht betekent dat de vrijwilliger er in vrijheid voor kiest om bepaalde werkzaamheden op zich te nemen. Dit betekent niet dat er sprake is van vrijblijvendheid. De keuze voor vrijwilligerswerk brengt verplichtingen met zich mee. Uitgangspunten vrijwilligerswerk: 1. Vrijwilligerswerk is weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend Vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden binnen vastgestelde kaders. Aan gemaakte afspraken kunnen zowel de organisatie als de vrijwilliger worden gehouden 2. De taken moeten aansluiten bij de capaciteiten en interesses van de vrijwilliger 3. Het is van belang de kaders van het vrijwilligerswerk te benoemen, zowel in uren als in verantwoordelijkheden 4. De vrijwilliger is weliswaar verantwoordelijk voor eigen handelen, maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij de organisatie. *Kaders. Bij de kaders van het vrijwilligersbeleid wordt uitgegaan van de missie en visie van Welzijn Ermelo, de beleidsdoelstellingen zoals verwoord in het werkplan van de organisatie, het vrijwilligersbeleid Stichting Welzijn Ermelo en de wettelijke kaders. Diversiteit. Vrijwilligerswerk binnen Welzijn Ermelo is heel divers; zowel in leeftijdscategorieën als in werksoorten: Bij werksoorten in het vrijwilligerswerk kan het gaan om activiteiten en om diensten. Het kan variëren van het draaien van een bardienst, het coördineren van een eigen vrijwilligersteam, het organiseren van een beursvloer tot het bezorgen van maaltijden aan huis. Ook het begeleiden van cliënten met hun thuisadministratie/schuldhulpverlening betreft vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk binnen Welzijn Ermelo betreft verschillende doelgroepen en verschillende soorten taken. Men werkt bijvoorbeeld met kinderen, ouderen, jongeren, chronisch zieken of actieve burgers en de taken kunnen zijn op het gebied van facilitair, organisatorisch, dienstverlening of hulpverlening. Daarnaast zijn er ook verschillende verbanden waarbinnen vrijwilligerswerk wordt verricht. Zo kan iemand langdurig verbonden zijn aan een dienst of project van Welzijn Ermelo, maar iemand kan ook voor 1 keer ingezet worden of zo nu en dan. Naast het vrijwilligerswerk zijn ook de vrijwilligers binnen Welzijn Ermelo zeer divers. Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijke stagiaires, 65 plussers, ondernemers, mensen die rehabiliteren en re-integreren naar werk, mensen met een arbeidshandicap, betaald werkende en niet betaald werkende mensen, jongeren, etc. Het zijn mensen die zich met verschillende doelen en motieven inzetten voor hun taak. Doelen die mensen hebben zijn zich zinvol inzetten voor een ander, een zinvol tijdverdrijf, andere mensen ontmoeten, iets willen leren of juist kennis willen delen, maar het kan ook zijn dat iemand het moet doen, van school of van een begeleider. Binnen Welzijn Ermelo zijn de meeste vrijwilligers langdurend actief, vaak vele jaren. De vrijwilliger van Welzijn Ermelo 3

4 Een vrijwilliger is diegene die zich binnen Welzijn Ermelo inzet voor een bepaald doel of een bepaalde taak zonder betaling voor het werk. Iemand is vrijwilliger van Welzijn Ermelo als de taak, waar hij of zij voor werkt, valt onder de taken en diensten die tot de opdracht van Welzijn Ermelo behoren. Iemand is vrijwilliger van Welzijn Ermelo als hij of zij als zodanig is ingeschreven bij Welzijn Ermelo of in opdracht van een beroepskracht van Welzijn Ermelo vrijwillig taken verricht. We onderscheiden de volgende categorieën vrijwilligers: 1. Structurele vrijwilligers: Een structurele vrijwilliger is die vrijwilliger die zich voor langere termijn vastlegt voor het uitvoeren van bepaalde taken binnen een project/dienst van Welzijn Ermelo. Zij ondersteunen Welzijn Ermelo structureel bij het uitvoeren van het werk. Zij gaan een verbintenis aan met Welzijn Ermelo. De taken die de vrijwilliger verricht worden bij het kennismakingsgesprek duidelijk met elkaar afgesproken en vastgelegd in de vrijwilligersovereenkomst. 2. Zelfstandige, ongebonden vrijwilligers: Een incidentele vrijwilliger is iemand die niet structureel, maar vraaggericht benaderd wordt ter ondersteuning van een activiteit. Denk aan iemand die adviseert, een webpagina bouwt, een tekst schrijft, foto's maakt, een ouder die mee gaat op een uitje. Deze vrijwilliger wordt niet bij Welzijn Ermelo ingeschreven, maar geregistreerd bij de begeleidende beroepskracht. Deze vrijwilliger wordt zo nodig direct gewaardeerd voor zijn of haar inzet door de betreffende beroepskracht. 3. Projectvrijwilligers: Vrijwilligers die zich verbinden aan een project met een duidelijke begin en einddatum, zoals: Beursvloer, NLDoet, lange ontbijttafel, etc. Er wordt van uitgegaan dat vrijwilligers zich inzetten voor de duur van het project en alleen betrokkenheid voelen bij het project, de verbinding met Welzijn Ermelo is er niet of is minder van belang. Projectvrijwilligers worden ingeschreven bij het project en afhankelijk van het karakter van het project worden zij wel of niet in de administratie van de organisatie opgenomen. Wat vraagt de organisatie van haar vrijwilligers? Het zich conformeren aan de doelstelling van Stichting Welzijn Ermelo en de organisatie als zodanig Het uitvoeren van de afgesproken taken Het tijdig melden in geval van verhindering Een Verklaring Omtrent Gedrag ( VOG ) Het melden van incidenten met medewerkers en/of bezoekers Onthouding van mededelingen aan derden omtrent privacygevoelige informatie, zowel over de organisatie als over aan de organisatie gelieerde personen Zorgvuldige omgang met de goederen die aan zijn/haar zorg zijn toevertrouwd. Wat biedt de organisatie de vrijwilliger Inzet bij werkzaamheden passend bij interesses en kwaliteiten van de vrijwilliger Een vrijwilligersovereenkomst * waarin wederzijds verwachtingen en afspraken zijn vastgelegd Een plezierige en inspirerende werkomgeving Introductie waarin uitleg wordt gegeven over de organisatie, de doelstelling en de taken Inwerken & begeleiding. Er wordt informatie verstrekt en begeleiding geboden die nodig is om de taken goed te kunnen uitvoeren Opname in de collectieve ongevallen- en WA-verzekering Vergoedingsregelingen voor noodzakelijk voor het vrijwilligerswerk gemaakte kosten 4

5 Zorgvuldige behandeling van de persoonlijke gegevens Blijken van waardering in diverse vormen Vertegenwoordiging van vrijwilligers binnen de organisatie middels een VrijwilligersVerTegenwoordiging; VVT. De VVT behartigt de belangen van alle vrijwilligers en kan de organisatie gevraagd en ongevraagd adviseren over alle zaken die vrijwilligers aangaan Scholing/ deskundigheidsbevordering Het geven van referenties / een referentiebrief als daarom gevraagd wordt * vrijwilligersovereenkomst. Deze wordt ingevoerd voor nieuwe vrijwilligers die vanaf de datum van vaststelling van dit vrijwilligersbeleid bij de organisatie worden ingeschreven. Voor de al actieve vrijwilligers wordt de overeenkomst facultatief aangeboden. Scholing Om het werk als vrijwilliger goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat vrijwilligers over de juiste kennis beschikken. Een goed gevulde rugzak geeft de mogelijkheden om adequaat met het werk om te gaan. Daarnaast vereist het vrijwilligerswerk soms ook bepaalde certificaten of scholing. Afhankelijk van het project/dienst is er: Verplichte scholing, deze wordt te allen tijde bekostigd door Welzijn Ermelo: verplichte scholing is scholing die de vrijwilliger nodig heeft om het werk te kunnen verrichten op de door de organisatie vastgestelde wijze. Scholing ter aanvulling van de deskundigheid: Scholing die door de organisatie wordt aangeboden en tot doel heeft de vrijwilliger te ondersteunen bij de taken. Het kan hierbij gaan om het vergroten van bepaalde specifieke kennis, behorende bij de werksoort waarvoor men ingezet wordt of om het bevorderen van inzicht in bepaald gedrag en omgangskunde met bepaalde doelgroepen. De beroepskracht draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de deskundigheidsbevordering van de betrokken vrijwilligers. Daar waar mogelijk wordt scholing van vrijwilligers samen met andere projecten/diensten geclusterd. Waardering Veel activiteiten zouden zonder de inzet van vrijwilligers niet plaats vinden. Deze inzet is dus zeer belangrijk en moet gewaardeerd worden. Waardering door de doelgroep waarvoor men werkt: Deze waardering wordt meestal rechtstreeks geuit door de doelgroep aan de vrijwilliger. Wanneer de organisatie een uiting van waardering ontvangt is het van belang dat deze uitingen worden doorgegeven aan de betreffende vrijwilligers. Waardering door de betrokken beroepskracht: Waardering door de beroepskracht is een persoonlijke waardering voor de inzet bij de activiteit. Waardering uit zich voor een belangrijk deel in persoonlijke aandacht, door het geven van complimenten, aanmoediging en laten blijken van het op prijs stellen van iemands aanwezigheid en inzet. Deze vorm van waardering hoort in de grondhouding van de beroepskrachten thuis, hiervoor zal aandacht zijn in de functieomschrijving van alle beroepskrachten. Waardering door Welzijn Ermelo: Een waardering voor de inzet en betrokkenheid door Welzijn Ermelo is een blijk van erkenning voor de vrijwilligers van bestuur en directie. Naast de communicatie en inspraak geeft Welzijn Ermelo hier blijk van door een jaarlijkse bijeenkomst voor haar vrijwilligers te organiseren en een klein gebaar in de decembermaand. Organisatorische positie 5

6 Het vrijwilligersbeleid wordt vastgesteld door directie en bestuur. Elke vrijwilliger is verbonden met een beroepskracht van de organisatie die geldt als aanspreekpunt voor de vrijwilliger. Afspraken worden vastgelegd in een door beide partijen getekende vrijwilligersovereenkomst. Verantwoordelijke beroepskracht De beroepskracht is verantwoordelijk voor de werving en de begeleiding van de vrijwilligers. Iedere vrijwilliger heeft een beroepskracht als begeleider. Dit is het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilliger en de verantwoordelijke persoon voor de begeleiding, waardering, scholing betreffende de vrijwilliger. De beroepskracht is ook verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken en afbakenen van eventuele risico's voor de vrijwilliger. De vorm van de begeleiding is afhankelijk van de behoefte van de vrijwilliger, het soort werk en de frequentie van het werk. De beroepskracht zorgt ervoor dat er contact is en dat hij of zij weet wie de vrijwilliger is en wat de vrijwilliger nodig heeft. De beroepskrachten hebben de volgende taken: werven, selecteren en aannemen van vrijwilligers; begeleiding, ondersteuning en scholing van vrijwilligers; bewaking van kwaliteit en resultaat van het vrijwilligerswerk; coördinatie van het werk dat vrijwilligers uitvoeren; het up-to-date houden van de vrijwilligersadministratie, in samenwerking met het secretariaat; zorg dragen voor randvoorwaarden zodat vrijwilligers gemotiveerd en effectief kunnen werken; het verstrekken van informatie op maat: actief, tijdig, volledig, geselecteerd en toegankelijk; bemiddelen bij conflicten inzake vrijwilligers. De beroepskrachten zorgen voor de individuele waardering en ondersteuning. De directeur is verantwoordelijk voor de overstijgende taken, elke zijn: verantwoordelijkheid voor het vrijwilligersbeleid; overleg en afspraken maken met de adviesraad van de vrijwilligers; de VrijwilligersVerTegenwoordiging ; beheer van het stichtings-vrijwilligersbudget; contactpersoon extern betreffende vrijwilligersbeleid; bewaken van de uitvoering van activiteiten voor vrijwilligers, waardering vanuit Welzijn Ermelo; communicatie over Welzijn Ermelo verzorgen naar de vrijwilligers; bemiddelen bij conflicten inzake vrijwilligers op verzoek van de beroepskracht. Kwalitatief vrijwilligerswerk Kennismaking De eerste kennismaking met de vrijwilliger vindt zoveel mogelijk plaats met de beroepskracht van het betreffende interessegebied van de vrijwilliger. Bij de kennismaking worden de interesses en ambities van de vrijwilliger besproken en worden de mogelijkheden van de organisatie uitgelegd. Er wordt kritisch bekeken welke plek het beste bij de vrijwilliger past. Eventueel wordt de vrijwilliger doorverwezen naar een ander project of dienst als dat een betere match lijkt. Als leidraad voor de kennismaking kan een interesseformulier/ intake-formulier worden gebruikt. Deze kan per werkveld worden bepaald/ ontwikkeld. 6

7 Jaarlijkse informatieve bijeenkomst Jaarlijks wordt er een bijeenkomst voor de vrijwilligers georganiseerd. Het doel van de bijeenkomst is tweeledig; bedoeld om ontwikkelingen die de organisatie aangaan met elkaar te delen en daarnaast als ontmoetingsmoment. Voor de nieuwe vrijwilligers is dit een goede gelegenheid om wat nader kennis te maken met andere vrijwilligers, ook met degenen die zich inzetten op andere gebieden. Regelingen en wettelijke bepalingen. Om veiligheid en goede werkomstandigheden voor vrijwilligers te garanderen is een aantal zaken vastgelegd. Hetzij vanuit de wet, hetzij vanuit Welzijn Ermelo. Vrijwilligersregistratie Alle vrijwilligers, die zich structureel inzetten, worden geregistreerd in de administratie van Welzijn Ermelo. In het vrijwilligersregistratieformulier staat wie de contactpersoon is, en welke werkzaamheden er worden verricht. Ingeschreven vrijwilligers worden opgenomen in de administratie van het project en in de administratie van Welzijn Ermelo. Vrijwilligersovereenkomst Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersovereenkomst, hierin kunnen eventuele specifieke afspraken van een project/dienst worden vastgelegd. In de vrijwilligersovereenkomst zijn de rechten en plichten opgenomen, zoals deze in het Vrijwilligersbeleid WE zijn vastgesteld. Geheimhoudingsplicht De vrijwilliger heeft een geheimhoudingsplicht betreffende gevoelige informatie van de organisatie en betreffende persoonlijke informatie van deelnemers van de projecten en diensten. Deze geheimhoudingsplicht blijft van kracht na beëindiging van het vrijwilligerswerk. Omgang met deelnemers en cliënten Welzijn Ermelo vindt het belangrijk om risico's voor deelnemers en cliënten in de omgang met vrijwilligers zoveel mogelijk te beperken. Maar ook de risico's die vrijwilligers lopen in de omgang met deelnemers en cliënten vinden wij van belang. Daarom bieden we aan groepen vrijwilligers die in kwetsbare situaties komen, een training aan die gericht is op het omgaan met ongewenst gedrag. Daarnaast vinden we het belangrijk om bij het nemen van maatregelen niet de flexibiliteit en het werkplezier uit het oog te verliezen. Om risico's te beperken hanteren we een gedragscode (nog vast te stellen in het kwaliteitsbeleid) en vragen wij een VOG (verklaring omtrent gedrag). Beide gelden voor zowel de beroepskrachten als de vrijwilligers. De organisatie verlangt van haar vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag ( VOG ). Dit recent vastgesteld beleid, zal gefaseerd worden ingevoerd, op basis van een urgentielijst. Met name aan vrijwilligers die ingezet worden buiten het toezicht van de organisatie wordt een VOG gevraagd. Van vrijwilligers die zich in kwetsbare situaties begeven, zal als eerste een VOG worden gevraagd. Welzijn Ermelo vergoedt de gemaakte kosten voor de aanvraag van de VOG van de vrijwilliger. Uitzonderingen: er zijn situaties denkbaar waarin een VOG niet kan worden afgegeven. Het is aan de organisatie om in incidentele situaties daar flexibel mee om te gaan, bijvoorbeeld door het maken van afspraken die zowel bescherming bieden aan de vrijwilliger als aan het uit te voeren vrijwilligerswerk. De beroepskracht dient deze afspraken vast te leggen. 7

8 Vrijwilligersvertegenwoordiging : VVT Welzijn Ermelo is in de bedrijfsvoering sterk afhankelijk van de inzet van vrijwillige medewerkers en wil met het instellen van een VrijwilligersVerTegenwoordiging (VVT) hieraan inhoud geven. De VVT bestaat uit minimaal drie leden en maximaal 5 leden. Bevoegdheden en faciliteiten van de VVT A De VVT wordt door de directie van WE in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit over de onderwerpen wat betrekking heeft op alle vrijwillige medewerkers van WE B Bij de aanvang van elke zittingsperiode van de VVT worden tussen de directie van WE en de VVT afspraken gemaakt over de voorzieningen, vergaderfaciliteiten en scholingsfaciliteiten waarover de leden van de VVT jaarlijks kunnen beschikken C De VVT kan alle aangelegenheden die de vrijwillige medewerkers van WE betreffen, maar geen individuele gevallen, bij de directie aan de orde stellen waarvan zij overleg met de directie van WE wenselijk acht. D Voor de leden van de VVT geldt dat zij geheimhoudingsplicht hebben aangaande informatie die zij als vertrouwelijk hebben ontvangen. De geheimhoudingsplicht blijft van kracht na beëindiging van het lidmaatschap van de VVT. De leden van de VVT gebruiken de informatie niet voor andere doeleinden dan de uitvoering van hun taken of werkzaamheden. Vertrouwenspersoon/klachtenregeling Indien de vrijwilliger gevoelens van onvrede of ongenoegen heeft moet hij /zij deze kwijt kunnen. Hij/zij moet een klacht kunnen indienen bij de organisatie. Bij klachten over werksituaties, ongewenst gedrag, seksuele intimidatie en dergelijken dient de vrijwilliger zich te wenden tot de beroepskracht. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan de vrijwilliger zich tot de directeur wenden. Er kan ook een klacht worden ingediend volgens de klachtenprocedure, welke te vinden is op de website van Welzijn Ermelo. Registratie persoonlijke gegevens/privacy De administratie van de persoonsgegevens van de vrijwilligers wordt digitaal en/of in een gesloten kast bewaard op het secretariaat. Betreffende beroepskrachten en het bedrijfsbureau hebben toegang tot deze documenten. Zij hebben geheimhoudingsplicht over de inhoud van de documenten. Daarnaast hanteren beroepskrachten en (vrijwillige) coördinatoren contactlijsten van de vrijwilligers die onder hun verantwoording vallen. Welzijn Ermelo zal onder geen beding zonder toestemming van de vrijwilliger gegevens aan derden verstrekken. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) heeft Welzijn Ermelo haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar en kunnen bekeken worden op het internet op Identificatieplicht Welzijn Ermelo mag geen kopie van een identiteitsbewijs van de vrijwilliger in bezit hebben. Welzijn Ermelo vraagt wel dat de vrijwilliger zich bij de intake legitimeert. De vrijwilliger heeft net zoals het personeel en iedere meerderjarige burger, identificatieplicht op de werkvloer. Aannemen van giften (Ontvangen van fooi en geschenken) De vrijwilliger neemt geen geschenken, beloningen, erfenissen of legaten van (familie van) de cliënt of deelnemers aan. Het eenmalig aannemen van een kleine attentie in de vorm van b.v. een bos bloemen of klein cadeautje is wel toegestaan, dit met een maximum van 20. Bij bepaalde diensten wordt aan degene die de dienst afneemt een bedrag gevraagd als vergoeding 8

9 voor de kosten die de vrijwilliger maakt, b.v. vervoerskosten. In het geval er grotere geschenken of beloningen worden aangeboden, wordt overleg gezocht met de beroepskracht hoe hiermee om te gaan. Verzekeringen De vrijwilligers die in opdracht van Welzijn Ermelo actief zijn, zijn verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid (ook voor inzittenden auto) via de verzekering die de gemeente Ermelo voor al haar vrijwilligers heeft afgesloten. De verzekering van de gemeente is secundair, dit houdt in dat in geval van schade / ongeval eerst de eigen verzekering van de vrijwilliger aangesproken wordt en wanneer deze niet uitkeert, wordt de collectieve verzekering van de gemeente aangesproken. Aansprakelijkheid Wanneer er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden schade ontstaat, ten gevolge van diefstal van persoonlijke eigendommen of een ongeval, is Welzijn Ermelo niet aansprakelijk. Wel geldt bovenstaande vrijwilligersverzekering van de gemeente Ermelo, als aanvulling op de eigen verzekering. Gebruik eigen auto bij vrijwilligerswerk Welzijn Ermelo is niet aansprakelijk bij ongevallen wanneer een vrijwilliger voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk de eigen auto gebruikt. De bestuurder van een auto is altijd zelf verantwoordelijk en dus aansprakelijk. Welzijn Ermelo vraagt van de vrijwilliger die cliënten in opdracht van Welzijn Ermelo vervoert ondertekening van een verklaring waarin de vrijwilliger verklaart een inzittende verzekering te hebben. Het is de vrijwilliger niet toegestaan in de auto van een cliënt te rijden. Vrijwilligersvergoeding Vrijwilligers zijn onbetaalde krachten. Dit betekent dat vergoedingen alleen betrekking hebben op aannemelijk te maken kosten ten behoeve van en/of kosten in verband met het verrichten van het vrijwilligerswerk. Toch kan voor een bepaalde invulling van vrijwilligerswerk besloten worden een vrijwilligersvergoeding te verstrekken. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een vrijwilliger veel vanuit huis werkt en eigen middelen in moet zetten voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. De vergoeding is dan een vast bedrag voor de onkosten voor telefonie, printer, reiskosten, etc. Het besluit voor een vrijwilligersvergoeding wordt genomen door de beroepskracht in overleg met de vrijwilligerscoördinator, mits deze vergoeding is opgenomen in de begroting. De vergoeding is maximaal de onbelaste vergoeding zoals bepaald door de belastingdienst en hierbij wordt rekening gehouden met de toegestane vergoedingen bij een uitkering. Zie hiervoor de website van de belastingdienst. Onkostenvergoeding Onkosten gemaakt ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden worden vergoed door Welzijn Ermelo. Deze kosten kunnen uitsluitend met instemming van de beroepskracht gemaakt worden. Kosten die de vrijwilliger maakt ten behoeve van de werkzaamheden worden tegen inlevering van de bonnen en een ingevuld declaratieformulier volledig vergoed. Voor telefoongebruik geldt een vergoeding van 0,20 per gesprek. Reiskostenvergoeding voor vrijwilligers vindt plaats na overleg. Het bedrag van de vergoeding is 0,19 per kilometer. Werkwijze en implementatie 9

10 Het vrijwilligersbeleid zal in concept worden voorgelegd aan de Vrijwilligersvertegenwoordiging, die gevraagd wordt om advies hierover te geven. Het vrijwilligersbeleid treedt in werking na vaststelling door het bestuur. Het is van belang dat alle medewerkers en vrijwilligers van Welzijn Ermelo het beleid kennen en ook daar naar handelen. Het beleid biedt duidelijke kaders, maar geeft ook voldoende ruimte voor flexibiliteit, inspraak en nieuwe inzichten. Nieuwe vrijwilligers die na vaststelling van het beleid worden aangenomen, vallen onder het nieuwe beleid. De reeds actieve vrijwilligers worden geïnformeerd over het nieuwe beleid. Eventuele oude afspraken die niet meer binnen het nieuwe beleid passen zullen opnieuw worden beoordeeld en aangepast aan het nieuwe beleid. De directeur van Welzijn Ermelo is verantwoordelijk voor de invoering, voortgang, bewaking en bijstelling van het beleid. Waar nodig vindt bijstelling plaats. Bijlagen Welkomstbrief vrijwilligers (bijlage 1 ; in de maak ) Vrijwilligersovereenkomst: afspraken tussen vrijwilliger en Welzijn Ermelo (bijlage 2) 10

Vrijwilligersbeleid 2015-2016

Vrijwilligersbeleid 2015-2016 Vrijwilligersbeleid 2015-2016 Inleiding Kader Voor het opstellen van het vrijwilligersbeleid wordt uitgegaan van de missie en visie van de stichting, de resultaten van de vrijwilligers-enquête 2015 en

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe gaan

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET VERENIGING DE BLOESEM Vereniging De Bloesem is de nieuwe beheerder van de openbare

Nadere informatie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie 1 Inleiding Bij Milieudefensie kunnen vrijwilligers op allerlei manieren aan de slag. Werken met vrijwilligers én met betaalde krachten is binnen onze organisatie

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Inleiding Welkom bij Zorgcoöperatie Leende. Deze folder is voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor ZC GG Leende. Deze brochure

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn MensenWerk 2014 t/m 2016

Vrijwilligersbeleid Welzijn MensenWerk 2014 t/m 2016 2014 t/m 2016 Van : afdeling W&MD (HS) Datum : 18-12-2013 Status : definitief Inleiding Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten en diensten van Welzijn MensenWerk niet plaats kunnen

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt.

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Vrijwilligerswerk bij Paladijn Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Inleiding Welkom bij Paladijn. Deze folder is voor alle vrijwilligers die bij ons komen werken. Deze

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave 1 1. INLEIDING.. 3 2. DEFINITIES. 3 3. DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSBELEID. 3 4. VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK.. 3 5. POSITIE VAN DE

Nadere informatie

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 1 Inhoud I. Doel vrijwilligersbeleid 3 II. Visie op vrijwilligerswerk 3 III. Uitgangspunten 3 IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 V. Vrijwilligersvoorwaarden 4 VI. Bijlagen: Bijlage I: Vrijwilligersovereenkomst

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK ***

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Titel: *** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Document code: 5.38 Soort document: Protocol Vrijwilligersbeleid Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Vervang

Nadere informatie

Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016.

Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016. When the Eagle Learns to Fly Franklinstraat 193 2562 CE Den Haag T 070 392 50 50 M 06 53 38 08 90 Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016. Structureel Doel stelling van onze organisatie is het zo goed mogelijke

Nadere informatie

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs.

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs. Vrijwilligersbeleid. Bij een groot aantal activiteiten die worden uitgevoerd zijn vrijwilligers ingeschakeld. De inschakeling van vrijwilligers vindt plaats zowel om principiële als om pragmatische redenen.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. januari 2015

Vrijwilligersbeleid. januari 2015 Vrijwilligersbeleid januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie op vrijwillige inzet 3 Vrijwillige inzet bij Buurtwerk 4 Procedure van werving tot en met uitstroom 6 Positie, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Schoor VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL

Vrijwilligersbeleid De Schoor VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL INLEIDING De Schoor, Welzijnswerk Almere kan, bij de organisatie en uitvoering, rekenen op de hulp van betrokken burgers. Zij zijn betrokken bij hun omgeving en zijn bereid

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol!

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol! Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne Betekenisvol! Contactgegevens Naam contactpersoon:... Telefoonnummer:... E-mailadres:... Onderwerp pagina 1. Over de Stichting Land van Horne 4 2. Wat

Nadere informatie

Handboek Vrijwilligers Salut. Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink

Handboek Vrijwilligers Salut. Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink Handboek Vrijwilligers Salut Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Salut in het kort 5 2.1 Missie en visie 5 2.2 Kernwaarden 5 2.3 De medewerkers 5 3 De vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Januari 2017 1 Inhoudsopgave 1. Het waarom van vrijwilligerswerk 3 1.1 Missie Hoor Friesland 3 1.2 Definitie van vrijwilligerswerk 3 1.2 Visie op vrijwilligerswerk 4

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1

Vrijwilligersbeleid. vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1 Vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1 1e versie augustus 2015 Inhoudsopgave Visie op vrijwilligers 3 Werving van vrijwilligers 6 Belonen van vrijwilligers 7 Begeleiden van vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Fooruit

Vrijwilligersbeleid Fooruit Vrijwilligersbeleid Fooruit Inhoud 1 - Inleiding.... 2 1.1 Missie, visie en doelstelling... 2 1.2 Visie op vrijwilligerswerk... 2 2 De organisatie... 3 2.1 Het Organogram... 3 2.2 Werving en selectie...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS MAART 2016 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder

Nadere informatie

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS 2017 1 Inhoudsopgave Wat is vrijwilligerswerk? 3 Rechten en plichten wet- en regelgeving 3 Vrijwilligersvergoeding 4 Deskundigheidsbevordering 4 Verzekeringen 5 Verklaring

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Goed voor elkaar Vrijwilligersbeleid Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Januari 2015 INHOUD Inleiding 3 1. Visie op vrijwilligers 3 2. Posities in de organisatie 4 2.1 Positie van vrijwilligers

Nadere informatie

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers 1 Welkom 2 Vrijwilligerswerk bij SWV 2.1 Visie Stichting Welzijn Vianen 2.2 Definitie vrijwilligerswerk 2.3 Vrijwilligers SWV zijn actief bij. 2.4 Vrijwilliger worden bij SWV 3 Wat bieden wij onze vrijwilligers

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde Informatiegids Voor vrijwilligers bij Reinaerde Reinaerde waardeert het dat er veel vrijwilligers binnen de organisatie actief zijn en hecht veel belang aan het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk heeft

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligers Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligerswerk maakt reeds lange tijd onlosmakelijk deel uit van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Zonder de inzet van vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS DECEMBER 200 9 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2 VRIJWILLIGERSBELEID STICHTING WELZIJN MIDDELSEE Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR Stiens Tel: 058-2575220 Email: psz@welzijnmiddelsee.nl Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 2 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Woord vooraf. De organisatie

Woord vooraf. De organisatie Woord vooraf Binnen de SWOZ zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om ouderen en mensen met beperkingen in Zwijndrecht de kans te geven zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Welkom bij Parnassia Groep In deze folder tref je belangrijke informatie over het starten als vrijwilliger bij Parnassia Groep. De meerwaarde die je als vrijwilliger

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER

VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER September 2016 INLEIDING De stichting STOER (hierna te noemen: STOER) wil voor alle vrijwilligers van STOER het beleid voor het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Vrijwilligers bij WijZ

Vrijwilligers bij WijZ Vrijwilligers bij WijZ WijZ gelooft in de kracht van mensen 2 Voorwoord Fijn dat u bij WijZ aan de slag wilt als vrijwillige medewerker! Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het werk van WijZ op allerlei

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Stichting Unie Van Vrijwilligers. Afdeling Goeree-Overflakkee

Beleidsnotitie. Stichting Unie Van Vrijwilligers. Afdeling Goeree-Overflakkee Beleidsnotitie Stichting Unie Van Vrijwilligers Afdeling Goeree-Overflakkee Datum: 17 november 2015 Status: vastgesteld door het bestuur Versie: 6.1 Versie 6.1, 17 november 2015 pag. 1 van 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rivierstroom

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rivierstroom Vrijwilligersbeleid Welzijn Rivierstroom Vierde gewijzigde versie 3.0 Lienden, 1 september 2016 Magda Bakker & Marry Pikker 1 Inhoud 1. Stichting Welzijn Rivierstroom 3 1.1. Visie 3 2. Het werken met vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersstatuut

Vrijwilligersstatuut Vrijwilligersstatuut van de Christelijke Gymnastiek - en Sportvereniging KRACHT EN VLUGHEID Zaandam INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. K&V EN ZIJN VRIJWILLIGERS.... 2 1.1 WAT IS EEN VRIJWILLIGERSSTATUUT?...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Over Welzijn Rijswijk 3. Visie van Welzijn Rijswijk op vrijwilligerswerk 3.1 Definitie van vrijwilligerswerk 3.2 Visie van Welzijn Rijswijk

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid september 2014

Vrijwilligersbeleid september 2014 Vrijwilligersbeleid september 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 4 2. Huidige praktijk... 5 3. De Vaste Vrijwilliger, het kader... 6 4. Werving en aanmelding... 9 5. Aanname en begeleiding...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Zellingen

Vrijwilligersbeleid De Zellingen Vrijwilligersbeleid De Zellingen Een vrijwilliger is iemand die op basis van een overeenkomst met de zorgaanbieder werkzaamheden verricht op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan cliënten, zonder

Nadere informatie

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Een vrijwilliger is een persoon die op vrijwillige basis werkzaamheden voor de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs of een van haar scholen verricht, zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Welzijn Groesbeek

Vrijwilligersbeleid Stichting Welzijn Groesbeek KMS code: Handboek SWG/Domino Type document: beleid Datum evaluatie: augustus 2012 Versiedatum:augustus 2010 Status: vastgesteld Pagina 1 van 1 Auteur: Ineke Brok Proceseigenaar: P&O Autorisatie: directeur

Nadere informatie

Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe

Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe 1. Inleiding Een vrijwilligersbeleid zorgt voor een systematische, gestructureerde en planmatige aanpak van het vrijwilligerswerk binnen de organisatie

Nadere informatie

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Vrijwilligersbeleid van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Een vrijwilliger is een persoon die op vrijwillige basis werkzaamheden voor de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Welzijn Baarn. Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn. Bijlagen

Inhoudsopgave. Voorwoord Welzijn Baarn. Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn. Bijlagen Def versie 2 september 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Welzijn Baarn Achtergrond informatie pag. 3 Missie pag. 3 Doel pag. 4 Visie op vrijwilligers pag. 4 Medewerkers pag. 4 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn

Nadere informatie

Beleid vrijwilligerswerk algemeen Inleiding Visie op vrijwilligers... 2

Beleid vrijwilligerswerk algemeen Inleiding Visie op vrijwilligers... 2 Beleid vrijwilligerswerk algemeen Documentverantwoordelijke: Voorzitter Raad van Bestuur Datum vaststelling: 13-1-2005 Datum evaluatie: 1-9-2016 Soort document: Beleid Bestemd voor: Alle medewerkers Inhoudsopgave

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid juni 2012

Vrijwilligersbeleid juni 2012 Vrijwilligersbeleid juni 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 4 2. Huidige praktijk... 5 3. De Vaste Vrijwilliger, het kader... 6 4. Werving en aanmelding... 9 5. Aanname en begeleiding... 10

Nadere informatie

De NSA i.s.m. de KNSB. Vrijwilligersbeleid

De NSA i.s.m. de KNSB. Vrijwilligersbeleid De NSA i.s.m. de KNSB Vrijwilligersbeleid Programma Opening Vrijwilligerswerk Ervaringen uit de praktijk Motieven voor vrijwilligerswerk Werven Behouden Vragen Vrijwilligers Vrijwilliger Iemand die zich

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Vrijwilligersregelement Beth Shamar, juni 2009. Inleiding... 2. Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen...

Inhoudsopgave. Vrijwilligersregelement Beth Shamar, juni 2009. Inleiding... 2. Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen... Inhoudsopgave Inleiding... 2 Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen... 2 Vrijwilligerswerk... 2 Afspraken met vrijwilligers... 3 A. De Organisatie en het werk Doelstelling en zorgvisie...

Nadere informatie

Vrijwilligers bij de Kern

Vrijwilligers bij de Kern Vrijwilligers bij de Kern 2 Voorwoord Fijn dat u bij de Kern aan de slag wilt als vrijwilliger! De Kern maakt onderdeel uit van de Dimence Groep. In de Dimence Groep is een aantal stichtingen onder gebracht

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Inhoud 4 5 6 8 10 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld Woonzorghuis De Wijde Wereld zet vrijwilligers in om zijn doelstellingen beter te kunnen realiseren. Stichting Vrienden van de Wijde Wereld faciliteert bij het opzetten en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid.

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Overeenkomst vrijwilligerswerk

Overeenkomst vrijwilligerswerk Bijlage I Overeenkomst vrijwilligerswerk Parochie.naam invullen.vertegenwoordigd door: Speerpunt: Roeping en Vorming Jeugd en Jongeren Kerk en Samenleving Huwelijk en Gezin Hierna te noemen: de organisatie

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011 5.10.1 Gedragscode FloreoKids Versie 1 26-7-2011 5.10.1. Gedragscode FloreoKids Om elkaar te beschermen heeft FloreoKids in een gedragscode beschreven op welke wijze we met elkaar en met onze klanten omgaan.

Nadere informatie

NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen

NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen Terneuzen: Mei 2017 NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen Inleiding Er is behoefte aan een duidelijke en praktische handleiding met betrekking tot vrijwilligersbeleid, dat als leidraad

Nadere informatie

Vrijwilligerswijzer Hiv Vereniging

Vrijwilligerswijzer Hiv Vereniging Vrijwilligerswijzer Hiv Vereniging Vrijwilligerswijzer Hiv Vereniging Inleiding: Welkom bij de Hiv Vereniging. De Hiv Vereniging zet zich in voor onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid van mensen die leven

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument Inleiding Het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst geeft duidelijkheid aan beide partijen die bij een dergelijke

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 : Vrijwilligersbeleid; visie, definitie, kader : Uitgangspunten AYA Thuiszorg bij het werken met vrijwilligers; :

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn

Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn 1 1. Inleiding....3 2. Wat is vrijwilligerswerk.....3 2.1 Waarom vrijwilligerswerk.....3 2.2 Vrijwilligerswerk binnen ElkWelzijn...4 3. Werving en selectie...4 3.1 Werving.....4

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID Parochie..

VRIJWILLIGERSBELEID Parochie.. Voorbeeld mei 2011 VRIJWILLIGERSBELEID Parochie.. INHOUD INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 I. VISIE OP HET VRIJWILLIGERSWERK BINNEN DE NIEUWE PAROCHIE 3 II. HET VRIJWILLIGERSBELEID IN DE PAROCHIE 4 De nieuwe

Nadere informatie

Vrijwilligers met talenten en uitdagingen. Ervaringen uit het welzijnswerk

Vrijwilligers met talenten en uitdagingen. Ervaringen uit het welzijnswerk Vrijwilligers met talenten en uitdagingen Ervaringen uit het welzijnswerk Wie is een kwetsbare vrijwilliger? Missie van Haarlem Effect Iedereen doet ertoe Wat zijn de wensen, talenten en mogelijkheden

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Welzijn Lelystad

Vrijwilligersbeleid. Welzijn Lelystad Vrijwilligersbeleid Welzijn Lelystad Pagina 1 van 12 Hoofdkantoor Welzijn Lelystad De Schans 1909 8231 KM Lelystad Telefoon :0320 707159 Fax :0320 236009 E-mail : info@welzijnlelystad.nl Internet : www.welzijnlelystad.nl

Nadere informatie

Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp. Telefoon (071) 5413536 Email info@pluspuntleiderdorp.nl Website www.pluspuntleiderdorp.nl

Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp. Telefoon (071) 5413536 Email info@pluspuntleiderdorp.nl Website www.pluspuntleiderdorp.nl Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon (071) 5413536 Email info@pluspuntleiderdorp.nl Website www.pluspuntleiderdorp.nl Vrijwilligersbeleid Pluspunt 2013-2016 1 1. Inleiding Het vastleggen van het

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Groen Grou

Vrijwilligersbeleid Stichting Groen Grou Vrijwilligersbeleid Stichting Groen Grou De Stichting Groen Grou (hierna de te noemen: de Stichting) biedt met haar Kringloopwinkel in Grou een groot aantal vrijwilligers een leuke werkplek. Elke vrijwilliger

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen aan de inhoud geen rechten

Nadere informatie

Bevordering van sportbeoefening door personen met een beperking. Reglement en gedragscode vrijwilligers paardrijden Versie 3; 1 augustus 2016

Bevordering van sportbeoefening door personen met een beperking. Reglement en gedragscode vrijwilligers paardrijden Versie 3; 1 augustus 2016 Bevordering van sportbeoefening door personen met een beperking Reglement en gedragscode vrijwilligers paardrijden Versie 3; 1 augustus 2016 INHOUD 1. REGLEMENT 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Toepassing reglement

Nadere informatie

Vrijwilligersverenigingen

Vrijwilligersverenigingen Vrijwilligersverenigingen Activiteiten organiseren via een verenigingsstructuur is een relatief nieuwe manier om vrijwilligers in te zetten in zorgorganisaties. Deze ontwikkeling kan aantrekkelijk zijn

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Onderdeel van Collectiviteit Vrijwilligersverzekering Servicepunt71 Gemeente Zoeterwoude 1 ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3

Nadere informatie

Samen Beter Zorgen...2

Samen Beter Zorgen...2 Inhoudsopgave Samen Beter Zorgen...2 1. Doelstelling vrijwilligerswerk...4 2. Visie op Vrijwilligerswerk...4 3. Grenzen aan vrijwilligerswerk...5 4. Basisprofiel...6 5. Waardering en Attenties...7 6. Declaraties...8

Nadere informatie

Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid

Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid Provinciale bijeenkomst VVJ Antwerpen Mechelen, 3 oktober 2013 1 Departement: Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Dienst

Nadere informatie

MJD maakt werk van vrijwilligers!

MJD maakt werk van vrijwilligers! MJD maakt werk van vrijwilligers! Bakens voor vrijwilligerswerk Rechten en plichten, voorzieningen en werkzaamheden van MJD vrijwilligers. www.mjd.nl 1 Inleiding MJD maakt werk van vrijwilligers. We zijn

Nadere informatie

RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid

RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid 2016-2020 Ring Pass Delft, Vrijwilligersbeleid 2016-2020, versie 2016-01-26 blz. 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Doelstellingen van het vrijwilligersbeleid...3

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid VV Gilze

Vrijwilligersbeleid VV Gilze Vrijwilligersbeleid VV Gilze Wat is een vrijwilliger? Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

uw partner in zelfstandigheid

uw partner in zelfstandigheid Vrijwilligerswerk, gewoon doen! Vrijwilligerswerk Dankzij zo'n 150 enthousiaste vrijwilligers kunnen ouderen en mensen met een beperking in Zwijndrecht langer en beter zelfstandig thuis wonen en deelnemen

Nadere informatie

Aan de slag als vrijwilliger

Aan de slag als vrijwilliger Meer weten? Heeft u naar aanleiding van deze vrijwilligerswijzer nog vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon. PO-0136 Fotografie pagina 2: Jannes Klaassen augustus 2015 - alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

De vereniging en haar vrijwilligers

De vereniging en haar vrijwilligers De vereniging en haar vrijwilligers Wat verwacht de vereniging van haar vrijwilligers? Regels en richtlijnen De (naam lidorganisatie) streeft ernaar om ruimte te geven aan ideeën en initiatieven. Regels

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie