Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel"

Transcriptie

1 Protocol Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen Structuur deel Primair proces Datum vaststelling Versie november 2013 Datum herijking Voorgaande versies Verantwoording Uitwerken met Advies van Werkdocument Formulier n.v.t. Algemeen directeur BOEIenD locatiedirecteur Overeenkomst ouders Registratieformulier

2 Protocol gebruik geneesmiddelen en medisch handelen Aan pedagogisch medewerkers (lees hierna: medewerker) wordt door ouders regelmatig gevraagd of er geneesmiddelen toegediend kunnen worden aan hun kind. Een enkele keer wordt het uitvoeren van een medische handeling gevraagd, zoals het geven van sondevoeding en/of het toedienen van een zetpil. Met het oog op de gezondheid van het kind is het van groot belang dat de medewerkers in een dergelijke situatie zorgvuldig handelen. Er zijn drie situaties te onderscheiden: 1. Het kind wordt ziek tijdens de opvang 2. Het verstrekken van geneesmiddelen op verzoek van ouders/verzorgers (lees hierna: ouders) 3. Medische handelingen 1. Het kind wordt ziek tijdens de opvang BOEIenD hanteert de regel dat zieke kinderen de kinderdagopvang of de buiten schoolse opvang (lees hierna: opvanglocatie) niet kunnen bezoeken (zie artikel 8 van het mantelcontract) We volgen de richtlijnen van school en de GGD om te bepalen of een kind met een infectieziekte al dan niet mag komen i.v.m. besmettingsgevaar. 2. Het verstrekken van geneesmiddelen op verzoek Kinderen krijgen soms geneesmiddelen (op recept van een arts verkregen) of andere middelen (bijvoorbeeld zelfzorgmiddelen) voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook gedurende de tijd dat zij op de opvang aanwezig zijn. Hierbij wordt gedacht aan pufjes bij astma, antibiotica of zelfzorgmedicatie. Indien de ouders de medewerkers vragen deze middelen aan hun kind te geven zal de ouder gevraagd worden schriftelijk toestemming te geven ( overeenkomst gebruik van geneesmiddelen/ eenvoudige handelingen ). BOEIenD gaat er vanuit dat het, ook bij eenvoudige middelen, kan gaan om middelen die bij onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. 3. Medisch handelen In uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan de opvanglocatie vragen medische handelingen te verrichten. Voorwaarde is dat dit alleen na een gedegen instructie mag. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan het geven van sondevoeding of het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprik. Normaal gesproken worden deze handelingen door de thuiszorg of door de ouders op het kindercentrum uitgevoerd. In uitzonderlijke situaties, vooral als er sprake is van een situatie die al langer bestaat, wordt door ouders wel eens een beroep op medewerkers gedaan. Ouders moeten voor deze handelingen met de leidinggevende van de opvang bespreken of de handeling door de medewerker verricht mag en vervolgens hun schriftelijke toestemming geven ( overeenkomst gebruik van geneesmiddelen/eenvoudige handelingen ).

3 Wettelijke regels De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt wie wat mag doen in de gezondheidszorg. Deze wet onderscheidt drie categorieën van medisch handelen: Categorie 1 Risicovolle handelingen en tevens voorbehouden handelingen. Dit zijn handelingen die bij ondeskundige uitvoering (ernstige) risico s met zich mee brengen. Deze handelingen mogen alleen door (para-) medisch bevoegd personeel verricht worden. Voor de kinderopvang zijn met name de volgende voorbehouden handelingen relevant: - Injecties - Heelkundige handelingen verpleegkundigen - Katheterisaties Deze voorbehouden handelingen mogen alleen worden verricht door artsen. Anderen dan artsen mogen medische handelingen alleen verrichten in opdracht van een arts. De betreffende arts moet zich er dan van vergewissen dat degene die niet bevoegd is, wel de bekwaamheid bezit om die handelingen te verrichten. Indien er geen bekwaam persoon in het kindercentrum aanwezig is, kan men de Thuiszorg inschakelen. Categorie 2 Handelingen die niet voorbehouden zijn, maar waarvan de uitvoering met de nodige zorgvuldigheid omkleed moet zijn. Deze handelingen worden aangeduid als afgeleide medische handelingen. Het uittrekken van een sonde en het toedienen van een klysma zijn geen voorbehouden handelingen, maar wel handelingen die zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. Categorie 3 Eenvoudige handelingen. Hierbij gaat het om de huis-, tuin- en keukenhandelingen zoals het verzorgen van schaafwondjes en verwijderen van pleisters, het toedienen van medicijnen, anders dan injecties. Dit zijn handelingen die in principe zonder problemen door medewerkers uitgevoerd kunnen worden, echter meestal wel door instructies op te volgen over hoe te handelen (zoals het toedienen van geneesmiddelen) en handelingen volgens de EHBO-regels. Aansprakelijkheid Een kinderopvanginstelling die niet kan bewijzen dat medewerkers voor een bepaalde handeling bekwaam zijn, mag geen medische handelingen uitvoeren. Een medewerker die wel een bekwaamheidsverklaring heeft, maar zich niet bekwaam acht -bijvoorbeeld omdat hij/zij deze handeling al een hele tijd niet heeft verricht- zal deze handeling niet mogen uitvoeren. Een medewerker die bij het verlenen van zorg schade of een aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid veroorzaakt, is civielrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk. Dit betekent dat BOEIenD niet zal overgaan tot het daadwerkelijk uitvoeren van zogenaamde voorbehouden handelingen en afgeleide medische handelingen (categorie 1 en 2). Calamiteiten In de overeenkomst gebruik geneesmiddelen/eenvoudige handelingen is opgenomen hoe gehandeld moet worden en wie er gewaarschuwd moet worden in geval van een calamiteit (inclusief telefoonnummer). Dit kan bijvoorbeeld zijn als het medicijn verkeerd toegediend wordt, het verkeerde medicijn wordt gegeven, het middel verkeerd is bewaard of wanneer de handeling verkeerd is uitgevoerd. Een dergelijk incident wordt geregistreerd op een incidentenformulier

4 Medisch handelen tijdens noodsituaties Er kunnen zich situaties voordoen waarin acuut gehandeld moet worden, omdat er een zeer gevaarlijke of levensbedreigende situatie bij een kind ontstaat. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld koortsstuipen of een heftige allergische reactie. In noodsituaties wordt van de medewerker verwacht naar beste vermogen te handelen en mogen zij volgens de wet afwijken van de normale richtlijnen die gelden voor medicatieverstrekking. Uiteraard alleen als er geen andere oplossing mogelijk is en er direct hulp wordt ingeroepen van professionele zorgverleners.

5 Werkwijze BOEIenD heeft haar werkwijze ten aanzien van geneesmiddelen gebruik en medisch handelen in de volgende richtlijnen nader vastgelegd: Calamiteit Bel in geval van een calamiteit direct de huisarts of de behandelend specialist waarvan de gegevens vermeld staan in de overeenkomst. En bel de ouders; Zij zijn eindverantwoordelijk. Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112. Zorg er in alle gevallen voor dat alle relevante gegevens bij de hand zijn, zoals: naam, geboortedatum, adres, huisarts en/of specialist van het kind, het geneesmiddel dat is toegediend en welke reacties het kind vertoont (eventueel wat is fout gegaan). Geef verder door naar aanleiding van welke handeling de calamiteit zich heeft voorgedaan en welke verschijnselen waarneembaar zijn. Algemeen Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel mag alleen toegediend worden op specifiek verzoek van ouders/verzorgers. Het op eigen initiatief geven van geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen is niet toegestaan. Het stellen van een diagnose is voorbehouden aan een arts. Voor het geven van een paracetamol en andere incidentele toedieningen kan een zo nodig maximaal per.. afspraak gemaakt worden. Deze afspraak tussen ouder en opvanglocatie moet schriftelijk vastgelegd worden. Als dit niet is gebeurd gaan wij alleen op nadrukkelijk deskundig advies van een arts of verpleegkundige bij een incident of calamiteit over tot het toedienen van paracetamol of andere incidentele zelfzorgmedicatie. Hiertoe is er op elke locatie paracetamol (in zetpilvorm) geschikt voor de leeftijd aanwezig. Medicijnen moeten altijd in de originele verpakking aangeleverd en bewaard worden (dus nooit overdoen in een andere verpakking). Er kan volstaan worden met de originele verpakking van het middel mits daarop voldoende is aangegeven met betrekking tot de medicatie: - naam van het kind - hoeveelheid - tijdstip toediening - op welke wijze de medicatie toegediend moet worden - controle houdbaarheidsdatum De originele bijsluiter en verpakking van het geneesmiddel dient op de opvanglocatie bewaard te worden. De medewerker neemt nota van de inhoud van de bijsluiter. - Bij medicatie op doktersvoorschrift: indien er verschil lijkt te bestaan tussen het doktersvoorschrift en de bijsluiter overleg dan met de ouders/verzorgers over een schriftelijke verklaring van de arts in verband met de gewenste toediening. Bij twijfel het geneesmiddel nooit toedienen. - Bij zelfzorgmedicatie dient de bijsluiter tevens op de opvanglocatie bewaard te worden. De wijze van toediening die door de ouders/verzorgers wordt gevraagd, moet overeenkomen met de bijsluiter. Wijkt dit af dan mag deze medicatie niet gegeven worden.

6 In Nederland verstrekte en toegelaten medicijnen zijn herkenbaar aan de aanduiding RVG met een volgnummer op de verpakking. Homeopathische geneesmiddelen zijn herkenbaar aan een RVH nummer. Bij twijfel kan de medewerker van de opvanglocatie in alle gevallen met de ouders/verzorgers overleggen. Zo nodig kan de medewerker contact opnemen met de behandelend arts of apotheker. Stagiaires zijn niet bevoegd om medicijnen toe te dienen. Handelingen op de groep Per groep worden alle geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen of eenvoudige handelingen genoteerd op een overzichtslijst met de naam van het kind waar het geneesmiddel voor bedoeld is. Met behulp van deze aftekenlijst (registratieformulier op de groep) wordt het toedienen verantwoord. Deze lijsten dienen zorgvuldig bewaard te worden en niet toegankelijk te zijn voor onbevoegden. Laat het formulier Overeenkomst gebruik geneesmiddelen/eenvoudige handelingen volledig invullen en ondertekenen door de ouders. Omschrijf in de Overeenkomst gebruik geneesmiddelen/eenvoudige handelingen hoe gehandeld moet worden in geval van een calamiteit en wie in welk geval gewaarschuwd moet worden. Laat ouders voordoen hoe het geneesmiddel/zelfzorgmiddel het beste gegeven kan worden of pleeg overleg hierover. Leg deze instructie schriftelijk vast in de bijlage bij de overeenkomst. Vul wijzigingen (over dosering, tijdstip, etc.) in op de overeenkomst en pas de aftekenlijst aan. Ga na of jezelf bekend bent met het ziektebeeld of de diagnose, zodat de uitreiking van een geneesmiddel in een context geplaatst kan worden. Zorg dat de naam en telefoonnummer van de arts en apotheek van het kind bekend zijn, zodat deze als achterwacht kunnen fungeren, indien ouders/verzorgers onverhoopt niet direct bereikbaar zijn. Laat de ouders een nieuw geneesmiddel/zelfzorgmiddel altijd eerst thuis gebruiken. Dien het geneesmiddel/zelfzorgmiddel alleen toe als de betrokken ouder/verzorger zelf niet in staat is het middel op het voorgeschreven tijdstip toe te dienen. Dien het geneesmiddel/zelfzorgmiddel of de eenvoudige handeling alleen toe als het dagelijkse ritme van de groep en een goede zorg voor de andere kinderen op de groep niet belemmerd wordt. Bewaar het geneesmiddel/zelfzorgmiddel adequaat: in de koelkast of afgesloten kast buiten het bereik van kinderen en/of onbevoegden. Geneesmiddelen waarop niet staat dat ze in de koelkast bewaard moeten worden, mogen daar ook niet worden opgeslagen. Controleer de uiterste gebruiksdatum regelmatig. Overtollige en verlopen geneesmiddelen retourneren aan de ouders. Het middel dat in de koelkast bewaard moet worden alleen voor kortdurend gebruik uit de koelkast halen. De temperatuur dient bewaakt te worden met behulp van een min.-max. thermometer. De temperatuur dient tussen de 4-8ºC te zijn. Deze dagelijks controleren.

7 Bijlage formulieren: - overeenkomst gebruik geneesmiddelen/eenvoudige handelingen - registratieformulier medicijngebruik/ eenvoudige handelingen op de groep

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen Stichting Invitare 2013 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Inhoudsopgave Het kind wordt ziek op school 2 Het verstrekken van medicijnen op

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking Medicijnbeheer en verstrekking Doel Het verantwoord (laten) beheren en verstrekken van medicijnen aan cliënten met als doel dat de juiste cliënt de juiste medicatie op het juiste tijdstip en de juiste

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Colofon Auteur drs. Marga de Wit, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Nadere informatie

Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid

Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid Herziene versie Naam organisatie: Kinderdagverblijf t Schansje Krangstraat 6 5301 LG Bruchem T: 0418-642936 E: info@kinderdagverblijftschansje.nl Doel van het beleidsplan:

Nadere informatie

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg ActiZ BTN LHV Verenso Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opbouw 4 Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5 2.1

Nadere informatie

Diabetes en primair onderwijs. Een verkenning van toegang en medisch handelen in enkele Europese landen en de VS.

Diabetes en primair onderwijs. Een verkenning van toegang en medisch handelen in enkele Europese landen en de VS. Diabetes en primair onderwijs Een verkenning van toegang en medisch handelen in enkele Europese landen en de VS. 1 2014 Nederlands Jeugdinstituut Het Nederlands Jeugdinstituut heeft deze verkenning geschreven

Nadere informatie

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan Pagina: 1 van 5 Calamiteiten- / ontruimingsplan Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor de aanwezige kinderen en personeel op een kinderopvanglocatie.

Nadere informatie

Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret

Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1 GEZONDHEID... 4 1 GEZONDHEIDSPROTOCOL... 4 1.1 Handhygiëne voor kinderen en groepsleiding... 4 1.2 Zieke groepsleiding... 4 1.3 Zieke

Nadere informatie

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang.

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang. VIAVIE Welzijn GASTOUDEROPVANG Januari 2015 Wij zijn op het volgende adres bereikbaar: Postadres GOB Holten - Rijssen Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek adres Kulturhus Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek

Nadere informatie

Informatiebrochure voor vraagouders.

Informatiebrochure voor vraagouders. Informatiebrochure voor vraagouders. Inhoudsopgave 1.Welkom...2 2.De Organisatie...3 3.Wie is dan die gastouder?...4 Evaluaties...7 Huisbezoeken...7 Jaarlijkse risico-inventarisatie...8 Contact met Kind-Zijn...8

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar

Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar Onderdeel van: Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023 AD Rijswijk GLD Tel: 0345 502536 1 Hoofdstuk 1 De visie vanuit de organisatie

Nadere informatie

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen Risicovolle en Voorbehouden Datum: correcte datum aangeven Pagina 1 van 11 Versie nr.: V1 01102012 Inleiding Op 1 december 1997 is de Wet BIG in werking getreden. De doelstelling van deze wet is het bevorderen

Nadere informatie

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen 2 Deze toelichting is verdeeld in drie onderdelen: een algemene toelichting, een instructie voor het gebruik van het meldingsformulier met informatie die van belang is ná de melding en een toelichting

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0 Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager versie 1.0 1 2 Achtergrond en samenvatting Inleiding Het komt in de dagelijkse praktijk de laatste jaren steeds vaker voor dat werknemers en bedrijfsartsen

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Welkom bij Brood & Spelen

Welkom bij Brood & Spelen Inhoud Welkom bij Brood & Spelen... 3 Hoofdstuk 1 Pedagogisch beleid... 4 1.1 Brood & Spelen missie en visie... 4 1.1.1 Visie... 4 1.1.2 Missie... 4 1.2 Brood & Spelen beleid... 5 1.2.1 De Gordon-methode...

Nadere informatie

Een aantal voorbeelden zijn: Medewerk(st)ers worden uitgebreid ingelicht over veiligheid en Hygiëne als toelichting op hun Arbeidsovereenkomst.

Een aantal voorbeelden zijn: Medewerk(st)ers worden uitgebreid ingelicht over veiligheid en Hygiëne als toelichting op hun Arbeidsovereenkomst. Veiligheid Madeliefkinderopvang stelt hoge eisen binnen haar organisatie voor het waarborgen van Veiligheid en Hygiëne. Tijdens de renovatie van het pand is hier rekening mee gehouden en gezien als belangrijk

Nadere informatie

Veiligheid en gezondheid Kinderdagverblijf Njoy

Veiligheid en gezondheid Kinderdagverblijf Njoy Veiligheid en gezondheid Kinderdagverblijf Njoy Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1 GEZONDHEID... 4 1 GEZONDHEIDSPROTOCOL... 4 1.1 Handhygiëne voor kinderen en groepsleiding... 4 1.2 Zieke groepsleiding...

Nadere informatie

Gastouderbureau OBELIX

Gastouderbureau OBELIX Gastouderbureau OBELIX GASTOUDEROPVANG: HANDBOEK KWALITEIT KWALITEITSREGELS EN RICHTLIJNEN OUDERS EN GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU OBELIX 1. AANME LDPRO CE DURE GA ST O UDE RS 3 1.1 Intake gesprek 1.2 Koppelingsgesprek

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. ALGEMEEN De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Eén van die regels is dat een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie

Ga verder op het volgende blad >>

Ga verder op het volgende blad >> Versie 1.0 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf Bladnummer 2 van 5 A INFORMATIE BETROKKENE Naam betrokkene: Geboortedatum: BSN nummer: Datum ongeval of gebeurtenis: Omschrijving

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie