IBPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IBPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004"

Transcriptie

1 IBPSA Nederland + Vlaanderen International Building Performance Simulation Association IBPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Ter presentatie op 2e algemene ledenvergadering, 11 december 2003, Bodegraven door: Jan Hensen, Wim Plokker, Wim Maassen, Kees Arkesteijn, Hans Buitenbuis, Laure Itard, Ed Rooijakkers, Dirk Saelens, Klaas Visscher, Marcel Loomans, Luc Soethout IBPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 1 van 18

2 Inleiding Terugblik 2003 Voor u ligt de verantwoording van de activiteiten van 2003 en de plannen voor Verder in dit document krijgt u een gedetailleerd overzicht van alle activiteiten en plannen heeft in het teken gestaan van de organisatie van het International Building Simulation Congress BS2003 in Eindhoven. Aan dit congres hebben meer dan 300 personen deelgenomen, afkomstig uit 33 landen. Meer dan 190 papers werden gepresenteerd. Naast dit belangrijke item is er door het bestuur en de leden veel energie gestoken in de volgende activiteiten: opzetten van de nieuwe website met automatische ledenadministratie organisatie van het symposiun Ontwerp van grote glasoverkapte ruimten, waaraan ongeveer 50 mensen deelnamen 1 workshop van de werkgroep Kwaliteitsbewaking van modellen, met als thema Validatie Publicatie van 3 nieuwsbrieven 2 workshops van de werkgroep CFD 2 workshops van de werkgroep Matlab & gebouwsimulatie, met als thema s gebruiksvriendelijkheid en de HVAC toolbox. Plannen 2004 Zoals u verder in dit document kunt lezen staan de plannen voor 2004 in het teken van de verdere professionalisering van IBPSA-nvl en van de verdere uitbreiding van de draagvlak binnen de bouwwereld. Dit zal zich uiten in Het intensiveren van de samenwerking met geassocieerde verenigingen en opleidingcentra Het verder professionaliseren van de site en van zijn aanbod Het aanbieden van workshops en lezingen BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 2 van 18

3 Algemene informatie Geïnteresseerden en belanghebbenden in gebouw- en installatiesimulatie in Nederland en Vlaanderen zijn sinds januari 2002 verenigd in de belangen- en vakvereniging: IBPSA - Nederland + Vlaanderen (IBPSA-NVL) IBPSA-NVL is een regionale afdeling van de International Building Performance Simulation Association IBPSA (www.ibpsa.org) en stelt zich ten doel: correcte toepassing van gebouwprestatiesimulatie te bevorderen; kennis over gebouwprestatiesimulatie in de bouwwereld te verspreiden; het kennisniveau binnen het vakgebied te verhogen. Daartoe verzorgt IBPSA-NVL onder andere een website, een -discussielijst, themanummers in diverse vakbladen en organiseert symposia, excursies en themabijeenkomsten. IBPSA-NVL bestaat uit persoonlijke leden en wordt ondersteund door sponsororganisaties. Persoonlijke leden van geassocieerde vakverenigingen mogen lid worden van IBPSA-NVL zonder hiervoor contributie verschuldigd te zijn. Door zich te associëren vergroten deze vakverenigingen in zeer belangrijke mate voor hun leden de (inter)nationale netwerkmogelijkheden en kennisuitwisseling op het gebied van gebouwprestatiesimulatie. IBPSA-NVL heeft een zelfstandig bestuur en kent een aantal thematische werkgroepen. IBPSA-NVL wordt gefinancierd uit winsten op bovengenoemde activiteiten en uit financiële bijdragen en personele ondersteuning van de sponsororganisaties. Sponsororganisaties hebben geen invloed op organisatie, bestuur, werkwijze noch op activiteiten van IBPSA-NVL anders dan middels inbreng door persoonlijke leden. De huidige sponsororganisaties zijn: Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN,) Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek naar Installaties in Gebouwen (ISSO), Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu (NOVEM), Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Technische Universiteit Eindhoven - TU/e, Vereniging voor Automatisch Berekenen van Installaties in Gebouwen (VABI), DWA, Deerns ri, Halmos, Center for Buildings and Systems (KCBS), Wewtenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 3 van 18

4 Bestuurssamenstelling Prof.dr.ir. Jan Hensen (TU/e) voorzitter Ir. Wim Plokker (VABI) penningmeester Ir. Wim Maassen (TNO) secretaris Ing. Kees Arkesteijn (ISSO) bestuurslid onderwijs Ir. Hans Buitenhuis (DWA) bestuurslid geassocieerde verenigingen Dr. Laure Itard (Deerns) bestuurslid publiciteit Drs. Ed Rooijakkers (Halmos) bestuurslid praktijk Dr.ir. D. Saelens (K.U. Leuven) bestuurslid Vlaanderen Dr.ir. Klaas Visscher (ECN) bestuurslid onderzoek Trekkers van interesse gebieden Ir. Hans Buitenhuis (DWA) Dr.ir. Marcel Loomans (TNO) Dr.ir. Marcel Loomans (TNO) Dr.ir. D. Saelens (K.U. Leuven) Dr. L. Soethout (TNO Bouw) Dr.ir. Klaas Visscher (ECN) Prof.dr.ir. Jan Hensen (TU/e) Datauitwisseling tussen simulatiemodellen Nieuwsbrief Computational fluid dynamics Vlaanderen Matlab & gebouwsimulatie Kwaliteitsbewaking van modellen Building Simulation 2003, IBPSA s 8 th International Conference and Exhibition, Eindhoven, augustus BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 4 van 18

5 Financiën Ir. Wim Plokker (VABI) Vanwege efficiëntie wordt de Algemene Ledenvergadering in combinatie met een symposium gehouden. Het meest geschikte tijdstip voor het houden van een symposium is de tweede helft van het jaar. Het financieel jaarverslag dient binnen een half jaar na afsluiting van het boekjaar op de ALV vastgesteld te worden. Vanwege bovenstaande feiten is er voor gekozen om het boekjaar van 1 juli tm 1 juli te laten lopen. Voor dit eerste volledige jaarverslag is tevens de periode vanaf de officiële notariële oprichting tot 1 juli 2002 meegenomen. De doelstelling van de vereniging is de drempel om lid te worden zo laag mogelijk te houden. Het lidmaatschap van IBPSA NVL is derhalve gratis. Grootste activiteit (jaarlijks symposium) wordt kostendekkend begroot (met een kleine plus om tegenvallers te kunnen opvangen): De Symposia in voorgaande jaren in Delft, Eindhoven en Petten hebben gezorgd voor een startkapitaal van 9549 Euro. Het minisymposium ter ere van de eerste ALV heeft Euro gekost. Daarnaast is er 2537,50 Euro besteed aan de ontwikkeling van de website. Ook voor de periode 2003/2004 zijn hier kosten voor gereserveerd. De organisatie van BS2003 heeft plaatsgevonden onder de vlag van het congresbureau van de TU/e. De resterende sponsorgelden worden volgens een bepaalde verdeelsleutel verdeeld over de organisator, IBPSA internationaal en de nationale IBPSA organisaties van die landen waaruit sponsering is ontvangen. Voor 2004 verwachten we volgens de verdeelsleutel, van IBPSA international Euro te ontvangen. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 5 van 18

6 Secretaris Ir. Wim Maassen (TNO) Evaluatie 2003 Tegenslagen 1. website: totstandkoming is traag verlopen hetgeen met name te wijten is aan communicatieproblemen. Achteraf lijkt een belangrijke oorzaak de inadequate organisatie (hands-on aanpak moeilijk op afstand) van website -project. 2. consequentie: hulpmiddelen database is nog niet verder uitgebreid ihkv novem traject integraal ontwerpen. 3. beperkte opkomst uit NL markt tijdens IBPSA congres bs2003 Successen 1. BS automatische ledenadministratie Speerpunten website gebruik en afstemming secretariaat. 2. gebruik en uitbreiding database stimuleren, zie Aktiviteit: BPS hulpmiddelen database 3. beleidmakers, opdrachtgevers, eindgebruikers meer en effectiever betrekken bij aktiviteiten van IBPSA NVL ad 2. AKTIVITEIT 2004: BPS hulpmiddelen database Ontwerper/adviseur ondersteunen bij keuze nuttige BPS hulpmiddelen. Waarbij dynamische feedback van gebruikers en BPS ontwikkelaars tot een constante verbetering leidt en een wensen lijst met prioriteiten. Hiervoor gebruik maken van website en 2 workshops (inv en terugkoppeling), rvw enige financiële ondersteuning (novem/sbr/software ontwikkelaars en gebruikers) technische ondersteuning internet bedrijfje bv Empercent. marktverankering BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 6 van 18

7 Onderwijs Ing. Kees Arkesteijn (ISSO) Om in beeld te brengen wat er op HBO-instellingen en Universiteiten aan Gebouwsimulatie wordt gedaan, ben ik begonnen met een inventarisatieronde bij de verschillende instituten. De inventarisatieronde is net gestart. Er zijn contacten geweest met de TU-Delft bouwkunde, Hogeschool Den Bosch en Windesheim. Komend jaar probeer ik de inventarisatie af te ronden, door contact op te nemen met de overige HBO-instellingen en Universiteiten. Hierna zal ik met het bestuur gaan brainstormen om te kijken hoe wij in kunnen springen op de behoefte en wensen van de verschillende opleidingsinstituten. Ik hoop dat de plannen met betrekking tot onderwijs en simulatie eind volgend jaar gereed zullen zijn. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 7 van 18

8 Geassocieerde verenigingen Ir. Hans Buitenhuis (DWA) Doel Doel is om onderling informatie te wisselen, op gemeenschappelijke interessegebieden om daarmee ook de beschikbare middelen (tijd, geld en energie) zo efficiënt mogelijk in te zetten. Andere verenigingen binnen Nederland informeren over doelstellingen en activiteiten van IBPSA. - Tijdig op de hoogte raken van activiteiten binnen andere verenigingen die raakvlakken hebben met IBPSA. - Onderzoeken of gezamenlijke activiteiten mogelijk en zinvol zijn en initiatieven hiertoe nemen. - Waar zinvol de activiteiten binnen diverse verenigingen op elkaar afstemmen. - IBPSA op de hoogte houden van het voorgaande via de nieuwsbrief. Welke verenigingen? - TVVL - ONRI - Uneto-VNI - Nederlands Akoestisch Genootschap - Nederlands-Vlaamse Bouwfysica Vereniging Met een aantal verenigingen zijn contacten geweest en is IBPSA gepresenteerd. Reacties variëren, een aantal verenigingen staan als geassocieerde vereniging op de website van IBPSA. De BNA bleek niet geïnteresseerd, dan wel de goede contactpersoon is nog niet gevonden. Met TVVL is contact geweest om een aantal acties uit het TVVL-beleidsplan van een jaar geleden, met betrekking tot simulaties, te ondersteunen. Activiteiten voor 2004 Daar waar mogelijkheden zich voordoen, zal contact gezocht worden om activiteiten af te stemmen of te bundelen: - Artikelen plaatsen in vaktijdschriften, bijvoorbeeld in het kader van een themanummer; - Gezamenlijk organiseren van congressen, seminars en dergelijke inzake modelvorming, simulatiemodellen, softwareontwikkeling inzake simulatiemodellen; - Zorgen dat er vanuit IBPSA een bijdrage geleverd wordt aan seminars, werkgroepen en dergelijke die andere organisaties organiseren. Concreet: zorgen dat men met de goede perso(o)n(en) binnen IBPSA in contact komt. - Gezamenlijke initiatieven nemen richting overheid, certificerende instanties enzovoort, daar waar het belang en de doelstellingen van IBPSA ermee gediend zijn. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 8 van 18

9 Publiciteit Dr. Laure Itard (Deerns) Afgelopen jaar hebben de werkzaamheden zich voornamelijk gericht op het opstellen van de nieuwe IBPSA-website. Ondanks de goede wil van iedereen en van de student van de TUE die daarin veel tijd heeft gestoken, blijkt nu de noodzaak van een verdere professionalisering van onze site. Dit is tevens het eerste onderwerp voor komend jaar. Op korte termijn zullen er beslissingen genomen worden die de continuïteit en de kwaliteit van de site en van het onderhoud daarvan zullen moeten waarborgen. Een site alleen is natuurlijk niet genoeg om de aandacht beter te vestigen op gebouwsimulaties in het algemeen en op IBPSA-nvl in het bijzonder. Voor het jaar 2004 is het doel van de PR activiteiten om: IBPSA breed kenbaar te maken onder iedereen die betrokken is bij gebouwontwerp in Nederland en Vlaanderen. IBPSA te profileren als objectief meedenkende partij waar het gaat om het gebruik van simulaties of het ontwikkelen van simulatietools. Concreet betekent dit dat: Er op de site een discussieforum over actuele onderwerpen komt. Wat actuele onderwerpen zijn beslissen de leden door onderwerpen aan te dragen. Bepaalde discussies kunnen leiden tot het opstellen van een nieuwe werkgroep. Er minimaal een keer per jaar op de site een stand van zaken wordt gepubliceerd van internationale onderzoeken op het gebied van gebouwsimulatie, evenwel gericht op architecten als op constructeurs, bouwfysici en installatietechnici. De architecten, bouwfysici, constructeurs, installatietechnici en onderzoekers gericht gevraagd zullen worden om te publiceren op de IBPSA-site en in vaktijdschriften over hun ervaring met simulaties en nieuwe ontwikkelingen. Er aan de activiteiten van de verschillende werkgroepen d.m.v. de site en van publicaties meer bekendheid zal worden gegeven. Ook kunnen resultaten van activiteiten direct gecommuniceerd worden aan belanghebbende (b.v. de overheid of Novem), als IBPSA meent dat dit belangrijke verbeteringen zou kunnen opleveren. Er twee keer per jaar persberichten gestuurd zullen worden om de aandacht op IBPSA-nvl te vestigen. Er naast het symposium die bij de ALV hoort, nagestreefd wordt om minimaal een keer per jaar een symposium te organiseren. Er verder aan ieder lid gevraagd wordt om, waar het mogelijk is, te refereren aan IBPSA. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 9 van 18

10 Praktijk Drs. Ed Rooijakkers (Halmos) Doelstellingen Stimuleren van het gebruik van de simulaties in de praktijk; Het op simulaties inrichten van richtlijnen en regelgeving door integrale prestatiebeschrijvingen; Feedback kanaliseren vanuit de praktijk naar de wetenschap (theorie) en ontwikkelaars. Onderwerpen Simulatie in de praktijk, inventarisatie van mogelijkheden voordelen nadelen en inzetgebied; Nagaan op welke gebieden simulaties in de praktijk al concrete voordelen bieden ten opzichte van analytische/emperische benaderingen. Bijvoorbeeld CFD van parkeergarages, ontwerpen op behaaglijkheidscriteria (PMV) en hybride ventilatiesytemen; Integrale ontwerpen en simulaties. Simulaties als communicatiemiddel bij conceptueel ontwerpen; Monitoring van energiezuinige gebouwen in de praktijk, welke ontwerpcriteria zijn sturend. Hoe dit in te passen in ontwerpen op basis van simulaties. Praktijkresultaten worden geïnventariseerd en gerapporteerd; Relatie van simulaties naar GBS en overige regelsystemen; Aanpak In het algemeen wordt getracht gebruik te maken van reeds beschikbare onderzoeks- en/of praktijkresultaten welke aan genoemde doelstelling en onderwerpen raken. Daarnaast wordt voor uitbreiding bij voorkeur gebruik gemaakt van studenten en afstudeerders om deze bevindingen via de website naar overige geïnteresseerden te communiceren. Tevens wordt gezocht naar een netwerk van praktijkmensen middels bijvoorbeeld een werkgroep of mogelijk in workshopverband om relevante onderwerpen te kunnen onderscheiden en nader in beeld te brengen. Opzetten van een literatuurbase voor simulaties in de praktijk op de website. Deelnemen aan overleg en vergaderingen waar onderwerpen ter sprake komen welke raken aan de doelstellingen van simulaties in de praktijk. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 10 van 18

11 Onderzoek Dr.ir. Klaas Visscher (ECN) Gebouw simulatiemodellen zijn het product van onderzoek en ontwikkeling. Ze produceren een voorspelling over het thermisch gedrag en comfort van gebouwen die meestal nog niet gebouwd zijn. De juistheid van de voorspelling kan pas nagegaan worden als het gebouw gerealiseerd is. De mate van juistheid van een simulatiemodel kan worden bepaald door vergelijking van de door het model en de gebruiker geproduceerde voorspelling met de situatie in gerealiseerde gebouwen. En vaak ervaart men dan achteraf dat die voorspelling er toch wel wat naast zit. Uit deze ervaringen kan lering worden getrokken voor de verdere ontwikkeling van gebouw simulatiemodellen. Om dit op een gestructureerde manier te laten verlopen is stimulering van integraal onderzoek gewenst over de keten van onderzoekers c.q. modelontwikkelaars, softwareproducenten en softwaregebruikers tot en met gebouwgebruikers. Taak van het bestuurslid Onderzoek Het bestuurslid met aandachtsgebied Onderzoek stelt zich als taak bij IBPSA activiteiten belichting van en aandacht voor het aspect (Integraal) Onderzoek te bevorderen. Activiteiten 2003 Geen. Activiteiten 2004 Een overzicht samenstellen van actieve bedrijven en instellingen op het gebied van onderzoek aan: Componentmodellen Gebouwmodellen Gebouwgebruiker ervaringen Per bedrijf of instelling zal relevante informatie verzameld worden zoals: Core business m.b.t. simulatiesoftware Beschikbare diensten m.b.t. onderzoek Beschikbare producten m.b.t. onderzoek De resultaten zullen via de IBPSA internetsite toegankelijk gemaakt worden voor leden. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 11 van 18

12 Interesse gebied - Data-uitwisseling tussen simulatiemodellen Ir. Hans Buitenhuis (DWA) Binnen IBPSA Nederland/Vlaanderen is een werkgroep gevormd, die zich tot doel stelt om tot standaardisatie te komen voor data-uitwisseling tussen simulatiemodellen. In de achterliggende jaren is al enige ervaring opgedaan op dit gebied en de tijd is nu rijp om tot onderlinge afstemming te komen. De werkgroep is vooral bedoeld voor ontwikkelaars van simulatiemodellen voor energiestromen, maar ook gebruikers zijn welkom om hun inbreng te leveren. Een aantal organisaties hebben met elkaar een projectvoorstel ingediend voor de verdere ontwikkeling. Tevens zal een klankbordgroep worden gevormd. Geïnteresseerden, die willen aanhaken, kunnen dat kenbaar maken bij Hans Buitenhuis BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 12 van 18

13 Interesse gebied - Kwaliteitsbewaking van modellen Dr.ir. Klaas Visscher (ECN) Simulatiemodellen zijn niet volmaakt. De mate van juistheid ervan kan experimenteel worden bepaald door vergelijking van de door het model voorspelde gedragingen met de situatie in gerealiseerde gebouwen. Maar dit wordt relatief weinig gedaan. Overwegingen die hierbij een rol spelen zijn onder andere de kosten van monitoring van gebouwen (inclusief analyse van de resultaten) en de grote gevoeligheid van de uitkomsten voor het gedrag van gebouwgebruikers. Als relatief goedkoop en tijdsbesparend alternatief voor veldproeven zijn gestandaardiseerde tests van simulatiesoftware beschikbaar (o.a. BESTEST, EDR) die werken op basis van al doorgerekende referentiesituaties. Hiermee kunnen in principe fundamentele fouten in simulatiesoftware worden ontdekt. Een nadeel is echter dat de voorspellingen van de software niet direct worden vergeleken met meetwaarden in een praktijksituatie. Hierdoor is het onzeker of het onderliggende fysische model de praktijksituatie die wordt gesimuleerd goed genoeg weergeeft. Het is daarom van belang na te gaan wat de kwaliteit van de gebruikte simulatiesoftware is met betrekking tot de praktische situatie waarin deze toegepast gaat worden. Doel Het doel van de werkgroep Kwaliteitsbewaking is het identificeren van probleempunten met betrekking tot de kwaliteit van simulatiesoftware, en het in gang zetten van processen en samenwerkingsverbanden die kunnen bijdragen aan het oplossen van deze problemen. Activiteiten 2003 Op 6 februari 2003 is de eerste workshop van de Werkgroep Kwaliteit van IBPSA- NVL gehouden met 10 deelnemers. Op deze eerste bijeenkomst zijn 3 voordrachten gehouden met betrekking tot de validatie van simulatiesoftware, de certificering van simulatiesoftware en de validatie van simulatiemodellen aan praktijkexperimenten.de titels van de voordrachten en de sprekers waren: Validatie en BESTEST Aad Wijsman, TNO Bouw EDR Kees Arkesteijn, ISSO Validatie van simulatiemodellen aan praktijkexperimenten. Ernst-Jan Bakker, ECN-DEGO Na afloop en tijdens de voordrachten was er gelegenheid tot discussie, waarin diverse suggesties gedaan werden voor belangrijke punten m.b.t. kwaliteitsbewaking van modellen. Activiteiten 2004 In 2004 zal een volgende workshop gehouden worden met als thema "Standaardisatie van invoergegevens voor simulaties". Ook zal tijdens deze bijeenkomst geprobeerd worden vast te stellen welke onderwerpen m.b.t. kwaliteitsbewaking van simulatiemodellen door de deelnemers als het belangrijkst worden ervaren. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 13 van 18

14 Nieuwsbrief Dr.ir. Marcel Loomans (TNO) Doel Informatie geven aan de IBPSA-NVL leden over, - verenigingsinformatie (nationaal en internationaal) - nieuwtjes op het gebied van BPS in het algemeen - symposia / conferenties (met de betreffende links) - werkgroepen (kenbaar maken en eventueel soms iets meer inhoudelijk) - column - specifieke thema s (roulerend, waarbij steeds een aspect van BPS aan de orde komt; welke aspecten dit allemaal kunnen zijn en hoe dit dan in het thema moet worden uitgewerkt is op dit moment nog relatief vaag) Opzet In eerste instantie redelijk low-profile (ASCII-tekst), later wanneer de nieuwsbrief een meer vaste plaats heeft gekregen langzaam professionaliseren (richting html-opmaak). Verschijning De nieuwsbrief zal gemiddeld tenminste 4 keer per jaar moeten verschijnen anders kun je het niet echt een nieuwsbrief meer noemen. Harde deadlines zijn daarbij dus een gegeven. Dit zou bij voorkeur op vaste momenten in het jaar moeten gebeuren. De nieuwsbrief zal in een archief op de IBPSA-NVL site moeten worden ondergebracht. Benodigd Commitment van het bestuur en een regelmatige bijdrage van alle actieve IBPSA- NVL leden. Ik wil me inzetten om de nieuwsbrief van de grond te trekken. Evaluatie Na een tot twee jaar zal er een evaluatie moeten plaatsvinden waarin naar voren moeten komen of de nieuwsbrief tegemoet komt aan de ideeën die er bij de start bestonden en kan eventueel bijgestuurd worden. Deels zal dit al een natuurlijk proces zijn bij de eerste nieuwsbrieven. Evaluatie 2003 In 2003 zijn (inclusief de nieuwsbrief die eind 2002 is verschenen) 3 nieuwsbrieven verstuurd. Dit is minder dan de 4 per jaar die gepland waren. De oorzaak hiervoor ligt enerzijds bij mij, anderzijds bij het geringe aanbod aan teksten en het uitstellen van brieven in verband met lopende ontwikkelingen (bijv. de verschijning van de internetsite). Voor 2004 is het de bedoeling toch weer te proberen om 4 maal te verschijnen. Om dit beter te structuren zal er een verschijningsdatum moeten worden afgesproken en eventueel zouden de brieven ook thema s moeten bespreken. Vooraleer dit te doen is het echter van belang dat het bestuur zorgt voor een goede (en constante) aanvoer van interessante onderwerpen/stukjes tekst/internetpagina s etc. Mijn blikveld is te klein om een goed overzicht te hebben vandaar. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 14 van 18

15 Interesse gebied - Computational fluid dynamics Dr.ir. Marcel Loomans (TNO) Doel Het gebruik van CFD wordt steeds laagdrempeliger en wordt inmiddels al de numerieke klimaatkamer betiteld. Dit lijkt echter een nog redelijk voorbarige kwalificatie. Er zijn nog genoeg kanttekeningen te plaatsen bij het gebruik ervan. Doel van deze werkgroep is dan ook om stil te staan bij deze kanttekeningen. Aan de andere kant is het echter ook de bedoeling om nuttige tips en ervaringen met elkaar te delen. De gedachte is dat een goed gebruik van CFD door al diegenen die er gebruik van maken (commercieel en niet-commercieel) bijdraagt aan een betere en meer betrouwbare uitstraling van CFD in de advieswereld in Nederland en Vlaanderen. Opzet In de vorm van bijeenkomsten waarbij wordt ingegaan op de CFD-toepassingen en de problematiek die daarbij aan de orde is. Bij voorkeur zouden er ook een of meerdere korte presentaties van onderzoek met behulp van CFD moeten worden gepresenteerd. Daarnaast wordt een mailing list gecreëerd om de leden van de werkgroep op de hoogte te houden van nuttige tips en verwijzingen. Aantal bijeenkomsten Gezien het vrijwillige karakter lijkt het aantal bijeenkomsten beperkt te moeten blijven tot een à twee keer per jaar. De praktijk zal uitwijzen of dit te weinig is. Wie Iedereen die geïnteresseerd is in CFD en bij voorkeur ook CFD reeds toepast in zijn of haar werkzaamheden. Dat laatste is overigens geen vereiste. Inmiddels hebben zich al enkele geïnteresseerden kenbaar gemaakt. Evaluatie 2003 In 2003 zijn twee bijeenkomsten van de CFD-werkgroep geweest (in Delft en Eindhoven). Dit is volgens planning. Er zijn ongeveer 20 personen aangemeld als geïnteresseerden voor deze groep. Bij de bijeenkomst was het aantal aanwezigen in beide gevallen 8 personen. Gezien het verloop van de bijeenkomsten en de reacties lijkt de CFD-werkgroep een zinvolle invulling te geven aan vragen en informatie over (het gebruik van) CFD. Tot nu toe wordt de invulling van de bijeenkomsten vooral gedragen door de organisator. Er is echter afgesproken dat de bijeenkomst vanaf nu een thema zullen dragen. Hopelijk zal dit de participatie van de deelnemers vergroten. Voor 2004 zijn weer 2 bijeenkomsten gepland. De eerstvolgende bijeenkomst zal eind april, begin mei plaatsvinden bij Cauberg-Huygen en heeft als thema brand. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 15 van 18

16 Vlaanderen Dr. D. Saelens Eén van de doelstelling van IBPSA-NVL is het kennisniveau van het vakgebied te verhogen. In tegenstelling tot in Nederland worden bij het bouwen in Vlaanderen veel minder gebruik gemaakt van gebouwsimulaties. Enkel zeer grote en prestigieuze projecten maken zij het in beperkte mate gebruik van de voor handen zijnde simulatiemiddelen. Een eerste doelstelling van de werkgroep Vlaanderen is dan ook Vlaanderen te wijzen op de voordelen van gebouwsimulaties. Als actiepunt voor 2004 zou een studiedag over gebouw-simulaties kunnen gepland worden. Dit kan gebeuren door samen te werken met de Koninklijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging (KVIV) die regelmatige studiedagen voor uiteenlopende ingenieurstakken organiseert. De organisatie zal gebeuren in overleg met het genootschap Bouwfysica en het genootschap Architectuur. Een tweede doelstelling is een overzicht te maken van de huidige activiteiten in Vlaanderen die verband houden met gebouwsimulatie. Specifiek zal per gebouwsimulatietak een overzicht gegeven worden van welke bedrijven/instellingen zich hierin specialiseren. Dergelijk overzicht beschikbaar op de IBPSA-NVL website zal toelaten om bij specifieke vragen van geïnteresseerden een gericht antwoord of de juiste contactpersonen te kunnen bieden. Op die manier kunnen interessante links ontstaan. Uiteraard kan een soortgelijk initiatief op Nederlands niveau de kansen op samenwerking en integratie in het vakgebied alleen maar verhogen. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 16 van 18

17 Interesse gebied - Matlab & gebouwsimulatie Dr. L. Soethout TNO Bouw De 1e bijeenkomst van een gebruikersgroep: MatLab & Gebouwsimulatie is gehouden op de TU/e.. De volgende personen waren aanwezig: Persoon: Bedrijf/Instelling Jan Verdonschot (Fontys hogeschool) Clif van Os (Fontys hogeschool)? Ricardo Abdoel (Fontys hogeschool) Arie Taal (Haagse hogeschool) Luc Soethout (TNO) Maarten Hoenen (TNO) Joris van Dorp (Arcadis) Jos van Schijndel (TU/e) Nadat iedereen een korte presentatie heeft gehouden over zijn raakvlak met MatLab & Gebouwsimulatie, is het volgende overeengekomen: a) als we met een specifiek MatLab probleem zitten kunnen we elkaar om raad vragen b) we stellen indien het project het toelaat, de files ter beschikking voor elkaar c) we houden elkaar op de hoogte door: - info over reeds bestaande interessante websites/tools - info over zelf gemaakte files Er worden half jaarlijkse bijeenkomsten georganiseerd, waarbij eventueel ook andere geïnteresseerden worden uitgenodigd. Activiteiten 2003 In 2003 is de gebruikersgroep Matlab en gebouwsimulatie twee maal bij elkaar geweest, op 19 februari bij Hogeschool Fontys in Eindhoven () en op 19 november bij TNO Bouw in Delft (9 personen). Hieronder het programma van beide middagen. Bijeenkomst op 19 februari bij Hogeschool Fontys in Eindhoven Thema: de ontwikkeling van hulpmiddelen voor het gebruikersvriendelijk maken van rekenprogramma s. Programma: Een gebruikersvriendelijke simulatietool Jan Verdonschot (Fontys) Het ontwerpen van interfaces Ricardo Abdoel (Fontys) SimTrain Luc Soethout (TNO Bouw) Bouwfysische en installatietechnische tools Jos van Schijndel (TU/e) Brainstorming over verdere activiteiten cq. bijeenkomsten Bijeenkomst op 19 november bij TNO Bouw in Delft Theme: the Workshop Matlab/Simulink Building and HVAC simulation, held October 2003 at CSTB in France. CSTB is an acronym for Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Programme: BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 17 van 18

18 Overview of the workshop at CSTB Luc Soethout (TNO) Integrated building physics simulations with Femlab/Simulink/Matlab Jos van Schijndel (TU/e) Advanced simulation of building systems and control with Simulink Jos van Schijndel (TU/e) Energy conservation using weather forecast in building climate control Jan Ewout Scholten (TNO) Matlab and Simulink application in Building HVAC system at energy in built environment Bing Yu (TUD) Matlab user group as working group of IBPSA-NVL. It was agreed that it is advantageous to both the Matlab user group and IBPSA-NVL. Especially the use of the website (announcements, publication of meeting reports and sheets of the presentations) will be convenient. The person representing the Matlab user group will be Luc Soethout. Planning of new meetings. It was decided that the Matlab user group will meet at least once a year, and more often when there is a need. The next meeting is scheduled for the second half of 2004, and will be hosted by Fontys Hogeschool in Eindhoven. Activiteiten 2004 Voor 2004 zijn de volgende activiteiten gepland: Bijeenkomst van de gebruikergroep in de tweede helft van 2004, georganiseerd bij de Hogeschool Fontys in Eindhoven. Opzetten van een webpagina voor de gebruikersgroep op de website van IBPSA- NVL, met presentaties, tips en trucs, simulatiemodellen en links naar interessante websites. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 18 van 18

Ontwerpen en gebouwsimulaties (internationaal) onderzoek en ontwikkelingen

Ontwerpen en gebouwsimulaties (internationaal) onderzoek en ontwikkelingen Ontwerpen en gebouwsimulaties (internationaal) onderzoek en ontwikkelingen Prof.dr.ir. Jan Hensen Technische Universiteit Eindhoven, Center for Building & Systems TNO-TU/e, www.bwk.tue.nl/fago/hensen Inleiding

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Adoptie-instrumenten 1

Adoptie-instrumenten 1 Bureau Forum Standaardisatie Bezoekadres: Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag www.logius.nl Inlichtingen bij M.A van der Veen Adviseur Standaardisatie T 070-8896309 M +31(0)6-21162433 maarten.vander.veen@logius.

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Communicatieplan CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 APRIL 2008 VERSLAG 2007 VOORZITTER

ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 APRIL 2008 VERSLAG 2007 VOORZITTER ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 APRIL 2008 1. opening en vaststellen agenda 2. notulen van de Algemene Leden Vergadering 2006 van 15-3-2007 3. jaarverslag 2007 en plannen voor 2008 voorzitter secretaris websitecommissie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

IF netwerkbijeenkomsten evaluatie. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

IF netwerkbijeenkomsten evaluatie. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Kunt u aangeven hoe u op deze bijeenkomst bent geattendeerd?...2 2 Wat is uw belangrijkste reden om deze bijeenkomst te bezoeken?...3 3 In hoeverre voldeed de bijeenkomst

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

ALGEMENE LEDEN VERGADERING Woensdag 4 juni 2014 ALGEMENE LEDEN VERGADERING ALV 4 juni 2014 1 Agenda Welkom, introductie, rondje door de zaal; nieuwe gezichten? Financiën Goedkeuring jaarrekening 2013 / bestuursbeleid, Forecast 2014

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

ISSO-kennispartner. Kennis delen en vermenigvuldigen

ISSO-kennispartner. Kennis delen en vermenigvuldigen ISSO-kennispartner Kennis delen en vermenigvuldigen Bedrijven kunnen Kennispartner van ons worden Als kennispartner van ISSO kan uw bedrijf zich Als bedrijven zich als Kennispartner verbinden, versterken

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder plan CO 2 -prestatieladder T.b.v. certificering CO 2 -prestatieladder (nr 3.C.1) U vindt in dit document de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Uitwerking thema avond Testnet HBO/Academische Testopleiding 14 november 2012

Uitwerking thema avond Testnet HBO/Academische Testopleiding 14 november 2012 Uitwerking thema avond Testnet HBO/Academische Testopleiding 14 november 2012 Inleiding: Tijdens deze thema avond heeft de werkgroep vertegenwoordigd door een 4 koppige delegatie de resultaten van de werkgroep

Nadere informatie

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010)

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010) Actieve deelname aan initiatieven Dit document beschrijft de actieve deelname van Pilkes aan het initiatief Duurzame Leverancier, Nederland CO2 neutraal en het initiatief van SKAO (CO2-Prestatieladder).

Nadere informatie

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der beleidsplan van het XIXe bestuur der 2009-2010 I. Inleiding II. Beleidsvisie III. Beleidsuitwerking IV. Begroting Pagina 1 van 6 I. Inleiding Geachte leden, Binnenkort treden wij als negentiende bestuur

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Activiteiten overzicht VVvE november 2012 september 2013 ten behoeve van ledenvergadering op 5 september 2013

Activiteiten overzicht VVvE november 2012 september 2013 ten behoeve van ledenvergadering op 5 september 2013 Activiteiten overzicht VVvE november 2012 september 2013 ten behoeve van ledenvergadering op 5 september 2013 Wat betreft opleidingen 1 De vvve organiseert samen met de hogeschool van utrecht twee maal

Nadere informatie

TVVL Expertgroep Gebouwautomatisering en Beheer Werkgroep GB4. Aandeel installaties in gebouwen wordt groter

TVVL Expertgroep Gebouwautomatisering en Beheer Werkgroep GB4. Aandeel installaties in gebouwen wordt groter Ècht gebruiksvriendelijke software Startnotitie om te komen tot een PvE voor de inrichting van gebouwbeheersystemen TVVL Expertgroep Gebouwautomatisering en Beheer Werkgroep GB4 Joep van der Velden Jan

Nadere informatie

Kennisdag Bouwfysica 2009

Kennisdag Bouwfysica 2009 Kennisdag Bouwfysica 2009 14 mei 2009 20 jaar Bouwfysica(vereniging) Kees van der Linden Wat is Bouwfysica Fysische aspecten in de gebouwde omgeving* - warmte en warmtetransport - vocht en vochttransport

Nadere informatie

De link tussen onderzoek en praktijk op het gebied van gebouwsimulatie

De link tussen onderzoek en praktijk op het gebied van gebouwsimulatie De link tussen onderzoek en praktijk op het gebied van gebouwsimulatie Piet Standaert Physibel Samenvatting Als ontwikkelaar van bouwfysische software bevindt men zich in een positie tussen onderzoek en

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V.

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. Opsteller Versie Status Referentie L. Deerns & B. Ketelaars 1605-CO2-DEF Definitief 2.C.3 & 3.C.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Communicatiejaarplan LVBHB 2017

Communicatiejaarplan LVBHB 2017 Communicatiejaarplan LVBHB 2017 De Werkgroep Communicatie & PR van de LVBHB ondersteunt het bestuur van de LVBHB met de realisatie van het Driejarig Operationeel Plan (DOP) op het gebied van communicatie

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV

TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV 3.C.2 COMMUNICATIEPLAN TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV V E R S I E 1 1 3 M A A R T 2 0 1 2 3.C.2. plan TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER Inleiding... 3 Oorsprong prestatieladder...

Nadere informatie

Landelijke Database Nieuwe Business Modellen

Landelijke Database Nieuwe Business Modellen WEBSITES, LES-, WERK- & LEES- MATERIALEN Landelijke Database Nieuwe Business Modellen Status 10 augustus 2015 Inleiding Per 1 september 2015 start het project Landelijke Database Nieuwe Business Modellen

Nadere informatie

Workshop ICT Innovatie Platform Duurzame ICT. 18 januari 2008. Grand Hotel Karel V. Utrecht. 18 januari 2008 2008 Stichting GreenICT 1

Workshop ICT Innovatie Platform Duurzame ICT. 18 januari 2008. Grand Hotel Karel V. Utrecht. 18 januari 2008 2008 Stichting GreenICT 1 Workshop ICT Innovatie Platform Duurzame ICT 18 januari 2008 Grand Hotel Karel V Utrecht 18 januari 2008 2008 Stichting GreenICT 1 introductie Mr. Roel L. Croes Mede-oprichter / bestuurslid Stichting GreenICT

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013 2 e BIM- Bijeenkomst 23 april 2013 Ketensamenwerking Van Ontwerp naar Uitvoering Welkom bij Klictet Advies! Management/ Adviseur Kees Kelder Willem-Jan van den Berk Stefan Janssen Projectleiding Mark Ernst

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers 1 1. Samenstelling Bestuur en commissies peildatum 31-12-2014 Bestuur Voorzitter: Martina Teichert. Penningmeester en

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Initiatieven Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2

Initiatieven Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2 Initiatieven 2016 Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2 Versie 2016/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2016 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

MONITOREN VAN HET BINNENKLIMAAT IN RIJKSMUSEA

MONITOREN VAN HET BINNENKLIMAAT IN RIJKSMUSEA MONITOREN VAN HET BINNENKLIMAAT IN RIJKSMUSEA ir. Marco Martens dr. ir. Henk Schellen ir. ing. Jos van Schijndel Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Unit 1 INLEIDING MUSEUMPROJECT > Project

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Communicatieplan Cantorclin

Communicatieplan Cantorclin Communicatieplan Cantorclin T.b.v. Certificering op CO 2 -prestatieladder Niveau 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Stuurcyclus 3. Interne betrokkenen en communicatie 4. Externe betrokkenen en communicatie

Nadere informatie

Staan de beste stuurlui aan wal?

Staan de beste stuurlui aan wal? Staan de beste stuurlui aan wal? ir. Harry Droog, voorzitter van het Energietransitie Platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening / Jaap t Hooft, adviseur EOS Welkom, opening, doelen De heer Droog gaat

Nadere informatie

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum Versie 1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2016. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum Versie 1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2016. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 6 Datum 8-3-2016 1 Rapportnr Opgesteld door A. van de Wetering & H. Buuts Gedistribueerd aan 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder Autorisatie directie J.W.A. van de Wetering

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

VOLGENDE GENERATIE REKENMODELLEN VOOR ENERGIESIMULATIES OP STADSNIVEAU

VOLGENDE GENERATIE REKENMODELLEN VOOR ENERGIESIMULATIES OP STADSNIVEAU VOLGENDE GENERATIE REKENMODELLEN VOOR ENERGIESIMULATIES OP STADSNIVEAU Ruben BAETENS KU Leuven Building Physics Section DE TRADITIONELE BENADERING binnen gebouwsimulatie Klassieke combinatie van warmte-

Nadere informatie

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Totaaloverzicht activiteiten 2012-2016 (obv Beleidsplan) + Jaarplan 2012 NVTG Maart 2012 TOTAALOVERZICHT JAARPLANNING NVTG 2012 2016 ONDERWIJS Faciliteren onderwijs

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni

Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni Algemene Ledenvergadering Columni 2009-2010 1 Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni 25 september 2010, locatie: De Harmonie, RuG (Groningen) Bijlage bij agendapunt 2: Verslag secretaris Samenstelling

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VAN HRD-PROFESSIONALS IN ONTWIKKELEN EN OPLEIDEN

NEDERLANDSE VERENIGING VAN HRD-PROFESSIONALS IN ONTWIKKELEN EN OPLEIDEN Onderwerp: Verslag Algemene Ledenvergadering Datum: 15 januari 2015, 15:00-16:00 Locatie: Aanwezige bestuursleden: NVO2 team: Afwezige bestuursleden: Huize Voordaan, Groenekan Han Nichting, Stephan Obdeijn,

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Wat is voor ons duurzaam bouwen? Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Wat kunnen wij daaraan bijdragen?

Wat is voor ons duurzaam bouwen? Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Wat kunnen wij daaraan bijdragen? Wat is voor ons duurzaam bouwen? Duurzaam bouwen is het op milieubewuste wijze ontwikkelen van de gebouwde omgeving, die de wensen van gebruikers en veranderingen in tijd kan verwerken. Hoe kunnen wij

Nadere informatie

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum 13-05-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum 13-05-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 7 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 7 2 3 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Beschrijving

Nadere informatie

Jaarplan special interest group onderwijslogistiek (SIG OL) maart #SIG_OL tijdens bijeenkomsten

Jaarplan special interest group onderwijslogistiek (SIG OL) maart #SIG_OL tijdens bijeenkomsten Jaarplan 2014 special interest group onderwijslogistiek (SIG OL) maart 2014 #SIG_OL tijdens bijeenkomsten www.surfspace.nl/onderwijslogistiek/ 1 1. Inleiding Een special interest group (SIG) is een kennisgemeenschap

Nadere informatie

Huurdersvereniging Twee Stromenland

Huurdersvereniging Twee Stromenland Huurdersvereniging Twee Stromenland Ledenvergadering 2016 met Jaarverslag 2015 Ledenvergadering huurdersvereniging Twee Stromenland 9 juni 2016 Aanvang: 20:00 uur Locatie: De Ogtent, Remigiusplein 9 te

Nadere informatie

Jaarplan 2013 buildingsmart Chapter Benelux

Jaarplan 2013 buildingsmart Chapter Benelux Document id Title Organisation /Author Date Status 2013-01.gm Beleidsnotitie chapter BeNeLux bsbenelux/gmu 20130415 Concept Jaarplan 2013 buildingsmart Chapter Benelux Rotterdam, 15 april 2013 Bestuur

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Communicatieplan CO2 reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.C.2_1 Communicatieplan reductiesysteem Datum 13 maart 2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland. Rabobank: NL44RABO

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland.  Rabobank: NL44RABO JAARVERSLAG 2013 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk energie-efficiënt gebouw ontwerpen

Een gebruiksvriendelijk energie-efficiënt gebouw ontwerpen Seminarie Duurzaam Bouwen: Een gebruiksvriendelijk energie-efficiënt gebouw ontwerpen 06 februari 2015 Leefmilieu Brussel REKENING HOUDEN MET DE EINDGEBRUIKER, EEN SLEUTELELEMENT VAN HET ENERGIEONTWERP

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

JAARVERSLAG 2012. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG 2012 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

ISOQOL-NL. Welkom. ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman

ISOQOL-NL. Welkom. ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman ISOQOL-NL Welkom ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman PROGRAMMA 10:00 10:10 Welkom voorzitter ISOQOL-NL Caroline Terwee 10:10 10:20 Intro dagvoorzitter Sandra

Nadere informatie

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden.

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. LIDMAATSCHAP Aanmelding Artikel 1 1. De aanmelding van nieuwe leden verloopt volledig via de website van de VVP. Na het invullen

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid!

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid! Samen in de nieuwe vereniging springen hopen we te realiseren op 1 januari 2016. Al de stukjes hopen we dan passend te hebben. Spannend en uitdagend! Een proces waar we steeds proberen beide verenigingen

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Uitvoeringsregeling innovatieve projecten sociaal domein: Samen voor elkaar 2013 Portefeuille J. van der Hoek/ J. Nieuwenburg Auteur Mevr. ME van der Mede Telefoon 0235115045

Nadere informatie

Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv

Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv Van Mensvoort Beheer bv Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv 2016 B. van Lier 08 juni 2016 Inhoudsopgave 1. COMMUNICATIEPLAN... 3 1.1. Doel van de communicatie... 3 1.2. Interne communicatie... 3 1.3.

Nadere informatie

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Enquête 2013 Verspreiding: Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Periode: 30 januari 2013 tot 15 februari 2013

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

HOG DOCENTENDAG 3 NOVEMBER 2015

HOG DOCENTENDAG 3 NOVEMBER 2015 HOG DOCENTENDAG 3 NOVEMBER 2015 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Op 3 november organiseert de HOG Bouw en Ruimte haar jaarlijkse Docentendag. Centraal staat het delen van kennis en ervaringen tussen docenten

Nadere informatie

Ned-Moove. De Nederlandstalige Moodle Vereniging

Ned-Moove. De Nederlandstalige Moodle Vereniging Ned-Moove De Nederlandstalige Moodle Vereniging Programma van vandaag 14:30 Opening door Ed Botterweg 14:45 Ned-Moove door Hans de Zwart 15:30 Pauze (koffie, thee, paaseitjes) 15:45 Edurep door Egbert

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

De Exergetische Gebouwschil

De Exergetische Gebouwschil De Exergetische Gebouwschil Promotieonderzoek Michiel Ritzen NWO presentatie Michiel Ritzen - afgestudeerd aan de TU Delft, 2004 - architectuur, specialisatie Technologie in Duurzame Ontwikkeling - docent

Nadere informatie

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Inhoud Inleiding 3 1 Belangenbehartiging 3 2 Communicatie en ledenwerving 3 3 Deskundigheidsbevordering 4 4 Zorgdragen voor kwaliteit 5 5 Vormgeven van de

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Tussen creativiteit en degelijkheid

Tussen creativiteit en degelijkheid Uitnodiging Intreerede Laure Itard Lector Energie en de Gebouwde Omgeving No-nonsense energieontwerp: Tussen creativiteit en degelijkheid Dinsdag 30 november 2010 Dr. Laure Itard is per 1 januari 2010

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Dag van het Onderwijs 2013

Dag van het Onderwijs 2013 Dag van het Onderwijs 2013 Samenwerken over campussen en opleidingen heen: projectwerk met multidisciplinaire teams Pauline De Somer, Stefan Boeykens, Ralf Klein OOF-project 2011/24* 28 november 2013 *

Nadere informatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie Bijlage 4b Communicatie en participatie INHOUD 1 Op weg naar een Definitief Ontwerp voor Kerckebosch... 3 2 Informeren en betrekken... 3 3 Participatie... 4 Communicatie en participatie 2 Op weg naar een

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

Beschrijving. Communicatieplan. Daphne Sijtsma Annieke van Ast Annieke van Ast 01-09-2015

Beschrijving. Communicatieplan. Daphne Sijtsma Annieke van Ast Annieke van Ast 01-09-2015 DOC. NR : 7.6-B3 Opgesteld : Verificatie : Vrijgave : Datum: Daphne Sijtsma Annieke van Ast Annieke van Ast 01-09-2015 1 Inleiding De directie van Smals Dredging BV, heeft op 24 september 2014 besloten

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie