IBPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IBPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004"

Transcriptie

1 IBPSA Nederland + Vlaanderen International Building Performance Simulation Association IBPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Ter presentatie op 2e algemene ledenvergadering, 11 december 2003, Bodegraven door: Jan Hensen, Wim Plokker, Wim Maassen, Kees Arkesteijn, Hans Buitenbuis, Laure Itard, Ed Rooijakkers, Dirk Saelens, Klaas Visscher, Marcel Loomans, Luc Soethout IBPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 1 van 18

2 Inleiding Terugblik 2003 Voor u ligt de verantwoording van de activiteiten van 2003 en de plannen voor Verder in dit document krijgt u een gedetailleerd overzicht van alle activiteiten en plannen heeft in het teken gestaan van de organisatie van het International Building Simulation Congress BS2003 in Eindhoven. Aan dit congres hebben meer dan 300 personen deelgenomen, afkomstig uit 33 landen. Meer dan 190 papers werden gepresenteerd. Naast dit belangrijke item is er door het bestuur en de leden veel energie gestoken in de volgende activiteiten: opzetten van de nieuwe website met automatische ledenadministratie organisatie van het symposiun Ontwerp van grote glasoverkapte ruimten, waaraan ongeveer 50 mensen deelnamen 1 workshop van de werkgroep Kwaliteitsbewaking van modellen, met als thema Validatie Publicatie van 3 nieuwsbrieven 2 workshops van de werkgroep CFD 2 workshops van de werkgroep Matlab & gebouwsimulatie, met als thema s gebruiksvriendelijkheid en de HVAC toolbox. Plannen 2004 Zoals u verder in dit document kunt lezen staan de plannen voor 2004 in het teken van de verdere professionalisering van IBPSA-nvl en van de verdere uitbreiding van de draagvlak binnen de bouwwereld. Dit zal zich uiten in Het intensiveren van de samenwerking met geassocieerde verenigingen en opleidingcentra Het verder professionaliseren van de site en van zijn aanbod Het aanbieden van workshops en lezingen BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 2 van 18

3 Algemene informatie Geïnteresseerden en belanghebbenden in gebouw- en installatiesimulatie in Nederland en Vlaanderen zijn sinds januari 2002 verenigd in de belangen- en vakvereniging: IBPSA - Nederland + Vlaanderen (IBPSA-NVL) IBPSA-NVL is een regionale afdeling van de International Building Performance Simulation Association IBPSA (www.ibpsa.org) en stelt zich ten doel: correcte toepassing van gebouwprestatiesimulatie te bevorderen; kennis over gebouwprestatiesimulatie in de bouwwereld te verspreiden; het kennisniveau binnen het vakgebied te verhogen. Daartoe verzorgt IBPSA-NVL onder andere een website, een -discussielijst, themanummers in diverse vakbladen en organiseert symposia, excursies en themabijeenkomsten. IBPSA-NVL bestaat uit persoonlijke leden en wordt ondersteund door sponsororganisaties. Persoonlijke leden van geassocieerde vakverenigingen mogen lid worden van IBPSA-NVL zonder hiervoor contributie verschuldigd te zijn. Door zich te associëren vergroten deze vakverenigingen in zeer belangrijke mate voor hun leden de (inter)nationale netwerkmogelijkheden en kennisuitwisseling op het gebied van gebouwprestatiesimulatie. IBPSA-NVL heeft een zelfstandig bestuur en kent een aantal thematische werkgroepen. IBPSA-NVL wordt gefinancierd uit winsten op bovengenoemde activiteiten en uit financiële bijdragen en personele ondersteuning van de sponsororganisaties. Sponsororganisaties hebben geen invloed op organisatie, bestuur, werkwijze noch op activiteiten van IBPSA-NVL anders dan middels inbreng door persoonlijke leden. De huidige sponsororganisaties zijn: Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN,) Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek naar Installaties in Gebouwen (ISSO), Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu (NOVEM), Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Technische Universiteit Eindhoven - TU/e, Vereniging voor Automatisch Berekenen van Installaties in Gebouwen (VABI), DWA, Deerns ri, Halmos, Center for Buildings and Systems (KCBS), Wewtenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 3 van 18

4 Bestuurssamenstelling Prof.dr.ir. Jan Hensen (TU/e) voorzitter Ir. Wim Plokker (VABI) penningmeester Ir. Wim Maassen (TNO) secretaris Ing. Kees Arkesteijn (ISSO) bestuurslid onderwijs Ir. Hans Buitenhuis (DWA) bestuurslid geassocieerde verenigingen Dr. Laure Itard (Deerns) bestuurslid publiciteit Drs. Ed Rooijakkers (Halmos) bestuurslid praktijk Dr.ir. D. Saelens (K.U. Leuven) bestuurslid Vlaanderen Dr.ir. Klaas Visscher (ECN) bestuurslid onderzoek Trekkers van interesse gebieden Ir. Hans Buitenhuis (DWA) Dr.ir. Marcel Loomans (TNO) Dr.ir. Marcel Loomans (TNO) Dr.ir. D. Saelens (K.U. Leuven) Dr. L. Soethout (TNO Bouw) Dr.ir. Klaas Visscher (ECN) Prof.dr.ir. Jan Hensen (TU/e) Datauitwisseling tussen simulatiemodellen Nieuwsbrief Computational fluid dynamics Vlaanderen Matlab & gebouwsimulatie Kwaliteitsbewaking van modellen Building Simulation 2003, IBPSA s 8 th International Conference and Exhibition, Eindhoven, augustus BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 4 van 18

5 Financiën Ir. Wim Plokker (VABI) Vanwege efficiëntie wordt de Algemene Ledenvergadering in combinatie met een symposium gehouden. Het meest geschikte tijdstip voor het houden van een symposium is de tweede helft van het jaar. Het financieel jaarverslag dient binnen een half jaar na afsluiting van het boekjaar op de ALV vastgesteld te worden. Vanwege bovenstaande feiten is er voor gekozen om het boekjaar van 1 juli tm 1 juli te laten lopen. Voor dit eerste volledige jaarverslag is tevens de periode vanaf de officiële notariële oprichting tot 1 juli 2002 meegenomen. De doelstelling van de vereniging is de drempel om lid te worden zo laag mogelijk te houden. Het lidmaatschap van IBPSA NVL is derhalve gratis. Grootste activiteit (jaarlijks symposium) wordt kostendekkend begroot (met een kleine plus om tegenvallers te kunnen opvangen): De Symposia in voorgaande jaren in Delft, Eindhoven en Petten hebben gezorgd voor een startkapitaal van 9549 Euro. Het minisymposium ter ere van de eerste ALV heeft Euro gekost. Daarnaast is er 2537,50 Euro besteed aan de ontwikkeling van de website. Ook voor de periode 2003/2004 zijn hier kosten voor gereserveerd. De organisatie van BS2003 heeft plaatsgevonden onder de vlag van het congresbureau van de TU/e. De resterende sponsorgelden worden volgens een bepaalde verdeelsleutel verdeeld over de organisator, IBPSA internationaal en de nationale IBPSA organisaties van die landen waaruit sponsering is ontvangen. Voor 2004 verwachten we volgens de verdeelsleutel, van IBPSA international Euro te ontvangen. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 5 van 18

6 Secretaris Ir. Wim Maassen (TNO) Evaluatie 2003 Tegenslagen 1. website: totstandkoming is traag verlopen hetgeen met name te wijten is aan communicatieproblemen. Achteraf lijkt een belangrijke oorzaak de inadequate organisatie (hands-on aanpak moeilijk op afstand) van website -project. 2. consequentie: hulpmiddelen database is nog niet verder uitgebreid ihkv novem traject integraal ontwerpen. 3. beperkte opkomst uit NL markt tijdens IBPSA congres bs2003 Successen 1. BS automatische ledenadministratie Speerpunten website gebruik en afstemming secretariaat. 2. gebruik en uitbreiding database stimuleren, zie Aktiviteit: BPS hulpmiddelen database 3. beleidmakers, opdrachtgevers, eindgebruikers meer en effectiever betrekken bij aktiviteiten van IBPSA NVL ad 2. AKTIVITEIT 2004: BPS hulpmiddelen database Ontwerper/adviseur ondersteunen bij keuze nuttige BPS hulpmiddelen. Waarbij dynamische feedback van gebruikers en BPS ontwikkelaars tot een constante verbetering leidt en een wensen lijst met prioriteiten. Hiervoor gebruik maken van website en 2 workshops (inv en terugkoppeling), rvw enige financiële ondersteuning (novem/sbr/software ontwikkelaars en gebruikers) technische ondersteuning internet bedrijfje bv Empercent. marktverankering BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 6 van 18

7 Onderwijs Ing. Kees Arkesteijn (ISSO) Om in beeld te brengen wat er op HBO-instellingen en Universiteiten aan Gebouwsimulatie wordt gedaan, ben ik begonnen met een inventarisatieronde bij de verschillende instituten. De inventarisatieronde is net gestart. Er zijn contacten geweest met de TU-Delft bouwkunde, Hogeschool Den Bosch en Windesheim. Komend jaar probeer ik de inventarisatie af te ronden, door contact op te nemen met de overige HBO-instellingen en Universiteiten. Hierna zal ik met het bestuur gaan brainstormen om te kijken hoe wij in kunnen springen op de behoefte en wensen van de verschillende opleidingsinstituten. Ik hoop dat de plannen met betrekking tot onderwijs en simulatie eind volgend jaar gereed zullen zijn. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 7 van 18

8 Geassocieerde verenigingen Ir. Hans Buitenhuis (DWA) Doel Doel is om onderling informatie te wisselen, op gemeenschappelijke interessegebieden om daarmee ook de beschikbare middelen (tijd, geld en energie) zo efficiënt mogelijk in te zetten. Andere verenigingen binnen Nederland informeren over doelstellingen en activiteiten van IBPSA. - Tijdig op de hoogte raken van activiteiten binnen andere verenigingen die raakvlakken hebben met IBPSA. - Onderzoeken of gezamenlijke activiteiten mogelijk en zinvol zijn en initiatieven hiertoe nemen. - Waar zinvol de activiteiten binnen diverse verenigingen op elkaar afstemmen. - IBPSA op de hoogte houden van het voorgaande via de nieuwsbrief. Welke verenigingen? - TVVL - ONRI - Uneto-VNI - Nederlands Akoestisch Genootschap - Nederlands-Vlaamse Bouwfysica Vereniging Met een aantal verenigingen zijn contacten geweest en is IBPSA gepresenteerd. Reacties variëren, een aantal verenigingen staan als geassocieerde vereniging op de website van IBPSA. De BNA bleek niet geïnteresseerd, dan wel de goede contactpersoon is nog niet gevonden. Met TVVL is contact geweest om een aantal acties uit het TVVL-beleidsplan van een jaar geleden, met betrekking tot simulaties, te ondersteunen. Activiteiten voor 2004 Daar waar mogelijkheden zich voordoen, zal contact gezocht worden om activiteiten af te stemmen of te bundelen: - Artikelen plaatsen in vaktijdschriften, bijvoorbeeld in het kader van een themanummer; - Gezamenlijk organiseren van congressen, seminars en dergelijke inzake modelvorming, simulatiemodellen, softwareontwikkeling inzake simulatiemodellen; - Zorgen dat er vanuit IBPSA een bijdrage geleverd wordt aan seminars, werkgroepen en dergelijke die andere organisaties organiseren. Concreet: zorgen dat men met de goede perso(o)n(en) binnen IBPSA in contact komt. - Gezamenlijke initiatieven nemen richting overheid, certificerende instanties enzovoort, daar waar het belang en de doelstellingen van IBPSA ermee gediend zijn. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 8 van 18

9 Publiciteit Dr. Laure Itard (Deerns) Afgelopen jaar hebben de werkzaamheden zich voornamelijk gericht op het opstellen van de nieuwe IBPSA-website. Ondanks de goede wil van iedereen en van de student van de TUE die daarin veel tijd heeft gestoken, blijkt nu de noodzaak van een verdere professionalisering van onze site. Dit is tevens het eerste onderwerp voor komend jaar. Op korte termijn zullen er beslissingen genomen worden die de continuïteit en de kwaliteit van de site en van het onderhoud daarvan zullen moeten waarborgen. Een site alleen is natuurlijk niet genoeg om de aandacht beter te vestigen op gebouwsimulaties in het algemeen en op IBPSA-nvl in het bijzonder. Voor het jaar 2004 is het doel van de PR activiteiten om: IBPSA breed kenbaar te maken onder iedereen die betrokken is bij gebouwontwerp in Nederland en Vlaanderen. IBPSA te profileren als objectief meedenkende partij waar het gaat om het gebruik van simulaties of het ontwikkelen van simulatietools. Concreet betekent dit dat: Er op de site een discussieforum over actuele onderwerpen komt. Wat actuele onderwerpen zijn beslissen de leden door onderwerpen aan te dragen. Bepaalde discussies kunnen leiden tot het opstellen van een nieuwe werkgroep. Er minimaal een keer per jaar op de site een stand van zaken wordt gepubliceerd van internationale onderzoeken op het gebied van gebouwsimulatie, evenwel gericht op architecten als op constructeurs, bouwfysici en installatietechnici. De architecten, bouwfysici, constructeurs, installatietechnici en onderzoekers gericht gevraagd zullen worden om te publiceren op de IBPSA-site en in vaktijdschriften over hun ervaring met simulaties en nieuwe ontwikkelingen. Er aan de activiteiten van de verschillende werkgroepen d.m.v. de site en van publicaties meer bekendheid zal worden gegeven. Ook kunnen resultaten van activiteiten direct gecommuniceerd worden aan belanghebbende (b.v. de overheid of Novem), als IBPSA meent dat dit belangrijke verbeteringen zou kunnen opleveren. Er twee keer per jaar persberichten gestuurd zullen worden om de aandacht op IBPSA-nvl te vestigen. Er naast het symposium die bij de ALV hoort, nagestreefd wordt om minimaal een keer per jaar een symposium te organiseren. Er verder aan ieder lid gevraagd wordt om, waar het mogelijk is, te refereren aan IBPSA. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 9 van 18

10 Praktijk Drs. Ed Rooijakkers (Halmos) Doelstellingen Stimuleren van het gebruik van de simulaties in de praktijk; Het op simulaties inrichten van richtlijnen en regelgeving door integrale prestatiebeschrijvingen; Feedback kanaliseren vanuit de praktijk naar de wetenschap (theorie) en ontwikkelaars. Onderwerpen Simulatie in de praktijk, inventarisatie van mogelijkheden voordelen nadelen en inzetgebied; Nagaan op welke gebieden simulaties in de praktijk al concrete voordelen bieden ten opzichte van analytische/emperische benaderingen. Bijvoorbeeld CFD van parkeergarages, ontwerpen op behaaglijkheidscriteria (PMV) en hybride ventilatiesytemen; Integrale ontwerpen en simulaties. Simulaties als communicatiemiddel bij conceptueel ontwerpen; Monitoring van energiezuinige gebouwen in de praktijk, welke ontwerpcriteria zijn sturend. Hoe dit in te passen in ontwerpen op basis van simulaties. Praktijkresultaten worden geïnventariseerd en gerapporteerd; Relatie van simulaties naar GBS en overige regelsystemen; Aanpak In het algemeen wordt getracht gebruik te maken van reeds beschikbare onderzoeks- en/of praktijkresultaten welke aan genoemde doelstelling en onderwerpen raken. Daarnaast wordt voor uitbreiding bij voorkeur gebruik gemaakt van studenten en afstudeerders om deze bevindingen via de website naar overige geïnteresseerden te communiceren. Tevens wordt gezocht naar een netwerk van praktijkmensen middels bijvoorbeeld een werkgroep of mogelijk in workshopverband om relevante onderwerpen te kunnen onderscheiden en nader in beeld te brengen. Opzetten van een literatuurbase voor simulaties in de praktijk op de website. Deelnemen aan overleg en vergaderingen waar onderwerpen ter sprake komen welke raken aan de doelstellingen van simulaties in de praktijk. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 10 van 18

11 Onderzoek Dr.ir. Klaas Visscher (ECN) Gebouw simulatiemodellen zijn het product van onderzoek en ontwikkeling. Ze produceren een voorspelling over het thermisch gedrag en comfort van gebouwen die meestal nog niet gebouwd zijn. De juistheid van de voorspelling kan pas nagegaan worden als het gebouw gerealiseerd is. De mate van juistheid van een simulatiemodel kan worden bepaald door vergelijking van de door het model en de gebruiker geproduceerde voorspelling met de situatie in gerealiseerde gebouwen. En vaak ervaart men dan achteraf dat die voorspelling er toch wel wat naast zit. Uit deze ervaringen kan lering worden getrokken voor de verdere ontwikkeling van gebouw simulatiemodellen. Om dit op een gestructureerde manier te laten verlopen is stimulering van integraal onderzoek gewenst over de keten van onderzoekers c.q. modelontwikkelaars, softwareproducenten en softwaregebruikers tot en met gebouwgebruikers. Taak van het bestuurslid Onderzoek Het bestuurslid met aandachtsgebied Onderzoek stelt zich als taak bij IBPSA activiteiten belichting van en aandacht voor het aspect (Integraal) Onderzoek te bevorderen. Activiteiten 2003 Geen. Activiteiten 2004 Een overzicht samenstellen van actieve bedrijven en instellingen op het gebied van onderzoek aan: Componentmodellen Gebouwmodellen Gebouwgebruiker ervaringen Per bedrijf of instelling zal relevante informatie verzameld worden zoals: Core business m.b.t. simulatiesoftware Beschikbare diensten m.b.t. onderzoek Beschikbare producten m.b.t. onderzoek De resultaten zullen via de IBPSA internetsite toegankelijk gemaakt worden voor leden. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 11 van 18

12 Interesse gebied - Data-uitwisseling tussen simulatiemodellen Ir. Hans Buitenhuis (DWA) Binnen IBPSA Nederland/Vlaanderen is een werkgroep gevormd, die zich tot doel stelt om tot standaardisatie te komen voor data-uitwisseling tussen simulatiemodellen. In de achterliggende jaren is al enige ervaring opgedaan op dit gebied en de tijd is nu rijp om tot onderlinge afstemming te komen. De werkgroep is vooral bedoeld voor ontwikkelaars van simulatiemodellen voor energiestromen, maar ook gebruikers zijn welkom om hun inbreng te leveren. Een aantal organisaties hebben met elkaar een projectvoorstel ingediend voor de verdere ontwikkeling. Tevens zal een klankbordgroep worden gevormd. Geïnteresseerden, die willen aanhaken, kunnen dat kenbaar maken bij Hans Buitenhuis BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 12 van 18

13 Interesse gebied - Kwaliteitsbewaking van modellen Dr.ir. Klaas Visscher (ECN) Simulatiemodellen zijn niet volmaakt. De mate van juistheid ervan kan experimenteel worden bepaald door vergelijking van de door het model voorspelde gedragingen met de situatie in gerealiseerde gebouwen. Maar dit wordt relatief weinig gedaan. Overwegingen die hierbij een rol spelen zijn onder andere de kosten van monitoring van gebouwen (inclusief analyse van de resultaten) en de grote gevoeligheid van de uitkomsten voor het gedrag van gebouwgebruikers. Als relatief goedkoop en tijdsbesparend alternatief voor veldproeven zijn gestandaardiseerde tests van simulatiesoftware beschikbaar (o.a. BESTEST, EDR) die werken op basis van al doorgerekende referentiesituaties. Hiermee kunnen in principe fundamentele fouten in simulatiesoftware worden ontdekt. Een nadeel is echter dat de voorspellingen van de software niet direct worden vergeleken met meetwaarden in een praktijksituatie. Hierdoor is het onzeker of het onderliggende fysische model de praktijksituatie die wordt gesimuleerd goed genoeg weergeeft. Het is daarom van belang na te gaan wat de kwaliteit van de gebruikte simulatiesoftware is met betrekking tot de praktische situatie waarin deze toegepast gaat worden. Doel Het doel van de werkgroep Kwaliteitsbewaking is het identificeren van probleempunten met betrekking tot de kwaliteit van simulatiesoftware, en het in gang zetten van processen en samenwerkingsverbanden die kunnen bijdragen aan het oplossen van deze problemen. Activiteiten 2003 Op 6 februari 2003 is de eerste workshop van de Werkgroep Kwaliteit van IBPSA- NVL gehouden met 10 deelnemers. Op deze eerste bijeenkomst zijn 3 voordrachten gehouden met betrekking tot de validatie van simulatiesoftware, de certificering van simulatiesoftware en de validatie van simulatiemodellen aan praktijkexperimenten.de titels van de voordrachten en de sprekers waren: Validatie en BESTEST Aad Wijsman, TNO Bouw EDR Kees Arkesteijn, ISSO Validatie van simulatiemodellen aan praktijkexperimenten. Ernst-Jan Bakker, ECN-DEGO Na afloop en tijdens de voordrachten was er gelegenheid tot discussie, waarin diverse suggesties gedaan werden voor belangrijke punten m.b.t. kwaliteitsbewaking van modellen. Activiteiten 2004 In 2004 zal een volgende workshop gehouden worden met als thema "Standaardisatie van invoergegevens voor simulaties". Ook zal tijdens deze bijeenkomst geprobeerd worden vast te stellen welke onderwerpen m.b.t. kwaliteitsbewaking van simulatiemodellen door de deelnemers als het belangrijkst worden ervaren. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 13 van 18

14 Nieuwsbrief Dr.ir. Marcel Loomans (TNO) Doel Informatie geven aan de IBPSA-NVL leden over, - verenigingsinformatie (nationaal en internationaal) - nieuwtjes op het gebied van BPS in het algemeen - symposia / conferenties (met de betreffende links) - werkgroepen (kenbaar maken en eventueel soms iets meer inhoudelijk) - column - specifieke thema s (roulerend, waarbij steeds een aspect van BPS aan de orde komt; welke aspecten dit allemaal kunnen zijn en hoe dit dan in het thema moet worden uitgewerkt is op dit moment nog relatief vaag) Opzet In eerste instantie redelijk low-profile (ASCII-tekst), later wanneer de nieuwsbrief een meer vaste plaats heeft gekregen langzaam professionaliseren (richting html-opmaak). Verschijning De nieuwsbrief zal gemiddeld tenminste 4 keer per jaar moeten verschijnen anders kun je het niet echt een nieuwsbrief meer noemen. Harde deadlines zijn daarbij dus een gegeven. Dit zou bij voorkeur op vaste momenten in het jaar moeten gebeuren. De nieuwsbrief zal in een archief op de IBPSA-NVL site moeten worden ondergebracht. Benodigd Commitment van het bestuur en een regelmatige bijdrage van alle actieve IBPSA- NVL leden. Ik wil me inzetten om de nieuwsbrief van de grond te trekken. Evaluatie Na een tot twee jaar zal er een evaluatie moeten plaatsvinden waarin naar voren moeten komen of de nieuwsbrief tegemoet komt aan de ideeën die er bij de start bestonden en kan eventueel bijgestuurd worden. Deels zal dit al een natuurlijk proces zijn bij de eerste nieuwsbrieven. Evaluatie 2003 In 2003 zijn (inclusief de nieuwsbrief die eind 2002 is verschenen) 3 nieuwsbrieven verstuurd. Dit is minder dan de 4 per jaar die gepland waren. De oorzaak hiervoor ligt enerzijds bij mij, anderzijds bij het geringe aanbod aan teksten en het uitstellen van brieven in verband met lopende ontwikkelingen (bijv. de verschijning van de internetsite). Voor 2004 is het de bedoeling toch weer te proberen om 4 maal te verschijnen. Om dit beter te structuren zal er een verschijningsdatum moeten worden afgesproken en eventueel zouden de brieven ook thema s moeten bespreken. Vooraleer dit te doen is het echter van belang dat het bestuur zorgt voor een goede (en constante) aanvoer van interessante onderwerpen/stukjes tekst/internetpagina s etc. Mijn blikveld is te klein om een goed overzicht te hebben vandaar. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 14 van 18

15 Interesse gebied - Computational fluid dynamics Dr.ir. Marcel Loomans (TNO) Doel Het gebruik van CFD wordt steeds laagdrempeliger en wordt inmiddels al de numerieke klimaatkamer betiteld. Dit lijkt echter een nog redelijk voorbarige kwalificatie. Er zijn nog genoeg kanttekeningen te plaatsen bij het gebruik ervan. Doel van deze werkgroep is dan ook om stil te staan bij deze kanttekeningen. Aan de andere kant is het echter ook de bedoeling om nuttige tips en ervaringen met elkaar te delen. De gedachte is dat een goed gebruik van CFD door al diegenen die er gebruik van maken (commercieel en niet-commercieel) bijdraagt aan een betere en meer betrouwbare uitstraling van CFD in de advieswereld in Nederland en Vlaanderen. Opzet In de vorm van bijeenkomsten waarbij wordt ingegaan op de CFD-toepassingen en de problematiek die daarbij aan de orde is. Bij voorkeur zouden er ook een of meerdere korte presentaties van onderzoek met behulp van CFD moeten worden gepresenteerd. Daarnaast wordt een mailing list gecreëerd om de leden van de werkgroep op de hoogte te houden van nuttige tips en verwijzingen. Aantal bijeenkomsten Gezien het vrijwillige karakter lijkt het aantal bijeenkomsten beperkt te moeten blijven tot een à twee keer per jaar. De praktijk zal uitwijzen of dit te weinig is. Wie Iedereen die geïnteresseerd is in CFD en bij voorkeur ook CFD reeds toepast in zijn of haar werkzaamheden. Dat laatste is overigens geen vereiste. Inmiddels hebben zich al enkele geïnteresseerden kenbaar gemaakt. Evaluatie 2003 In 2003 zijn twee bijeenkomsten van de CFD-werkgroep geweest (in Delft en Eindhoven). Dit is volgens planning. Er zijn ongeveer 20 personen aangemeld als geïnteresseerden voor deze groep. Bij de bijeenkomst was het aantal aanwezigen in beide gevallen 8 personen. Gezien het verloop van de bijeenkomsten en de reacties lijkt de CFD-werkgroep een zinvolle invulling te geven aan vragen en informatie over (het gebruik van) CFD. Tot nu toe wordt de invulling van de bijeenkomsten vooral gedragen door de organisator. Er is echter afgesproken dat de bijeenkomst vanaf nu een thema zullen dragen. Hopelijk zal dit de participatie van de deelnemers vergroten. Voor 2004 zijn weer 2 bijeenkomsten gepland. De eerstvolgende bijeenkomst zal eind april, begin mei plaatsvinden bij Cauberg-Huygen en heeft als thema brand. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 15 van 18

16 Vlaanderen Dr. D. Saelens Eén van de doelstelling van IBPSA-NVL is het kennisniveau van het vakgebied te verhogen. In tegenstelling tot in Nederland worden bij het bouwen in Vlaanderen veel minder gebruik gemaakt van gebouwsimulaties. Enkel zeer grote en prestigieuze projecten maken zij het in beperkte mate gebruik van de voor handen zijnde simulatiemiddelen. Een eerste doelstelling van de werkgroep Vlaanderen is dan ook Vlaanderen te wijzen op de voordelen van gebouwsimulaties. Als actiepunt voor 2004 zou een studiedag over gebouw-simulaties kunnen gepland worden. Dit kan gebeuren door samen te werken met de Koninklijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging (KVIV) die regelmatige studiedagen voor uiteenlopende ingenieurstakken organiseert. De organisatie zal gebeuren in overleg met het genootschap Bouwfysica en het genootschap Architectuur. Een tweede doelstelling is een overzicht te maken van de huidige activiteiten in Vlaanderen die verband houden met gebouwsimulatie. Specifiek zal per gebouwsimulatietak een overzicht gegeven worden van welke bedrijven/instellingen zich hierin specialiseren. Dergelijk overzicht beschikbaar op de IBPSA-NVL website zal toelaten om bij specifieke vragen van geïnteresseerden een gericht antwoord of de juiste contactpersonen te kunnen bieden. Op die manier kunnen interessante links ontstaan. Uiteraard kan een soortgelijk initiatief op Nederlands niveau de kansen op samenwerking en integratie in het vakgebied alleen maar verhogen. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 16 van 18

17 Interesse gebied - Matlab & gebouwsimulatie Dr. L. Soethout TNO Bouw De 1e bijeenkomst van een gebruikersgroep: MatLab & Gebouwsimulatie is gehouden op de TU/e.. De volgende personen waren aanwezig: Persoon: Bedrijf/Instelling Jan Verdonschot (Fontys hogeschool) Clif van Os (Fontys hogeschool)? Ricardo Abdoel (Fontys hogeschool) Arie Taal (Haagse hogeschool) Luc Soethout (TNO) Maarten Hoenen (TNO) Joris van Dorp (Arcadis) Jos van Schijndel (TU/e) Nadat iedereen een korte presentatie heeft gehouden over zijn raakvlak met MatLab & Gebouwsimulatie, is het volgende overeengekomen: a) als we met een specifiek MatLab probleem zitten kunnen we elkaar om raad vragen b) we stellen indien het project het toelaat, de files ter beschikking voor elkaar c) we houden elkaar op de hoogte door: - info over reeds bestaande interessante websites/tools - info over zelf gemaakte files Er worden half jaarlijkse bijeenkomsten georganiseerd, waarbij eventueel ook andere geïnteresseerden worden uitgenodigd. Activiteiten 2003 In 2003 is de gebruikersgroep Matlab en gebouwsimulatie twee maal bij elkaar geweest, op 19 februari bij Hogeschool Fontys in Eindhoven () en op 19 november bij TNO Bouw in Delft (9 personen). Hieronder het programma van beide middagen. Bijeenkomst op 19 februari bij Hogeschool Fontys in Eindhoven Thema: de ontwikkeling van hulpmiddelen voor het gebruikersvriendelijk maken van rekenprogramma s. Programma: Een gebruikersvriendelijke simulatietool Jan Verdonschot (Fontys) Het ontwerpen van interfaces Ricardo Abdoel (Fontys) SimTrain Luc Soethout (TNO Bouw) Bouwfysische en installatietechnische tools Jos van Schijndel (TU/e) Brainstorming over verdere activiteiten cq. bijeenkomsten Bijeenkomst op 19 november bij TNO Bouw in Delft Theme: the Workshop Matlab/Simulink Building and HVAC simulation, held October 2003 at CSTB in France. CSTB is an acronym for Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Programme: BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 17 van 18

18 Overview of the workshop at CSTB Luc Soethout (TNO) Integrated building physics simulations with Femlab/Simulink/Matlab Jos van Schijndel (TU/e) Advanced simulation of building systems and control with Simulink Jos van Schijndel (TU/e) Energy conservation using weather forecast in building climate control Jan Ewout Scholten (TNO) Matlab and Simulink application in Building HVAC system at energy in built environment Bing Yu (TUD) Matlab user group as working group of IBPSA-NVL. It was agreed that it is advantageous to both the Matlab user group and IBPSA-NVL. Especially the use of the website (announcements, publication of meeting reports and sheets of the presentations) will be convenient. The person representing the Matlab user group will be Luc Soethout. Planning of new meetings. It was decided that the Matlab user group will meet at least once a year, and more often when there is a need. The next meeting is scheduled for the second half of 2004, and will be hosted by Fontys Hogeschool in Eindhoven. Activiteiten 2004 Voor 2004 zijn de volgende activiteiten gepland: Bijeenkomst van de gebruikergroep in de tweede helft van 2004, georganiseerd bij de Hogeschool Fontys in Eindhoven. Opzetten van een webpagina voor de gebruikersgroep op de website van IBPSA- NVL, met presentaties, tips en trucs, simulatiemodellen en links naar interessante websites. BPSA-NVL verslag 2003 en plannen 2004 Pagina 18 van 18

TestNet Column. Hulpmiddelen voor Non-functional testen Erik van Veenendaal eve@improveqs.nl

TestNet Column. Hulpmiddelen voor Non-functional testen Erik van Veenendaal eve@improveqs.nl en dan de testware aanpassen, vervolgens een regressietest uitvoeren. Invoerdata Een probleem met de invoerdata is dat deze op gespannen voet kan staan met de initiële data. Bij het invoeren van fysieke

Nadere informatie

Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN

Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN NOVEMBER 2008 - OKTOBER 2009 Colofon Dit jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van: Maryke den Dulk Edith

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Auteur: IDsW Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25 nov 03 Concept versie 1 Werner Gerritsen Start document 21 jan-04

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid Colofon De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid In opdracht van: Novem, Nederlandse onderneming voor energie en

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie

Geïntegreerde communicatie Colofon AfstudeerprojectterafrondingvandeopleidingCommunicatiemanagementaande HogeschoolUtrecht Onderzoek DavidSleeking,oktober2010 en adviesrapport naar verbetering communicatie het Gewest Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik Ellie Roetgerink MPM Dr. Gerard Evers September 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, probleemstelling,

Nadere informatie

CLUSTERPROJECT E-LEARNING

CLUSTERPROJECT E-LEARNING CLUSTERPROJECT E-LEARNING 1 INLEIDING... 3 1.1 WOORD VOORAF... 3 1.2 VERANTWOORDING... 3 2 VRAAGSTELLING EN DOELSTELLING... 6 2.1 VRAAGSTELLING... 6 2.2 DOELSTELLING... 6 2.3 CONCRETE DOELEN... 7 3 EFFECTEN...

Nadere informatie

Terugblik plenaire sessie 25 mei

Terugblik plenaire sessie 25 mei S d P e I r SPIder Koerier Juni 2005 www.st-spider.nl S d P e I r Redactioneel Voor u ligt de derde SPIder Koerier van 2005. Net als vorige maand kunt u hierin tal van interessante artikelen lezen. Zo

Nadere informatie

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden. Versie 2 - deel 2: de verdieping

Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden. Versie 2 - deel 2: de verdieping Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden Versie 2 - deel 2: de verdieping Inhoud Deel 1: de basis Deel 2: de verdieping 6 De ontwikkel- en beheerorganisatie 7 6.1 Organisatiestructuur 7 6.2 Beheertaken

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

WERKGROEPEN TESTNET. Wat is een werkgroep? Productrisicoanalyse

WERKGROEPEN TESTNET. Wat is een werkgroep? Productrisicoanalyse Ju li 2 0 10 Ja ar ga n g 14 N u mm er 2 Vereniging TestNet p/a Diadeemstraat 91 1336 TT Almere www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Meile Posthuma tnn@testnet.org Voor het eerst

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie