Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde"

Transcriptie

1 Communicatieplan CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek Maarten Schurink Datum laatste uitgifte:

2 Inhoudsopgave Definities en afkortingen Inleiding Doelstelling en doelgroepen Interne belanghebbenden (doelgroep 1) Communicatiedoelstellingen (doelgroep 1) Externe belanghebbenden (doelgroep 2) Communicatiedoelstellingen (doelgroep 2) Overzicht externe belanghebbenden(2.c.3) Media Interne communicatie Intern overleg Mededelingen via interne Mededelingen via interne Whats-app groep De bedrijfswebsite Externe communicatie De bedrijfswebsite SKAO website Social Media Digitale nieuwsbrieven Actieve deelname in werkgroepen Uitvoering Stuurcyclus communicatie Planning en evaluatie van communicatie (Plan) Uitvoering van de communicatie (Do) Communicatie op projecten met gunningvoordeel Controle van de communicatie (Check) Bijdragen en terugkoppeling over het CO2-reductiebeleid Corrigerende maatregelen (Act)

3 Definities en afkortingen CI Certificerende Instantie CO2 Koolstofdioxide SKAO Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen Koolstofdioxide Scope 1 Scope 2 Een kleur- en reukloos niet brandbaar gas, dat in lage concentraties aanwezig is in de lucht die we inademen. Koolstofdioxide wordt geproduceerd bij verbranding van elke stof die koolstof bevat. Hoewel koolstofdioxide vooral ontstaat door menselijke activiteiten door de verbranding van fossiele brandstoffen, kan het ook gevormd worden door bepaalde natuurlijke processen. Koolstofdioxide is het belangrijkste broeikasgas dat bijdraagt tot de opwarming van de Aarde. Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas gebruik (bijv. gas boilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark. Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. SKAO rekent Business Travel tot scope 2. 2

4 1. Inleiding Voor u ligt het communicatieplan in het kader van certificering op de CO2-Prestatieladder van Vario Grass. Zowel intern als extern geeft het communicatieplan inzicht in het CO2-beleid en de prestaties. Gegevens over de CO2-footprint, de kwantitatieve reductiedoelstellingen, de reductiemaatregelen en -initiatieven evenals de voortgang hiervan worden gecommuniceerd Het document is opgesteld volgens punt 3.C.2 zoals beschreven in het Handboek CO2-Prestatieladder 2.2 uitgebracht door de SKAO. 3

5 2. Doelstelling en doelgroepen Het doel van het communicatieplan is om onze medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers een goed beeld te geven van onze CO2-reducie ambities. Structureel moet ons energiebeleid, de reductiedoelstellingen en maatregelen overgebracht worden. Wij onderscheiden twee doelgroepen in ons communicatieplan interne- en externe belanghebbenden bij CO2-prestaties van Vario Grass Interne belanghebbenden (doelgroep 1) Onze eigen medewerkers moeten op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen rond het CO2-beleid. Wij nodigen onze eigen medewerkers uit om actief mee te denken over hoe wij onze CO2-uitstoot kunnen reduceren. De intern belanghebbenden bestaan uit de volgende groepen: De directie; Kantoor medewerkers; Buitendienst medewerkers Communicatiedoelstellingen (doelgroep 1) Het doel van de communicatie met de intern belanghebbende is met name: het informeren over ons CO2-beleid, het overtuigen van de noodzaak van CO2-reductie en vervolgens activeren tot CO2- bewust handelen. Wanneer onze intern belanghebbenden niet actief meewerken aan ons CO2-redcutie programma kunnen we onze doelstellingen nooit bereiken. Daarnaast kunnen de intern belanghebbenden een bron zijn van nieuwe ideeën om onze doelstelling te kunnen bereiken. In hoofdstuk 3 staan de communicatiemiddelen beschreven die toegepast worden om onze intern belanghebbenden te bereiken Externe belanghebbenden (doelgroep 2) Externe belanghebbenden zijn partijen die belang hebben bij onze CO2-reductie, en potentiële partners om mee samen te werken aan CO2-reductie. Dit kan zowel bij de initiatieven van ons bedrijf als bij de maatregelen in projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. Onze externe belanghebbenden bestaan uit: (potentiële) Opdrachtgevers; Leveranciers en onderaannemers; 2.4. Communicatiedoelstellingen (doelgroep 2) Het doel van het communicatieplan voor deze doelgroep is om ze te informeren over ons CO2-beleid, het delen van onze kennis met betrekking tot CO2-reductie en het onderhouden van de relatie. In hoofdstuk 3 staan de communicatiemiddelen beschreven die toegepast worden om deze doelgroep te bereiken. 4

6 3. Overzicht externe belanghebbenden(2.c.3) Groep belanghebbenden Belanghebbende Wat is de link met ons CO2-reductiebeleid? (potentiële) Opdrachtgevers Particuliere afnemers Diverse (potnentiële) opdrachtgevers waarderen het dat wij CO2-bewust handelen. NGO s Overheden Daarnaast vragen enkele opdrachtgevers al om MVO en milieu verantwoording. Leveranciers en Hoveniers Mogelijke samenwerking in het reductiebeleid onderaannemers Energiedirect Potentieel leverancier groene stroom Leveranciers materialen / machines Invloed op CO2-uitstoot van de geleverde materialen/machines en mogelijke samenwerking in het reductiebeleid Overig SKAO Als ontwikkelaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder Gekozen keteninitiatief Als keten- en sector initiatief en potentiële bron van nieuwe ontwikkelingen en kennis op het gebied van CO2-reductie. 5

7 4. Media Voor de communicatie met de verschillende doelgroepen, worden verschillende media ingezet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe communicatie Interne communicatie Voor interne communicatie gebruikt Vario Grass de volgende media: Mededelingen tijdens intern overleg; Mededelingen via interne ; Mededelingen via interne Whats-app groep; De bedrijfswebsite Intern overleg Minimaal jaarlijks wordt, tijdens het afdelingsoverleg, het CO2 beleid, de reductiedoelstelling en de voortgang van de reductiemaatregelen besproken met het de medewerkers van de binnen- en buitendienst. In het ideale geval worden deze bijeenkomsten gehouden na het opstellen van de jaarlijkse CO2 footprint en de directiebeoordeling. Deze bijeenkomsten zijn bij uitstek gelegenheden om de medewerkers te vragen naar eventuele nieuwe ideeën die bij kunnen dragen aan het behalen van de reductie doelstellingen Mededelingen via interne De CO2-footprint wordt minimaal eenmaal per half jaar aan de medewerkers gecommuniceerd door middel van een interne . De inhoud van deze interne bevat minimaal: Het geformuleerde energiebeleid. De huidige status van de gerealiseerde reductie in CO2-emissie en energieverbruik. De geformuleerde doelstellingen op het gebied van energie en CO2-reductie. Voortgang ten opzichte van de doelstellingen. Reductiemogelijkheden, zowel bedrijfsbreed als op project- en persoonlijk niveau. Projecten die zijn ingezet om reducties te realiseren. Trends van energieverbruik en CO2-uitstoot Mededelingen via interne Whats-app groep Vario Grass maakt gebruik van een interne Whats-app groep. Hierin kan op ieder moment de voortgang van het CO2-beleid besproken worden. Wanneer er belangrijke wijzigingen zijn, of wanneer er belangrijke doestellingen zijn behaald die betrekking hebben op het CO2-beleid kan dit hierin worden verstuurd. De inhoud van de berichten wordt bepaald door de directie De bedrijfswebsite Op de website van Vario Grass is een aparte link naar een CO2-Prestatieladder pagina gecreëerd. (www.vario-kunsgras.nl/co2-prestatieladder). Op deze pagina worden alle projecten in het kader van CO2- en energieverbruikreductie beschreven. Daarbij wordt tevens de voortgang op dit gebied weergegeven. In de nieuwsberichten zal regelmatig naar deze website worden verwezen voor meer informatie. 6

8 4.2. Externe communicatie De vorm van externe communicatie is afhankelijk van het type belanghebbende binnen deze doelgroep. Informatie over het beleid, doelstellingen en voortgang op het gebied van CO2- uitstoot en energiereductie worden gepubliceerd. Dit gebeurt minimaal halfjaarlijks, of bij grote afwijkingen meerdere keren per jaar. De volgende media worden onderscheiden: De bedrijfswebsite; De SKAO website; Social Media (Twitter, Facebook, LinkedIn); Digitale nieuwsbrieven; Actieve deelname en initiatieven van werkgroepen De bedrijfswebsite Vario Grass heeft voor alle belanghebbenden een CO2-pagina ingericht op haar internetsite. De informatie die via deze link te vinden is omvat ten minste: De CO2-Footprint en de kwantitatieve reductiedoelstellingen; De reductiedoelstellingen voor scope 1 en 2 en het plan van aanpak; De naam van het (keten/sector)initiatief, inclusief een korte omschrijving, de initiatiefnemers en de (reductie-)doelstellingen; De voortgang van de reductiedoelstellingen SKAO website De informatie die op deze website te vinden is omvat ten minste de naam van het (keten/sector)initiatief, inclusief een korte omschrijving, de initiatiefnemers en de reductiedoelstellingen. Op de website van SKAO dient elk document een pdf te zijn, met vermelding van een versienummer, een handtekening van de autoriserende verantwoordelijke manager, en de autorisatiedatum. Bij een initiële ladderbeoordeling heeft het bedrijf nog geen pagina op de website van SKAO. Inlogcodes en instructies worden na afgifte van het certificaat toegestuurd Social Media Vario Grass communiceert middels Twitter berichten, Facebook berichten en LinkedIn berichten over haar activiteiten op het gebied van CO2-emissie en CO2-reductie. Dit gebeurt wanneer deze meldingen actueel en relevant zijn. De inhoud van de berichten op Social Media wordt bepaald door de directie Digitale nieuwsbrieven Wij communiceren middels digitale nieuwsbrieven onze activiteiten op het gebied van CO2-emissie en CO2-reductie aan interne en externe belanghebbenden. Dit gebeurt eens per half jaar. De nieuwsbrief bevat minimaal: Het geformuleerde energiebeleid; De huidige status van de gerealiseerde CO2-emissie en energieverbruik; De geformuleerde doelstellingen op het gebied van energie en CO2-reductie; Voortgang ten opzichte van de doelstellingen. 7

9 Actieve deelname in werkgroepen Er diverse initiatieven die tot doel hebben de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren binnen de maatschappelijke omgeving waarin Vario Grass opereert. Vario Grass gaat participeren in een initiatief en zorgt door middel van inzet van haar kennis voor een actieve bijdrage in de werkgroepen. Wij gaan communiceren in deze werkgroepen over onze eigen resultaten en geven aan hoe wij beoogt hebben hoe we onze gestelde doelen kunnen bereiken. Het initiatief waar wij aan gaan deelnemen en de voortgang ervan is beschreven in het document Sectoren keteninitiatieven. Dit document wordt gepubliceerd op onze bedrijfswebsite en op de website van SKAO 8

10 5. Uitvoering Stuurcyclus communicatie Om te waarborgen dat de communicatie m.b.t. CO2-beleid van het bedrijf hun doel(en) bereiken is een efficiënte stuurcyclus noodzakelijk. Hieronder zijn de stappen omschreven die bij Vario Grass gevolgd worden om dit te realiseren. De stappen zijn gebaseerd op de Deming cyclus: Plan-Do-Check- Act. Verantwoordelijk voor de complete communicatie is Jasper Eppingbroek Planning en evaluatie van communicatie (Plan) Jaarlijks wordt door de directie het volgende besproken ten aanzien van de communicatie: De externe belanghebbenden en doelgroepen worden (opnieuw) bepaald. Eventuele terugkoppelingen en communicaties aan het bedrijf van belanghebbenden (intern en extern). De frequentie van het communiceren. De actualiteit c.q. geschiktheid van de gebruikte media voor communicatie. Eventuele wijzigingen van de eisen in de CO2-prestatieldder m.b.t. communicatie. De bevindingen van de directie worden vastgelegd in de directiebeoordeling. Naar aanleiding van de beoordeling door de directie kan de inhoud van het communicatieplan gewijzigd worden 9

11 5.2. Uitvoering van de communicatie (Do) Communicatie/ activiteit Doel groep(en) Frequentie & planning Eis Inhoud van de communicatie Verantwoordelijke uitvoering Bedrijfswebsite Alle, intern en extern 1x per half jaar Actualiseren van de informatie 3.B.1 3.C.1 3.D.1 De CO2 footprint scope 1 & 2, de kwantitatieve reductie doelstellingen en plan van aanpak voor scope 1 & 2 (het Energie management actieplan) Informatie over de actieve deelname aan een keten of sector initiatief Website SKAO Alle, intern en extern 1x per jaar 3.D.1 Informatie over de actieve deelname aan een keten of sector initiatief Directie Intern overleg Interne Whats-App Digitale nieuwsbrief Social Media Twitter Facebook LinkedIn Alle medewerkers intern Alle medewerkers intern Alle medewerkers intern Leveranciers Onderaannemers Opdrachtgevers Alle externe belanghebbenden Directie 1x per jaar 3.C.1 De CO2 footprint scope 1 & 2, de kwantitatieve reductie doelstellingen en plan van aanpak voor scope 1 & 2 Directie 2x per jaar 3.C.1 De CO2 footprint scope 1 & 2, de kwantitatieve reductie doelstellingen en plan Directie van aanpak voor scope 1 & 2 Ad hoc 3.C.1. Energie doelstellingen, maatregelen, inhoud door de directie te bepalen Directie 2x per jaar 3.C.1 De CO2 footprint scope 1 & 2, de kwantitatieve reductie doelstellingen en plan van aanpak voor scope 1 & 2 Directie Ad hoc 1.C.1 Energie reudctiebeleid, inhoud door de directie te bepalen Directie Directie-overleg Directie 2x per jaar 2.C.2 Energie reductiebeleid, doelstellingen, maatregelen, communicatie Directie Actieve deelname werkgroepen Mede initiatiefnemers 2x per jaar 3.D.1 Mogelijkheden voor energie reductiemaatregelen op projecten Directie 10

12 Communicatie op projecten met gunningvoordeel Voor projecten waarop CO2 gerelateerd gunningvoordeel is verkregen wordt een apart communicatieplan opgesteld. Per project wordt bepaald wie de belanghebbenden zijn, welke communicatiemiddelen gebruikt zullen worden, wie verantwoordelijk is voor de communicatie en met welke frequentie gecommuniceerd zal worden. Het projectcommunicatieplan wordt opgesteld door de directie Controle van de communicatie (Check) De directie is verantwoordelijk voor de controle op de juiste uitvoer van de verschillende communicaties volgens het communicatieplan. Halfjaarlijks controleert de directie dat: Alle afgesproken communicaties hebben plaatsgevonden. De inhoud van de communicatie actueel is en alle onderwerpen bevat zoals in dit plan is beschreven is. Indien blijkt dat niet alle communicaties correct of volledig uitgevoerd zijn dan wordt dit door de directie besproken Bijdragen en terugkoppeling over het CO2-reductiebeleid Naar aanleiding van de communicatie over het CO2-reductiebeleid kan het bedrijf bijdragen of terugkoppeling ontvangen van derden. Dit kan bijvoorbeeld een communicatie zijn van een externe belanghebbende (b.v. opdrachtgever) of medewerker van het bedrijf. Bijdragen of terugkoppelingen kunnen bestaan uit (maar zijn niet beperkt tot): ideeën voor maatregelen om tot CO2-reductie te komen, klachten m.b.t. energie verspilling of milieu overlast, wetswijzigingen die invloed kunnen hebben op het CO2-reductiebeleid, (wijzigingen m.b.t.) eisen van opdrachtgevers over het CO2-reductie. Alle bijdragen tot of terugkoppelingen over het CO2-reductiebeleid van het bedrijf worden door de directie verzameld en beoordeeld Corrigerende maatregelen (Act) In de volgende situaties zijn corrigerende maatregelen nodig: Communicatie wordt niet conform de planning uitgevoerd of informatie is inhoudelijk niet correct. De terugkoppeling van derden heeft gevolgen voor of kan gevolgen hebben voor het CO2- reductiebeleid van het bedrijf bijvoorbeeld bij: o Wetswijzigingen o Veranderingen van eisen van opdrachtgevers. o Klachten/berichten over energie verspillingen. De bovenstaande situaties worden door de directie besproken waarna indien nodig een corrigerende maatregel wordt getroffen. 11

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Communicatieplan CO2 reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.C.2_1 Communicatieplan reductiesysteem Datum 13 maart 2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3. Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3. Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 12 december 2013 Definitief rapport 1. Introductie Voor u ligt het

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V.

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V. Energiemanagement Actieplan Conform NEN-ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO2-prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse (extern adviseur Nedcon Organisatieadvies B.V.) 26 mei 2014 Definitief

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf. Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 18-03-2010

COMMUNICATIEPLAN VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf. Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 18-03-2010 VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 18-03-2010 Autorisatie: M. van Leeuwen Directeur beton- en funderingswerken 18-03-2010 Dit

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Carbon Footprint. Masters in Green. Conform ISO 14064-1 7.3. CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Carbon Footprint. Masters in Green. Conform ISO 14064-1 7.3. CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Carbon Footprint Conform ISO 14064-1 7.3 CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0 Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties Versie 3.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: Augustus 2013 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen en boodschap...

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-Prestatieladder

Communicatieplan CO2-Prestatieladder Communicatieplan CO2-Prestatieladder Versie II januari 2015 Inleiding Dit communicatieplan is opgesteld in overleg met de projectgroep van de CO2prestatieladder en beschrijft de wijze waarop NedMobiel

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 22 april 2013. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 22 april 2013. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 18 Communicatieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 KvK Veluwe

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 prestatieladder

Communicatieplan CO 2 prestatieladder Ingenieursbureau Wolter & Dros B.V. Afdeling Presentatie & Marketingcommunicatie Amsterdamseweg 53 3812 RP Amersfoort Postbus 47 3800 AA Amersfoort Telefoon 033-467 15 11 Fax 033-461 38 30 pmc@wolterendros.nl

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder niveau 3. Handboek

CO 2 -prestatieladder niveau 3. Handboek CO 2 -prestatieladder niveau 3 Handboek inzicht in eigen energieverbruik en omgerekend naar CO 2 -emissies Beheerste uitgave nr.: Deze uitgave is verstrekt aan: Naam: D. Jonker (Sr.) Functie: Algemeen

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Heerenveen, 8 februari 2012 Auteur(s): G. Schoemaker Geaccordeerd door: Directeur C O L O F O N Het format voor dit communicatieplan is opgesteld door Stichting Stimular.

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN 16001... 4 EISEN VANUIT DE PRESTATIELADDER...

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Certificering op de CO2- Prestatieladder Renault Nederland N.V. Communicatieplan. Missie: Charge Up - Reduce CO2

Certificering op de CO2- Prestatieladder Renault Nederland N.V. Communicatieplan. Missie: Charge Up - Reduce CO2 Certificering op de CO2- Prestatieladder Renault Nederland N.V. Communicatieplan Missie: Charge Up - Reduce CO2 Auteur: D.L. Boek Versie: 0.3 Datum: 15 mei 2012 Renault Nederland N.V. Certificering op

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement. plan. J Muilwijk. Hoofdstuk: INLEIDING

Kwaliteitsmanagement. plan. J Muilwijk. Hoofdstuk: INLEIDING Kwaliteitsmanagement plan J Muilwijk Hoofdstuk: INLEIDING 1 Rapportagegegevens Soort rapportage Projectlocatie Kwaliteitsmanagementplan Polsbroek Opdrachtgever Opdrachtgever De Heer land en water b.v.

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP 1. INLEIDING Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder en het bewustwordingsproces van de CO₂ uitstoot van de Timmerhuis Groep.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4 3.C.2. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder, niveau 4 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Strategie... 1 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 2 Intern... 2 Extern... 2 Boodschap per... 3 Interne belanghebbenden...

Nadere informatie