Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO , 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, en CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V."

Transcriptie

1 Energiemanagement Actieplan Conform NEN-ISO , 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, en CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Maarten Schurink Datum laatste uitgifte:

2 Inhoudsopgave Definities en afkortingen Inleiding Normatieve verwijzingen Reductie doelstellingen t.o.v. basisjaar Algemeen Reductiedoelstelling per scope Reductiedoelstellingen per jaar Doelstellingen gerealiseerd Afwijkingen, correcties, preventieve en/of corrigerende maatregelen Plan van aanpak Maatregelen scope Maatregelen scope Monitoring en meting Energie prestatie-indicatoren (EnPI s) Periodieke opvolging/voortdurende verbetering Actieplan: verantwoordelijkheden, taakstelling en budget Verantwoordelijkheden Actieplan

3 Definities en afkortingen CI Certificerende Instantie CO2 Koolstofdioxide SKAO Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen Koolstofdioxide Scope 1 Scope 2 Een kleur- en reukloos niet brandbaar gas, dat in lage concentraties aanwezig is in de lucht die we inademen. Koolstofdioxide wordt geproduceerd bij verbranding van elke stof die koolstof bevat. Hoewel koolstofdioxide vooral ontstaat door menselijke activiteiten door de verbranding van fossiele brandstoffen, kan het ook gevormd worden door bepaalde natuurlijke processen. Koolstofdioxide is het belangrijkste broeikasgas dat bijdraagt tot de opwarming van de Aarde. Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas gebruik (bijv. gas boilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark. Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. SKAO rekent Business Travel tot scope 2. 2

4 1. Inleiding In onze emissiereductieverklaring van juli 2015 hebben wij de doelstelling uitgesproken om onze CO2-uitstoot te reduceren binnen scope 1 en 2 met 6% in 2017 (2% per jaar vanaf 2014). Deze doelstelling is bepaald ten opzichte van de CO2-uitstoot in het basisjaar 2014 en gerelateerd aan de omzet per miljoen. Om die doelstelling te bereiken hebben wij onderzoek gedaan naar de verschillende reductiemogelijkheden. De geselecteerde maatregelen zijn samen met de doelstellingen vastgelegd in dit Energiemanagement Actieplan. Dit plan heeft betrekking op de periode Het actieplan is opgesteld conform NEN-ISO en wordt middels de ondertekening van deze inleiding onderschreven door de directie. Al onze projecten zijn min of meer vergelijkbaar. Derhalve hebben wij een vaste set maatregelen gedefinieerd die in principe voor alle projecten geldt. Mochten er projecten zijn waarbij weinig van de bedrijfsmaatregelen toepasbaar zijn, dan zullen wij nagaan of er wellicht andere maatregelen mogelijk zijn in dat specifieke project, en/of het geheel van bedrijfsmaatregelen wel voldoende compleet is. Het plan is gecommuniceerd (intern en extern) en voor zover mogelijk geïmplementeerd voor ons bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. Voor zover implementatie van een bepaalde maatregel nog niet is gerealiseerd is hiervoor een streefdatum in het actieplan vastgelegd. Het plan wordt jaarlijks (of zo vaak als nodig) bijgesteld en goedgekeurd door de directie. 3

5 2. Normatieve verwijzingen Het document dat voor u ligt, het Energiemanagement Actieplan van Vario Grass, is ingedeeld conform de paragrafen van de internationale erkende norm NEN-ISO In tabel XX staat een overzicht van de verwijzingen naar de NEN-ISO Een aantal onderdelen zijn opgenomen in andere onderdelen van de CO2-Prestatieladder. Daarom heeft Vario Grass onderstaand overzicht opgesteld zodat per paragraaf een verwijzing opgenomen is naar het betreffende hoofdstuk in dit document. ISO Onderwerp Hoofdstuk Uitvoeren van een energie audit Uitgangswaarden voor energieverbruik/referentiejaar Energie Prestatie Indicatoren Doelstellingen, Taakstellingen, Actieplan Monitoring, meten en analyseren Afwijkingen, correcties, corrigerende en preventieve maatregelen 3 4

6 3. Reductie doelstellingen t.o.v. basisjaar 3.1. Algemeen De CO2-emissies van Vario Grass zijn bepaald in de CO2-footprint met betrekking tot 214 van Vario Grass. Een onderdeel van de CO2-footprint rapportage is het energie auditverslag. In het energie auditverslag wordt jaarlijks nagegaan of de emissie inventarisatie nog actueel is. Tevens worden de reductiedoelstellingen nagelopen. De CO2-reductie doelstelling van Vario Grass is het verlagen van de CO2-emissie met 6% binnen scope 1 en 2 in 2017 ten opzichte van het basisjaar Dit Energiemanagement Actieplan beschrijft welke maatregelen Vario Grass neemt om de zojuist genoemde reductiedoelstelling te kunnen behalen Reductiedoelstelling per scope Om onze doelstelling te behalen is er per scope en tevens per jaar een reductiedoelstelling geformuleerd. De reductiedoelstelling voor scope 1 is 6% en betreft de CO2-uitstoot door het brandstofverbruik van de bedrijfsauto s en het gasverbruik in het bedrijfspand. Deze doelstelling is gerelateerd aan de omzet. De reductiedoelstelling voor scope 2 is 6% en betreft de CO2-uitstoot door het gebruik van elektriciteit in het bedrijfspand. Deze doelstelling is gerelateerd aan de omzet. 6% reductie Jaartal Scope 1 (Ton CO2/ mln omzet)* 19,63 18,45 Scope 2 (Ton CO2/ mln omzet)* 4,72 4,44 * Per mln omzet in 2014: 3.3. Reductiedoelstellingen per jaar Jaartal Reductiedoel (%) Scope 1 (Ton CO2/ mln omzet)* 19,63 19,24 18,85 18,45 Scope 2 (Ton CO2/ mln omzet)* 4,72 4,63 4,53 4,44 Totale uitstoot (Ton CO2 / mln omzet)* 24,35 23,87 23,38 22,89 * Per mln omzet in Doelstellingen gerealiseerd Ten tijde van het opstellen van dit document kan nog niet bepaald worden of de huidige maatregelen succesvol zijn geweest Afwijkingen, correcties, preventieve en/of corrigerende maatregelen Op dit moment zijn er geen indicaties van afwijkingen. Corrigerende en preventieve maatregelen zijn niet nodig. 5

7 4. Plan van aanpak 4.1. Maatregelen scope 1 Om onze reductiedoelstelling te kunnen behalen moeten we verschillende maatregelen gaan nemen voor Bussen snelheidsbegrenzer 120 km/h Deze maatregel heeft betrekking op het brandstofverbruik. Snelheids- en toerenbegrenzers maken extreem rijgedrag onmogelijk. Dit bespaart brandstof en leidt tot minder schades, langere onderhoudskosten en minder snelheidsbekeuringen. Doordat dit brandstof bespaart, daalt de CO2- emissie van Vario Grass. Verwacht wordt een besparing van 205 liter diesel per jaar, en een CO2- reductie van 4% Budget: Het budget wordt geschat op 1200,- 2. Bandenspanning regelmatig controleren Deze maatregel heeft betrekking op het brandstofverbruik. Autobanden verliezen net als fietsbanden langzaam hun spanning. Dat is ongeveer 0,2 bar per 3 maanden. Doordat de rolweerstand toeneemt, verbruikt de auto 2 tot 5 % extra brandstof. Verwacht wordt een besparing van 102 liter diesel per jaar, en een CO2-reductie van 2%. Budget: Het budget wordt geschat op 150, Maatregelen scope 2 1. Installeren van LED verlichting Deze maatregel heeft betrekking op het elektriciteitsverbruik. LED verlichting is energiezuiniger dan TL lampen, omdat er met minder energie dezelfde hoeveelheid licht wordt geproduceerd. Verwacht wordt een besparing van 1080 kwh per jaar, en een CO2-reductie van 24%. Budget: Het budget op basis van offerte is 800,- 2. Installeren modulerende klokthermostaat Deze maatregel heeft betrekking op het elektriciteitsverbruik. De modulerende klokthermostaat zorgt ervoor dat het water in het centrale verwarmingssysteem niet wordt opgewarmd tot onnodige hoge temperaturen: dat wil zeggen dat als de thermostaat één graad moet bij verwarmen, hij dit gelijkmatig zal doen. Dit om een gelijkmatige warmte te krijgen. Dit houdt in de praktijk in dat de ketel de hele dag op een zo laag mogelijke temperatuur wil branden: voldoende om het warm te houden, maar zonder dat de ketel voortdurend in- en uitschakelt en daarmee onnodig energie gebruikt. Verwacht wordt een besparing van 221,5 kwh per jaar, en een CO2-reductie van 5%. Budget: Het budget dat hiervoor benodigd was bedraagt 100,- 3. Groene stroom Deze maatregel heeft betrekking op het elektriciteitsverbruik. De CO2-besparing die groene stroom oplevert ten opzichte van grijze elektriciteit is 97%. Er mag namelijk een conversiefactor van 15 g CO2 / kwh gebruikt worden i.p.v. 455 g CO2 / kwh. Deze maatregel levert geen energiebesparing op, maar wel een CO2-besparing. Budget: Het aantal werkuren dat nodig is om offertes op te vragen en te bespreken wordt geschat op 8 uur. Wanneer er wordt overgestapt, de extra kosten van groene stroom De overige maatregelen en doelstellingen zijn in overzicht in hoofdstuk 6 weergegeven. 6

8 5. Monitoring en meting Elke besparingsmaatregel die wij nemen wordt gemonitord. De monitoring en meting van de CO2- reductiemaatregelen zal periodiek plaatsvinden. Als een maatregel in de praktijk tegenvalt, kunnen wij beslissen om te stoppen met de maatregel en/of de monitoring Energie prestatie-indicatoren (EnPI s) Om daadwerkelijk sturing op het energieverbruik mogelijk te maken hebben wij een aantal Energie prestatie-indicatoren (EnPI s) geformuleerd. EnPI s kunnen bestaan uit een parameter (absoluut energiegebruik), energiegebruik per eenheid (bijvoorbeeld werkdag, weekenddag, fabricatieduur, product, ploeg) of een multivariabel model. Onderwerp Registratie Intervalperiode Gasverbruik Facturen leverancier & meterstand Halfjaarlijks Elektriciteitsverbruik Facturen leverancier & meterstand Halfjaarlijks Brandstofverbruik wagenpark MKB Brandstofpassen Halfjaarlijks Brandstofverbruik machines MKB Brandstofpassen Halfjaarlijks De monitoring en meting van de CO2- reductiemaatregelen zal elk half jaar plaatsvinden door de directie van Vario Grass. Dit zal gelijktijdig plaatsvinden met het opstellen van de periodieke rapportage en eenmalig met de CO2-footprint. 7

9 6. Periodieke opvolging/voortdurende verbetering We moeten ervoor zorgen dat het beleid ook onderdeel gaat worden van onze dagelijkse bedrijfsvoering, zodat activiteiten continu plaatsvinden. Want het maken van doelstellingen en het selecteren van besparingsmaatregelen zijn geen eenmalige acties. Wij zullen het gehele jaar de opgestelde reductiemaatregelen uitvoeren, het verbruik registreren, de processen periodiek bijwerken en alles evalueren. Daarnaast moeten we dit ook communiceren met onze interne- en externe stakeholders. Met behulp van de PDCA (Plan-Do-Check-Act) stuurcyclus willen wij ervoor zorgen dat er voortdurend gewerkt wordt aan de verbetering van de CO2- prestaties. Eenmaal per jaar evalueert de directie, over het functioneren van het energie management systeem. De directiebeoordeling vormt samen met het energie audit verslag mede de input tot voortdurend verbeteren. 8

10 7. Actieplan: verantwoordelijkheden, taakstelling en budget 7.1. Verantwoordelijkheden Binnen Vario Grass is de directie eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van het Energiemanagement Actieplan. De proces eigenaar is. Dat geldt zowel voor de projecten als voor binnen de organisatie Actieplan Nr. Datum invoer Actie/ doelstelling Doelstelling moet zoveel mogelijk SMART geformuleerd zijn Mogelijke Benodigde middelen CO2-reductie of en budget energiebesparing (%) Verantwoordelijke en eventueel betrokken belanghebbenden Streefdatum Status** Gerealiseerd Gecommuniceerd Gedocumenteerd Datum 1. Maart 2015 Opstellen Carbon Footprint NVT Energiecijfers en brandstofverbruik van Budget voor een stagiair die het onderzoek uitvoert. Stagiair Maarten Schurink Juni 2015 CO2-footprint voor het jaar 2014 is gemaakt. Juni Juni 2015 Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor LEDverlichting op kantoor. Elektriciteitsverb ruik terugdringen op het kantoor Informatie over mogelijkheden en prestaties van LEDverlichting op het kantoor Externe installateur Per direct Onderzoek is voltooid. Offerte is opgesteld voor Vario Grass Februari Juni 2015 Externe belanghebbenden informeren over ons energiemanagementsysteem. NVT Duurzaamheidspagina op website met links naar de informatie die we delen. Juli 2015 Documenten gereed voor plaatsen 4. November 2014 Installeren van een modulerende klokthermostaat op het kantoor van Vario Grass. Elektriciteitsverb ruik terugdringen op het kantoor. 5% CO2-reductie Budget vrij maken voor de plaatsing. Externe installateur inschakelen. 100,- Externe installateur Januari 2015 Gerealiseerd Januari Juni 2015 Laten installeren van LEDverlichting op het kantoor. 24% reductie op elektraverbruik Budget 800,- Externe installateur Januari 2016 Initiatief gestart, offerte is opgesteld 9

11 ten opzichte van Juni 2015 Aanschaffen van een compressor om bandenspanning regelmatig te controleren 102 liter diesel per jaar, en een CO2-reductie van 2%. Budget Verwachting 150,- Frank Toebes September 2016 Nog niet gestart 7. Juni 2015 Overstappen van grijze stroom naar groene stroom 97% CO2- reductie Niet bekend / toekomstgebeuren Stroom leverancier Januari 2017 Nog niet gestart 8. Onderzoek / offerte aanvraag snelheidsbegrenzer 120 km/h op de Bussen 4% CO2-reductie Budget / verwachting 1200,- Extern installateur Januari 2017 Nog niet gestart 9. 10

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 CO2-Prestatieladder CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 2 CO 2 -reductie scope 1... 4 2.1 Wagenpark... 4 2.1.1 Vervangingsbeleid...

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

[3.B.2_2 Energie management actieplan]

[3.B.2_2 Energie management actieplan] 2012 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_2 Energie management actieplan] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_2 Energie management actieplan 1. ALGEMENE EISEN... 3 1.1 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM...

Nadere informatie

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 MILON Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 Versie 1; 26 juni 2015 Inleiding MILON onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf.

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnMA2012 12.01 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 Inhoud P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 1 Algemeen... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot...

Nadere informatie

1 Reductiedoelstellingen

1 Reductiedoelstellingen 1 Reductiedoelstellingen De algemene bedrijfsdoelstelling is het reduceren van 4,1 % CO2 emissie in 2014-2015 ten opzichte van de uitstoot van het basis jaar 2013. Het plan van aanpak in het volgende hoofdstuk

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

Steek WATT in je zak!

Steek WATT in je zak! Steek WATT in je zak! CREDITS COÖRDINATIE: Willy Ivens Voka Kamer van Koophandel Mechelen ALGEMENE PROJECTLEIDING: Laetitia Lemahieu Voka Kamer van Koophandel Kempen en Mechelen REDACTIE: An Maes Voka

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

Hesselink Koffie. Opgemaakt door Daniëlle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 10. Datum: 15 december 2014

Hesselink Koffie. Opgemaakt door Daniëlle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 10. Datum: 15 december 2014 1 van 10 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Daniëlle de Bruin Hesselink Koffie Periode: 1 januari t/m 31 december 014 Datum: 15 december 014 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Kraaijvanger Urbis CO 2 Voortgangsrapportage 2010 Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Inhoud voortgangsrapportage 2010 1. Directieverklaring 2. Organisatie a. Rapporterende organisatie b. Verantwoordelijke

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie